LEIDSCHE ZWEMINRICHTING HASSELMAN&PANDER NIEUWE TIJDEN CONCERTGEBOUW ORKEST Wam koop zoovelcn bij ons 10,000 K.G. Dr. J. POS - Breestraat 65, Leiden "T andarls TE KOOP TE HUUR S. A. VAN LEEUWEN, Heerenstraat 5, Leiden EISCHEN NIEUWE PRIJZEN! HET TANDHEELKUNDIG INSTITUUT tezamen f. 40- m. garantie Specialist in pijniooze behandeling ENGELSCH. i N. SPIJKER Maatschappij voor Toonkunst te Leiden MAISON MARCEL MAANDAG 14 MEI 1934 DE LEIDSCHE COURANT rWEEDE BLAD. PAG. 8 SCHAKEN OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP Vijftiende partij remise De vijftiende partij, de laatste, die te München wordt gespeeld, is Zaterdag avond beëindigd. Bogoljoebof, die bij het afbreken der partij een ongunstige stel ling had, slaagde er door taai spel in zich te handhaven. Bij den 70sten zet werd de partij op voorstel van Aljechin remise ge geven. De stand is thans: Aljechin 4 gewonnen partijen, Bogoljoebof 1 gewonnen partij, tien remises. Demmendal leidt met 3 nit 3. In de derde ronde van dezen wedstrijd kwamen de volgende spelers tegen elkaar uit: SegaarDemmendal, RuttenSlaats en Van der NatDe Blécourtt. Eerst werd nog de afgebroken partij SegaarSlaats uitge speeld. Segaar, die een prachtkans om de partij te winnen, had laten voorbijgaan, kon nu niet meer dan remise bereiken. Demmendal speelde het d4 van Segaar f5 (Hall. verdediging) en kreeg den bete ren stand, toe hij de koningsstelling van zijn tegenstander kon openbreken. Vele officie ren werden nu afgeruild, en spoedig daar op was de partij uit, want Segaar liet zioh bij verrassing mat zetten. Demmendal heeft nu met 3 uit 3 een prachtige kans op het kampioenschap. De partij Van der NatDe Blécourt was reeds een week eerder begonnen. Bij het afbreken was de laatste een pion voorge komen, maar zijn stelling vertoonde eenige zwakke plekken en door een paar zwakke zetten, was Van der Nat in de gelegenheid een toren en paard te ruilen tegen konin gin en pion. Nu duurde het niet lang meer. Weldra verloor De Blécourt nog een offi cier en gaf toen op. Slaats en Ruitten speelden een geweigerd Damegambiet met de Meranervariant. Rut ten 'kreeg wel iets vrijer spel, maar Slaats maakte het hem al heel gemakkelijk door een toren cadeau te geven, zoodat Rutten de partij won. De stand is thans de volgende: Demmendal 3 uit 3, Van der Nat 2 uit 3, Ruften 2 uit 3, Segaar 1/3 uit 3, De Blécourt 1 uit 2, Bosscha 1 uit 2 en Silaats 1/t uit 4. De 4e ronde zal gespeeld worden op Dins dag 22 Mei as. SCHAAKBOND VOOR LEIDEN EN O. In „In den Vergulden Turk" is j.l. Zater dagmiddag een algemeene vergadering van bovengenoemden Bond gehouden. Afge vaardigden waren aanwezig van de volgen de clubs: Fhiilidor, Leidsah Schaakgenoot schap, S.c.a.e.c., Leidsche Arbeidersschaak club, Leiderdorp, Voorschoten en Zoet er- woude. Te ruim drie uur opende de voorzitter, de heer H. I. de Nie de bijeenkomst met een woord van welkom, in het bijzonder tot den heer A. de Jong van 's-Gravenhage, secretaris van het sub-comité in Den Haag gevormd om de match door Dr. M. Euwe in 1935 te spelen om het wereldkampioen schap te helpen bevorderen. Het voornaam ste punt der agenda had hierop dan ook be trekking. Nadat