LEIDSCH ANTIEK DANS INSTITUUT ANTDN OE GRUUT MAISON HENRY I H henri ;taats .0.6.0. ba Q\\\ RO-T JC M. ROOS MflISONieBLANC Wol Gebreide Ju kjes Pakjes S'obbroeken M: Costuumhuis GERARD HOftEZAK WEET OOK U „LUCTOR ET ËWIÉRGO" Gebr. SUSAN P. L. O. SNIJERS Peiwent Wave oompl. f4.- ALLE DRUKWERKEN VOOR DEN HANDEL Autobandenbedrijfr.,Centrum" Mevr.Ca:fl*H.ILStarjii-Bekker radio moet med zijn M. J. AKKERMANS Dineert II Zandig aqk in L A NGËZAAL The Berlitz School ol Lipases TEGEN HÜEST EN VERKOUDHEID Drogisterij Fa. DÉEIER-BLEYS OANSCURSIiSSEN 1934. JOHN IMAGER Gebrs. P.&D. Brieër KACHELREKJES 0.48 I 90 cent Borduur-Atelier C. DONCKER DONDERDAG 28 DECEMBER 1933 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD - PAG. 7 DOOR LEO K. ZELDENRUST „Wat reg is mot bestaan, AI zou de wereld ook daarbij ten onder gaan!" Iedere stad heeft zoo haar gebouwen, waar een zeker deel van de bevolking vol eerbied tegen op ziet of op zag. In 's-Gravenhage hebben we hiervan een schitterend voorbeeld in den vorm van de Gevangpoort. Iedereen, die in de gelegenheid is ge weest om daar te aanschouwen, hoe voor treffelijk onze voorouders waren op het gébied van naastenliefde, is natuurlijk vol afschuw en met de overtuiging, dat het menschdom sindsdien in beschaving zeer hard vooruit is gegaan, daar vandaan ge komen. Een dergelijke illustre instelling bezat ook Leiden. Hier was het Gravensteen. Een deel van den toren en de gewelven der kelders dateeren uit de 13de eeuw. Waarschijnlijk is het gebouwd in den zelfden tijd als het Gravenhof, dat er naast lag. Dit hof lag tusschen de Kerkgracht aan de Oostzijde en de Papegracht aan de Westzijde, terwijl het Zuidelijk begrensd werd door het Pieterskerkhof, Noordwaarts door de Voldersgracht. Graaf Floris V aanschouwde hier het le- vénslicht. Het Gravensteen diende om er misdadi gers van geheel Rijnland alsmede der stad Leiden in op te brengen. Tot die misdadigers werden bijvoorbeeld die lieden gerekend, die hunne schulden niet betalen wilden of konden. Als burger en poorter kon men wegens schuld „ontpoorterd" worden, dat wil zeg gen, men kon zijn poorterschap kwijt ra ken. Eerst werd echter uitgeroepen of er wel licht iemand was, die de beschuldigde nog borgen wilde. Was dat niet het geval, dan kon men de bloedverwanten gevoegelijk goeden dag zeggen, want men ging onher roepelijk in de „gemeene gevangenisse" en kwam er pas dit, wanneer de schuld be taald was. Eén voorrecht was het slachtoffer nog ge gund, alvorens opgeborgen te worden. De schout moest hem drie malen om den „blauwen steen" leiden „ende telcken reijse vraghen, offer yemant was, die denselfden verborghen wilde, ende niemant voort ko mende werde voort naar de gevanchenisse geleyt". Het Gravensteen was eertijds omringd door water en had een openbaar gerechts hof, dat den welluidenden naam „Schoon- verdriet" droeg. De graaf van Holland was eigenaar van het Steen, totdat het zoo vervallen was, dat de misdadigers aan eene kant er in ge worpen werden, doch onmiddellijk daarop aan de andere zijde er uit