5PORT 5PEL MAANDAG 24 SEPTEMBER 1934 DE LEIDSCHE COURANT ZEILEN Om het nationaal jollenkampioenschap De Kaag-zeiler Borgerhoff Mulder legt beslag op den titel Zaterdagmiddag werden de nationale wedstrijden om het 12 VoeUjollenkam- pioensehap op de Kagerplassen voortgezet. Bij de wedstrijden op 9 en 10 Juni had Bob Maas reeds twee wedstrijden gewon nen, de overige vier slechts één. Bob Maas maakte dus een goede kans, want nog één gewonnen wedstrijd en hij had opnieuw den titel in zun bezit. Maar Bob Maas had den wind nu niet bepaald mee. Veeleer was deze in het voor deel van den veel zwaarderen Borgerhoff Mulder. Het toeval wilde nu. dat beiden een slechten start, de andere drie juist een heel goeden start maakten. Borgerhoff Mulder had n.L één halven minuut voor het vallen van het startschot z'n schoot laten schieten en verloor daardoor eenige ruimte. Bob Maas was waarschijnlijk te voorzichtig geweest en kwam eveneens te laat, doch Jan Maas, de Jong en Kagchel land vertrokken precies op het vallen van het startschot. Voor den wind ging het naar het Zwei- land. waar de volgorde was: de Jong. Jan Maas, Kagchelland. Borgerhoff Mulder en Bob Maas. Op het rak naar het Norremeer poogde Jan Maas herhaaldelijk boven de Jong te komen, maar deze loopt telkens op, zoodat dit niet gelukte en de volgorde bij den volgenden boei was nog precies dezelfde. Met den wind juist in den rug kreeg ieder gelegenheid het zeil vol wind te nemen en geruimen tijd was het on zeker, hoe de volgorde op -den Dieperpoel zou worden. Jan Maas kwam hier ten slotte als eerste aan.'Daarna volgde Kag chelland, de Jong, Bob Maas en Borger hoff Mulder, doch deze laatste had Bob Maas reeds dadelijk weer te pakken door dat Maas z'n Raffel verkeerd had staan. Toen Borgerhoff Mulder hem gepasseerd *as, ging Bob Maas, die toch niets tc ver liezen had door den wind, maar voordeel leverde hem dit niet op. De overige deel nemers maakten op den weg terug eenige slagen, behalve Borgerhoff Mulder, die strak aanhield en veel hooger liep. Gelei delijk passeerde hij dan ook den een na den ander en toen hij eenmaal het nauw op den Dieperpoel was gepasseerd, ging hij onbedreigd aan den kop. Er viel niets meer te kruisen en de volgorde van aan komst was: 1. P. H. R. Borgerhoff Mulder (De Kaag). 2. Jan Maas (Loosdrecht), 3. de Jong (Watersportver. Aegir), 4. D. Kagchelland (R'damsche Zeilver.), 5. Bob Maas (Loosdrecht). Het resultaat was nu dus, dat Borgerhoff Mulder en Bob Maas ieder twee gewonnen wedstrijden hebben. DE TWEEDE DAG. Na den stormachtigen nacht van Zater dag op Zondag en bij den aanhouden den stevigen wind in den vroegen Zondag ochtend boden de Kagerplasscn wel een geheel ander beeld dan zij bij zoovele voorgaande kampioenswedstrijden te zien hadden gegeven. We waren nu veeleer bang dat er te veel wind zou komen en dat de wedstrijden wegens een teveel zou den moeter) worden uitgesteld, terwijl het vroeger juist wel eens andersom ge weest is. Gelukkig is het zoover niet gekomen, want de zeilers, die met eenig recht op den kampioenstitel aanspraak willen ma ken, dienen ook wat tc presteeren. Boven dien een dergelijke titel kan beter met een stevigen wind behaald worden dan na een drijfpartij, want zeilen zonder wind is nu eenmaal een ongerijmdheid. Dat