28ste Jaar ng No. 8690 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureaux: PAPENGRACHT 32, LEIDEN ZONDAGSBLAD Doodelijk ongeluk te Zoetermeer in vogelvlucht omEvim. MAANDAG 5 APRIL 1937 S)e Sttodt/iïw&yuftwuX DE ABONNEMENTSPRIJS bedraagt bij vooruitbetaling: Voor Leiden 19 cent per week2.50 per kwartaal Bij onze Agenten 20 cent per week 2.60 per kwartaal Franco per post 2.95 per kwartaal Het Geïllustreerd Zondagsblad is voor de Abonné's ver krijgbaar tegen betaling van 50 cent per kwartaal, bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent, met Geïllustreerd Zondagsblad 9 cent. TEL. INT. ADMINISTRATIE 935, REDACTIE 15 I GIRONUMMER 103003, POSTBUS No. 11 DE ADVERTENTIEPRIJS BEDRAAGT: Gewone Advertentiën 30 cent per regel Voor Ingezonden Mededeelingen wordt het dubbele van het tarief berekend. TELEFOONTJES van ten hoogste 30 woorden, waarin be- betrekkingen worden aangeboden of gevraagd, huur en verhuur, koop en ver koon: 0.50 Dit nummer bestaat uit vier bladen. V Burgemeestersschap en lid maatschap der N.S.B. Dat de heer Pont door de Regeering is ontslagen als burgemeester van Hillegom kan niemand verwonderd hébben. Alleen was de snelheid, waarmede dit besluit is genomen, een verrassing. Reeds het vorig jaar, bij de behandeling van de begrooting in de Eerste Kamer, heeft Minister de Wilde duidelijk openbaar ge maakt het standpunt der regeering inzake de onvereenigbaarheid van de burgemees tersfunctie en het lidmaatschap der N.S.B. De minister stelde daarbij op den voor grond, dat dit niet een zaak van hem was, maar een zaak van het Kabinet. „De kwestie zoo zeide de minister of een lid van de N.S.B. ambtenaar mag zijn of dat een ambtenaar lid mag zijn van de N.S.B. is een zaak van het Kabinet .in 'zijn geheel, waarmede ik mij apart niet heb in te laten. Nu spreekt het vanzelf, dat, wanneer de regeering meent, dat er redenen zijn, om niet toe te laten, dat ambtenaren lid zijn van de N.S.B., a fortiori de minister van Binnenlandsche Zaken aan de Kroon niet kan adviseeren, om N.S.B.-ers te benoemen tot burgemeester. Het bezwaar is niet, dat daar geen brave menschen onder zouden kunnen zijn, geen menschen b.v. met een warm Oranjehart. Het kan zich echter voordoen, dat zulk een functionaris staat voor een collisio officiorum (een botsing van plichten). Zal hij het wettig gezag gehoorzamen, of den leider, of iemand anders, die geen verant woordelijkheid heeft tegenover de Staten- Generaal? Dan staat het voor mij niet vast, dat hij bij zulk een collisio officiorum (bot sing van plichten) kiest voor de regeering en tegen dien man, ik noem nu geen naam. Men gevoelt vanzelf, dat zoo iemand geen burgemeester zijn moet. Wanneer ik, als anti-revolutionnair, bur gemeester van een stad was en al mijn auti- revolutionnaire vrienden zouden in opstand tegen mij komen, dan zou ik gehoorzaam blijven aan de Koningin. Ik als burgemees ter zou trouw blijven aan de regeering. Zoo moet het zijn. Al zou een dorp geheel uit N.S.B.-ers be staan, de burgemeester moet staan achter de regeering. Als ik als burgemeester een sociaal-democraat of een N.S.B.-er als mi nister van Binnenlandsche Zaken had, dan zou ik hem gehoorzaam zijn. Kon ik dit niet, dan ging ik weg. Daarom moet de heer De Marchant et d'Ansembourg er niet op rekenen, dat onder mijn bewind, tenzij er een radicale verandering in de houding der N.S.B. komt, een N.S.B.