de heer De Jong het woord gegeven was, zette deze op aangename en vlotte wijze uiteen, op welke wijze het Lan delijk Comité te Amsterdam het beoogde doel n.l. door het inzamelen van gelden, hoopte te bereiken en op welke wijze de sub-eamité's daarbij behulpzaam, konden zijn. Hoewel de Schaakbond voor Leiden en Omstreken niet aangesloten is bij den Ne der 1. Schaakbond, was de algemeene opi nie, dat ook deze Bond zich niet onbetuigd moest laten en nia eenige discussie en na dat eenige vragen waren beantwoord, be sloot men met algemeene stemmen ook voor Leiden en Omstreken een sub-comité te vormen, dat zich dan nader in verbin ding zal stellen met het Landelijk Comité te Amsterdam. Tot leden van het comité werden aange wezen de heeren P. Herfens, voorzitter, C. L. Wasserburg, secretaris en L. Ph. Schreinemachers penningmeester, dóe allen deze benoeming aanvaardden. Men zai trachten het doel op de volgende manieren té bereiken. Het Landelijk Comité geeft aan de liefhebbers zegels uit van 0.10, 0.25 of 1.die per week of per maand wor den geplakt in boekjes. Zij, die voor een bedrag van minstens 10.gestort hebben vóór het beginnen van den match, hebben vrijen toegang tot den wedstrijd en ontvan gen een tournooiboek na afloop, waarin alle gespeelde partij en, uitvoerig toegelicht, zul len worden opgenomen. Voorts zullen tel kens Zjg.n. gong- of bliksem wedstrijden worden gehouden. De deelnemers betalen een kleinen inleg, de prijzen zijm gratis door verschillende groote firma's in den lande beschikbaar gesteld en de inleggel- den vloeien als bate in de kas van het comité. Overal zullen simultaanwedstrijden gegeven worden, zoo heeft dr. M. Euwe zich beschikbaar gesteld tot het geven van ±30 seances in het geheele land. Zij, die willen medespelen betalen wederom een •kileinien inslag. Ook nog op andere wijze zal ■men trachten het beoogde doel te berei ken. OM HET KAMPIOENSCHAP VAN DEN HAAGSCHEN SCHAAKBOND. In de eerste groep van dezen wedstrijd kwamen J. Geusebroek en G. Bosscha gelijk uit, elk met 2 p. Beiden wonnen één partij, speelden één remise en tegen elkaar ook remise. De laatste partij laten wij hier vol gen: Siciliaansch in de voorhand. Wit: J. C. Geuschibroek, zwart: G. Bosscha. 1. c2c4 Pg8—f6, 2. Pgl—f3 d7—dfe, 3. Tblc3 g7—g?, 4. d2d4 Lf8—g7, 5. g2— g3 0—0, 6. Lflg2 Pb8d7, 7. 0—0 c7—c6, 8. e2e4 e7—e5, 9. d4—d5 c6—c5, 10. Ddl— e2 a7a6, 11. a2-<a4 h7—h6, 12. h2-^h3 Tf8e8, 13. Pf3h2 Pd7—f8, 14. Tfl—el g6g5, 15. De2c2 a6—a5, 16. Ph 2—fl Pf8g6, 17. Pfl—e3 Pg6e7, 18. g3—g4 Pe7g6, 19. Pe3—f5 Lg7—f8, 20. Pc3—e2 Lc8xPf5, 21. g4 x Lf5 Pg6—h4, 22. Lg2—hl Kg8—h7, 23. f2—f3 Pf6-^h5, 24. Kgl—h2 Lf8—e7, 25. Tel—gl Te8—g8, 26. Lel—e3 Ph5—f4, 27. Le3—f2 Dd8—d7, 28. Lf2xPh4 Pf4xPe2, 29. Dc2xPe2 g5X Dh4, 30. b2—b3 6e7g5, 31. Lhlg2 zwart heeft nu waar schijnlijk een winststelling, maar maakt hiervan geen gebruik. 