DONDERDAG 12 JULI 1934 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD. PAG. 3 LEIMUIDEN. Het Kerkhof van Kalslagen. Het hier nabij gelegen dorp Kalslagen dat bijna ver dwenen is, ontvangt dezer dagen meer malen bezoek, vooral om het oude kerkhof te bezichtigen. Ongeveer een veertigtal grafzerken wij zen nog aan waar het middenpunt van het voormalig dorp is geweest. Ten noorden is het verslonden door de Haarlemmermeerthans Oosteinderpoel, en ten zuiden door het uitveenen en inpolde ren. De oudheidkundigen uit deze omgeving, de heeren W. M. C. Regt en O. C. van He- messen, hebben het terrein eens in oogen- schouw genomen, de namen op de grafzer ken der overledenen genoteerd, maar voor al om te zien of een en ander nog gerestau reerd kon worden in het belang van de be waring van monumenten van geschiedenis en kunst. Onverantwoordelijk zooals alles ter plaatse is verwaarloosd, de revenuen komen ten goede aan de Herv. gemeente alhier. De grafzerken liggen allen in het voor malig kerkgebouw. Wenschelijk zoude het zijn, dat de fundeering van dat gebouw werden blootgelegd en de muren gedeelte lijk werden opgetrokken. UIT DE RIJNSTREEK ALPHEN AAN DEN RIJN. Oproermakers gestraft. Een tweetal werkloozen, die Zaterdag pamfletten van opruienden aard hebben verspreid, zijn deswege ontslagen uit de contra-praestatie en bovendien uitgesloten van steuniuitkeering. Voor de t.b.c.-lijders. De gisteren ge houden speldjesdag ten bate van het T.B.C.- fonds voor de Grafische bedrijven heeft 108.27 opgebracht. Botsing. Toen de melkhandelaar v. L. gisterenmiddag met zijn bakfiets de St. Jorisstraat uitreed, werd hij door een pas- seerende auto aangereden. De wagen werd belangrijk beschadigd, terwijl een deel der melk op de straat verloren ging. Kosteloos rijwielmerk. Men verzoekt ons mede te deelen, dat de aanvragen tot het bekomen van een kosteloos rijwiel- werk voor 19341935 kruinen worden ge daan ten kantore van den Rijksontvanger (Raadhuisstraat 227) alhier, behalve op de gewone kantooruren, des avonds van 79 uur, op de onderstaande dagen: Dinsdag 17 Juli, Dinsdag 24 Juli en Donderdag 2 Aug. BODEGRAVEN. .Aanbesteding. Uitslag aanbesteding van het bouwen van twee woningen aan de Burg. Le Coultre straat. F. Boer, Nieuwerbrug 8847. G. de Jong, Bodegraven 8549. A. Kalis, Bodegraven 8915. N. Hoogendoorm, Bodegraven 8726. K. Mulckhuyse, Nieuwerbrug 8440. S. Mulder, Meye 7347. L. v. Dissed, Bode graven 6500. Th. v. Denteren, Zeist 9830. Jac. de Bruyn, Zwarnmerdam 9050. Joh. Ooms, Bodegraven 9546. J. v. Bijsterveld, Oudewater 9767, Both en Ooms, Stol wijk 8980. De gunning is aangehouden. Roode Kruis. Volgende week Woens dag zal getracht worden een afdeeling op te richten van het Ned. Roode Kruis. Dien tengevolge zal dan een vergadering worden gehouden in het Beursgebouw op Woens dag 8 Juli, des avonds 8 uur. NIEUWKOOP. Rondgang ziekenhuisfonds „Onderlinge Hulp". Het ziekenfonds „Onderlinge Hulp" voor Nieuwkoop en Noorden ver keert nog steeds in financieelen nood. Om te voorkomen, dat de ziekenhuizen de leden, voor wie opname noodzakelijk is, zullen weigeren op te nemen, moeten de loopende rekeningen zoo spoedig mogelijk betaald worden. Daarom besloot het bestuur in zijn ver gadering van 2 Juli j.l. om op alle ingeze tenen een beroep te doen, teneinde de Ver- eeniging door een vrijwillige bijdrage uit den nood te helpen. In de loop van deze maand zullen één of meer bestuursleden