Verloren in de Poolzee OMGEVING MIJNSTREEK AGENDA KERKNIEUWS NED. OOST-INDÏE BIOSCOPEN MAANDAG 16 AUGUSTUS 1937 ut LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD - PAG. 2 HOE WORDT HET WÉÉR? NIEUWE REGENKANS. De Bilt seint: Verwachting: Tijdelijke afnemende, la ter weer toenemende Westelijke tot Zuide lijke wind, tijdelijk opklarend, later weer kans op regen, iets warmer. Hoogste barometers!: 765.6 te Vardoe. Laagste barometers!: 749.1 te Blaavandshuk De depressie bij Denemarken nam nog in diepte toe zonder veel van plaats te ver anderen en bracht vooral in het Noorden van ons land zeer zware regen (te Gronin gen 33 m.m.) Thans verschijnt de nieuwe depressie bij Ierland met flinke barometer dalingen. De hoogedrukking in het Zuid- Westen is bijna verdwenen, die in het Noord-Oosten nam af. Groot-Brittannië heeft tijdelijk opklaring met zwakke naar Zuid loopende winden, in Ierland begint het weer te regenen. Scandinavië heeft meest zwaar bewolkte lucht met weinig re gen en vrij krachtigen wind in 't N. met losse regenbuien, in het Zuiden is de wind vrij zwak en de lucht nog zwaar bewolkt. Frankrijk en Zwitserland hebben windstil weer met vrij veel bewolking en tempera tuur onder normaal. De hooge Alpentop pen zijn in wolken gehuld en er valt sneeuw. In onze omgeving is tijdelijk eenige opklaring met afnemenden wind te wachten, maar de nieuwe depressie zal vermoedelijk reeds spoedig weer toenemenden wind en regen brengen. LUCHTTEMPERATUUR. 17 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a.t Van Maandagnamiddag 8.55 uur tot Dinsdagmorgen 5.14 uur. HOOG WATER. Te Katwijk aan Zee op Dinsdag 17 Aug. voorm. 0.18 en nam. 12.51 uur. WATERTEMPERATUUR. Poelmeer 19 gr. C. De Zijl 17.5 gr. C. DE WERELD IN VOGELVLUCHT Zaterdag hebben wij hier de opmerking gemaakt, dat de Chineezen wel vliegtui gen hebben maar er blijkbaar niet goed mee kunnen omgaan. Deze opmerking is nog dien eigen dag op schrikkelijke wijze bevestigd. Een Chineesch vliegtuig heeft nl. te Sjanghai eenige bommen tusschen zijn eigen landgenooten laten vallen. De uitwerking was catastrophaal. Volgens de laatste cijfers bedraagt het doodental on geveer 1200; waaronder ook buitenlanders. Uit wraak tegen de vliegtuigaanvallen der Chineezen hebben de Japanners verschei dene Chineesche vliegtuigen kapot gescho ten, maar er schijnen er toch nog genoeg over gebleven te zijn, om het den Japan ners lastig te maken. Dezen hebben van daag het offensief ingezet. Het gaat er thans geducht naar toe. In ailerijl worden maatregelen genomen, om de buitenlan ders, die in de verschillende „consessies" wonen, te beschermen. Van Nederlandsche zijde in de torpedojager „Van Galsn" uit Soerabaja naar Sjanghai gedirigeerd. Om trent de meergenoemde „concessies" ver telt de „Maandagmorgen" o. m. het vol gende: Toen in den loop van de vorige eeuw Europeesche kooplui zich in China vestig den, huurden zij daar op langen termijn in verscheidene steden (in de meeste geval len zeehavens) zoogenaamde „concessies". Deze concessies waren oorspronkelijk slechts kleine terreinen, waar de Europea nen vrij waren om volgens hun eigen wet ten te leven. De Chineesche autoriteiten hadden niets te zeggen over hetgeen in die concessies voorviel, maar daartuiten vie len de vrëemdelingen geheel onder de Chi neesche we! Op deze manier konden de Europeanen verzekerd zijn van rust en veiligheid