BELEENING VAN EFFECTEN WOENSDAG 7 MAART 1934 DE LE1DSCHE COURANT TWEEDE BLAD - PAG. Sproeten komen vroeg In het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. HILLEGOM. Stille Omgang. Gisteravond hield de afd. Hillegom en Omstreken van het Ge nootschap haar Jaarvergadering in Hotel Sistermans. De belangstelling was groot. De voorzitter, de heer Joh. A. Gerritsen, opent met den chr. groet en een woord van hartelijk welkom, in het bijzonder gericht tot kap. J. A. van Ettinger, wnd.-Dir., en Kap. E. A. M. Paap van Zilk, spreker van dezen avond. Hierna geeft hij de leiding aan den wnd. Directeur. Ingekomen stukken waren er niet. Het jaarverslag gaf aan, dat het aantal leden thans 637 bedraagt, een respectabel getal. De vorige bedevaart was uitnemend en de voot geslaagd. De penningmeester heeft in kas 236.40, welk bedrag werd gecontroleerd en in orde bevonden. Van dit geld moeten echter de kosten der Bedevaart nog wor den betaald. Het leden-zangkoor van St. Joseph bracht vervolgens eenige Sacra mentshymnen voortreffelijk ten gehoore, waarna het woord werd gegeven aan Ka pelaan Paap. In een voortreffelijke rede ging de gewijde redenaar van het offer van Melchisedech tot het wonder der H. Stede, wijzende ook op de profetie: een dank- en zoenoffer zal worden opgedragen van den opgang der zon tot haar ondergang. Weder gaf het Koor eenige nummers, waarna de bespreking van den tocht van 17 op 18 Maart plaats vond. Gewezen werd, dat ditmaal de H. Mis opgedragen in „De Boom" aan de Admiraal de Ruijterweg en wel reeds te 2 uur. De mindere vermoeie nissen voor onze leden daardoor springen duidelijk in het oog. Nog werd medegedeeld dat waar noodig de gelegenheid wordt ge boden, om gratis den Bedetocht te maken, men vervoege zich daartoe bij den Secre taris. Hierop volgden nog enkele liederen met als slot het Jubellied, waarvan het re frein door allen werd meegezongen. Hier na sluiting. V. V. V. Gisteravond hield de Hille- gomsche Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer haar tweede jaarvergadering in Hotel Sistermans. De belangstelling was goed. De voorzitter, de heer C. Joh. Bakker Jzn., opent de vergadering met een woord van welkom. Na een korte, humoristisch getinte inleiding, geeft hij het woord "aan den secretaris, die de notulen leest, die on veranderd worden vastgesteld. Hierop volgt het Jaarverslag. Dit was uitnemend verzorgd. Er bleek uit, dat on danks den nood der tijden het ledental en dat der Begunstigers aanmerkelijk is ge stegen, al staan nog zoo velen buiten onze gelederen. Er werden 7 bestuursvergade ringen gehouden. Bij verschillende offi- cieele gelegenheden was de vereeniging vertegenwoordigd. Aan de Gemeente zijn twee banken aangeboden, aan de Pluim veetentoonstelling een zilveren medaille. Ook aan de huisbroeitentoonstelling der St. Josephgezellen werd aandacht geschon ken. Tot onze teleurstelling werd ons geen subsidie door de Kamer van Koophandel toegekend. Alles te zamen, kan het Be stuur tevreden zijn. Bij de aanwezigen wordt aangedrongen, te trachten ieder in eigen kring nieuwe leden te werven. De penningmeester sloot zijn boeken met een batig saldo van f 35.52. Rapport werd uitgebracht door de controlecommissie en de penningmetester onder dank voor zijn zuinig beheer gedéchargeerd. Tot verifica teurs werden benoemd de heeren W. A. F. Huzemeier, H. Schoonderbeek en E. Aay; binnen een maand zullen zij de controle verrichten. Ingekomen is een schrijven van het Ge meentebestuur inzake de aangeboden banken, hetgeen getuigt van sympathie voor V. V. V. Nog wordt behandeld een ver zoek der Alg. Ver. via het Gemeentebe stuur om aan te sluiten bij den Zuid-Hol- landschen Ijsbond. Hierover bestaat nog al