-er geroepen zal worden tot burgemeester". Anders stond de minister, naar hij ver klaarde, tegenover de sociaal-democraten. Die hebben, naar zijn meening, deze „colli sio officiorum" (botsing en plichten) alleen maar in enkele opzichten. Hier is meteen gegeven het antwoord op de begrijpelijkerwijze gestelde vraag, waarom de regeering niet of niet zulk een overwegend bezwaar heeft tegen de benoeming van een S.D.A.P.-er tot burge meester als tegen de benoeming van een N.S.B.-er in deze functie. Weekabonné's, die geabonneerd zijn op het Zondagsblad, worden er aan herinnerd, dat dit vanaf heden ad 50 cent betaald moet worden. Prof. W. B. Kristensen Eervol ontslag als hoogleeraar te Leiden Bij Kon. besluit van 2 April 1937, is aan dr. W. B. Kristensen, hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Leiden, op zijn verzoek eervol ontslag als zoodanig verleend met dankbetuiging voor de belangrijke in deze betrekking bewezen diensten. William Brede Kristensen werd den 21sten Juni 1867 te Kristiansand in Noor wegen geboren, waar zijn vader dominee was. In 1884 werd de jeugdige domineeszoon aan de universiteit van Oslo ingeschreven als student in de theologie. Na verloop van een paar jaar ging hij over naar de litterai re faculteit en begon hij met de studie van de Oostersche letteren met het oog op de Godsdienstgeschiedenis. In 1890 begaf hij zich naar Leiden om bij prof. Tiele godsdienstgeschiedenis te leeren. Daarbij bleek het hem, dat hij in Leiden een uitstekende gelegenheid had om met de studie der Oostersche talen door te gaan, waartoe hij in het Museum van Oud heden een uitstekende gelegenheid vond. Het Egyptisch, meer in het bijzonder het Sanskrit en de Avesta-taal hadden zijn aan dacht en hierin bekwaamde hij zich onder leiding van prof. Kern, den vader van ir. Kern. De heer Kristensen verbleef tot 1892 te Leiden en vertrok toen naar Parijs, alwaar hij een jaar onder leiding van Maspero Egyptisch studeerde aan de Ecole des Hau- tes Etudes, afdeeling van de Parijsche Sor- bonne. In 1893 keerde hij naar Oslo terug, ver bleef daarna een half jaar te Londen en schreef daar in het British Museum een dis sertatie om ten slotte in 1896 aan de uni versiteit te Oslo te promoveeren tot doctor philosophiae op een proefschrift, getiteld: „Aegypternes Forestillingen om Liver efter Doden i Forbindese med Guderne Ra og Osiris, Egyptische opvattingen van het leven na den dood in verband met de goden Ra en Osiris". Na' zijn promotie werkte dr. Kristensen nog een jaar te Parijs om zijn studie te vol tooien en keerde in 1897 naar Oslo terug, aldaar hij een benoeming kreeg tot lector in de godsdienstgeschiedenis aan de uni versiteit aldaar, welke functie hij vervulde tot 1901. Toen werd dr. Kristensen bij Koninklijk besluit met ingang van 6 April 1901 als op volger van zijn vroegeren leermeester, prof. Tiele benoemd tot hoogleeraar in de ge schiedenis der godsdiensten en in de wijs begeerte van den godsdienst, welk laatste deel van de hem gegeven opdracht in 1922 werd veranderd in phaenomenologie van den godsdienst. Hij aanvaardde zijn ambt op 25 Sept. 1901 met een inaugureele rede over: „Het ver band tusschen godsdienst en de zucht tot zelfbehoud". In 1912 werd prof. Kristensen bij schrij ven van 7 October door de Universiteit van Oslo aangezocht voor een professoraat al daar. Hoewel de belooning daarvoor veel geringer was dan hier, werd hem eenzelfde salaris voorgesteld. Na diepgaande overwegingen meende prof. Kristensen het verzoek van de hand te moeten wijzen en zijn werkzaamheid hier niet op te geven. Hij ging daarbij van de stelling uit, dat hij het werk, dat hij zich tot taak had gesteld, nergens beter kon doen dan hier en dat hij het hier zoo goed mogelijk ingericht had