MAANDAG 6 APRIL 1936 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BUD - PAG. 8 ROEIEN DE AMSTERDAMS CHE „HEAD OF THE RIVER". Dubbel succes van Neren*. Gistermiddag is de 8 K.M. lange af standrace van Ouderkerk naar Amsterdam, om het „Kampioenschap van den Amstel", bekend onder den naam van „Head of the River" verroeid door een tiental achtriems gieken, w.o. die van de beroemde Zwitser- eche „F.C. Zürich". Hoewel de Zwitsers sterk favoriet waren, wist zoowel de oude acht van „Nereus" als de acht van „Nereus II" de eerste plaats in resp. de eerste en tweede divisie te bezetten. De gedetailleerde uitslagen luiden: le divisie: 1. Nereus 30 min. 30 sec.; 2. De Maas 31 min. 25 sec.; 3. F.C. Zürich 31 imin. 26 sec.; 4. De Hoop 33 min. 30 sec. 2e divisie: 1. Nereus H 31 min. 15 sec.; 2. Amstel 31 min. 21 sec.; 3. De Hoop n 31 min. 34 sec.; 4. Laga n 31 min. 47 sec.; 5. Willem IH 31 min. 49 sec.; 6. De Laak 32 min. 14 sec.; 7. Cadetten 32 min. 36 sec.; 8. Nereus Hl 32 min. 53 sec.; 9. De Schie 34 min. 08 sec. MOTORSPORT NACHTRIT MOTORCLUB L. EN O. In den nacht van 25 op 26 April organi- seeft de Motorclub Leiden en Omstreken een nachtrit, waaraan als prijs verbonden is de zilveren Tex ac o - wisselbeker. De start vindt plaats op Zaterdag 12 uur, vanaf Café „Willem Bakker" te Wassenaar, alwaar ook de finish is. De deelnemers star ten om de minuut en de neelnemers van clubteams worden wel afzonderlijk, doch in volgorde achter elkaar gestart. JLNJVLV. VOORJAARS-REUNEE IN DEN DIERENTUIN. De jaarlijksche openingsplechtigheid van de K-N.M.V. is dit jaar ondanks het gure weer, een overweldigend succes geworden; de Dierentuin te Den Haag leent zich wel zeer goed voor een dergelijke massabetoo ging! Met het noemen van enkele cijfers kunnen wij onzen lezers misschien den besten indruk geven van de belangstelling die er in ons land voor de motorsport be staat, raar schatting waren op dezen eersten officieelen motordag van het seizoen onge veer een 4500 bezoekers aanwezig; op het Malieveld stonden in slagorde ruim 2000 motoren en een kleine honderd auto's (deze verhouding begint er belangrijk beter uit te zien dan voor eenige jaren). Aan den of ficieelen lunch in den grooten zaal zaten ruim 500 personen aan, onder wie we veel bekende gezichten van oude belangstellen den voor de K.N.M.V. opmerkten, de oud- voorzitter mr. Mulock Houwer en echtge- noote ontbraken ook ditmaal niet op het appèl. Terwijl uit alle richtingen van het land de deelnemers aan den Rondrit binnen stroomden waren in de zalen een groot aan tal aanwezigen in bewondering voor de fraaie motorshow, terwijl onder de bedrij ven door de Nederlandsche Dames Motor club werd opgericht, waarbij de algemeen voorzitter .van K_N.M.V., mr. van Geldorp Meddens, aanwezig was. Tijdens de offi- cieele lunch werd het woord gevoerd door den adgemeenen voorzitter, die nog eens in het bijzonder wees op het belang van aan- eluiing van alle motorrijders bij de K.N.M. V., meed in verband met het stelling nemen tegen de voortdurende belastingverhoogin gen voor de motorrijders. Onder daverend applaus werd vervolgens door den heer P. J. Nortier, sport-voorzitter van de K.N.M. V. de nieuwe club-vlag geheschen, waarna de