verschil van gevoelens, gëwezen wordt op de enorme kosten. V. V. V. zal inmid dels trachten nadere gegevens in dezen te verzamelen. Rondvraag. Een der leden informert naar de propaganda voor den a.s. Bloementijd. Het bestuur zal te dezen opzichte volgen de week spciaal bij elkaar komen; de Cen trale der drie Middenstandsvereenigingen zegt in dezen alle medewerking toe, hetgeen dankbaar wordt aanvaard. Voorgesteld wordt, aan te sluiten bij den A. N. W. B. Hiertoe wordt met algemeene stemmen be sloten. Hierna sluiting. RIJNSBURG. Bloemenhandel. .De aanvoer schijnt iets kleiner te worden. Dat er iets minder bollen zijn opgeplant wordt nu pas merk baar omdat den eersten tijd de kas uit zui nigheidsoverwegingen zoo veel mogelijk werd volgehouden, 't Is immers hetzelfde, of men voor een volle of niet volle kas moet stoken. De prijzen worden er nog niet beter op. Betaald werd voor tulpen per dozijn Prins van Oostenrijk 0.90 0.13, mr. Tubergen 0.110.16, Titiaan ƒ0.11—0.17, Gele Prins ƒ0.16—0.22. Ibis ƒ0.090.13, Fred. Moore ƒ0.080.11, Grand due ƒ0.13—0.17, William Pitt ƒ0.12 0.18, Le Notre 0.160.20, Bartigon ƒ0.150.19, Progression ƒ0.090.12, Vic- toir d'Olivierre ƒ0.120.16, Herman Schle- gel ƒ0.10—0.12, La Reine ƒ0.08—0.10, Ge neraal de Wet ƒ0.120.15, Couleur de Cardinal 0.13—0.17, Theeroos 0.11—0.16, Murillo 0.100.15, Vuurbaak 0.150.20, Farncombe Sanders 0.120.15, Witte Valk ƒ0.10—0.14, Elisabeth ƒ0.15—0.20, Flamingo 0.080.10, Couronne d'Or 0.16 —0.21, Krelage 0.08—0.12, Narcissen 0.05—0.10. OUD-ADE. Kiesvereeniging. Maandagavond 1.1. beeft de R. K. Kiesvereeniging Oud-Ade en Kaag haar jaarvergadering gehouden in „Klein Rustoord". Ongeveer half acht uur opende de voorzitter de vergadering met den christelijken groet en heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom, in 't bijzon der den weleerw. heer Dorbeck, Kapelaan der Sint Joseph-parochie te Leiden, spreker van dezen avond. Ondanks het slechte weer was er een talrijk publiek aanwezig. De thuisblijvers hebben veel gemist. De voorzitter liet nog even de revue pas- seeren het jaar, dat achter ons ligt en geloofde er zeker van te zijn, dat het door niemand terug zal worden verlangd. Na den wensch te hebben geuit, dat dit jaar voor alle aanwezigen een beter jaar moge zijn, opende spr. de vergadering en gaf het woord aan den secretaris, die de notulen van de vorige vergadering en een prachtig jaarverslag liet hooren, waarvoor hij de dank van de vergadering mocht inoogsten. Vervolgens bracht de penningmeester ver slag uit van de inkomsten en uitgaven; zijn boeken sluiten met een saldo van bijna 9U gulden. Ook hem werd door den voorzitter hartelijk dank gezegd voor zijn zuinig be heer. Punt vijf, verkiezing voorzitter. Met al gemeene stemmen werd de heer Uljee weer overgehaald om aan te blijven, hetwelk on der zekere voorwaarden door hem werd aangenomen. Nu was de beurt aan den eer waarden spreker, die op gloedvolle wijze uiteenzette de gevaren van N.S.B. en het Fascisme, welke uiteenzetting door alle aanwezigen met de .grootste aandacht werd gevolgd. Als belooning mocht de eerw. spreker een langdurig applaus in ontvangst nemen. Daar van de rondvraag geen ge bruik werd gemaakt, betuigde de voorzit ter den eerwaarden spreker zijn hartelijken dank en sloot deze geanimeerde vergade ring met den christelijken groet. SASSENHEIM. Arbeidsbemiddeling. Bij het corres pondentschap staan heden ingeschreven 303 werkzoekenden. Verleden jaar op den zelfden tijd 292. Warmonderdam- en Alkemadepolder. In hotel „Het Bruine Paard" had Dinsdag de jaarlijksche ingelandenvergadering plaats. Bij de opening door den heer E. J. Speel man waren ingelanden aanwezig, die kon den uitbrengen 28 stemmen, terwijl in