LEIDSCH ANTIEK MAISON HENRY DANSCURSUS S. P. WIELINGA LANGEZAAL KIPPENVOER BR1UERIJ VI BRUSSEL et veri AÜTON DE GROOT li SIMPLEX GERARD HOPPEZAK BOOS MfllSDNiEBLDNC LUIERMAND UITZETTEN, ECAOER ALLE DRUKWERKEN VOOR DEN HANDEL Borduur-Ateiser C. DONCKER EET MEER VISCH Leer nog voor tlien tijd Dansen HENRI STAATS Permrent Wave compl. f4.- S. TAX - TEL 2893 Zilen voor Feestdiners, Partijen en Vergaderingen The Berlitz School i ORIENT-HENNA CHAMPOOING Gebrs. P.&D. Brieër's M. J. AKKERMANS Autobandenbedrijf „Centrum" STOFZyiGERS GEBR. VAN DER IVJEEL SHELL VLOERGLANS ij Fa. B IEJER-BLEYS J. DE LA BIJE, Leiden DONDERDAG 8 MAART 1934 ut LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD - PAG. 7 DOOR LEO K ZELDENRUST VIII. 't Is alweer jaren geleden, dat het „voor historische brokkentrommeltje", alias stoomtram, van Den Haag naar Leiden rammelde. In ontelbare bochten kronkelde het zich „Sleutelstadwaarts", nu eens zooals het behoort ter rechterzijde van den weg, dan weer plotseling aan den linkerkant. Nu eens te midden van grazige weiden, dan weer bijna over de drempels der huizen. Die tijd is voorbij, lang voorbij! "Wat ook voorbij is, is de tijd van trek schuit en diligence. Toch heeft Leiden nog o zooveel, da* aan die lang-vefvlogen dagen herinnert. Een der best-bewaarde vertegenwoordi gers in dat soort is het Samuel de Zee Hofje in de Douzastraat. Weinig opvallend is het uiterlijk van dit juweeltje in het Leidsche-Hofjessnoer. Bo ven het poortje, dat toegang geeft tot een alleraardigst straatje, lezen we in weinig woorden, wat de aanleiding was tot de stichting: Geeft God alleen de eer. Voor goede, doch niet rijke neven en nichten, Deed Samuel de Zee dit bij zijn leven stichten. Hoe proper en helder ziet het straatje er uit. De veelgeroemde Hollandsche helder heid wordt hier aanschouwelijk voorgesteld. In het gangetje zelf boven een tweede poortje treft ons een waarschuwing aan hen, die er mochten „verzeild" raken: Dit was mijn sin. Een eyder praet nae sijn begrip. Doch soo 't niet staet tot uw ghenoegen blijft dan buyten, 'k En kan met mijn Poort uw mondt niet sluijten. De twee genoemde poortjes geven toe gang tot een miniatuur hofje, dat ter zijde nog een kleiner bezit. „En ten aensien, hij Testateur heeft ge kost gehad een sekere huysinge en kaets- baen op de Koepoortsgraft (thans Douza straat) alhier ter stede, die hij heeft doen afbreecken en in plaets van dien doen bou wen tien woonplaetsen". Vanuit de Douzastraat heeft men een prachtig doorkijkje, dat vooral in den zo mer, wanneer de roode geraniums staan te gloeien en bloeien voor de kleine ven stertjes, een schilderachtig beeld oplevert. Veel ouder dan dit hofje, dat uit de 17de eeuw dateert, zijn de Rederijkerskamers. In de Nederlanden bestonden eertijds tal van broederschappen, die hunne zetel had den in de steden en dorpen. Tot die broe derschappen behoorden de vaak zeer be roemde rederijkerskamers. Het waren ge zelschappen, die voornamelijk ten doel had den: oefening van het verstand. Zij voerden een blazoen of zinnebeeld, oefenden zich op zoogenaamde „kamers" en hielden open bare prijskampen. In den loop der tijden werden zij zoo be roemd, dat zij ter opluistering van bijzon dere plechtigheden genoodigd werden. Niet zelden werden zij bij feestelijke intochten van den vorst uitgenoodigd hem te verwel komen. De spelen, die zij in het openbaar vertoonden, waren nu eens boertig, dan weer ernstig en trachtten den toehoorder zoo noodig op te voeden, door hem op zijne plichten te wijzen. De Spaansche overheersching bevorder de den bloei der rederijkerskamers maar matig. Door een plakaat van 26 Januari 1556 werden zware straffen gesteld op het spe len en gemeen maken van aanstootelijke zaken in Holland. Na 1579 toen de Spanjaarden hier min der stevig in den zadel zaten, nam de bloei dezer kamers weer toe. Uit die dagen dateeren twee typische Thesauriers rekeningen. „Den XI Augusti 1579 betaeld aan Maria Cornelisdochter voor zestalf vierendeel En- gelsroot en zestalf vierendeel Engelswit tot twee Soteapkens voor de Retrozijn dezer stede bij Jan van Berendrecht Smit ten beveele van Burgemeesteren gehaeld 5 15—6". en „Den XXII October 1579 betaeld aen meester Ulrich, Jan en de Lambrecht Cor- neliszoonen, ter cause dat zij opten XXXI Meye in den omgang dezer stede op de Wagen van de Retrozijnen met de trom petten ende schalmeyen hebben gespeeld 3 gld.