Daar heb je gelijk in. DANS INSTITUUT AUTOS DE GROOT MAISON H IVB. J. AKKERI/IANS EINDE CRISIS LEIDSCH ANTIEK .0.3.0. I I H 1 DANSLESSEN v, Daacaieie S. P. WIELINGQ,ïrstó DE 3 EENEN 111 HAARLEMMERSTRAAT 111 Hei Costuuiuis GERöRD HOPPEZflK I hoogewqerd >4 JOHN KAGER 1 MfllSDIWLflNC RUIME KEUZE M; RADIO MOET GOED ZIJN HENRI ST A/AtS M. ROOS Mijnheer SI. Nicolaas. Dineert U Zondag pok in „DE HARÉÉIE" Een nuttig St. Nica'aas-Ssschsnk is een goed werkend Jdainiactihrn ALLE DRUKWERKEN VOOR DEN /HANDEL KEUKENTAFELS 1.39 Ilie Berlitz School of Languages Mevr.Co;f 1. A.Storm-Detikcr EET MEER VJSCM Borduur-Atelier C. DONEKER F» JflHS. KNEGTEL N00RDE8NDE 27, TEL. 1BB5 HERM, TROSSEL'S EVERT CA9TELÊIN DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PA li. 1 DOOR LEO K. ZELDENRUST Tot de antiquiteiten, die Leiden zoo be langwekkend maken, zijn zeker te rekenen de prachtige kerken als de St. Pieterskerk, de St. Pancraskerk en de Marekerk. De hierbij afgebeelde Marekerk, hoewel niet de oudste der drie genoemden, is toch een der meest typische. Tot haar bouw kwam men door de vol gende ooi-aken. „De stad Leyden, voor weinige jaeren dcor de besmettelijke ziekte geweldig ont bloot van inwooners, was in korten tijd zoo door den oorlog in Duitschland als el ders weder met zooveel menschen ver vuld, die hun onderhoud door de hand werken en neeringen zogten en hier een veilig verblijf vonden, dat er nauwlijks hui zen genoeg le vinden en kerken te klein waren, om de toehoorders behoorlijk te be vatten. Sulks de Heeren Regeerders aan- GEZICHT OP DE MAREKERK. dachtlijk op de zaaken acht geevende niet alleen het vermenigvuldigen der woningen bezorgden, maar ook oorbaar vonden om de gemeente door heilzame leeringe te doen stigten en door vermaningen uit Gods woord in haaren plicht te houden. Met dit ogmerk zijn de voorbereidselen tot het bouwen van een nieuwe kerk in het jaar 1638 ontworpen en op den 16e Maart 1639 in dier voege voortgedreven, dat tot den bouw besloten werd". Het „konstig bouwwerk", dat gebouwd werd door den bouwmeester Arent van 's-Gravenzande, was binnen tien jaar vol tooid. De schoonste kerk van Leiden is echter de St. Pieterskerk, die jammer genoeg reeds eenige malen aan den rand van den af grond heeft gestaan. De vermakelijke wijze van vertellen over een dezer keeren is wel de moeite waard hier te memoreeren. „In 't jaar ons Heeren duysent vijfhon- dert ende twaelf tusschen donderdach' ende vrijdach in der nacht, recht voordat de clocke een sloegh in 't leste quartier van dertfelver wijze in de eerste wijze van den vijfden dach van Maerte so viel ende storte te neder den thoorn van Sinte-Pie- terskerk, binnen de stede van Leyden. Ende 't crpys, Becken ofte Pynappel met den makelaer vielen Heer Symon Ewoutsz. Priester ende Pater van de faliede Bagy- n-mhuys intstucken, ende daer was veel houts op sijn bedde ghevallen, daar hij op lach en sliep, ende was in grooter vreezen van sijn lijf". Behalve de vrij algemeen bekende hof jes bezit de „Sleutelstad" nog enkelen, die niet in het middelpunt der belangstelling staan, maar toch dikwijls wel een bezoek waard zijn. We moeten deze alweer niet zoeken in deftige wijken, want daar hooren ze niet thuis. In de achterafbuurten treffen we hen echter des te vaker aan. Dat zijn de hofjes zooals we er een vin den op de Middelste Gracht en dat de som bere naam draagt van Zwartehandspoort. Geen monumentale poort siert den in gang. Geen deftige pomp met koperen uit- loopen. Ja zelfs geen onderdeurtjes en toch is het een schilderachtig hoekje. Een klein binnenplaatsje met witgekalk te muren, die door den tijd heerlijk smoe zelig geworden