to taal konden worden uitgebracht 48 stem men. De notulen der vorige vergadering wer den ongewijzigd vastgesteld. De rekening over 1933 werd na eenige bespreking vastgesteld aan inkomsten op 1812.33 en aan uitgaven op 1062.28, der halve met een batig saldo van 750.05. De omslag bedroeg over 1933 10.per H.A. De begrooting over 1934 werd vast gesteld aan inkomsten en uitgaven op ƒ2043.88, fnet een post „Onvoorzien" groot ƒ445.83. De omslag voor 1934 werd'begroot op 13.per H.A. De commissie voor onderzoek van de re kening 1933 en verdere bescheiden bracht bij monde van den heer L. van Leeuwen verslag uit, waaruit bleek dat alles in de beste orde was bevonden. Voor het nazien der rekening 1934 wer den bij acclamatie benoemd de heeren J. Philippo, S. Verdegaal en W. Warnaar. In de vacature R. H. Beerhorst, werd tot poldermeester met bijna algemeene stem men benoemd de heer L. van Leeuwen, die staande de vergadering de benoeming aan nam. Na rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. VOORHOUT. Prijsjassen voor werkloozen. Het aan tal deelnemers aan den wedstrijd in het prijsjassen voor werkloozen bedroeg in to taal 129. Door het comité voor werkloozen- zorg was voor alle deelnemers een prijs be schikbaar gesteld. Den heer B. v. d. Lubbe dankte namens de werkloozen het comi'é en in het bijzonder den voorzitter van dit comité, den heer P. L. v. d. Hulst. Tevens deelde hij mede, dat alle deelnemers zeer tevreden waren over de geleverde presta ties. Geitenfokv. „De Eendracht". Deze R. K. vereeniging hield gisteravond in Café Eigenzorg haar jaarvergadering, onder voorzitterschap van den heer H. v. d. Maat. Het jaarverslag was uitstekend verzorgd. Met vreugde wordt geconstateerd, dat het ledental toeneemt, hetgeen moed geeft voor de toekomst. Medegedeeld wordt, dat te be ginnen in dit jaar minstens 2 der prijswin naars een gratis abonnement zullen krij gen op „de Geit". Daarna verslag der ver zekering „de Geit" en van het Jongvee-Re gister. Een wenk wordt gegeven, om de beste geitenlammeren aan te houden voor den opfok, omdat er steeds meer vraag komt naar goede jonge geiten. Verder wordt aangeraden, van de geboren jonge geiten terstond aangifte te doen bij den se cretaris, opdat het merken kan geschieden. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, de jon ge bokken terstond te dooden, daar dit Bondsvoorschrift is. Er volgt nu verslag van de Bondsvergadering. De voorzitter brengt den secretaris den dank der ver eeniging voor het vele werk, dat door hem weder geheel belangeloos is verricht. Hier na krijgt de penningmeester het woord. Deze sloot zijn boeken met een nadeelig saldo van 7.70. De totale schuld bedraagt ƒ70.70. Deze is gunstig te noemen vergele ken met vorig jaar, toen het debetsaldo 113 bedroeg. Steun der burgerij heeft ons zoo vooruit gebracht. Waar alles volmaakt in orde bleek, werd de penningmeester on der dank gedéchargeerd. In verband met den finantieelen toestand der kas werd met algemeene stemmen besloten de contribu tie te verhoogen tot 1.50 per jaar, waarbij aan de minvermogenden op verzoek gele genheid zal gegeven worden, in maandelijk- sche termijnen van 20 cent te betalen. Hierna had bestuurverkiezing plaats. Tot afgevaardigde naar de Bondsvergaderingen werd benoemd de heer C. Slobbe. De voorzitter bracht tenslotte een dank woord voor de zakelijke en prettige bespre kingen; hij dankt den heer Van Velzen voor het gratis beschikbaar stellen der zaal. De secretaris houdt nog een kernachtig pro pagandistisch betoog, waarna sluiting met den chr. groet. WARMOND. Klinkenbergerpolder. In de op 5 Maart j.l. gehouden vergadering van stemgerech tigde ingelanden, waren 32 van de 51 stem men, welke in totaal