bij het doen van hun zaken, terwijl de Chi neesche autoriteiten, die voor zich zelf of voor de ontwikkeling van hun land voor deel zagen in de aanwezigheid van de Eu ropeesche handelslui, volkomen accoord gingen met deze vestigingen. Tegen het einde der vorige eeuw echter, toen het internationale imperialisme hoog tij vierde, kregen de concessies steeds groo- tere beteekenis als politieke steunpunten van buitenlandsche mogendheden. En dat zijn ze nu nog. DE RUSSISCHE POOLVLIEGERS HEBBEN EEN NOODLANDING MOETEN MAKEN Contact met de buiten wereld verloren Toen men Zaterdag te Fairbanks in Alaska niets meer hoorde van de Sovjet vliegers Lewanefski en zijn metgezellen, die bezig waren met de Noordpool over te vliegen, begon men zich ongerust te maken over hun lot. Volgens berekenin gen moesten zij reeds lang in Alaska zijn aangekomen en het laatste telegram, dat men in de bewoonde wereld van hen had ontvangen, luidde niet bepaald geruststel lend. Het sprak n.l. van een defect aan de olieleiding van den buitensten rech ter motor. De bemanning bleef echter optimistisch en seinde, dat op 4600 meter hoogte ge vlogen werd bij een algeheele bewolking. Ofschoon slechts drie motoren de ma chine voortstuwden, verloor het toestel niets van zijn hoogte, omdat inmiddels een deel van den benzinevoorraad was opgebruikt, waardoor de machine natuur lijk aan gewicht verloren had. Sedertdien echter verstreken weer vele uren zonder dat taal noch teeken van de vliegers werd ontvangen. Het Amerikaansche radiostation te An chorage (Alaska) ving een bericht op dat de vliegers hun positie kwijt waren en moeite hadden bij het opvangen der draadlooze berichten, en daarna publi ceerde Moskou een officieel communiqué, dat de Russische vliegers een noodlan ding hadden moeten verrichten op het ijs van de Poolzee. De Russische regeering heeft zeven Poolvliegtuigen, den ijsbreker „Krassin" en het s.s. „Mokojan" uitgezonden om Lewanefski en zijn vijf makkers te hulp te komen. De regeeringscommissie tot organisatie van de vlucht MoskouNoord-Amerika deelt mede, dat het Zondag ondanks nauwkeurige waarnemingen, niet gelukt is, de verbinding met de zendinstallatie van het toestel van Lewanefski tot stand te brengen. Enkele stations in Sovjet- Rusland en in Alaska hebben van tijd tot tijd op de golflengte van het vliegtuig, zeer onduidelijk hooren uitzenden, doch er bestaat geen zekerheid, dat het station werkte. De ijsbreker „Krassin" is bij Kaap Schmidt aangekomen, waar men een in stallatie aanbrengt voor het overladen van vliegtuigen. De van de Noordpool te ruggekeerde viermotorige vliegtuigen, N. 170 en N. 172 worden met groote snelheid in gereedheid gebracht om te vertrek ken. De voorbereidingen zullen echter wel eenige dagen in beslag nemen. STOMPWIJK—VEUR. -y r 'V :v ZILVEREN AMBTSJUBILEUM BURGEMEESTER KEIJZER. Een burgervader, die meeleeft met de bevolking. Maandag 13 September a.s. zal de edel- achtb. heer W. J. H. J. M. Keijzer zijn 25- jarig ambtsjubileum vieren. Burgemeester Keijzer werd op 8 Sep tember 1884 geboren te 's-Hertogenbosch. Aanvankelijk genoot de jubilaris zijn op leiding tot officier bij. de landmacht, doch ging later over in de gemeente-admini stratie en was als volontair werkzaam ter gemeente-secretarie te Berkel Enschot, alwaar hij ook zijn diploma als candidaat gemeente-secretaris heeft behaald. Na zijn dienstverband werd de jubila ris benoemd tot reserve-officier; geduren de de mobilisatie jaren was hij vele jaren als officier in dienst. Bij Koninklijk Besluit van 13 Septem ber 1912 werd hij op 27-jarigen leeftijd benoemd tot burgemeester der gemeente Berghem (N.