liepen. Aangezien hierdoor niet aan het beoog de doel beantwoord werd en de graaf noch tans geen geld had de noodige herstellingen te laten verrichten, klopte hij bij de stads- regeering aan om hulp. Het stadsbestuur verleende die hulp, doch zorgde er tegelijk voor eenige voorrechten van de graaf te krijgen. Toen liet Gravensteen hersteld was, bleek het een groote aantrekkelijkheid te bezit ten. De zaken gingen zelfs zoo goed, dat men over uitbreiding ging denken, docli daar men voor alles zuinig wilde zijn, be sloot men in 1463 voorloopig te verbouwen. In het jaar 1656 kwam tenslotte de uitbrei ding. De sierlijke loggia dateert van 1655 en 1656, de voorbouw met de vierschaar aan het gerecht, dat voorzien is van beeldhouw werk van Xavery, is uit het jaar 1672. „Die van den Gerechte der Stadt Ley- den, gezien hebbende zekere teykeninge van eenen Vierschaar en Schepenekamer, te maacken aan 't gevangenhuys, hebben na delibiratie goedgevonden en verstaan, dat dien conform aldaar een vierschaar en schepenekamer metten eersten gemaakt, de galderije met ijzere bezet en het werk van dien zonder uitstel bestedet zal werden en dat vervolgens t' elckens, wanneer executie van Justitie geschieden zal, een hout scha vot, regt tegenover de Papenstraat, opge- regt zal werden, ten einde eenen ygelycx, des begeerig zijnde, te bequamen de voorsz. exécutio te konne aanschouwen". Met de rechtspraak waren belast de schout en de schepenen, terwijl het eigen lijke bestuur eener stad in handen was van de burgemeesters, die aanvankelijk aan de schepenen ondergeschikt waren. Behalve dezen bestond de vroedschap, die samenge steld was uit afgetreden burgemeesters en schepenen. Droeg het ambt van schout een meer blij vend karakter, burgemeesters en schepe nen bekleedden hunne functie slechts voor één jaar. Bij uitzondering bleef een schepen gedurende twee jaar in dezelfde functie. De benoeming van een schepen geschied de door den vorst, die hierbij.koos uit een dubbeltal, dat jaarlijks werd opgemaakt door veertig notabele burgers. De burge meesters werden gekozen door het oude gerecht en de vroedschap. Behalve deze heeren, die in hoog aanzien stonden, waren er in de stad nog anderen, wier titel wellicht voornamer was, doch die veel minder te beteekenen hadden. Dit wa ren de „bonmeesters", of „buurtheeren", die belast waren met het handhaven der gemeentelijke voorschriften. Zij werden gekozen door de bewoners van een buurt en droegen de meest verhe ven titels als hertog, graaf, prins en koning. Niet ver van het Gravensteen, namelijk in een hoek van het St. Pieterskerkhof vin den we nog een vertegenwoordiger van vroegere eeuwen. Hier bevindt zich een smaakvol zeventiende eeuwsch tuinpoortje. Eenvoudig en bescheiden slaat het daar en schijnt te mijmeren over het feit, dat het thans eenzaam en vergeten zijn verdere dagen moet slijten, totdat het wellicht in stukken en brokken naar een of ander mu seum of oudheidminnaar verhuist. HOOGEWOERD 14 De inrichting voor speciaal onderwijs Lid van de Ned. Vereen, van Dansleeraren Erkend door de C. C. Speciale club; yoror R.K Inschrijving dagelijks van 2 tot 10 uurn tn. ,/vxaaaJI 1837 1837 IS TOCH RUIMER 18^7 1837 HAARLEMMERSTR. 