Effectenkoersen DINSDAG 17 JULI 1934 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD. PAG. 3 Aanbesteding. De directeur van Gemeentewerken heeft hedenmorgen namens B. en W. aanbesteed het uitvoeren van slootdempingen, riolee- rings- en bestratingswerken naby de Roomburgerlaan, tusschen de Kern- en de Fruinstraat. Er was als volgt ingeschre ven: P. Korver 11.999.C. J. de Later en Ph. Meijers, Oegstgeest 11.750.W. F. Marcelis f 11.353L. P. v. d. Geer en Th. Stuifzand f 9988.—; H. Bax en H. Steenkist, Haarlem f 9980.A. Moo- ten, Moordrecht 9737.H. C. Heems- kertc 9139.—; C. Koen en J. C. Tonis, Schiedam f 9.138.50; C. Godschalk ƒ8960; Th. A. A. Warner, Vlaardingen 8950. H. de Groot, Bunschoten 8877.P. J. Visser, Wassenaar f 8700.Fa. Sanders en Co., Gouda f 7777.A. van Halen cn I. Doornik f 7850.—; M. Konings 7380; H. Veld 6876.—. Waar geen plaatsnaam is vermeld is deze Leiden. De gunning werd aangehouden. Handelsregister K. v. K. ..Nieuwe inschrijving. 6439. A. F. Zwanenburg Azn., Katwijk a. Zee, Beste- vaarstr. 23, aannemersbedrijf en handel in manufacturen. E.: A. F. Zwanenburg Azn., Katwyk a. Zee. Opheffing. 2821. Zwanenburg Van der Bent, Katwijk a. Zee, straat van Freek van Rhoon 911, timmer- en metaalwer ken. Bij Kon. besluit is met ingang van 8 Augustus herbenoemd tot kantonrechter plaatsvervanger in het Kanton Leiden mr. P. E. Briët. Gisteravond te kwart voor acht is op de Hoogewoerd van perceel 32, bewoond door den vischhandelaar R., door onbe kende oorzaak het zonnescherm in brand geraakt. Een hoofdagent heeft met een emmer water het vuur gebluscht. UIT DE OMGEVING NORDWIJKERHOUT. Hinderwet. B. en W. hebben vergun ning verleend aan J. L. Duyndam om in het perceel 's Gravend, weg 28 een bakkerij op te richten, (heete luchtoven). UIT DE RIJNSTREEK BODEGRAVEN. Personalia. Voor het eindexamen H.B. S. slaagden de heer Joh. Bogaart en mej. Aafje Burggraaf. 'n Schadepost. De heer O., die met 'n gehuurde auto een ritje was wezen maken, reed, vanuit de Burg. Le Coultrestraat ko mende, pardoes tegen de muur op van T., inplaats dat hij de bocht nam. Onbegrijpe lijk, daar er ter plaatse toch een flinke ruimte is. Te veel haast. De veehouder V., die wat veel haast had, zou uit de Meye naar de Leidsche markt gaan, doch reed de an dere weg in. Enkele oogernblikken later bemerkte hij dit en ging rechts om keert, maar toen reed hij pardoes in de naast den weg gelegen Meye te water. Of hy de markt nog tijdig bereikt heeft, is niet be kend. Openlucht-gymnastiek. Maandagavond gaven de plaatselijke gym.-veeeniging en de gym.-vereeniging „Hercules" uit Bos koop een openluchtdemonstratie op de Nieuwe Markt. Te zes uur marcheerden alle deelnemers door onze plaats, waarna op de Markt gekomen zijnde, een aanvang werd gemaakt met het programma. De ver schillende nummers werden goed verzorgd. ZOETERWOUDE. Vischstroopers. Door de politie zijn van een drietal personen, die zich schul dig maakten aan vischstrooperij eenige schakels en stekken in beslag genomen. Tegen hen is procesverbaal opgemaakt. (Bel ichten reeds geplaatst in onze vorige oplage). LEIDEN. DE NIEUWE MON PcRE. De St. Joseph-penning blijft noodig! Gisteren werden in de kerk aan den Heerensingel voor 't eerst sinds de sa menvoeging der parochies de godsdienst