31.Lg5—f4f, 32. Kh2hl Tg8-^g3, 33. Lg2—fl Tg3xTg-f, 34. KhlxTgl Dd7—e7, 35. Lflg2 De7g5, 36. Kgl—fl Ta8—g8, 37. Tala2 Lf4—e3, 38. Kfl—el Dg5—f4, 39. Keidl Le3d4, 40. Kdl—c2 b7—b6, 41. Kc2d3 en na nog enkele zette remi se gegeven. WIELRENNEN L. R. T. V. „SWIFT". Gistermorgen hebben de A en B-klassers een tijdrace gereden over ongeveer 70 K.M. met het volgende resultaat: A-klassers: 1. A. v. Egmond 1 u. 47 m. 15s., 2e Ch. de Roode 1 u. 48 m. 11 s., 3. Th. de Roode 1 u. 48 m. 51 s., 4. J. v. Wezel 1 u 49 43,5 s., Ch. de Vink 1 u 49 m. 19 s. B-klassers: 1. C. Gros 1 u. 48 min. 0.3 s., 2. A. Colle 1 u. 48 m. 14 s., 3. C. v. Ruyten 1 u. 50 m. 13 s., 4. A. Strij-k 1 u. 51 m. 52 s. 5, W. Kapaan 1 u. 53 m. 29 s., 6. J. Schul- ler 1 u. 53 m. 33 s. R. v. Aart, die door een blessuur geen wedstrijd mocht fietsen, heeft de keerpunt controle waargenomen. De junioren kwamen met z'n veertienen aan den start, waarbij B. v. d. Blom voor het eerst aan een wedstrijd deelnam en ze ker geen slecht figuur heeft gemaakt. Aar dig was het dit groepje aspirantrenners aan het werk te zien, waarbij vaak reel erg fa natiek werd gereden. De 20 K.M. werd dan ook door den eerste gereden in 39 m. 43 s. De totale uitslag is geworden: le A. de Roode, 2. L. Romijn, 3. G. Kuhn, 4. M. Verwoert, 5. N. Romijn, 6. J. v. Kampen, 7. A. Lodewijks, 8. B. v. d. Blom, 9. W. de Roode, 10. J. Bosman, 11. P. Verhoef, 12. L. Bosseveld, C. Bol, die even achter een auto had aangereden is gediskwalificeerd ge worden. A. v. Zeggelen en C. Slingerland, die voor het eerst meereden bij de B-klassers, maar niet eenige schijn van kans kregen, mogen tijdelijk bij de junioren starten. „De Rijnstreek", Alphetu Gisteren werd de laatste rit der voor jaarscompetitie verreden der A-klasse over een afstand van pl.m. 64 km. tegen het hor loge. Er verschenen 6 deelnemers aan den start, de merkwaardigheid was dat van deze 6 er nog 4 in aanmerking kwamen op de eerste plaats in het totaal klassement. Met tusschenpoozen van 2 minuten startte de renners in de richting Gouda, welke weg 2 maal moest worden afgelegd. Toen er voor de eerste keer gedraaid werd, bleek dat Munster ongeveer 1 minuut was ingeloopen op Bakker en Krumpelman en iets meer op de anderen. In het tweede gedeelte wist Munster geleidelijk zijn voorsprong te ver- grooten en met een groote voorsprong te winnen. De uitslag luidde: 1. Munster 64 km. in 1 uur 47 min. 15 sec.; 2. Krumpel man 1.53.57; 3. Bakker 1.59.10; 4. L. van Zeyl 1.55.57; 5. Bouthoorn 1.56.21; 6. Paling 1.56.24; Totaal uitslag was na 4 ritten: 1. Munster 12 punten, 2. Bakker, idem. Mun ster blijft no. 1, volgens het reglement N. W. U. aangezien hij twee eerste plaatsen behaalde en Bakker één. De uitslag der B-klasse was over 32 km. 1. Gijs van Veuren; 2. N. van Zeijl; 3. Ver geer (1ste C-klasser). WIELERBAAN HEEMSTEDE Gistermiddag vonden te Heemstede de openingswedstrijden plaats op de nieuwe wielerbaan. Alvorens tot de wedstrijden over te gaan, hield de burgemeester van Heemstede, jhr. J. P. W. van Doorn een openingsrede. De resultaten waren als volgt: Sprint wedstrijd voor amateurs over 800 meter: 1. A. v. d. Linden (Amsterdam); 2. H. Ooms (Haarlem); 3. J. Homma (Am sterdam). Achtervolgingswedstrijd voor amateurs over maximum 4 K.M.: B. van Dijk (Haarlem) haalt W. Moerkerk (Haarlem) na 50 meter in. Sprinwedstrijd voor profs over 1000 me ter: 1. Van Egmond (Haarlem) 9 p. 2. KI. van Nek Sr. (Brussel) 6 pnt. 3. Heslinga (Den Haag) 3 pnt. Wedstrijd voor profs en onafhankelijken over 8 K.M. 1. J. v. d. Heiden (Amster dam). 