M. ROOS EET MEER VISCH R.K. ÏOONEELVraiGIU Een goed werkend NAAIMIICIIIIIE s. p. iipte^"28 DANS INSTITUUT ANTQN DE BRUUT LEIDSCH ANTIEK MAISON HENRY DANSLESSEN RbéfAX rn- NU KUNT U ZEKER alle voor drukw den h MfllSDNïBLANC M; :rken (del Permar ent Wave ompl. f4.- Barduur-Atelier C. DONCKER JOHN KAGER M. J. AKKÉRMANS LANG RADIO MOET GOED ZIJN HENRI STWATS vh. WESTOORP Co., Morschstraat 34-56 DONDERDAG 16 NOVEMBER 1933 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 7 DOOR LEO K. ZELDENRUST 1. LEIDSCHE GRACHTEN Gij wiens gelyc niet wezen zal, Niet is, niet was; gü die het al Van niet tot wezen hebt geschapen Gij goede Harder voor Uw schapen Leyden Uwen naem mit recht Tot den hogen hemeldrecht Tot de sterren moet verheffen, Ja veel hooger overtreffen Al U herelicke daden Al U heylzame genaden, Die van U handt haer zijn geschiet: Als zij noch onder het gebiet Des Princen en Vorsten van Orangyen Staende was: in welker hart Men de vurzicht ziet van dart, Uit de claver-rijcke velden Die Godts handt rontomme haer stelden Hoogh omringt van 't hoofsche steynen Were der strijdbare Romeynen. Tot de meest aantrekkelijke zaken der Hollandsche steden, behooren ongetwijfeld de grachten, ondanks het feit, dat hier uit het oogpunt van volksgezondheid wel het een en ander op te zeggen valt Hoewel de Amsterdamsche grachten in schoonheid niet te evenaren zijn, bezitten Leiden en Delft, alsmede verscheidene an dere steden in Holland toch nog van die juweeltjes, die met eere genoemd mogen worden. Weliswaar zijn er reeds velen ge dempt, wat het uiterlijk schoon en de ver houdingen van de huizen tot de verkregen straat weinig goed deed, doch degenen die ons nog resten vormen ware edelsteenen in de oude stedenbouw, waarop men te recht trotsch kan zijn. Een van die mooie Leidsche grachten is de Heerengracht. Het is wel niet meer de gracht zooals zij was in Renaissance- en Lodewijktijden, echter heeft zij in zekeren zin haar waardigheid weten te bewaren, waarmede zij haar Amsterdamsche zusters GEEREGRACHT nabijkomt. Wie heeft nooit de bekoring ondergaan, die uitgaat van zulk een gracht op een zomeravond, als de patriciërshuizen en de hooge iepen vertellingen schijnen te fluisteren uit lang vervlogen dagen? Wie heeft daarbij niet teruggedacht aan de tijden van gratievolle manieren, rate lende karossen en gepoeierde pruiken? Ja, toch is er iets blijven hangen uit die jaren! Dat is de sfeer, die nog altijd hangt om het kaaspakhuis op de Heerengracht. De schilderachtige gevel uit het jaar 1660 is interessant genoeg, om er eenige aan dacht aan te wijden. Met zijn kruisramen en kleine ruitjes, onderdeurtje en ornamentale versieringen boven ramen en deur vormt het tot een mooi voorbeeld van Hollandsche Renais- sance-bouwkunst. Van een geheel ander type, doch niet minder schilderachtig is het water- en vu urnerink je, annex kruidenierswinkeltje op de Oranjegracht. Zijn het hier wellicht de kleurige recla mebordjes? Zijn het de kleine ruiten, die het geheel zoo'n pittoresk aanzien geven? Doch een feit is het, dat dergelijke win keltjes tot de geestigsten in de stad behoo ren. Hoort ge dat winkelbelletje rinkelen, ziet