DINSDAG 12 JULI 1932 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 8 NOORDWIJKERHOUT. Ernstige aanrijding. Zondagmiddag omstreeks 5 uur nun. had op den Gooweg alhier een aanrijding plaats. Een naast den weg spelend 6-jarig meisje van van den B. alhier liep plotseling over den drukken verkeersweg en kreeg vermoedelijk van den voorbumper van een passeerend motorrij tuig een stoot en kwam daarna in botsing met een tweewielig motorrijtuig, welke het motorrijtuig tegemoet kwam. Het kind be kwam een hoofdwonde, werd ter plaatse door een dokter behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis te Leiden vervoerd en ter observatie opgenomen. De toestand van het kind laat zich niet ernstig aanzien. De bestuurders treffen geen schuld. Het moge een waarschuwing voor de ouders zijn om hun kinderen bij zich te houden en geen kans te geven den drukken verkeersweg als speelplaats te beschouwen. Zondagavond te ongeveer 10 uur had op den Gooweg een aanrijding plaats tus- sohen een autobus en een wielrijder. Het rijwiel toebehoorende aan v. d. P. alhier werd zeer ernstig beschadigd. De politie stelt een onderzoek in. TER-AAR. Naar de massale vergadering. Zondag middag werd een spoedeischende bijeen komst gehouden van de leden van den L.T.B. in het R. K. Vereenigingsgebouw, ter bespreking deelneming aan de massale vergadering, die Woensdag gehouden wordt in Haarlem. De voorzitter de heer C. v. d. Hoorn, opent deze bijeenkomst met den Chr. groet heet allen welkom, en deelt vervolgens mede wat het doel is van de demonstratie ve bijeenkomst van den L.T.B. Door vele leden werd de toestand, waar in momenteel de tuinbouw zich bevindt, naar voren gebracht. Deze is droevig te noemen, zelfs wanhopig gesteld. Er werd met alle kracht op aangedrongen steun te verkrijgen en daarom zooveel mogelijk alle naar de vergadering te gaan van a.s. Woensdag. Van de 90 aanwezige leden, gaven er zich 72 op die mee zullen gaan naar de de monstratieve vergadering. De reisgelegen heid is vastgesteld per autobus, die Woens dagmiddag om 12 uur (o.t.) vertrekt vanaf de Aardam, en zoo vervolgens de deelne mers ophaalt. Verder werd nog door den secretaris H. Markman de Crisis-Pachtwet behandeld, waarna de voorzitter overging tot sluiting. Wij wenschen den L.T.B., die alreeds veel gedaan heeft en nog aldaar maar werkt om steun te verkrijgen, succes. Een gezellige wedstrijd. Zondagmiddag speelde Adolf Kolping 1 een vriendschap pelijke wedstrijd tegen oud S.D.O. Het bleek al heel spoedig dat de oude heeren het nog niet verleerd waren, en in het be gin moest Adolf Kolping alle zeilen bijzet ten om den druk, die zij uitoefende op het doel, te kunnen weerstaan. Dit gelukte „Kolping"; deze wist toen zelfs nog voor de rust een paar doelpunten te fabriceeren. Na de rust bleef het eerst een geruimen tijd een gelijk opengaande strijd, maar op slot kwam oud S.D.O. uithoudingsvermo gen te kort en kon zij het niet tot een overwinning brengen. Het was een leuke wedstrijd, die zich in een talrijk publiek mocht verheugen. Hierna speelde het 3e elftal tegen Z.V.V. 1 uit Zevenhoven; eindelijk gelukte het de jongens van Kolping, na een span- nenden strijd te winnen van Zevenhoven en met een heldere 31 overwinning zon den zij Z.V.V. weg. De Junioren gingen een bezoek brengen bij de Junioren te Hazerswoude. Hier wachtte hen een zware wedstrijd, want de laatste maal hadden zij nog verloren met 40. Doch de Junioren van Adolf Kolping waren zich bewust dat het flink aanpakken moest worden, en nu boekten de Ha-zenswou ders maar een magere 21 overwinning. Best gewerkt Kolpings-Junioren. Denkt eraan Gezellen. De leden van de St. Jozef Gezellen worden eraan herin nerd, dat Donderdagavond verplichte ver gadering is te half negen uur. In verband met de kennismaking