s LEIDSCH ANTIEK MAISON HENRY M. ROOS MfllSOIWIC BALANSOPRUIMING BIJ AANKOOP n/oo^et.0: Drogisterij Fa, B/IEJER-BLEYS Costuumliuis GERARD HQPPEZAK „IUCT0R ET EMERGO" Ilie Berlitz School of Languages RADIO MOET GOED ZIJN HENRI STAATS EET MEER VISCH Hoeveel kost die kooi?? „Be Leidsche Zaadhandel" Autobandenbedrijf „Centrum" Repareert Uw Autoband onzichtbaar onder garantie GEGALVANISEERDE ALLE DRUKWERKEN VOOR DEN HANDEL Dineert U Zondag ook in „DE HARMONIE" F". JOHN. KNECTEL NDORDEINDE 27 TEL. 1665 Borduur-Atelier C. DONCKER M. J. AKKERMANS S. TAX - TEL. 2893 Permanent Wave compl. f4.- HERMAN TROSSÈL's \MU. Een pers. Ledikant met spiraal Gebrs. P.&D.Brieër 100 VISITEKAARTEN DONDERDAG li JANUARI 1934 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. DOOR LEO K. ZELDENRUST Niet lang geleden ontmoette ik een heer. Dat gebeurt wel vaker; zeer juist. Maar die mijnheer was wat men zou kunnen noemen bereisd. Hij was in Parijs geweest en zette een ontzaglijke boom op over de schoonheden van die stad. Hij had Berlijn een bezoek gebracht en was vol lof over haar merkwaardige bouwwerken. Hfj sprak over Weenen en Budapest, of het zoo maar niets was; doch toen ik hem vroeg, of hij Leiden door en door kende, zweeg hij eensklaps, lachte schramper cn zei: „Wat is daar nou an". Die mijnheer had ongelijk! Dat gebeurt wel vaker. De schoonheid van eigen land wordt maar al te dikwijls over het hoofd gezien. Hoe weinig Nederlanders zijn er betrek kelijk, die Leiden op hun duimpje kennen en toch zijn het niet alleen de Leidsche hofjes en oude grachten, die de moeite waard zijn. Ook de aardige steegjes heb ben een bijzondere bekoring. Loopt bijvoorbeeld eens op een avond door zoo'n stil vredig straatje. Het matte schijnsel van een „uit-den- tijdschen" gaslantaarn glijdt langs de mu ren en toovert geheimzinnige schaduw beelden. Zoo'n verlaten steegje waar de voetstap- SCHOOLSTEEG. pen hol weerklinken op de hobbelige keien, roept herinneringen op. Zulk een straatje is bijvoorbeeld de Schoolsteeg. Hier vinden we het geestige min of meer vervallen poortje van het Kleine Sionshofje. Een klein eindje ver der het achterdeurtje van het mooie hofje POORTJE OP HET PIETERSKERKHOF. van Brouckhoven, welks hoofdingang aan de Papegracht ligt. Vroeger lag aan de Schoolsteeg een ge deelte van het Sinte Barbaraklooster, dat in 1575 tot domicilie gekozen werd voor de nieuw opger.tite Academie, een plaats, die weldra ongeschikt bleek om welke re den deze overgebracht werd naar het groo- tere Sint-Agnieten Begijnhof. In dit Be gijnhof bleef zij tot April 1581, waarna zij weer verplaatst werd naar het klooster der Witte Nonnen. Al deze veranderingen bleken niet in den smaak te vallen bij een der hoogleera ren, een zekeren professor Donellus. Deze obstinate heer deed niet mee aan de ver huizing en bleef doceeren in het oude ge bouw. Dit nu viel weer niet in den smaak bij zijne superieuren, die hem dan ook be valen van zijn eigenzinnig standpunt af te dalen, waaraan hij tenslotte dan ook vol deed. In het klooster der Witte nonnen bleef de universiteit tot het jaar 1626 gevestigd. Toen dit echter door brand verwoest werd, keerde men naar het Sinte-Barbaraklooster terug. Aan het einde der Schoolsteeg zien we nog een klein deel van de St. Pieterskerk, de schitterende hoofdkerk van Leiden. Veel stormen hebben om haar gewoed en zij zelf is ook niet voor rampen ge spaard gebleven. Tot deze rampen behoort het instorten van den toren in het jaar 1512. Een van de aardigste steegjes van de KLIMMENDE LEEUWSTEEG. „Sleutelstad is de