ge niet in gedachte de winkelierster, klein, gezet, geheel passend in de sfeer van haar bedrijf? En ziet ge de klanten, die er in en uit- KAASPAKHUIS HEERENGRACHT loopen? Geen voorname personages, maar burgerjuffrouwen, die een praatje kunnen maken over voor hen bijzonder belang rijke zaken, als de kat van de buurvrouw, die van twee hoog uit het raam gevallen was, zonder haar pootjes te breken en van den zomer, die zoo droog was. Dat zijn de klanten van het winkeltje met zijn opgeruimd uitstalkastje, waar de poes op de toonbank zit en het kopergeld in het toonbanklaadje rinkelt. Een gracht, waar men de aristocratie van Leiden ook vergeefs zal zoeken is in dezelfde buurt gelegen en draagt den naam Waardgracht. Toch heeft ook deze gracht haar bijzondere aantrekkelijkheid. Bouwkunstig schoon is hier niet veel te vinden. Nu zijn het de bewoners, die voor de charme zorgen. Vinden we op de Hee rengracht nog min of meer de stjjfdeftig- heid der Amsterdamsche grachten, op de Waardgracht treffen we het leven aan, zooals dit zich in de volksbuurten af speelt. Daar hangt de schoone wasch voor de deur op een rek te drogen. Daar loopen de bewoners op hunne kou sen, zonder schoenen in huis rond of ma ken hier en daar voor de deur een klets praatje, de mannen over politiek, de vrou wen over huiselijke aangelegenheden. Om kort te gaan, daar heerscht die ge- noegelijke stemming, die men slechts in dergelijke buurten aantreft. Dat is de Waardgracht, waar men voor elkaar in de bres springt, als dit noodig blijkt, waar men leeft als in één groot ge zin en waar het Rapenburg met al zijn schoonheid en aanzienlijkheid, naar hun idee, bij in het niet zinkt, want dan is er maar een gracht, hun gracht, de Waard gracht. GCpgr- HUIZEN AAN DE ORANJEGRACHT Ilie Berlitz School ol limes Gevestigd 1898 hi^r ter stede. Het eenigste Instituut vooivonderwijs in Moderne Taüen DOOR NATIONAI* LEERAREN LEIDEN - - ^TURFMARKT 3 Altijd kunnen nieuwe cursussen worden begonnen Inlichtingen gratis VERTALINGS-BUREAU. sterk verlaagde HAARLEMMERSTRAAT 222-267. Ruime keuze WOL GEBREIDE JlanieltjesQmiutsjes, Jurkjes, Miei Bvargooii 'uitjes, DARSMANSSTEEG25 S. vet. sa** pectool adres Voor Luiermand arh kelen J Koopt wat U kan, Bi] Gebra. SUSAN. Wij leveren U reedt een goed^GHEERMES vanaf fl. 1.50. Het aangeweaen adres yoor ,1 Uw SCHEERBENOODIGiIHEOEN blijft GEBRS. SUSAN HAARLEMMERSTRAAT 36-41 DAMES KAPSALON TURFMARKT 5A, TCL. 431, LEIDEN Als U eens onze eigen fabrikaat prima Eau de Cologne, Parfum en Lotions gebruikt heett wenscht UViets anders Haalt U eens een proefje en U zal tevreden zijn. Drogisterij Fa. 8RIEJER-BLEJS Noordeinde 24. Tel. 1168. Leiden borduren, ajouren. plisseeren verven en stoo ververij „de re eilbèog" Breestraat 159 - Le let/ - Tel. 851 stoppage - specialetrfdeeling voor het oppersen van heerenkleeding. OPGERICHT 1875 HAARLEMMERSTH. 58.-jTEL. 420 FiliaalHOOGEWQERD É2. TEL 840 Versche Zalm fl-1.00 p. pd. Tarbot. „0.50 Groote Schelvisch0.35 Versche IJbokking0.06 stuk 1908 1933 Gedurende one 2-j#jig te staan moch ten wij U met vofdoeifinfc leveren. Eiken dag versche aanvoer van: TONG, TARBOT, GRIET, SCHOL, KABELJAUW enz. Bel op! Telefoon 81 Bestellingen vanaf 2 Gulden wordt telefoon vergoed Aanbevelend, 8974 C. DEN DULK Jaspz. Tuidstraat 45 - Katwijk aan Zee ADMINISTRATIE-KANTOOR STATIONSWEG 3aj[ LEIDEN TELEF. 