VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1932 DE LEIDSCHE COURANT DERDE BLAD PAG. 9 BUITENLAND DUITSCHLAND WAT WIL VON PAPEN? Rijksdagontbinding en referendum? De Petit Parisien" wil van een ver trouwensman uit de naaste omgeving van von Papen de volgende inlichtingen ontvangen hebben omtrent het binnen- Iandsche politieke programma der rijks- regeering voor de eerstvolgende maan den. Na de bijeenkomst van den rijksdag in September zal de regeering de re- geeringsverklaring voorlezen, waarop de algemeene beschouwingen zullen begin nen. Aangezien te voorzien is, dat deze met een motie van wantrouwen zullen ein digen, zullen de beraadslagingen onder broken en de riiksdag ontbonden wor den. Einde October zullen dan nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven on der de leuze: Voor een rijksdag, die tot werken in staat is. Aangezien ook de nieuwe rijksdag, naar te voorzien is, niet in staat zal zijn werk te verrichten, zal ook deze kort na de eerste bijeenkomst worden ont bonden. Dan zal riilcspresident von Hin denburg een algemeen referendum uit schrijven over de volgende punten: ver hooging van den leefti'd, waarop het kiesrecht verkregen wordt van 20 tot 25 jaar en instelling van een eerste kamer of senaat. De „Petit Parisien" voegt hieraan toe dat. de rijksregeering het over dit pro gramma geheel eens is-, nadat iedere hoon, om Hitier aan de regeerirlfc te doen medewerken, uitgesloten is. Klara Zetkin zal den Rijksdag openen. Naar door den berichtendienst van de vereeniging van Duitsche dagbladuitge vers wordt gemeld, heeft de communis tische rijksdagfractie er den huidigen rijksdag-voorzitter Loebe van in kennis gesteld, dat Klara Zetkin, het vrouwe lijke Rijksdaglid. dat te Moskou ziek ge legen heeft, als oudste lid van den nieu wen Rijksdag de constitueerende verga dering van het nieuwe parlement zal leiden en aldus de functie van voorzit ster, als zijnde de oudste in jaren zal vervullen. Hierdoor kan als vaststaand worden aangenomen, dat Klara Zetkin de rijks- dagzitting zal openen, indien althans de pogingen, die op het .oogenblik in het werk worden gesteld om de bepalingen ten aanzien van het presideeren door de oudste in jaren te wijzigen, met de be doeling op die wijiz.e het uitbreken van een scherp conflict in de openingszitting te voorkomen, niet met goed succes worden bekroond. Daar er in de nationaal-socialistische pers tegen deze 75-jarige vrouw een ge weldige campagne is geopend en voorts met het oog op de verwilderde parle mentaire zeden in Duitschland, is het gevaar niet buitengesloten, dat het reeds in de eerste Rijksdagzitting tot een woest schandaal zal komen. Alle pogin gen van voorzitter Loebe om de commu nisten er van terug te houden, deze door ouderdom en ziekte ondermijnde vrouw bloot te stellen aan de gevaren van een Duitsche parlementszitting, zijn echter mislukt. Weder twee bladen verboden. De nat.-soc. „Hessische Volkswart", die te Cassel verschijnt, is tot en met 30 Aug. a.s. verboden. De communistische „Rote Fa-hne" te Berlijn is van 28 Augustus tot en met 2 September verboden. Deze maatregel staat in verband met een heden in dit blad verschenen artikel, waarin buiten gewoon scherpe critiek wordt uitgeoefend op het vonnis, dat gisteren door de spe ciale rechtbank te Berlijn werd uitge sproken, waarbij een communist tot tien jaar tuchthuisstraf werd veroor deeld. Hitlerianen vallen politie aan. Bij het binnenrijden van een batterij van een regiment artillerie in Halle be vonden zich onder de tienduizenden toe schouwers ook geüniformeerde nat.