ÜÜ1 RADIO-PROGRAMMA'S mm MAANDAG 15 JUNI 1936 DE LEIDSCHE COURANT DERDE BLAD - PAG. 9 DINSDAG 16 JUNI. GEMENGDE BERICHTEN EEN AUTO MET VIJF DAMES IN HET WINSCHOTER-DIEP. Allen door taxi-chauffeur gered. Zaterdagmiddag omstreeks vier uur "be gaf zich een gezelschap van vijf dames, al len uit Hoogezand, per auto naar Winscho ten. In Zuidbroek ter hoogte van de open bare lagere school passeerden zij een taxi van de Mij. D.A.M. De chauffeur hiervan zag, hoe even later de auto met de vijf da mes door tot nog toe onbekende oorzaak het Winschotendiep in reed. De chauffeur van de taxi, waarin drie personen geze ten waren, stopte onmiddellijk en begaf zich gekleed te water. Hij wachte af, totdat de auto geheel onder water verdwenen en tot stilstand gekomen was en klom toen op den treeplank. Het mocht hem gelukken, zij het met groote moeite om alle inzitten den te redden en met behulp van omstan ders veilig aan wal te brengen. De inzit tenden, mevr. Boon, haar dochter, die chauffeerde, mevr. Post van Leggelo, mevr. Jansma en mevr, Mulder, allen uit Hoo gezand, kwamen met den schrik vrij en werden bij het hoofd van de school, den heer Groen, binnengebracht en van droge kleeren voorzien, waarna zij per auto naar Hoogezand terugkeerden. Als bijzonderheid kon nog vermeld wordln, dat een der in zittende dames onlangs ook reeds met een auto in het Winschoterdiep is geraak* AUTOBUS TE WATER. Alle inzittenden gered. Gisteravond omstreeks kwart over acht reed een autobus van den dienst Schoon hovenUtrecht, ondernemer A. van Ipe- ren te Schoonhoven, op den Lopikerweg in de richting Utrecht, toen onder de ge meente WilligeLangerak het linker achterwiel van den wagen afliep. De chauffeur verloor hierdoor de macht over het stuur en de bus reeds over den rech- terberm van den weg, sloeg om en kwam in de naast den weg stroomenden wete ring terecht, die daar ter plaatse gelukkig zeer ondiep is. Het gelukte den chauffeur, den heer J. Noorlander, het eerst uit het voertuig te komen en de hulp in te roe pen van eenige omwonenden, die met een bootje assistentie verleenden. Daar de bus gekanteld was, was het noodluik grootendeels onder water geko men, doch de achterdeur stak geheel boven het water uit. Hierdoor konden alle passa giers, acht in getal, den wagen verlaten en ongedeerd den wal bereiken. Hedenmorgen heeft men de bus op het droge gesleept. ERNSTIGE BOTSING OP DEN RIJKSWEG TE LAREN. Gisteravond had op den nieuwen rijks weg te Laren ter hoogte van Hoefloo een ernstige botsing plaats tusschen een taxi, bestuurd door den Amsterdamschen chauf feur A. E. Wouters en den motorrijder J. Landstra uit Laren. De taxi, die in de rich ting Amsterdam reed, wilde twee voor hem rijdende auto's passeeren. Toen hij de tweede auto voorbij was, versperde hij den motorrijder dien hij niet had zien aanko men, den weg. Het gevolg was, dat de mo torrijder tegen de auto botste, over den kop sloeg en tegen den grond werd gesmakt. Hij bleek ernstige kneuzingen en een gecom pliceerde dijbeenbreuk opgeloopen te heb ben. In zeer ernstigen toestand is hij naar het St. Jansziekenhuis te Laren overge bracht. EEN PINDAMAN OVERREDEN. Zaterdagmiddag 6 uur is de motorrijder A. v. d. Pof uit Hilversum toen hij per mo tor over den rijksweg Amsterdam Amersfoort uit de richting Baarn kwam, in aanrijding geweest met den' 38-jarigen pin daman Chow Nin Do uit Utrecht. De pin daman bevond zich nabij een ter rechter zijde van den rijksweg ter hoogte van het theehuis de Witte Bergen geplaatsten auto bus. Plotseling stak hij den weg over, toen de motorrijder naderde. Hij werd tegen den grond gesmakt en bleef bewusteloos lig gen. Ook de motorrijder kwam te vallen. Een juist