kunnen worden uitge bracht, vertegenwoordigd. De rekening over 1933 werd vastgesteld aan inkomsten op 1879.71. en aan uitgaven op 1104.83, alzoo sluitend met een batig saldo van 774.88.De omslag over dat jaar bedroeg 8.per Hectare. Het in 1929 gestichte gemaal, heeft tot dusver uitmuntend voldaan. In verband daarmede werd in het afgeloopen jaar aan de machinefabriek „Spaans", te Hoofddorp, die de installatie, voorzien van een vijzel, systeem „Spaans", heeft geleverd, een on gevraagd attest uitgereikt. Het stroomver- biuik bleef, zelfs in 1932, beneden de ra ming. Het verbruik bedroeg over 1933 slechts 901 K.W. uitmakende een totaal be drag van ƒ31.54. Mede, dank zij het geheel belangloos advies, en, zoo noodig, techni sche hulp van den heer ir. P. J. Rosenwald, te Haarlem, loopt alles in de puntjes. Het behoeft geen betoog dit door het bestuur en de ingelanden op hoogen prijs wordt gesteld. De rekening van het fonds tot instand houding van den molen, bedroeg aan in komsten en uitgaven, respectievelijk ƒ52.92 en ƒ2.75; batig saldo 50.17. De begrooting voor 1934 werd vastgesteld aan inkomsten en uitgaven op 1682.10. Tot dekking daarvan kan met, behalve de ge wone inkomsten, een omslag van 8. per Hectare worden volstaan. Als laatste punt van de agenda kwam in behandeling een voorstel van het bestuur tot verkoop en amotie van de molen. De bekende windmolen, staande ten N. O. van de spoorbaan, is nog in vrij goede conditie, doch daar geen van de contribuanten er prijs op schijnt te stellen hem in stand te houden en geen bijdragen meer binnenko men, wil men het gemaal liever nu van de hand doen, dan dat binnen afzienbaren tijd een ruïne de plaats zou aanwijzen, van wat eens de molen was. Besloten werd te trachten voor den molen een kooper te vinden. Het bestuur kreeg daartoe machti ging en vrij mandaat. Nog werd besloten een schrijven te rich ten aan het Gemeentebestuur te Oegstgeest, met verzoek te willen bevorderen, dat de aan die gemeente toebehoorende Lage Oude Dam. in begaanbaren toestand wordt ge bracht, hetgeen de laatste jaren zeer veel te wenschen overlaat. Raiffeisenbank. Gisteren had in hotel „De Zon" de algemeene vergadering plaats van de Coöperatieve Spaar- en Voorschot bank voor Land- en Tuinbouw alhier, wel ke vergadering stond onder leiding van den heer J. G. v. d. Voet. Allereerst werd door den kassier ver slag uitgebracht over het afgeloopen boek jaar. Hieruit bleek, dat het aantal leden op 31 December 1933 bedroeg 117. In het dagboek werden gedurende het jaar 1933 geboekt 2581 posten tot een totaal bedrag van 762.269.34, terwijl de uitgaven had den bedragen 753400.87, zoodat een kas saldo te boeken viel van 8868.47. Wat be treft de spaarbank, uitgegeven waren 986 boekjes waarvan op 31 December j.l. nog in omloop waren 461 boekjes. Het totaal be drag gestort op 31 December 1932 bedroeg 268.236,62, terwijl in 1933 is bijgestort een bedrag van 125.185.38 aldus in totaal 393.422 terwijl in 1933 werd terugbetaald een bedrag van 136.142.93. Op 31 Decem ber waren uitstaande 44 voorschotten met persoonlijk of zakelijk zekerheid. Het to taal bedrag op 31 December 1932 bedroeg 81984, terwijl in 1933 aan nieuwe voor schotten werd verstrekt een bedrag van 10.000, aldus in totaal 91984. In 1933 werd terug ontvangen een bedrag van 18494. In 1933 is aan rente door de bank ontvangen ƒ3051.25. De winst over 1933 bedroeg 1839.50, terwijl de totale reserve thans bedraagt 19042. In 1933 bedroeg de rente 3 pet. voor spaargeld en depot rekening-courant en 4 3/4 pet. voor alle voorschotten. Depot voor 1 jaar vast 3 1/2 pet. De desbetreffende commissie bracht verslag uit betreffende de rekening en ba lans over 1933 welke beiden werden goed