-so- cialisten, die trachtten een stoet te vor men. Toen de politie tusschenbeide kwam, werd zij door de nat.-soc. aange vallen, zoodat van den gummistok ge bruik moest worden gemaakt. Een groot aantal personen werd gearresteerd. Ruiten van Münchensch dagblad ingegooid. Gisteravond laat zijn de ruiten van de „Münchcner Neueste Nachrichten" door steenworpen uit een auto verbrij zeld. Het nummer van den wagen kon evenwel worden genoteerd; later bleek, dat de auto op naam staat van den na- tionaal-socialistischen afgevaardigde Wag ner. Het verdere onderzoek der politie leidde tot de arrestatie van den natio- naal-socialist. Otto Nippold, den leider van de gouw Miinchen, die verklaarde, voor de daad verantwoordelijk te zijD. ENGELAND SITUATIE IN LANCASHIRE WEDER DREIGEND. Onderhandelingen mislukt. De vertegenwoordigers der textielarbei ders in Lancashire hebben de voorstellen, om de loonenn te verminderen met 2 sh. 9 d. per pond sterling, verworpen. Er bestaan geen plannen voer een nieuwe bijeenkomst tot regeling van het conflict. SPANJE SANJURJO TER DOOD VEROORDEELD. President verleent gratie. Het Spaansche hooggerechtshof heeft gis teren, naar „United Press" meldt, generaal Sanjurjo wegens rebellie ter dood veroor deeld. Voorts werd generaal Herrenz tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld en lui- tenat-kolonel Infante tot 12 jaar gevange nisstraf. Justo Sanjurjo, de zoon van gene raal Sanjurjo, werd vrijgesproken. De president der Spaansche republiek, Zamorra, heeft het doodvonnis tegen gene raal Sanjurjo in levenslange gevangenis straf veranderd. Aartshertog Karei van Habsburg Bourbon gearresteerd. Toen voorbijgangers op een der boule vards van Barcelona een auto zagen staan met het koninklijk wapen der Bourbons, protesteerden zij hiertegen met kracht. Om de samenscholende menigte uiteen te drijven, moest de politie den chauffeur ver zoeken, den auto naar de garage terug te brengen, daar de eigenaar niet meer terug kwam. Men vernam later, dat de eigenaar van den auto de Oostenrijksche aartshertog Ka- rel van Habsburg Bourbon is. die gearres teerd en in de gevangenis geworpen is. De aartshertog woont sinds lang te Bar celona. JAPAN NAAR ERKENNING VAN MANDS- JOEKWO. Het eenige middel om den vrede in Oost- Azie te stabiliseeren. De Japansche minister van Buitenland- sche Zaken Oesjida heeft, in de Kamer mee gedeeld, dat de regeering voorbereidingen treft voor een spoedige formeele erkenning van den nieuwen staat Mandsjoekwo. De Japansche regeering, aldus de minister, is er van overtuigd, dat zulk een erkenning het eenige middel is, om een permanenten vrede in het Verre Oosten te stabi.iseeren. De regeering is doordrongen van de dwin gende noodzaak om te geraken tot een fun- damenteele oplossing, die voorgoed de oor zaken van het eeuwenoude Chineesch-Ja- pansch conflict uit den weg ruimt. De minister voegde hieraan toe, dat Ja pan geen inbreuk heeft gemaakt op het an ti-oorlogspact en dat de erkenning van Mandsjoekwo niet indruisch( tegen het ne- gen-mogendhedenpact. Graaf Oesjida verklaarde nog, dat de Ja pansche regeering niet alleen ervan over tuigd is, dat door de erkenning van Mands joekwo de vdede wordt gewaarborgd, doch dat zij het noodzakelijk acht, met het oog op de geweldige offers die Japan in het ver