NOORWIJK'S FLORAPARK GEOPEND UIT DE OMGEVING INGEZONDEN STUKKEN DONDERDAG 14 APRIL 1932 UE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 5 TOESPRAKEN VAN DEN VOORZITTER, DEN BURGEMEESTER EN DEN MINISTER. In tegenwoordigheid van tal van autori teiten is hedenmorgen het Florapark ge opend. Van de gemeente-toren en van vele hui zen wapperden feestelijk de vlaggen. Vlag gen van alle groote landen der wereld sier den de oprijlaan. Er was veel drukte en veel belangstelling. Tegenwoordig waren: Minister Ruys de Beerenbrouck, de Commissaris der Konin gin, jhr. mr. dr. Van Karnebeek, de bur gemeester van Noordwijk, de burgemees ters van Oegstgeest, Rijnsburg, Bloemen- daal, Zandvoort, Noordwijkerhout, Voor hout, Sassenheim, Lisse, Hillegom en War mond, de gemeentesecretaris van Noord- wijk, Raadsleden van Noordwijk, de gezan ten van Engeland, Frankrijk, België, Duitschland, Amerika, Tsjecho-Slowakije en Japan, mr. Knibbe namens de Kamer van Koophandel van Rijnland, de voorzit ters van de Vereen, v. Bloembollencultuur, Bond van Bloembollenhandelaren en Kwee kersgenootschap, prof. dr. Van Slogteren, ir. Volkerz, mevrouw Van Limburg Stirum, mevrouw Van Panhuys, mevrouw Van By- landt en vele anderen. De oprijlaan was afgesloten met een lint van de zwart-witte linten van Noord wijk. Daarvóór was een podium gemaakt, waarvoor een installatie was geplaatst van den heer Blok uit Lisse, om van het ge sprokene gramofoon-platen te maken. Het eerst werd het woord gevoerd door den voorzitter van de afd. der Alg. Vereen, v. Bloembollencultuur, den heer J. C. v. d. Meer. REDE VAN DEN VOORZITTER VAN DE TENTOONSTELLINGS COMMISSIE. Excellenties, Dames en Heeren. Allereerst is het mij een aangename taak onze dankbaarheid te betuigen aan onze geëerbiedigde Koningin voor de gouden medaille welke de commissie mocht ontvangen voor deze tentoonstel ling „Florapark". Tevens willen wij onzen dank betuigen aan: H. M. Koningin Moeder, H. K. H. Prinses Juliana, Z. K. .11. Prins Hendrik, voor de geschonken medailles, welke blij ken van belangstelling op allerhoogsten prijs worden gesteld. U Excellentie Minister van Staat, Mi nister van Binnen landsche Zaken en Landbouw wil een hartelijk welkom toe roepen en ik moet zeggen dat het boven onze verwachting was dat Z.E. de Minis ter die ondanks de vele werkzaamheden die op hem rusten, tijd heeft willen vin den om ons Florapark te komen openen. Het werk wat u heden komt verrich ten moge u een aangename taak zijn. Wij zijn u daar dankbaar voor. Op hoogen prijs stellen wij de tegen woordigheid van Z.E. Minister van Staat, Commissaris der Koningin in onze Pro vincie, die hier tegenwoordig heeft willen zijn.. Eveneens op hoogen prijs stellen wij de tegenwoordigheid van onzen Burgemees ter van Noordwijk die zich op zoo bui tengewone wijze verdienstelijk heeft ge maakt bij het organiseeren onzer ten toonstelling. Den Burgemeesters van omliggende ge meenten dank ik voor hunne belangstel ling. Den leden van het Eere-coimité dank voor hun medewerking en tegenwoordig heid alsmede den autoriteiten op het ge bied van land- en tuinbouw, den verte genwoordigers van vakorganisaties. Al dengenen, die op eenigerlei wijze hebben medegewerkt aan de tot stand- koming van het Florapark, betuig ik gaarne dank. Dames en heeren, ik heet u allen har telijk welkom en dank u voor uwe tegen woordigheid en belangstelling. Mag ik nog eenige oogenblikken van u vragen De Af deeling Noordwijk van de Alge- meene Vereeniging voor Bloembollencul tuur meende niet mooier haar 50-jarig bestaan te kunnen vieren dan door het organiseeren van een vollegrondstentoon- stelling onder den naam „Florapark 1932" Doel van deze tentoonstelling is het populariseeren van onze bolgewassen voor