VRIJDAG 2 MAART 1934 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD - PAG. 2 EEN BEZOEK ZAL Bli U IN PRETTIGE HERINNERING BLIJVEN, WANT EEN FIJNE FLACON „SPHINX" EAU DE COLOGNE BIEDEN WIJ U AAN Gedurende de Witte Week worden alle GORDIJNEN zoowel VITRAGE als OVERGORDIJNEN GRATIS GEMAAKT en GEPLAATST HAARLEMMERSTRAAT 130 136 - LEIOEN BAROMETER. naar waarnemingen verricht in den morgen van 2 Maart 1934, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bildt. Hoogste barometerst.: 775.4 te Helsingfors. Laagste barometerst.: 725.8 te Isafjord. Verwachting tot den avond van 3 Maart: Zwakke tot matige aanvankelijk veran derlijke, later waar schijnlijk Zuidelijke tot Zuid-Westelijke-of Westelijke wind, toe nemende '-bewolking, aanvankelijk nog wei nig of geen regen, schijnlijk iets zachter Over Scandinavië en Finland ontwikkel de zich de hooge druk verder, hij breidde zich Zuidwaarts en Zuid-Westwaarts uit. In zijn kern daalde de temperatuur flink, zoodat over Lapland thans weer tempera turen onder minus 15 graden Celsius voor komen. De Middeliandsche Zee-depressie vulde flink op, te Marseille is de barometer meer dan 10 m.m. gestegen. De zware winden in het Rhónedal namen af, thans waait alleen over Perpignan nog een stormachtige mistral. In het Zuid-Westen heeft de hooge druk zich aanvankelijk te rug getrokken doch thans schijnt zij zich met flinke drukstijgingen over Ierland weer te gaan herstellen. Het minimum over IJsland bleef vrijwel stationnair, zoodat zijn invloed over onze omgeving nog uitbleef. Wel is over ons land de bovenluchttempe- ratuur flink gestegen, doch de lucht bleef nog vrij droog. En nieuw daalgebied strekt zich van Schotland via Wales tot de Zuid- West punt van Engeland uit, het wordt ge volgd door stijgingen, langs dit front is nog al wat neerslag gevallen. Stornoway meldde 22, Lerwick 6 en Valentia 5 m.m. Het is niet uitgesloten dat dit front zijn invloed ten onzent in toenemende bewol king doet gelden. Evenals over de Brit- sche Eilanden zal dan bij ons de tempera tuur wat stijgen. Aanvankelijk mag men nog weinig of geen regen verwachten, te gen morgenavond worden de regenkansen wellicht wat grooter. LUCHTTEMPERATUUR Temperatuur des middags te half drie 2.3 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a. Van Vrijdagnamiddag 6.09 uur tot Zaterdagmorgen 6.14 uur. HOOG WATER Te Katwijk: op Zaterdag 3 Maart v. m. 3.38 uur, nam. 3.51 uur. PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN. Het heeft Z. H. den Paus behaagd den heer en mevrouw Schnebbelie, leiders van het Katholiek Indisch Bureau te Den Haag, te begiftigen met het eerekruis „Pro Eccle sia et Pontifice". De Paus heeft -benoemd tot ridder commandeur in de orde van Paus Silvester, den heer J. H. M. J. Geerling te Amstel veen. PENSIOENVERLAGING BIJ DE SPOOR WEGEN. Voorstel der directie. De directie van de Nederlandsche Spoor wegen heeft, zooals men weet, bij de com missie van bijstand van het pensioenfonds voor spoorwegpersoneel een voorstel inge diend tot verlaging van de pensioenen. De bedoeling, welke hierbij voorzit, is de grondslagen van de na 1932 toegekende pensioenen ongeveer dezelfde verlaging te doen ondergaan als het percentage waar mede sinds dien de loonen en salarissen van het personeel zijn verlaagd! Het pensioen zal, bij aanneming van dit voorstel, worden teruggebracht tot bedra gen waarmede een spoorwegambtenaar of beambte zou zijn gepensionneerd op den grondslag van het sinds 1922 verlaagde sa laris. Het