oefeningen gehouden volgens de nieuwe orde: de H. Missen om half 7, acht uur, half 10 (Hoogmis) en half 12. Vooral om 8 uur en half 10 was de kerk gevuld met geloovigen, terwijl het Lof van 7 uur ter eere van het H. en Onbevlekt Hart v. Ma ria tot bekeering der zonderen buitenge woon vol was. (Men schatte het aantal ge loovigen op over de 800). Onder alle vier de H. Missen preekte de Deken, de hoog- eerw. heer A. Homulle, naar aanleiding van de teksten: „Daaraan zullen allen erkennen, dat gij Mijne leerlingen zyt, dat gij liefde hebt tot elkaar", (en in de twee laatste H. Missen:) „Heer, ik heb de glorie van Uw huis bemind". Hij prees de geloovigen der nu bijeengevoegde parochies om hun gods dienstzin en liefde voor O. L. Heer en het huis Gods, en wees als bewijs daarvoor vooral op den St. Joseph-penning, die in gesteld was, om de finantieele zorgen van het Kerkbestuur der parochie te verlich ten, en waaraan zoovelen deelnamen, ook buiten de parochie in onze goede stad Lei den, maar waaraan vooral de oud-pa rochianen van St. Joseph met niet genoeg te prijzen ijver en liefde en niet genoeg te waardeeren offervaardigheid hun gaven schonken en nog schenken, dikwijls van een karig weekloon ter zijde gelegd uit liefde tot God en Zijn woning. De gewijde rede naar deed een beroep op alle parochianen om, als zij nog geen lid waren van den St. Joseph-penning met zijn groote geestelijke voordeelen, daar lid van te worden: een briefje met naam, adres en „St. Jos.-pen ning" erop in de brievenbus der pastorie: en de zelateur of zelatrice komt en de rest volgt dan van zelf! Wie weinig kan geven, geve weinig, wie meer kan geven, geve meer! Tien of zelfs vijf cent per week; en niemand moest meenen, dat zijn gave, ook al was die garing, niets zou uitwerken. In den St. Joseph-penning toch blijkt dui delijk de enorme macht van het kleine, waar vele kleine gaven bij elkander grooten finantieelen steun vormen. Tevens deed de Deken mededeeling, dat binnen zeer af- zienbaren tijd, nog niet lid zijnde pa rochianen een circulaire aangaande den St. Joseph-penning zoude bereiken. Of die penning nu, na de samenvoeging der parochies, nog noodig was? Absoluut noodig: want al zyn door die samenvoeging de finanties ten zeerste verbeterd, de zor gen blyven nog overgroot met een schuld van 'n kleine 4»/a ton en een jaarlijksche rentebetaling van over de 20.000 gulden. Of het kerkbestuur dan wanhoopte met zulk een schuld? Absoluut niet: want de pa rochianen zouden blyven steunen: 't ver leden was daar borg voor! Wanhopen? ab soluut niet: want de St. Joseph-penning zou de lasten blijven verlichten! Wanhopen? absoluut niet: want dit huis van onzen Goddelijken Zaligmaker staat evenals wel eer het huisje van Nazareth sub tutela Matris, onder de bescherming van Moeder Maria, et sub invocatione Sancti Josephi, onder de aanroeping van den H. Joseph. Zij beiden, Maria en Joseph, zij zouden helpen en steunen en daarom geen vreeze. In een enthousiaste peroratie beval de gewijde spreker aan Maria en Joseph aan het werk der priesters van de parochie, de huisgezin nen der parochie met hun geestelijke en tij delijke belangen, en vooral ook de kinde ren der parochie. Des avonds in het Lof sprak kapelaan Dorbeck over de pas opgerichte Broeder schap