voor zichzelf zoo wel als voor zijn studenten. Zoo bleef prof. Kristensen voor de Leid- Autotegen een kraan gereden Een doode en een zwaar gewonde Op den nieuwen Rijksstraatweg onder deze gemeente, welke nog niet voor het verkeer is opengesteld, is hedennacht om streeks 12 uur een auto, bestuurd door den 19-jarigen B. Brinkers Hzn. uit Wassenaar met als passagiers zijn oom, de heer C. H. Brinkers, directeur van de Margarinefa- brieken te Zoetermeer, tegen een groote kraan opgereden, waardoor laatgenoemde werd gedood en de bestuurder ernstig ver wond naar St. Antonius Hove te Voorburg moest worden vervoerd. De mist schijnt den bestuurder parten te hebben gespeeld, waardoor hij het ver keersobstakel niet heeft gezien. Het was niet verlicht, doch dit behoefde niet, aan gezien de weg niet voor het verkeer ge opend is, doch wel eens klandestien ge bruikt wordt. Kort na het ongeval was medische hulp ter plaatse en werd den gewonde de eerste hulp verleend door dokter Palthe uit Zoe termeer en dokter Vrijland uit Voorburg die overbrenging naar het ziekenhuis St. Anthoniushoeve te Voorburg noodzakelijk achtten. Het stoffelijk overschot is even eens naar genoemd ziekenhuis vervoerd. De wereld Voor Nederland bestemd vliegtuig verongelukt? DOUGLAS-MACHINE IN AMERIKA VERMIST Er was geen Nederlandsche bemanning aan boord De N.V. Nederlandsche vliegtuigenfa- briek, vertegenwoordigster voor Europa van de Douglas Aircraft Company te San ta Monica, Californië, bericht ons, dat eeni- ge ongerustheid bestaat omtrent een Dou- glas-vliegtuig, type D.S. 3, dat bestemd is voor de K.L.M. Het betreft hier het vijfde vliegtuig van de serie van elf D.C. 3-ma- chines, welk vliegtuig van de Douglas-fa- briek te Santa Monica zou worden overge vlogen naar het vliegterrein North Beach in de nabijheid van New-York. Deze vijfde machine heeft Zaterdag j.l. om tien uur v.m. het vliegterrein te Santa Monica verlaten, en wordt sindsdien ver mist. Het transport van dit vliegtuig werd door de N.V. Nederlandsche vliegtuigenfa- briek opgedragen aan de Douglas Aircraft Company en geschiedt voor risico van Douglas op dezelfde wijze als vroeger plaats vond met de D.C. 2-vliegtuigen voor de K.L.M. en andere Europeesche afnemers en zooals ook thans met de eerste vier D. C. 3-toestellen voor de K.L.M. heeft plaats gevonden. De bemann ing bestaat dan ook niet uit Nederlanders. Nadere ge gevens omtrent wie aan boord zijn en om trent het lot van hen en van het vliegtuig, zijn op het oogenblik nog niet bekend. Nader vernemen wij, dat het hier betreft de P.H.-A.L.P., de „Plu vier". De eerste piloot van dit toe stel is de heer Moser, de tweede Wollfolk. Er zijn voorts zes a zeven passa giers aan boord, naar men aan neemt Douglas-employé's, of fami lieleden. sche Universiteit behouden tot heden. In verband met het bereiken van zijn zeven tigste jaar werd hem thans op zijn verzoek eervol ontslag verleend, doch niemand zou het dezen krassen hoogleeraar aanzien, dat hij de zeven kruisjes reeds achter den rug neeft. Zijn Noorsche natuur, die hem heeft gehard tegen alle weersinvloeden, heeft hem een bijna jeugdig aanzien doen behou den. Vermelden we tenslotte nog, dat prof. Kristensen rector magnificus was in de jaren 19151916, terwijl hij eeredoctor in de theologie van de universiteit van Gro ningen is. In 1929 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Een prettige tijd was het voor prof. Kris tensen toen Prinses Juliana gedurende .haar studietijd drie jaar lang zijn colleges volg de. Naar wij vernemen ligt het in de bedoe ling van