«9ÜLS BUITENGEWONE LENTE RECLAME JAPON- b MANTELSTOFFEN DONDERDAG 26 APRIL 1934 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD. PAG. 2 I] ZOEKT IETS MOOIS IETS APARTS - II VINDT HET ZEKER 011 GEEN MOEILIJKHEDEN MET KNIPPEN. WIJ DOEN HET VOOR U HAARLEMMERSTR. 130-136 - LEIDEN BAROMETER. naar waarnemingen verricht in den morgen van 26 April 1934, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bildt. Hoogste barometerst.: 760.3 te La Coruna. Laagste barometerst.: 742.5 te Holyhead. Verwachting tot den avond van 27 April: Meest matige Zuide lijke tot Westelijke of Noord-Westelijke wind, zwaar bewolkt met opklaringen, kans op enkele regen buien, weinig ver andering in tempera tuur. Nog steeds strekt een uitgebreide depres- giet, welker kern over Engeland gelegen is, zich over het geheele waarnemingsgebied uit. Overal heerscht regenachtig weer, al zijn de hoeveelheden neerslag, die afgetapt worden niet zeer groot (Vlissingen had met 10 m.m. de grootste hoeveelheid). Over IJsland is de druk stijgende. Er bestaat eenige kans op een afsluiting van de de pressie ii. het Westen door een rug van hoogen druk. Geheel ze' jr is dit niet, daar de berichten uit Zuid-Groenland ontbre ken en ook uit deze omgeving geen scheep- berichten ontvangen zijn. Hoogstwaar schijnlijk blijft het Areer ten onzent het zelfde karakter behouden. LUCHTTEMPERATTJUH Temperatuur des middags te half drie 11.— gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a. Van Donderdagnamiddag 7.46 uur tot Vrijdagmorgen 4.09 uur. HOOG WATER Te Katwijk: op Vrijdag 27 April v.m. 12.59 uur en nam. 1.20 uur. ZIJN ER TE VEEL STUDENTEN? STUDENTEN EN POLITIEK. In de „Maasbode" lezen we een inter view met den rector-magnificus der Nij- meegsche Universiteit, prof. mr. E. J. J. van der Heyden. Wij ontleenen daaraan enkele passages: „Een tramconducteur, die Ho merus leest of zich des Zon dags met Vergilius bezig houdt". „Bij gelegenheid van een Interview, en kele jaren geleden, hebt U, Professor, ge zegd, dat slechts twintig procent van de genen die studeeren op den dag van van daag de geschiktheid daarvoor hebben. Wil dat zeggen, dat ook U van meening is dat onze Universiteiten overbevolkt zijn? Ik herinner mij niet meer juist hoe en in welk verband ik dit indertijd heb ge zegd. Laat ik het anders, negatief defi- nieeren. Ik zou liever zeggen: van twintig procent van de huidige studenten zou het jammer zijn als ze niet studeerden. Daar mede is niet gezegd, dat ik het studeeren van de andere tachtig procent betreur of dat ik hen ongeschikt zoü achten voor de studie. Alleen: Zij moeten de meening la ten varen, dat zij later door hun graad aan spraak kunnen maken op de voordeelen, welke de studie vroeger automatisch voor ieder opleverde. Hiermede is niet gezegd, dat er te veel zouden studeeren. Mijn ideaal zou zijn, dat er nog meer studeerden, mits zij zich geen recht op een bizondere toekomst in het hoofd zetten. En wat dan later na de voltooiing van hun studie? Precies hetzelfde worden, wat zij zou den geworden zijn ais zij niet gestudeerd hadden. Een tramconducteur die Homerus leest, of zich des Zondags met Vergilius bezighoudt, is een veel gelukkiger mensch dan dezelfde persoon die zijn vrijen tijd doorbrengt met duiven houden of naar een voetbalveld te gaan. Als dat de eenige ambities blijven. Nu de wereld op het oogenblik ar beidskrachten genoeg heeft, wat is dan nuttiger dan den vrijen tijd in studie door te brengen? Werkelijk, zoo gezien, is er nog geen overvloed aan studenten. Te veel verbreid is alleen het idee, dat men aan de studie maatschappelijke aanspraken zou ontleenen. Men heeft beweerd, dat „het