iZATERDAG 23 FEBRUARI 1935 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD - PAG. 2 BAROMETER. i telegrafisch weerbericht naar waarnemingen verricht in den morgen van 23 Febr. 1935, medegedeeld door het Kon. Ned Met. Inst. te De Bilt. Hoogste barometerst.: 754.2 te la Coruna. Laagste barometers. 721.8 te Skagen. Verwachting tot den avond van 24-Febr.: Matige tijdelijke wel licht toenemende wind uit Westelijke richtingen. Zwaar bewolkt met tijdelij ke opklaring. Waar schijnlijk regen of natte sneeuw. Iets kouder overdag. Terwijl de depressie in het Noorden, langzaam in diepte afnemend, Oostwaarts trekt, is weer een nieuwe diepe secundaire snel over Frankrijk getrokken, die daar cycloon-achtige winden met zware regen brengt en nu door buitengewoon snelle drukstijgingen wordt gevolgd. Op den Oceaan stijgt de luchtdruk, maar er is nog voldoende onregelmatigheid om nieuwe secundairen te vormen. Een koude Noor delijke strooming heeft de Brïtsche Eilan den bereikt en brengt sneeuw aan de Zui delijke Noorsche kust. Duitschland stond onder invloed van de secundaire en zal toe nemende Zuidelijke winden krijgen ver moedelijk met zware regens. In Scandina vië heeft de vorst zich gehandhaafd. De al- gemeene toestand duidt nog op buiïg weer met langzame daling van temperatuur. LUCHTTEMPERATUUR. 6 gr. C. LICPT OP VOOR FIETSERS ea. Van Zaterdagnamiddag 5.56 uur tot Zondagmorgen 6.31 uur; van Zondagna middag 5.58 uur tot Maandagmorgen 6.28 uur. HOOG WATER Te Katwijk: op Zondag 24 Februari v.m. 5.54 uur en nam. 6.14 uur; op Maandag 25 Febr. voorm. 6.33 uur en nam. 6.55 uur. Jagerband, de trompetters van het 3e Half- regiment Huzaren, de tamboers' van het Regiment Grenadiers, de klaroenblazers en de tamboers en pijpers van het korps Mariniers. Deze taptoe, die uit niet minder dan 20 nummers bestond, werd onder ademlooze stilte aangehoord, maar tus- schen de verschillende onderdeelen zocht het enthousiasme telkens een uitweg in daverend applaus. In alle onderdeelen was deze taptoe tot in de puntjes afgewerkt. Zij bracht een enthousiaste stemming te weeg, die tot het einde van den avond is behouden. De heeren Huegenin, leider van de Oude Jagerband, W. Hernhuis, ser- genant-tamboer van het korps Mariniers, J. C. van Amelsfort, Staftrompetter van het 3e Half Regiment Huzaren en de leider van tamboers van het regiment Grenadiers, ontvingen bloemen en kransen. Na de pauze was allereerst het woord aan den heer Clinge Doorewbos, die voor het eerst sinds 25 jaar alleen op het po dium stond zijn echtgenoote kon door omstandigheden niet aanwezig zijn maar ook alleen bracht de heeren Dooren- bos het er goed af. Hij heeft de zaal gedu rende een halfuurtje hartelijk geamuseerd. De tamboers en pijpers van het korps Mariniers uit Rotterdam, die reeds bij de groote taptoe triumphen hadden gevierd, voerden thans een nummer marsch-blazen uit, dat stormachtig succes verwierf. Tenslotte volgde nog een pot-pourrie van de Oude Jagerband een krachtig en vroo- lijk slot van een prachtigen avond. De heer Raams sprak welverdiende woorden van dank. De vice-voorzitter der Vereeni- ging, de heer J. C. Elsgeest, retourneerde deze dank aan het adres van den heer Raams, de krachtige leider der Vereen i- ging. Met het zingen van het Wilhelmus werd de avond besloten. „HOOGEWOERD VOORUIT" Versiering bij de Lustrumfeesten Het blijkt, dat met de a.s. lustrumfees ten de geheele stad in feesttooi zal zijn en ook de bewoners van de Hoogewoerd zich niet onbetuigd zullen laten. Gisteravond werd een vergadering ge houden van een commissie, bestaande uit de heeren Mastenbroek, Maas, Servaas, Kuperus, Jagerman en Trossèl. Op deze bijeenkomst werd de wijze waarop en de mogelijkheid hoe de Hoogewoerd een goed effect kan bereiken onder de oogen ge zien. Met een keurig ontwerp van den heer Maas was het bestuur zeer ingenomen en dit zal zeker ook de goedkeuring der Hoo- gewoerd-bewoners wegdragen. Ongeveer half Maart zal door de ver- eenigïng een ledenvergadering worden uit geschreven, waarop de uitgewerkte plannen zullen worden uiteengezet. GEMEENTERAAD Het uitbreidingsplan Aan de agenda van a.s. Maandag is nog hetvol gende punt toegevoegd: „Voorstel naar aanleiding van de be schikking van Gedeputeerde Staten op het aan hun goedkeuring onderworpen uitbrei dingsplan". Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben den Raad toegezonden hun besluit van 13 Februari 1935, waarbij zij hebben goedgekeurd het plan van uitbreiding voor de gemeente Leiden. Van de goedkeuring zijn echter uitgezonderd een drietal ter reinen: lo. de gronden, gelegen ten Zuidoosten van de spoorbaan AmsterdamRotterdam, ongeveer tusschen den Stationsweg en den Maredijk; "2o. het terrein, gelegen tusschen den Maredijk, de Poelwetering, de Haarlem mertrekvaart en de spoorbaan Amsterdam Rotterdam; 3o. een terreintje, gelegen ten Westen van de zweminrichting „de Zijl", en ten Oosten van de verlengde Sumatrastraat. Krachtens art. 38, lid 1, der Woningwet heeft de Raad de bevoegdheid tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten, voor- zoover daarbij de goedkeuring niet is ver leend, bij de Kroon beroep in te stellen. B. en W. zijn van oordeel, dat er geen aan leiding bestaat van deze bevoegdheid ge bruik te maken. De onthouding van de goedkeuring toch betreft slechts een drie tal terreinen van in vergelijking tot het geheele gebied, waarover het plan zich uitstrekt, zeer geringen omvang; het in stellen van beroep zou medebrengen, dat 't tijdstip, waarop het geheele plan rechts kracht verkrijgt, weder voor geruimen tijd zou worden verschoven. Bovendien was het plan ten aanzien van het onder lo. be doelde terrein door B. en W. uit anderen hoofde reeds eerder in nadere overweging genomen, terwijl voorts de eigenaar van het terrein, bedoeld onder 2o., te zijner tijd bij de vaststelling van het nieuwe plan voor zijn terrein de gelegenheid heeft om zijn belangen te behartigen. Onder deze omstandigheden en in aan merking nemende, dat ingevolge de Wo ningwet de noodige wijzigingen in het plan met betrekking tot het drietal terreinen toch binnen een jaar door den Raad moe ten worden vastgesteld, zijn B. en W. van meening, dat de gemeente zich bij het be sluit van Gedeputeerde Staten kan neer leggen. DE VOORGESTELDE VERNIEUWING VAN DE KRAAIERBRUG. LIEVER EEN NIEUWE RIJNBRUG. Aan den gemeenteraad is het volgende adres verzonden: „Geven met verschuldigden eerbied te kennen: firma W. den Heeten en Zoon, aardap- pelhandel, gevestigd te Leiden, Nieuwe Rijn 102—103, N.V. Textielfabriek Gebroeders van Wijk er. Co., gevestigd te Leiden, Heerengracht No. 44, E. H. F. Passier, Exploitant van een autoverhuurinrichting en garages, wonende te Leiden, Langestraat 19, N.V. Meelfabriek „De Sleutels", voorheen de Koster en Co., gevestigd te Leiden, Looijerstraat 37, firma J. Kooreman en Zoon, Lompen-, Beenderen- en Metaalhandel, gevestigd te Leiden, Nieuwe Rijn 107, firma C. H. Overduin, Sajetfabriek ge vestigd. te Leiden, Langestraat, firma C. J. Kromwijk, Grossier, geves tigd te Leiden, Heerengracht 1, J. Crama, Rijwielhandel, wonende te Leiden, Nieuwe Ryn 100, J. Welling, Stucadoor, wonende te Lei den, Nieuwe Rijn lila, Meubelfabriek „Rijnland", gevestigd te Leiden, Nieuwe Rijn 108, Van Dorp's Kolenhandel, gevestigd te Leiden, Oranjegracht 47, Autoverhuurinrichting „Citax", geves tigd te Leiden, Heerengracht, firma Weijermans, vertegenwoordiger Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, gevestigd te Leiden, Nieuwe Rijn 