tuin en parkbeplanting. Florapark; iedereen in Noordwijk weet dat er vroeger in Noordwijk groote ten toonstellingen zijn gehouden onder den naam „Florapark". De laatste, 35 jaar geleden, is bij velen nog in het geheugen en ieder Noord wij- ker gaat er nog fier op, dat Noordwijk de eerste tentoonstelling hield van bol gewassen, geplant in perken en groepen, vandaar dat het op voorstel van het be stuur voor onze afdeeling niet zwaar viel te besluiten tot het organiseeren van een Florapark 1932. December 1930 werd hiertoe dan ook besloten, nadat door de loyale mede werking van L. Graaf van Limburg Sti- rum, Ambachtsheer van Noordwijk, het bij uitstek daarvoor geschikt terrein ter besohikking gesteld werd. Spontaan werd dit terrein voor dat doel belangloos af gestaan. Hier past een woord van hulde en groote dankbaarheid aan den hooggebo ren heer L. Graaf van Limburg Stirum, die blijk gaf een open oog te hebben op welke wijze de bloembollencultuur en daarmede Noordwijk gebaat konden zijn. Helaas mag Graaf van Stirum bij deze opening niet tegenwoordig zijn wegens ongesteldheid. Mevrouw de Gravin wil ik vragen onzen dank over te willen bren gen en insgelijks onze beste wenschen voor een spoedig herstel. De Commissie begon haar werk De cember 1930. Tal van bijeenkomsten wa ren noodig om de voorbereidende werk zaamheden te regelen. Vele moeilijkheden waren te overwinnen, doch gelukkig be schikt onze afdeeling over een secretaris die blijmoedig en met opgewekten ijver de noodige werkzaamheden regelde. Dank, ja veel dank zijn wij onzen se cretaris den heer C. Verweij (dit jaar 25 jaar secretaris onzer afdeeling) verschul digd. Moge het den heer Verweij gegeven zijn nog heel veel jaren op dezelfde pret tige wijze werkzaam te zijn voor onze afdeeling. Den heeren van het Bestuur en van de Tentoonstellingscommissie wil ik hier mede danken voor het vele werk wat zij zich hebben getroost om Florapark 1932 te bewerkstelligen. Op kundige wijze werd onze commissie bijgestaan door de bekende tuinarchitec ten H. Copijn en Zoon te Groenekan bij Utrecht. De heer Copijn maakte plannen voor het terrein en was steeds bereid onze commissie met de noodige adviezen bij te staan. Alle lof aan den heer Co pijn voor de prettige samenwerking. De uitvoering der werkzaamheden be rustte bij den heer A. Overvelde, bloe mist alhier, tevens lid van de commissie. Met bijzondere toewijding en accuratesse heeft de heer Overvelde het terrein om- getooverd in den toestand waarin het he den te zien zal zijn. Een bijzonder woord van waardeering aan den heer S. A. v. Konijnenburg, die, alhoewel niet in de commissie, zich voor deze tentoonostelling persoonlijk interes seerde en vaak een kijkje kwam nemen en door wiens daadwerkelijke steun en adviezen zeer veel is bijgedragen om van deze tentoonstelling te maken wat zij nu is. De Afd. van de Mij. van Tuin- en Plantkunde alhier heeft, een bekoorlijke rotsgroep daargesteld. Dit hoekje zal zeer zeker gezocht zijn, ik betuig hiermede onze erkentelijkheid voor het gepres teerde. Zonder waarborgfonds kon de commis sie niets beginnen. Verschillende ingeze tenen en instellingen werden bereid ge vonden in het waarborgfonds deel te ne men; een hartelijk woord van dank wil ik tot deze heeren richten. Van de zijde van het Gemeentebestuur en hoofdambtenaren ondervond onze com missie alle medewerking en steun. Een woord van dank tot hen is od z'n plaats. Tal van bekers en medailles zijn van verschillende zijden geschonkenden mil- den gevers betuigen wij onzen dank. Niet te vergeten de inzenders waar mede ik eigenlijk wel had mogen begin nen,* die door talrijke inzendingen een dergelijke tentaonstelling tot stand heb ben gebracht. Den heer G. H. Krau, bouwer en ont