Stookt haard, kachel en tornuis, Met Wijntjes kolen zonder gruis STADSNIEUWS TELEGRAMMEN MARKTBERICHTEN DINSDAG 20 OCTOBER 1931 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD - PAG. 3 Handelsregister K. v. K. W ij z ig i ng en15. C*. Bloot en Zoon Leiden, Ivloksteeg *7, Limonadefabriek, bier-, wijnhandel. Tevens wordt de han- delsnaaam gevoerd: Peka-Fabrieken, Leiden. (Fabricatie en eivgroshandel in puddingsausen enz.). 5716. Joh. Choufour, Xoordwijk a. Zee, Hoofdstraat 79, heerenniode-aartikelen. Bovengenoemde handelszaak is met in- gnag \an 1 October 1931 omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam: fa. Choufour en Grootenboer. Ven- nooten: J. Choufour, Noorlwijk a. Zee en J. M. Griotenboer, Xoordwijk a. Zee. 5210. Wed. A. Ciere, Leiden, Lammer markt 30, slagerij (gemengd bedrijf). Overl. Gevolm.: L. Ciere, d.d. 15 Sep tember 1931'. Opheffing: 5686. Firma J. G. van Dijk (X. Bakhuyzen) Leiden, Xieuw- steeg 17. Boekhandel enz. Leesbiblio theek. H.ieuwe inschrijving: 5832. Nieuwveensehe Eierveiling, Nieuw veen (Hotel D. Schreuder). Voorz.D. T. Joha, Nieuw veen; Seer.: J. H. van Leuewen, Nieuw veen; Penningm.: J. Zekvekl, Nieuw veen; 2e Voorz.: J. C. Bulk, Nieuw- veen; Comm.: P. J. Wijfje, Leimuiden. De hier ter stede tot semi-arts bevorder de student U. V. Grimberg is bestemd tot reserve-officier van gezondheid bij den ge neeskundigen dienst der landmacht. 9743 HET CHINEESCH—JAPANSCHE CONFLICT. De Japansche voorwaarden voor ontruiming van Mandsjoerije. TOKIO, 20 October (V.D.) Naar van goed ingelichte zijde verluidt, heeft de Ja pansche regeering den Volkenbondsraad en de Amerikaansche regeering de voljfende voorwaarden voor de ontruiming van Mands joerije doen toekennen: 1. De Chineesche en Japansche regeering beloven wederzijds van schending van eikaars grondgebied af te zien. 2. De anti-Japansche beweging in China wordt voor de toekomst opgeheven. 3. De Chineesche regzering waarborgt vol doende bescherming voor Japansche levens en eigendommen in Mandsjoerije. 4. De door Japan uitgegeven gelden voor den nieuw aangelegden spoorweg worden door China terugbetaald. 5. De spoorwegovereenkomst in Mandsjoe rije wordt door Shina erkend. 6. De Chineesche regeering erkent alle uit de verdragen voortspruitende rechten met in begrip van het recht van Japansche burgers in Mandsjoerije om land te pachten. STOQMVAARTBERICHTEN BAROMETER. naar ■waarnemingen verricht in den morgen van 20 Oct. 1931, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt Hoogste barometerst.: 779.3 te Isafjord. Laagste barometerst.: 732.8 te Stockholm. Verwachting tot den avond van 21 Oct.: Matige tot krachtige, later afnemende Noord-Westelijke tot Noordelijke wind. Meest zwaar bewolkt. Begem of sneeuw buien. Kouder. De gisteren vennelde ongunstige facto ren zijn sterk toegenomen, zoowel door het veel dieper worden en Zuid-Öots'waarts trekken van lager druk-gebied, dat over Zuid-Zweden een kern onder 735 m.M. vertoont, al« door het toenemen van de hooge drukking over IJsland, waar de barometer bijna 780 m.M. bereikte. Dien tengevolge waait een ijskoude Noorder stormwind tuisschen. IJsland en Noorwe gen, die