82, J. P. Cornelissen, Exploitant van de leerhandel „De Lederhal", wonende te Leiden, Kraaierstraat 3, G. Th. Koekenbier, Vleeschhouwer, wo nende te Leiden, Hoogewoerd 155, M. Ouwersloot, groetenhandelaar, wonen de te Leiden, Utrechtsche Veer 15, J. van Santen, melkhandelaar, wonende te Leiden, Rijnstraat 1, firma Vreeburg, slager, wonende te Lei den, Nieuwe Rijn 106, A. Hoppenbrouwer, wonende te Leiden, Oranjegracht 1, J. de Bree. groentenhandelaar, wonende te Leiden, Nieuwe Rijn 114, Maison Bots. Banketbakkerij, Leiden, Hoogewoerd 128, Wed. Th. Laken, Sigarenmagazijn, Hoo gewoerd 132, firma W. A. Affourtit, Handel in Kolo niale Waren, Hoogewoerd 153, Auto-expeditie „Hogenes", arts wonende Leiden, Volmolengracht 21, S. A. de Graaff, arts, wonende te Lei den, Plantage 20, Dr. Catha. Hovens Greve, arts, wonende te Leiden, Morschsingel 3, G. A. de Jager, arts, wonende te Leiden, Hooge Rijndijk 4. P. Jasperse, arts, wonende te Leiden, Witte Singel, Dr. Jac. J. de Jong, arts, wonende te Leiden, Plantage 24, Dr. P. M. de Planque, chirurg, wonende te Leiden, Plantage 12, allen ten nauwste betrokken bij na te mel den onderwerp, te dezer zake domicilie kiezende ten huize van W. den Heeten, aardappelhandelaar, wonende te Leiden, Nieuwe Rijn 103, dat zij met ontsteltenis uit de pers ken nis hebben genomen van een voorstel van Burgemeester en Wethouders dezer Ge meente aan Uw Raad tot het voteeren van een bedrag van 45.000 voor verbetering van de Kraaierbrug; dat zij in een uitvoerig request aan Hee ren Burgemeester en Wethouders de nood zakelijkheid hebben aangetoond om de thans bestaande onbruikbare Rijnbrug te doen vervangen door een nieuwe breedere brug, die voldoet aan de eischen, welke door het tegenwoordig verkeer aldaar ter plaatse worden gesteld; dat weliswaar Burgemeester en Wethou ders in hun toelichting op het voorstel meedeelen, dat de tJeslissing over even- tueele vernieuwing van de Rijnburg nog eenigen tijd kan worden uitgesteld, doch adressanten van meening zijn, dat, bij aan neming van het voorstel van Burgemees ter en Wethouders, feitelijk het lot van de Rijnbrug is beslist, omdat na een uitgave van 45.000 niet zoo gemakkelijk meer zal worden besloten tot het doen van een twee de uitgave van 60.000 en in elk geval deze zaak, die zeer urgent is, voorloopig op de lange baan wordt geschoven; dat de Kraaierbrug, ook na vernieu wing, vanaf de Looijerstraat, Oranjegracht, Heerengracht, Groenesteeg, Langestraat en verdere tusschen Havenkade en Nieuwe Rijn liggende straten en grachten slechts is te bereiken langs een omweg en via de hooge, bultige en deswege gevaarlijke brug van de Heerengracht; dat verder door het verkeer vanaf de Nieuwe Rijn de Kraaierstraat moet wor den genomen, welke straat niet alleen smal is, doch bovendien meestal versperd wordt door transportrijwielen, handwagens en auto's van personen, die in die straat hun handel en bedrijf uitoefenen, terwijl deze straat bovendien nog uitkomt op het bijna smalste gedeelte van de Hoogewoerd, alwaar van de tegenovergestelde zijde veel verkeer wordt ontmoet, komende van het zich steeds meer uitbreidende stadsge deelte achter de Zoeterwoudsche Singel tusschen Fruinlaan en Cronesteinkade; dat dientengevolge de Kraaierbrug, ook na de voorgestelde vernieuwing, onge schikt is om als verkeersbrug dienst te doen, omdat het punt waar deze brug zich bevindt geheel en al ongeschikt is voor een eenigszins omvangrijk ver keer; dat ook al zou door het aanbrengen van een waaiervormng uitloopend wegdek van de Kraaierbrug het verkeer min of meer worden geleid langs het smalle Utrechtsche Veer een nieuwe moeilijkheid zou ont staan door het moeten nemen van een ge vaarlijke bocht van het smalle Utrecht sche Veer naar de Rijnstraat; dat al deze bezwaren