24ste Jaargang WOENSDAG 9 NOVEMBER 1932 No. 7350 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureaux: PAPENGRACHT 32, LEIDEN ROOSEVELT PRESIDENT DER VEREEN. STATEN 3)e £ckióolie0oti^ömt DE ABONNEMENTSPRIJS bedraagt bij vooruitbetaling: Voor Leiden 19 cent per week f2.50 per kwartaal Bij onze Agenten 20 cent per week f2.60 per kwartaal Franco per post f 2.95 per kwartaal Het Geillustreerd Zondagsblad is voor de Abonné's ver krijgbaar tegen betaling -van 50 een per kwartaal, bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent, met Geillustreerd Zondagsblad 9 cent. TEL. INT. ADMINISTRATIE 935, REDACTIE 15 I GIRONUMMER 103003, POSTBUS No. 11 DE ADVERTENTIEPRIJS BEDRAAGT: Gewone Ad vertentiën 30 cent per regel Voor Ingezonden Mededeelingen wordt het dubbele van het tarief berekend. TELEFOONTJES, van ten hoogste 30 woorden, waarin be trekkingen worden aangeboden of gevraagd, huur en verhuur, koop en verkoop f 0.50. De Democratische candidaat in de volksgunst. DROOGGELEGD AMERIKA WORDT NAT. DE NIEUWE PRESIDENT. NEW-YORK, 9 Nov. Hoewel de einduit slag van de presidentsverkiezing nog niet officieel bekend is, kan men uit de heden morgen 1 uur Amerik. £ijd (7 uur Amster- damsche tijd) bekende gegevens afleiden, dat de einduitslag vermoedelijk zal zijn, dat Roosevelt -153 van de 531 kiesmannen zal hebben, zoodat Hoover over slechts 78 jpr-^nannen zal beschikken. Dit is een re- córcumecrderheid bij de presidentsverkie zingen, zooals in de laatste decemma niet meer is voorgekomen. Voor 't eerst na 12 jaar zal op 't Witle Huis een Democraat als president zetelen. De congres-verkiezing. Het resultaat van de verkiezingen van het congres, dat tegelijk met de presidents verkiezingen is gehouden, zal waarschijn lijk een democratische meerderheid van 50 in het Huis van Afgevaardigden en van 20 in den Senaat opleveren. Een grootsch gebaar. Hoover heeft openlijk toegegeven, dat Roosevelt de overwinning heeft behaald. Hij zond Roosevelt het volgende felicitatie- telegram: ..Ik wensch U geluk met de ge legenheid de Vereen. Staten te kunnen dienen, en wensch U een succesvolle re- geerings-periode." Tengevolge van het ingewikkelde Arne- rikaansche kiesstelsel zal de geheele uit slag van de Amerikaansche presidentsver kiezingen pas later bekend, kunnen, worden gemaakt. Hoofdzaak is hier echter het verkrijgen van de meerderheid in de belangrijkste staten. Roosevelt heeft ook de leiding in alle deelen van Hoover's voornaamste st&at, Oalifornië, alsmede in de staat van Sena tor Borah, Idaho. Roosevelt dankte in een persconferentie al zijn assistenten en helpers voor het bij de verkiezingen behaalde succes". Een overwinnings-feest met boksers! Aan het overwinhingsfeest in het Bilt- more-hotel, waar Roosevelt met zijn fa milie logeert, namen ongeveer 2000 perso nen deel, onder wie de democratische can didaat bij de vorige verkiezingen Al Smith en de boksers Dempsey en Tunney. Al Smith antwoordde, toen men hem zijn indruk vroeg over het verloop van de ver kiezingen: „Ik ben opgetogen, wat kan ik meer zeggen.5' Hoover toont openlijk zijn teleurstelling over de geweldige nederlaag, die hem is toegebracht eii waarover algemeen gespro ken wordt als over een aardverschui ving ten gunste der Democraten. Het nieuwe ministerie. LONDEN, 9 Nov. Volgens de correspon dent te Washington van de „Times55 zal de Ministerlijst van de regeering-Roosevelt er .vermoedelijk als volgt uitzien: Staatssecreetaris van Binnenlandsohe Zaken Newton Baker. Staatssecretaris van Financiën: Alfred Smith en Owen Young. Staatssecr. van Oorlog: Albert Ritchie, cie. Staatssecretaris van Marine Mac Adoo. Binnenlandsche Zaken oud-senator Gil bert Hitchcock. Landbouw: Harry Byrd. Arbeid: Miss Francis Perkins. Justitie: Senator Welsh. Posterijen: James