op verscheidene plaatsen sneeuw brengt, zelfs in Schotland, terwijl de tem peratuur op IJsland en in een groot deel van Scandinavië tot verscheidene graden onder vriespunt daalde. Het Zuidwaarts doordringen van deze harde wind zal in een groot deel van Europa buiig en guur veer brengen, waarna geleidelijk afne mende bewolking met koude nachten is te wachten. Het fraaie herfstweer heeft zich naar Zuid-Frankrijk teruggetrokken, maar zal ook daar geen stand houden. Stormwaarschuwingsdienst. Het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt seinde hedenmorgen 9.25 uiy aan de posten van Hoek van Holland tot NieuwersluisWeest op uw hoede.* LUCHTTEMPERATUUR: 10.2 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a.: Van Dinsdagnamiddag 5.25 uur tot Woensdagmorgen 6.04 uur. HOOG WATER. Hoog water te Katwijk aan Zee op Woensdag 21 October voorm. 11.36 uur en nam. 12.07 uur. HET STADHUIS-VRAAGSTUK. De gemeenteraad heeft gisteren lang grs raat, maar nog geen beslissing ge nomen Intusschen is uit de discussies wel het volgende te voorspellen: lo De Raad zal meerdere architecten ■uitnoodigen, een plan te maken. Van de enkelvoudige opdracht aan ir. Dudok wordt dus overgegaan tot een meervou dige. 2o. De Raad zal als plaats voor het Stadhuis de Breestraat aanwijzen. Over de oppervlakte van het terrein is onder de voorstanders van het planBree straat verschil van meening, wat be treft de vraag, of doorgertokken moet worden tot aan de Korenbrugseteg bij eventueel herstel van den ouden gevel. 3o. Of de uit te noodigen architect alléén een plan zullen maken met her stel van den ouden gevel óf vrijheid krij gen om een plan(nen) te maken met óf zonder herstel van den ouden gevel, kan niet met zekerheid worden* voorspeld. De- voorstanders van uitsluitend plan met ouden gevel geven wij alsnog de meeste kans. Bij de begrafenis van den grooten uit vinder, Thomas Alva Edison, die morgen zal plaats hebben, zullen ook de Leidsche lichtinstallateurs evenals de installa teurs in alle andere plaatsen van ons land, ten teeken van rouw de vlag half stok uitsteken. Door B. en W. dezer gemeente werd he denmorgen op het bureau van gemeentewer ken aanbesteed het leveren van rioolbui zen en rioolstukken van beton en gewapend beton, in 2 perceelen. Er wa-s als volgt ingeschreven: fa. Boot te Oudewetering perc. 1 1242, in massa 1374F. P. Bos en Zonen te Alphen aan den Rijn perc. 1 1154.20, perc. 2 144, mas sa 1303.20; fa. Oosthoek en Zonen's In dustrie- en Handel-Mij. te Den Haag: perc. 1 1219.6S; N.V. Wernink's Beton-Mij. te Leiden perc. 1 1223.04, perc. 2 168.30, massa 1491.34; v. Dijk en Zonen te Alpncn aan den Rijn: perc. 1 1154.44, perc. 2 ƒ151.66, massa ƒ1306.04; N.V. Beton-Mij. Grotius te Gorcum: perc. 1 1300; N.V. Kon. R'damsche Beton- en IJzer-Mij. v.-h. v. Waning te R'dam: massa 1321.92; N.V. Belondak te Arkel, perc. I 1226.40; N.V. Beton-Mij. de Peel te Neerkant Gem. Deur- neperc. 