KERKNIEUWS RECHTZAKEN SPORT UIT DE RIJNSTREEK UIT DE PERS DINSDAG 1 MAART 1932 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. C ST. JOSEPHPAROCHIE. HEERENSINGEL, LEIDEN. "Wederom is het Maart, de maand, toege wijd aan dc viering van den H. Joseph. Velen zijn er, die door het volgen van de zeven Woensdagen zich reeds voorberei den om in deze maand den H. Joseph bij zonder te vereeren. Natuurlijk hebben de parochianen van de kerk, Hem toegewijd, bijzonder den plicht, deze maand te vie ren en meer dan anders nog den H. Joseph te vcreeren en aan te roepen, vooral in de zen tijd van crisis. Onze parochie immers, bijna uitsluitend bestaande uit werklieden, en die vooral ook getroffen worden door werkloosheid en allerlei daarmede verwante crisis-ellende, ziet in den H. Jo seph, den patroon van den werkman, een machtigen voorspraak. Mij dunkt, mijn parochianen hooren zoo dikwijls dat woord, dat eens Pharao sprak tot de Egyp- tenaren tijdens den hongersnood. Ite ad Joseph. Gaat tot Joseph. Het kan natuurlijk niet anders dat de Pastoor van do Joseph parochie deelt in de zorgen van zijn parochianen. Niet alleen door met hen mee te leven in hun persoon lijke zorgen, maar ook in de zware zorgen voor het parochieleven. Iedereen weet immers wel dat de kerk aan den Heerensingel zwaar belast is, en dat het bestuur der parochie onmogelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, steunend alleen op de hulp van de parochianen, die zoo heerlijk de macht van het kleine too- nen te kennenmaar dat is niet voldoende. Neen nu vooral wenden wij ons tot St. Jo seph, opdat zeer velen ook buiten de pa rochie, geleid door hun devotie tot St. Jo seph, er toe mogen besluiten, zich aan te sluiten bij de velen reeds, die, als lid van de St. Josephpenning, helpeD dragen de lasten, die de Bisschop gelegd heeft op den Pastoor van de St. Josephparochie, die met 1 Maart wederom duizenden aam ren ten uit te keeren heeft. In de maand Maart wederom zal de actie, om de „Vereeniging van de St. Jo sephpenning'" grooter te maken, vernieuwd worden onder alle standen. Moge die actie slagen. Lees de circulaire, die wordt aan geboden, en doe mede met de parochianen van de St. Josephkork, opdat door de macht van het kleine, in den nood van de St. Josephparochie worde voorzien. God loone U door do machtige voorspraak van St. Joseph, die wij allen in dezen tijd zoo noodig hebben. Hij zal een steun zijn voor de vele werkloozen in dezen donkeren tijd, hen staande houden in alle omstandighe den, opdat zij naar zijn voorbeeld zullen blijven: getrouwe echtgenooten, goede huisvaders, plicht-ge trouwe Katholieken. Hij zal de middenstanders helpen in deze dagen van malaise in handel en nij verheid: hun moed versterken, hun geloof in Gods goedheid aanwakkeren, hun lust en kracht schenken om voortdurend weer iets anders te ondernemen om hun zaken door den crisistijd heen te helpen. Hij zal de rijkon en allen, die nog in weelde leven, aanmanen zijn voorbeeld te volgen nederig te zijn en veel, meer dan anders, te geven om de noodlijdende broeders te helpen en mede te werken om den heerschenden nood te lenigen. De maand Maart zij voor de parochie van St. Joseph een maand van bijzonderen zegen door de groote devotie van allen tot St. Joseph. PASTOOR J. C. VIJVERBERG. 1 Maart 1932. BENOEMINGEN. In het Bisdom Haarlem. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan: te Scheveningen (O. L. Vr. van Lour- desj den Weleerw. heer J. van Gussenho- ven; te Delft (H. Hippolytus) den Weleerw. heer A. de Bot; te Den Haag (H.H. Engelbew.) den Weleerw. heer W. van Alphen; te Gouda (O. L. Vr. Hemelvaart) den Weleerw. heer J. Lansbergen; te Zoetermeer don Weleerw. heer J. van Tol; te L i s s e (H-H. Engelbew.) den Weleerw. heer A. van der Togt; te Middelburg den Weleerw. heer L. Sluys, die assistent was te Heemstede (ii. Bavo); te Beverwijk (O. L. Vr. van Goeden Raad) den Weleerw. heer A. van Nobelen; te Rotterdam (II. Franc. v. Aas.) den Weleerw. heer P. Schrctlen, die kapelaan was te Beverwijk (O. L. Vr. v. Goeden Raad). Alsmede tot Pastoor to Halfweg den Weleerw. heer H. A. Bots. Tot pastoor te Lewedorp (Noord-Kraayert) den Weleerw. heer G. Boos, die kape.aan was te s-Gra- venhage (O. L. Vr. van G. R.). MISHANDELING NA EEN VOETBAL WEDSTRIJD. Speler tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld. Voor den politierechter mr. Muller te Amsterdam stond een voetballer van „Heemskerck" terecht, verdacht van mis handeling. Eenige weken geleden werd «sen wed strijd gespeeld op het A. B. I. M.-terrein te Amsterdam tusschen de voetbalclubs „Heemskerck' en de „Zilvermeeuwen" uit Zaandam. Nadat de scheidsrechter het eindsignaal had gefloten zou de links buiten van „Heemskerck" den rechtsback van de „Zilvermeeuwen" een trap in de liezen hebben gegeven. De getroffene werd ernstig gewond en kon eenige we ken niet werken. Vier getuigen, spelers van „Zilvermeeuwen" hadden het trappen van verd. gezien. De verdachte hield echter vol, dat er een ongeluk in het spel was, van moedwil was goen sprake geweest en het eindsignaal had hij niet gehoord. De officier van Justitie mr. Reilingh achtte het feit hoogst ernstig. Verdachte heeft zich ergerlijk gedragen. Na het ge beurde heeft hij zelfs gezegd: „had ik hem maar dood geschopt". Nooit heeft hij geïnformeerd hoe het met den ge troffene ging. noch heeft hij van schade vergoeding gerept. Tenslotte eischto mr. Reilingh drio maanden gevangenisstraf. De politierechter veroordeelde den man tot twee maanden gevangenisstraf. RELLETJES BIJ WERKVERSCHAFFING. Gistermorgen kwam de rechtbank te Leeuwarden in buitengewone zitting bij een ter behandeling van de dagvaarding tegen vijftien arbeiders betrokken bij de relletjes bij de werkverschaffing to Horn- sterzwaag. In deze zaak werden acht getuigen gehoord. Op de publieke tribune werden alleen familieleden toegelaten, terwijl buiten een groote schare te wachten stond op de uitspraak. De meeste verdachten erkenden hun schuld en allen hadden diep berouw dat dit relletje zich had voorgedaan. Door sommigen werd gezegd dat zij opge zweept waren. Thans hadden zij ingezien dat zij gebruikt waren voor een actie die zij niet hadden gewild. Daarom heeft men aan die personen die nu nog actie voeren voor hun bevrijding meegedeeld, dat men van deze actie niet is gediend. De officier van justitie wees in zijn requisitoir er op, dat thans hier vijftien arbeiders terecht staan, die opgezweept waren door lieden en door een politieke partij welke zich schuil houden. Daarom wilde spr. zeer clement zijn. Een maxi mum straf van twaalf jaren kan worden opgelegd maar spr. wilde zeer clement optreden en eischte tegen Jan de V.; Jan St.; Jochim de V.; M. de V.; -G. T. van dder W.; Ph. H.; J. M.R. J. en H. A. K. ieder vier maanden onvoorwaar delijke en vijf maanden voorwaarde'ijke gevangenisstraf en tegen S. de V.; E. B; Jentje A.; Abele de J.; Roel de J.; en H. S„ ieder drie maanden onvoor waardelijke en vijf maanden voorwaarde lijke gevangenisstraf, allen met een proef tijd van twee jaren en onder toezicht stelling van de vereeniging tot Zedelijko