-Br.), waar hij ook het ambt van secretaris uitoefende. Hier was hij werkzaam tot 1920 en heeft in die jaren in deze gemeente een zeer zware en moeilijke taak gehad, daar men hier leef de zonder eenige eerbied voor het gezag en vechtpartijen en anderszins aan de orde van den dag waren. Door zijn krasse en vooral tactvolle optreden heeft deze gemeente een heel ander aanzien gekre gen en is tot op heden nog een rustige gemeente, waarvoor de meeste inwoners tot op heden burgemeester Keijzer nog dankbaar zijn. Op 16 April 1920 werd hij benoemd tot burgemeester der gemeenten Stompwijk en Veur. Uit hetgeen hij in deze ruim 17 jaren hier tot stand heeft gebracht en wat hij in het belang der gemeente heeft gedaan, willen wij slechts enkele feiten aanhalen en noemen dan allereerst de totstandkoming van het Electriciteitsbe- drijf, waaraan hij direct na zijn komst in de gemeenten, gedachtig het woord van pastoor Floor bij de installatie van den jubilaris gesproken: „geef ons licht", zijn volle kracht wijdde. Verder noemen wij de verbetering van de financieele resul taten van het Gasbedrijf; de nieuwbouw van kantoor, enz. der Lichtbedrijven, de nieuwe O. L. School aan den Westvliet- weg, de reconstructie van den Stomp- wijkscheweg; de verfraaiing enz. van de gemeente Veur, enz. enz. Ook op sociaal en ander gebied heeft burgemeester Keijzer zeer groote ver diensten. Voor alle vereenigingen had hy steeds een welwillend oor en hij was steeds tot medewerking bereid, getuige zijn eere-voorzitterschap en voorzitter schap, o.m. van de R. K. Harmoniën, de Hardraverijvereeniging, de vereeniging „Wilhelmina", het Comité autotocht ouden van dagen, enz. Nimmer was hem iets te veel en zijn tegenwoordigheid bij Missie- of liefdadigheidswedstrijden, gouden hu welijken, feestuitvoeringen, Jeugddemon- straties, Oranjefeesten, enz. getuigen van een groote medewerking en een geheel medeleven met alle deelen der bevolking. Wij zouden nog verder kunnen gaan, doch wij weten den persoon van burge meester Keijzer genoegzaam bekend. Vermelding verdient nog, dat de jubi laris voor zijn vele werk, enz. te Berghem voor de Oostenrijksche kinderen ten tijde van den oorlog de groote onderscheiding van'het Oostenrijksche Roode Kruis ont ving. Zeer zeker zal het den jubilaris op 13 September niet aan belangstelling en sympathiebetuigingen ontbreken en zal hem een grootsche en verdiende hulde worden gebracht. Over de feestelijkheden op 13 Septem ber a.s. volgens nog nadere mededeelin- gen. STOMPWIJK. Verbetering Westvlietweg. Ged. Staten van Zuid-Holland hebben heden aanbesteed het omleggen van een bocht in- en het maken van een plaat selijke verbreeding aan den Westvlietweg onder de gemeente Stompwijk. Laagste inschrijvers waren G. Hoeken en W. J. Monshouwer te Nieuwendijk in Zeist voor 7.490.