passeerende geneesheer, dr. Ro- bink uit Huizen, verleende de eerste hulp. De Chinees is met een schedelbasis-frac- tuur, een schedelfractuur en een gebroken rechter been in hoogst zorgwekkenden toe stand naar het St. Jans-ziekenhuis te La ren overgebracht. De motorrijder liep alleen eenige schaafwonden op. SLOOTWATER IN EEN SNIJWONDJE. Onvoorzichtigheid met den dood bekocht. De 48-jarige W. Oskam te Lange Ruige Weide, was zoo onvoorzichtig zich met slootwater af te wasschen, nadat hij bij het scheren een snij wondje had opgeloo pen en moest dit met den dood bekoopen. Er ontstond infectie, we lke zulke ernstige vormen aannam, dat O. moest worden over gebracht naar het ziekenhuis te Woerden, waar hij echter na korten tijd onder hevi ge pijnen is overleden. JONGEMAN BIJ PLEIZIERTOCHT VERDRONKEN. In draaikolk terecht gekomen. Zondagavond te omstreeks zeven uur is de 25-jarige G. Simonis uit Raamsdonks- veer, die met vijf andere personen in een motorboot een pleiziertocht maakte, op de Vischplaat onder de gemeente Drummeien HOE TE MEUBILEEREN? Op deze vraag krijgt U voldoende antwoord als U een bezoek brengt aan „Meubelstad", der N.V. Piet van Reeuwijk aan de Kipstraat te Rotterdam. Daar toonen specialisten in hun vak aan de hand van 1500 modelkamers „hoe te meubilereen". Ieder interieur zoowel het eenvoudigste als het meest luxueuze heeft een sfeer van gezelligheid. Iedere kamer is- een voorbeeld van het bij elkaar brengen van de ju ste kleuren. En als U de prijskaarten beziet, zult U zich afvragen hoe het moge lijk is, dat zulke prachtige kamers voor zulke lage prijzen geleverd kunnen worden. Wij raden U aan de 1500 modelkamers eens te gaan bezichtigen, de directie stelt U daartoe gaarne in staat zonder eenige verplichting tot koopen. (a£k) 4005 overboord gevallen en jammerlijk verdron ken. Een der andere inzittenden is het slachtoffer, dat in een draaikolk was te rechtgekomen, nog nagesprongen, doch zou bij deze reddingspoging ongetwijfeld even eens zijn omgekomen, indien hij niet een hem toegestoken roeispaan had weten te grijpen, waarmee hij weer aan boord ge trokken werd. KIND VERDRONKEN. Gistermiddag is door onbekende oorzaak het driejarige dochtertje van den landbou wer J. C. Muilwijk te Brandwijk (Z.-H.) te water geraakt en verdronken. KRANIGE REDDER. De tien-jarige P. J. Betlem uit de Duive- landstraat in Tuindorp te Buiksloot heeft Zaterdagmiddag op kranige wijze het le ven gered van den vijfjarigen H. de Graaf. Bij het spelen was de laatste nabij de werf van de firma de Vries Lentsch te Nieu- wendam te water geraakt en onder een houten vlot terecht gekomen. De tien-jarige jongen, die dit ongeval zag gebeuren, sprong onmiddellijk gekleed te water, dook onder het vlot door en slaagde er in de drenkeling op het droge te bren gen. De vijf-jarige knaap, bij wien de le vensgeesten spoedig waren teruggekeerd, is naar zijn woning te Nieuwendam ver voerd. AAN BEKOMEN VERWONDINGEN OVERLEDEN. Vrijdag had de 78-jarige landbouwer J. H. Mensink, wonende te Enterbroek in de gemeente Wierden, het ongeluk, verward te geraken in de teugels van een paard, dat gespannen was voor een wagen bela den met hooi. De heer M. kreeg hierbij een ernstige trap van het paard, en werd op genomen in het algemeen ziekenhuis te Al melo, waar hij Zaterdagavond aan de be komen verwondingen is overleden. UITSLAANDE BRAND IN KAPPERS ZAAK. Kortsluiting vermoedelijk de oorzaak. Gistermiddag omstreeks half vijf brak brand uit in de kapperszaak van den heer K asp ar, groote Spui 16 te Amersfoort. De heer K. had juist met zijn vrouw zijn woning verlaten voor het maken van een wandeling, toen een voorbijganger in de kapsalon vlammen ontdekte. Een