leden heeft gebracht, daardoor het Mans- joerijsche vraagstuk op te lossen. Een in ze kere kringen voorgestelde andere oplossing van het probleem kan slechts tijdelijk van invloed zijn Alle kenners van de chaotische toestan den in China, vervolgde Oesjida, moeten toegeven, dat een toevlucht tot het Volken bondspact of t-ot een ander Volkenbonds orgaan, dus m.a.w, een toevlucht tot alles, wat de „machinerie van den vrede" kan worden genoemd, volstrekt niet als genees middel kan worden gebruikt. Het feit van. de Mandsjoerijsche afscheiding van China is veroorzaakt door de Chineesche toestan den, n.l. de heerschappij der Chineesche ge neraals, en door den zin voor zelfstandig heid van de Mandsjoerijsche bevolking. De minister verklaarde verder, dat Japan Mandsjoerije niet in bezit wil nemen, doch een oplossing van het Mandsjoerijsche vraagstuk moet in overeenstemming zijn met de eischen van het Mandsjoerijsche volk. Tevens moeten Japans rechten in Mandsjoerije worden gewaarborgd en een herleving van de vijandige beweging tegen vreemde.ingen worden vermeden. BUITENL. BERICHTEN. MARECHAUSSEE NEERGESCHOTEN. Marecnaussees, die ter bewaking van de mijnschachten te Mariemont (België) waren aangesteld, bemerkten op een gegeven oogenblik twee verdachte personen. Zij vroegen hun zich te identiiiceeren. Bij net doorkijken der overhandigde papieren, trok één der individuen plotseling een revolver en schoot k bout portant een der mare- chaussées neer. De getroffene was op slag dood. De dader sloeg op de vlucht. De tweede marechaussée loste op den anderen aanvaller een schot, trof hem in het gelaat, doch slaagde er niet in, hem te arresteeren. Overigens is het in de mijnstreek over het algemeen rustig. DYNAMIET ONDER SPOORBRUG IN ONTARIO. Misdadig plan tijdig ontdekt. Onder een spoorbrug in de nabijheid van Oakland is oen hoeveelheid dynamiet ge vonden, groot genoeg, om bij ontploffing een ramp te veroorzaken. De lonten waren dusdanig geplaatst, dat de ontploffing moest plaats hebben bij het passeeren van een trein. Even voordat een trein moest voorbijkomen, werd de aanslag evenwel ontdekt Er kon nog geen spoor van de da ders worden gevonden. Vier personen door den bliksem getroffen. In geheel Oost-Pruisen hebben zware cn weders gewoed, waardoor de temperatuur sterk gedaald is Vier personen zijn door den bliksem getroffen en gedood. HEVIGE AARDBEVING OP DE PHILIPPIJNEN. Honderden huizen ingestort. Uit Manilla wordt gemeld, dat het Noor delijke Philippijneneiland Luzon door een hevige aardbeving is geteisterd. Vooral do aan de Westkust van het eiland gelegen havenstad San Fernando is zwaar getrof fen. Honderden huizen zijn ingestort, waar door duizenden bewoners dakloos zijn ge worden. TYPHOON OP FORMOSA. Talrijke slachtoffers Het Noordelijk gedeelte van Formosa is door een typhoon geteisterd. Duizenden H.A. bebouwde grond zijn overstroomd en een aantal personen, waarvan het juiste cij fer nog niet vaststaat, is omgekomen. Twaalf personen werden gedood en twee gewond, doordat een trein door den typhoon werd omver geworpen. Taihokoo en Kee- loeng staan onder water. Zes meisjes, die in twee drijvende restaurants bedienden, zijn in de rivier de Tansoen verdronken. UIT DE OMGEVING TER-AAR. DE GROOTE NOOD IN DE TUINBOUW. Er moet onverwijld geholpen worden. Woensdagavond werd in het R. K. Ver.