gekeurd. Als leden der commissie belast met het nazien der rekening over 1934 werden aangewezen de heeren K. van Leeuwen, J. H. Haverkort en L. J. Sik- king. Het aftredende lid voor het bestuur de heer H. M. L. Machen werd als zoo danig herkozen hetgeen eveneens het ge val was met het aftredende lid van den Raad van Toezicht de heer G. A. Uit den Boogaard. Nadat nog eenige zaken van huishoudelijken aard waren afgehandeld werd de zeer geanimeerde bijeenkomst on der dankzegging'door den voorzitter voor de opkomst gesloten. Aanbesteding. De gehouden aanbe steding tot bouw van een bergplaats voor brandstoffen en een opslagplaats ten be hoeve van den heer M. de Nie had tot uit slag: M. Kool 1949, C. Oosterom ƒ2115, P. Schrier 2459. Gebrs. Beugelsdijk 2425 Het werk werd gegund aan den heer M. Kool, alhier. Kerkschapen. Ten behoeve van de R.-K. kerk St. Matthias, alhier, vond op het terrein van den heer P. S. van Rijn de verkoop plaats van 28 kerkschapen. De opbrengst was in totaal 441. Een woord van dank komt toe aan de heeren landbou wers, die voor dit mooe doel de schapen hebben geweid. De Raad dezer gemeente kwam gisteren in openbare vergadering bijeen. Alle leden waren tegenwoordig. Voorzitter de Burge meester. De notulen der vorige vergadering wor den gelezen en onveranderd goedgekeurd; naar aanleiding daarvan deelt de voorzitter mede, dat nog steeds geen antwoord van den Minister van Soc. Zaken is ingekomen over onze vraag tot het laten werken van werkloozen bij particulieren met gemeente steun; inzake wegverbetering in werkver schaffing deelt de voorzitter mede, dat een en ander bij een commissie in onderzoek is. De in de vorige vergadering benoemde leden der Commissie tot Wering van school verzuim hebben alle medegedeeld, hun be noeming aan te nemen. De prijs per K.W.U. voor de straatver lichting wordt op 25 cents vastgesteld. Van Gedep. Staten is bericht van goed keuring der gemeentebegrooting 1934 inge komen; zij deel en mede, dat deze goedkeu ring toch heeft plaats gehad al is niet tot invoering van een straatbelasting besloten; zij behouden zich de bevoegdheid voor, deze voor 1935 te vorderen. Verder mag onvoorzien alleen voor dek king van beslist onvermijdelijke uitgaven worden gebruikt. Nog juist te ver! Aan de bezwaren van administratieven aard wordt tegemoet gekomen. Brunt vraagt zioh af, of Ged. Staten straatbelasting kunnen voorschrijven? De voorzitter antwoordt, dat Ged. Sta ten dit doen in verband met het toezicht op het beleid van de financiën etc. Aan enkele opmerkingen op de in het vorig jaar gewijzigde verordening tot ver haal op zieiuengeiden en tot heffing van begraienisrechten op de algemeene begraaf plaats alhier, wordt tegemoet gekomen. Willem de Graaf verzoekt tegemoetko ming van vervoer zijner drie schoolgaande kinueren naar de O. L. school in het dorp; aan het Ministerie van O. K. en W. is ge vraagd, of een Rijksbijdrage kan worden verkregen, omdat bfj inwilliging van het verzoek 'de gemeente kosten krijgt tenge volge van de opheffing eener O. L. school. De Minister deelt mede, dat deze opheffing niet heeft plaats gehad naar aanleiding van zijn circulaire aan een of beide Burgemees ters (bedoeld is Nieuwkoop en Zevenho ven), waarom op geen Rijksbedrage mag worden gerekend. Indien de woning binnen de 5 K.M. van de school is gelegen, behoeft inwilliging natuurlijk niet plaats te heb ben; blijkens nauwkeurige meting door den veldwachter en de Graaf bedraagt de afstand van het huisdorpel tot schooldorpel 4957 M., dus minder dan 5 K.M.; om deze reden stellen B. en W. voor afwijzend te beschikken. Algemeen besloten. Voor kennisgeving worden aangenomen: rapport Warendienst over 1933, goedkeu ring door de Kroon