niet gelden ten aanzien van de Rijnbrug, daar deze brug kan worden bereikt zonder gebruik van de bultige, hooge, Heerengrachtbrug, recht ligt tegenover de Langestraat en Rijn straat, welke laatste straat een- behoorlijke breedte heeft, uitmondt op qen breeder gedeelte van de Hoogewoerd, terwijl het verkeer, komende van die brug door de Rijnstraat op de Hoogewoerd, hoegenaamd geen verkeer van tegenovergestelde rich ting (Levendaal) ontmoet; dat requestranten dan ook van oordeel zijn, dat de eenige behoorlijke oplossing om uit al deze moeilijkheden te komen is, dat een nieuwe breede brug worde gebouwd ter vervanging van de thans onbruikbare Rijnbrug op dezelfde plaats, n.l van Lan gestraat naar Rijnstraat, waartoe slechts, volgens de door Burgemeester en Wet houders verstrekte cijfers, een meerdere uitgave van 15.000 vereischt zal zijn; dat alsdan de Kraaierbrug zoodanig zal worden ontlast, dat deze onveranderd kan blijven, terwijl ook wordt voorkomen, dat gedurende geruimen tijd, n.l. tijdens den bouw van de nieuwe Kraaierbrug, voor het verkeer ter plaatse een chaotische toestand zal heerschen; dat door het aanbrengen van een nieuwe Rijnbrug voor een bedrag van 60.000. een volledige oplosing van het verkeers- vraagstuk ter plaatse wordt verkregen, terwijl bij aanneming van het voorstel van Burgemeester en Wethouders, dat een be drag van 45.000.vereischt, de moge lijkheid blijft bestaan, dat binnen afzien- baren tijd toch nog een uitgave van 60.000.zal noodig zijn, dat Burgemeester en Wethouders blij kens hun toelichting deze mogelijkheid ook zelf niet uitsluiten en zelfs toegeven hier omtrent adviezen van uiteenloopende strekking te hebben ontvangen; dat requestranten er van overtuigd zijn, dat nog vele personen bij het tot stand brengen van een nieuwe Rijnbrug belang hebben, en deswege mede zouden willen requestreeren, doch de tijd tekort is om hiernaar een onderzoek in te stellen, daar requestranten door het plotseling verschij nen van bovengenoemd voorstel zijn over vallen; redenen waarom requestranten zioh eer biedig wenden tot Uw Raad met verzoek het voorstel van Burgemeester en Wethou ders nog niet te aanvaarden, doch Burge meester en Wethoüders te verzoeken met een nieuw voorstel aangaande de Rijnbrug te komen, of althans in elk geval de bin nengekomen adviezen van uiteenloopende strekking aangaande de Rijnbrug nader te onderzoeken en de waarde van die ver schillende adviezen tegenover elkaar af te wegen." Wij veronderstellen, dat de gemeente raad a.s. Maandag n i e t tot de vernieuwing van de Kraaierbrug zal besluiten. De adres santen staan met hun in him adres ge noemde bezwaren niet alleen. Zoo de ge meenteraad het voorstel van B. en W. niet verwerpt, zal net toch zeker Maandag nog met worden aangenomen. SALARISSEN VAN BURGEMEESTER, SECRETARIS EN ONTVANGER. Ged. Staten hebben de salarissen van burgemeester, secretaris en ontvanger vastgesteld als volgt: Burgemeester: 10.000 (de Raad had voor gesteld 11.400). GEMEENTEL. AANKONDIGINGEN. VERORDENING OP HET VERKEER TE LAND. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter algemeene kennis, dat de verordening op het Verkeer te land in wer king treedt op 1 Maart 1935, met ingang van welk tijdstip de verordening op het Rijden vervalt. 