voorstel beoogt in een vermin dering van de pensioengronsdlagen met 19 pet. van de bedragen voor zoover betrek king hebbende op tijdvakken liggende tus- schen 30 Juni 1922 en 1 Januari 1924, met 11 pet. van de bedragen voor zoover be^ trekking hebbende op tijdvakken liggende tusschen 31 December 1923 en 1 April 1933 en met 4 pet. voor zoover betrekking heb bende op tijdvakken lieeende tusschen 31 Maart 1933 en 1 Mei 1934. De directie heeft er in een begeleidend schrijven op gewezen, dat door de sterke daling der loonen de mogelijkheid bestaat dat pensioenen waaraan de salarissen uit den hoogconjunctuurtijd ten grondslag lig gen in een onjuiste verhouding zouden ko men met de huidige loonen. Daarom is herziening der pensioengrondslagen niet alleen noodzakelijk doch tevens billijk. Mo menteel stelt de Pensioenwet de gelegen heid deze grondslagen te wijzigen niet open. Daar voor de pensioenen een speciale com missie van bijstand bestaat waarin de or ganisaties zijn vertegenwoordigd, wordt het betreffende voorstel niet aanhangig ge maakt bij de diverse organisaties van spoorwegpersoneel. In elk geval zal voor de hier bedoelde wijzigingen een herzie ning van de Pensioenwet noodzakelijk zijn, Het voorstel zal dus, nadat het de betrok ken instanties zal hebben doorloopen, ook nog in den Staten-Generaal moeten wor den behandeld. „Tel." PAX ROMANA Tegen Paschen organiseert het interna tionale studenten-secretariaat een groote internationale bedevaart van katholieke academici naar Rome. De H. Vader toont zeer veel belangstelling voor deze bede vaart. Op de audiëntie, die hij op 3 Ja nuari aan de secretarissen van de centrale te Fribourg verleende, uitte hij zich o.a. als volgt: „Vous n'êtes non seulement par- ticidièrement bienvenus, maïs désirés, di- tes le, Adieu, non, au revoir". Alleen voor Pax Romana zijn ter gele genheid van de canonisatie van Don Bosco duizend zitplaatsen gereserveerd. Aan de bedevaart zijn ook studiedagen verbonden over sociale actie, missie en publiciteit. Be kende redenaars als Mgr. Pizzardo, Mgr. Besson, Mgr. Münch zullen inleidingen houden. Voor de Nederlandsche en Belgische deelnemers is aan de bedevaart bovendien nog een voordeelige reis door Italië ver boden. Prijzen: ƒ140, ƒ160, ƒ162.50 en 182,50, al naar gelang comfort en trein- klasse. Vertrek Maandag 26 Maart, thuis komst Maandag 9 April. Inlichtingen bij Margreet Voogd, Apollolaan 87, Amster dam. GROOTE WERKEN TE HAARLEM. Steun tegen prestatie. De wethouder voor Openbare Werken mr. Gerritsz (soc. dem.) heeft in de ge meenteraadszitting eenige belangrijke me- dedeelingen gedaan in verband met de wij ze waarop B. en W. denken tegemoet te ko men aan de werkloosheid daar ter stede. B. en W. zijn bezig met de uitwerking van een groot plan, namelijk het omhoog bren gen van een weg met viaducten over de Zandvoortsche laan van de Brouwersvaart af. De kosten voor dit belangrijke werk worden geraamd op drie millioen, welken arbeid B. en W. in werkverschaffing zullen probeeren te doen uitvoeren. Op een vraag van den heer Kuiper (r.k.) deelde de wet houder mede, dat in deze drie millioen een belangrijk percentage loon is begrepen. Ook de verdere asphalteering van den Zijlweg en van het Verwulft zullen mogelijk ter hand genomen kunnen worden. Voorts zullen B. en W. een proef nemen met het nieuwe systeem steun tegen presta tie, namelijk bij den dienst van Hout en Plantsoenen. Als het gelukt meer van deze werken naar voren te brengen, dan zal dat een gunstigen