werper van het restaurant, onze erken telijkheid voor het sieraad onzer tentoon stelling. Ook het personeel hier werkzaam ge weest, onzen dank voor de toewijding waarmede gewerkt ir. In één woord, de medewerking van alle kanten stemde onze commissie dankbaar en gaf steeds nieuwen moed om het werk wat wij op ons genomen hadden te vol tooien. De donkere wolken der laatste weken hebben den bloei iets verlaat, doch na regen komt zonneschijn en spoedig zal het park vol kleurenpracht zijn. Men kan echter nu wederom zien wat er met onze bloembollen vroeg in het voorjaar te bereiken is air verfraaiing van park en bosch. Moge „Florapark" aller belangstelling genieten en iets bijdragen om het ver bruik van bloembollen voor tuin- en parkbeplanting aan te moedigen en uit te breiden. Mag ik deze woorden besluiten met de mededeeling dat het in onze bedoeling ligt dat onze gasten na de rondwande ling eenige verversohingen worden aan geboden in ons restaurant „Florapavil joen". Vervolgens voerde het woord de Burge meester van Noordwijk, de heer J. van de Mortel. REDE VAN DEN BURGEMEESTER VAN NOORDWIJK. Wanneer er in deze tijden een Hoofd van een Departement is, dat zich voor groote moeilijkheden geplaatst ziet, dan is het zeker Uwe Excellentie, Minister van Staat. Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. Van alle kanten bestormen U klachten over dringenden nood over een abnormaal groote werkloosheid, over bedrijfsverlie zen, over onmogelijkheid om producten uit te voeren. Veler wilskracht is gebroken, veler werklust lam geslagen. Maar wat moet het dan Uw hart, Excellentie, goed doen en hoop geven, dat hier nog mannen gevon den worden, die niet moedeloos het hoofd laten hangen, die niet, ondanks de moei lijkheden waarin ook het bloembollenbe- drijf verkeert, met de handen in den schoot zitten. Excellentie, ik ben trotsch op de geest kracht, den durf, den werklust, de goede courage van die mannen van Noordwijk, die mijn gemeentenaren zijn. Ook de belangstelling van Zijne Excel lentie den Minister van Staat, Commissa ris der Koningin in deze Provincie stel ik op zeer hoogen prijs. Wij weten, dat U in alles medeleeft, wat uw geliefd gewest aangaat. Dat uwe Ex cellentie vandaag daarvan komt getuigen heeft ons aller waardeering. Wij blijven in den strijd tegen de moei lijkheden rekenen op uwen steun, die voor ons onontbeerlijk is. Ik meen verplicht te zijn uit naam van de gemeente, den Graaf van Stirum har telijk dank te zeggen voor zijn groote me dewerking en den dienst, dien hij daar door aan de gemeente bewezen heeft. Excellences Je voudrais ajouter quelques mots au discours, que le Président, Monsieur van der Meer, vient de prononcer. J'apprécie le grand honneur, que vous témoignez aujourd' hui a ma commune. Dans notre temps affairé la poésie et le charme de la fleur ont plus que jamais leur róle. Ceux-la mêmes, qui apparaissent souvent comme le plus attachés aux méthodes réa- listes, se révélent les défenseurs les plus enthousiastes ou en tout cas les plus oon- vaincus du róle apaisant de la fleur dans les difficultés, que réserve a chacun de nous la vie quotidienne si dure si notre époque. Laissez-moi souhaiter que les fleurs puissent jouer de plus en plus leur róle apaisant dans la vie des hommes. Le bonheur, la moralité, tout ce qui constitue le niveau moral des hommes en sera, vous en êtes certains, grandement amélioré et peut être, grace aux fleurs, et a leur effet calmant, pourrons nous espé- rer voir arriver plus vite sur le monde entier cette atmosphere de paix, que déjit les fleurs donnent a tant de foyers heu- reux. Jubileerende afdeeling, ik wensoh U hartelijk geluk met Uw feest. Gij hebt onder de krachtige leiding van Uwen sympathieken Voorzitter