intel- lectueele proletariaat' in gevaar zou zijn. Als de studie wordt beschouwd, zooals ik heb aangegeven, dan is het geen gevaar, wel echter als men het idee, dat alle afge studeerden reeds vanwege hun studie recht hebben op een betere positie, niet weet terug te dringen". „De studentenmaatschappij ls waarlijk niet de eenige klasse, waaruit de leiders voor volk en maatschappij gerecruteerd worden". „Wat dunkt U, Professor, er wordt on der de studenten nog wel eens geklaagd, dat de R. K. Staatspartij zich onthoudt van bijna elke propaganda onder de R. K. stu denten. Andere partijen maken wèl pro paganda. Moest de Staatsparty dat ook niet meer doen onder de studenten? Op deze vraag moet ik volmondig „neen" antwoorden. De hoofden van de studenten zijn op hol gebracht met het slagwoord, dat zij de leiders der toekomst zullen zyn. Dit is niet waar. De studen tenmaatschappij is waarlijk niet de eenige klasse waaruit de leiders voor volk en maatschappij gerecruteerd worden. Boven dien hebben menschen, die niet beginnen met belangstelling te toonen voor de open bare zaak, minder recht op belangstelling van de politieke leiders, dan zooveel an dere groepen, die zich wel ontvankelijk toonen. Politiek is in de eerste plaats beharti ging van de belangen van den evenmensch, van de samenleving. Gevoel hiervoor moet allereerst aanwezig zijn, wil het „aan poli tiek doen" waarde hebben. Ik heb duizend maal meer respect voor studenten, die in verkiezingstijd eenvoudig werk doen voor onze Staatspartij, oude vrouwtjes naar de stembus brengen, en gewoon propaganda maken, zonder zelfs ook een van de pau selijke encyclieken gelezen te hebben, dan voor hen die steeds beginnen met aandacht voor zichzelf te eischen. Politiek kan met vrucht alleen bedreven worden door hen. die politieke deugden hebben; het is geen allemanswerk. Zoolang bij de studenten praktische on verschilligheid voor het politieke werk leeft, kunnen zij geen aanspraak op meer belangstelling doen gelden". Diocesaan Kruisverbond in het bisdom Haarlem. He diocesaan Kruisverbond in het bis dom Haarlem houdt dezen keer z'n jaarver gadering op Zondag 3 Juni des middags om één uur in huize „De Liefde" te Am sterdam. In deze vergadering zal tevens het der tig-jarig bestaan van het Verbond wor den herdacht. Ter behandeling komt ook op de agenda voor een voorstel van de af- deeling Rotterdam om aanhangig te maken een actie voor een verbod aan militaire vliegers van alcoholhoudende dranken tijdens de diensturen en een redelijk daar aan vooraf gaanden tijd; en om de can tines op of bij de vliegvelden alcoholvrij te ma ken. Blijvend aandenken aan H.M. de Koningin-Moeder In de vergadering van het bestuur der Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose werd door den voorzitter de voorloopige mededeeling ge daan, dat besloten iu pogingen aan te wen den om ter herinnering aan de nagedachte nis van H.M. de Koningin-Moeder een blij vend getuigenis van erkentelijkheid voor alles, wat zij in het belang der lijdende menschheid, vooral voor de tuberculosebe strijding deed, tot stand te brengen. De bedoeling is, dat het geheele Nederland sche volk in de gelegenheid zal worden gesteld hierin bij te dragen. Welke vorm dit blijk van dankbare herinnering zal aannemen, zal nader worden beslist. Hooger lasten in Den Haag. De Haagsche raad heeft na vele bespre kingen de financieele voorstellen van B. en W. aangenomen. Het aantal opcenten op de gemeente fondsbelasting werd verhoogd van 45 tot 65. Het vastrechttarief by het electrieiteits- bedrijf werd met 15 pet. verhoogd. Besloten werd tot herziening der salaris sen en loonen van het