Verbetering van Gevangenen. Verd. H. St. werd bijgestaan door mr. van 't Hoff Stolk uit Amsterdam, terwijl de anderen door mr. Heemskerk uit Leeuwarden werden bijgestaan. Verschillende verdachten deelden mede dat zij uit de communistische partij wa ren getreden. VOETBAL FEIJENOORD—Z. F. C. De beslissingswedstrijd voor het kam pioenschap van afdeeling II Feijenoord Z. F. C. wordt a.s. Zondag in het Stadion te Amsterdam gespeeld. PROMOTIE EN DEGRADATIE. Zondag a.s. zal de wedstrijd H. V. V. Haarlem gespeeld worden voor de promo tie- en degradatie-competiiie. VALSCHE TOEGANGSBEWIJZEN. Bij den voetbalwedstrijd V. S. V.— Feijenoord. De vorige week was den ontvanger der belastingen te Krommenie bericht, dat niettegenstaande er aan één adres kaar ten verkrijgbaar werden gesteld voor den voetbalwedstrijd V. S. V.Feijenoord, deze kaarlen toch op drie verschillende plaat sen verkrijgbaar waren. Naar aanleiding van deze mededeeling is Zondag bij den wedstrijd te Beverwijk zeer scherpe con trole uitgeoefend. Er kon echter geen over treding worden geconstateerd. Het be stuur van V. S. V. is thans echter tot de conclusie gekomen, dat er gisteren 8500 bezoekers op het lerrein zijn geweest, ter wijl het slechts 7000 kaarten had uitgege ven. De valsche kaarten waicn zoo goed nagemaakt, dat aan de controles geen af wijking is geconstateerd Een nader on derzoek wordt ingesteld. Ned. Proefelftal—Southampton. Naar de „Sportkroniek" meldt zal op Woensdag 9 Maart een Nederlandsch proef elftal op het Sparta-veld te Rotterdam een wedstrijd spelen tegen de Engelsche 2e klasser Southampton, een club van wie heel wat te leeren zal zijn. De mogelijk heid bestaat vooits nog, dat voor den wedstrijd te Antwerpen nog een oefenwed strijd gehouden wordt. Ned. proef-elftal—Norwich City. Het'elftal van Norwich City, dat mor gen te Rotterdam op het Sparta-lerrein een wedstrijd speelt tegen een Neder landsch Proef-elftal is volledig zooals het thans in de derde Zuidelijke divisie speelt, waar het momenteel de vierde plaats be zet in haar competitie en ziet er als volgt uit: Doel: Norman C. Wharton. Achter: James Hannah en William Smith. Midden: Joseph Jobling, Thomas Wil liamson (aanvoerder) en Douglas Loch- head. Voorhoede: Kenneth Burditt (19 jaar), Samuell Bell (19 jaar), Oliver Brown, Ce cil Blakemore en Lionel Murphy. In dit elftal komen een paar Schotsche spelers uit, terwijl enkele zijn overgeno men van bekende eerste-divisie-clubs. Vol gens verkregen inlichtingon zijn de rechts- en de linksbinnen de gevaarlijke schut ters. Een scheidsrechter mishandeld. Zondag werd aan den Oudenweg te Haarlem een voetbalwedstrijd gespeeld tusschen een elftal uit Beverwijk en een elftal van een fabriek. Op een oogenblik, dat de scheidsrechter naar het oordeel van een Beverwijker onjuist optrad, liep deze op den scheidsrechter toe en sloeg hem neer. De gewonde is bloedend van liet terrein gebracht. De wedstrijd werd geschorst, DE ENGELSCHE BEKER. Loting voor den halven eindstrijd. Gisteren heeft de loting plaats gehad voor de paring in de halve eindstrijden. Deze worden op neutraal terrein ge speeld en wel: ChelseaNewcastle United op het ter rein van Huddersfield Town; ArsenalManchester City op het terrein van Sheffield United. KORFBAL DE NA-COMPETITIE. Nn de competitie zoo vroeg eindigt, heeft het Bondsbestuur besloten voor de Westelijke eerste klassers een na-compe- titie uit te schrijven. Blijkens mededeeling in de „Revue der Sporten" hebben de volgende vereenigin- gen zich aangemeld: D. D. V., D. T. V„ D. V. D„ Westerkwartier (allen Amster dam), Olympia (Bus&um), Koog Zaandijk, Fluks en Vitesse (Leiden), Ons Eibernest (Den Haag), D. K. C. (Delft), Het Zuiden (Rotterdam) en Deetos (Dordrecht). Het B. B. besloot, in het belang der kampioenscompetitic, de afdeelingskam- pioenen Koog Zaandijk en Deetos (als deze kampioen wordt), uit te schakelen. Er wordt in twee afcleelingen gestreden in een halve competitie. Afd. A bestaat uit: Fluks, Ons Eibernest, Olympia, D. T. V., Westerkwartier. Afd B: Vitesse, Het Zuiden, D. K. C„ D. V. D. en D. D. V. ZWEMMEN NEDERLANDSCHE ZWEMSTERS NAAR KOPENHAGEN. Naar de „Tel." verneemt zijn mevrouw Philipsen—Braun van de O. D. Z. en mej. Jenny Kastein van de H. D. Z. door de Kopenhaagsche Zwemclub uitgenoodigd dee! te nemen aan de tweedaagsche inter nationale zwemwedstrijden, die daar be gin Mei zullen worden gehouden en waar bij de beste Europeesche krachten uitko men. Miss Cooper en miss Ilinton werden eveneens gevraagd Do uitnoodiging ge schiedde via den Deenschen consul, die zich persoonlijk met mevrouw Philipsen Braun in verbinding heeft gesteld. Naar mevrouw Philipsen ons mededeelde, zal zij de uitnoodiging aanvaarden indien er een tweede zwemster in de gelegenheid is de lange reis naar Kopenhagen te onder nemen. Het is namelijk niet zeker, dat Jenny Kastein zal kunnen uitkomen, daar zij juist die maand een examen moet afleggen. Mevrouw Philipsen werd uitge noodigd voor den 100 M. rugslag, 100 me ter vrijen slag en 400 meter vrijen slag. mejuffrouw Kastein voor de 100 en 200 meter schoolslag. Mocht mejuffrouw Kas tein verhinderd zijn, dan zal mejuffrouw Huybers wellicht do reis met mevrouw PhilipsenBraun ondernemen. WINTERSPORT ACADEMISCHE SKI-KAMPIOEN SCHAPPEN. Loopuyt wint den titel. Zondag jl. hebben de Zürichsche stu denten te Engelberg de wedstrijden om het ski-kampioenschap der uuiversi eiten van Zürich gehouden. Ove eenkomstig de verwachting wen onze landgenoot Loopuyt gemakkelijk het ski-springkampioenschap. Hij won tevens den derden prijs in de afdeelingsren, aldus meldt het „Hbld." Verzorg Uw keel Gorgel droog 9 li In de 3 blauwe I gjg li ff d00*en 25. 43 cn 65 ct. 1611 BILJARTEN LEIDSCHE BILJARTBOND. De competitie. De uitslag van den wedstrijd Holl. II D. O. S. II Voor de comp. L. B. B. 2e kl. luidt: N. N. (D.O.S.) 111 35 19 3.17 J. Remmers waal (Holl.) 12A 35 17 2.57 H. Rietbergen 120 36 11 3.33 W. Haasnoot 125 36 10 3.47 J. Chrispijn 125 41 13 3.04 Kl. de Mol 101 40 17 2.52 C. P. Fasel 125 38 13 3.28 P. Bloot, res. 99 37 15 2.67 Hollandia 1 en D. O. S. 1 punt. OLYMPISCHE SPELEN Hoe Italië aan de financien komt. Behalve een loterij ten bate van de Italiaansche expeditie naar de Olympische Spelen te Los Angelos, zal de Italiaansche Voetbalbond verscheidene internationale wedstrijden organiseeren, welker netto-op brengst eveneens zal worden afgedragen aan het door het Italiaansch-Olympisch Comité gevormde fonds. In Maart zullen plaats vinden: Te Padua op 20 Maart een wedstrijd Italië B—Bulgarije, Lombardije Zuid-Duitschland te Milaan, en Midden- en Zuid-ItaliëOostenrijk B te Rome. Voorts zal nog een districtswedstrijd wor- denn gespeeld tegen Brandenburg in een nader aan te wijzen plaats. In April zal het Italiaansch B-elftaJ tegen Luxemburg uitkomen. Terwijl nog districtswedstrijden te Rome en Napels zullen worden ge speeld. In Mei is reeds een wedstrijd vast gesteld tusschen de reserve-ploegen van Italië en Hongarije. HAZERSW0UDE. Rectificatie. Gisteren is in de krant eeu bericht opgenomen, dat de weleerw. heer A. v. d. Togt benoemd was