22ste Jaargang WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1931 No. 6996 ^e£cidóclt^0oii/^afil DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DE ABONNEMENTSPRIJS bedraagt bij vooruitbetaling Voor LeideD 19 cent per week 12.50 per kwartaal Bij onze Agenten 20 cent per week f2.60 per kwartaal Franoo per post -f2.95 per kwartaal Bet Geïllustreerd Zondagsblad ia roor de Abonné'a ver krijgbaar tegeD betaling vaD 50 cent per kwartaal, bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent, met Geïllustreerd Zondagsblad 9 oent. Bureaux: PAPENGRACHT 32, LEIDEN TEL. INT. ADMINISTRATIE 935, REDACTIE 15 II GIRONUMMER 103003, POSTBUS No. 11 DE ADVERTENTIEPRIJS BEDRAAGT: Gewone Advertentiën 30 cent per regel. Voor Ingezonden Mededeelingen wordt het dubbele van het tarief berekend. Kleine advertentiën, van ten hoogste 30 woorden, waarin betrekkingen worden aangeboden of gevraagd, huur en verhuur, koop en verkoop f 0.50, Dit nummer bestaat uit drie bladen V Het zelfstandige kleinbedrijf. „Als het sociaal belang van de aanwezig heid van een breeden zelfstandigen mid denstand geen phrase is, dan ligt het zeker op den weg van de overheid, de bestaans voorwaarden voor het zelfstandige klein bedrijf zoo gunstig mogelijk te maken en om de positie van het economisch gezonde middenstandsbedrijf zooveel mogelijk te versterken en te beschermen. Het zelfstan dige kleinbedrijf is nu eenmaal in den te- genwoordigen tijd een van die groepen, die op bijzondere wijze aanspraak maken op de belangstelling en den steun van de over heid". Deze woorden uit de redevoering van den heer Struycken, hedenmorgen gehou den bij dé opening van bet negende R. K. Middenstandscongres te Venlo, willen wij nog even onder de aandacht brengen. Voor overheid, in land en gemeente, is het een plicht, om bij het treffen van maat regelen, het opleggen van lasten zeer bij zonder er op te letten, dat daardoor niet een te zware last wordt gelegd op het zelf standige kleinbedrijf. Het zelfstandige kleinbedrijf" te hand- haVén, uit té breiden, is een sociaal streven, dat van de grootste beteekenis moet worden geacht voor het welzijn van heel de maatschappij. Deze stelling is door katholieke sociolo gen reeds vroeger herhaaldelijk voorge houden en verdedigd. Maar in dezen tijd blijkt toch wel heel frappant de juistheid ervan nu het kapitalisme, waarmede dan bedoeld wordt: groot-kapitaal in han den van betrekkelijk weinigen, allerwege wordt gesignaleerd als bron van veel oeco- nomisch en sociaal kwaad- Als tegenover dat kapitalisme kan wor den gestevigd de positie van het zelfstan dig kleinbedrijf, dan beteekent dit maat schappelijke vooruitgang in gezonden zin. De waarheid hiervan kan eigenlijk door niemand worden ontkendmaar dat blijke dan ook zooveel mogelijk in de practijk! BINNENLAND NED. R. K. MIDDENSTANDS BOND. CONGRES TE VENLO. Dinsdag in den loop van den middag kreeg Venlo, waar vandaag en morgen de Ned. R. K. Middenstandsbond congresseert, een ander aspect dan het gewoonlijk ver toont. Groepen vreemdelingen bevolkten de straten der stad, waar op vele plaatsen de vlaggen van de huizen wapperden en de etalages der verschillende middenstands zaken waren extra verzorgd. De hotels waren al sinds dagen voor de congressisten gereserveerd en het ingesteld huisvestingscomité had bovendien handen vol werk om den deelnemers van buiten de stad bij particulieren onderdak voor den nacht te verschaffen. Om half acht gisterenavond had in hotel ,ySuisse" een begroeting van de congressis ten plaats door het bestuur der afdeeling Venlo. De heer J. A. Koops sprak woorden van welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot den heer Lockefeer, secretaris van den Ned. R. K. Middenstandsbond, die wegens ziekte van den vice-voorzitter, den heer J. E. A. M. Meijring, het congres zal pre- sideeren en uitte den wensch, dat het con gres in Venlo de rijkste vrucht voor den bond zou mogen afwerpen. De heer Lockefeer dankte voor de woor den van welkom, waarna men zich geza menlijk naar het stadhuis begaf, waar B. en W. de congressisten officieel ontvingen. De loco-burgemeester, mr. E. Janssen, sprak zijn vreugde erover