gemeente-personeel, waaronder een nieuwe tydelijke korting van 11/2 pet. Goedgekeurd werden de nieuwe school geldregelingen. De kwestie-Abrahams in trein 8.28. Dr. Abrahams en echtgenoot® hebben den volgenden brief gericht aan het bestuur van de vereeniging Trein 8.28: Na ampele overweging hebben wij de eer u mede te deelen, dat de gebeurtenissen van den laatsten tijd voor ons een onover komelijk beletsel vormen, de vereeniging voortaan met onze krachten te dienen. Mitsdien zien wij ons genoodzaakt per 1 Mei a.s. den band, die ons aan de ver eeniging bindt, te verbreken. Het zal u duidelijk zijn, dat wtf, die de vereeniging hebben helpen groot maken, niet lichtvaardig tot dit besluit zijn geko men. Met de beste wenschei voor de toekomst der vereeniging. (get.) Dr. Abrahams en echtgenoote. Ik geloof, dat die nieuweling een vent is met een onbetrouwbaar STADSNIEUWS Parochies O. L. Vr. Hemelvaart en St. Joseph. Naar aanleiding der beslissing van Z. H. Exc. den Bischop van Haarlem over de parochie-wijziging alhier doen, zooals 't bij dergelijke dingen meestal gaat, de vreemdste geruchten en praatjes de ronde, het een al dwazer dan het andere. Men verwart de Kerk (het kerkgebouw) met de parochie, men trekt verkeerde conclu sies, maakt scheeve voorstellingen en fan taseert er dan maar lustig op los. Dit alles zou zoo erg niet wezen, als er niet een voudige, goede menschen waren, welke dien nonsens gelooven en over den inhoud ervan zich bedroefd of boos maken. En dit is juist het ellendig gevolg van al dat zinloos gepraat! Wat er na 4 Mei zal geschieden en wat er dan veranderd zal worden, zal b ij t ij d s gepubliceerd worden. Het volgende staat vast: Voorloopig gaan na 4 Mei zoowel in de Mon Père- als in de S. Joseph- kerk al de godsdienstoefeningen dóór, gelijk in beide kerken de gewoonte was, dus al de godsdienstoefeningen (Missen, Congregaties, Lof) in beide kerken. In de kerk van O. L. V. Hemelvaart blyven vooreerst de deken en zijn beide ka pelaans en hooren daar biecht en zijn daar te spreken; in de S. Joseph-kerk blij ven de beide kapelaans dier kerk en hooren daar biecht en zijn daar te spreken. Voor doopen, bedienen, trou wen en H. Missen-bestellen moeten de geloovigen zich vooreerst dus richten tot de geestelijken van d i e kerk, waar van zij tot nog toe parochianen waren. Als hierin verandering komt, wordt dit zoowel in ieder der beide kerken als in de courant b ij t ij d s bekend gemaakt. Vervolgens staat ook dit vast: In de kerk aan den Heerensingel b 1 ij ven wanneer de parochies vereenigd zijn, en de Mon Père-kerk gesloten is de beide congregaties der H. Familie én mannen èn vrouwen (tot nog toe in Mon Père be staande); de beide Maria-Congregaties èn mannen èn vrouwen (tot nog toe in S. Jo seph-kerk bestaande); en natuurlijk ook de Maria-Congregaties der jongelieden van beiderlei geslacht (tot nog toe in bei de kerken bestaande). De in beide kerken bestaande colleges van heeren collectan ten, heeren zangers, „Eerbied in Gods Huis" (heeren orde-commissarissen) zul len, na bespreking met de betrok- ken leden, en met wederzijdsch goed vinden zooveel mogelijk gecombineerd worden. Ook de processies naar Brielle, Heilo, Noordwijk gaan door, evenals het Ziekentriduum. Laten de parochianen der beide kerken nu rustig afwachten, eraan denkend, dat bij zulke ingrijpende verandering alles niet ineens kan geschieden, maar alles rustig overwogen en besproken moet worden en laat vooral niemand meenen, dat, wanneer de parochies zijn vereenigd, parochianen der eene oude parochie of der andere eenigen voorrang of eenige voor keur hebben: 't zal dan één parochie we zen, waarin alle