2. S. Hoevens (Amsterdam) en 3. W. Metz (Haarlem) beiden halve ronde achter. Achtervolgingswedstrijd voor profs over 5 K.M.: Klaas van Nek Jr. haalt J. Rei- neveld (Haarlem) in na 15 ronden. Koppelwedstrijd voor profs en onafhan- kelijken over 60 K.M.: 1. v. d. Heiden en de Wolf (Amsterdam) 5 pnt. 2. van Eg mond en Metz (Haarlem) 15 pnt (op 1 ronde); 3. Adam en Riethoven (Amster damLeiden) 10 pnt (op 1 ronde). 4. KI. van Nek Sr. en KI. van Nek Jr. 9 pnt. (op 1 ronde). 5. Heslinga en Matena (Den Haag) 9 pnt. (op 1 ronde). DE ZWITSER OVERLEDEN Zaterdagavond is de bekende Zwitser- sche wielrenner Emilio Richli, die tijdens de meeting der Zwitsersche kampioen schappen op de baan te Zurich vorige week een ernstigen val had gemaakt, overleden. Richli was 30 jaar oud. AUTOMOBILISME NIEUW WERELDRECORD OP MONTHLERY De auto-conreurs de la Haye, de Per- rot, Dhome en Girond hebben tijdens hun recordrit op de baan van Monthléry te Pa rijs een nieuw wereldrecord over 10.000 K.M. op hun naam gebracht met een tijd van 59 uur 20 min. 15.84 sec., hetgeen be- teekent een gemiddelde uursnelheid van 168.527 K.M. Het oude record stond met een gemid delde uursnelheid van 147.117 K.M. op naam van het team Marchand (op Voisin) DAMMEN KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Zaterdag te Amsterdam en gisteren te IJmuiden werden de twee laatste partijen gespeeld van de herkamp om 't kampioen schap van Nederland-dammen. De heer Keiler wist beide partijen te winnen van den heer Dukel, waarmede hij het kampioenschap van Nederland heeft behaald. De 16e partij na 40 zetten afgebroken De 16e partij tusschen dr. Aljechin en Bogoljubow in den strijd om het wereld kampioenschap is gisteren na 40 zetten afgebroken. Het wordt als vaststaand aan genomen dat de partij door dr. Aljechin gewonnen zal worden. OMDAT de kwaliteit prima de bediening vakkundig, de sorteering groot is, en de prijzen meevallen. COMPLETE WONINGINRICHTING LEIOEN ïm~ TARIEF VAN SCHOENREPARATIE -W0 Heeren Zolen en Hakkeny 2e soort f I.— Heeren Zolen en Hakken, le soort f 1.50 Dames Zolen en Hakken, 2e soort ff 0.75 Dames Zolen en Hakken, le soort ff I. KINDERWERK NAAR GROOTTE Zoolleer, Rubberleer, Rubberhakken, Rubberzolen, Fournituren tegen zeldzaam lage prijzen. Schoenreparatie kan in 1 uur klaar Voor net en sterk, alsmede Bolide afwerking wordt ingestaan. Aanbevelend: N. A. VAN WIJK, HAARLEMMERSTRAAT 161 bij deJanvossensteeg naast de Leidsche Naaimachinehandel HET PAND met groote tnin en achteruitgang Haven 46 (v/h Wijkgebouw Irene). HEERENHUIS Utr. Veerf 10000.— WINKELPAND Hoogewoerd11000.— BURGERHUIS Cobetstraat6500.— HEERENHUIS Rapenburg6500— Oude Varkenmarkt WINKEL of WERKPLAATS met BOVENWONING5600— Te Voorschoten, Papelaan: BURGERWOONHUIS met voor- en achtertuin 4800— WINKELPAND Hoogewoerd, per week. 26.— BURGERWOONHUIS Cobetstraat, per maand 45. Oude Varkenmarkt WINKEL of PAKHUIS met BOVENWONING, per week10. WINKELHUIS hoek Levendaal en Wielmaker- steeg, per week8— Makelaarskantoor J. VAN ITERSON, Gediplom. beëedigd Makelaar, OUDE SINGEL 190, Telef. 