58 - TEL. 420 FIL.: HOOGEWOERD 32 - TEL. 840 Gerookte Paling Ger. Holl. en Amerik.^Zalm Fijnste Schotsche Maatjes Haring Zeeuwsche Imperiaje.Hesters 12 cent per stuk EN lOflRSMüNSSTEEB 25 C TEC. opfcciaal adres Voor Luiermandarhlceleref R.K. Tooneelvereenigingen. H.H. Geestelijk Adviseurs, Bestuur en Leden Laat TT niet misleiden door verdaohfci reclame ot door schriftelijke aanbiedingen1» op gebied van Grimeering en levering Tooneei-Costuum6 doch stelt U in verbinding met h^t GEDIPL. T00NEELKAPFER NIEUWSTEEG 7 dat het prijsverschil vn.l. Toor groot en beter drukwerk bij ons zoo geweldig isq -J Vraagt prijs zonder eenige verj>liqntiifl> uwerzijds Nieuwsteeg 9. Telef. 2567 GRATIS ontvangt U bij ons VI111 een prachtvolle on breekbare beker bjj aankoop van 2 tube Odol Tandpasta 35 ceijt of 1 groote lubé a <60 cent of 1 flacon Odol\M<j^dpatera f 1.25 Haarlemmerstraat 33.41 LUNCHROOM Het aangewezen jadiis, voor Uw kopje Koffie en UW twaalf uurtje. Banketbakkerij Beienr^ktii, Tel. 2583 OPGERICHT 1829 DAMES KAPSALON TURFMARKT 5*, TÉL. ^I, LEIDEN STERK VERLAAGDE PRJJZEN HAARLEMMERSTRAAT 222-267. Repareert Uw MlM onzichtbaar ander gwantie Leiden, Nieuwsteeg 17, Telef. 3406 Lerste Leitfsche R.K. Begrafenisonderneming GEVESTIGD I882\ 9188 G. Hr KLÉINHANS Pietcr de la CaurUlraat 22 TRANSPORT. TELEFOON 1455 Dipl. Heiig, en Maesagé van bet Ned Genootschap voor Heilgfm. en "Massage Ook clubjes voor Damep en,finderen Spreekuur van \—2^L uui^jBehalve Maardags en DonderdagV' 9766 RIJNSBURGERWEG 187 LEIDEN ADMINISTRATIE- KANTOOR Maar ook.fd&leverancier Alleen een vakman kan U'blijkend bevredigen Ged. Radio-Monteur, Hoogl. Kerkgr. 3, Tel. 1132 i u blijyend bevredigt STATIONSWEG 3af, LEIDEN TELEF. 1070, GlRO 73#>4 Bureau voor Admlnh Boekhoudifige Adviezen, Belastingzaken en Verzekeringen Waschteilen 70 c.M. f 1.75 Wringmachine 5 jaar garantie f\ 17>2S 5 Gaspannen merk B. K. f 5.95 Electrische Strijkijzers 1 ff 2.25 Wand- Koffiemolens f 1.75 WriAgerbokken /zeer sterk S Z.15 NIEUWSTRAAT 9 - TELEF. 110 AQUARIUMS - KOOIEN Leegverkoop tegen spotprijzen. Alles solied werk. K«my én ziet! Prima zingende Kanariep f £50, 7 3.50 Extra voorzangers 4.50J 1' 'rneand proef. GROENEVELD, Hoogl. Kerkgracht. HENNEN '33 Gevestigd 189S hier tpt'stede. Het eenigste Instituut voor onderwijs in Moderne' TaBen DOOR NATIONtLE LEERAREN LEIDEN - TURFMARKT 3 mr Altijd kunnen nieuwe oursussen worden begonnen -V Inlichtingen gratis VERTALINGS-BUREAU. hebban wjj alle mogelijke middelen in alle prijzen. zoóalMlle Dropsoorten, zoowel los als m blesjes; flacons Siroop, enz. N00RDEINDE 24, TELEF. 1168, LEIDEN De Luxe Auto Taxi Tel. 2893. Standplaats Steentraat. Wij rijden voor bet la£e Tax tarief. In en buiten Ileidpn Een betrouwbaar 6 A 7 tieré'oons Hudson. Dag en nacht geopend. Beleefd aanbevelend, L SCHILTHUIZEN, Pioenhof 18a, Tel. 2893 Aanvang J^njUari Privé- en jC^tfbles Bespreking dag. 5 lO.Vjtóngebrug 6a EVERT CASTELEIN Centrale, Verwarming Sanitaire fhi W Poetrekening' 143937 TELEF. 