Borgerhoff Mulder, zooals wij hier boven reeds zeiden „een zware jongen" nu meer dan ooit een kans op den titel had, stond voor allen vast en vooral de Kaag-aanhang hoopte vurig, dat het nu eindelijk eens een Kaagvertegenwoordiger zou gelukken beslag op den zoo begeerden titel tc leggen. Het is tenslotte ook gelukt en met zeer groot verschil bleef Borgerhoff Mulder winnaar in de achtste race. Voor den wind. die nu meer uit het Westen woei dan Zaterdag, gingen de vijf mededingers vrijwel allen gelijk over de startlijn en in vliegende vaart stevenden allen op het Zwciland af. Het verschil in aankomst was daar nog niet bijzonder groot. Het maakte voorloopig dus nog niet veel uit. of de een twee reven, de ander slechts één in zijn zeil had gelegd Borger hoff Mulder g:ng het eerst rond den boel en koos zich dadelijk de voordecligste po sitie. want het rak naar de Norremeer was een zwaar kruisrak. waar het veel aan kwam op de stuurmanskunst, doch het meeste gewicht werd wel in de schaal ge legd door het gewicht van den zeiler. Jan Maas. een van dc lichtere gewichten, zag zich al heel spoedig uitgeschakeld doordat hij den boei raakte, hij bond zijn zeil in een en liet zich sleepen. Zun broer Bob. die tot de laatst en behoorde bij den boei. sloeg er zich goed doorheen, maar Borger hoff Mulder liep al meer en meer uil en BlAORjSEL P. H. R BORGERHOFF MULDER. de nieuwe jollenkampiocn. had bU den volgenden boei reeds een voorsprong van meer dan vijf minuten op Bob Maas, terwijl de Jong en Kagchelland geen rol van beteekenis meer konden spe- len. Uit de situatie was dan ook nu reeds op te maken, dat de strijd ten einde zou zijn, indien zich tenminste geen onvoor ziene omstandigheden zouden voordoen. Maar dan zouden én Borgerhoff Mulder én Bob Maas de race niet moeten beein- I digen en dit was nagenoeg uitgesloten, i Voor alle zekerheid haalde de heer van Hoolwerff de vlaggen maar reeds van de boeien, om na afloop niet gedwongen te zijn de lange reis tegen de hooge golven opnieuw te moeten maken. Hij deed er wel aan, want Borgerhoff Mulder gaf geen kamp en greep de kans. die hem nu zoo prachtig geboden werd. Hij ging over de finish, toen Bob Maas nog niet te zien was. Deze gaf toen op. hetgeen reeds eer der eveneens gedaan was door de Jong Slechts Kagchelland hield koppig vol tot het einde, maar hU kwam wel twintig mi nuten later binnen dan Borgerhoff Mul der. die natuurlijk van alle kanten geluk- wenschen in ontvangst had te nemen. Borgerhoff Mulder is in de zeilsport geen onbekende. Reeds in 1929 schreef hij in voor de nationale kampioenswedstrij den. Het aantal deelnemers was toen even wel zoo groot, dat het organisatie-comité de voorwaarden van inschrijving streng toepaste en er o.m. op wees, dat de deel nemers lid moesten zijn van een aangeslo ten verceniging. Dat was Borgerhoff Mulder niet Wel was zijn vader lid. HU nog slechts vijf tien jaar oud kon het nog niet zijn en zijn inschrijving ging niet door.... Twee Jaar geleden beproefde „Happy" zooals hij in de kringen der jeugdige zeilers genoemd wordt het nog een» Hij deed mee. maar zonder succes en nu bij zijn deelname voor den tweeden keer wist hij beslag op den titel te leggen. Op tal van wedstrijden, vooral bij de Kaagwedstrijden heeft de nieuwe