prof. Kristensen hier te blijven wonen. In Duitschland is de geschiedenis van het Christendom met 'n flinke duizend jaar teruggezet. De oude strijd van het heiden dom tegen het Christendom is er weer her leefd; het blijkt dat de oeroude Germa- nengeest, in de wouden en bosschen is blijven sluimeren, duizend jaar lang en thans te voorschijn komt. De'strijd zou van geen beteekenis zijn geweest, als deze be weging niet van staatswege werd gepro tegeerd. Wij zien telkens weer, hoe de beide Christelijke Kerken in hun bewe gingen door de regeering worden gehin derd, terwijl aan de predikers van het nieuwe heidendom allerlei faciliteiten en voorkomendheden worden verleend. Men weet, dat Hitier zich onlangs met Luden dorff,- een der felste apostelen op dit ge bied, heeft verzoend, waardoor ook hij voortaan de steun van den staat achter zich heeft. Ludendorff „voelt" zich thans en hij getuigt daarvan in het jongste nummer van zijn tijdschrift „Heilige Quelle deut- scher Kraft". Volgens hem is het „Duitsche Godsbesef" hetzelfde als de gedachte aan een totalen oorlog en den totalen op de rassentheorie gebaseerden staat. „De totale oorlog is, zegt hij, onbarm hartig. Hij eischt de uiterste krachtsinspan ningWij moeten een volk hebben, dat in staat is zijn krachten gedurende maan den en jaren tot het uiterste tegenover den vijand in te spannen." Ludendorff is van meening, dat de on dervinding van den laatsten oorlog het bewijs heeft geleverd, dat Duitschland om in een toekomstigen totalen oorlog zege vierend te zijn, het Christendom moet ver nietigen. „Dit christendom is een buitenlandsche godsdienst, welke in strijd is met het overgeëerfde." Het tusschen de bisschoppen van Trier en Spiers eenerzijds en de Duitsche regee ring anderzijds uitgebroken conflict we gens de afschaffing der confessioneele scho len in het Saargebied en de invoering van leekenscholen, neemt scherpere vormen aan. De beide bisschoppen hebben in een in de kerken van het Saargebied voorgele zen herderlijk schrijven doen uitkomen, dat het z.g. referendum der ouders een lok aas was, want dat de geheime stemming vervangen is door het plaatsen van een handteekening door de ouders op de lijs ten. Thans heeft de Duitsche afgevaardigde voor schoolzaken Wamsganns, in een verklaring welke in alle bladen van het Saargebied is gepubliceerd, een protest geuit tegen de beweringen der bisschoppen. Hij verzekert, dat de stemming zonder dwanguitoefening is geschied. Daar het on derwijzend personeel zich met de wijzi ging accoord heeft verklaard, zal elke aan val op de hervorming, welke op 1 April is ingevoerd, als een aanval op het onder wijzerscorps worden opgevat. Wamsganns dreigt tenslotte de geestelijkheid, de kin deren den toegang tot scholen, waar thans het godsdienstonderwijs nog is toegelaten, te zullen verbieden. De strijd in Duitschland zal uitermate zwaar zijn, maar liever een openlijke strijd dan een langzame verstikking. VOORNAAMSTE NIEUWS STAKING IN GOUDSCHE WASSCHERIJEN? Patroons willen geen nieuwe overeenkomst. Na beëindiging verleden jaar van de col lectieve arbeidsovereenkomst bij 7 Goud- sche wasscherijen is een acte van compro mis tot stand gekomen voor een half jaar. Vorige maand liep dit compromis ten ein de en sindsdien zijn tusschen de commis sie voor arbeidsaangelegenheden uit de sa menwerkende werkgeversorganisaties in de waschindustrie, district Z.