Farley. Handel: Evans Woollen. Indien het bericht ten aanzien van de portefeuille van arbeid juist is, zal voor de eerste maal een vrouw in een Ameri- kaansch kabinet ziting nemen. Weg met de drank smokkelaars! NEW-YORK, 9 Nov. In de hotels en restaurants is de overwinning van Roo sevelt uitbundig gevierd. De alcoholsmok- kelaars, wier bedrijf nu ten einde gaat loo- pen, verkoopen hun voorraden op straat. Grappig is de zorg, die Roosevelt tot het laatste toe wijdde aan zijn versleten grijsvilten hoed, die hem de geheele ver kiezingscampagne niet had verlaten. „Neem dezen ouden campagne-hoed en sluit hem op'5, zeide hij tot zijn negerbediende, toen hij heden in zijn huis te Hyde Park in den staat New-York was teruggekeerd. Roosevelt maakte er geen geheim van, dat hij bijgeloovig aan dezen hoed was ge hecht. Herhaaldelijk hadden souvenirjagers getracht, den hoed in handen te krijgen. Zelfs was op Roosevel's tournee door de Staten meermalen een poging gedaan om hem den hoed van het hoofd te rukken, maar tevergeefs. De hoed rust thans veilig in Boosevelt's kast. De verkiezingen zijn, kleine vechtpar tijen te New-York en Chicago uitgezon derd. rustig verloopen. De opkomst der kiezers was, naar Amerikaansche opvattin gen, zeer groot. Naar schatting hebben 40 pet. der kiezers hun stem uitgebracht. De Gebruikelijke verkiezingsdrukte is deze kger volkomen achterwege gebleven. In 'de gro'ote steden zijn bij. de verkie- zingscommissarissen reeds talrijke protes ten binnengekomen wegens verschillende onregelmatigheden, in het bijzonder we gens „beïnvloeding", vernietiging van kie zerslijsten en sabotage. In Westerville (Ohio), de bakermat van de prohibitiegedachte, is in het openbaar Gebeden voor een overwinning van de ge heelonthouders. In verband met de verschillen-de bepa lingen in' de kieswetten, in de verschillen de staten zal het officieele resultaat der verkiezingen pas heden vaststaan, omdat de wetgeving van Kentucky verbiedt de stembussen voor hedenmorgen 10 (plaats, tijd) te openen. Staat van beleg in Nieuw-Mexico. Naar uit Santa Fe in Nieuw-Mexico ge meld wordt, heeft de gouverneur aldaar in verscheidene staten den staat van beleg afgekondigd, aangezien het naar aanlei ding van de verkiezingen tot messteekpar tijen op grooten schaal was gekomen, waar bij één persoon gedood werd. Roosevelt in „de man" in 39 staten. NEW-YORK, 9 Nov. Hedenmorgen was de uitslag der verkiezingen bekend. Roo sevelt kreeg de meerderheid in 39 staten en heeft daardoor 444 kiesmannen in het kiescollege. Voor Hoover stemden slechts 5 staten met 51 kiesmannen. De 4 staten, waarvan de uitslag nog twijfelachtig is, besehikken te samen over 36 kiesmannen. De politieke gevolgen der presidentsverkiezing. Volgens de Amerikaansche grondwet zal President Hoover, die 4 Maart 1929 zijn in trede in het Witte Huis deed nog tot Maart 1933 in functie blijven. Gezien de overweldigende meerderheid, die de demo craat Roosevelt echter heeft behaald, ver wacht men niet dat Hoover tijdens zijn ambtsperiode nog eenige beslissing van principieele beteekenis op economisch ge bied of ten aanzien van de buitenlandsche politiek zal nemen. Het is integendeel zeer waarschijnlijk, dat president Hoover uit loyaliteitsoverwe gingen reeds overgangsmaatregelen zal treffen voor het komende bewind van Roo sevelt. Of dit zal geschieden door wijziging van het huidige kabinet, die in December a. s. wordt verwacht of door wijziging van de politiek zelf, is nog niet bekend. Overigens doen zich reeds stemmen hoo- ren, die in verband met de vernietigende nederlaag van president Hoover diens on middellijk aftreden eischen. Dit zou echter in de geschiedenis van de Amerikaansche constitutie een novum zijn en het is zeer onwaarschijnlijk dat hieraan gevolg zal worden