—. Ondertrouwd: A. Opstal en A. H. van Vliet. Gehuwd: B. van Veen en J. H. Le lieveld. Overleden: A. H. Steeneveld m. 75 jaar. VEUR. Ondertrouwd: L. F. U. Benz en S. M. Cannoo. ALPHEN AAN DEN RIJN. MOTOR TEGEN AUTO GEBOTST. Berijder brak zijn enkel. Gisteravond omstreeks 8 uur is de mo torrijder v. d. B. in den bocht van den Rijksstraatweg nabij de spoorbrug aan den Steekterweg met zijn motor geslipt en tegen een stilstaande auto opgereden, v. d. B. brak daarbij zijn linker enkel en werd met de ziekenauto uit de garage Vreeswijk naar het St. Elisabethgasthuis te Leiden overgebracht. Het motorrijwiel werd zwaar beschadigd. Aanrijding. In den Hoorn had even eens een motorongeluk plaats met min der ernstige gevolgen. Aldaar kwam de motorrijder P. uit Leiden in aanrijding met de auto bestuurd door v. d. A. Be halve een beschadigde motor, liep de be rijder een beenwonde op. De zondvloed. Door den hevigen re gen welke zich Zondagmorgen boven deze gemeente ontlastte, werden eenige straten onder water gezet, zoodat sommige bewoners hiervan last ondervonden. De hulp van gemeentewerken werd inge roepen, om de straten van het overtollige water te ontlasten. Het conflict bij de firma Bos. Om trent het conflict bij de fa. Bos en Zn. vernemen wij nader, dat de verder ge houden besprekingen met de werkne mersorganisaties geen overeenstemming of geen direct resultaat heeft opgeleverd. Vermoedelijk zal echter door de werkne mers nog een bijeenkomst worden om de houding nader te bepalen. Verkooping. Bij de ten overstaan van notaris H. G. Boks gehouden afslag van de papierwarenfabriek van de firma Paul en Kelderman zijn de onroerende goederen in bod gebracht op 3647. afgemijnd op 30.door den heer G. Gesman Lzn. q.q. alhier. BOSKOOP. Congres besturen van Woningbouw- vereenigingen. In het gebouw „Flora" alhier zal op Za terdag 11 September een congres worden gehouden van besturen van woningbouw- vereenigingen in Zuid-Holland. Dit congres zal besloten worden met een bezoek aan verschillende kweekerijen, wel ke onder deskundige leiding bezicht zullen worden. Geboren: Marina Pieternella d. van A. S. P. Verjaal en P. W. v. d. Have. Adrianus Johannes Maria, z. van J. S. Pan nebakker en A. S. Straver. Ondertrouwd: H. F. van Vliet en W. M. Geers. Getrouwd: C. C. Jonker, 29 j. en M. H. v. d. Broek 28 j. Overleden: Adriana v. Zeideren, echtgenoote van J. D. Buitenhuis, 64 j. Cornelis van Eijk 64 j. LEIDERDORP. Verbetering en omlegging van den weg. Ged. Staten van Zuid-Holland hebben heden aanbesteed het verbeteren van een gedeelte van den weg Leiderdorp A a r d a m, bestaande uit het verbreeden en gedeeltelijk omleggen van het bestaan de weglichaam, het maken van klinker bestrating, een vaste brug en een duiker, een en ander met bijbehoorende en bij komende werken onder de gemeente Leiderdorp. Laagste inschrijver was H. Eemelaar te Zeist voor 49.985. ZOETERWOUDE (DORP). Programma van feestelijkheden. Op de laatstgehouden vergadering van het Oranje-comité zijn de plannen voor het a.s. Koninginnefeest definitief vastgesteld. Nadat door den heer J. van de Ruit was medegedeeld, dat hij op aandringen voor een jaar het voorzitterschap heeft aan vaard, werd het programma ter bespreking voorgelegd. Dit programma ziet er als volgt uit: 1 September des avonds 7 uur feestelijke opening van het feestterrein. Op het terrein wordt een concert gegeven door de St. Jansfanfare en de Chr. Gem. Zangvereeni- ging. 2 Septemer des morgens 9 uur aan vang van het défilé van de schoolkinderen en afgevaardigden van alle in deze ge meente bestaande vereenigingen. Hierna volgen de kinderspelen en tractatie op het terrein. Deze spelen worden verzorgd door het onderwijzend personeel