- gebouw een groote vergadering gehouden van alle katholieke tuinders, onder leiding van den L. T. B. Aanwezig waren vele tuinders. De voorz., de heer C. v. d. Hoorn Azn, opent te 8 uur de bijeenkomst met den chr. groet, heet allen van harte welkom, en deelt mede, dat naar aanleiding van een ingekomen stuk, onderteekent door een 50-tal Tuinders, deze vergadering is opge roepen. Het stuk houdt in dringende maat regelen te treffen voor noodzakelijk levens onderhoud. De voorz. vraagt of een van de adres santen het schrijven nader wil toelichten, wat geschiedt door den heer A. Verlaan Dzn. Spr. gaat na al wat is gepresteerd door de organisaties en het loopt maar op een niet uit. De nood is nu zoo hoog geste gen, dat we geen eten meer in huis hebben De Regeering is maar doof daarom willea wij aandringen bij B. en W. om behoorlijk steun oan ons huishouden in stand te hou den. Weth. v. d. Hoorn deelt mede, dat B. en W. pas een conferentie gehad hebben met het dagelijksch bestuur v. d. Centrale Vei ling, en over den noodtoestand uitvoerig is ge-sproken. Nu, a.s. Maandag, zal in dea Raad over den slechten toestand gesprokén worden, en spr. hoopt, dat met algemeene stemmen zal worden aangenomen een schrijven te richten aan den Minister ook de tuinders in de steunregeling op te ne men. Spr. stelt voor dat de L. T. B. in de- zelide richting gaat werken en een schrij ven te richten aan den Raad. De secr., de heer Marknian betreurt net ten zeerste, dat B. en W. de organisatie zijn voorbijgeloopen. Wat heel't den L T. B. al niet gedaan. Zij staat direct naast net hoofdbestuur in verbinding met de Regee ring, zij is alleen met alle noodtoestanden op de hoogte Weth. v. d. Hoorn zegt, dat B. en W. ge vraagd werden door een deputatie van de Centrale Veiling voor een c-onierentie. De Dir. van de Centrale Veiling, de heer Post, wil niet hebben dat B. en W. een blaam krijgen. Vorige week had de heer Post een onderhoud met den Burgemeester, waarbij spr. er op aandrong, dat binnen 14 dagen steun moest komen voor de tuinders, daar de toestand ellendig is, en hierop is een vergadering belegd met B. en W. en 2 ambtenaren van de Veiling. Voorts, zegt spr., ligt het op den weg om direct aan te kloppen bij de Gemeente voor steun, daar de tuinders gebrek lijden. Er is dringend behoefte voor noodzakelijk levensonderhoud. Laten wij via de organi satie eensgezind optrekken naar de Ge meente, B. en W. weten heel goed hoe de zaken staan in het tuinbouwbedrijf. Er moet geholpen worden, direct. Weth. v. d. Hoorn zegt dat het plan is om de tuinders in die steunregeling op te nemen waarvan wij van de Regeering weer 50 pcf. terugkrijgen. De heer Post vindt het heel mooi, dat B. en W. met dit voorstel komen, maar zoo lang kunnen we niet meer wachten. Er zijn tuinders, zegt spr., die momenteel geen cent meer in huis hebben. Laten we nu pro- beeren met den L. T. B. één lijn te trekken, dat we een richting krijgen om zoo'n spoe dig mogelijk steun te verkrijgen. Intusschen is ook de zeereerw. heer Pas toor ter vergadering gekomen, die verwel komd wordt door den voorzitter. De heer J. Egberts het woord verkrijgen de, licht de bedoeling nader toe van het ingezonden stuk Hij wil de volle sympathie hebben van de vergadering, ten spoedigste aan te dringen om steun. Wij moeten een drachtig gaan samenwerken. Op voorstel van den voorzitter werd dit met applaus aangenomen. De heer Jac. Lek wil tweerlei steun, eerst voor noodzakelijk levensonderhoud en vervolgens voor ons bedrijf. Het eerste van de Gemeente