en overi ge leden van het bestuur, een werk lot stand gebracht, dat zoowel in binnen- als buitenland algemeene bewondering zal v/ekken. Moge onder Gods milden zegen die re sultaten bereikt worden die gij U er van hebt voorgesteld tot meerderen bloei van onze gemeente en het bloembollenbedrijf in ons land. Mag ik thans, Excellentie Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, eerbiedig verzoeken het Florapark 1932 wel te willen openen. REDE VAN DEN MINISTER. Bij een vorige gelegenheid, toen ik het voorrecht had de tentoonstelling van zoo genaamde geforceerde bloembollen te Sae- senheim te openen, heb ik met overtuiging to kennen, gegeven, hoezeer de poëtische zijde van het ambt van Minister van Land- b -v waardeer, die van tijd tot tijd mag verkeeren onder onze befaamde Nederland- sche bloemenkunstenaarS. Twee jaren geieden gold het een bonte, smaakvolle narcissencultuur, het schoon ste en het nieuwste op dat gebied. En thans in het vroège jaargetijde verrast gij mij met uwe uitnoodiging tot opening de 1 zer „vollegrondstentoonstelling. Een verrassing, te zien hoe dit fraaie terrein van bijna 3 H.A., gelegen tusschen het opgaand hout van Huize „Offcm" her schapen is in een kleurrijken tuin van bloemen. De „bloemenkunstenaars". Een getuigenis andermaal van hetgeen de ondernemingslust van de bloembollen kunstenaars van dit gewest vermag, die met moed weerstaat aan de economische inzinking, welke ons volk onder de volkeren drukt. Voor wie Noordwijk en meer in het bij zonder de voormannen van Je afdeeling Noordwijk der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur kent, baart dit geen verwondering. Bij hen schuilt durf en ondernemingszin van oudsherWas het niet dezelfde vereeniging, toenmaals on der de eminente leiding van wijlen uwen vader, mijnheer de voorz., die reeds in 1887 de eerste vollegrondstentoonstelling van bolgewassen hield 1 Later is deze ge- te worden besloten. Een gunstige weersgesteld moge daar om medewerken om als eerste voorwaarde voor het welslagen van uw loffelijke onder neming niet alleen een druk bezoek te verzekeren, doch bovenal uw mooie bloe men geheel tot haar recht te doen komen. De volle gelegenheid wensch ik u toe om binnen- en buitenlandsche bloemenvrien den eens te toonen, wat er voor tuin en park met de gewassen onzer nationale bollencultuur te bereiken is, en hoezeer de Nederlandsche kwaliteit vooraan staat. Met die demonstratie is zonder twijfel uw plaats op de wereldmrakt gemoeid; gij verdient die plaats te behouden ook onder de moeilijke bedrijfsomstandigheden van het oogenblik, welke uw geprezen energie en ondernemingsdurf telkens weer voor opkomende exportmoeilijkheden plaatsen. De bezichtiging van hetgeen gij thans hier hebt tot stand gebracht verbiedt mij er aan te twijfelen, dat gij deze moeilijkhe den met geduld en voharding niet het hoofd zoudt bieden. Daarom in de stellige verwachting, dat gij met uwe schitterende tentoonstelling de faam onzer bolgewassen zult handhaven, verklaar ik deze tentoon stelling geopend. Nadat de Minister het lint had doorge knipt, werd de tentoonstelling bezichtigd en werden in het restaurant ververschin- gen rondgediend. volgd door een tweede in 1896 en door die te Sassenheim en Hillegom, nog iate.r door die van de groote Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, gehouden le Haarlem in 1910, te Heemstede in 19?"