buurman ijlde den heer K. na, terwijl andere om wonenden de brandweer alarmeerden. Daar de brandweerkazerne in de onmiddellijke nabijheid is gelegen, duurde het slechts kort voor de motorspuit op het terrein van den brand verscheen. Door de hitte waren de ruiten reeds gesprongen en sloegen de vlammen naar buiten, terwijl tevens een zware rookontwikkeling was ontstaan. Er werd groot alarm gemaakt, waarop ook de ladder- en slagenwagen uitrukten. Met zes slangen, waarvan vier op de waterleiding en twee op de motorpomp, die het water uit het Spui opzoog, tastte men het vuur aan. Het vuur breidde zich zeer snel uit, zoodat in korten tfjd de kapsalon zoowel als de daarachter gelegen woonkamers een prooi der vlammen werden. Na een half uur ontdekte men plotse ling, dat het vuur was overgeslagen naar de bovenverdieping. Aan de achterzijde van het perceel, via een voorkomer, werd een slang naar het bedreigde gedeelte geleid. De brandweer mocht er na een moeizamen strijd in slagen dit gedeelte van het pand te behouden. De benedenverdieping brandde geheel uit, terwijl de bovenverdieping aanzienlijke waterschade kreeg. Te kwart over vijf was men den brand meester en een kwartier daarna kon het vuur als geblusoht worden beschouwd. Onder leiding van den com missaris van politie, den heer G. Goorhuis, werd hierna een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van den brand. Het vuur bleek te zijn ontstaan in de kapsalon, waarschijn lijk tengevolge van kortsluiting. De aan zienlijke schade wordt door verzekering gedekt. Door de politie werden uitgebreide maat regelen genomen voor de afzetting van het terrein, aangezien er groote belangstelling was van de zijde van het publiek. BOERDERIJ AFGEBRAND. Gistermorgen te ruim zeven uur is de boerderij van Jan van Arsouw in de Bos- schestraat te Oss, tot den grond toe afge brand. De geheele inboedel werd een prooi der vlammen. Het vee kon nog tijdig uit de stallen wor den losgesneden en naar buiten worden ge dreven. De brandweer verscheen wel ter plaatse, doch toen had het vuur reeds zoo ver om zich heen gegrepen, dat geen be houd meer mogelijk was. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade. WERVELSTORM TE GELEEN. Jaarmarkt geteisterd. De vroeger zoo beroemde St. Antonius- jaarmarkt te Geleen (in 1852 ingesteld), die sedert vele tientallen van jaren niet meer gehouden werd, is Zaterdag 13 Juni opnieuw in het leven geroepen. Het weer hield zich in den loop van den dag uitstekend, maar tegen den avond stak plotseling een cycloonachtige storm wind op. De kracht van den wind was zoo hevig, dat de tentzeilen scheurden en tal van kramen krakend instortten. De markt waar sloeg tegen den grond en in minder dan een minuut was de markt in een wil de chaos herschapen. De honderden bezoe kers vluchtten vol ontzetting weg. Dui zenden stukken stof en manufacturen la gen in woeste wanorde verspreid of waai den weg, sommige werden zelfs huizen hoog omhoog gezogen, door de kracht van den wervelenden wind. Tot overmaat van ramp brak daarna een kort maar hevig onweer los, waardoor de goederen werden doorweekt. De veroorzaakte schade is zeer groot. „Mndmrg." WARENHUIS TE NAALDWIJK INGESTORT. Zaterdagavond omstreeks 7 uur is bij den tuinder A. W. K. te Naaldwijk een waren huis, ter grootte van 2200 ramen, plotse ling ingestort. Gelukkig bevond zich op het oogenblik der instorting niemand in de kas, zoodat persoonlijke ongelukken uitgebleven zijn. Omtrent de oorzaak tast men in het duis ter. Het warenhuis is 12 jaar oud en werd vijf jaar geleden verplaatst. De schade, door de verwoesting aange richt, schat men totaal op 2 a 3000 gulden. In de kas waren tomaten geplant. „Vad." VERDACHT