parochianen dier n e parochie gelijke rechten hebben; allen hebben dan die ééne parochiekerk ook moreel en finantieel te steunen, want de zorgen blijven toch altijd nog groot. De ,St. Josephpenning" blijft bestaan, omdat dit liefdewerk noodzakelijk blijft, en wordt in aller medewerking aanbevolen. Deken A. HOMULLE. HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND Vereenig de vergadering In de gisteren gehouden Vereenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Dijkgraaf herdacht den overleden hoogheemraad jhr. mr. L. M. Rutgers van Rozenburg, die van 1904 tot 1919 als hoofdingeland en van 1919 tot zyn overly den als hoogheemraad deel van het bestuur uitmaakte, benevens den over leden hoofdingeland P. Verdegaal te Lis- se, die van 1896 tot 1931 hoofdingeland- plaatsvervanger was en van 1931 tot zyn overlijden hoofdingeland. Mededeeling werd gedaan van den brief van rouwbeklag, door het dagelijksch be stuur, mede namens de Vereenigde Ver gadering, gericht aan H.M. de Koningin wegens het overlijden van H.M. de Ko ningin-Moeder en van de daarop van den Directeur van het Kabinet der Koningin ontvangen dankbetuiging. Voorts werd bericht, dat de begrooting voor 1934 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Besloten werd tot toelating van de vol gende, in April gekozen bestuursleden: jhr. mr. E. H. E. Teding van Berkhout als hoofdingeland en L. G. Prins als hoofd ingeland-plaatsvervanger voor het 2e dis- strict, beiden te Bloemendaal; O. de Kok te Haarlemmermeer als hoofdingeland plaatsvervanger voor het 3e district; J. v. Spengen en H. J. Lafeber, beiden te Reeu- wijk, respectievelijk als hoofdingeland en hoofdingeland-plaasvervanger voor het 11e district; J. A. Duinisveld te Zoetermeer en G. van Wijk te Zegwaart respectieve lijk als hoofdingeland en hoofdingeland plaatsvervanger voor het 16e district. Na behandeling van eenige reclames tegen aanslagen in het bundergeld 1934 werd verder o.m. besloten tot verkoop van een stukje grond te Santpoort aan de ge meente Velsen ten behoeve van wegver- betering aan de Hoofdstraat en tot het doen van af- en overschrijvingen tot een totaal bedrag van 2879.07 op de be grooting voor 1933. Na eenige discussie werd een voorstel aangenomen tot het verleenen van mede werking aan de gemeente Leiden tot het achterwaarts verplaatsen van de hekken der perceelen Breestraat 59 en 57 tot op 0 80 M. uit de gevels, ten behoeve van de door de gemeente ontwornen verbetering van die straat voor het verkeer. Tenslotte werd het jaarverslag over den waterstand van Rijnland aangeboden. HULDIGING W. J. KRIEK. Als koperen secretaris der A.R.K.A. De aangekondigde bijeenkomst in het ge bouw der Zita-Vereeniging ter huldiging van den heer W. J. Kriek bij gelegenheid van zijn 12 y2-jarig secretaris-schap der A.R.K.A., heeft gisteravond onder veelzij dige belangstelling plaats gehad en hoewel de huldiging was voorbereid lag er toch 'n zekere spontaneïteit in, die duidelijk be wees, dat de heer Kriek in die afgeloopen jaren inderdaad 'n goed secretaris moest geweest zijn. Slechts zelden toch zal 'n secretaris bij zijn 12^-jarig bestuurslid maatschap 'n dergelijke eerlijke, onge dwongen hulde ten deel vallen, als gister avond den heer Kriek en zijn met hem jubileerende echtgenoote werd bereid. Toen de heer Kriek met zijn echtgenoote door den heer Balsieben per auto van huis gehaald de zaal van het Zitage- bouw binnentrad, waren daar behalve het A.R.K.A.