Klimmende Leeuwsteeg. Beginnend op de Oude Vest met een poortje, loopt het met een flauwen bocht naar de Haarlemmerstraat. Lang is het niet, breed evenmin; het is zelfs zoo smal, dat twee personen elkaar er ternauwernood kunnen passeeren en vuil dat het is Toch behoort het tot die slopjes, die, wat schilderachtigheid aangaat, een eerste plaats innemen. e witgekalkte gevel op den achter grond, de hooge schoorsteenen en roode pannedakjes vormen een mooi geheel, ter wijl de groote gaslantaarn en de balk, om de muren te stutten, het hunne bijdragen de aantrekkelijkheid te verhoogen. Begrijpelijk is het, dat nuffige dames vol afschuw dit oord ontvlieden, doch wie zich verlustigen wil in het aanschouwen van een typisch oud steegje, dat binnenkort af gesloten wordt, kan hier zijn hart ophalen. Een plekje, dat voor het vorige niet on derdoet en bij de Leidenaars evenmin in de algemeene belangstelling staat, vinden we in de Kaardensteeg, een straatje bij het Le vendaal. Hier weer een van die geestige kruidenierswinkeltjes, zooals wij er ver- scheidenen in Leiden aantreffen. Een en al kleur en levendigheid. KAARDESTEEG. De donkere topgevel, de vensters met hunne bonte uitstalling van kleurige pak jes en fleschjes, de oude lantaren wederom op den hoek, het vormt een tafereeltje, dat naar pen, potlood en papier doet grijpen, teneinde vast te leggen, wat wellicht niet zoo heel lang meer gespaard zal blijven. Zoo zien we, dat, wie genieten wil, wer kelijk niet ver behoeft te gaan, want ty pisch Hollandsch stadsschoon bezit Leiden in ruime mate, het komt er alleen maar op aan het te vinden en naar waarde te schat ten. HAARLEMMERSTR. 58 - TEL. 420 FIL.: HOOGEWOERD 32 - TEL. 840 Gerookte Paling Ger. Holl. en Amerik. Zalm Fijnste Schotsche Maatjes Haring Zeeuwsclie Imperiale Oesters 12 cent per stuk Ziet de Etalage MflflflSMANSSTEEE25 Ongekende gelegenheid om voor minder dan fabrieks prijzen Uw gereedschapskist aan te vullenCombinatie tangen alle grootten 30 ct. Moerentangen 20 ct., Twee inch pij pen snij tang mod. Barnes f 2.—, Booromslagen 25 en 35 ct., Handzagen vanaf 40 ct., Rolmaten met dubbele veer, 2 meter, in koperen bak 40 ct., Echt lederen handwarmers f 1,25 p. paar, Zagen vijlen 10 ct., Fretboren 5 ct., Zware handschroeven 55 ctBanksehroefjes 85 ct., groote maat, Model Mauser ha mers 35 ct., Nijptangen 35 ct., Figuur- zaagteekeningen 5 ct., Groote voetpomp met slang 75 en 100 ct. - Zie Etalages A. ALT - MARE 112 Odol Tandpasta of 1 flacon Mondwater een practische onbreekbare beker cadeau N30RDZINDE 24, TELEF. 1168, LEIDEN Afslag 0V0MALTINE nu 12.tl.10 en 60 cent per bus ciT2cJarhl<eler?Y R.K. Tooneelvereenigingen. H.H. Geestelijk Adviseurs, Bestuur en Leden Laat U niet misleiden door verdachte reclame oi' door schriftelijke aanbiedingen op gebied van Grimeering en levering Tooneel-Costuums doch stelt U in verbinding met het GEDIPL. T00NEELKAPFER NIEUWSTEEG 7 EBKDE CRISIS is nog niet in zicht doch voor uw drukwerk is deze wel opgelost. NATUURLIJK NAAR DRUKKERIJ tiisuwsieeg 9. TeJef. 2567 JOHR KAGER Centrale Verwarming Sanitaire Installaties DOELENSTEEG 9-11 Gevestigd 1898 hier ter stede. Het eenigste Instituut voor onderwijs in ItHoiierne Ta3en DOOR NATIONALE LEERAREN LEIDEN - - TURFMARKT 3 Altijd kunnen nieuwe cursussen worden begonnen Inlichtingen gratis VERTAL1NGS-BUREAU. Maar ookde leverancier Alleen een vakman kan U blijvend bevredigen Ged. Radio-Monteur, Hoogl. Kerkgr. 