zich met een lijst of bus, aan de woningen vervoegen, teneinde een vrijwillige bijdrage in ontvangst te nemen. Voorzoover mogelijk zal onze Fan fare de collectanten langs de huizen volgen om door een vroolijke marsch de menschen tot mildheid te stemmen. Medeburgers laat dit beroep op Uw aller medewerking niet vruchteloos zijn. Steunt met uwe bijdrage naar vermogen, om de vereeniging, die in haar bijna 10-jarige be staan bewezen heeft onmisbaar te zijn, in stand te houden. Bouw villa. De heer N. Bodegraven fabrikant alhier laat op een terrein nabij de Teuntjesbrug een mooi landhuis bouwen. Architect is de heer A. Zekveld te Leiden, met het regelmatig toezicht is belast de heer Fr. Pieterse alhier, terwijl het timmer werk is opgedragen aan P. Bodegraven en het metselwerk aan G. Bodegraven. Gevestigd: C. H. Bakker, van Ha- zerswoude, A 112; M. Postma, van Leider dorp, D 18; M. Oudshoorn, van Vinkeveen, D 44; J. M. van den Bosch, van Aalsmeer, A 365; P. A. Goeman, van Zoeterwoude, D 6; C. J. Ham, van Beverwijk, D 52; J. Kwakkenbos, van Veur, A 306a; P. J. van Leeuwen, van Hazerswoude, A 188. Vertrokken: J. Spring in 't Veid naar Boekei; A. F. van Wijngaarden naar Tien hoven; A. M. de Jong naar Eindhoven; J. M. Teunisse, naar Mijdrecht; L. P. Nat zijl, naar Oegstgeest; M. T. van Soest naar Haarlem; G. Zuman na ar Apeldoorn; A. L. Bodegraven naar Voorschoten. Overleden: D. Moogendoorn, oud 52 jaren, echtgenoot van B. Stoof. G e t ro uwd: P. Wouters, oud 30 jaren en R. Blom, oud 23 jaren. ZEVENHOVEN. Gemeenteraad. De Raad dezer ge meente komt op Vrijdag 13 Juli a.s. des avonds om 8.15 in openbare vergadering bijeen. De agenda bevat een 8-tal pun ten ter behandeling. STADSNIEUWS PAROCHIEKERK VAN O. L. V. HEMEL VAART EN S. JOSEPH. Van den heer Commissaris van Politie ontving ik volgend schrijven: „Ik heb de eer UWeleerwaarde te berich ten, dat mij is gebleken, dat veelal motor rijtuigen, tijdens de godsdienstoefening in de St. Josephkerk aan den Heerensingel, door kerkgangers onoordeelkundig en be zwaarlijk voor het verkeer in de Alexan- derstraat worden geplaatst. Deze motorrij tuigen toch staan aldaar meermalen aan beide zijden van den rijweg. Niet alleen dat de passage van het rijverkeer daardoor on- noodig wordt belemmerd, ook voor de be woners aldaar kan het hinderlijk worden geacht, wanneer voortdurend auto's voor hun woningen zich bevinden. Door de auto's uitsluitend in de Alexan- derstraat aan één zijde te plaatsen en wel aan de zijde der kerk, waar zich over een groote lengte een blinde muur bevindt, kan de gewenschte verbetering worden ver kregen. Tot het verkrijgen dezer regeling neem ik de vrijheid Uw medewerking in te roepen. Wellicht dat door bekendmaking van bovenstaande wijze van opstelling der auto's het gewenschte resultaat kan wor den bereikt. Daarbij ware tevens mede te deelen, dat de bestuurders in het belang van een goede regeling moeten oprijden van de zijde Heerensingel en na afloop der godsdienstoefening weg rijden in de richting naar de Sophiastraat. Voor u medewerking betuig ik U bij voorbaat mijn dank". Gaarne wil ik betrokken auto-bezitters, vooral hen, die op Zondag de H. Mis van half 12 bijwonen, aansporen, zich in het belang der goede orde stipt te houden aan deze regeling. Ten overvloede zij nog eens medegedeeld, dat op Zondag de stille H. Missen zijn om half 7, acht uur en half 12, en de Hoog mis om half 10. De H. Communie wordt uitgereikt