van den H. Jeroen, allen aansporend, om van deze schoone geestelijke vereeniging lid te worden. Leidsche Geitenfokkers-Vereeniging. Zaterdagmiddag hield de L.G.V. een goedgeslaagde tentoonstelling op het Schuttersveld. Er waren een zestigtal in zendingen, waaronder pracht-exemplaren. Vooral in de klasse overjarige geiten wa ren beste productiedieren. Bij de lammeren stond de jury, bestaande uit de heeren H. Roest (den Brielle) en S. de Jong (den Haag) voor een moeilijke taak door de ver schillende leeftijden der dieren. Hier volgen de voornaamste uitslagen: Groep overloopers le prijs G. P. Caste- lein, Zoeterwoude. Wit gehoornde 1-jarig: 1. van Loon, 2. Prins, 3. Holswilder. Wit gehoornd overjarig: 1. v. d. Steen, Zoeterwoude, 2. Jonk. Wit ongehoornd éénjarig: 1. Tegelaar, 2. Prins, 3. Ramak. Wit ongehoornd overjarig: 1. Geugjes, 2. Slechtenhorst, 3. Teegelaar. Bonte geiten: 1. Holswilder, 2. de Groot. Lammeren: 1. Holswilder, 2. Geugjes, 3. Zuurdeeg, 4. Keijzer. (Voorzoover geen woonplaats vermeld is deze Leiden). Na afloop gaf de dresseerclub „de vijf W's" onder leiding van den heer K. Koop man met haar honden een goed geslaagde demonstratie, hetgeen door de talrijke be zoekers op hoogen prijs gesteld werd. De L.G.V. kan met trots terug zien op dezen goedgeslaagden show. LAATSTE BERICHTEN ONTPLOFFING IN BELGISCHE DYNAMIETFABRIEK. Uit Bladel wordt ons gemeld: Hedenmorgen te omstreeks half 9 heeft in de dynamietfabriek te Arendonk (Bei- gië) een ontploffing plaats gehad in de af- deeling dynamietwasscherij. Een persoon had zich juist naar buiten begeven, doch een andere arbeider, een zekere Couwen- berg uit Arendonk, gehuwd en vader van 3 kinderen, was nog aanwezig. Laatstge noemde werd op slag gedood. De fabriek en het laboratorium hebben ernstige schade bekomen. In Bladel, op 10 K.M. van Aren donk, werd de schok gevoeld en is van een huis een schoorsteen afgerukt. TELEGRAMMEN ERNSTIGE OVERSTROOMINGEN BIJ KRAKAU. Een aantal dood en. WARSCHAU, 17 Juli. (V.D.) Ten gevol ge van den hevigen regenval zijn in het district Krakau eenige rivieren buiten hun oevers getreden waardoor verscheidene plaatsen overstroomd zijn. Het spoorweg verkeer is gestremd. Militairen zyn den overstroomden plaatsen te hulp gekomen. Men vreest, dat tien tot twintig menschen om het leven zijn gekomen. Bizonder zwaar geteisterd is de stad Neu- markt, waar bruggen door het water wer den meegesleurd en huizen vernield. De electrische centrale staat daar geheel on der water. Ook de badplaats Zakopane is ernstig geteisterd, doordat een deel der stad ontruimd moest worden. Daar ook hier de electrische centrale onder water staat, is de stad zonder licht. De was van het water houdt aan. BIOSCOPEN. Casino: Volwassenen. Luxor: Goedgekeurd. Roxy: Volwassenen. Trianon: Volwassenen. ERNSTIG ONGELUK TIJDENS MANOEUVRES. Vier doodcn. twintig gewonden. PARIJS, 17 Juli (V.D.). Tijdens ma noeuvres te Maison-Laffitte is een granaat ontploft tengevolge waarvan vier soldaten werden gedood en twintig anderen gewond. OVERSTROOMINGEN IN WEST POLEN. WARSCHAU, 17 Juli (V.D.). Volgens al hier ontvangen berichten is de toestand in de in West Polen overstroomde gebieden bijzonder ernstig. Vooral in de stad Nowi Soncz is de toestand critiek. Het water heeft aldaar