met den nieuwen Praeses, worden alle leden verwacht, en we twijfelen dan ook geen oogenblik of zij zijn allen present. Afgesproken! Denkt er aan, niet Woensdag, maar Don derdagavond. SASSENHEIM. Het fietspad bij den spoorwegovergang. —Aangezien voor wielrijders, komende van de richting Leiden op het eenzijdig van den weg gelegen rijwielpad rijdende te-r hoogte van den bewaakten spoorwegovergang bij 5-assenheim gekomen, moeilijk zichtbaar is, dat het rijwielpad aan de zijde van den overgang doorloopt, waardoor aanleiding kan bestaan, den rijweg te moeten overste ken, waardoor gevaar kan ontstaan zoo wel voor hun eigen veiligheid als voor het verkeer op den weg, verzochten de A.N.W. B. en de K.N.A.C. aan den betrokken Rijks water staats dienst een verbetering ter plaat se wel te willen bevorderen. Hierop ont vingen genoemde Vereenigingen bericht^ dat reeds was besloten, behoudens te ver krijgen toestemming, om het rijwielpad door te trekken tot aan de rails van den spoorweg. Deze verlenging van het rijwiel pad zal wel is waar niet breeder kunnen worden dan 1.20 M., doch dit wordt voor het beoogde doel voldoende geacht. De te gels zullen 8 c.M. dik worden genomen met het oog op mogelijk nu en dan daarop uit wijkende auto's. Door kleur en constructie spreekt dan toch duidelijk de bestemming der strook als rijwielpad. WARMOND. Jacht cn Visscherij. In de afgeloopen maand zijn in deze gemeente afgegeven 7 groote jachtacten, 20 vischakten t.w. 13 groote vischakten model A, 3 hengelacten, 4 kleine acten. Wel een bewijs dat voor de vischsport nog steeds veel liefhebberij be staat. UIT DE RIJNSTREEK ALPHEN AAN DEN RIJN. Christelijke H. B. S. Toegelaten tot de eerste klasse na gehouden examen: A. R. van Beusekom, J. L. C. Jongeneel, A. L. Jongenburger, C. D. van den Kre- ke, C. van Leeuwen, H. J. Söhoonder- woerd, H. Sanits, J. Sprey, F. Voskuilen, A. M. Boot, Gr. W. Boot, G. J. Bosch, A. van der Bijl, H. S. G. Geertsema, D. van der Linden, Gr. H. Wiertsema, J. van Wijk, allen te Alphen a. d. Rijn; C. D. de Bruin, C. W. Grootendorst, te Bos koop; J. Bos, Ter Aar; A. H. M. van den Dijck, C. Scheer, W. J. van der Boon, te Bodegraven; Gr. van den Brink, te Nieuw veen. Afgewezen: zes. Aanrijding. Bij de Postbrug is een motorrijder met zijspan tegen de achter zijde van een hem vooruit rijdende auto gebotst. De aanrijding werd veroorzaakt, doordat de auto plotseling moest stoppen voor een auto die uit tegenovergestelde riöhthing kwam en er geen voldoende ruimte was om te passeeren. Schietwedstrijden. De Prov. schiet wedstrijden om den B. V. L. wisselbeker zullen dit jaar worden gehouden op de baan voor scherp aan de Aarkade op de Zaterdagen van 30 Juli, 6 en 13 Augus tus van 4 uur tot 'half negen. De wed strijden kunnen ook eerder aanvangen, mits minstens vijf personen dit verlan gen. BOSKOOP. Steunregeling. B. en W. achten nu den tijd gekomen, den Raad in kennis te stel len met datgene, wat in deze gemeente werd verricht om Regeeringssteun te ver krijgen voor het in nood verkeerende boomkweekersbedrijf. Nadat op een door het college saamge roepen vergadering van vertegenwoordigers van alle Boskoopsohe organisaties op ge bied van boomkweekerij en bloemisterij, geen overeenstemming bleek te bestaan inzake het al of niet wenschelijke van het inroepen van Regeeringssteun, hebben des niettemin een tweetal organisaties, t.w. de R. K. Land- en Tuinbouwbond en de Ver- eeniging Boom- en Plantenbeurs de zaak ter hand genomen en een vrij uitgebreid onderzoek ingesteld naar den werkelijken toestand in het hoofdbedrijf te dezer plaat se. Het resultaat van dit onderzoek werd neergelegd in uitvoerige tabellen en met begeleidend adres den Minister aangebo den. Vrijwel tegelijkertijd heeft de Bond van Plantenhandelaren zich