heer Nortier het woord nam en aller eerst de prachtige Hepoiite-beker aan de aanwezigen toonde, deze beker is uitge loofd voor de as. T.T. door den importeur van de Hepolite-zuigers, den heer Bosch. Vervolgens werd de gouden K.N.M.V. tour medaille uitgereikt aan den bekenden groot- tourist, den heer Haber. Tenslotte vestigde de heer Nortier nog de aandacht op het feit, dat het ledental sinds 1 Januari 1935 verdriedubbeld is en thans is gestegen tot 6000. Spr. deelt echter mede, dat ons land 45.000 motorrijders telt en er dus, „nog 39.000 in het wild losloopen", hij animeert de leden om jacht te maken op deze 39.000 en hoopt, dat id tjaraa en hoopt dat dit jaar de 10.000 leden ge haald zullen worden. Aan den rondrit is door bijna 000 K.NJVL. V.-leden deelgenomen; in verband met de vele werkzaamheden die nog verricht moe ten worden, zal de uitslag hiervan later be kend gemaakt worden. DAMMEN OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP Raichenbach wint de laatste partij De tiende wedstrijd is Zaterdagavond gewonnen door Raichenbach. De eindstand is dus Raichenbach 13 pt., Vaessern 7 p. Raichenbach won vijf partijen, verloor er 2 en 3 werden remise. KELLER KAMPIOEN VAN NEDERLAND Gisteren werd te Amsterdam de derde beslissingspartij gespeeld tusschen Keiler en Rustenburg om het damkampioenschap van Nederland. Deze partij werd door Kei ler gewonnen, waardoor hij het kampioen schap van Nederland behaalde. De eind stand was 51. BILJARTEN KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Van Vliet kampioen. Te Den Haag werd Zaterdag het tour- rooi om het kampioenschap van Neder- land groot biljart libre voortgezt. De resultaten waren: Sweering 500 6 173 83.33 Van Eyemeren 20 9 3.33 Sweering 500 9 275 55.55 Van Vliet 213 9 175 23.66 De Leeuw 500 15 131 33.33 Van Eymeren 194 15 65 12.93 Sweering 500 11 220 45.45 Van Eymeren 144 11 53 13.09 Van Vliet 500 25 126 20.— De Leeuw 399 25 158 15.96 Gistermiddag werden de wedstrijden voortgezet. De stand was toen part. pnt. brt. h.s. A.gem. Sweering 4 2000 43 275 46.51 Van Vliet 3 1713 64 226 26,76 De Leeuw 1 439 73 158 19.71 v. Eymeren 0 694 46 209 15.08 De uitslagen waren: De Leeuw 500 12 176 41.66 Sweering 374 12 131 31.16 Van Vliet 500 17 174 29.41 Van Eymeren 202 17 58 11.88 Voor den laatsten avond bleven over de partijen Van VlietSweering en Van Ey- merende Leeuw, waarvan eerstgenoem de partij de beslissing moest brengen over het kampioenschap, aangezien beide spe lers vier gevwonnen partijen noteerden met één verliespartij. De resultaten werden: 500 12 192 41.66 475 12 160 39.41 Van Vliet Sweering De Leeuw 500 28 63 17.85 Van Eymeren 397 28 113 14.17 De eindstand luidde: part. pnt. brt. h^. A.gem. Van Vliet 5 2713 93 226 29.17 Sweering 4 2847 07 275 42.49 De Leeuw 3 2439 113 176 21.58 Van Eymeren 0 1293 91 209 14.20 PAARDENSPORT ZUID-HOLL. JACHTVEREENIGÏNG Zaterdag organiseerde de Z. H. Jacht Vereeniging in de Springtuin Meijendel te Wassenaar den jaarlijkschen wedstrijd om den Cassimis-wisselbeker, welke bestaat uit een dressuurproef en een springcon cours. De resultaten waren: 1. Ed. Kahn met Espoir, dressuur 54254 punt, springen 2 fouten, 270 punten, tijd 30 sec., totaal 81254 punt; 2. N. V. Oranje Manége met Brown Eyes, gereden door mej. E. Pauptit, 529 54 p., 2 p., 270, tijd 42 sec., totaal 79954; 3. Stal Duinhoeve met Romi, gereden door mevr. v. Hoboken 474^, 0 fouten, 300, tijd 39 sec., totaal 77454; 4. A. Ruys met Marigold 441, 0 fouten, 300, tijd 31 sec., totaal 741; 5. 