een groot aantal huizen wegge sleurd. Reeds zijn er verscheidene slacht offers gevallen. De Minister van Verkeers middelen Butkijicz en de Vice-Minister Bobkowski hebben zich naar de over stroomde gebieden begeven. DE STAKINGSTOESTAND IN DE V. S. NEW YORK, 17 Juli. (V.D.) Terwyl de algemeene staking in San Francisco met onverminderde kracht voortduurt dreigen ook stakingen uit te breken in tal van an dere steden der Vereenigde Staten. Giste ren dreigden zestig vakvereenigingen in Portland in Oregon in staking te gaan, wanneer niet aan de eisohen der arbeiders werd voldaan. De arbeiders in Oakland m Californië hebben reeds gedreigd met een algemeene sympathie-staking. Te Houston in Texas zyn drie man ge dood en drie anderen gewond bij relletjes met de havenarbeiders. Ook de dreiging met staking in de haven van New York is nog niet geweken. De havenarbeiders te Vancouver hebben by meerderheid van stemmen besloten schepen te lossen die met werkwilligen-hulp geladen zijn. Te Boston hebben de vakvereenigingen vergaderingen bijeengeroepen ter bespre king van den toestand in San Francisco. Te Minneapolis hebben de vrachtauto- chauffeurs ondanks het feit, dat op het laatste oogenblik nog een conferentie met de werkgevers tot stand is gekomen, te middernacht alles in gereedheid gebracht voor de staking. Twee derden van de tex tielarbeiders in Alabama zyn in staking. DE STRIJD IN DE EVANGELISCHE KERK. BERLIJN, 17 Juli (V.D.). Het heeft er alle schijn van dat de positie van Rijksbis schop Müller en zijn modewerker Dr. Jager door onbekende oorzaken weer sterker is geworden. Gisteren zou de Rijksbisschop door Hitier worden ontvangen. Het is ech ter niet bekend of dit bezoek is doorgegaan. Het verluidt, dat de Rijksbisschop getracht heeft uitgebreider volmachten te verkrij gen ten einde de inlijving van de regionale kerken onder zyn centraal bestuur te kun nen doorzetten. Het onderhoud was vam te voren aange kondigd en er werd verklaard, dat de aan leiding daartoe lag in de inlijving van de eerste Zuid-Duitsche regionale kerk, die van Hesse-Waldeck in de Evangelische Rijks kerk. De inlijving is doorgezet met behulp van de politie die een kerk-congres uiteen joeg waar de noodige meerderheid van twee derden ten gunste van de inlijving niet ver kregen was en dat weigerde zichzelf te ont binden. Ook in Baden is tot inlijving be sloten tegen den wil van het regionale kerk-congres in. LEDEN VAN DE DUITSCHE HIMALAYA-EXPEDITIE VERMIST. SIMLA, 17 Juli (V.D.) Volgens een hier ontvangen bericht, is de Duitsche Himalaya- expeditie opnieuw door een ernstig onge luk getroffen. De Duitsche ledfcn der expe ditie Merkel, Wieland en Welzenbach wor den sedert eenige dagen vermist na een ontzettende sneeuwstorm, die hen bij de be klimming van de Nanga Parbat verrastte. De pogingen om hen te vinden zijn tot dus ver zonder resultaat gebleven. In hetzelfde bericht wordt ook de dood van drie inlan- sche dragers medegedeeld. Intusschen zijn de berichten door den leider der expeditie niet bevestigd. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 17 Juli. Vette Varkens. Totale aanvoer 330 stuks, 311 zwaar 3233 cent en 19 licht 3031 cent per kg. levend ge wicht. Handel vlug met flinke aanvoer. LEIDEN, 16 Juli. Groentenveiling. Per 100 stuks: andijvie f 0.502.70, komkom mers f 1.00—5.20, bloemkool I f 5.70—12.40 bloemkool II f 1.507.00, meloenen f 8 22, pieterselie f 0.501.