invloed kunnen uitoefenen op de werkloosheid. „Tel." De Amsterdamsche wethouder-medicus Het hoofdbestuur van den Vrijzinnig-De- mocratischen Bond is telegrafisch in spoed vergadering bijeengeroepen op Zaterdag 3 Maart, te 's Gravenhage, ter bespreking van de kwestie AbrahamsTrein 8.28 (de laat ste dagen veel besproken door de gemeente Amsterdam gesubsidieerde charitatieve ver- eeniging). STADSNIEUWS R. K. KIESVEREENIGING. Gisteravond vergaderde de R. K. Kiesver. in den Burcht onder voorzitterschap van mr. Bolsius. De voorzitter memoreert in den aanvang der vergadering het feit, dat de heeren mr. Donders en Simonis zijn afgetreden als Raadsleden. De heer Donders had zich tot dit besluit genoodzaakt gezien, omdat hij door drukke bezigheden zijn taak als Raads lid niet zóó kan vervullen, als hij wensohte Spr. brengt namens de Kiesv. den heer Donders dank voor de wijze, waarop hij het Raadslidmaatschap heeft waargenomen. Eveneens brengt hij dien dank aan den heer Simonis, de ongetwijfeld, ook tot zijn be sluit is gekomen na ernstig beraad. Gewezen werd vervolgens op de verga dering van de R. K. Staten-Centrale a.s. Zaterdag te 3 uur in den Burcht, waarop mr. Romme zal spreken over het fascisme Alle leden der Kiesv. zijn welkom! Wegens ziekte van den secretaris, den heer Horikx, las de heer Lombert diens jaarverslag, hetwelk een accuraat overzicht gaf van wat in het afgeloopen jaar in de Kiesv. heeft plaats gehad. De penningmeester, de heer v. Berge He negouwen, gaf het financieel jaarverslag. Wij, vernamen, dat de inkomsten hadden ^bedragen 804.92, de uitgaven 746.69, zoodat batig saldo is 57.23, doch dat er nog een rekening van 100 gulden moet worden be taald. (Feitelijk dus een tekort). Het ver':iezingsfonds vermeldt een be drag van 4.42. Van de obligatieleening, groot 300 stukken, zijn geplaatst 285, uit geloot 260, uitbetaald 96, geschonken 8. Tot kasnazieners werden benoemd de heeren Doeswijk, v. d. Top en Haverkorn. De uitloting der obligatieleening geschied de, waarvan het resultaat per advertentie in dit nummer wordt bekend gemaakt. Aan de orde was vervolgens een bestuurs verkiezing. Aftredend waren de heeren mr. Bolsius, v. Berge Henegouwen, Kriek, v. Oyen en Koekenbier, van wie de laatste zich niet meer herkiesbaar stelde. De voor zitter bracht den heer Koekenbier dank voor zijn toegewijde belangstelling in het bestuurswerk en zijn prettige samenwer king, op welk dankwoord de heer Koeken bier later met enkele hartelijke woorden heeft gereageerd. Als candidaten voor het bestuur waren ingediend de heeren J. Schoondergang, C. Streefland, G. P. Bergers en D. Haverkorn. Alvorens tot de bestuursverkiezing werd overgegaan, was aan de orde de ver kiezing van een voorzitter. De aftredende functionaris, mr. Bolsius, werd met groote meerderheid herkozen. Bij de bestuursverkiezingen werden bij eerste stemming herkozen de aftredende leden van Berge Henegouwen, Kriek en v. Oyen met resp. 48, 43 en 44 van de 61 stemmen. Uitgebracht werden op de hee ren Bergers 24, Haverkorn 20, Schoonder gang 29 en Streefland 26 stemmen. Bij een nieuwe stemming verkregen de, heeren Streefland 23, Schoondergang 17, Haver korn 14 en Bergers 9 stemmen, waarna de herstemming plaats had tusschen de candi daten Streefland en Schoondergang met het resultaat dat de heer Streefland werd Koopt nog heden een BSXI-Scheerapparaat. Het scheert reel beter dan alle andere Scbeerapparatep en kost compleet CEj met 10 mesjes slechtsuu uit Op het Dixi Apparaat