tien minuten voor half 7; na de H. Mis; 10 minuten voor 8; na de H. Mis; 10 minuten voor half 10 en onder de Hoog mis. Het Lof met preek ter eere van het H. en Onbevlekt Hart van Maria tot be keering der zondaren is voortaan op Zon dagavond 7 uur. Deken HOMULLE. OPRICHTING BROEDERSCHAP VAN SINT JEROEN. Bij Decreet van 26 Juni 1934 heeft Mgr. Aengenent in de parochiekerk van O. L. Vr. Hemelvaart en St. Jozef opgericht een Broederschap van den H. Jeroen, Priester en Martelaar, den ons welbekenden eers ten Pastoor van Noord wijk. De oprichting dezer Broederschap, die hare leden zoekt te werven zoowel in Lei den als in de omgeving onzer stad, betee- kent een- nieuwe phase in de groeiende ver eering van St. Jeroen, en daarom voor stad en omgeving een godsdienstig feit van be- teekenis. Reeds voor 12 jaar werd aan de vereering van St. Jeroen vaste vorm ge geven door de oprichting der welbekende bedevaart: thans beoogt de Broederschap deze vereering aan onzen Heilige te bewij zen niet slechts op een dag in het jaar, dden der bedevaart, maar het geheele jaar door. Blijkens haar door den Bisschop vastge steld reglement wil de Broederschap St. Je roen vereeren bijzonder ter verkrijging van de genade van het H. Doopsel voor de kin deren, hervinding van verloren zaken (waarvoor St. Jeroen in vroeger tijd in ons land algemeen werd aangeroepen), en de bekeering van Nederland. Daartoe vraagt zij van hare leden eenige dagelijksche ge beden, een jaarlijksche H. Communie en, ter bestrijding der kosten, een geringe con tributie van 50 cent per jaar. In ruil daar voor biedt het lidmaatschap verschillende geestelijke voordeelen. Ondergeteekende zendt de zelatricen, die zich welwillend voor het goede doel ter be schikking stelden, uit om leden te werven ondanks de ongunst onzer dagen, met een zelfde vertrouwen, als waarmede eenmaal St. Jeroen de zijnen in den tijd van druk der Noormannen aanspoorde naar hooger op te zien. B. DORBECK Pr. Goedkoop© trein. Wij verwijzen naar een advertentie in dit nummer betreffende een goedkoope trein van Leiden naar Goes, Middelburg en Vlissingen. Handelsregister K. v. K. Wijziging: 4471. Filmafdeeling van het Centraal Bureau der Katholieke Sociale Actie, Leiden, Steenschuur 17. Verhuur en exploitatie van films. Uittr. Dir.: A. H. Boekraad, Leiden. Uittr. Comm. N. A. van Zijp, Leiden. N. Dir.: P. N. Brouwer, Voor schoten. LAATSTE BERICHTEN HAAGSCHE POLITIERECHTER. Voor den politierechter mr. Scholten had zich ter zake van verduistering te verant woorden de 30-jarige reiziger H. de G. uit Leiden. Volgens de getuigenverklarin gen was deze verdachte voorheen in dienst van zekeren O., die bij verschillende win keliers prikplanten plaatste. De G. incas seerde bij de winkeliers de gelden en na dat deze prikplanken wettelijk verboden waren ging hij ook met de gelden, de ter beschikking gestelde prijzen, waaronder sigaren en sigaretten in ontvangst ne men. Naar hij bekende heeft hij van deze laatste een aantal doosjes ten eigen bate aangewend. Ten stelligste ontkende hij evenwel de verduistering van een be drag van 60 a 80 dat hij naar hij be weerde aan den getuige O. in een café te Zoeterwoude zou hebben afgedragen. De getuige O. verklaarde, ook nadat de café houder onder eede bevestigd had, dat hij gezien heeft, dat verdachte in zijn café geld aan O. overhandigd heeft, nooit af rekening te hebben ontvangen. Een en an der was voor het O. M. aanleiding