en het andere van de Regeering, b.v. een toeslag per R.R. Ver der dringt spr. erop-aan de Banken en No tarissen in de hand te nemen en ook hen de noodtoestand eens goed bekend maken. De heer Post heeft naar aanleiding van de conferentie vele tuinders genoteerd van wie de inkomsten zeer slecht zijn waar directe hulp noodzakelijk is. Spr stelt voor. dat de L. T. B. en Ohr. B en T. B. geza menlijk een conferentie vragen met B en W. en dat dan s-poedig de Raad beslissen zal om directe hulp te veileenen. Er wordt jaarlijksch een bedrag uitgetrokken voor armenzorg, laten we deze benutten, en al mochten we de post overschrijden, dan valt er nog weer te confereeren. Nu is de nood op z'n hoogst gestegen. De voorz. kan dit vooTstel toejuichen en wil een commissie benoemen, uitgaande van den L. T. B., die dan voor de Raadsver gadering een bespreking aanvraagt met B. en W. Door den Pastoor worden benoemd het dag. bestuur van den L. T. B., plus de heeren A. Verlaan en Jac. Kempers. Nu werd er besproken langs welken weg de tuinders aan zouden kloppen bij de Gemeente. De heer Post dacht, dat sommi ge tuinders liever rechtstreeks naar de Ge meente wilde gaan en anderen misschien zich op wilden geven bij het bestuur van den L. T B. Spr. vermoedt dat zij op slot toch bij B. en W. moeten verschijnen voor het beantwoorden van verschillende vragen, en om geen tijd te verspillen, laten zij dan direct aankloppen bij B. en W. De Pastoor, zijn meening hieromtrent kenbaar makende, zou willen voorstellen dat de leden veel liever zich opgeven bij het bestuur, die zijn toch hun vertrouwens mannen, die hébben zij gekozen, en het be stuur kan toch zijn eigen volk het beste. Verder ook nog wordt de kracht van de standsorganisatie grooter als alles via hen gaat. Terwijl de Regeering steeds rekening houdt met de verschillende organisaties, kan dit hier voor de Ge-meente eveneens. Besloten werd, dat zij, die voor steun in aanmerking komen willen, zich moeten op geven bij den voorz. of secretaris van den L. T. B. De heer Post zou gaarne willen, dat de L. T B. afdeeling Langeraar, ook pogin gen in het werk wilde stellen aan te klop pen bij de andere Gemeenten, waaronder leden van den L. T. B. ressorteeren. De voorz. antwoordt, dat men hier reeds mede bezig is. Wanneer de conferentie gehouden wordt, dringt de heer H. v. Emmerik aan, dat de commissie zal pleiten voor een hoogeren steun dan bij andere groepen, daar de tuin der moet blijven werken, en dus ook meer noodig heeft. De voorz antwoordt, dat zij de zaak goed zullen voorlichten. Ten slotte stelt het bestuur voor ook den heer Post te benoemen in de commis sie. Dit wordt met applaus aangenomen. De hee-r J. Egberts zou willen aandrin gen, dat onze Regeering onze R. K. Staatspartij heeft het in haar program staan rekening wildé houden met de groote gezinnen. De voorz. zegt alle mede werking toe dankt den Pastoor voor zijn getoonde belangstelling en de leden voor hun medewerking en sluit de vergadering met den chr groet. LISSE Geboren: Elisabeth Laurentia, d. van P G. Vreeburg en M. A. G. Pauw. Sophia Martina, d. van M. Schoone en S. van der Klauw. Arnoldus Jacobus, z. van A. W. F. Janssen en A. M. A. Veerkamp. Ondertrouwd: M. J. Sprengers 23 j. met J. Ruigrok 21 j., beiden te Lisse. Overleden: G. Lommerse 84 j., wede. van R. Huyg. O. Verdegaal 67 j. eclit- genoote van J. Rotteveel. Gevestigd: P. C. J. vaji Kesteren en echtgen. Uit