kunnen ook andere mesjes gebruikt worden en zijn verkrijgbaar bij Gebrs. SUSAN, Haarl.str. 39-41 gekozen met 36 stemmen tegen 25 op den heer .Schoondergang. Onderwijl'had de heer P. Heemskerk, een kort-zakelijk en klaar-overzichtelijk verslag uitgebracht van de laatst gehouden vergadering der Kamer-Centrale. Tot afgevaardigde naar Kamer- en Sta ten-Centrale werden, gedeeltelijk na stem ming en herstemming, gekozen uit het be stuur de heeren Lombert en Manders (plaatsv.) en uit de leden de heeren v. d. Top en prof. dr. Berg plaatsverv.). Een der leden, de heer v. d. Top, had voor deze vergadering een schrijven ingezon den, met het doel, te bespreken de hou ding en stemming der katholieke Kamerle den bij het wetsontwerp inzake korting Indische pensioenen. Spr. vond de verdeeld heid onder de kath. kamerleden ten deze zeer bevreemdend en wees er vervolgens op, dat de aanneming van dit wetsontwerp door mr. Aalberse op moraliteitsgronden principieel bestreden - gevolgen kan heb ben voor allen, die in publiekrechtelijken dienst zijn. Spr. diende ten slotte een motie in, waarin hij: 1ste uitsprak bevreemding over de houding der katholieke Kamerle den, 2e er op aandrong, dat de R. K. Staats partij het vraagstuk van de al dan niet ge oorloofdheid van pensioen-korting tot een onderwerp van studie zal maken. Het eerste deel der motie lokte bestrij ding en verdediging' Liit; het tweede deel vond algemeen instemming. Zonder hoofd, stemming werd ten slotte aangenomen een motie van ongeveer den volgenden inhoud (het bestuur heeft de vrijheid, om de redactie te wijzigen): „De R. K. Kiesv. te Leiden, in vergade ring bijeen op 1 Maart 1934, na besproken te hebben de houding van de R. K. Fractie der Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsontwerp tot korting op de pensioe nen der Indische ambtenaren, gelet op het feit dat de R. K. Tweede Kamerfractie niet eenstemmig was, verzoekt het Bestuur van de Kamer-Centrale het vraagstuk over de korting der pensioenen in de vergadering van de R. K, Staatspartij ter sprake te doen breneen, opdat door de R. K. Staats partij en commissie worde benoemd, welke dit vraagstuk in het licht der katholieke beginselen zal bestudeeren en daarover zal rapporteren." Nu deelde de voorzitter mede, dat van het lid der vereeniging den heer A. van Dijk een schrijven was ingekomen, waarin hij aan 't Bestuur in overweging geeft, te ver zoeken aan den heer Tobé (die als Raadsr lid den heer Donders opvolgt op de candi- datenlijst), dat hij het Raadslidmaatschap niet zal aanvaarden. In dit schrijven wordt herinnerd aan den strijd, die de heer Tobé heeft gevoerd tegen de bisschoppelijke voorschriften inzake de sportbeweging en vervolgens aan het feit, dat de heer Tobé den heer Wilmer heeft willen verhinderen op een bijeenkomst van de R. K. Werkloo- zen een bespreking te houden over de ka tholieke beginsel-politiek. De'voorzitter mr. Bolsius deelt naar aan leiding van dit schrijven mede, dat het bestuur reeds uit eigen beweging den vol genden brief heeft verzonden aan den heer Tobé: „Wij meenen verplicht te zijn, U er op te moeten wijzen, dat een groot deel der leden van de Kiesv., door welke U als candidaat op de R. K. lijst zijt aan gewezen, de houding, ddoor U aangeno men in het vraagstuk der jeugdorga nisatie, heeft afgekeurd, omdat daar in werd gezien een strijd met de dui delijke voorschriften door Z. H. Ex. den Bisschop van Haarlem in dit op zicht gegeven. Zoolang uw optreden in het boven genoemde vraagstuk