om schorsing dezer zaak te verzoeken tenein de de getuigenverklaringen nader te kun nen onderzoeken. Inmiddels werd de ge- getuige O. in bewaring gesteld. De 22-jarige tuinman A. van der L., uit Leiden, heeft in Maart j.l. een cos- tuum, een shawl en een paar handschoenen ontvreemd ten nadeele van iemand bij wie hij in de kost was. Gedeeltelijk gaf ver dachte de feiten toe, doch naar hij beweer de, zou hij vergunning hebben gekregen het costuum mede te nemen als vergoe ding voor verricht werk in den tuin. De gehoorde getuige ontkende dit evenwel ten stelligste. Conform een omtrent verdachte uitgebracht psychiatrisch rapport vroeg het O.M. ontslag van rechtsvervolging en plaatsing in een krankzinnigengesticht voor den tijd van 1 jaar. De politierechter wees dienovereenkom stig vonnis. Zes en twintigmaal was de varensgezel H. J. S, uit L e i d e n, reeds veroordeeld ter zake van misdrijven, voor het meeren- deel diefstal, en evenzoovele malen had hij naar hij beweerde eerlijk bekend. Doch deze keer kon hij het onmogelijk doen, want het hem ten laste gelegde feit, n.l. diefstal van een costuum en een hand doek, ten nadeele van den landbouwer B. uit Valkenburg, was onjuist. Een aantal getuigen kwam evenwel on der eede verklaren, dat zij S. op 22 Maart in beschonken toestand van de pont had den zien komen en dat hij waggelend ging in de richting van de woning van ge noemden B. alwaar hij een poort binnen ging. Kort daarop was hij die poort weer uitgekomen, doch met een pak, gewikkeld in een blauwen handdoek, dat naar de ge tuigen verklaarden tevoren niet in ver- dachte's bezit was gezien. Ondanks de stellige ontkentenis van S., die zeide dat h(j niet in de woning van B. geweest is, achtte het O.M. den diefstal bewezen en requireerde de officier 6 maan den gevangenisstraf. De politierechter veroordeelde S. tot vier maanden. Verdachte zeide het ontzettend treurig te vinden, dat hij wegens zijn slecht verle den onschuldig veroordeeld moest worden, maar hij zou er toch maar in berusten. Ter zake van diefstal van een bankbiljet van 10.stond terecht de 22-jarige tuin man B. J. uit Leiden. Deze had uit een perceel aan de Mare aldaar, bewoond door den bloemenkoopman de W., terwijl deze sliep een bankbiljet van 10 uit diens por- temonnaie, waarin zich een bedrag van ongeveer 70 bevond, weggenomen. Het geld was door J. in een spleet in een muur verborgen. Aanvankelijk ontkende hij iets van dezen diefstal af te weten, doch toen de politie er bij betrokken werd, bekende hij dezen diefstal en wees het geld aan. Het O.M., dat er op wees, dat verdachte door zijn eigen schuld in moeilijkheden was geraakt, omdat hij de raadgevingen van zijn stiefvader in den wind sloeg, vor derde twee maanden gevangenisstraf. De politierechter wees dienovereenkomstig vonnis. COMMUNISTISCHE INTERPELLATIE AFGEWEZEN. Bij den aanvang van de zitting der Tweede Kamer diende de communist De Visser hedenmiddag een verzoek in te mo gen interpelleeren over de ongeregeld heden te Amsterdam. De voorzitter stelde voor het verzoek niet in te willigen, welk voorstel met 58 24 stemmen werd aangenomen. (Tegen stemden communisten, rev. socialist en socialisten). DE ONGEREGELDHEDEN IN DE HOOFDSTAD. Men meldt ons uit Amsterdam: In de ge heele stad is de rust weergekeerd, behalve in Noord. Een aantal mannen heeft heden morgen in de Hazelaarstraat weer het pla veisel opgebroken en een groote Oranje doek opgehangen, waarop