—kropsalade f 0.50 1.70, selderie f 0.401.20, wortelen f 2 6.90, perziken f 113, per 100 kg.: snijboo- nen f 522. stokboonen f 2226, stamboo- nen f 1018, tuinboonen f 13, doperwten f 314, postelein f 2—3, spinazie f 27, tomaten A f 3.40, B f 5.00, C f 2.60 en CC f 2.40. ROTTERDAM. 17 Juli. Vee. Aanvoer 3186 stuks: 108 paarden, 10 veulens, 10 ezels, 603 magere en vette runderen, 33 vette en gras kalveren, 212 nuchtere kalveren, 51 scha pen en lammeren,' 24 varkens, 24 biggen. Prijzen per kg.: vette koeien 8082, 5456 en 40—44 cent, vette ossen 32—56. 46—50 en 4044 cent, stieren 4850, 4446 en 4042 cent, vette kalveren 62—70, 5055 en 3540 cent. Prijzen per stuk: schapen f 373330, lammeren f 393530, nuch tere slachtkalvcren f 302825, nuchtere fokkalveren f 2418, slachtpaarden f 38 34—30, stieren f 240—180—140, kalfkoeien f 220—180—80, Melkkoeien f 215—175—115 vaarzen f 1209050, pinken f 909050 graskalveren f 251810. Vette koeien en ossen, aanvoer iets ruimer, handel als gis teren, pry ze plus 2. Stieren, aanvoer rui mer, kalm, onveranderd; vette kalveren, aanvoer zeer kalm, prijzen plus 2, schapen en lammeren, aanvoer minder, handel als gisteren, pryzen hooger, paarden, aanvoer tamelyk, handel als gisteren, pryzen lager, kalf- en melkkoeien, aanvoer als vorige week, handel kalm, pryzen onveranderd. Vaarzen en pinken, aanvoer als vorige week, handel kalm, pryzen onveranderd. Graskalveren, aanvoer ruimer, handel ruim prijzen iets lager. Voor de Crisis Rundvee Centrale zijn 40 vette kalveren overgeno men. DEN HAAG, 16 Juli. Grossiersvelllng. Kersen: Meikersen 2436 cent, volgers 24 32 cent, Wijnkersen 30 cent, zwarte ker sen 1422 cent, bieskersen 18 cent, Roua- nen zwarte 18—20 cent, rood 712 cent en Oranjekers 10 cent per kg. Bessen: Roode bessen 49 cent, zwarte bessen 711 cent, kruisbessen 47 cent, witte kruisbessen 35 cent per kg. Fram-* bozen 1622 cent per kg. Yellows 316 cent per kg. BOSKOOP, 16 Juli. Bloemenveiling. Rozen per bos van 10 stuks: Golden Ophe lia 814 cent, Marcel Rouyer 1016 cent, Hadley 20—36 cent, Claudius Pernet 1015 cent, Columbia 1017 cent, Butterfly 918 cent, Mac Keiler 1015 cent, Wilh. Kordes 1016 cent, Mme Jules Bouché 1018 cent Rosalandia 1227 cent, Florex 2037 cent Phoebe 1016 cent, Steward 1525 cent, Chas. P. Kilham 2035 cent, Edith Helen 3060 cent, Aug. Noack 1016 cent, Else Poulsen 3046 cent, Gloria Mundi 2045 cent, Julina 1520 cent, Paul Grampel 25 40 cent, Ingar Olson 2540 cent, Briar- cliff 1018 cent, Laing 2540 cent, Ellen Poulsen 1525 cent, Wendland 2035 ct., Violieren 1016 cent, Dahlia'e 1521 cent Lathyrus 46 cent, Anjers 1018 cent, Zinnea 712 cent, Roode Lelies 60120 cent, Gerbera 16 cent, Clematis Durandi 2026 cent, Clematis Prins Hendrik 50 120 cent, Clematis The President 4050 cent, Asclepia 1320 cent, Ligustrum 510 cent, Phlox 6 cent, Gladiolen 512 cent. ZOETERWOUDE, 17 Juli. „Ik leer nog". Aanvoer 4200 eieren. Prijzen: kippeneieren 2.302.60, eendeneieren f 2.00—2.30 per 100 stuks; kaas 1825 cent per pond, kip pen 60 cent, konijnen 16105 cent, duiven 14 cent, hanen 2045 cent. ALPHEN a. d. RIJN, 16 Juli. Groenten- veiling. Per 100 kg.: tuinboonen f 1.00 2.50, heerenboonen f 1421, snijboonen f 1020, postelein f 3.004.50, per 100 bos: peen f 36, kroten f 23, uien f 3.00 3.50, andijvie f 2.002.40, per 100 stuks: kropsla f 0.703.40, bloemkool I f 910, idem II f 27, meloenen f 1027. HAZERSWOUDE. 