gegeven. In elk geval zal in de Amerikaansche buitenlandsche politiek een zekere stilstand ontstaan en pas bij „bet bijeenkomen van dè economische wereldconferentie valt weer eenig actief optreden der Ver. Sta ten in de internationale politiek te ver wachten. Nu Hoover's heengaan eenmaal vaststaat doen zich echter ook stemmen hooren, die er op wijzen dat de scheidende president in zijn ambtsperiode de hevigste economische crisis heeft meegemaakt, die de were'd ooit heeft getroffen en dat hij het mogelijke heeft gedaan om het bedrijfsleven voor den ondergang te behoeden. Zijn groote verdienste is ongetwijfeld zijn werk tot het totstandkomen van het z.g. Hoover-moratorium dat kan worden be schouwd als het begin van de definitieve scrapping der herstelschulden. Men spreekt de hoop uit, dat de nieuwe president in de eerste plaats wijziging zal brengen in de Amerikaansche tariefpolitiek. Men verwacht dab Roosevelt de grootste aandacht zal wijden aan het b'ntwapenings- vraagstuk en in het bijzonder ook aan het vlootpro'bleem. Ook zijn opvattingen om trent de internationale handelspolitiek wekken in vele kringen hoop. Levensloop van den nieuwen President. De nieuwe Amerikaansche president Franklin D. Roosevelt weird op 30 Januari 1882 te Hyde Park in den staat New York geboren. Hij is een verre verwant van wij len oud-president Theodore 'Rriosevelt. De Roosevelt-s zijn van Nederlandschen oorsprong. Franklin D. Roosevelt studeerde rechten en werd advocaat, doch spoedig wijdde hij zich geheel aan de politiek. Hij werd geko zen in den senaat van oen staat New York en in 1913 werd hij staatssecretaris voor marine, een functie die hij gedurende clen geheelen wereldoorlog waarnam. Tegen het einde van-den oorlog werd hem de inspectie van de Amerikaansohe vloot toevertrouwd. In 1919 ging hij naar Europa om mede te werken aan de demobilisatie van de Ameri kaansche troepen. In 192S werd Roospvelt gekozen tot Gou verneur van den staat New York. Tengevol ge van een ernstige ziekte werd lU-sevelt ongeveer twintig jaar geleden verlamd aan beenen en voeten. Thans 11-3 rijn zijn voe ten gedeeltelijk verlamd en rich slechts met moeite voortbewegen. Niette min heeft, hij van de inspanning van de vér- kiezingscampagne weinig last gehad. PROF. DR. J. H. ZAAYER t Dit nummer bestaat uit drie bladen In den afgeloopen nacht is na betrekke lijk korte ziekte in den ouderdom van 56 jaar overleden prof. dr. J. H. Zaayer, hoog leeraar in de heelkunde aan do Loidscha Universiteit. Prof. Zaayer was, zooals bekend, voor het Academiejaar 19321933 benoemd tot rector-magnificus der Leidsche Universi teit, doch in verband met zijn gezondheids toestand nam hij als zoodanig kort na zijn benoeming ontslag, hetwelk hem vorige week officieel werd verleend. Johannes Henricus Zaayer' werd den 29sten Mei 1S7G te Leiden geboren als zoon van prof. Teun Zaayer, den bekenden Leid- schen hoogleeraar in de anatomie, die in 1902 overleed. Zaayer werd den 26stcn September 1894 aan de Leidsche Universiteit ingeschreven als student in de medische faculteit. Na heb beëindigen van zijn studies pro moveerde liij in 1903 tot doctor in de Ge neeskunde op proefschrift getiteld: „Bij drage tot de kennis van den oorsprong en den bouw der naevuscellen en der naevatu- moren". Van 19081915 was <Lr. Zaayer privaat docent in do Chirurgische Urologie aan de Leidsche Universiteit. Den 14den October 1914 werd hij als op volger van prof. Korleweg benoemd tot hoogleeraar in de heelkunde aan de Leid sche Universiteit, welk ambt hij den 3dcn Maart 1915 aanvaardde met een inaugu- reele rede, getiteld „Moderne vredes- en oorlogschirurgi'e". Als zoodanig en meer nog misschien door de practische uitoefening van zijn ambt heeft prof, Zaayer zich niet alleen hier te lande doch ook in