uit, dat het con gres in Venlo wordt gehouden en wenschte den R. K. Middenstanders toe, dat hun werk op de beste wijze mocht slagen. De heer Lockefeer dankte, waarna de eerewijn werd rondgediend. Na deze ont vangst verzamelden de deelnemers zich in de zalen van hotel „Suisse", waar de avond verder in een gezellige en opgewekte stem ming werd doorgebracht. OPENINGSREDE. Vandaag is te Venlo het negende R.K. Middenstandecongres begonnen. De heer C. J. G. Struyoken, voorzitter van den Neder landscfhen Roomsch-Katho- lieken Middenstandsbond heeft het congres met -een uitvoerige rede geopend. Hij zeide daarin om. Nu wij staan aan den aanvang van dit Veniosoh congres gaan mijn gedachten al lereerst uit naar den groeten Venlonaar en den grooten vaderlander, dien wij verieden week hier in zijn geboortestad hebben ten grave gedragen." Het heengaan van dr. No- lens heeft een zware leemte geslagen in ons staatkundig leven en in het bijzonder in onze katholieke staatspartij. Nolens was de erkende en alom imponeerende leider van de Nederlandsohe katholieken in politi co. Onze sociale beweging en onze katholie ke staatkundige actie zijn nauw aan eikaar verbonden. Het is daarom, dat N olens' ver scheiden ook in onze sociale organisatie diep wordt betreurd. Wij kunnen hem het best eeren, door te trachten ons in zijn geest in te leven. Wij kunnen Nolens het beste danken door voor zijn opvolger of op volgers de zware taak te vergemakkelijken om de Nederlandsohe katholieken verder te leiden op sociaal en politiek terrein. Bij Nolens was de sociale vooruitgang in zijn breeden zin even veilig, als de eenheid on der de katholieken in de politiek. Dit congres vindt onze organisatie in den besten welstand. De economische crisis, die overal in het bedrijfsleven haar schaduwen werpt, heeft gelukkig op de organisatie nog geen nadeeligen invloed gehad. Mocht dit een teeken zijn, dat de middenstand einde lijk leert begrijpen, dat hij de organisatie waarachtig noodig heeft, ook en vooral in slechte tijden. Gp dit congres zal de groote beteekenis van de vakorganisatie, en voor de vakkun dige scholing van den middenstand, en voor het verkrijgen van betere bedrijfstoestan den in een helder licht worden geplaatst. Laat dit de stands-organisatie versterken in den wil om de doorvoering van het we derzijds verplicht lidmaatschap krachtig aan te pakken, en laat het voor de vakor ganisatie weer eens een bewijs zijn,1 dat zij niet alleen uit de standsorganisatie is voort gesproten, maar dat zij daaraan nog steeds een groot deel van haar kradht ontleent, en dat zij de standsorganisatie niet missen kan. Een buitengewone vreugde heeft, zoo zeilde de lieer Struycken verder, Z.E. de mi nister van arbeid, handel en nijverheid ons bereid door zijn toezegging, dit congres met zijn. bezoek te zullen vereeren. Van groote beteekenis is het voor den middenstand bij de regeering een willig oor en feitelijke be langstelling te mogen vinden. Dankbaar zijn wij de reegeering voor de uitingen, die 'boven twijfel hebben gesteld, dat bij de aanstaande uitvoering van de Winkelslui tingswet de juiste strekking van de ver schillende bepalingen zal worden gehand haafd. Dankbaar is de middenstand voor verscihillende bemoeiingen, die blijk geven van de gestegen belangstelling der rijks overheid voor de nooden van den midden stand en die de positie van onzen stand metterdaad versterken. Ik denk aan den arbeid van de onderaf- deeiing voor middenstandsaangelegenheden en het economisch instituut voor den mid denstand, waarmede de organisatie steeds nauwer en steeds vruchtbaarder samen werking moge zoeken. En ik denk aan het onderzoek van de professoren Polak en Kaag naar de aanpassing van de kleinhan dels-, aan de gnootlhandeisprijaen. Al heeft geenszins bij het instelden van dit onder zoek de bedoeling voorgezeten, den vrijen tusschenhandel te rechtvaardigen, als resul taat van de uitgebrachte rapporten mogen wij oonsbateeren, dat de vrije handel in de betreffende branches in het algemeen vol komen vrij is gebleken van prijsopdrijving. Als resultaat mogen wij oonstateeren, dat een eind is gemaakt aan een 'boosaardig ge rucht, dat jarenlang