—18 st." Men had omstreeks 1580 te Leiden drie kamers van Rhetorica. In de eerste plaats de Hollandsche Ka mer met den blazoen „de witte Akelijen" en de bijspreuk: „Liefde est Fondament". Daarnaast de Vlaamsche Kamer voerende als blazoen „de Oranje Lelyekens" en als spreuk „In Liefde groeijende". De derde rederijkerskamer had tot zin nebeeld een palmboom gekozen en de woorden: „In Liefde werkende". De twee eerstgenoemden waren verre weg de belangrijksten. Zij gaven vertoo ningen op de jaarmarkten van den 3den October, waarvoor zij een belooning van de Stadsregeering ontvingen. De Holland sche kamer had hare zetel een tijdlang in 't bovenvertrek van de voormalige Blauw poort. De rederijkers, die in tal van geval len geen blaadje voor den mond namen, zeiden wel eens meer, dan voor velen aan genaam was te hooren. Onder bedekte be woordingen brachten zij mistastingen en gebreken van leden der regeering aan het licht en daar deze zooiets minder geschikt vonden voor het „gemeene volk", dat er cnvoordeelige denkbeelden van kreeg, wer den zulke spelen „scherpelijk verboden". Hierdoor onder anderen werd de Vlaam sche kamer na eenigen tijd opgeheven en de Hollandsche verloor velen van haar vermogende leden. Tenslotte moesten zij hunne kamer boven de Blauwpoort ont ruimen ten behoeve van de artsenijmengers en verhuisden naar de Rijnsburgerpoort, waar zij in 1700 gezelschap kregen van de „Konstschilders", die voordien de Saayhal in gebruik hadden. Zij konden zich echter in elkanders gezelschap niet goed schikken. De Hollandsche kamer nam haar intrek boven de Zijlpoort. Was aanvankelijk het doel der kamer de zeden der burgerij te verbeteren, allengs was het zoover met de rederijkers gekomen, dat zij meer bedier ven dan verbeterden, Hierdoor werden de Rederijkers van de Zijlpoort verdreven en is de kamer ten slotte te niet gegaan. Uit de Rederijkerskamers ontstonden in Holland de schouwburgen. In een mijner vorige artikelen beschreef ik enkele Leidsche grachten. Tot hen behoort ook de Langegracht. Beginnend ter hoogte van de Turfmarkt onder den naam van Korte Langegracht, eindigt zij bij de Oude Heerengracht. Zij doet haren naam „Lange" derhalve eer aan. Het is niet te verwonderen, dat bij een dergelijke lengte in een stad als Lei den er noodzakelijk tal van pittoreske ge veltjes te vinden zijn. Men vindt er zelfs gansche verzamelingen van die schilder achtige topgeveltjes, zooals hierbij afge beeld, die met hun hooge daken en oude schoorsteenen een artistiek geheel vormen. Tot besluit van dit artikel wil ik u nog voeren naar een typisch Leidsch achter straatje, namelijk de Kampersteeg, waar weliswaar niet veel over te vertellen valt, doch dat aantrekkelijk genoeg 3, om er een oogenblik te vertoeven. Voor verzorging van Uw Tooneelujtvoerirg Revue, Operette, Optochten, Ba -Costumes, Brui ottteest, Gecostumeerce Voetbal-, Zwem-, Koribaiwedstr dt slelt U in verbinding met het Costuumhuis lïïltUïitfSTEIEfi 7 - LEIOEN Costumier - Gedipl. Tooneelkapper KappersprijsWarmond 1982 Kappersprijs4Febr. 1934 Lisse OPGERICHT 1875 HAARLEMMERSTR. 58 - TEL. 420 FIL.: HOOGEWOERD 32 VOOR CE LUNCH Uitgesneden Paling fl. 0.50 p. ons Makreel 0 20 Bokking 0.15 Boterhammen Zalm 0.12 Ger. Holl. en Amerik Zalm Machinaal zeer dun gesneden. Schatsche Koelhuis Maatjes. 