zijn. Een paar forsche kas- tanjeboomen, een grasveldje, een min of meer verveloos hek, roode pannedaken, „viola" tout", oogenschijnlijk niets bijzon ders, doch men moet het zien om er de be koring van te ondergaan. Hier treft men niet de frissche, opgeruimde helderheid aan, die de oudé-vrouwenhofjes eigen is, doch alles draagt den stempel van armoede en verval. Ondanks dat alles, gaat er voor wien er nog oog voor heeft een groote aan trekkelijkheid van uit. Zoo bezit de „Sleutelstad" voor den ijve- rigen zoeker tal van interessante hoekjes, poortjes en steegjes, waaraan veel genoe gen is te beleven. Een kleine dosis vrijpostigheid zal U daarbij te stade komen terwijl een weinig kunstzin een voorname factor is voor het slagen van een ontdekkingstocht door de binnenlanden vanLeiden. DE ZWARTEHANDSPOORT. VOOR J3* 28 Privé- en Clublessen zijn dagelijks te besoreken Vraagt prospectus A/WV\ 1 1837 IS37 IS TOCH RUBSUEH 1837 1837 't HEERLIJK AVONDJE IS GEKOMEN! Zult U dan pas zingen als U zoo'n heerlijke warme dekeru van de 3 éénen op Uw bed heeft liggen, die U zoo weinig mogelijk heeft gekopt./ Laat de 3 Een en U eens zijn zuiver wollen dekens voorleggen of die van eeiyz\\?apijdere dekking houdt, een goed gevulde gewatteerde deken en inplaats van koudelyolhtige lakens een molton deken, die U nu voor een paar dubbeltjes al kunt koopen-xl zult ondervinden dat de 3 Eenen U niet probeei't te lokken met allerlei onzin- (rwYt II toch zelf moet be talen). Zuiver wollen dekens 2 pers.: 2.75, 3.45, 3.85, 4,95 groot en zwaar '5.50, 6.25 in de maat 195 x 235 prachtdekens nu 6.90, 8.25, 8.90. Het allerbeste nu S.9C, 10.25, 11.90. 2 pers.: gewatteerde dekens 3.90, 4.40, extra groot 4.95, 5.60. Mol tondekens 2 pers.: 63, 89, 98, 1.10 extra groot en blankƒ1.29, 1.49, 1.69. Zoo ziet U goedkoop genoeg, maar ook geen okmiddelen. Wel geilen wij bij iedere wollen of gestikte deken een deken cadeau. Al deze genoemde prijzen en sooren zijn voor radig, d is niet tijdelijk of uitverkocht. 9764 NIEUWSTEEG 7 IS UW ADRES V00R:JmftkThacling van de Toon eel uitvoeringen. Beitel vroegtijdig U St. Nicolaas-Costuum enz.l Dus naar: GERARD \H0PPEZAK Gedipl. Tooneelkapper. Lid R.K. Mid. Ver. Hanze Centra'e Verwarming Sanitaire IrlsUha.ies Postrekening 143937 i TELCF. 2289 DOELENSTEEG è4l QflR5MflNSSTEEE25 C 1 j T6L.ia^ speciaal adres Voor Ituiermandarh kelen f DAMES KAPSALON Maar ookde leverancier Alleen een vakman kan U blijvend bevredigen Ged. Radio-Monteur, Hoogl. Kerkgr. 3, Tel. 1132 OPGERICHT 1875 HAARLEMMERS,TR. 58^ - TEL. 420 FIL.: H00GEW0ERD[32U TEL. 840 GEWEEKTE STÓKVISCH 20 CENT PER POND KABELJAUW in mooisn I 0.45 p. pond VERSCBE ZALM I 1.00 PER POND. In dezen benarden tijd, Waarin liedereen moet sparen, Nu U toch door de straten rijdt, Bezoek s'iv.p. .ook de Mare. Op 112, ^-ilt (j er aan denken, Woont een geluchte concurrent. Yoor wenig Jgeld nuttige ge- scheukeb. De kwaliteit is overbekend. Rjjwielenf passers, beitels,zagen, Voor de vakman of amateur, U heeft slechts voor 't doel to vragen, De grootste voorraad, kust en keur. A. ALT - Wlare 112 Restaurant Ie etage R.K, VEREEN. VOOR KRAAMVtRZORGING VOOR ALLE GEZINDTEN TE LEIDEN Plaatsing-Bureau Boerliajivestraat 30 verleent hulp door gediplomeerde krachten Geopend elke Donderdagmidd®* van 2—5 uur tot liet verstrekken van de ïewertschte in lichtingen en ter aanmelding van contribu-: eeeendo leden. Schriftelijke aanvrage adres R.Kr. Vr. v. Kr., Stille Rijn 7, Telel. 3042 De inrichting voor speciaal onderwijs Lid van de Ned. Vereen, van Dansleeraren Erkend door de C. C. Inschrijving dagelijlfs van 2 tot 10 uur n.m. ELFCTRISCHE DRAAGBA^ BANDMA/HIN^ f 89.