van de verordening tot heffing van 100 opcenten fondsbel., 200 Pers. Bel., en 5% korting voor 1934 op de wedde van den veldwachter. Inzake de steun aan werkloozen blijft besloten, dat na 1 April a.s. het normbe drag 7.zal blijven; het uurloon voor de van de steuntrekkende te vorderen con tra-prestatie wordt bepaald op 25 cents. De opheffing der openbare school. Inzake de door Ged. Staten voorgestelde opheffing van de O. L. sohool in het dorp deelen Ged. Staten mede, dat het bezwaar, in de vorige vergadering geuit, dat bij over gang van alle 17 leerlingen der school naar de Christel, school, aan die school een derde lokaal zal moeten worden aangebouwd, te ondervangen is, door het leegkomende lo kaal der O. L. school in bruikleen of eigen dom aan de Christel, school af te staan; verder zal door mindere uitkeering ex. art. 101 L.O.-wet zeker een bezuiniging voor de gemeente worden verkregen, ter wijl het Rijk in ieder geval de hoofden- marge bespaard. Wat betreft het in bruikleen of eigendom afstaan van het leegkomende lokaal, heb ben B. en W. zich gewend tot het Hoofd der Christel, school, die hiertegen een viertal bezwaren aanvoert. Verder is gevraagd de GEMEENTERAAD VAN ZEVENHOVEN meening van den'Inspecteur L.O., terwijl voorts aan Nieuwveen is gevraagd, of op de O. L. school dier gemeente kinderen uit deze gemeente kunnen worden toegelaten. Nieuwveen is hiertoe bereid, mits wij daar voor elk jaar per kind betalen 15. B. en W. hebben verschillende bereke ningen gemaakt, teneinde na te gaan, of uit de opheffing werkelijk voordeel voor de gemeente kan voortvloeien. Uit de laatst opgezette becijfering naar een gemiddelde van drie gelijksoortige ge meenten voor de vergoeding ex. art. 101 L.O.-wet is gebleken, dat werkelijk voor deel voor de gemeente ontstaat; als basis is hierbij dan genomen het werkelijk uit gegeven bedrag-der O. L. school over de jaren 1922 tot en met 1930. De heer Brunt vraagt, of de beide bij zondere scholen inderdaad ook dat bedrag hebben gebruikt; anders zou een becijfe ring zijn op te zetten naar het werkelijk door de scholen verbruikte; deze bereke ning wordt alsnog gemaakt; daaruit blijkt, dat het eerstgenoemde gemiddelde en het werkelijk uitgegeven bedrag zoo goed als gelijk zijn, dus geenerlei voordeel uit de opheffing zou voortvloeien. De heer Brunt gevoelt alleen dan voor de opheffing als er een beduidend finan cieel voordeel voor de gemeentekas is te behalen; wij missen een gedeelte huishuur en belasting van het Hoofd, terwijl de mid denstand eveneens minder ontvangt indien het Hoofd is vertrokken. De voorzitter heeft een berekening ge maakt aan de hand van gegeven van Nieuwveen, waaruit blijkt, dat bij over komst van alle leerlingen onze O. L. school naar die van Nieuwveen, voor die gemeente een belangrijk voordeel is te bereiken in de mindere vergoeding ex. art. 101 L.O.-wet dier gemeente aan de in die gemeente be staande R. K. en Ctrist. school; hij zou in ieder geval de aandacht van Nieuwveen daarop willen vestigen. Besloten wordt een en ander als hier be sproken ter kennis van Ged. Staten te bren gen. Op voorstel van B. en W. zal aan het plaatselijk Crisis-comité 42.voor 1934 worden toegekend voor z.g. steun B. Ged. Staten deeden mede, dat indien de gemeente voor een renteloos voorschot of een bijdrage uit Rijks kas in aanmerking wil komen, een daartoe strekkend ver zoek aan de Regeering moet worden inge diend, een afschrift daarvan aan hen moet worden toegezonden. Een renteloos voorschot kan worden ver kregen als de crisis-uitgaven oorzaak van tekorten zijn; dit is hier inderdaad het ge val zooals blijkt uit een door den voorzitter gemaakte berekening en overzicht van de jaren 1929 tot en met 1934. Besloten wordt een renteloos voorschot te vragen, althans in dien zin, dat gevraagd zal worden of deze gemeente daarvoor in derdaad in aanmerking komt en zoo ja, on welke voorwaarden. Aan beide bijzondere scholen wordt een voorschot op de vergoeding ex. art. 101 L.O.