-bestuur en verschillende leden aanwezig afgevaardigden van verschillen de groepen van Overheidspersoneel, ver tegenwoordigers van de zusterafdeeling Den Haag en de voorz. van „Katholiek Lei den", de heer Meyers. Bij het binnenkomen van den heer Kriek werd het Bondslied gezongen en de heer P. Heemskerk, voorz. der A.R.K.A., wees in zijn openingswoord erop, dat de woorden van dit lied zoo juist weergeven waarom deze bijeenkomst was georganiseerd. Spr. zeide, dat deze speciale bijeenkomst was georganiseerd, omdat men overtuigd is van de buitengewone verdiensten van den heer Kriek voor de A.R.K.A. Slechts en kele maanden na zijn benoeming tot be stuurslid werd de heer Kriek aangewezen als secretaris en daarmede heeft hij zonder iets af te doen aan de prestaties der overige, bestuursleden het zwaarste werk voor de vereeniging verricht. Zijn buiten gewone beslistheid en zijn accuratesse wor den op hoogen prijs gesteld en spr. is er van overtuigd, dat de heer Kriek steeds op zyn post is, niet alleen waar het de werk zaamheden van het secretariaat, maar ook het geheele wel en wee der A.R.K.A. be treft. Daarvoor heeft hij steeds hard ge werkt en vele leden gewonnen, wel het grootste percentage, bij anderen vergele ken. Daarvoor is de A.R.K.A. hem grooten dank verschuldigd. Maar naast het vele, wat de jubilaris verrichtte voor de A.R.K.A. wilde spr. ook wijzen op zyn werken in de vertegenwoor diging der commissie van Georganiseerd Overleg, in de dienstcommissie der Licht fabrieken, in de belangencommissie der Ambtenaren van den Raad van Arbeid en meer zijdelings als vertegenwoordiger in „Katholiek Leiden" en het R. K. Huisves- timgs-comité. Daarom had het bestuur gemeend dit feit niet onopgemerkt te moeten laten voorbijgaan en namens alle belanghebben den bracht spr. den jubilaris hartelijk dank voor zijn buitengewone werkzaamheid. (Applaus). Als bewijs van waardeering en tevens als aandenken aan dezen avond bood spr. den jubilaris een Hollandsche Encyclopae dic aan. De heer Heemskerk richtte hierna enkele woorden tot de echtgenoote van den heer Kriek en bood haar een fraaie bloemen hulde aan. Vervolgens deelde de voorz. mede, dat er een telegram van gelukwensch was bin nengekomen van den 2den voorz., .de heer P. Wap, bericht van verhindering van den Geest. Adviseur, Kapelaan Dorbeck, geluk- wenschen van het hoofdbestuur, van de afd. Bollenstreek, Landelijke Groep III, den heer Fehmers en prof. Keesom. Achtereenvolgens werd dan het woord gevoerd door den heer S. Verver namens den Politiebond „St. Michaël", den heer D. H. van der Top, als voorz. van de Groep Gemeente-ambtenaren en lid van de dienstcommissie der Lichtfabrieken, den heer van Dijk namens de afd. Den Haag, den heer P. J. Bergers namens de groep Raad van Arbeid (bij ontstentenis van den heer H. J. M. Horickx), den heer J. Lager- AGENDA LEIDEN. Donderdag. Marieken van Nieumeghen. Feestavond Mariacongregatie Mon Père, Schouwburg 8.30 uur. Vrijdag Operette-uitvoering door het R. K. Zangkoor „Ruim Baan", Schouw burg, 8.15 uur. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 23 tot en met Zondag 29 April a.s. waarge nomen door de apotheken G. H. Blanken, Hoogewoerd 171, tel. 502 en D. J. van Drie- sum, Mare 116, tel. 406. berg, namens het Overheidspersoneel „St. Paulus", den heer J. J. M. Meyers, namer.s „Katholiek Leiden", den heer J. H. A. Manders als oud-voorzitter, den heer A. Langeveld namens den P.T.T.