kampioen zich de' laatste jaren herhaaldelijk doen kennen als een geducht tegenstander, waarmede rekening gehouden diende te worden. Door het behalen van den kampioens titel heeft Borgerhoff Mulder thans een einde gemaakt aan de hegemonie op dit gebied van Bob Maas. die de laatste Jaren met Huybers afwisselend titelhouder was. Daarvoor was Hin nationaal kampioen in vijfmaal wist Willem dc Vries Lonlach ge durende de eerste vijf Jaren beslag op den titel te leggen. WATERPOLO OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NI "I KI Ml H. Z. A P. C.Het U 4—5. De In dc ..Regentes" te den Haag ge speelde wedstrijd om het kampioenschap van Nederland tusschcn H. Z. en P. C. en Het IJ is geëindigd in een moeilijke 94- zegc voor het LJ. I Voor de rust nam het U door Bohlander dc leiding en nadat v. d. Bosch kort na de hervatting den stand op 0—2 bracht, kon Schrieder er 1—2 van maken. Toen leek het met de Hagenaars gedaan cn spoedig werd het door Bohlander. J. Kohier Hazenberg 15. Dit werd den Hagenaars te bar en het tweetal Reekers—Schrieder verkleinde tenslotte den achterstand tot 3 De Haagsche ploeg zag daarna geen kans meer een gelijk tpcl te forceeren Het LI heeft hiermede dus de eerste van de beide kampioenswedstrijden gewonnen. faldt wth/aad VOETBAL UIT HET KATHOLIEKE KAMP. D. H. L. en S. J. C. GEKLOPT. De wedstrijden van gisteren hebben ver schillende verrassingen opgeleverd, die wel eens teeken konden z|jn van nieuwe koersrichtmg bu verschillende cluba. t D in geen jaren gebeurd, dat in de Wettelijke eerste klasse D. H. L onder aan stond op de ranglijst Thans is het zoo. Na de 2—1 nederlaag van vorige week thans een 3—1 tegen G. D. A. En dan nog wel in Delft. Er schijnt wel iets te haperen b|j de Delflenaars. Ook S. J. C. stelde gisteren zeer teleur, vooral na het goed begin in den wedstrod tegen Spartaan. H. B C. scoorde er tegen de Noordwukers lustig op los. evenals trouwens het vorig jaar in den eersten wed- strijd tegen D. O. N. K. Onze Gezellen debuteert niet slecht. Ns twee wedstrijden gaan de jonge Haarlem mers aan den kop De wedstrud Spartaan— Leonid as leverde een puntenverdeehng op. waarbij de uit- alag 2—2 werd. De stand is: gspj gew. geL verl. v.—L pnt Onze Gez. 2 3 8-3 4 H B C. 2 1 1 12-8 S G D A. 1 1 3—1 2 S J C 2 1—1 5-9 2 Gr Willem 1 1 4—4 1 Leon ld as 1 1 2—2 1 Spartaan 2—11 3—5 1 T. Y B. B. 11 3—3 D H U 22 2-8 In de 2e klasse A heeft Luie met 4—3 van Blauw Zwart gewonnen, terwgl Wg- helmus zun tweede nederlaag boekte door met 1—0 van Geel Wit te verliezen. De atand is: Lissc 2 1 1 5—3 2 BI Zwart 2 1—1 4—3 2 Geel Wit 1 1 1—0 1 Teyhngcn 1 1 1—1 1 Wilhelmus 2 2 13 Leiden 00 Santpoort II 0—0 AD.O. 0-0 In dc 2e klasse B won Spartaan U van haar stadgenoole Ce Ier met 2—1. De uitslagen. ZUID: AFDEELING f. 1 «klasse Kerkrade—KNV 2—1; Kim- brla—Valkenburg 0—1; SitL BoysVol harding 4—3. RKONS—Caesar 7—1. ZUID: AFDEELING IL 1 e kl asae: Venl Boys—RKTW 1-2; Mulo—Wilhelmina 2-1. Dongen—Kolping 12. Gennep—Beet Vooruit 05; OOST: AFDEELING L 1 e k 1 s ss e SDOUC—Treffer» 4—3. Al- Hor's Heerenberg 3—1; EmoeVosta 1-2, VDZ De Zweef 1—3. WEST: AFDEELING I. 1 e k 1 a s a e Volendam—Wilskracht 41 De Meer—H. M S. 2-2; VIV-VVZ 1-1; EMM-VVY 2-2. WEST; AFDEELING IL le k 1 a aa eDHIGOA 1-2; Spar- taan—Leon id as 2—2; HBC—S3C 8—2; TYBB-Onze Gezellen 2—3. 