met een vrij con creet voorstel tot de Regeering gewend met verzoek de solide bedrijven middels credieten niet alleen het voortbestaan, maar ook het normaal functioneeren mo gelijk te maken, omdat stagnatie in de be taling door de exporteurs, de allernadee- ligste gevolgen ook voor de kleine kwee kers met zich zou brengen. Waar de poging, en van den R. K. Land en Tuinbouwbond, èn van den Bond van Plantenhandelaren, zich uiteraard bepaal den tot het verzoeken om steun aan be drijven, die in meerdere of mindere mate credietwaardig waren, hebben B. en W.. meenende, dat er stellig een categorie zal overblijven, waaraan géén credieten zullen worden verstrekt, een verzoek tot de re geering gericht om de kleine kweekers, die zonder of nagenoeg zonder inkomen zijn, onder de gemeentelijke steunregeling te mogen brengen, mits de Regeering in de kosten 70 pet. bijdraagt. Op dit verzoek werd afwijzend beschikt. Op een onlangs herhaald verzoek is nog geen antwoord ontvangen. De door de organisaties ingediende ver zoeken, waarmede B. en W. werden in ken nis gesteld, hebben de aandacht der regee- ring getrokken, met gevolg, dat een en an- i dermaal over deze zaak is geconfereerd, zoowel op het Departement als met den Minister persoonlijk, en laatstelijk nog Donderdag 30 Juni met de commissie-Zaal berg, bij welke conferenties de voorzitter j van het College steeds tegenwoordig was. Resultaat van de besprekingen niet het minst van de conferentie op 30 Juni is, dat nu als vaststaand kan worden aan genomen, dat de steun aan het boomkwee- kerijbedrijf bij de Regeering in studie, en dat reeds een voorloopig schema in bewer king is, terwijl de toezegging werd verkre gen, dat t.z.t. de organisaties over dit sche ma, hetwelk mede door den voorzitter in overleg met B. en W. wordt opgemaakt, zullen worden gehoord. De bedoeling van deze mededeeling is, allerminst ongegronde verwachtingen op te wekken, want men diene er zich rekenschap van te geven, dat voorbereiding nog iets anders is dan een verkregen resul taat en ook, dat de te regelen materie van uiterst moeilijken aard is. B. en W. meenen echter te mogen zeggen, dat de zaak door de Regeering niet is af gewezen, maar in behandeling is en dat het college al het mogelijke doet, een op lossing te bespoedigen hoewel er reke ning mee zal moeten worden gehouden dat ook in het gunstigste geval indien de voorbereiding leidt tot de indiening van een wetsvoorstel er nog geruimen tijd mee gemoeid zal zijn, alvorens een derge lijke beslissing gevallen is. Het komt B. en W. daarom voor, dat het oogenblik thans gekomen is, dat de Raad. den Minister verzocht, nu de nood der boomkweekerij in het algemeen en die der Boskoopsche culturen in het bijzonder, de aandacht van Zijne Excellentie heeft, te wallen bevorderen, dat met spoed een rege ling wordt getroffen, welke in zich zelf ge zonde en levensvatbare bedrijven voor den ondergang tracht te vrijwaren. Een nieuwe openbare school. De ver- eeniging „Volksonderwijs" afd. Boskoop, heeft tot den Raad dezer gemeente een schrijven gericht met het verzoek te willen overgaan tot de oprichting van een open bare school, voor uitgebreid lager onder wijs. B. en W. deelen den Raad het volgende mede: Met betrekking tot de verkondigde stelling, dat een openbare school voor uit gebreid lager onderwijs er in deze gemeen te, niet in de vierde, maar in de eerste plaats zou moeten zijn, wenscht ons college zich niet te begeven in een principieele be strijding van dit standpunt, welke bestrij ding reeds daarom geen doel zou hebben omdat de toestand in deze gemeente nu eenmaal zóó gegroeid is dat er reeds dne U. L. O. scholen bestaan en er nu eenmaal met dat bestaan rekening dient te worden gehouden. Wij meenen derhalve de vraag, welk soort van