vreemde landen en over- zoesche Nederlandsche gebieden een uit stekende reputatie weten te 'verwerven, vooral op het gebied van maag-operaties. Ook door zijn wetenschappelijke penne- vruchten, vooral in het Tijdschrift van Ge neeskunde zal de nagedachtenis van prof. Zaayer nog bij velen blijven voorbleven. In 1918 verscheen nog van zijn hand het veel gevraagde werk „Cardiospasmus en andere slokdarm-aandoeningen". De begrafenis van het stoffelijk overschot zal a.s. Zaterdag te 11.40 uur plaats heb ben op de begraafplaats Rhijnhof te Oegst- geest. Wegens het overlijden van prof. Zaayer hangt de vlag van het Academiegebouw en van alle gebouwen der studentenvereeni- gingen halfstok. Hoofdpijn i en Kiespyn zullen spoedig bciflarcyiloor Mijnhardt's Hoeders Yraag daarom Mijnhard/s llfcot'dpijiipoeders en Mijnhardt's Kiespijn/ocdws. Alleen echt als op doos en poedels d</n aam Mijn hardt staat. Let bij hetkoopen hierop. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist 8666 VOORNAAMSTE NIEUWS. BUITENLAND. Bij de Presidentsverkiezingen in Amerika heeft Roosevelt met overgroote meerder heid de overwinning behaald. (Ie blad). BINNENLAND. De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer zijn aangevangen. (2e blad). De Engelsche regeering heeft aan den handelsvertegenwoordiger van Nederland en van andere spekuitvoerende lande" offi cieel medegedeeld, dat de invoer van bacon met 20 pet. zal worden verminderd. (Ie blad) De loonsverlaging bij tie Spoorwegen is uitgesteld. (Laatste Berichten). Wetsontwerp tot verlenging der Tarwo- wet te wachten (le blad). Nadere regeling voor spijsvetten. (Ie blad). Monteur te Rotterdam door electrischen stroom gedood; ernstige kortsluiting het ge volgd. (Gom. Berichten 3o blad). Poging tot roof en moord op een oude vrouw te Ressen. (1ste blad). De te Haarlem ontsnapte gevangene in Arnhem aangehouden. (Gcm. Berichten 3de blad). LEIDEN. Prof. dr. J. H. Zaayer overleden (1ste blad). Opening van de R. K. Montessori-school aan de Haarlemmerstraat (1ste blad). POGING TOT MOORD EN ROOF. OUDE ALLEENWONENDE DAME OVERVALLEN. Uit Eist wordt gemeld: In het dorp Ressen heeft in den afgeloo pen nacht een poging tot moord en roof plaats gehad. Omstreeks middernacht werd de burgemeester van Bemmel, de heer Iler- ckenrath, onder welke gemeente het dorp Ressen valt, gewaarschuwd dat was inge broken bij de alleenwonende G5-jarige me juffrouw van Druten in Ressen. De burge meester begaf zich met de politie naar de woning van de vrouw. Het bleek dat alles was overhoop gehaald en dat een drama had plaats gehad, waarvan de oude vrouw, een weduwe, het slachtoffer was. Dc vrouw was hevig bloedende in nachtgewaad ge vlucht naar clcn overbuurman Tennissen. Hier werd haar nog in den loop van den nacht een verhoor afgenomen. Zij kon een signalement van den dader opgeven. Mejuffrouw van Druten vertelde, dat /.ij onraa-d in haar woning had gehoord en dat zij toen is opgestaan. Zij zag een man in dc deur van haar woning staan, die haar on middellijk aanviel en haar met een mes of door middel van een revolverschot ernstig verwondde Nog in den loop van den nacht worden de politieautoriteiten van de omliggende gemeenten gewaarschuwd. Dit had tot ve- sultaal dat aan de Waalbrug to Nijmegen '11 politieagent een jongeman aanhield, die aan het signalement beantwoordde. Hij zeide s'.ager te Bemmel te zijn. De politie agent verzocht hem mee te gaan naar het politicbureau. Aan den ingang van het wachtlokaal heeft de man zich losgerukt en een schob op den agent gelost, die aan de hand gewond werd. De man vluchtte. Het onderzoek wordt voortgezet. De gewonde vrouw is in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis tc Bemmel vervoerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1932 | | pagina 1