1 1209.60, perc. 2 225, mas^a 1434.60. De gunning is aangehouden. FEEST VAN DE MAR IA-CONGREGATIE DER ST. JOSEPHKERK. De Maria-congregatie der St. Josephkerk heeft gisteravond vroolijk feest gevierd, op de eerste plaats ter gelegenheid van de in wijding van het nieuwe vaandel, maar ver volgens om geen andere redendan om eens vroolijk feest te vieren. De keurige zaal van „Concordia" was van boven tot onder met congreganisten bezet. De directeur der Congregatie, Kapelaan Gudde, sprak het openingswoord. De feest avond is iets nieuws in het congregatie leven. Maar al is het heir ter plaatse geen gebruik het is toch niets bizonders dat een Maria-congregatie een feestavond houdt. Het groote voordeel van zulk een avond is dat de onderlinge band nog wat wordt aangehaald. De voorzitter van liet Vaandelcomité, de heer G. Th. van Zijp, droeg vervolgens het nieuwe vaandel aan de parochie over. Spi. dankte de leden voor hun nulde bijdragen. Bijna alle leden hebben wekelijks geofferd, sommigen in ruimer mate nog dan gev.aa.id werd, met dit mooie succes, dat, terwijl 500.voor een vaandel noodig was, 808 werd bijeenverzameld. Spr. droeg hierbij het vaandel over aan de parochie in. Je persoon van Kapelaan Gudde, en hoopte dat dit vaandel steeds een getuige moge zijn van de sympathie en de liefde dep le den voor hun congregatie. Dank bracht spr. ook aan den eerw. di recteur, voor alles wat hij in de drie jaren, dat de Congegatie is opgericht, voQr haar heeft gedaan. Van het overblijvende na aankoop van het_ vaandel is een wtdeedc parociiieue- sehenk aangekocht,"een fraaie diiecteursKC- ten, bestemd zoowel voor den directeur der Mannen- en Vrouwen-congregatie, als voor den diecteur der Jongens- en Meisjes-con gregatie, Kapelaan Dorbeck. Onder iunie toejuichingen werden de bei de directeuren acntereenvolgens met hun „ambtsketep" bekleen. De Pastoor der Et. Josephkerk, de zeer- eerw. heer Vijverberg dankte namens Ka pelaans en Kerkbestuur voor liet schoone vaandel, en de parochie-geschenken, in zijn eenjarig pastoraat heeft spr. reeds verscnd- lende feilen meuegemaakt, waaruit de lief de der parochianen voor hun kerk schitteic, zooals de Maria versiering laatstleden en thans weer dit vaandel. Met Kerstmis zal het eerste stuk van de kerkbeschilderiug voltooid zijn en het verheugt spr. zoo, lat dit ahes niet samengebracht is door giften van buiten, maar door de parochianen ze.f. Bij de vaandelwijaing heeft spr. gebeden, dat. Gods bèscherhnng moge neeidalen over degenen, die onder het vaandel strijden. Spr. hoopt, dat dti gebed verhoord zal wor den en in deze parochie gestreden xal wor den en alle vijanden, lichamelijk ais geeste lijk te overwinnen. Moge onaei de bescüer- nnug van de li. Maagd de deugd bloeien, mogen door de hulp van St. Joseph de va ders hun plichten vervullen, mogen dooi de hulp van St. Anna de moeders al* ij 4 kracht vinden om de zorgen van het huis gezin te dragen zooals God dat wil. Tenslotte dankte de Pastoor de vaandel commissie voor haar goede zorgen, bijzjn- der de beide initiatiefnemeis. Aan het Adnam-ensemble was opgedra gen de Congreganisten voor het overige gedeelte van den avond gezllig „bezig" te houden, wat aan dit ensemble best toever trouwd is. Het was een aardige afwisseling van zang en grappen. Er is genoten en er is gelachen. Zooals het rueei gaat als men zioh kostelijk amuseert: de avond was veel