stond: „In naam van Oranje worden wg vermoord." De doek is verwijderd en door de ma- rechaussée zijn een elftal arrestanten ge maakt in de perceelen waaraan het doek was bevestigd. HOUTEN GEBOUWTJE AFGEBRAND. Een persoon in de vlammsn omgekomen. In den afgeloopen .nacht te omstreeks drie uur ontdekte een rijks weg werker, ze kere R., dat brand was uitgebroken in de directiekeet van de aannemers de Graaf te Halfweg en Strijland te Driebergen, staan de in den Grooten IJpolder aan den nieu wen Rgksweg AmsterdamVelsen. De weg werker waarschuwde onmiddellijk de brandweer uit Halfweg, die met een motor- was het houten gebouwtje echter vrijwel spuit arriveerde. Toen zij ter plaatse kwam geheel afgebrand. In het huisje hield tijde lijk verblijf de 35-jarige heer Teunissen, boekhouder van de firma Strijland, wonen de te Driebergen. Hij is in de vlammen omgekomen. Men vond zijn totaal verkoold lichaam in zijn kamertje naast zijn bed. Vermoedelijk heeft hij op het laatste oogen blik nog getracht zich te redden, hetgeen hem niet meer gelukt is. Het stoffelijk over schot is naar een nabij gelegen boerderij overgebracht en daar gekist. Hedenmorgen om half zes heeft de substituut officier van justitie mr. A. R. Andringa een onderzoek ingesteld. TELEGRAMMEN DE HOUDING VAN VON PAPEN. BERLIJN, 12 Juli. (V.D.) Gelijk bekend is het zeer moeilijk een juisten indruk te krijgen van de tegenwoordige positie van den vice-kanselier Von Papen in het Kabi net. Men heeft den indruk, dat Von Papen zelf, wiens verzoek om ontslag door Hitier schijnt te zijn gesteund doch door Von Hindenburg te zijn afgewezen, zich niet meer als vice-kanselier voelt. Een zijner voormalige medewerkers, Van Kettler, werkt thans in zijn particuliere woning. In het Saar-bureau, dat zich bevindt in de Potsdammerstrasse 12 en dat ook na de gebeurtenissen van 30 Juni op gelijke wijze is bleven doorwerken, verschijnt Von Pa pen betrekkelijk zelden. Hij schijnt zich steeds meer op een afstand te houden van het Kabinet. BOMMENWERPER NEERGESTORT. ROME, 12 Juli. (V.D.). Op het Montece- lio-vliegveld nabij Rome ia Dinsdag gedu rende een proefvlucht een Italiaansche bommenwerper neergestort en in brand gevlogen. De bekende piloot Domenico Antonio en de drie andere inzittenden wer den gedood. AMERIKAANSCH LUCHTSCHIP AFGEKEURD. WASHINGTON, 12 Juli (V.D.). De se cretaris voor marine Swanson heeft mede gedeeld, dat het luchtschip „Los Angeles" afgekeurd is daar het ten gevolge van ouderdom en vergaan van onderdeelen on veilig is geworden. Het zal thans nog slechts gebruikt worden voor experimenteele doeleinden. HET LOT VAN DE EXPEDITIE VAN SVEN HEDIN. PEKING, 12 Juli. (Reuter). Uit Kasjgar zijn tot dusver over het lot van de expedi tie van Sven Hedin nog slechts vage be richten ontvangen. Volgens deze berichten heeft naar in politieke Chineesche kringen wordt verklaard, de leider der opstande lingen Matsjoenging zich overtuigd van de zuiver cultureele doeleinden van de expe ditie, waarna hij besloten zou hebben de gearresteerde leden der expeditie weer op vrije voeten te stellen. Twee Chineesche kooplieden uit kasjgar, vrienden van Matsjoenging, zijn vertrokken om den ge neraal zoo noodig te overtuigen van de noodzakelijkheid Sven Hedin vrij te laten. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 11 Juli. Groentenveiling. An dijvie f 0.60—2.200, kroten f 1.40—2.40, komkommers f 1.006.10, bloemkool I f 6.8014.80, idem II f 1.50—7.40, meloenen f 1025, pieterselie 3090 cent, kropsa lade f 0.50—2.30, selderie f 0.50—1,20, wor telen f 1.500.70, perziken f 1—12, alles per 100 stuks; snijboonen f 1032, stokboonen f 3237, stamboonen f 17—28, tuinboonen f 14, doperwten f 216, peulen f 312, postelein f 25, spinazie f 27, Tomaten A f 8.20, B f 10.60, C f 7.60, CC f 5.—. Melkveiling. Week van 1521 Juli. Consumptiemelk le klas f 5.205.50, 2e klas f 5.25, 3e klas f 5.—, Industriemelk f 4.10—4.70. Rotterdamsche Combinatie Federatie- prijs. Melk voor industrieele doeleinden. Week van 15—21 Juli f 3.70. GOUDA, 12 Juli. Vee. Aangevoerd in to taal 1558 stuks, waarvan 98 slachtvarkens: vette 1516 cent, Londensche 1213 cent per pond levend met 2 pet. korting. 081 magere varkens f 1422, 990 biggen f 69 Geldersche biggen f 1013, 6 runderen f 175 200, 58 nuchtere kalveren f 47„ 2 gras kalveren, 12 schapen. 13 lammeren f 7—8. 5 bokken en geiten f 35 per stuk. Handel alles stug. Kaas. Aanvoer 484 partijen. Prijzen le kwal. met rijksmerk f 20—22, 2e kwal. f 1619, zware tot f 24. Handel traag. Boter. Aanvoer 500 ponden. Goeboter 7580 cent, weiboter 7075 cent, Handel matig. Eieren. Aanvoer 116.000 stuks. Prijzen: kippeneieren f 1.802.40, eendeneieren 1 2 2.50 per 100 stuks. Handel matig. STOMPWIJK, 12 Juli. Eierenveillng. Aanvoer 6842 stuks. Prijzen: kippeneieren 2.303.00, eendeneieren 2.402.90 per 100 stuks. ALPHEN m. d. RIJN, 11 Juli. Groenten- veiling. Per 100 kg.: tuinboonen f 1—2, heerenboohen f 1623, snijboonen f 1020 postelein f 35, per 100 bos: peen f 2.00 5.50, kroten f 1.60—2.30, andijvie f 2.00—2.20 per 100 stuks: kropsla f 1.002.50, bloem kool I f 8.70, bloemkool II f 26, meloenen f 15—22. VOORSCHOTEN, 12 Juli. Veiling V. P. V. Prijzen: kippeneieren f 2.202.80, een deneieren f 2.402.60, kalkoeneieren f 4. per 100 stuks; hanen 35 cent, konijnen 26 30 cent, duiven 9 cent per stuk. BOSKOOP, 11 Juli. Bloemenveiling. Rozen per bos van 10 stuks: Golden Ophe- BIOSCOPEN. Casino: Volwassenen. Luxor: Goedgekeurd. Roxy: Volwassenen. Trianon: Afgekeurd. lia 8—14 cent. Hadley 10—18 cent, Clau dius Pernet 1521 cent, Columbia 1014 cent. Butterfly 9—18 cent, Mac Keiler 10 15 cent, Mme. Jules Bouchó 1016 cent, Rosalandia 8—14 cent, Florcx 15—20 cent, Phoebe 9—18 cent, Kraus 30 cent, Chas. P. Kilham 10—15 cent. Edith Helen 20—30 cent, Aug. Noack 1015 cent, Else Poul- sen 25—17 cent, Gloria Mundi 20—35 cent, Paul Grampel 20—30 cent, Ingar Olson 15 —25 cent, Laing 2040 cent, Wendland 15—25 cent. Violieren 12—20 cent, Lathy rus 46 cent, Anjers 5—10 cent. Distels 60 cent, Roode Lelies 90—120 cent. Clema tis Durandi 10—15 cent. Clematis Prins Hendrik 80—130 cent, Clematis The Pre sident 40—50 cent, Zinnea 4—6 cent. Phlox 6—8 cent, Aselcpia 16—20 cent. Gladiolen 7—12 cent, Ligustrum 812 cent. KATWIJK a. d. RIJN, 11 Juli. Groenten- veiling. Aardappelen per kist van 25 kg.: groote f 1.00—1.30, drielingen 50—75 cent, plus 25 cent heffing per kist. Middenprgs groote f 4.28. drielingen f 2.8 per 100 kg., plus f 1 heffing, peen per 100 bos f 4.10— 5.60, sla per 100 f 0.50—1.20, bloemkool I per 100 f 8.60—9.30, rabarber per 100 bos f 2.30—3.20, Aanvoer aardappelen 1582 kisten. LOOSDUINEN, 11 Juli. Melkveiling. Op de heden gehouden melkveiling werd van 68 aanvoerders verkocht, om in de week van 9 tot 16 Juli dagelijks te leveren 135000 liter melk. Prijs af boerderij 5.50 5.70 en melk voor industrie 4.104.50 per 100 liter. NOORDWIJKERHOUT. 