Hillegom. M. E. Kooij- mans uit Heemstede. H. Hanebec-k uit Schiedam H. C. van Schie uit Ter Aar. C. E. Wolters uit Haarlemmermeer. Vertrokken: J. Korver naar Am sterdam. S. van der Hoorn naar Hoorn. OEGSTGEEST. Gevestigd: H. Gottlieb van den Haag M. J. Vellekoop van Leiden. E. van Andel van Haarlem. H. Schoo en gez. van Den Haag. A. J. Gerritse en gezin van Leiden A. P. v. d. Geest van den Haag. A. Mulder van Bergen op Zoom. M. Koning van Beerta. A. W. J. Kolk van Rotterdam. J. Schipper.en gezin van Leiden. J. Bunnik van Ginne- ken. Wed. E. Mulder geb. Quich van Leiden. Vertrokken: J. Sicking naar Lei den. J. L. Nauta naar den Haag. L. v. Hattem geb. Breesnee naar Leiden. G. Egert naar Leiden. A. F. Stoltenborg naar Aarle-Rixtel. A. v. d. Berg en gezin naar Fijnaart N.-B. Gehuwd: A. v. d. Berg 27 j. en A. C. Pos 25 j. Overleden: A. v. d. Hulst geb. Bee- repoot. H. Egberts. SASSENHEIM. Oranjefeest. Zooals reeds eerder ge meld, houdt het bestuur der Oranjever- eeniging op 31 Aug. een kinderfee-stdag, welke als volgt is samengesteld: Des mor gens zal een optocht door het dorp worden gehouden van alle schoolkindoren, opge luisterd door de muziekvereenigingen „Crescendo" en „Ambrosius", waarna de kindertracbatie zal plaats "vinden, 's Mid dags is er touwtrekken door personeel van diverse firma's in ploeg ver band. Ook zal een wedloop worden gehouden, en demon straties van diverse sportvereenigingen. 's Avonds muziek en volkszang op het eilandje bij de muziektent aan de Charbon- laan. Opgaven voor volksspelen bij het be stuur. WOUBRUGGE. De burgemeester. Het hoofd dezer ge- ©ente tot 4 September a.s. afwezig. KATWIJK. Geschenken voor het Raadhuis. Nu de bouw van het nieuwe raadhuis te Kat wijk zijn voltooiing nadert, zijn door het Gemeentebestuur van enkele corporaties cn personen reeds geschenken voor dit ge bouw ontvangen, nl. een beeld, de gerechtigheid en wijsheid symboliseerende, bestemd voor den bene den-hall, van den oud-burgemeester, den heer Mr. Dr. J. Schokking; drie pastel-teekeningen, voorstellende H. M. de Koningin, H. M. de Koningin- Moeder en H. K. H. Princes Juliana, van den tegenwoordigen burgemeester, den heer mr. W. J. Woldringh van der Hoop; een schilderstuk (triptiek), voorstellende de bronnen van bestaan van Katwijk be stemd voor den boven-hall, aangeboden door de leden van den raad; een geschilderde fries, weergevende de amibaohten en bedrijven van Katwijk, voor de kamer van den Burgemeester, aangebo den door de Bouwvak-Patroonsvereeniging te Katwijk. KATWIJK AAN DEN RIJN. Tuinbouw. Dat het weer zich sinds vo rige week geheel gewijzigd heelt is zeer ten voordeel van de tuinders alhier geble ken. Warm weer wordt trouwens nooit of zelden begeerd. Vooral op het artikel bloemkool heeft warm weer steeds een ua- deeligen invloed. Het is niet bevorderlijk voor een goede kwaliteit en is meestal al te bevorderlijk voor den groei waardoor spoedig een te grooten aanvoer komt met als gevolg lage prijzen Door het koude weer werd de prijs begin dezer week binnen 2 dagen met 100 pet. verhoogd. Dat was voor sommigen nog weer eens een buitenkansje. Dergelijke prijzen had men zich niet meer durven indenken. Er dient echter ook aan te worden toegevoegd, dat op heden ner gens een flinke aanvoer van bloemkool komt. Katwijk aan den Rijn behoort tot de weinige plaatsen waar thans goede kwali teit bloemkool wordt aangevoerd Op die weinige plaatsen is men dus door dit artikel