te gauw om. Deze feestavond is bij de Congreganisten ongetwijteld in goeden geest gevallen, en allen zullen wel ingestemd hebben met den weiisch, door Pastoor Vijverberg in zijn slotwoord uitgesproken, volgende jaren weer zulk een avond te mogen bijwonen. Het nieuwe vaandel der Congregatie is een mooi en kostbaar stuk, ontworpen en uitgevoerd door het atelier voor kerkelijke kunst H. Finmiekotter en Zn. te Rotter dam. Op het vaandel staat de figuur van Maria Onbevlekt Ontvangen, met in de bovenhoeken de figuren van El. Joseph en St. Anna. Draonder de symbolische bloe men: lene en rooS, onschuld cn liefde. De Congregatie en de St. Josephkerk kun.ien op dit mooie vaandel zeker groobjch gaan. Auto-dief aangehouden. Door de politie te 's Gravenhage is al daar aangehouden de 28-jarige B. i'alhier woonachtig. Het jongmensch reed met een auto in de Residentie, maar bleek bij con trole geen papieren bij zich te hebben. Uit een ingesteld onderzoek bleek, clat hij de auto hier ter slede-gestolen had. De aan gehoudene is naar hier overgebracht. Gistermorgen is op den Rijnsburger weg nabij het tram-emplacement de stoomtram uit de rails geloopen, waarschijnlijk ten ge volge van verkeerden wisselstand. Na 10 minuten was het ongeval verholpen en stond het oude beestje weer op de beenen. De hier ter stede tot arts bevorderde semi-arts J. E. B. Wientjes is bestemd tot reserve-officier van gezondheid 2e kl. bij den geneeskundigen dienst van het leger hier te lande. Gistermorgen is de 31-jarige los werk man G. K. in de fabriek der fa. T. en D. uitgegleden over wat groenbenafval, waar door hij met het achterhoofd op den st.ee- nen vloer terecht kwam. Hij liep een her senschudding op en werd, na eerst naar zijn woning, Sumatrastraat 22A te zijn ver voerd, door den E. H. D. naar het Acade misch Ziekenhuis overgebracht. De eerste luitenant J. van Wassing van het 6e Reg. Veldartillerie is tot en met 21 dezer gedetacheerd aan de artillerie-in richtingen aan de Hembrug. LAATSTE BERICHTEN Wedstrijd in het brood bakken. In v( - eliillende plaatsen van ons land hebben wedstrijden plaats gehad, om tc kunnen vaststellen, wie het beste brood, alsook beschuit en klein luxe-brood bakt. Als voorwaarde om aan dezen v, ed-trijd te kunnen mededoen, was o.m. bepaald, dat de in te zenden producten moesten zijn vervaardigd van bloem en rneei, gemengd volgens de voorschriften der Tarwcwet. De wedstrijden zijn georganiseerd door dr X V. Meelfabrieken de- Xederlandsehe Bakkerij. Duizenden bakkers hebben aan deze wedstrijden deolgenomen en als slot zal morgen, Woensdag 21 October, een eind- wedstrijd worden gehouden waaraan alleen de winnaars der rayonwedstrijden mogen deelnemen. Deze eindwedstrijd wordt gehouden te s-Gravenhage in het gebouw van de socië teit „De Verceniging", Kazernestraat 38 waar de inzendingen tc bezichtigen zijn op Woensdag van 4 tot 10 uur les namiddags voor belangstellenden uit de bakkerswe- held. terwijl Donderdag van 10 t« t 1 en van 2 tot 11 uur -de ten'oonslelling vooi* het publiek toegankelijk is.' Een bijzonderheid van lc:.r. tentoonstel ling is een groote collectie gelegenheids- brood. zoogenaamd brood-folk^ore. waar door een zeer getrouw een volkomen beeld zal worden verkregen van «vat de bakkers in den loop der tijdens hebben gereed ge maakt voor bijzondere gelegenheden, zou- als geboorte, huwelijk, overlijden, en voor feestdagen als Kerstmis, Paschen, Pink steren enz. Verschillende vooraanstaande folkloris ten zullen een bezoek aan deze tentoon stelling brengen. STOOMVAART MIJ. NEDERLAND. JOHAN VAN OLDEXBARXEVELT (thuisr.) verlr. 