tot kape laan te L i s s e. Daarbij was echter het por tret gep'aatst van den neef van den nieuw benoemde, die kapelaan is te Vlissingen en wiens ouders alhier woonachtig zijn. NOORDEN. Ongeluk. Het drie-jarig zoontje van den heer A. Schutter zat Maandagmorgen in een kinderstoel. Hij is op onverk.aarbare wijze hiermede omgevallen én in het glas van een theekast terecht gekomen. Hevig bloedend aan hoofd en gezicht is hem het eerste verband ge;egd door H. Otto (Eerste Hulp Bij Ongelukken) en verder behandeld door Dr. Koert van Nieuwkoop. Hoewel het ventje veel b oedverlies eed en ernstig ver wond werd, hoopt men dat het voor den kleine t-och geen verdere nadeelige gevol gen zal hebben. Stille Omgang. Vrijdagavond na het Lof 7a, op verzoek van Roomsch Noorden als spreker optreden Pastoor van Dijk van Nieuwkoop met het onderwerp „Het Mira kel van Amsterdam en de totstandkoming van den Sti.len Omgang". Alle mannen en jonge ingen worden hierbij uitgenoodigd, om dien avond een genootschap op te rich ten. De bijeenkomst is omstreeks 8 uur m de Franciscuszaal. WOERDEN. Botsing. Zondagmiddag had een auto ongeluk plaats op de pas verbreede Groven- brug, Utrechtsche straatweg. Een vierwie lig motorrijtuig, bestuurd door den heer C. v. R. te Den Haag heeft vermoedelijk met te groote sne heid gereden en kon daardoor de bocht niet nemen. Met tamelijke vaart is de wagen toen tegen de leuning gebotst. Deze werd gedeeltelijk vernie d, terwijl de auto zoodanig werd beschadigd dat deze door v. V.'s sleepdienst moest worden weg gehaald. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Motorongeluk. De heer K„ ambtenaar aan het postkantoor, alhier, heeft Zondag bij Ede, toen hij per motor een tocht maak te, een ongeluk gehad tengevolge waarvan hij een dijbeenbreuk bekwam. Hij is in het Ziekenhuis te Arnhem opgenomen. De Thermo-Chemische fabriek. Naar we vernemen bestaat er nu groote kans. dat de Thermo-Chemische fabriek, waarover reeds meer dan een jaar ge eden gesproken werd, alhier zal verrijzen. Op het bewuste terrein is men druk bezig met boren, welker resultaten tamelijk gunstig uitvallen. Ein delijk danI NAÏVETEIT? De Maasbode schrijft: Naast de „natiouaal-socialisten" en de „nationaal-solidansten" tellen onder de groepsvormingen m ons land, die het fascisme propageeren, ook de „national- listen" tout oourt medo, officieel zich aandienend als het „Nederl. Verbond van Nationalisten Blijkbaar moet deze organisatie alweer onderscheiden worden van het „Verbond van Nationalisten", dat aan de laatste Kaïnerstembus nog hopelooze pogingen deed om eeen zetel te bemachtigen. Want zij kenmerkt zich juist door de eigenaardigheid, dat zij niet is een „par tij" doch een „beweging", wat dan aller meest hierin moet uitkomen, dat ze er absoluut niet naar streeft, in cenig be^ stuurslichaam vertegenwoordigd te ziju. Intusschen weel erg naief, te meenen, dat men door zich buiten den actieven stembusstrijd te houden niet meer dan een „beweging' zou vormen en 8^n „partij", zeker geen „politieke partij"! Het woord alleen brengt den „nationa list" al van streek. Toch doet hij zijns ondanks stevig mee aan de politieke partijvorming. Want wij zien niet in, waarom een „beweging', die zich ten doel stelt den ondergang van alle politieke partijformatie, niet in hooge mate aan politiek zou doen. En wie ge organiseerd aan politiek doet, vormt eo ipso een politieke partij. Of doet men niet aan politiek, als men zich voorneemt de Kieswet te saLotee- ren? Als men het toelegt op de omver werping der huidige constitutie? Als