niet in overeen stemming is met deze voorschriften, achten wij het gewenscht,1 dat U uw mandaat ter beschikking stelt." Nadat de heer Tobé dezen brief had ont vangen, heeft hij aan den voorzitter der R. K. Kiesv. verklaard, dat er momenteel in vriendschappelijken vorm wordt onder handeld, om tot een bevredigende oplos sing in het sportvraagstuk te komen, en ver zocht om een onderhoud met het Dag. Bestuur der R. K. Kiesv. Dit onderhoud moet nog plaats hebben. Verschillende aanwezigen wenschen over deze aangelegenheid te spreken. De heer Lombert verklaart allereerst, volstrekt niet persoonlijk te willen zijn. En hij betoogt dan verder, dat de heer Tobé niet voldoet aan de eerste vereischte, die men een kaht. vertrouwensman kan stellen, nl. dat hij gehoorzaam is aan de Kerkelijke Overheid. De heer Tobé heeft daartegen over juist de jeugd en dat in dezen tijd! aangespoord, zich niet te onderwerpen aan het Bisschoppelijk Gezag. Dat is ge beurd. En nadien heeft de heer Tobé nim mer eenig blijk gegeven, dat hij in deze houding niet langer volhardt; integendeel. Ook heeft de heer Tobé zich verzet tegen een principiëele voorlichtingsactie in de R. K. Staatspartij onder de katholieke werkloozen, terwijl hij ostentatief weigert toe te treden tot de katholieke vakorgani satie. De heer Lombert besluit met een erken ning van de groote capaciteiten en belang- looze toewijding van den heer Tobé, geble ken in vroeger tijd bij de katholieke sport organisatie en nu nog getoond in het R. K. Werkloozen-comité. De heer Lombert diende tenslotte de volgende motie in: „De R. K. Kiesvereeniging te Leiden, in vergadering byeen op Donderdag, 1 Maart 1934; Gehoord de besprekingen; Overwegende, dat uit deze besprekingen is komen vast te staan, dat de heer H. L. J. Tobé, in het zeer belangrijke vraagstuk der jeugdopvoeding, in casu het sport vraagstuk, eene houding heeft aange nomen, gehandeld heeft en nog han delt, lijnrecht in strijd met de dienaan- Gemeentelijke Aankondigingen. B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, dat zij, ten behoeve van den door den dameskrans „Clara Dozy" in de Fröbelschool aan den Heerensingel no. 28, alhier, te houcjen bazar, voor 7 en 8 Mrt. a.s. ontheffing hebben verleend van de ver bodsbepaling vervat in art. 2, sub b., van de Winkelsluitingswet 1930, S. 460. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 2 Maart 1934. AGENDA LEIDEN. Woensdag. Laatste Sociale Cursusavond. Spreker kap. Dorbeck, Bondsge- bouw, 8 uur. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 26 Fe bruari tot en met Zortdag 4 Maart a.s. waargenomen door apotheek M. Boek wijt, Vischmarkt 8, Tel. 552. gaande door het Kerkelijk Gezag gege ven voorschriften; Overwegende, dat deze houding een zeer ernstigprincipieel bezwaar ople vert om den heer Tobé te erkennen als vertegenwoordiger voor de R. K. Staatspartij, als lid van een openbaar college; Dringt er mitsdien bij genoemen heer Tobé op aan, zijne benoeming tot lid van den Gemeenteraad niet te aan vaarden. De heer Heemskei'k wil alleen de aan dacht vestigen op het feit, dat de heer Tobé belemmerd heeft, propaganda te maken voor de R. K. Staatspartij, en dat hij als hij daarvan geen bevredigende verkla- rin geeft daardoor geen afgevaardigde van de R. K. Staatspartij kan zijn. De heer Jac. Creyghton drukt er zijn spijt over uit, dat de dingen zoo opgebla zen worden, vooral nu, nu er een glim is van kans, dat de eenheid zal worden her steld. Hij betreurt de z. i. buitengewoon