VAN VERDUISTERING. Door de gemeente-politie te Apeldoorn is Zaterdagmiddag gearresteerd de onge veer 40-jarige A. Schut, administrateur van het algemeen afdeelings Ziekenfonds (A. A. Z. A.), verdacht van verduistering. Controle der boekhouding bracht een te kort van ongeveer 1000.aan het licht. De heer S., die ruim een jaar zijn func tie bekleedde, is Zaterdagmiddag in het bureau van politie ingesloten. UIT DE OMGEVING LIS SE. Uitvaart Eerw. Zuster Blandina. Zaterdagmorgen is het stoffelijk over schot van de Eerw. Zuster Blandina aan de schóót der aarde toevertrouwd. De Eerw. Zuster Blandina was gedu rende meerdere jaren Moeder-Overste van het St. Agathagesticht alhier, tevens hoofd van de R. K. Meisjesschool van de parochie St. Agatha. De overleden Zuster werd ge boren te Heemskerk, 13 October 1868 en deed haar intrede in de Congregatie der Zusters Penitenten van de Derde Orde van den H. Vader Eranciscus op 1 September 1892. Zij was dus bijna 44 jaren religieuse. Het moederhuis van deze congregatie is gevestigd te Bennebroek. Gedurende enkele jaren leed de Eerw. Zuster aan een ziekte, en overleed Dinsdag jl. nadat zij reeds geruimen tijd geleden was voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden. De plechtige H. Mis van Requiem werd in de parochiekerk van St. Agatha opge dragen met als agens den zeereerw. heer N. W. Sentenie, pastoor van de H. H. En- geilbewaarders-parochie te Lisse, diaken de weleerw. heer M. Kuipers en als sub diaken de weleerw. heer J. Schotten, bei den kapelaans der parochie St. Agatha. Het zangkoor zong een driestemmige Re quiem Mis. De begrafenis werd eveneens verricht door den zeereerw. heer Sentenie mt dezelfde assistentie. Het stoffelijk over schot werd grafwaarts gedragen door de Kerk- en Armmeesters der parochie St. Agatha. Haar mede-zusters volgden allen het stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats, terwijl vele belangstellenden aanwezig waren, w. o. het personeel der R. K. Meisjesschool van de parochie van de H. Agatha. Lisse zal heel wat missen aan deze no bele Zuster. Zij ruste in vrede. Anti-Saneerings-actie. Vanwege het „Anti-Saneeringscomité" werd Zaterdag avond een buitengewoon goedbezochte ver gadering gehouden. Niet alleen uit Lisse, doch ook uit verschillende omliggende plaatsen waren meerdere bloembollen kwee kers aanwezig. De leiding berustte bij den heer W. Murk uit Hlliegom, die met een woord van welkom openden en zich ver heugden over den goede opkomst. Hij zeide, tot zijn spijt den 'heer Dr. Dijt niet aanwezig kon zijn. Allereerst verkreeg het woord den heer Jac. den Brabander. Spr. zeide de ram pen te zullen schilderen welke een voort zetting der saneering brengen moeten. De legenden van ,„t Vrouwtje van Stavoren" diende daarbij als inleiding. Hij vergeleek het roekeloos weggeworpen graan met de vernietiging van de eens met zooveelzorg gekweekte bloembollen. Gelijk den haven van Stavoren verzand de door het weggeworpen graan, zoo zul len ook den buitenlandsche havens verzan den door de saneeringsmaatregelen. Stemt daarom de saneering af zeide spr. Saneering is z.i. een ruineering. Spreker wees op den aanwas van de bloembollenteelt in het bui tenland als gevolg van den saneering in ons land. Dit jaar zullen alleen reeds in Enge land 20 millioen hyacinthen. op de markt worden gebracht, welke daar zijn geteeld. Door de saneering gaan alle teeltbewijzen naar het grootbedrijf en de kleine kweeker Hilversum I 1875 M. KRO-uitzending. 4.00—5.10 HIRO. 8.009.15 en 10.00 Gram.pl. 11.3012.00 Godsd. halfuur door pastoor Perquin. 12.15 Gram.pl. en KRO-orkest. 2.00 Vrouwenuur. 3.00 Gram.pl. 4.00 HIRO. 5.10 KRO-Melodisten. 5.945 Felicitatiebezoek. 