'sGravenh. Concours en Handelsstal met Kachama, gereden door H. Modderman 43854, 1 fout, 290, tijd 43 sec., totaal 72854; 6. D. Modderman met Perthy, 44154, 1 fout 285„ tijd 39 sec., totaal 72654; 7. E. Krayen- brink met Afra, 407, 0 fouten, 300, tijd 34 sec., totaal 707. Springconcours, 10 sprongen plm. 1 M. 1. Tattersall Manége met Lilliput, gereden door mevrouw Hensen, 0 fouten, 300 pun ten in 32 sec., 2. J. A. Blok met Anneke, 0 fouten, 300 pnt., in 33 sec., 3. J. H. W. Pas man met Sadaconda, 0 fouten, 300 p., in 34 sec., 4. D. Wolf met Dorn, 0 fouten, 300 p., in 38 sec.; 5. T. v. Duyvendijk met Derry, 0 fouten, 300 p. in 41 sec.; 6. 'sGravenh. Concours en Handelsstal met Reinoud, ge reden door ir. Gerhardt, 1 fout, 285 p., in 32 sec.; 7 idem met Tom III, gereden door L. Maynu de Horn, 1 fout 285 p., in 33 a.; 8. Tattersall Manége met klein Duimpje, geredne door mevrouw Hensen, 2 fouten, 270 punten, in 33 sec., 9. J. H. W. Pasman met Nectar, 2 fouten, 270 pnt., in 34 sec. en 10. 'sGravenh. Concours Handelsstal met Enquin, 2 fouten 270 p. in 36 seconde. LUCHTVAART TWEE VLIEGTUIGEN VERONGELUKT. Bij een botsing tusschen twee Britsche militaire oefentoestellen boven het vlieg veld Grantham, waarbij de beide piloten om het leven kwamen, deed rich de merk waardigheid voor, dat een der beide doo- den met de parachute kalm landde. Men veronderstelt, dat tijdens de botsing het valscherm geopend is. AMY MOLLISON WIL HAAR TOCHT VOORTZETTEN. Het herstel van het toestel van Amy Mollison, dat in Algerije beschadigd is, zal ongeveer een week duren. De aviatrice zal dien tijd te Colomb Beohar wachten. DE „HINDENBURG" HEDEN HUISTOE. Het luchtschip „Hindenburg" zou heden ochtend omstreeks 6 uur plaatselijken tijd van het vliegveld Santa Cruz vertrekken om via Noord-Amerika naar huis terug te keeren. Eek ener is verbaasd. Dr. Eckener toonde zich zeer verbaasd, toen hij hoorde, dat hij niet meer by de Duitsche autoriteiten in de gunst zou staan. Hij verklaarde, dat hij geen politicus was, dat hy alleen belangstelling heeft voor luchtschepen, doch oprecht de nationaal- socialistische regeering steunt en nationaal- socialistisch stemt; hij vertrouwt, dat hij in Duitschland in vrede zal kunnen leven. Dat was eens, want tegenwoordig besiaat het moderne middel ter bestrijding van pijn: Instantine, dat door direcien invloed op het pijn centrum voortreffelijk pijnstillend werkt, den bloedsomloop bevor dert en daardoor tot verbetering van het lichamelijk welzijn leidt Naar boomen in bruidstooi en bloesems. Aanbevelenswaardige tochten naar de bloeiende boomgaarden. „Wanneer de Betuwe in bloei staat dat is van oudsher een der voorwaarden geweest voor jong en oud om per trein en per boot, en later met auto, fiets en mo tor erop uit te trekken. De Betuwe, het be kende gebied tusschen onze groote rivieren heeft zoodoende langen tijd 'n min of meer een monopolistische plaats ingenomen en pas