2289 DOELENSTEEG 9-1» Krijgt gij Logées met NIEUWJAAR, geen nood, Gebr. Brieër kan U helpen Ledikanien\en BediJen van prima kwaliteit eb, goedkoop DEKENS van^f f 4.90 BEDDENMAGAZIJN HOOGEWOERD 115 HOEK KRAAIERSTRAAT TELEF. 1721 GROOTE MAAT WATERSTEEG 2. WA HAARGROEIMIDDEL 85 CT. n haargroei. ten uitvallen Klitwortel op Brandewijn „MARTHA'' PER FLACON Hot beste voor d Het beste tegen Alleen verkrijgba ,r Drogisterij J VRIJ£NH|EK, Haar Istr 119 100 VISITEKAARTEN bedrukt met Uw naam, en JfOO Enveloppen De Goedkoope Handelsdrukkerij LEEUWENHOEKSTRAAT 6 /bij de PasKurttr.) (v.h. Sopbiastrant 34) BORDUREN, AJOUR^N, RLISSEEREN VERVEN EN STOOME/l i VERVERIJ „DE REEERBÓOG" Breestraat 159 Lalden/- Tel. 851 STOPPAGE - SPECIALE AFDEELING VOOR HET UPPER3EN VAN HEEREN,(LEEdlNG ■Hieuw Geluk. Aan het einde van de dagen Van het afgeloopen jaar Denken wij nog eens aan alles, Wat wij deden met elkaar. Bij ons kocht U al Uw spullen. Uwe deken en Uw bed En U hebt dat, blij van harte, In Uw kamer neergezet. En al waren ook de tijden Voor Uw beurs wel wat te slecht. Met een glimlach in Uw zorgen. Hebt gij tot elkaar gezegd: Kom, er is nog altijd uitkomst^ Ook al weet je soms niet hoe, Is de nood wat hoog gestegen, Ga naar de 3 Eenen toe. Want daar vind je voor een koapje Alles wat je hart begeert, En zoo zie je, dat malaise Altijd uitkomst zoeken leert. Uitkomst gaf U de 3 Eenen, Want wat U daar hebt gekocht, Had U voor zoo weinig centen Altijd tevergeefs gezocht. Da's de les van het verleden, Van het afgeloopen jaar, Da's de voorspoed in malaise, Die wij deelden met elkaar. En nu zien we naar de toekomst Weder opgewekt en blij, Wellicht gaan de somb're tyden, Langzaam wel, maar vast voorbij. Maar ondanks die somb're tijden, Bij ons gaat dat immer zoo Geeft U toch weer de 3 Eenen Zijn artikelen cadeau. Wees dus opgeruimd en vroolijk, In het nieuw begonnen jaar, Heusch wij willen U weer helpen, En dan helpen wy elkaar. Zie dus maar weer vol vertrouwen Naar de nieuwe toekomst heen En tel altijd op Uw vingers Uw geluk. Tel: driemaal een! TROUBADOUR. R.K. VEREEN. VOOR KRAA^VERZORGING VOOR ALLE GEZINDTEN TE LEIDEN Plaatsing-Bureau Bqerhaavestraat 30 verleent hulp door gédiplomeerde krachten Geopend elke Dondetda ^rafdejag van 2—5 uur tot het verstrekken v m/jlq gewenschte in lichtingen en ter aanmelding van contriba- eerende leden. Schriftelijke aanvrage adres: R.Kr. Vr. Kr., Stille Rijn 7, Telef. 18 deren voor 13 een! er. dl» het nieuwe voeder-GALLA ge kost éer dag slechts en hij kreeg in 11 van'o'.kipper kreeg een klppenfok wonderbare vitaminen bruikte, want GALLA 2 cent per 10 kipper dagen 18 eieren meet 13 cent GALLA hadd( i het zelf. Per groot pak Verkoo^lwltoor! "r i gekfegen. Probeer 700 portie rtles) f 1.60. Ervsrea Potter*' Domlceol Rotterdam. VOOR GROEN gm er a OS VOO" S. A. BRQERSE a Drogist HAARLEMMERSTR. 68 TEL. 784 KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1933 | | pagina 7