2e klaiic A: L--ue— Blauw Zwart 4—2 Wilhelmus—Geil Wit 0—1 2e klasse B: Celcr—Spartaan I! 1—2. L V. C. B R. K. Sportver. „Lelden." Het tweede, dat de eerste competitie-wed- strijd speelde dacht blijkbaar aan dc be kende klap en de daalder. Het werd 83. De Junioren lieten het ook niet onder zich cn stuurden de A. S. C.'ers met een 52 nederlaag naar huls terug. Het eerste elftal speelde een openings- wedstrijd tegen Tcylingen op het nieuwe N. V. C.-tcrrcin te NoordwUkerhouL II. B. C. K—8. J. C. I 8—2. Nog zelden hebben wjj S J. C. een zoo stuntelig spel zien spelen als gisteren. Geen combinatie was er te vinden en door hel te kort cn individueel spel was het zóó door zichtig dal de tegenpartij hieruit telkens profut kon trekken Ook het enthousiasme "ntbrak geheet De H B C.-ploeg dacht er andera over, want van begin lot eind ook toen zU reeds een grootc voorsprong had den. ontplooiden zij een klasse hooger spel dan S. J C Als te half drie wordt aangevangen, tel- len beide ploegen een invaller. S J. C. heeft t-tnt voordeel van den wind en dit brengt hen direct in den aanval, doch tot twee maal toe weet de H B. G-keeper op ge- lukkigc wijze te redden. Ook twee hoek schoppen leveren niets op. Het begin j stemde ons reeds hoopvol doch deze hoop werd spoedig de bodem ingeslagen, want van de twee goed opgezette aanvallen van H. B. C. kwamen 2 doelpunten van Ruig- rok, het gevolg van een tc aarzelend optre den in de S J. C. verdediging (20). Er u dan 10 min. gespeeld. Het beste van het spel bluft bU H 8 C. Toch weet Angevare na 25 mm als hu een bal goed vrij heeft gemaakt bet eerste tegen punt te maken 1—2). De tegenpartij wilde hiervoor blijk- Kaar niet onderdoen, want spoedig scoorde Ru.grok op fraaie wijze (4—1). S. J. C. komt nu weer wat opzetten en voor rust maakt Vos met een ver schot (24). ter wijl v. d. Berg direct hierop voor open doel naast weet te schieten. Na de thee blUkt er een kleine opleving bU S. J. C. te zijn gekomen en ondernemen zu enkele gevaarlijke aanvallen. Hierbu zUn ze niet erg fortuinlijk, want het goede schot van Ruigrok wordt gekeerd d<*«r de pa «ld. een minder bemoedigegnd resultaat voor onze Jongens. H. B C. neemt het beste van het spel weer in handen en spoedig is het 5—2 door Rutgrok. Enkele minuten la ter volgt een schuivend schot van Ruigrok en het ia 62. De thuisclub is nu niet meer te houden en hoe S. J. C. ook werkt z|j kunnen niet beletten dat Gleake en Ver- steege nog w eten le scoren. Het einde komt met een geflatterde. doch verdiende H. H. C -overwinning van 8—2 Hel was een zeer sportieve wedstrijd. waarbU de leiding tn handen van v. Veen goed was. LISSE I—BLAUW ZWART I 4—3. Als om half 3 begonnen wordt, heeft Blauw Zwart den toss gewonnen en speelt met den vrij sterken wind ln den rug De eerste aanval is voor Blauw Zwart, doch het leder wordt geretourneerd. Ondanks wind voordeel is Blauw Zwart niet sterker en ongeveer 20 minuten gaat de atrUd ge lijk op. Wel ia Blauw Zwart gcvaarluker, doch voorloopig zun de verdedigingen ds baas. Even dachten wc Lisse de leiding te zien nemen, doch het heele binnentrio maalt over den bal heen. Even later kruipt I.iase door het oog van dc naald, doch de kans gast verloren door