17 Juli. Eierenvelling. Aanvoer 8819 stuks: kippeneieren f 2.05 2.60, en eendeneieren f 2.002.30 per 100 stuks, konijnen f 1 per sctuk. KATWIJK a. d. RIJN, 16 Juli. Groenten- veiling. Aardappelen eerstelingen per kLst van 25 kg. groote f 1.101.40, drielingen 6595 cent, Eigenheimers groote f 1.15 1.35, drielingen 6580 cent alles plus 12 cent heffing per kLst. Middenprijs eerstelin gen per 100 kg. f 4.75, idem Eigenheimers f 4.76 plus f 0.50, heffing per 100 kg. Aan voer aardappelen 1607 kisten. Peen per 100 bos f 3.30—4.80, sla t 0.90—1.30, bloem kool I f 9.80—10.80. ROELOFARENDSVEEN, 16 Juli. Groen tenveiling. Bloemkool f 1.504.30 per 100 stuks, sla f 1.301.80 per 100 krop, snijboo nen f 1.051.10, snijboonen afw. f 0.80 0.85, idem stek f 0.550.65, kassnijboonen 7575 cent, princesseboonen f 1.90 per 10 kg., Augurken: grof f 1.351.50, grof afw. f 1.10, bommen 7085 cent, stek 3540 cent per 25 kg. TER AAR, 16 Juli. Centrale Veiling. Tuinboonen 1014 cent, Princesseboonen f 1.852.15, snijboonen f 0.951.35, dubb. stamboonen f 1.351.65, Wagenaars f 1. Peulen 3065 cent, cap. 3070 cent, pos telein 23 cent, peen 35 cent, breekpeen 14 cent, andijvie 3539 cent, sla f 0.50 2.10, bloemkool 214 cent, meloenen 819 cent, komkommers 13 cent, zwarte bes sen 69 cent, p. p. Tomaten A 46 cent, B 46 cent, C 4 cent, BB 3 cent. Augur ken: Basterd f 0.800.95, grof f 1.20—1.45, stippel 35—45 cent, komkommers 6590 cent. VEUR, 16 Juli. Groentenveiling. Eng. komkommers le soort f 3.105.00, 2e soort f 1.80—2.10, 3e soort f 0.70—1.20. gele kom kommers lc soort f 2.603.50, 2e soort f 1.20—2.00, 3e soort f 0.70—1.00, kropsla le soort f 0.501.60, peen f 3.504.60, bloemkool le soort f 7—11.50, 2c soort f 4.50 5.90, uitschot f 1.502.00, tomaten (mid.) f 2.40—2.90, gr. ronden f 2.50—3.10, 2de soort f 2 102.50, 3e soort f 1.001.30, bon ken f 1.502.00, rijp f 3.003.50, andijvie f 1.002.90, spinazie 1624 cent per 4 kg., postelein f 5.105.50, rabarber f 23, snij boonen 1417 cent, spercieboonen 1417 cent, radijs f 1—2, prei f 1.20—1.50, selde rie 5080 cent, peulen f 23, tuinboonen f 411, meloenen f 839, druivesn 2425 cent, aardbeien 1820 cent, roode en witte bessen 510 cent. VINKE VEEN. 16 Juli. Groentenveiling. doperwten 610 cent per kg., tuinboonen 1020 cent per 10 kg., spercieboonen 17 22 cent, snijboonen le soort 816 cent, 2e soort 46 cent, pronkboonen 9 cent, Wage naars 9 cent, stamspercieboonen 15—17 ct., per kg., tomaten A 34 cent, B 35 cent C 2—3 cent per pond, komkommers (gele) 14 cent en bloemkool 211 cent, per st., kropsla 530 cent per 10 krop, frambozen 18 cent per pond, rabarber 2—4 cent per bos, spinazie 25 cent per kg., peen 2—5 cent per bos, capucijnera 10 cent per kg., meloenen 1427 cent per stuk. NOORDWIJKERHOUT, 16 Juli. Groen- tenveiling. Aardbeien 6067 per slof, tuin boonen 1246 cent, dubb. heerenboonen f 1.35—1.50, krombekken f 0.551.30, prin cesseboonen f &801.10, doppers f 0.60— 1.20, withe-hem 5560 cent, William Hurst 65 cent, Wonder van Amcrikat5565 cent, Capucijners