670 A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRLJEN, Secretaris. Leiden, 23 Februari 1935. Burgemeester en Wethouders van Leiden. Gelet op artikel 36 van het Motor- en Rijwielreglement en op de artikelen 8 en 95 van de verordening op het Verkeer te land, Overwegende, dat by him besluiten van 18 November 1927 en 7 Januari 1928 krach tens artikel 28 van de verordening op het Rijden de wegen in de gemeente Leiden, geen Rijks- of provinciale wegen zijnde en niet gelegen buiten de bebouwde kom der gemeente, zijn ingedeeld in een der klassen, bedoeld in artikel 36, lid 1, van het Motor- en Rijwielreglement, dat genoemd artikel 28 van de verorde ning op het Rijden zal vervallen op het tijdstip van het in'werking treden van de verordening op het Verkeer te land, dat het wenschelijk is de ingevolge hun boven aangehaalde besluiten geldende in deeling in klassen ook na genoemd tijdstip te handhaven, met dien verstande, dat de volgende wijzigingen wenschelijk zijn, dat n.l. de Maresingel, de Heerensingel en de Zijlsingel, met inbegrip van de Schrijversbrug, thans ingedeeld in de Ille klasse, in verband met de tot stand ge- die singels ingedeeld kunnen worden in de Komen verbreeding en verbetering van ne klasse, BESLUITEN: a. in de ne klasse in te deelen alle open bare wegen in de gemeente Leiden, geen Rijks- of provinciale wegen zijnde ën niet gelegen buiten de bebouwde kom dér ge meente, voorzoover zij by de gemeente in beheer zijn en niet genoemd zijn hierna onder b; b. in de Ille klasse in te deelen de vol gende openbare wegen of gedeelten van openbare wegen: 1. den Morsohsingel, voorzoover gelegen tusschen de Spoorhavenbrug en den Morschweg; 2. de Rijn- en Schiekade; 3. den Wittesingel, voorzoover gêlegen tusschen het Noordeindsplein en de Jan van Goyenkade; 4. de Jan van Goyenkade; 5. den Zoeterwoudschensingel; 6. het Plantsoen; 7. de Plantage; 8. den Haarlemmerweg, voorzoover ge legen binnen de bebouwde kom der ge meente; Seoretaris: 65007500 (de Raad had voorgesteld 61007100; een verhooging dus). Ontvanger: 45005500 (de Raad had voorgesteld 52006200). De wethouders-salarissen zullen waar schijnlijk worden bepaald op 3000, zoo als door den Raad gewensoht. AANKOOP OUDE ST. PETRUSKERK. Naar wij vernemen, zullen B. en W. waarschijnlijk a.s. Maandag, aan den Raad een voorstel doen, om aan te koopen de, af gebrande, St. Petruskerk en kosterswoning (niet de pastorie) voor een bedrag van 40.000 gld, met de bedoeling, een brand weerkazerne te bouwen. GRAFISCHE TECHNIEKEN Lezing van den heer D. J. Buis In hotel Centraal sprak gisteravond de heer D. J. Buis te Driehuis over: „De Gra fische Technieken". Deze vergadering was belegd door het district' Leiden van de Ned. Vereen, van Chefs in het Grafisch Bedrijf en werd mede bijgewoond door een tiental leden van de Haagsche afdeeling. In een zeer belangwekkende causerie heeft de heer Buis gehandeld inzonder heid over de foto-chemische techniek. Hoogst interessante afdrukken verduide lijkten het gesprokene. Bijzonder mooi wa ren de voorbeelden van Heliotypie, waar van onderscheidene van de Duitsche Rijks drukkerij te Berlijn uit het jaar 1887. Ook willen we vermelden de fotogravure van Rembrandt: „Christus de zieke genezende", in de dagen van verschijning genoemd de honderd-gulden prent. Hoewel de Heliogravure niet veel toepas sing meer vindt vanwege de vele nieuwere vindingen, was de uiteenzetting van dit diepdrukprocédé, waarvan de uitvoering ook door hoogdruk mogelijk is op een Doekdrukpers, zeer interessant. Gewezen werd op den rakeldruk en op den diepdruk op katoen, waarmede druk kers in Leiden zeer bekend waren. Met dank aan den spreker sloot de voor zitter van het district Leiden. Ned. Kath. Graf. Bond, afd. Leiden. Op Dinsdag 26 Februari a.s. zal de heer de Koning, voorzitter van de Studieclub S.O.S. te 's-Gravenhage, voor de daartoe speciaal opgeroepen machinezetters van onze afd. een lezing houden met lichtbeel den over de zetmachine van heden en de toekomst. Het bestuur zou het zeer op prijs stellen indien ook de overige leden van hun belangstelling deden blijken. Gaarne noodigen wij u bij dezen daartoe uit. c. te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 1 Maart 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRLJEN, Secretaris. Leiden, 7 Februari 1935. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 22en Februari 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRLJEN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Leiden, Gelet op artikel 47 van het Motor- en Rij- wielreglement en op de artikelen 9, 10 en 95 van de verordening op het Verkeer te land, Overwegende, dat bij hun besluit van 18 November 1927 krachtens artikel 23 bis van de verordening op het Rijden eenige bruggen, geen Rijks- of provinciale brug gen zijnde en niet gelegen buiten de be bouwde kom der gemeente, zijn gesloten verklaard voor motorrijtuigen en aanhang wagens, waarvan de grootste wielbelasting het daarbij aangegeven maximum over schrijdt, dat genoemd artikel 28bis van de ver ordening op het Rijden zal vervallen op het tijdstip van het in werking treden van de verordening op het Verkeer te land, dat het wenschelijk is bedoelde gesloten verklaring ten aanzien van de Morsch- poortbrug, de Alkemadebrug, de Kerkbrug, de Gepekte brug en de Gansoordbrug ook na genoemd tijdstip te handhaven, dat het voorts wenschelijk is ook de Trekvaartbrug, in verband met haar con structie en beperkte draagkracht, voor mo torrijtuigen en aanhangwagens gesloten te verklaren, en wel voorzoover de groot ste wielbelasting 2.400 K.G. overschrijdt, BESLUITEN: de volgende bruggen met ingang van 1 Maart 1935 gesloten te verklaren voor mo torrijtuigen, aanhangwagens en rijtuigen, waarvan de grootste wielbelasting het daarachter aangegeven maximum over schrijdt: 1. de Morschpoortbrug 1.100 K.G.; 2. de Trekvaartbrug 2.400 K.G.; 3. de Alkamadebrug 900 K.G.; 5. de Kerkbrug 750 K.G.; 5. de Gepekte brug 1.100 K.G.; •6. de Gansoordbrug 900 K.G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRLJEN, Secretaris. Leiden, 7 Februari 1935. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 22en Februari 1935. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRLIEN, Secretaris. AGENDA LEIDEN. Zaterdag. Bestuursvergadering „St. Ra phael", R.-K. Volksbond, 8 uur. Zondag, Bal-avond der K.J.M.V., foyer Stadsgehoorzaal, 8 uur. Dinsdag, Genootschap van den Stillen Om gang, ledenvergadering St. Jos. Gez. gebouw, 8.15 uur. Dinsdag, Bestuursraadvergadering, Bonds- gebouw, 8 uur. De Zondagsdienst der huisartsen te Lei den wordt waargenomen door de doktoren: Bruins Slot, De Bruijne, P. van Es, Niemer, en Starck. De Zondagsdienst der huisartsen wordt te Oegstgeest waargenomen door dr. Hu- genholz. Tel. 390. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 18 tot en met Zondag 24 Februari a. s. waargenomen door de apotheken: C. B. Duijster, Nieuwe Rijn 18, tel. 523 en C. van Zijp, Wilhelminapark 8, Oegstgeest, tel. no. 274. PRIESTERWIJDING WELEER. PATER J. GEYER. In de Chartreuse van Valsainte. Morgen hoopt de weleerw. pater Tarci- sius (J. Geyer), van de Orde der Karthui- zers, de H. Priesterwijding te ontvangen uit handen van Z.H.Exc. den Bisschop van Fribourg (Zwitserland). Pater Geyer bezocht het gymnasium der Paters Trappisten te Eecht; na beëindiging van zijn humaniora vroeg hij opname in de Chartreuse de la Valsainte (Zwitser land). Retraite 2326 Februari. Allen, die per spoor reizen, moeten uiter lijk half zes voor het Stations aanwezig zijn, dit met het oog op het nemen van plaatskaarten. Er zijn geen toegangsbewij zen meer beschikbaar. Alle plaatsen zyn bezet. J. v. d. W e ij d e n, S e c r. (Herplaatst wegens misstelling in ons vo rig nummer). Men verzoekt ons mede te deelen, dat d< naam van den secretaris van „Kath. Lei den" niet is J. Kriek zooals in het ver slag gisteren werd vermeld doch W. J. Kriek. Dit om vergisingen te voorkomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1935 | | pagina 2