—. Inlaadraachines Salonmeubels m verschjllVndj/modelleu en prjjzen. Naaimachinelamp<fn en Ohd-Meelen. Olie, Naalden en (Jaren tegen daApagpMs prijzen. Speciale Reparatie-inrichting vh WESTDORP Co. Morschstr. 34-56 STERK VERLAADDE PRIJZEN HAARLEMMERSTRAAT 222 267. SO Li DE AFWERKING WATERSTEEG 2. li m WA Repareert liw onzichtbaar onds Leiden, Nieuws ADMINISTRATIE-KANTOOR STATIONSWEG 3a, L0IDEÉ TELEF. 1070, GIRO 72821 Bureau voor Administratief Boekhoudingen J Adviezen, Belastingzaken en Vwzekeringen De Luxe Auto Taxi Tel. 2893. Standplaats Steentraat. Wij rijden voor hej lage Tax tarief. In en buitqfri Léidfen Een betrouwbaar 6 ïd 7 mersbons Hudson. Dag en nacht .geopend. Beleefd aanbevelend, L. SCHILTHUIZEN, Pioenhof 18a, Tel. 2893 LUCTOR NIEUWSTEEG 9 èog niet in zicht, 'l vbor uw drukwerk VzO Tvèl opgelost. jatuiicKjk naar drunkerij ENIERGO TELEF. 2567 Gevestigd 189S hier ter stede. Het eenigste Instituut voof onderwijs in mod erne Talen DOOR NATIONALE LEERAREN LEIDEN - - TURFHARKT3 •ïSF" Altijd kunnen nieuwe cursussen worden begonnen Inlichtingen gratis VERTALINGS-BUREAU. Eerste Leidsche R.K. Begrafenisonderneming GEVESTIGD G. H. KLEltfHANS Pieter de laVJJourtstraat 22 TRANSPORT. - TELEFOON 1455 Dipl. Heiig, en Mas sago van het Ned" Genootschap voor Heilgyin» en Massage Ook clubjes voor Dames en kinderen Spreekuur van 121/.-. uur, behalve Maardags en Donderdags. 9766 RIJNSBURGERWEG 187 - LEIDEN vbiesjA. Dage MG. TAnpQT, GR LIAUf. Nu is lijk» GRIET, Ze is goedkooper dan versche aanvoer van TONG. SCHZLVISCH en KABZLIAl de tijd om ook eens de fijns» visch te eten. Aanbevelend, C. DEN DULK Jaspz. Katwijk a/Zee - Tel. 81 - Zuiiistraat 45 B0R0USEN, AJÏUREIVPLIS3EEREN, VERVEN EN ST00MEN VERVERIJ „03 RE^NBOOG" Breestraat 159 Leiden - Tel. 851 STOPPAGE - SPECiALE AFDEELING VOOR HET OPPERSEN VAN HIERENKLEEÜING. 9784 is een nuttig en degelijk St. Nicolaas- Geschenk altiifl welkam. GEEFT BEN G/eOE DEKEN f2,95 f3,1*1 tjffto f7,90 f8,9f Jï 14,75 Gebrs.(e/&vt). BfïlEÉR H00GEW0ERD 115 hoek Kraaierstr. Tel. 1721 In Crisistijd ijf „Centrum" f.utotail garantie ISli eg 17, Teief. 3406 Slijterij „Het Wapen van Leiden" INMAAK BSANQY, WITTE en ROODE PORT, SAMO^t SPAANSC.TE WIJN per liter f. I.—, f. 1.25, f. 1.50 Bij aankoop f. I Liter een glas cpileau; perflehcf 0.75, f/o.Bj, i I.—,f. 1.25 9769 en Jiooger. Gemengde Vruchten per Literpot 1.1.25, f. 0.95 DOF" Zeer geschikt voor Bowl M0USSANA per flasch f. 0.75 Voor 10 Gld. bons 50 ct. terug GOEDKOOP DRUKWERK. lO.OOONOTA's t 7. - 100 VISITEKAARTEN mat lOO^ENVELOPPEN tl.— fsapien). Voorts alle andere Drakvféikrji tegen do LAAGSTE HRliiEij. De Goedkoojie Haijde sirukkerij!!! LEEUWENHOEKS T8MT 6, LEIDEN )bij de Pasteurstraat) v/h. Sophiastraat 34 Bij GEBRS. SUSAN HAARLEMMERSTRAAT 39-41 GROOTSTE SORTERING: ACTETASSCHEN 1 MUZIEKTASSCHIN1V COLLEGETASaCirEN STAAFT ASSWIEN SCHOOLTASSCHEN BOODSCHAPTAS, ST. NICOLAAS ei SC HENKEN zijn altijd apart in opvallend laag in pr j's. .i GROOTE ÏORT^ERING IN: Sjaals sftipovers Handschoenen Dassen m. en z. band Overhemden Bretels Dassen Sokophouders Sokken \J Huisjasjes PANTALONPERS met extra strekker zeer luxe uitvoering 5,95 HERM. TROSSEL Hoogewoerd 109 Tel. 1902 Korevaarst. 5 AQUARIUMS - KOOIEN Leegverkoop legen~snotprijzen. Alles solied wérk. Komt en ziet! Prima zingende Kanattes 1 2.50. 3.50 Extra voorzangers V 4fo\, J maand proef. GROENEVELD, IfoogL Kerkgracht. Hennen '33. Alles geschikt St. Nic.-cadeau. RAI AVftNH IN DEN BURCHT ii/iLLiri V UllD a#s> ZONDAG 8 uur - DEMONSTRATE v CHARLESTON BLUEp J KAARTEN AFHALEN: f LANGEBRUG 6a.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1933 | | pagina 7