-H., en de be sturen der drie werknemersorganisaties on derhandelingen gevoerd. De commissie van de werkgeversstaat afwijzend tegenover elke nieuwe overeen komst, regeling of toezegging, waarbij niet het bvergroote deel der waschindustrie is betrokken en wenscht geen collectieve of partieele arbeidsovereenkomst met de ze ven betrokken Goudsche wasscherijen. Verschillende besprekingen en een uit voerige correspondentie tusschen beide par tijen hebben niet tot eenig resultaat geleid. In verband waarmede de arbeidersorgani saties een ultimatum hebben gesteld, dat tegen a.s. Maandag beëindiging der werk zaamheden door de personeelen aankondigt, wanneer voordien geen overeenstemming wordt bereikt. BUITENLAND. De eerste audiëntie van jonggehuwden bij den Paus. (3de blad). De strijd van het Christendom tegen het heidendom in Duitschland. (3de blad). Ernstige incidenten in Rusland naar aan leiding van het Paaschfeest. (3de blad). Douglas-toestel, bestemd voor de K.L.M., in Amerika vermist. (1ste blad). BINNENLAND. Bij een heidebrand te Fochteloo is een jongen door het vuur verrast en omgeko men. (Gem. Ber. 4de blad). Ernstige vechtpartij te Vierhouten. (Gem. Ber. 4de blad). Algemeene vergadering van „Bloembol lencultuur" (1ste blad)". LEIDEN. Aan prof. dr. W. B. Kristensen is op zijn verzoek eervol ontslag verleend. (1ste blad). Auto-ongeluk onder Zoetermeer. (1ste blad). SNOEIT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL: Het Ned. elftal verliest met 21 van België. D.O.S. kampioen van de le klasse B, afd. Zuid D.H.V.B. (2de blad). HOCKEY: Gelijk spel der Ned. heeren- ploeg tegen Duitschland, 20 overwinning der Ned. dames. (2de blad). MOTORSPORT: Uitstekend geslaagde Duymel-wedstrijden (2de blad). ZWEMMENNieuw wereldrecord door Ragnild Hveger aan Rie Mastenbroek ont nomen (2de blad). De installatie van Prins Bernhard in Raad van State Zal geschieden door H. M. de Koningin Naar reeds gemeld zal de Raad van State op Donderdag 8 April a.s. een buitengewone vergadering houden, waarin Prins Bern hard, wien, zooals men zich zal herinneren, in het college zitting is verleend, zal wor den geïnstalleerd. Voorzitster van den Raad van State is H.M. de Koningin, terwijl Prinses Juliana als vermoedelijke erfgenaam van de Kroon sedert haar achttiende jaar van rechtswege zitting in het college heeft. Aan de overige leden van het Koningshuis kan zitting wor den verleend. De Raad van State is samengesteld als volgt: vice-president jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, leden C. J. Hasselman, jhr. mr. L. van Bronkhorst Sandberg, J. J. Ram- bonnet, mr. R. H. A. M. Romme, mr. J. Limburg, mr. dr. D. A. P. N. Kooien, T. F. J. Muller Massis, mr. J. B. Kan, mr. J. Schokking en dr. A. A. L. Rutgers. Naar wij vernemen zal ook de installa tie van Prins Bernhard, wien zitting is ver leend in den Raad van State, geschieden door H.M. de Koningin, als presidente van dien Raad, evenals zulks het geval is ge weest bij de installatie van wijlen Prins Hendrik en bij die van Prinses Juliana. SPREEKVERBOD VOOR PROF. DR. HERMAN MUCKERMANN De Gestapo heeft den ook in ons land zoozeer bekende priestergeleerde prof. dr. Herman Muckermann (een broer van pater dr. Friedrich Muckermann S.J.) een spreek verbod opgelegd. Op Goede Vrijdag zou prof. dr. H. Muckermann in de Sint Ma- thiaskerk te Berlijn-Schoneberg de slot- predicatie der lijdensmeditaties houden. De kerk was tot in de uiterste hoeken ge- vulld met geloovigen, die echter tevergeefs op den kanselredenaar wachtten. De pastoor der parochie deelde toen de geloovigeen vanaf den kansel mede dat de Gestapo een spreekverbod tegen prof. dr. Herman Muc kermann had uitgevaardigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1937 | | pagina 1