in latere jaren is men gaan inzien, dat er ook elders in ons land prachtige boom gaarden liggen, die zelfs een verre reis meer dan waard zijn, aldus schrijft ons de Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. Laten wij in de eerste plaats eens noe men het onvolprezen zuiden van Limburg, het nationale „bergterrein", waar de ap pelteelt het hoofdbedrijf is, doch eveneens uitgestrekte kersenboomgaarden worden aangetroffen, grooter zelfs dan waar ook elders in Nederland. Het merkwaardige van den Zuid-Limburgschen fruitteelt is, dat zij op denzelfden grond wordt uitgeoefend, die ook voor veeteelt in gebruik is. Daar door riet de toerist de boomgaarden „ge stoffeerd" met vee vooropgesteld na tuurlijk, dat z'n bezoek in een tijd valt, waarin de dieren de stallen voorgoed heb ben verlaten. Zeeland. En dan mogen wij Walcheren niet verge ten, waar over enkele weken de bloeiende meidoorns van ieder doorkijkje een „schil derij" weten te maken. Ook elders in Zee land (zoo b.v. op Zuid-Beveland, ook langs den hoofdweg van Bergen op Zoom via Goes naar Middelburg) vindt men boom gaarden, wie nu geen tijd heeft om er te gaan kijken, zal hun aanwezigheid over 'n paar maanden kruinen const ateeren aan de vlaggen, die dan uitgestoken worden ten teeken, dat de kersenoogst zoover is, dat ook de voorbijganger er voor een luttel gel delijk offer van kan meeprofiteeren. Ook Noord-Holland zal in den eJr. tiid een geliefkoosd doel voor mooie tochten vormen, wanneer daar de Beemster en de Bangert in bruidsgewaad zijn gestoken. De eerstgenoemde polder ligt tusschen Pur- m er end en Schermerhorn (voorbij laatst genoemde plaats doorkruist men in de rich ting Alkmaar den eveneens belangrijken Schermer); de Bangert is de verzamelnaam van de streek tusschen Hoorn en Enkhui zen. Hiermede is Neêrlands boomgaardenrijk dom niet volledig „gecatalogiseerd": ook eiders zijn mooie streken te vinden, die een bezoek waard zijn (zoo b.v. de Lange- raksche polderlanden bij Gouda). Maar wij beperken ons nu tót aanwijzingen voor een tocht, dien men door het meest be kende gebied, de Betuwe, kan maken. Bij zonder aanbevelenswaardig is het, om de reis te beginnen in Gorinchem; hoe men hier komt zal voor niemand moeilijk te vinden zijn aan de hand van de blauw witte gidsen, de A.N.W.B.-wegwijzers! Langs het sterk kronkelende riviertje de Linge (hetwelk men echter niet „op den voet" volgt) gaat het dan oostwaarts in de richting Leerdam door een vriendelijk Hol- landsch landschap. Hier zyn de uitloopers van de vrucht boomen en -struiken al te zien (zoo is b.v. het dorpje Asperen be faamd vanwege zijn schitterende aalbes sen, waarvan de inboorling getuigt: „me neer, als kanonskogels zoo grootEn bij Buren komt men in het èche „Batouwe- gebied" met de kolossale kersenboom en en de uitgestrekte appel- en perenboom gaarden. Hoog opgaand gewas is hier sche ring en inslag, daarom is het zoo aan te be velen om voorbij Tiel den noordelijken Waaldijk te gaan volgen, vanwaar men een schitterend panorama heeft over de met bouquetten bezaaide landstreek. Naar de Nijmeegsche brug. Langs LJzendoorn gaat de tocht dan ver der langs en door allerlei typische dorp jes over den kronkelenden dijk naar de nieuwe