onderwijs, bijzonder of openbaar den voorrang dient te hebben, volkomen ter zijde te kunnen laten, en ons slechts te moeten bepalen tot het eenvoudige feit, dat het U. L. O. onderwijs in deze gemeente verzorgd wordt door vereenigingen, welke geacht kunnen worden de geestelijke stroo mingen in deze gemeente vrijwel geheel te vertegenwoordigen, en dat die verzorging o.i. geschiedt op een zóó uitnemende wijze, dat het reeds daarom bedenkelijk moet worden geoordeeld over te gaan tot stich ting van een vierde school voor U. L. O. in een gemeente van nog. geen éoOO zielen, daar de beoogde stichting het onderwijs in ernstige mate zou benadeelen, omdat, zooals niet van alle, dan toch ongetwijfeld van enkele der bestaande U.L.O. scholen bloed zou worden afgetapt. Het is voor niemand een geheim, dat U. L. O. eerst dan feitelijk geheel tot zijn recht komen kan, indien aan de inrichting 3 leerkrachten werkzaam zijn, een toestand weliswaar niet steeds kan worden be reikt, maar desniettemin toch een spoor slag moet zijn naar het beste te streven instede van zich opzettelijk te begeven op een weg die ons van het ideaal nog verder verwijdert. Vervolgens is het in de gegeven omstan digheden zeker wel de minst geschikte tijd om uitbreiding van het U. L. O. te geven, nu nog steeds aanhangig is het vrijwel door de Regeering overgenomen wetsontwerp der Staatscommissie-Rutgers, dat èn lager- én voor U.L.O.-onderwijs vergrooting der klassen voorstelt, terwijl nog niet bekend is, welke voorstellen uit het nog niet ge publiceerde rapport der bezuinigingscom- missie-Welter, zullen geboren worden. Vast staat, dat de door Volksonderwijs bedoelde U. L. O. school in zekeren zin een s c h ij n-U.L.O.-school zou worden, in zoo verre zij absorbeert de 7e klasse der Open bare Lagere School, en deze kinderen na .één jaar voor een belangrijk gedeelte weer verliest. Hierbij moet niet uit het oog worden ver loren, dat de kans zeer groot is, dat door zulk een maatregel de lagere school haar 6e leerkracht zou verliezen. Ons college liet tot dusverre geheel ter zijde den financieelen kant der zaak en wel omdat de gevolgen daarvan moeilijk te overzien zijn. Dat een openbare U.L.O. school aan de gemeente niet meer zou kosten dan 298.87 per jaar, ons dunkt, een ieder die vertrouwd is met de kosten aam het geven van goed onderwijs verbonden, zal tegenover deze becijfering wel zeer sceptisch staan. Hoofdbezwaar van ons College is, dat het niet op den weg der gemeentelijke overheid ligt., waar in deze gemeente een U. L. O. school is van R.-K., een van Prot. Ohr. en een van Vrijzinnige richting, door het stich ten van een 4e U. L. O. school als datgene, wat door particulieren gedurende een reeks van jaren op zoo uitnemende wijze werd verricht, te helpen vernietigen. Wij meenen hieraan nog te moeten toe voegen, dat, indien te eeniger tijd de U. L. O. school aan de Zijde, zou blijken geen voldoende levensvatbaarheid meer te heb ben, en een opheffing daarvan ooit in 't verschiet zou liggen, voor ons College de zaak in een geheel ander stadium zou ko men te staan. Dit gaat echter buiten het verzoek van „Volksonderwijs". Het College meent den Raad te moeten ad vise eren, op het verzoek afwijzend te beschikken. Geboren: Arie, z. van N. Barendsz en G. v. Tienhoven. Everdina Margare- tha, d. van W. 