der scholen. In den namiddag zullen de volksspelen een aanvang nemen. Deze bestaan uit: ringrijden met paard en tilbury, behendig heidswedstrijden te paard, ringrijden per rijwiel, hardloopen voor jongens boven 17 jaar, mannetje kruien voor meisjes, boven 17 jaar, slofloopen voor meisjes van 14 tot 17 jaar, driebeenloopen voor jongens van 14 tot 17 jaar, hardloopen met hindernissen voor jongens boven 17 jaar. Tevens is ook dit jaar wederom het traditioneele ton- knuppelen voor ouderen ingelascht. Waar men zich voor deze spelen kan op geven en hoeveel de kosten van het inleg- geld zullen bedragen, zal binnenkort per advertentie en circulaire worden bekend gemaakt. De voorzitter deelt vervolgens nog mede. dat de attracties worden verzorgd door den heer J. v. d. Krogt en dat de consumptie tent is gegund aan den heer C. Schuur. Hierna sluiting. Vrijdag: „St. Christoffel", „De Harmonie", 8 y, uur. De avond-, nacht- en Zondagdienst der apotheken wordt van Maandag 16 tot en met Zondag 22 Aug. a.s. waargeno men door de apotheken: P. du Croix, Ra penburg 9, telef. 807, J. P. M. ten Dijk, Haven 18, telef. 85 en J, Doedens, Wilhel- minapark 8, Oegstgeest tel. 274. Morgen- (Dinsdag) middag geen gelegen heid tot het verkrijgen van mondelinge ju ridische inlichtingen. PASTOOR F. J. M. WASSEN, t Zaterdagavond is aan een hartaandoe- ning overleden de zeereerw. heer F. J. M. Wassen, pastoor der St. Jozelf-parochie te Bennebroek. Z.E. werd geboren 1870, pries ter gewijd in 1894. Sinds 1915 was de zeer eerw. heer Wassen pastoor van Benne broek. GROOTE BRAND IN KAMPONG TE BATAVIA. Ruim duizend menschen dakloos. Aneta seint uit Batavia: Gistermiddag is in de buurt Tanah Tinggi, naby het station Senen, dus vrijwel midden in Ba tavia, een kampongcomplex afgebrand over een oppervlakte van een kilometer lengte en honderd meter breedte. Er stond een vrij krachtige bries, welke het vuur tot een vlammenzee aanwakkerde. Tusschen de twee- en driehonderd wo ningen zijn afgebrand. Ruim duizend menschen zijn dakloos. EUROPEAAN DOOR INLANDER GEDOOD. Aneta seint uit Batavia: Zaterdagavond tusschen licht en donker is een werk- looze, de heer H. A. J. K., die in de kampongbuurt achter Molenvliet te Batavia wandelde, aangevallen. Hij kreeg een houw met een parang op het achter hoofd en was op slag dood. Later is de inlandsche dader gearresteerd. Tevoren was de heer K. aanwezig ge weest bij een ruzie in een woning, waar bij hij den dader een klap had gegeven. Laatstgenoemde, wraak zoekende, ging den niets vermoedenden K. achterna en viel hem onverhoeds van achteren aan. Bruiloft in Waikiki. (Bing Crosby). Dancing Feet (Ben Lyon en Joan March) Het arme rijke meis je (Shirley Temple). Charley Chaw op d« renbaan. (Warner Oland). Spionnage in de Oriënt (Marcelle Chantal en Roger Karl). Moederschap. De zeven sleutels van Baldpate (Gene Raymond). Fluisterend goud (George O'Brien). INHOUD AANVANGSUUR KEURING Romantisch- hum. Comedie Amusement. Detective, Speelfilm Sensatie Speelfilm Dag. 811 uur. Zon dags bovendien 27 uur. Matinée Zaterd. en Woensdag 2 uur. Dag. 8._511.15 uur, Zondags bovendien 27 uur, Matinee Zat. en Woensd. 2.30 uur. Dag. 811 uur, Zon dags bovendien 2—7 uur, Matinee, Zaterd. en Dond„ 2 uur. Dag. 811 uur, Zon dag 27 uur, Ma tinee. Zaterdag en Woensdag 2 uur. Goedgekeurd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1937 | | pagina 2