18 Oct. van Sabang. P. C. HOOFT (uitr.) pass. 16 Oct. Perim. POEL AU LAUT (uitr.) pass. 17 Octo ber Perim. KON. H0LL. LL0YD. SIERRA MOR EX A (uitr.) arr. 14 Oct. te Buenos 'Aires. KON. PAKETV MAATSCHAPPIJ. HOUTMAN verte». 16 Oct. van Beira n. Zanzibar. X.-HOLLAXD vertr. 17 Oct. van Mel bourne naar Singapore HOLLAND—AFRIKA LIJN. MELISKERK (thuisr vertr. 18 October van Zanzibar. NIEL1WKERK (thuisr.) pass. 17 October Gibraltar. NTJKERK (uitr.) arr. 17 Oct. te Mom- ba ssa. SPRINGFONTEIN -17 Oct. van Amster dam naar Beira arr. 18 Oct. te Antw. HOLLAND—AMERIKA LIJN. BEEMSTERDIJK. Rotterdam naar Phi ladelphia vertr. 17 Oct.. naar Boston. DAMSTERDIJK, Vanc.-Rott., veitr. 17 Oct. van San Francisco. ROTTERDAM arr. 19 Oct. voorm. van Rotterdam te New York. HOLLAND—BRITSCH-INDIE LIJN. HOOGKERK (thuisr.) pass. 18 October Gibraltar. HOLLAND—00ST-AZIE LIJN. AAGTEKERK (thufsr.) pass. 18 October Gibraltar. OUDERKERK (uitr.) vertr. 19 Oct. van Manilla. ZUIDERKERK (uitr.) vertr. 17 Oct. van Genua. HOLLAND—WEST AFRiKA LIJN. BIOSCOPEN. Casino: Voor volwassenen. Luxor: Voor volwassenen. Trianon: Voor volwassenen. - slachtkalveren 58, kalfkoeien 190295 pinken 90140, vaarzen 160190, big gen 813, biggen per week 1.461.80. Koeien en ossen kalme handel, prijzen a!« gisteren, stieren iets williger handel, prij zen onveranderd, vette kalveren flauwe handel, prijzen als gisteren, melk- en kalf koeien langzame handel, prijzen stationair graskalveren luie handel, per pond 17, 19 en 21 cent, nuchtere kalveren stroeve han dol, prijzen Lager, paaiden stille handel, prijzen van vorige week waren niet te handhaven, biggerf kalme handel, prijzen als vorige week, schapen en lammeren stille handel, prijzen lager. ROTTERDAM, 19 Oct. Binnenl. Granen en Peulvruchten. Gerst. Chevalier 5,25—6. Haver 56. Erwten, kleine groene 8.5012.75, schokkers prima 17.00—20.50, verder naar kwaliteit J 9—16. Bruine boonen 8.50—11.73. Alles per 100 kg. PURMEREND, 20 Oct. Kaas. 3 kléine fabriekskaas per 50 kg. met rijksmerk 28 18 kleine boerenkaas idem 31, 1 Goud- sche kaas. Aanvoer pijn. ,11.000 kg. Han del matig. Boter. 1326 kg. boter 1.16—1.40 per kg., weibotor 0.85—1.25 per kg. KATWIJK a. d. RIJN, 19 Oct. Groen- tenveiling. Uien per 100 kg. 2.302.50, peen. per 100 bos 4.406.60, bloemkool I per 100 2.505.70, gelekool per 100 3.80 —4.80, ro ode kool per 100 4—5, peen por 100 kg. 2.50—4.50. Aanvoer: 1500 kg. uien, -000 bos peen, 05.5QO bloemkool, 1200 roodekool, 1800 kg. peen. BODEGRAVEN, 20 Oct. Kaas. Aange voerd 403 partijen Goudsche kaas, waar onder 460 met rijksmerk, totaal 18.478 stuks, wegende 166.302 kg. prijs met rijks merk le soort 3537, 2e soort met rijks merk 31—31, zware tot 38. Haaidel flauw. VEUR, 19 Oct. Groentenveiling. Krop sla le soort 1.202.30, 2e soort 0.60 1.bloemkool le soort 3.005.90, 2e soort 1.00—2.30, tomaten (mid.) 7.50— 10.00, gr. ronde 6.00—7.80, 2e soort 7.10—8.90. 