buitenspel. Toch is het Blauw Zwart, dat door een kogel van den rechtsbinnen de score opent (0—1). Even komt Lisse gevaarlijk opzetten, doch alechts een oogcnbllk en dan neemt Blauw Zwart het spel in handen. Een weggetrapte bal belandt bU Blauw Zwarts midhalf en een zuiver schot in de bovenhoek (0—2) Zicht- basr is Lisse ontmoedigd, voor de rust wordt niet meer gedoelpunt. Na de thee zijn de bordjes verhangen en ia Lisae steeds ln den aanval. De halflinie van Lisse is nu goed op dreef, vooral Llase'a midhalf stuwt geweldig. Steeds weer komt de voorhoede van Lisse terug, doch het duurt nog 25 mi nuten eer de mid voor met een hard schol de achterstand verkleint (1—1). Luid# aan. gemoedigd wordt Luae overwegend sterker cn wederom ia het Lisse'a mid voor, die met een keungen kopbal de parUJen op gely* ken voel brengt (2—2). .Nog 10 minuten is er te spelen en er kan nog van alles gebeu ren en het gebeurt ook als de linkshalf van Lisse met een keurig schot ln den rechter bovenhoek doelpunt Even later krUgt da midhalf den bal. brengt even op. een onver wachte schuiver volgt en het vierde doel punt is geboren. Met Lisse ln den aanval komt het einde. R. K. Sportver. „V. E. P." De hedenmiddag gehouden wedstrijden bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van V. E. P werden begunstigd door schitte rend weer. Het veld was in uJtslckendr slsat Dc Junioren wisten zich goed te houden V. E P a wist een 0—0 uiUlsg te krUgen tegen Unio a (Oudewatcr). terwijl V E. P b met 5—2 de meerdere bleek van Unio 0 li,erna begon dc wedstrijd V. E P.-ve- teranen contra Donk-veteranen welke met 4—2 door Donk gewonnen werd. V. E. P. I krijgt voor de aanvang van de wedstrijd tegen Donk I «en bloemenmand overhandigd eveneens was dit gebeurd bij de veteranen. Deze wedstrijd, hoewel vriendachappelUk werd met veel enthousiasme gespeeld. Na tien minuten maakte de linksbinnen van Donk I met een hard schol het eerste doel punt Dc snelle Donk-linksbuiten bracht enkele malen door zUn afgemeten voorzet ten het V. E P. doel in gevaar, waarna Scholten aan de andere kant Juist rakelings overschoot Even dasrop is I>onk met 2- 0 de meerdere, na een onhoudbaar schot in het uiterste hoekje. Toch Isst V. E. P. zich met verdringen Eenige corners volgen. Kort voor rust brengt Groen op tactische a ij ze de sUnd op 2—1. Binnen een minuut maakt dezelfde speler er 2—2 van. Na de rust is het spelpeil veel minder en daalt zelfs beneden nul. Toch weet Fortuin de derde goal te scoren. Onmiddellijk ge volgd door de gelijkmaker van dc tegen partij. Donk weet daarna de atand tot 2—3 op te voeren. ROEIEN Vierde lustrum van „Die Leythe" Onderlinge- en lange- af stands wed strijd en. Ter gelegenheid van 't twintigjarig be staan der Lefcdsrhe Burger-roelvereeni- ging „Die Leythe". werden Zaterdagmid dag <>p De Gaigenplaa tuaachen de Vink en de Rhunzichtbrug onderlinge wedstrijden gehouden, terwijl lange-afaUnd-wherry wedstrijden werden gehouden van de Rhun zichtbrug naar Valkenburg en terug. Begonnen werd met het nummer akiff voor heeren In de le Heat had H. Ruhaak een row over. In de 3e heat «honden H. Roesaingh en W. v d Wild den atrijd met elkaar aan. waarbU eerstgenoemde gemakkeluk win naar werd. Het nummer vletrleme heeren ©ver- naadsch. werd gewonnen door