aangewezen In nog erger mate is dit het geval met de bospeen Aan geen enkele veiling wordt de prijs betaald, die men hier geeft, doch de Katwijksche bospeen is van een kwali teit als nergens anders en de teelt hiervan is tot heden, met een redelijk gewas, nog winstgevend Dit kan van de bloemkool met gezegd worden, omdat niemand een goed gewas heeft Ook al door de warmte heeft dit product dit jaar buitengewoon geleden van zg. worm en van insecten. En de late bloemkool zal, dit is nu al te zien, hiervan ook lang niet vrij zijn. Over het artikel aardappelen is niet veel goeds te vermelden. Het zijn alleen de mooie zandeigenheimers, die voor een re delijken prijs goeden aftrek vinden, Doch voor aardappelen uit de klei of de donkere grond zijn moeilijk koopers te vinden. Dan is er nog het feit ,dat er tegenwoordig na overal de gewassen goed zijn, veel zand- aardappelen worden aangeboden waarm het z.g. „ring" voorkomt. Dit euvel komt in aardappelen, in Katwijk gegroeid, niet voor, doch wel gebeurt het dat voor het vervoer van deze aardappelen kisten van de Katwijksche veiling worden gebruikt. Men krijgt aldus den indruk Katwijkscüe zandaardappelen te betrekken hetgeen in werkelijkheid niet het geval is. Het bestuur der veiling heeft hiertegen dezer dagen al maatregelen genomen en enkele leden die aardappelen met „ring" uit andere stre ken, alhier ter veiling brachten, geroyeerd. Het is te hopen, dat dit andere tot leering zal zijn. Aan aanvoer van minderwaardige producten, vooral aan producten met met zichtbare gebreken, heeft geen enkele vei ling, ook geen soliede koopman, behoefte. Geen overleg. \Vie veel gebruik maakt van den weg liijnsburgKatwijk a. d. Rijn, en dat zijn er niet weinigen, ondervinden weer eens wat het beteekent als deze weg voor het verkeer wordt afgesloten En te onaangenamer doet het aan als blijkt, dat hiervoor tevoren, zooals bij groote lichamen te doen gebruikelijk is, geen overleg is ge weest Vorig najaar, toen de Sandtlaan reeds in zeer slechten toestand was, is de zelfde weg eenige weken afgesloten voor de bestrating van het Rijnsburgsche ge deelte. Doch over de brug is toen schijn baar niet gedacht. Thans wordt, op n onverwacht oogenblik, zonder dat hiervan te voren wordt kennis gegeven, de wég af gesloten voor vernieuwing van dit slechte brugdek, op een tijdstip dat dagelijks hon derden passeeren voor Katwijk aan Zee. En tevens zien we dat op denzelfden tijd, dat de brug hersteld wordt en honderden auto's genoodzaakt zijn de weg over Rijns burgNoordwijkerweg naar Katwijk te ne men, de weg Noord wijkRijnsburg voor een grondig herstel in behandeling is en deze weg dus in geen geval geschikt om dit buitengewoon verkeer te verwerken. Bovendien bemoeilijkt dit drukke verkeer de werkzaamheden aldaar ten zeerste. Schijnbaar is van eenig overleg in deze bij Rijnland geen sprake geweest. Doch intus schen ondervinden honderden, ook zaken- emnschen, hiervan de moeilijkheden. Onveilig duin. Wegens het schieten metscherp zal het duinterrein achter de Rijksschietbanen onveilig zijn op: Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van 9 uur v.m tot 2 uur n.m., en van 6 tot 9 uur n.m. Op Donderdag van 9 uur vm. tot 9 uur n.m., en Zaterdag van 2 tot 8 uur n.m. WIE ADVERTEERT VERGROOT ZIJN OMZET WIE ZIJN OMZET VERGROOT KAN GOEDKOOP VERKOOPEN. DUS WIE ADVERTEERT VERKOOPT GOEDKOOP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1932 | | pagina 10