> Nu betreft het echter weer een afdee- lingstentoonstelling, tot stand gek du.en door de energieke samenwerking der le den onderling en daardoor een beeld ge vend van wat Noordwijk, dat 'üoude cul tuurcentrum van bloembollen- en kruiden teelt, vermag te leveren. In den onderlin "cn strijd heeft de kruidentee t het onder spit moeten delven. Voortdurend werd nog niet ontgonnen duinterrein afgegraven en in kostbaren bloembollengroud herscha pen. En al zijn de sporen van de aloude krui- denteelt nog niet geheel uitgewischt, het ziet er nog niet naar uit, dat deze ooit weer de concurrentie met de bloembollen teelt ernstig kan aanbinden. Zoo gunt u mij aanstonds een rondgang door dezen „geschapen" tuin, ik mag zeg gen: een vondst van kleur en smaak, die wel een sprekend beeld geeft van de be- teekenis en ontwikkeling onzer bloembol lenteelt. Bewondering voor de resultaten. Ik mag thans reeds mijn bewondering uitspreken voor dit resultaat van doorzet tingsvermogen en samenwerking, "welke in staat waren zoo iets schoons tot stand te brengen. Ik beschouw dit als een uiting van volhardend pogen om het economisch leven in deze streek op te beuren en aan te wakkeren, een uiting, welke in dezen weinig zonnigen tijd weldadig aandoet en welke wij meer dan anders noodig hebben. Gij hebt bovendien dezen doelmatigen vorm gegeven aan de herdenking van een, in uwe kringen opmerkelijk jubileum, het vijftigjarig bestaan van uwe afdeeling Noordwijk. Van harte wensch ik u geluk met dit gedenkwaardige feit, niet mindei dan met de geslaagde wijze, waarop gij de herdenking van dit feit hebt opgeluisterd door het houden van deze vollegronds- bloembollententoonstelling. Zooals geen bloemenkenner dat verbe teren kan, hebt gij u zelf in de bloemen ge zet, anderen de aantrekkelijke gelegenheid biedende uw kunst en uw smaak te bewon deren. Want van smaak getuigt deze aanleg en groepeering en fijne kleurenkeuze van uw tulpen, narcissen en crocussen te midden eener omgeving en tegen een achtergrond, die schilders boeien zal. Zes weken lang zal men hier dezen bloemenlusthof kunnen bewonderen in een opeenvolking van uw schoonste producten. Want nauw is de glorie van het eene product voorbij, of die van het andere verschijnt, om door den tooi van de laatste, de Noordwijksche iris, VOORSCHOTEN Jubileum R.K. scholen. Gisteren is alhier het vijf en twintig-jarig bestaan herdacht van de R.K. bijzondere scho len. 's Morgens om half acht werd er een H. Mis opgedragen, voor den overleden weldoener der scholen, den zeereerw. keer Bruiskens, onder welke H. Mis alle schoolkinderen en het per soneel communiceerd Tijdens het gemeen•.chappelijk ontbijt van het bestuur en hel personeel der scholen na deze H. Mis in de pastorie, bood een depu tatie van oud-leerlingen het hoofd der jon gensschool die tevens zijn vijf en twintig jarig hoofdschap alhier vierde een cadeau aan. Om half tien begon de plechtige Hoogmis, die opgedragen werd door den zeereerw. heer pastoor. De assistentie werd vervuld door oud- leerlingen van de school. De celebrant bracht in zijn preek enkele ge denkwaardige feiten en persoonlijkheden, be trekking hebbende op de geschiedenis van de school naar voren. Na de Hoogmis zou voor de kinderen de KRO.-film vertoond worden. De KRO. had bij deze gelegenheid echter de zaakjes eens niet in orde, wat ongeduldige kinderen en een verkort program tengevolge had. 's Middags om twee uur waren alle kinderen weer in het vereenigingsgebouw aanwezig. De heer Dévilé, uit Leiden, bracht hun daar een gevarieerd program poppenkast en goochel toeren, welke zeer in den smaak vielen. Vooral de zangwedstrijd aan het eind „deed het"! Na afloop hiervan deelde de pastoor, namens het kerkbestuur, met eenige treffende woordea aan de aanwezigen mee, dat zij bij het uitgaan uit de zaal nog een mooie gedachtenis aan deze zilveren dag zouden meekrijgen. Zijneerw. heeft dezen aan allen persoonlijk uitgereikt, waarmee deze dag een waardig slot kreeg. SASSENHEIM Afaria-Congregatie. De bijeenkomst van gisteravond zal zeker bij alle leden van de Maria-Congregatie in prettige herinnering blijven. Het betrof deze keer een feestelijke bijeenkomst in de groote zaal van het K.S.A.