't Wout en E. Roseboom. Annie Catharina, d. van W. Oskam en M. Bloot. Johannes Wilhelmus, z. van W. J. v. d. Meeren G. C. v. Rijn. Getrouwd: J. Th. Boer 45 j. en W. Guldemond 41 j. LEIDERDORP. Verkeersongeval. Op den Hoogmade- sche weg had een aanrijding plaats tus- schen 2 luxe auto's, bestuurd door de hee ren B. uit Haarlem en Woubrugge. De auto's waren zwaar beschadigd en moesten door een kraanwagen worden weggesleept De inzittenden kwamen met den schrik vrij. Geboren Willem Aart, zoon van A. W. Verhoek en J. Jonker Emertina Ma ria, dochter van J. Laken en A. J. Waaier Neeltje Catharina dochter van Jac. de Graaf en J. Dorrepaal. KOUDEKERK. Aanrijding, Maandagmiddag te om streeks half zes had op den hoek van de Bruggestraat alhier een botsing plaats tusschen een bestelauto van de bode van Apeldoorn uit Ter-Aar en een luxe auto van den schilder van der Werf te Hazers woude. De luxe auto werd door de bestel auto met kracht tegen de ijzeren rastering van den veehouder Wensveen gedrukt, waardoor de eerste ernstig werd bescha digd. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Hoewel spoedig politie ter plaatse was, zal eerst nog getracht worden de schade onderling te regelen. NOORDEN. Veertigjarig priesterfeest. Op 15 Juli a.s. zal het 40 jaren geleden zijn, dat de 'hoogeerw. heer G. van den Haak, eere-kanunnik van Carthago en pastoor te Tunis in Noord-Africa priester werd gewijd. Zijneerw. werd alhier geboren op 13 September 1862. Zijn vader overleed toen hij 3 maanden oud was en zijn moeder toen hij 9 jaar was waarna hij, geheel onbemiddeld zijnde, liefderijk werd opgenomen in het gezin van de fa milie Kuijff. Op 27 September 1877 ging hij naar het Seminarie Culemborg en werd na veel tegenslag in 1892, naar wij meenen te Parijs, priester gewijd en wae gedurende al dien tijd met veel ijver werkzaam in het Noorden van Afrika. Eerste H. Mis. Op Zondag, 17 Juli a.s. zal de eerw. heer J. Zuijder^'aet uit deze parochie in de Kapel van het St. Josesph-College te Mill Hill de H. Priesterwijding ontvangen en op Zondag 24 Juli, des voormiddags 10 uur (zonne tijd) alhier zijn eerste H. Mis opdragen. Receptie aan de pastorie van 23 uur. Voetbal. Zondag jl. speelden de Noor- sdhe junioren van D. S. V. op eigen terrein tegen de junioren van uit De Kwakel. D. S. V. heeft zich kranig geweerd. Zij wis ten een overwinning te behalen van 101, een mooi succes voor de Noorsche junioren DE AVONTUREN VAN EEN VERKEERSAGENTJE. RECHTZAKEN 479. Stijf van verbazing stond de vissoher, toen hij de kist met goud voor zich zag. Neen, neen, stamelde hij, neen, neen, ik kan het niet gelooven, dat dit goud is, het ziet er net uit als koper. Dat kan wel, zei Keesie, maar het is veel meer waard. En daar is nog meer voor raad, dat zult ge zien. 480. Tot driemaal toe werd een kist met goud naar bo ven gehaald en op de schuit gezet en toen vond men, dat men voorloopig genoeg had en keerde men rijk be laden naar huis. Wat zal moeder de vrouw kijken, als ze al het goud ziet, zei de visscher. KANTONGERECHT TE WOERDEN Bij passeeren zooveel mogelijk rechts houden. K. te Bodegraven was op de vorige zit ting veroordeeld tot een geldboete van 16 of 4 dagen hechtenis terzake dat hij, toen hij met zijn auto een ander motorrijtuig tegenkwam, niet voldoende naar rechts uitgeweken zou hebben. Verdachte was alstoen niet verschenen. Na het vernemen van de veroordèeling teeken- de hij verzet aan, zoodat deze zaak opnieuw werd behandeld. Getuige mej. M. te Bode graven deelde mede, dat er een slecht uit zicht was. De was smal en voorzichtigheid was er geboden. Toch had verdachte nog wel iets meer naar rechts gekund, zoodat passee ren mogelijk was geweest zonder aanrijding. Getuigen K., A. en H., allen te Bodegraven, verklaarden ongeveer gelijkluidend zoodat de schuld van verd. vaststond. De ambtenaar was van meening, dat verd. beter even had kunnen stoppen. Hij achtte hem schuldig en vroeg veroordeeling tot ge lijke straf, dus bevestiging van het vonnis. De kantonrechter bevestigde het vonnis daarna. L. te Nieuwkoop had het leerplichtige zoontje van wed. H. aldaar aan werk gehol pen bij hem in den tuin. Verd. wist dat hij naar school moest maar moeder kreeg geen steun meer van de diaconie er moest dus