6.00 KRO-Melodisten. 6.15 Zwem cursus. 6.30 KRO-Melodisten. 7.00 Berichten. 7.15 Slavernij en Christendom. 7.35 Sporthalfuur. 8.00 Berichten. ANP., mededeelingen. 8.10 Kon. Milit. KapeL 8.50 KRO-orkest en solist. 9.20 Kon. Milit. Kapel. 9.50 KRO-orkest. 10.30 Berichten ANP. 10.35 Gram.pl. 10.45 KRO-Boys en solist. 11.00 Gram.pl. 11.10 KRO-Boys. 11.30—12.00 Gram.pl. Hilversum n 301 M. AVRO-uitzending. 6.30—7.00 RVU. 8.00 Gram.pl. 9.00 Jetty Cantor's Ensemble. 10.00 Morgenwijding. Gram.pl. 10.30 Ensemble Jetty Cantor. 11.00 Hiush. wenken. 11.30 Kovacs Lajos' orkest. 12.15 H. M. de Koningin opent de Waal brug bij Nijmegen. I.45 Omroeporkest. 3.00 Knipcursus. 4.00 Zang en piano. 4.30 Kinderkoorzang. 5.00 Kinderhalfuur. 5.30 De Octophonikers. 6.30 Astronomische causerie. 7.00 Dansmuziek. 8.00 Berichten ANP. Mededeelingen. 8.15 Gevar. programma mm.v. solisten, AVRO-Aeolian-orkest Kovacs Lajos', or kest enz. 10.15 Omroeporkest en solist. II.00 Berichten ANP. 11.1012.00 Winia Farberow's orkest. D r o i t w i c h, 1500 M. 11.20—11.50 Orgelspel. 12.10 Het Reynolds Octet, 12.50 BBC-Northern orkest. 3.103.55 R. Powell's kwintet. 4.40 Soliste en strijkkwartet. 5.35 De Continentals m.m.v. soliste. 6.50 Koorconcert. 7.15 Fransche les. 7.50 Koloniale causerie. 8.20 Gram.pl. 8.50 Gevarieerd programma. 10.20 Scheepvaartkundige causerie. 10.40 Het Grinke Trio. 11.3512.20 Dansmuziek. gaat ten gronden. Het ordening-systeem in ons bedrijf noemde spr. onrechtvaardig. Hierna besprak spreker de kosten aan ambtenarij en administratiekosten der sier- feeltcentrale en concludeerde dat groote sommen beter hadden kunnen worden be steed. Vervolgens schetste spr. de prijzen politiek bij het huidige systeem, waarbij hij aantoonden hoe met de mininumprijzen wordt geknoeid, zoowel in het Binnen- als Buitenland. De prijzen regelen zich en moe ten zich regelen naar vraag en aanbod. Een grootere productie met lagere prijzen is voordeeliger dan een schaarsche met hoo- gere prijzen. Wij moeten naar een meer toe nemend en productie opbrengst met grooter afzetgebied en daarom de saneering weg! Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer K. Grullemans alhier. Deze wees er op dat beide actiegrieven, saneerders en anti-saneerders hun best doen de zaak dien zij voorstaan in de beste banen te leiden. Spreker uitte zijn verwondering over het feit, dat grooten exporteurs nog blijven ijveren voor het behoud der saneering. Spr. achtte het in strijd met de belangen der kweekers, dat exporteurs-kweekers met groote cultures- in het buitenland op onze vergaderingen meestens men over al- of niet-saneering. Deze menschen moeten op een neutraal standpunt blijven staan. Hierna werd het woord verleend aan den heer P. den Zeeuw als bona fide-kweeker. Deze moest alles onderschrijven wat door de vorige spreker is gezegd. Voorts legde hij er de nadruk op dat 'het in de brochure „Tegen een saneering" aangevoerd door den heer den Brabander nog door niemand is weerlegd. De voorzitter zeide aan 't slot dat weer hedenavond het saneeringsvraagstuk hebben kunnen belichten door een exporteur-kwee- ker, door een bona fide exporteur en door een bona fide kweeker. Spreker betreurden, dat zoo weinig exporteurs op dezen verga dering aanwezig zijn. Hij dankte allen voor de opkomst en sloot met de leuze om het antisaneeringscomite „Terug naar de Vrij heid, Weg met de saneering!" Geitenkeuring. Zaterdagavond werd alhier vanwege de Geitenfokvereeniging „De Werkmanskoe" de jaarlij ksche Geiten keuring gehouden door de heeren S. de Jong Sz., Rijksveeteeltconsulent te Den Haag en H. Roert uit Brielle. Het weer was de vereeniging niet gunstig, want toen het uur van aanvang, 6 uur, daar was, viel de regen bij stroomen neer. Het bestuur nam zijn toevlucht tot den heer Th. Zwetsloot, directeur van Hobako, die op verzoek een afdeeling van de veilinggebouwen afstond. Mede door het slechte weer was de aanvoer niet groot; slechts 15 geiten en 7 lammeren. Radio-Paris, 1648 M. 11.20 Orkestconcert. 