11 Juli. Velling „De Eendracht". Aardbeien 52—65 cent. zwarte bessen 4243, peulen f 1.401.60, wonder van Amerika 5565 cent, witham 55—65 cent, blauwe schokkers 60—65 cent. Raspers f 1.10, bruine cap. 5580 cent, witte capucijners f 0.401.25, doperwten f o.601.00, grauwe cap. 4555 cent, Hurst 65—70 cent, krombekken f 0.751.60, tuin boonen 11—23 cent, alles per 10 kg. ROELOFARENDSVEEN. 11 Juli. Groen tenveiling. Bloemkool f 2.004.00 per 100 stuks: sla f 0.90—1.20 per 100 krop, tomaten A f 4.C f 3.80 per 100 pond; kassnijboo- nen f 1.10—1.55. kasstek 45—85 cent, snij boonen f 1.651.70, snijb. afw. f 1.40, idem stek 7080 cent, Princesseb. f 2.40, dubb. stamb. f 1.60 per 10 kg. Augurken: grof 1.65—1.70, bommen f 1.20—1.45, stek f 1.10 per 25 kg. TER AAR, 11 Juli. Centrale Veiling. Tuinboonen 10—13 cent, driemaal wit 13 17 cent, Princesscboonen f 2.00—2.45, snij boonen f 1.251.75, dubb. stamboonen f 1.651.85, Wagenaars f 1.001.35, snij boonen stek f 0.401.00, peulen 3095 ct., doppers f 0.301.00, postelein 23 cent, peen 2—6 cent, sla f 0.50—2.80, bloemkool f 1.50—9.80, meloenen 14—24 cent, kom kommers 24 cent, aardbeien 10—17 cent per pond, roode bessen 5—8 cent, zwarte bessen 810 cent, kruisbessen 6—7 cent, rabarber f 1.802.40, tomaten A 5—7 cent, B 4—8 cent, C 3—6 cent, CC 2—4 cent. Augurken Fijn: f 3.40, fijnbasterd f 1.80, 2.40, basterd 55 cent, grof f 1.801.50, grof II f 1.15, bommen f 1.00, knorrels 70 cent. VINKEVEEN, 11 Juli. Groentenveiling. Peulen 38 cent, doperwten 512 cent per kg., tuinboonen 1020 cent per 10 kg., spercieboonen 26—30 cent, snijboonen le soor 14—22 cent, 2e soort 6—10 cent. pronk- boonen 24 cent, wagenaars 10—11 cent, stamspercieboonen 1620 cent per kg., tomaten A 35 cent, B 46 cent, C 24 cent, CC 2 cent, komkommers gele 1—4 cent, bloembool 2—8 cent per stuk, kropsla 15—30 cent per 10 krop. frambozen 25 cent per pond, zwarte bessen 8 cent idem, ra barber 24 cent per bos, spinazie 25 cent postelein 4—5 cent per kg., peen 3—6 cent per bos, roode kool 35 cent per stuk, gro<-- nekool 4—5 cent idem; capucijners 5—10 cent, meloenen 1526 cent per stuk. VEUR— I/DAM, 11 Juli. Vrije veiling. Op de heden gehouden vrije veiling in café „Het Eiland" werd aangevoerd: 11087 kip peneieren f 2.25—2.27 per 100 stuks; kip pen 40—95 cent, konijnen 20—150 cent en duiven 1021 cent per stuk. VEUR, 11 Juli. Groentenveiling. Eng. komkommers le soort f 6 007.80, 2e soort f 3.50—4.30, 3e soort f 2.00—2.40, wankl. f 2.503.60, gele komkommers le soort f 3.00—3.90, 2e soort f 2.00—2.40, 3c soort f 1.001.50, kropsla le soort f 0.501.60, peen f 2.002.50, bloemkool le soort f 8.10 11.40, 2e soort f 4.50—6.30, uitschot f 1.50 —3.00, tomaten (mid.) f 3.00—4.50. gr. ron den f 4.00—4.60, 2e soort f 2.90—3.80, 3e soort f 1.501.80, bonken f 3.00—3.50, an dijvie f 0.50—2.10, spinazie per 4 kg. 12—20 cent, postelein f 2.803.50, rabarber f 23 snijboonen 2427 cent, spercieboonen 24 26 cent, radijs f 12, prei f 0.80—1.50, sel derie 5080 cent, peulen f 46, tuinboo nen f 23, meloenen 14—28 cent, druiven 2425 cent, aardbeien 1318 cent, roode en witte bessen 69 cent. WISSELNOTEERINGEN (AMSTERDAM) (Niet officieel). Berlijn 58.:» 7 Londen 7.45' New York -47'ƒ2 Parijs 9 731/j Brusael 34 45 Zwitserland 4H.04 Milaan 12 85 Madrid 20.17 )/2 Oslo 37.30 Kopenhagen 33 171/2 Stockholm 88.30 Weenen Praag 6.18 Boedapest

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 3