1772 en stukken tot 12 M. lang, kunnen isoi vervoerd warden op auto's van Tel. 1773. VRAAGT PRIJS SPECIAAL ZWAAR EN LANG VERVOER van Nederlandsch Duitsch en Amerikaansch berekent voor een GEHEEL ONDER- EN B0VENGEBIT pijnloos trekken inbegrepen Een geheel Onder- of Bovengebitf 24.50 Plaatje met I Kunsttand f 4.— Iedere Tand meerf 1.75 Cementvullingf 2. Porcelein of Zilvervulling f 3.— Goudvulling vanaf f 9.- f 22 Kap Goudkronen f 15,— Volstrekt Pijniooze Trekkingen f 1.50 Halfjaarlij kscha Controle en Mondonderzoek kosteloos SPREEKUREN: IEDEREN WERKDAG VAN 9-12 EN 1-4 UUR Avondspreekuur: Dinsdag en Donderdag 7-9 u. worden als NIEUW door onze prima VERZILVERING Gebr. DULLAART NARMSTRAAT 3 t.o. Beestenmarkt Tel. 2368 Conversatie, grammatica, handelscorrespondentie. Privaat-, club- en cur«uslessen GANGETJE I, hoek Breestraat I00 JARIG JUBILEUM-CONCERT (tevens 3e Concert 1933-34) van de te geven door het 1302 onder leiding van RICHARD BOER op WOENSDAG 23 MEI 1934, in de STADSGEHOORZAAL Aanvang 8 uur n*m. Programma: "Wagner, Mozart, Dopper, Debusst, Berlioz. Inlichtingen bij Bespreekbureau J. M. Eggers, Botermarkt 14 Het Bestuur zal ontvangen: Woensdag 16 Mei 1934 van 4.30—5.30 n.m. in den Foyer der Stadsgehoorzaal. Extra-tram van Oegstgeeat vertrekt 7.30 n.m. ANT. G. VAN LEEUWEN Jr. T00NEELKAPPER - LAMMERMARKT 9 - LEIDEN GRIMEUR VEREEN. „KONINGINNEDAG" LEIDEN Grimeeren in elke gewenschte stijl. Vraagt zonder verplichting prijsopgaaf. Verhuurt Pruiken, Baarden, Smink enz. nabij den Hoogen Rijndijk vanaf heden geopend. ABONNEMENTEN voor den eersten persoon uit een gezin ZES GULDEN. ïsis Bent U teleurgesteld, met 't Ont wikkelen en Afdrukken van Uw Kiekjes? BRENG ZE DAN BIJ DEN VAKMAN. ONZE CLIENTEELE ZEGGEN: 1296 Haarl.straat 26 bij de Prinsessekade DE PRIJS GEEN BELETSEL MEER voor een goede Permanent compleet f 2.50. Wasschen, Knippen, Onduleeren 75 cent, Wasschen, Watergolf 50 cent. Dames knippen 35 cent. Uitsluitend behandeling door lste Coiffeuses. NIEUWE RIJN 54 - TELEF. 2768 t.o. GANGETJE lederen werkdag van 712 en van 28 uur BURGERWOONHUIZEN TE KOOP, in aanbouw op het terrein tusschen het Acade misch Ziekenhuis en de Lage Morschweg (verlengde Con- stantijn Huygensweg). De woningen zijn modern ingericht en bevatten beneden: 2 kamers (suite), gang, keuken, W. C., provisiekast, schuurtje, flinke achtertuin eri achteruitgang. Boven: overloop en 3 slaapkamers waarvan een met vaste waschtafel, en zolder of vliering. Prima bouw. In de woon kamers mooi vergezicht en in de onmiddellijke nabijheid ruime plantsoenaanleg. De huizen kunnen in Augustus a.s. worden betrokken. Alle op dezen bouw betrekking hebbende vergunningen zijn verleend zoodat tijdige oplevering ge waarborgd is. Hypotheek beschikbaar. 1309 Koopprijs 3750.vrij op naam. De huizen worden geheel compleet afgeleverd, zoodat alle kosten in den prijs begre pen zijn. Bij tijdige beslissing zal zooveel mogelijk met wen- schen van koopers rekening worden gehouden. Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt door J. RAVE- STEIN, arch. (Fa. M. KOERT) Pieterskerkgracht 16. Tel. 1055 Adverteert in „De Leidsche Courant"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 5