raad geschaft worden. Mej. H. verklaarde, dat het alles waar was. De ambtenaar van met Open baar Ministerie zeide, dat kinderen naar school moeten. Later hebben ze profijt van hetgeen ze geleerd hebben. Eisch 4 of 1 dag Vonnis 5 of 1 dag. U itkijken! K. te Leiden was te W o e r d e n in de Pan- nenbakkerijen bij den smid D. en v. V. op be zoek geweest. Na afdoening der zaken zou K. in de auto wegrijden. Hij reed naar links, keek niet goed uit, zoodat een achterkomend motorbestuurder pardoes tegen zijn wagen op reed. De motorbestuurder viel en de duo rijdsters eveneens. Verd. meende onschuldig te zijn. De bestuurder van de motorfiets had moeten wachten. Get. mej. O. te Voorburg, verklaarde, dat verdachte schuldig was. Hij reed zoo maar weg en zij reden daardoor, omdat hij links ging rijden, tegen hem op. Zij was er knap van geschrokken. M, H. te Bodegraven, verklaarde, dat hij met zijn motorrijwièl aan kwam rijden en, van geen gevaar bewust, kalm zijn weg ging. Plots ging verd. met zijn autp rijden en nog wel links Geen signaal, geen teeken, totaal niets werd er gegeven. Verd. was degelijk schuldig. Getuige décharge D. te Woerden had niets gezien, terwijl getuige v. V. zeide, dat verd. links ging rijden. De ambtenaar achtte verd. schuldig. Hij moet eerst zien of de weg vrij is. Komt er verkeer aan, dan moet hij wachten of door een teeken laten weten, dat hij van is weg te rijden. Eisch 25 of 5 dagen. De kan tonrechter strafte milder en wel tot 10 of 4 dagen. Geen zaklantaarn als rijwiellantaarn. M. te Woerden had gereden met een rij wiel zonder licht. Hij ontkende en zeide, een zaklantaarn gebruikt te hebben. Dat mag niet en het kost hem 2 of 1 dag. Zeilen in verboden water. P. te Woerden had in de gemeente Linscho- ten met zijn praam gezeild. Het is verboden, want er zijn draden van electrisch net. Worden ze stuk gevaren, dan kan daar veel gevaar door ontstaan. Hij heeft 2 te betalen of 1 d. zitten. Arbeid verricht in gesloten tijd. Den O. en D. te Woerden hadden in hun carosseriefabriek arbeid laten verrichten in gesloten tijd. Ze erkenden, maar voerden aan, dat zij er niets van wisten. Het werk moest klaar en de knechten hadden langer gewerkt. Dan komt de boete er wel uit. Ieder 10 of 4 dagen. Een milde straf gezien het feit, dat beiden reeds meerdere malen veroor deeld zijn. v. D. te Zegveld had zijn kinderen niet op tijd naar school gestuurd. Hij erkende en verzocht een lichte straf. De tijden waren ook voor hem zoo moeilijk. De straf was mild, n.1. 1. Een zonnige dag.... een blij gezicht.... o, die Leerplichtwet. Een gevaarlijke hond. K. V., kweeker te Vleuten houdt veel van honden. Ook van gevaarlijke honden. Als oud-Woerdenaar, zeide de majoor, kende hij hem. Toen was zijn hond ook al gevaarlijk. De hond had heel leelijk gedaan. Toen de veldwachter S., te Vleuten op de werf kwam, sprong hij (de hond) hem naar de keel. Verd. zeide, dat hij niets aan een „schoothondje" had. Er werd veel gediefd en zoo'n hond was dan geld waard. Het kost verd. geld, want het vonnis luidde 11 of 3 d. FAILLISSEMENTEN Uitgesproken: J. W. Letterie, Wassenaar, Groot Hoefijzerlaan 36. Cur.: Mr. J. J. Schokking, Wassenaar. Handelsvennootschap onder de firma N. C. v. d. Zalm en Zonen, Noordwijker- h o u t en hare firmanten W. A. F. v. d. Zalm, Noordwijkerhout, 0. A. v. d. Zalm, Noordwijkerhout en Th. A. v. d. Zalm, Noordwijkerhout. Cur.Mr. H. F. A. Don ders, Leiden. N.V. Chemische en Pharmaceutische Fa briek v/h F. G. A. Proot en Zoon, Leiden Pieterskerkhof 14. Cur.Mr. C. J. Goud smit, Leiden. M. J. Heemskerk, caféhouder, Noord- wijkerhout, Dorpstraat 31-33. Cur.Mr. C. Punt, Noordwijk aan Zee. Vernietigd op grond van verzet: P. Raven, Anna Paulowna.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1932 | | pagina 8