brug, die over 'n paar maanden Nijmegen en Lent definitief zal verbinden, waardoor de laatste schakel gesmeed zal zijn in de keten van steeds bruikbare rivierovergangen tusschen noord en zuid (Arnhem, Nijmegen, Grave). Majestueus ligt de nieuwe brug daar over den voort- jagenden stroom! Interessant is het om van Lent via Eist, Andelst, Zetten en Randwijk naar Wage- ningen terug te rijden; wie evenwel, na het vele gekronkel over smalle wegen, nu wat moderner verbindingen prefereert, kan via Arnhem rijden. Voor hen, die uit het noorden komen, is het gemakkelijker om den Betuwetocht te beginnen in Utrecht en dan langs den nieuwe provincialen weg over Odjjk ai te zakken naar het typische plaatsje Wijk bij Duurstede (waar de Rijn den naam Lek krijgt). Met een van de talrijke (ouderwet- sohe, maar voor den toerist, die immers geen haast heeft, toch wel aardige) pontve ren komt men dan in Buren, waar de route aansluit bij den bovenomschreven rit van Gorinchem uit. Opgepast In tegenstelling met Zuid-Limburg wordt de fruitteelt in de Betuwe zoo goed als uitsluitend op bouwland uitgeoefend. Zoo als reeds eerder gezegd, zijn de Betuwsche wegen erg aan den smallen kant, in het hartje van het bloesemseizoen kan het er zéér druk zijn, zoodat men, indien eenigs- zins mogelijk, een stillen ochtend in het be gin van de week moet uitkiezen en niet op Zondag gaan, wanneer de ouderwetsche pontjes het verkeer niet kunnen verwerker. Daarom is het ook gewenecht, te bedenken, dat men, van het noorden komende, niet alleen in Wijk bij Duurstede den Rijn kan kruisen, doch dat er over deze rivier ver schillende pontveren voeren. (In Vianen ligt nu nog een schipbrug, doch zeer bin nenkort wordt de vaste brug hier geopend in de route Utrecht—Gorinchem). Verder vindt men pontveren by Culemborg (route UtrechtGeldermalsenby Beusichem, by Eek-en-Wiel (route AmerongenTiel), by EJst, Rhenen, Wageningen, Renkum en Driel en tenslotte de sinds 1935 bestaande vaste brug te Arnhem. Over de Waal vind men de volgende pontveerverbindingen: GorinchemSleeu- wijk, GorinchemWoudrichem, Brakel Herwynen, Tiel—Wamel, Druten—Dode- waard en Lent—Nijmegen. By Zaltbommel ligt sedert 1933 een moderne vaste brug. De op het schetskaartje aangegeven rou tes zullen verder weinig toelichting ver- eischen; een tocht naar het zuiden van Limburg is voor vele automobilisten een kwestie van verscheidene honderden kilo meters: een pracht van een object dus voor een tweetal voorjaarsvacantiedagen. Met een bezoek aan de Noord-Hollandsche bongerds kan uitstekend gecombineerd worden een excursie naar den afsluitdijk, die hoe is het mogelijk! nog voor heel veel Nederlanders terra incognita is! Een dergelijk grootsch werk, waarover men tot in de verste uithoeken der wereld vol bewondering spreekt en dat zóó bij de hand ligt, moest toch in de eerste plaats in eigen land populair zijn! Tot besluit volgen hier enkele kilometer afstanden: Utrecht Odyk (11,4 km.) Wyk by Duurstede (14,5 km.) Buren (9,— km.) Tiel (9,5 km.) IJzendoorn Nij megen (34,— km.) Arnhem (18,— km.) Wageningen Doorn Utrecht (63,— km.) (totaal 159,4 km.). Gorinchem Leerdam (13,9 km.) Buren (22,6 km.) Tiel (totaal 45 km.). Amsterdam Monnikendam Volen- dam (23,5 km.) Edam Purmerend (14,— km.) Schermerhorn (15,— km.) Alkmaar (11,— km.) Limmen (9,-- km.) Zaandam (17,— km.) Amster dam (Totaal 100,5 km.). WILT U IETS WETEN? Vraag: Op een ons dezer dagen ge stelde vraag om correspondentie-adressen in Engeland ontvingen wij van een onzer lezers uitvoerige inlichtingen, waarvoor onzen besten dank. Hij zendt ons enkele formulieren betreffende „The Circle" met het verzoek deze aan vragensteller door te geven. Daar het adres van deze ons echter niet bekend as, verzoeken wij hem rich aan onze redactie te vervoegen. UIT DE OMGEVING LEIDSCHENDAM. Plotseling overleden. Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur liep een bedelend paar achter in de gemeente Veur. De man werd onwel en werd overgebracht naar het ar restantenlokaal alhier, waar medische hulp werd ontboden. Terwijl politie en dokter over het geval beraadslaagden, is de man plotseling overleden. Door de gemeentelij ke autoriteiten wordt naar de identiteit een onderzoek ingesteld. Te veel haast. Vrijdagavond omstreeks 8 uur reed de chauffeur T. B. uit Gouda met te groote snelheid met zijn luxe-auto door de bocht van de Veursche weg, waar door hij het stuur niet vlug genoeg kon omkrijgen, met het gevolg, dat hij een hem tegemoetkomende melkauto aanreed. B. kwam met zijn luxe-auto in het water te recht. De chauffeur en de naast hem zit tende passagier wisten zich door het por tier te redden, zoodat zy met den schrik en een nat pak vrij kwamen. De auto is den volgenden ochtend met een kraanwagen gelicht. De politie stelt een onderzoek in naar de schuldvraag. Eendeneieren. Tegen den 28-jarigen H. J. B. en den 30-jarigen J. N. wonende te Nootdorp is proces-verbaal opgemaakt, daar beiden zich ophielden in den polder met het zoeken naar eendeneieren. Zeven eieren werden in beslag genomen. Bij fouil leering bleek bovendien, dat N. in de bin nenzak van zijn jas een aanzetsteen had, die by onderzoek van diefstal afkomstig bleek te zijn. Ook deze werd in beslag ge nomen en ook hiervoor werd tegen N. pro ces-verbaal opgemaakt. 471ste ST# ""«LOTERIJ (Niet officieel) 2de klasse, 1ste lijst Trekking van Maandag 6 April 193) Hooge Prijzen 20.000.- 19780 2.000.- 10830 1.500— 1520 1.000.- 1753 10734 12696 17396 400.— 983 2490 5366 200.- 18284 100.- 11129 14258 Prijzen van 30.— 2 10 69 85 87 118 140 148 164 231 2oL 282 392 408 416 435 467 540 561 609 619 671 732 742 7G6 808 888 895 898 1064 1092 1133 1140 1156 1196 1200 1204 1216 1220 1230 1233 1246 1277 1351 1353 1355 1361 1370 1423 1498 1588 1628 1672 1676 1735 1871 1881 1883 1914 1934 1962 1973 2031 2047 2062 2070 2084 2134 2155 2160 2162 2170 2172 2222 2260 2276 2285 2294 2303 2324 2351 2373 2392 2415 2420 2498 2518 2580 2599 2608 2622 2631 2668 2672 2678 2749 2806 $836 2847 2906 2909 2959 3012 3016 3051 3062 3065 3072 3078 3092 3215 3250 3271 3304 3315 3316 3340 3380 3420 3430 3437 3503 3539 3568 3609 3621 3682 3690 3697 3701 3702 3803 .635 3891 3926 3947 3953 4007 4013 4051 4135 4140 4145 4162 4212 4247 4273 4275 4291 4379 4446 4521 4558 4559 4575 4576 4593 4608 4621 4774 4794 4849 4910 4914 4919 5031 5043 5056 5120 5124 5140 5188 5766 5274 5278 5298 5339 5370 5380 5384 5398 5442 5455 5463 5599 5604 5616 