men den strijd aanbindt tegen de pacificatie'! Wij zouden niet weten, wat dan onder een politieke partij moet worden ve* staan. De bedoeling van deze naïeve men- schen is natuurlijk boven alle verschil van politieke richting of godsdienstige belijdenis een „beweging" gaando te ma ken, die het parlementaire stelsel om hals moet helpen. In het jongste nummer van het orgaan probeert de redactie voor wier ont boezemingen een Leidsoh hooglecraar (prof. dr. H. P. Blok) verantwoordelijk is ook op bet gemoed der katholieken te werken. Alleen reeds de vijandige houding, die zij aanneemt tegenover het eonfessio- neelo onderwijs, dat de al honderd maal weerlegde aantijging nog eens te hooren krijgt: „ons tot in de kleinste gemeenten sectarische schooltjes (te hebben) ge bracht. die thans meer kosten dan het totaalcijfer van onze voor-oorlogsfhe be grootingen" zal stellig zelfs diegenen onder de katholieken kopschuw maken, die moveliik ooren mochten hebben naar het gefluit van dezen „partijloozen" vo gelaar. Men kan de naïveteit ook to ver drij ven. BODEGRAVEN. Het crïsiscomité. Deze week verga derde het plaatselijk crisiscomité. Het comité hield zich in hoofdzaak bezig met het bespreken van den plaatael ijken toestand. In het bijzonder werd nagegaan of de mogelijkheid zou bestaan, noodlij dende bedrijven te helpen. Alhoëwol het comité dit zeer betreurde, bleek dat het thans niet mogelijk is voor deze be drijven iets te doen. Do voorz. deelde n.l. mede, dat hij een bespreking met een der algemeen secretarissen van het N. C. C. heeft gehad, uit welke bespreking hem bleek, dat het N. C. C. niet in de mogelijkheid is plaatselijke comité's m deze richting tegemoet te komen doordat de ingekomen middelen daartoe geheel onvoldoende zijn. Het comité besprak daarna het even tueel verleer.en van aanvullenden steun aan crisis-werkloozen, hetzij in geld, het zij in natura. Uit de bespreking bleek, dat, dank zij de door den Raad dezer gemeente vastgestelde steunregeling voor werkloozen en hetgeen in deze door de diaconiën en armbesturen en op andere wijze wordt gedaan, het comité, althans voorloopig, in deze richting niet behoefde werkzaam te zijn. In enkele bijzondere gevallen die bui ten steunregeling of armenzorg vallen, zou het comité nuttig kunnen optreden indien de reeds binnen gekomen giften «jenigszins ruimer toevloeiden; het or ganiseeren van een collecte werd ech ter voor deze enkele uitzonderingsgeval len niet noodig geoordeeld. Indien op 1 April a.s. de steunregeling eindigt, is er wellicht reden een beroep op de of fervaardigheid der burgerij te doen. De vergadering nam met ingenomen heid kennis van de toezegging van een maandelijksche bijdrage door particulie ren en een groep gemeente-ambtenaren en meent dat navolging van dit voorbeeld door groepen en bedrijven of werkplaat sen die het voorrecht hebben te mogen werken, navolging verdient. Mond en Klauwzeer. Heden werd bij de veestapel van den landbouwer A. Zwa nenberg op de Z.Z. alhier mond en klauw zeer geconstateerd. Het is te hopen dat dit eerste ook het eenige geval zal blijven. K.R.O.-film. Zondagavond werd voor een goed bezette zaal de K.R.O.-film afge draaid. Deze propaganda-fiim viel zeer in den smaak. In den miJdag werd deze film voor de kinderen gegeven. Zeer veel klei nen hebben er toen van genoten. Inbraak. Bij den autohandelaar H. L. v. B. werd door onbekend gebleven perso nen ingebroken in het magazijn. Vermist worden verschillende Fordonderdeelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1932 | | pagina 6