- gebouw, welke voor deze gelegenheid geheel bezet was, waaruit wel blijkt, dat de Congre gatie in onze parochie zich in een groote bloei mag verheugen. Mede waren op dezen avond tegenwoordig een elftal congreganisten uit Warmond, hetwelk ten zeerste werd ge waardeerd, daar dit de band tusschen de naastbijliggende congregaties versterkt. Na het zingen van Rooomsch Blijdschap, waaraan door allen spontaan werd deelgenomen, sprak de weleerw. heer Dir., Kap. R. Westerkamp, een kort welkomstwoord en wenschte allen een prettigen avond toe. Als inzet van het pro gramma brachten een 4-tal dames ten gehoore het lied van het Bloemenmeisje, hetwelk een dankbaar applaus mocht oogsten. Wat meer soepelheid in gebaren had o.i. de weergave van dit schoone lied nog veel verhoogd. De clou van dezen avond was wel het zangspel, in 3 bedrijven: „De ontevreden waschvrouw", een stuk, "hetwelk bij allen goed in den smaak viel. en dat door alle speelsters op loffelijke wijze werd vertolkt. Zonder aan de anderen tekort te doen komt wel een bijzonder woord van lof toe aan de de dames Dora v. d. Voort en Betsie van Reisen, voor hun uitstekend spel en Lena v. Stijn voor haar prachtige solo's. Tus schen de bedrijven door werden loten verkocht voor den crisis- en malaiseprijs, van 5 cent, waarop schitterende prijzen waren te winnen Tusschen het 2de en 3de bedrijf werden de aanwezigen nog vergast op een gesprek van Jan en Aal over Congregatie en Graal door een tweetal Warmondsche dames. Na de oauze werd nog gerfeven het Linten- spel en „De vrijstertjes van Overschie", waar mede deze uitstekend geslaagde en gezellige avond werd besloten. Rest ons nog een woord van dank aan de dames voor hun piano-spel, waarmede zij den avond vulden. KATWIJK De installatie van den burgemeester. Betreffende de ontvangst en installatie van den nieuwen burgemeester kunnen wij het vol gende mededeelen. Door een commisise van ontvangst, waarvan voorzitter is ds. Kalkman, secretaris de heer A. E. van Daalen, en waarbij zich zou voegen de familie van den nieuwen burgemeester, wordt bij aankomst te half twee aan den Mo lenweg de burgemeester toegesproken door den voorz. van het comité. De dochtertjes van de wethouders zullen bloemen aanbieden. Daarna wordt naar het gemeentehuis te Kat wijk aan den Rijn gereden. De installatie zal te 2 uur plaats hebben, waarna te 3 uur receptie. Te kwart voor 4 wordt naar Katwijk aan Zee gereden, alwaar te 4.30 uur in Hotel du Rhin de gelegenheid zal zijn den burgemeester le complimenteeren. De commissie verwacht dat de inwoners ook door het uitsteken der vlaggen hun belangstel ling zullen toonen. De beëediging van den burgemeester zal Vrijdag a.s. in den Haag plaats hebben. Geachte Redactie Met beleefd verzoek een kleine plaats ruimte in uw veelgelezen blad. Bij voorbaat mijn dank! Het ingezonden stuk van geachten inzen der van 5 April 1932, aangaande het snel verkeer van auto's, motor's op verboden weg ('t Watertje) wielrijders zonder licht, zonder bela-stingplaatje enz. enz. Aangezien er nu van meening zijn, dat' ik als bewoner van 't Watertje de eer heb gehad, om het bovengenóemd stuk te plaatsen, wil ik mededeelen, dat dit geheel onjuist is (ik belief geen roem zonder daad). De inzender had zich nog veel verdienste lijker kunnen maken, als hij zijn naam on der het ingezonden stuk had geplaatst, want het is nu weer „onbekend maakt on bemind*'. Nogmaals dankend, B. Mulder Ook een bewoner van 't Watertje. Nu moeten niet alle bewoners van het „Watertje" een dergelijk ingez. stuk gaan schrijvenRed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1932 | | pagina 7