-Bond „St. Petrus", den heer J. van der Staak (per soonlijk) en den heer B. P. J. Balsieben namens de Belastinggroep „St. Mattheus". Alle sprekers uitten hun hartelijke waar deering voor hetgeen de heer Kriek zoowel voor de A.R.K.A. als in mindere mate misschien voor de andere vereen igipgen heeft gedaan en de meesten deden hun wenschen vergezeld gaan van stoffelijke blijken van waardeering, waarbij ook mevr. Kriek niet werd vergeten. Nadat 'n kopje thee was gebruikt, ver kreeg de heer Kriek zelf het woord. In te genstelling met andere jubilarissen, die veelal „te aangedaan zijn" om te spreken hield de heer Kriek een uur lang vol om behalve woorden van dank ook woorden van propaganda te spreken, op te wekken tot intenser meeleven met de vakorganisa ties, met „Katholiek Leiden", waarin het geheele Katholieke leven der stad zich moet afspiegelen, woorden van prom-^anda voor de R. K. Kiesvereeniging f het was nu geen vergadering, doch e in komst, waarbij de politiek wèl L :en mag worden en woorden van i^. voor de onmisbare Katholieke pers. Hieruit bleek weer opnieuw hoezeer de heer Kriek inge worteld zit in het Katholieke leven, dat zich op zoovele wijzen naar buiten uit. Aan het slot een hartelijk applaus en een sluitingswoordje van den heer Heems kerk, waarmede deze mooie avond tot het verleden behoorde. CIRCUS AMAR. Wij vernemen, dat het gemeentebestuur tot voorwaarde gesteld heeft, dat de voor stellingen op Zondag niet voor 7 uur des namiddags mogen beginnen. De directie van het circus Amar deelt ons daarom mede, dat het haar dus ook niet mogelijk zal zijn de aangekondigde matinée op Zondag door te laten gaan en dat derhalve slechts één matiné en wel op Zaterdag om 2.30 plaats zal hebben. De reeds voor de Zondag-matinée gekochte kaarten kun nen of ingeruild of voor de Zaterdag-ma- tinée benut worden. Wij vernemen verder, dat op a.s. Vry- dag tusschen 5 en 6 uur 's namiddags een reclame-optocht, waarin behalve artisten en ruiters van het circus ook 16 olifanten mee gaan, door de volgende straten ge houden zal worden: Rijnsburgersingel, Steenstraat, Prinsessekade, Boommarkt, Aalmarkt, Vischmarkt, Botermarkt, Gan getje, Steenschuur, Rapenburg, Kort Ra penburg, Prinsessekade, Turfmarkt, Nieu we Beestenmarkt, Steenstraat, Rynsbur- gersingel. Tevens wordt ons medegedeeld, dat de directie van het circus Amar door bemid deling van den Rijksdienst voor Arbeids bemiddeling aan Artis te Amsterdam, Dier gaarde te Rotterdam en Burgers Dieren park te Arnhem elk één prachtige leeuw cadeau gegeven heeft. Maatschappij der Ned. Letterkunde De gewone maandelijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zal Vrijdagavond 4 Mei in het Nutsgebouw alhier worden gehouden. De agenda vermeldt o.m. Voordracht van prof dr. J. A. J. Barge, hoogleeraar in de ana tomie alhier, over: De oudste inventaris der oudste academische anatomie in Ne derland; verslag der financieele commissie en vaststelling van den beschrijvingsbrief voor de jaarvergadering, welke 13 Juni alhier wordt gehouden Deserteur aangehouden. Door de politie alhier is aangehouden ze kere G. S., zonder vast woon- of verblijf plaats, die aan het politiebureau om nacht verblijf kwam, doch in het Politieblad ge signaleerd stond wegens desertie bij het landleger. Handelsregister K. v. EL W ij z i g i n g e n. 2915. Leidsche Uigevers- maatschappij, Leiden, Hoogl. Kerkgracht 23. N. Comm.: H. W. Nijman, Ardenhout. 2029. Naamlooze Vennootschap De Leid sche Bouwvereeniging. Leiden, Joh. de Wittstraat 2. Uittr. Voorz.: Mr. E. de Vries, Leiden. N. Voorz.: Ir. W. J. Modderman, Ledden. 5468. Groeneveld's Centrale Broederij, Leiden, Hoogl. Kerkgracht 27. Handel in ééndagskuikens, pluimveevoeders en pluim vee-artikelen. Byv. uitgeoef. bedr.: tevens export van kuikens en broedeieren. Nieuwe inschrijving. 6379. Fa. A. R. v. d. Heyden (f). Alphen aan den Rijn, Julianastraat 3/5 hoofdz. Boderaven, Brug straat 9. Goud en zilverwerken. Beh. fil.: J. H. A. van der Heyden, Bodegraven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 2