5621 5764 5797 5822 5835 5865 5873 5921 5931 5946 6007 &019 6047 6171 6232 6237 6246 6251 6255 6282 6308 6315 6318 6370 6413 6440 6490 6509 6548 6644 6700 6724 6729 6738 6748 6753 6801 6842 6846 6886 6891 6900 6929 6953 7124 7134 7139 7140 7148 7154 7184 7270 7308 7351 7352 7360 7385 7393 7408 7424 7430 7434 7443 7460 7473 7501 7517 7523 7545 7578 7629 7663 7708 7709 7726 7742 7755 7881 7887 7933 7943 7971 8016 8034 8040 8054 8070 8083 8124 8155 8178 8200 8223 8303 8321 8327 8328 8329 8398 8432 8449 8463 8464 3496 8545 8575 8612 8616 8641 8699 8744 8755 8766 8773 8811 8833 8849 8905 8907 8919 8924 8928 8938 8944 8958 8981 8993 9038 9074 9077 9092 9095 9097 9105 9133 9137 9219 9243 9257 9259 9279 9316 9336 9354 9431 9444 9449 9454 9466 9479 9509 9532 9539 9587 9605 9635 9656 9692 9717 9747 9759 9783 9798 9810 9320 9867 9870 9883 9908 10040 10052 10164 10202 10215 10291 10310 10354 10367 10370 10426 10451 10453 10469 10533 10554 10575 10578 10590 10594 10597 10620 10653 10726 10781 10799 10804 10826 10844 10868 10902 10907 10916 10928 10970 11003 11006 11010 11083 11089 11103 11105 11109 11160 11181 11194 11196 11300 11310 11410 11423 11497 11500 11565 11571 11595 11600 11620 11669 11697 11700 11772 11781 11860 11884 11903 11924 11981 11996 12006 12089 12108 12128 12154 12190 12219 12229 12266 12273 12345 12452 12468 12481 12483 12506 12591 12595 12620 12625 12636 12739 12777 ±2827 12856 12906 12945 12961 12990 13019 13099 13113 13122 13152 13164 13223 13232 13329 13345 13422 13435 13453 13481 13525 13540 13579 13612 13649 13654 13684 13699 13720 13744 13764 13780 13788 13899 13927 10928 13946 13:^3 13397 14011 14153 14158 14163 14224 14231 14232 14242 14246 14270 14288 14301 14314 1,4325 14394 14414 14439 14479 14484 14493 14404 1<»20 14613 14650 14656 14669 14712 14713 14734 14778 14792 14802 14806 14838 14843 14911 14949 14957 14969 14982 15050 15064 15066 15090 151C4 15123 15170 15185 15193 15268 15300 15324 15359 15379 15403 15434 15502 15513 15574 15577 15CC0 15662 15669 15736 15879 15892 15907 15911 13917 16000 16094 lo.OO 16122 16133 16166 16210 16243 16278 16302 16311 16350 16365 16411 16430 16431 16465 16471 13484 16504 16529 16532 16604 J6690 16704 16754 16802 16806 16854 16858 16914 16928 16934 16969 17009 17030 17059 17106 17108 17134 17155 17164 17176 17187 17189, 17201 17217 37218 17254 17264 17319 17361 17382 17429 17432 17504 17510 17652 17695 17706 17710 17754 17756 17808 17810 17838 17850 17868 17876 17908 17926 17939 17979 17983 18000 18001 18009 18078 18079 18124 18159 18177 18186 18212 18243 18252 18291 18313 18322 18324 18340 18402 18421 18429 18431 18447 18518 18544 18550 18605 18613 18614 18640 18668 18673 18682 18739 18766 18779 18784 18798 18828 18879 18882 18887 18961 18984 18986 18996 19018 19071 19087 19104 19115 19132 19136 19216 19217 19250 19378 19455 19502 19514 19517 19519 19573 19581 19583 19623 19648 19726 19758 19762 19768 19794 19805 19878 19880 19902 19907 19917 19922 19957 20041 20065 20084 20093 20126 20129 20223 20235 20236 20240 20279 20309 20377 20415 20442 20455 20506 20547 20592 20638 20711 20758 20804 20849 20854 20891 20932 20953

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1936 | | pagina 8