3e soort 4.00—5.30, bonken 5.00—6.00, rijp 8.—, andijvie 0.60— 2.00, spinazie 10—30 cent, postelein 4.10 —6.30, peen 3.10—5.50, snijboonen 29— 31, spercieboonen 2436. HAZERSWOUDE, 20 Oct.. Eierenveiling Aanvoer 30303 stuks. Prijzen: kippeneieren 67.45 en eendeneieren 4.504.70 per 100 stuks, hanen 5570 cent per stuk. ALPHEN a. d. RIJN, 19 Oct. Groenten- veiling. Per 100 kg.: spinazie 612, hec- renboonen 2426, snijboonen 35, pos telein 911, per 100 Ijos: peen 610. kroten 2.503.20, uien 44.per 100 stuks: kropsla 1.502.20, bloemkool 1/8 11, bloemkool II 3 BOSKOOP, 19 Oct. Bloemenveiling. Rozen per bos van 10 stuks: Ophelia. 10 24 cent, Golden Ophelia 1935 cent, Mar cel Rover 2141 cent, Hadley 1070 cent, Claudius Pernet 3249 cent, Columbia 21 43 cent, Butterfly 2046 cent, Mac 'Keiler 25—41 cent, Wilh. Kordes 31—59 ct. Mad. Jules Bouehé 2540 cent, Roealan- dia 2450 cent, Phoebe 20—35 cent, Edith Helen 70120 cent, Aug. Xoack 2635 ct. Germania 3010 cent. Else Poulsen 25 50 cent, Orange perfection 1520 cent, Gloria mundi 3606 cent, du Cl os 1521 cent, Florex 3154 cent, Kilham 3755 ct. Hoover 33—41 cent. E. G. Hill 20—30 oent Briarcliff 3145 cent, Winnet 3054 cent Diversen: Chrysanten, grootbleemig 1 1.70, idem tros 0 601.Asparagus 9 cent, Physalis F ranch et ti 2343 cent, Ger- bera. 64 cent. Eikenblad 1020 cent. Cle matis Prins Hendrik 2.00—2.70, Clema tis Mr. Patijn 90 cent, idem President 1. W1SSELNOTEERINGEN (AMSTERDAM) (Niet officieel). Berlijn 57.50 Londen 9.571 New Vork 2.46i/2 Parijs 9.71 Brussel 34 65 Zwitserland 48 35 Milaan -12.75 Madrid 21.95 Oslo 54 Kopenhagen 54.25 Stockholm 57 75 Weenen 32.- Praag 7 .S3 Boedapest BEURSOVERZICHT. De beurs had heden een zeer kalm ver loop, doch de tendenz was uitgesproken vaat, zonder dat daarvoor een aanwijsbare oorzaak was te vinden. Hier en daar meent men de vaste houding te moeten toeschrij ven aan de overweging, dut, zoodra de be- besprekingen tusschen Hoover en Laval zm. begonnen, de markt een opgaande lijn zal volgen. De handel was zeer beperkt en zelfs in de voornaamste aandeelensoorten was de affaire onbeteekenend. Van de 1 n- dustr. fondsen waren het plotseling do acoustick-aalid. die eenigo attentie trokken I en ongeveer 15 pet. verbeterden. Philips wat hooger, evenals Unilever. Aku's waren prijs-houdend. In de Oliewaarden heersch e rust; zelfs in Kon. ging het zeer kalm toe. De noteering trok echter wat aan. Tabak ken en rubbers goed prijshoudend. Suikers vast, speciaal II.V.A.'s, die tot boven 293 pet. verbeterden. Mijnwaarden en Soheenv. onveranderd. De obligatiemarkt is gedrukt en een kleinigheid lager. Amerikaansche fondsen stille markt. NA EDISON'S DOOD. NEW-YORK, 20 Oct. (V.D.) Nadat het stoffelijk overschot van Edison van zijn woon- hnuis naar de tot chapelle ardente ingerichte bibliotheek van zijn laboratorium te West Orange was overgebracht en aldaar was op gebaard, defileerde een onafgebroken men- schenstroom van duizenden langs de baar om den grooten