onverkwikkelijke wijze, waarop deze zaak hier behandeld wordt. De heer C. Schinck Jr. sluit zich aan bij den vorigen spreker. Hij is tegen een be slissing inzake de kwestie-Tobé in deze vergadering en wil de zaak verder aan het bestuur overlaten. De heer A. van Dijk wil toch nog eens wijzen op het zoo duidelijke en eenvoudig- waarneembare feit, dat de heer Tobé een bestrijder is van de maatregelen van den Bisschop inzake de jeugdorganisatie. De heer B. van Noort reageert op een uitdrukking van den heer Sohinck, welke deze dan nader verklaart, waarna de heer Haverkorn er ook op aandringt, de kwestie naar het bestuur te verwijzen. De heer Goddijn vraagt, of het bestuur deze zaak ook ter sprake zou hebben gebracht, als er gen schrijven van een der leden was bin nengekomen, waarop de voorzitter bevesti gend antwoordt. De heer Mank Sr. con stateert, dat de kwestie uit is, indien de heer Tobé slechts verklaart, zich te zul- len aansluiten bij de wenschen van de geestelijke Overheid, inzake de jeugdorga nisaties. De heer Doeswijk is er van over tuigd, dat de heer Tobé heeft gefaald, doch waarschuwt voor een daad, waardoor schade zou kunnen worden toegebracht aan de po gingen, die gedaan worden, om de zaak in 't reine te brengen. Tenslotte verkrijgt de heer Tobé het woord. Hij is dankbaar voor de sympathieke woorden, die bij de bestrijding toch ook aan zijn adres zijn gezegd, 't Spijt hem, dat de sportkwestie hier ter sprake komt. Bijna twee jaar is 't stil geweest en men dacht, dat er in Leiden geen sportkwestie meer bestond. Herhaaldelijk wordt ons voorge houden, de eenheid te bewaren. Deze is in de sport enkele jaren geleden gebroken. Er worden nu vriendschappelijke bespre kingen gevoerd, om de eenheid te herstel len. Meer kan spr. hierover momenteel niets zeggen. Wat betreft de politiek en de werkloozen, staat spr. op het standpunt, dat alle politiek uit de bijeenkomsten van de R. K. Werkloozen moet worden ge weerd. En hij zegt, zich voor die opvat ting ook te kunnen beroepen op de mee ning van den hoogeerw. heer Deken. „Dr. Schaepman", zoo zegt hij, heeft echter ter sluiks de politiek op een bijeenkomst van de R. K. Werkloozen binnengesmokkeld. De laatste woorden van den heer Tobé waren aanleiding, dat mr. Donders, voor zitter van „Dr. Schaepman" met klem pro testeerde en uiteenzette, dat de heer Tobé de zaak onjuist voorstelde, bij welk protest zich aansloot kapelaan Dorbeck, die bij een afwezigheid van mr. Donders als w,;i. voorzitter een vergadering heft geleid, waarop deze kwestie met den heer Tobé is besproken. 't Was intusschen bijna middernacht. Meerderen, ook aan de bestuurstafel, willen nog het woord. Doch de voorzitter wenschte de discussie te sluiten. En na in 't kort de zaak waarom het ging scherp te hebben gesteld stelde hij voor, dat het bestuur na het hier gesprokene nog 'ns zal bezien, wat het te doen staat, zoo noodig zich daarbij latende voorlichten door een commissie ad hoe. Een stemming over de ingediende mo tie achtte hij nu niet gewenscht. Een der leden merkte op, dat in dien tijd de heer Tobé zijn Raadslidmaatschap al kan hebben aanvaard, waarop de voorzitter antwoordde, dat tóch het wettelijk recht daartoe hem niet kan worden ontnomen, zelfs al zou deze vergadering zich in een bepaalden zin hebben uitgesproken. Het voorstel van den voorzitter werd aangenomen. Na 'n korte rondvraag en een opwekking van den voorzitter om de Kiesv. finan cieel te steunen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 2