de ploeg, bestaande uit de heeren B van Haaglen (boeg). G W Slothouwer. C de Langen. K. Verbeek (alag) en G. Thodens van Vel- zen (stuurman) in 4 min. 1 sec. Damcs-stulroeien akiff Hier kwamen te gen elkasr uit mej A H inmat ra. mej N. Teljeur en mevr. J E Wissenburg—Raven- stem. Mej Teljeur werd winnares Hierna werd gestart voor ds wherry- lange-afsunds-r ace. Het eerste nummer waa voor Vier- rioms-wherrys heeren over K M. Hier aan namen deel ploegen van Die Leythe. Gouda en DelfUche Sport Bu de Vink was de volgorde: Die Leythe. Drifter he Bpnrt, Gouda Aan den Haagarhen Schouw had Die Leythe zgn voorsprong vergroot, ter- w ul de twee andere ploegen dicht bu el kaar lagen Op dm terugweg waa er btj den Haag arhen -Schouw nog geen verandering in de volgorde gekomen, doch bu de Vlrtk slaag de Gouda er In de DelfUche Sport voorbij te komen Die l^eythe won ten alntte on bedreigd, 2. Gouda, 3 DelfUche Sport Het nummer Twerriems Wherry a over res K M ging tusachen Dc Hoop. Dl# leythe en Nautilua Hij den Haagarhen Schouw lagen de ploegen ver Uit elkaar, wel bUna 400 meter. De Hoop ging aan den kop. Nautilua volgde op de tweed# plaaU en Die Leythe alool de rU. In dose volg. orde kwam ook op den terugweg geen ver andering meer, /nodal de uitaJag werd: I. De Hoop. 2 Nautilus. 3 Die leythe Voor het nummer Vierrirma Wherry» voor dataea werd een afatand van 1 KM geroeid, waaraan werd deelgenomen door ploegen van De Vliet en Die I-cythe. Bu den Haagarhen Schouw Krul I>e Vliet een paar lengten voorop rong Op den te rugweg lagen de ploegen vrywel gelgk. Daarna liep De Vliet («leldeluk uil en won ten alotte zonder moeite. Het nummer stylroeien dames O ver naad- srhs Vier, werd gewonnen door een Ley the-ploeg, bestaande uit de dam«-a J I 0 voel (boeg), A. lllomatra. G. Slothouwer, mevr Wuwc-nburg—Ravenatein (alag) en i mej Teljeur (atuurvr,). Het nummer Overnaadache Vier Seniors» heeren. werd gewonnen door J B Bora- man (borg). Chr. Film. CJ. Fels. G J. Film (alsgj en Thodens van Velxcn (stuurman i Ten slotte volgde nog de eindstrijd van het nummer Skiff heeren. tusachen H. I Roeaamgh en II. Ruhaak, waarbU eerstge noemde won- Toen dc wedatrijden, die zich ln vrij I druk bezoek mochten verheugen, ten einde waren, begon het te regenen Er beersrhte een opgewekte stemming, j welke nog toenam aan het diner, des avond» in „Zomerzorf" gehouden, alweer tevens de pryzen werden uitgereikt DIOC. IIAARL. VOETBALBOND. De uiUlagen. AFDEELING CENTRUM. le kleaae B VVL Van Nu pen 5-5 2e klasse H Lelden IL—DM II 8-3. 3e k laatel) HWD VVSB 3-1. fore holte—St. Bernardus 5 -2 Re» Se «L E BSM II—Teylingen III 1—8. 4e klasse A Majella— AVB 2-2. Kol- plrg Boys VCH 3 2 Res 4 c k 1 F Foreholte HIConcordia III 1-8 R e». 4 e k L I SNA II - SMC II 0-4. AFDEELING ZUID. 2e kleaae C: Alphenache Boya—Eato 7-3. Leiden Jun ABC Jun 8—2. Atph. Boys jun,—Eeto jun 2—1; VEP a—Unto a 0-0. VET b—Unio b 2- 2. VCH a DOS a 1—4; Teylingen a Foreholte a I0. Tey- linger, h KRV b 1-0. I/OS b Majella a 4—3. Kolp Boya b—SMC b 1-8; VEP (vet Donk (vet 2—4; VEP - Donk 3- 5. Teyllngen I— Lelden I 5—2; DOB I -DSU I 4-2. DOS III -ODI I 2- 4. KRV l—NVC 8—8. KRV II—VVL II 1-4 Om „Leitoha Courant"-beker. DOS II—ABC al 12-2.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 5