-wet voor 1934 toegekend. Het kohier van de hondenbelasting voor 1934 wordt daarna vastgesteld. De begrotingswijziging 1933 wordt over eenkomstig aangeboden concept vastgesteld. De voorzitter zegt een berekening te hebben gemaakt van de kosten over de laatste drie jaar van begraven van afge keurd vee; zooals bekend, zijn door de Tweede Kamer de gelden voor een destruc tor te Woerden niet toegestaan; later is daar een vergadering gehouden, uit welke vergadering het verzoek is gedaan nog geenerlei overeenkomst aan te gaan. Den voorzitter is echter gebleken, dat de Gekro te Overschie met andere gemeenten con tracten afsluit voor belangrijk minder dan nu de gemiddelde kosten zijn. Er is door den Minister een Commissie ingesteld, tot wien wij ons kunnen wenden ingeval wij een overeenkomst met iemand zouden wil len sluiten; ook aan Ged. Staten moet deze Commissie adviseeren. Besloten wordt aan Ged. Staten te vragen hoe men ten aanzien van onze gemeente over een en ander denkt, daarna aan de Gekro te vragen wel ke de voorwaarden voor aansluiting zijn en in een volgende vergadering naar bevind van zaken te handen. Hierna sluiting. UIT DE RIJNSTREEK ZEVENHOVEN. Stille Omgang Dezer dagen hield het genootschap van den Stillen Omgang een vergadering in het bondsgebouw. De voorz., de heer Jasper Blom, opende de vergadering met een hartelijk welkom en den chr. groet. De secr., de heer W. Kerk hoven, las de notulen. Deze werden zon der op- of aanmerkingen goedgekeurd. De penningmeester, de heer L. J. Bos, deed rekening en verantwoording van zijn ge houden "beheer. Het kasgeld bedroeg op 1 Maart 5.60. De heeren W. C. Visser en A. J. de Groot H.Pzn., werden aangewezen om de boeken te controleeren. Eerstgenoemde ver klaart, dat alles in orde is. De voorz. bedankt den penningmeester voor z(jn beheer. Nu volgde bestuursver kiezing wegens periodieke aftreding van. den heer J. Blom en tevens aanvulling va cature Mol. Na gehouden stemming werd de heer Blom herkozen. Na een tweede stemming werd gekozen de heer W. Cor- nelisse, beiden namen hun benoeming aan. Thans gaf de voorz. een bespreking van het reisplan. Voor het eerst zal dit jaar een extra-trein loopen vanaf Bodegraven, Al phen, Aarlanderveen, Nieuwkoop, Zeven hoven en Nieuwveen. Vertrek van Zeven hoven 's avonds om 11 uur, van Nieuwveen 11.05. Als niet passend wordt het rooken achterwege gelaten. Bij aankomst te Am sterdam in den nacht van 17 op 18 Maart KANTOREN TE: ALPHEN a d. RIJN - Stationsstraat 34-36 BODEGRAVEN, iederen Dinsdag 10—12 uur, Hotel „van Haatten" LEIDEN, iederen Vrijdag 10—12 uur, 2709 Hotel „Bellevue, a.s. is er Lof in de St. Agneskerk bij 't Station, daarna de omgang. Om half vier de H. Mis in dezelfde kerk en om half 6 vertrek van den trein van Willempark. De kosten zullen bedragen 70 ets. voor de trein- en 20 ct. voor de kerkkaarten. Ook zijn er programmaboekjes verkrijgbaar voor 6 ets. per stuk. Voor lokalen om iets te gebruiken zal gezorgd worden. Bij de rondvraag werden nog enkele punten be sproken. Daarna nam de zeereerw. heer pastoor het woord, wenschte de pelgrims veel de votie en spoorde de deelnemers aan te bid den voor de algemeene intentie: de een heid onder de Katholieken, welke in de zen tijd zoozeer noodig is. De voorz. dank te den pastoor voor zijn opwekkende woorden en de aanwezigen voor hun op komst en sloot de vergadering met den chr. groet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 7