5.50 Orkestconcert. 9.05 Radio-tooneel. 11.05—1.05 Dansmuziek en populair con cert. Keulen, 456 M. 12.20 Orkestconcert. 1.35 Omroeporkest en zang. 4.20 Populair concert. 7.20 Omroepkleinorkest. 9.05 Gevar. programma (tot 10.20). Brussel, 322 en 484 M. 322 M.: 12.20 Gram.pl. 12.50 Klein-orkest en gram.pl. 1.30 Kleinorkest. 1.502.20 Gram.pl. 5.20 Salon-orkest en gram.pl. 6.50 en 7.20 Gram.pl. 8.20 Omroeporkest en zang. 10.30—11.20 Gram.pl. 484 M.: 12.20 Gram.pL 12.50 Salon-orkest. I.502.20 Gram.pl. 5.20 Klein-orkest. 6.35 Gram.pl. 8.20 Symphonieconcert en voordracht. 10.3011.15 Gram.muzaek. Deutschlandsender, 1571 M. 8.30 Em. Rambour en Carl Woitschach met hun orkesten. 10.20 Berichten. 10.50 Piano en hobo. II.2012.20 Dansmuziek. Gemeentelijk Radio-Distributiebedrijf. 3 e Programma. 8.00 Keulen. 8.45 Diversen. 10.05 Keulen. 10.50 Deutschls. 11.20 Parijs R. 12.20 Brussel (VI.) 14.20 Keulen. 15.20 Parijs R. 17.20 Brussel (VI.). 18.50 Brussel (Fr.). 19.20 Keulen. 21.35 Brussel (Fr.). Pl.m. 22.15 Brussel (VI.). 22.30 Brussel (Fr.). 22.30 Brussel (Fr.). Pl.m 22.50 Berlijn. 4e Programma. 8.00 Brussel (VI.). 10.35 Londen Reg. 11.20 Droitwich. 11.50 Londen Reg. 12.50 Droitwich. 14.20 Londen Reg. 17.35 Droitwich. 18.20 Diversen. 18.50 Droitwich. 19.15 Londen Reg. 19.50 Droitwich. 21.50 Londen Reg. 22.40 Droitwich. (Wijzigingen voorbehouden). R. K. Ver. v. Kraamverzorging voor alle gezindten te Leiden en Omstreken Plaatsing-Bureau Boerhaavestr. 30 verleent hulp door gediplomeerde krachten Geopend eiken DINSDAG- en DONDER DAGMIDDAG van 24 UUR tot het ver strekken van de gewenschte inlichtingen, aanmelden van contribueerende leden en aanvragen voor kraamhulp - Telef. 3420. Aanvragen (schriftelijk) adres Boerhaave- straat 30. Van deze werden 10 geiten in het stamboek ingeschreven. Door milde bijdragen van eenige ingezetenen kon het bestuur eenige prijzen, bestaande uit huishoudelijke artike len, beschikbaar stellen, waarvoor het be-, stuur hartelijk dankbaar is. De prijzen werden door den Rijksveeteelt consulent toegekend als volgt: Oude ongehoornde geiten: le pr. Chr. Weyers; 2e. pr. P. C. Kops; 3e pr. G. v. d. Velde; 4e pr. L. v. d. Hoek; 5e pr. J. v. d. Laan. 1-jarige ongehoornde geiten: le pr. C. v. Tol; 2e pr. Ant. v. d. Zwet; Gehoornde geiten, le pr. J. Akkerman; 2e pr. C. v. Tol. Lammeren: le pr. P. C. Kops; 2e pr. G. Meulblok; 3e pr. J. Akkerman. Personalia. Voor het diploma „Gas fitter" is geslaagd de heer K. Nieuwenhuis olhier. Dit examen werd afgenomen door de Vereeniging van Gasfabrikanten te 's Gravenhage. Speldjesdag. De gisteren gehouden speldjes verkoop ten bate van de R.K. Ver eeniging tot uitzending van zwakke school gaande kinderen heeft in de parochie St. Agatha opgebracht 69. Buiten-conéert. De Harmonie „Trou moet Blycken" zal morgenavond te half ne gen haar eerste buitenconcert in dit seizoen geven in den Gem. Muziektent onder lei ding van haren directeur, den heer M. Bol- derdijk. VOORHOUT. De oudste inwoner verjaart. Zaterdag heeft de oudste Voorhouter, de heer H. v. Dam,Engelsche laan, zijn 95sten verjaar dag gevierd. Al komt de oude heer niet ver der meer dan zijn legerstede en huistafel, toch ziet mén hem nog genoeglijk iederen dag zijn pijpje rooken. Aan belangstelling van familie en kennissen heeft het niet ont broken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1936 | | pagina 9