uitvinder de laatste eer te brengen Van verschillende zijden is voorgesteld om morgen, tijdens de rouwplechtigheid, ter her denking van het groote werk van den overle dene in het geheele land alle electrische lich ten gedurende een minuut te dooven, bijv. door het verminderen van stroomspanning door de electrische centrales. De teraardebestelling zal slechts worden, bijgewoond door de naaste familie en eenige intieme vrienden. President Hoover is ver hinderd, de plechtigheid bij te wonen, maar Edison's vrienden Henry Ford en Harvey Fi- resto"<? zullen in elk geval aanwezig zijn. De bijzc if io van het stoffelijk overschot te Westh Orange zal slechts een voorloopig ka rakter dragen. Het is de bedoeling, het stof felijk overschot naderhand over te brengen naar Edison's geboorteplaats Milan in Ohio, waar het definitief zal worden bijgezet en waar een groot gedenkteeken zal worden opgericht. Onder de tallooze condoleanties, die uit de geheele wereld zijn ontvangen, bevindt zich ook een telegram van deelneming van den Paus. Hoewel de waarde van Edison's uitvin dingen en de industrieele winsten, die ermee gemaakt zijn, in de tientallen milliarden loopt, bedraagt Edison's nalatenschap niet meer dan in totaal ongeveer een millioen dollar. Nog drie slachtoffers van de mijnramp te Heme. HERNE, 20 Oct. (V.D.) De mijngas-ont- ploffing op de mijn „Mont Cenis" heeft nog drie slachtoffers goëischt, zoodat het aantal dooden is gestegen tot twaalf. In den afgeloo- pen nacht overleden drie van de in totaal twee-en-twintig gewonden. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp is nog niet ge ëindigd. GAASTERLAN'D (uitr.) verlr. 16 Oct. van Las Palanas. SCHELD EST ROOM (bhuira.) vertr. 19 Oct. van Havre. STOOMVAART MIJ. OCEAAN. AGAMEMNON, Japan-Ho tt. vertr. 17 Oct. van Penang. LEIDEN, 19 Oct. Groentenveiling. Per 100 stuks: andijvie 0.602.kroten 12, bloemkool I 1.804.50, bloemkool II 1.roodekool 1.9C3.savoye- kool 2.10—4.—, groeneliool 1.803. pieterselie 0.601.40, prei 1.803. kropsalade 0.502.00, selderie 0.50 1.60. wortelen 2.10—5.10, kroten 1.80 '3.kroten gek. 5S, snijboonen 20 38, stokboonen 4056, stamboonen 20 35, witloof 2326, postelein 57, spi nazie 510, tomaten A 13.90, B 12.40 C 10.30, CC 5.spruiten 7—8, spruiten II 1.2, Melkveiling. Aanvoer 64060 L. Hoog ste prijs 7.80, laagste 6.40. 20 October. Vette Varkens. Totaal 386 stuks. 367 zwaar 41—42 cent en 19 licht 36 40 cent per kg. levend gewicht in cen ten. Handel vlug. Zouters 30 cent. ROTTERDAM. 20 Oct. Vee. Ter vee markt waren heden aangevoerd224 paar den, 1407 magere runderen, 567 nuchtere kalveren, 10 overloopers, 7 veulens, 915 vette runderen, 650 graskalveren, 145 big gen," 226 vette kalveren, 636 schapen of lammeren, 17 bokken of geiten. Prijzen per half kg.: koeien 37.5—40, 32.535 en 2025 cent, ossen 3740, 3234 en 25 ct., stieren 3536, 3032 en 23 cent, kalveren 6062.5, 5055 en 37.542.5 cent. Prijv.en per stuk van mager vee: melkkoeien ƒ195 310, stieren 120465, graskalveren 35 45, paarden 200310, slachtpaarden 100220, hitten 75150. veulens 50 90, nuchtere fokkalveren 10—15, nuchtere

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 3