3, Tel-1132 Ze is goedkooper dan vleescli. Dageljjks versche aanvoer van TONG, TARBOT, GRIET, SCHELVISCH en KABELJAUW. Nu is het de tijd om ook eens de fijnste visch te eten Aanbevelend, C. DEN DULK Jaspz. Katwijk a/Zee - Tel. 81 - Zuiilstraat 45 Zie de Etalage van HAARL.STRAAT 117 Schitterende prijzen - Haarlemmerstr. 117 Leiden, Nieuwsteeg 17, Telef. 3406 EMMERS 26 28 30 cM. WASCHTEILEN 60 70 80 cM. t 0 40 0.45 0.50 fl.25 1.75 2.40 WAjCHKETELS 36 38 40 cM. ASCHEMMERS 28 30 32 cM f 1.25 1.40 1.50 fl.25 1.35 1.45 LANGEZAAL NIEUWSTRAAT 9 - TELEF. 110 STERK VERLAAGDE PRIJZEN Restaurant Ie etage R.K. VEREEN. VOOR KRAAMVERZORGING VOOR ALLE GEZINDTEN TE LEIDEN Plaatsing-Bureau Boerhaavestraat 30 verleent hulp door gediplomeerde krachten Geopend elke Donderdagmiddag van 2—5 uur tot het verstrekken van de gewenschte in lichtingen en ter aanmelding van contribu- eerende leden. Schriftelijke aanvrage adres: R.Kr. Vr. v. Kr., Stille Rijn 7, Telef. HAARLEMMERSTRAAT 222-267. Keukenstoelen 1.98 Keukentafels 3.75 BLAUW GESCHILDERD BH.O.S.O. WATERSTEEG 2. AQUARIUMS - KOOIEN Leegverkoop tegen spotprijzen. Alles solied werk'. Komt en ziet! Prima zingende Kanaries 2.50, 3.50 Extra voorzangers 4.50, 1 maand proef. GROENEVELD, Hoogl. Kcrkgracht. HENNEN 33 Slijterij „Het Wapen van Leiden" JENEVER en BITTER per liter f.2 90. f. 3.20 BRANDEWIJN en VAN. BRANDEWIJN per liter f.3.—, t.3.30 CITROEN, SCHILLETJE, VOORBURG en ORANJEBITTER per Liter f 2.90, t. 3.20 ZOET CITROEN, ZOET VOORBURG, per Liter t. 2.40 LIKEUREN per Liter f. 1.60, f 2.40, f. 3.20, f. 4.- C0GNAC p. L. f. 3.05, f. 3.75, f. 4.50 RUM per Liter f.4.—, f.5.— OUDE JENEVER per Liter f. 3.20 Voor 10 Gld. bons 50 ct. terug BORDUREN, AJ0UREN, PLISSEEREN VERVEN EN ST00MEN VERVERIJ „DE REGENBOOG'' Breestraat 159 - Leiden - Tel. 851 STOPPAGE - SPECIALE AF0EELING VOOR HET OPPERSEN VAN HEERENKLEEDING Eerste Leidsche R.K. Begratenisonderneming GEVESTIGD 1882 9188 G. H.KLESNHANS Pieter de la Courtstraat 22 TRANSPORT. TELEFOON 1455 ADMINISTRATIE-KANTOOR STATIONSWEG 3a, LEIDEN TELEF. 1070, GIRO 72824 Bureau voor Administration Boekhoudingen Adviezen, Belastingzaken en Verzekeringen Betrouwbare Koortsthermometers KOOPT U BIJ S. A. BROERSE Drogisterij „BDERHflftVE" Haarl.straat G8, Tel. 784 10 ct. per rit voorkomen 10 ct. Groote ritten ongekend laag tarief. Mooie 5 en 7 pers. wagens. Dag en nacht geopend. Beleefd aanbevelend, SCHILTHUIZEN, Tel. 2893, Pioenhof 18a DAMES KAPSALON TURFMARKT 5A, TEL. 431, LEIDEN Groote Sensatie op til!!! Gaat naar LEEG VERKOOP. Nog vele koopjes in Hoeden, Overhemden, Dassen, Sokken, enz. Herm. Trossèl Hoogewoerd 109, Tel. 1902, Korevaarstraat 5 P. L. O. SNIJERS LUNCHROOM Het aangewezen adres voor Uw kopje Koffie en Uw twaalf uurtje. Banketbakkerij Botermarkt 15, Tel. 2583 OPGERICHT 1829 Dipl. Heiig, en Massage van het Ned Genootschap voor Heilgym. en Massage Ook clubjes voor Dames en kinderen Spreekuur van 121 /2 uur, behalve Maardags en Donderdags. 9766 RIJNSBURGERWEG 187 LEIDEN VANAF f3.90 BEDDENMAGAZIJN - HOOGEWOERD 115 HOEK KRAAIERSTRAAT TELEF. 1721 bedrukt met Uw naam, en 100 Enveloppen Qfl rnnf 50 stuks ®5 cent uU Uclll 25 stuks 40 cent De Goedkoope Handelsdrukkerij LEEUWENHOEKSTRAAT 6 (bij de Pasteurstr. (v.h. Sophiastraat 34-) niYI» het nieuw geconstrueerd scheer- apparaat, heeft geen scherpe randen. Dixi heeft geen schroef- doch klem sluiting. - Al scheert Uw apparaat ook nog zoo goed, Dixi scheert beter. Dixi ko6t met 10 mesjes slechts 55 cent. Voor Leiden en Omstreken bij: Gebrs. SUSAN HAARLEMMERSTRAAT 39-41 Koopt bij hen, die in UW dagblad adverteeren

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1934 | | pagina 7