f 0.70—1,20, raspers f 0.90— 1.25, blauwe schokkers f 0.75 per 10 kg. BURGERLIJKE STAND LEIDEN. Geboren: Wilhelmus, z. van J. L. Webster en A. M. Pet Apolonia Antonia, d. van J. Bon en A. A. Wetselaar Char les Paulus, z. van C. v. d. Berg cn R. De- mery Petrus Wilhelmus, z. van P. W. Vrijburg cn A. Pauwels Else Magdalene, d. van C. de Boer en W. A. L, Rademann Martine Alida, d. van M. D. Spaargaren en J. Maarse Henry Albert, z. van L. v. d. Tooien en D. G. v. Eijken Clasina, d. van J. Houwer en S. Pardon. Gehuwd: P. S. Verver jm. en P. de Romijn jd. Overleden: C. W. Werkhoven ongeh. vr. 44 j. L. J. Brandt dr. 10 mnd. A. H. D. Hozee dr. 14 j. Verstrekt door: INCASSO-BANK N.V., LEIDEN 17 Juli 1934 Industrie: Alg. Kunstz. Unie Berkels Patent Calvé Delft c. v. A Küchenm. Ace. Ned. Ford Philips Gem. Bez. Uni Lever Petroleum: Kon. Olie Perlak Rubber: A'dam Rubber Deli Bat. Rubber Vico Serbadjadi Scheepvaart: Oude Vaart N. Scheepv. Unie Oude Boot Mijnbouw: Boeton Alg. Explor. Mfj. Suiker: H.V. A'dam Vorstenlanden Java Cultuur N.1.S.U, Tabak: Deh Mi). Senembah Deli Bat. Tabak Oostkust Am. Fondsen: Am. SmeUing Anaconda Ass. Gas en Elec Bethlehem Steel Cities Service Central Public. Continental Oil Gen. Aviation Int. Nickel Kenncc. Copper Milwaukee ld. Pref. Keesport Tin PI. North American Nevada Shell Union Unit. St. Leather Union Pacific Wabash Tidew. Ass. Oil United St. Steel L.K. Heden 1 S6»/a «VM 204»/, a «U/s 081/4 •»v« 108'/, 1231/4 1077» 1361/, «34% 146»/, WVlf bi/4 l®7S _«»/is ««"As 3 l'»7s IS»/, mS «Vis 617* ïo*/,. 85l/ê 2001/, 21H/a 1521/4 1031/4 168»/, 135I/4 1281/4 14674 «Ö'/l ia»/s 2'/* «Vis 7.43117, 1.47 ?/ie 9 741/g 84.47 12 66 20.21 37.35 38.20 38.35 6 14 «Vis 71 2Vl« 61/, «Vê WISSELNOTKERINGEN (AMSTERDAM) (Niet officieel). Berlijn 66.51«/? Londen New York Parijs Brussel Zwitserland 48.18«/2 Milaan Madrid Oslo Kopenhagen Stockholm Weenen Praag Boedapest Prolongatie 1 pet :j BEURSOVERZICHT. van gisteren. De stemming op de Amsterdamsche fond- senmarkt was heden gedrukt in verband met de onrustbarende berichten omtrent de uitbreiding van de stakingsbeweging in de Ver. Staten. De handel was van uiterst bescheiden afmetingen. Op de Industric- afd. waren speciaal Philips flauw gestemd. De koers liep een 3-tal pets. terug, waarna een licht herstel intrad. Unielevers golden 1 pet. lager, terwyl Aku's slechts weinig verandering ondergingen. Ook Ned. Ford konden zich vry goed handhaven. Cultuur waarden waren mecrcndeels lager met uit zondering van Tabakken, die iets vaster openden en zich weliswaar niet volkomen op het hoogste peil bleven bewegen, doch per saldo toch een kleine koerswinst aan toonden. Rubbers daarentegen verkeerden lichtelyk in reactie. A'dam Rubbers liepen 1 pet. terug; naar verluidt, zau het ban kierssyndicaat, dat een optie had op 3 mil- lioen aandeden A'dam Rubbers, van die optie gebruik hebben gemaakt. Suikers waren kalm, doch eveneens lager. H. V. A.'s waren ongeveer 1 pet. zwakker. Olie- waarden hadden een beperkte markt. Kon. Olies openden een fractie lager en brokkel den later nog iets af. Do Amerikaanache soorten waren zwakker. Scheepv. en Mijnw. waren verwaarloosd. De Yankecmarkt was ongeanimeerd en mecrcndeels zwakker.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 3