1070, fc/RO F2824 Bureau voor /jpniiMratiën Adviezen, Belastingzaken en Verzekeringen 4' J Zeep Voordeelige Aanbieding Eachels en Hayd-J profiteert hiervan] nieuwst! Burcht) KACHELSMEDERIJ SINDS 1844 Eerste Leidsche R.K. Begrafenisonderneming GEVESl I6Q 1882 G. H. KLEINHANS Pieter jk la Courtstraat 22 transport. telefoon 1455 Vraagt I Onze Frie^che Taai-Taai Onze Rogtn-^Bi^tplaat en Onze specialiteit vjdetskoppen To CNIICDC botermarkt is r d. OmJLno telefoon 2583 FOCUS staaf batterij-lampen geheel compleet, 4555 ct., 2 cellig 95—1.15 en 1.35, drie cellig fl.30 en fl.5Ó. Gewono zakbatterA-lantaarns geheel complee/ en 90 ct., dito vlo# bevestiging op alantaaralfeak ySa en 90 ct StaalzakfcntaarnJ met rood, groen et vfit Ufcht 95 ct., compleet. Zak- en 3#a/batterijen 15 ct. per stuk. Kilometirtmlers fl.75 met dagteller f4.20, met snelheidsmeter f5.50. „Polar" stalen kunstschaatsen met klemmen f5.60, Schroefschaatsen f10.Noren, compleet met schoenen f 27.50. - ENORME KEUZE NUTTIGE ST. NIC0LAA8-GESCHENKEN. A. ALT - MARE 112 MF* Het adret voaf UW TOONEEL-UITVOÖRlfre is naar. IJ, GERARD HÖPPEZAK NIEUWSTCEG 7 - LEIDEN Costumier Gediplomeerd Tooneelkapper Lid R.K. Mld. Ver. „De Hanze* COSTUMES en PRUIKEN in alle stijlen voorradig GOEDKOOP DRUKWERK. 10.000 NOTA's/t 7.— 100 VISITEKAARTEN mz» 109 ENVELOPPEN 11.— (sanenj Voorts alle andere DriAcvwirkin tegen da LAAGSTE ffiLHEi. 0e Goedkoope Ha(/elsurukkerijU LEEUWENHOEKSTRAAT 6, LEIDEN (bij de Pasteurstraat) v/h. Sophiastraat 3*$ Maar ookde Jeyarancier Alleen een vakman kan U ïlijvend bevredigen Ged. Radio-Monteur, Hoogl. Kerkgr. 3, Tel. 1132 koopt men in een zaak mejfjiren Reputatie. Reclame Hand machine NEDERLANDSCHE/KROON t. 50. TRAPMACHINES, INLAADMACHINES, SALONMEUBELS in verschillende modellen en prijzen. Naalmathinjlanfpen, Onderdeelen, Olie, Naalden, Garen I Sociale Reparatie-Inrichting 1 VOOR Privé- en Clubleseen zijn dagelijks te bespreken Vraagt prospectus 1837 1837 IS J&CH RUIMER 1837 1837 HOOGEWOERD De inrichting voor speciaal onderwijs Lid van de Ned. Vereen, van Dansleeraren Erkend door de C. C. Speciale club voor R.K. Inschrijving dagelijks van 2 tot 10 uur n.m voor weinig geld een pracht matrasstel koopen. Wij hebben een heole groote partij matrasstellen gekocht, die nu heel gauw weg moeten zijn. U moet een» zien. pracht matrasstel, wolvulling mei aigenaaide randen, compleet 3-deelig, schuin peluw, 2 kussens, varuJ8l)Ö, nu I2«90 damast matrasstel, pracht Ivullijagi Éssheel compleet als boven, van 22.90, nu '/I I I5«f 5 idem, idem, met Java kapok kusseili,.,vikn^24 90, nu 16*80 Geheel compleet, gevuld met Javakapotfvan 32.90, nu. 26»5O Iets heel moois als boven, van 39-50, nu 31.50 Het allerbeste als boven, Tan 52.50, nu 33.50 Denk U er wel aan, zooiets kan alleen de 3 eenen U aanbieden. Onze oude naam waarborgt U de kwaliteit. 9764 „DE 3 EENEN" - III HAARLEMMERSTRAAT III

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1933 | | pagina 7