10 ct. Versche Garnalen 20 ct. p. ons HEDEN ONTVANGEN een uitgebreide keuze Baby- en Kinder goederen Directoirs,Onderjurken Kousen ZIE ETALAGE IflflRSMflNESTEEE 25 Si TEL 12-V* peciaol adres Voor Ituiermandarh'kelerzY Centrale Verwarming Sanitaire Installaties DOELENSTEEG 9-11 STERK VERLAAGDE PRIJZEN HAARLEMMERSTRAAT 222-267 R.K, VEREEN. VOOR K.TAA ^VERZORGING VOOR ALLE GEZINDTEN TE LEIDEN Plaatsing-Bureau Boerhaavestraat 30 verleent hulp door gediplomeerde krachten Geopend elke Donderdagmiddag van 2—5 uur tot het verstrekken van de gewenschte in lichtingen en ter aanmelding van contribu- eerende leden. Schriftelijke aanvrage adres: R.Kr. Vr. v. Kr., Stille Rijn 7, Telel. U LEERT, U KUNT, U GAAT DANSEN, bij INSTITUUT i HOOGEWOERD 14 V00RJAARS-CURSUS f 7.50 TANGO-CURSUS. f 4.00 l Inschrijving dagel. na 6 uur n.m. B0RJU3EN, AJOUREN, PLISSEERtN VERVEN EN ST00.VIEN VERVERIJ „DE REGENBOOG" Breestraat 159 - Leiden - Tel. 851 STOPPAGE - SPECIALE AFDEELING VOOR HET OP,'EISEN VAN HEENENKLEEOINS Ze is goedkooper dan vleesch. Dagelijks versche aanvoer van TONG, TARBOT, GRliT, SCHZLVISCH en KABELJAUW. Nu is het de lijd om ook eens de fijnste visch te eten Aanbevelend, C. DEN DULK Jaspz. Katwi|k a/Zee - Tel. 81 - Zuitstraat 45 D£ ZOhriEK KdifIT I bij EVERT CASTEL£IIh, Langebrug 6a Alleen goed in zaken waar ook de Patroon vakman is Ged. Radio-Monteur, Hoogl. Kerkgr. 3, Tel 1132 DAMES KAPSALON TURFMARKT 5A, TEL. 431, LEIDEN AANVANGENDE MAART Inschrijving dagelijks Nieuwe Rijn 28 Telef. 1707 10 ct. per rit voorkomen 10 ct. Groote ritten ongekend laag tarief. Mooie 5 en 7 pers. wagens. Dag en nacht geopend. Beleefd aanbevelend, SCHILTHUiZEN, Te!. 2893, Pioenhof 18a GOEDKOOP DRUKWERK 10.000 NOTA'S t7.— 100 VlSITEKAARTtN met 100 ENVELOPPEN 11.— (samen). Voorts alle andere Drukwerken tegen de LAAGSTE P3IJZEN De Goedkoope Handelsdrukkerij LEEUWENHOEKSTRAAT 6 (bij de Pasteurstr.) (v.h. Sopbiastraat 34) KUIKENS! KUBKENS! BR0EDERIJ (15386) GR0ENEVELD HOOGL. KERKGRAChT TEL. 2590 Heeft voordeelig af te geven Barnevelders* Leghorns, Rhode Islanders. Mooie volle kui kens. Koopt vroegbroed. Door de Kegeerings- maatregelen loonend kippenhouden, eieren en hennen van't in jaar duurDenk daaraan. 21 Mei sluiting jaarlijks der broederijen. Gevestigd 1893 hier ter stede. Het eenigste Instituut voor onderwijs in Mod erne TaEen 000R NATIONALE LEERAREN LEIDEN - - TURFMARKT 3 «r- Altijd kunnen nieuwe cursussen worden begonnen Inlichtingen gratis VERTALINGS-BUREAU. vertt het haar in ieoere gewenschte kleur, door het eenvoudig te wasschen Verkrijgbaar in pakjes van 60 ct. bij S. A. BROERSE Drogisterij „B0ERHAAVE" Haarlemmerstraat 68 - Tel. 784 Laat nu door ons Uw BEDDEN en MATRASSEN opnieuw overtrekken, bijvuben en repareeren enz. enz. In één dag gereed Uitsluitend eigen werk BEDDENMAGAZIJN HOOGEWOERD 1'5 - TELEF. 1721 RIJWIELEN en MOTORRIJWIELEN. TRANSPORT, twee- en driewielers, met en zonder motor VRAAGT ONS AAN. NIEUWSTRAAT 9 - TELEF. IIO ADMINISTRATIEKANTOOR STATIONSWEG 3a, LEIDEN TELEF. 1070, GIRO 72824 Bureau voor Administratiën Boekhoudingen Adviezen, Belastingzaken en Verzekeringen Repareert Uw Autoband onzichtbaar onder garanti6 Leiden, Nieuwsteeg 17, Telef. 3406 Op gemakkelijke voorwaarden HET AD RES voor reparatie en onderhoud! STATIONSWEG 14, TELEF. 2579-1882 II Dipl. Heiig, en Massage van het Ned. Genootschap voor Heilgym. en Massage Ook clubjes voor Dames en kinderen Spreekuur van 1 21/., uur, behalve Maardags en Donderdags. 9766 RIJNSBURGERWEG 187 LEIDEN GLANZEND EN NIET GLAD Gebruikt U het reeds? Zoo niet, be stelt U dan eens een busje en (J wenscht niets anders meer te gebruiken KOORDEINDE 24, TELEF. 1168, LEIDEN Mijn GEBROKEN VOER is een prachtkwaliteit dat U voor t 3.20 per 50 kilo franco elk dorp wordt toegezonden. Des- verkiezend wordt een baaltje doppen gegeven. 837 PLUIM VEEVOEDERFABRIEK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 7