heeft voortgewoekerd, en dat de publieke opinie ten gunste van den middenstand is gekeerd. In vele opzichten wordt de positie van het zelfstandige kleinbedrijf hoe langer hoe Als het sociaal belang van de aanwezig heid van een breeden zelfstandigen mid- I denstand geen phrase is, dan ligt het zeker I op den weg van de overheid, de bestaans- I voorwaarden voor het zelfstandige klein bedrijf zoo gunstig mogelijk te maken en I om de positie van het economisch gezonde j middenstandsbedrijf zooveel mogelijk te versterken en te beschermen. Het zelfstan dige kleinbedrijf is nu eenma-al in den te- genwoordigen tijd een van die groepen, die op bijzondere wijze aanspraak maken op de belangstelling en den steun van de overheid. van het groote maatschappelijke vraag stuk van dezen tijd, dat voortdurend de ge spannen aandacht van de overheid vraagt. Zoowel in economisch als in sociaal op zicht beleven wij, zoo zeide spreker verder, een critieken tijd. Voor wie het wereldge beuren nauwlettend volgt, is het duidelijk, dat wij staan voor beslissende gebeurtenis sen en belangrijke ontknoopingen in de ont wikkeling van de wereddmaatschappij. In het oude Europa en in de „nieuwe wereld" is de samenleving gekweld door een ont sporing in de volkshuishouding van onge kende felheid. In Rusland heerscht opper machtig het staa tskaipita1 ismeStalin heeft kort geleden weer eenige concessies moeten doen aan de mensdhelijke natuur, o ja. Maar hoeveel bloed en tranen zulllen er nog moeten vloeien, voordat in Khisland een menschwaardig evenwicht is bereikt tus- schen staatsinvloed en individueele zelf standigheid? En is het gevaar niet nog al tijd dreigend, dat de uitersten elkaar zul len aantrekken en dat het bolsjewisme zich zal opdringen als geneesmiddel bij het fail liet van het individualistisch kapitalisme, dat wij thans beleven? Wij katholieke organisatiemensohen heb ben ons te bezinnen, wat iu dezen tijd bet doel van ons streven moet zijn. Ons be ginsel van 'solidariteit vraagt een harmo nisch evenwicht tusohen persoonlijke zelf standigheid, maatschappelijke organisatie en overheidsinvloed. In het vraagstuk, waarvoor wij staan, hebben phrases en sofismen geen beteeke nis. Quadragesimo Anno" spreekt over het herstel van de sociale orde en het herstel van het leidende beginsel der volkshuislhou- ding een eenvoudige en duidelijke taal. Moge de encycliek gelezen en begrepen en toegepast worden. Ook in onzen kring. Maar niet alleen in onzen kring. De Ne derlandsohe regeering heeft, een doelbewus- sten stap gezet in de richting van herstel van de sociale orde door de indiening van het voorontwerp tot instelling van bedrijfs- raden. Onze vakraad heeft zich in beginsel met dit ontwerp vereenigd. Wij erkennen en waard eeren liet voorontwerp van mini ster Verschuur als een juisten grondslag voor de ordening in het bedrijfsleven. En wij hopen en vertrouwen, dat de regeering, als zij het ontwerp aan het parlement voor legt, dan meer succes zal hebben dan iin den Hooigen Raad van Arbeid. In de gemeenteraadsvergadering van Maastricht zijn tot wethouders geko zen: in de vacature-J. Schaepkens van Riempst (R.K.) dezelfde met 17 van de 33 stemmen; in de vacature-J. H. Paris (S.D.), J. M. H. Schoonbrood (R.K.) aftredend wethouder, met 18 stemmen. Beiden hebben de benoeming in beraad gehouden. De gemeenteraad van V e 1 s e n heeft, gisteravond in de vacature wegens het be danken van den heer W. F. Visser (S.D.) tot vierden wethouder benoemd den heer H. Homburg (A.R.), die echter voor de be noeming heeft bedankt. Daarna werd be- VOORNAAMSTE NIEUWS BUITENLAND. Rede van onzen minister Beeiaerts van Blokland te Genève. (Buitenland 2e blad). Buitengewone zitting van het Engelsche Lagerhuis. (Buitenland 2e blad). De zwaar gehavende „Nautilus" op Spits bergen teruggekeerd. (Buiitenl. Be-riohiten 2e blad.) BINNENLAND. Congres N, R. K. Middenstandsbond. (1st© blad1). Onthulling Lorentz-monument te Arn hem. (1ste blad). Veertigjarig Priesterfeest mgr. dr. Poels (2de blad). noemd de heer P. Bosman (V.D.), die de benoeming heeft aanvaard. Te Amsterdam zijn de taxitarie ven verlaagd van 20 tot 15 cent per Kilo meter. LOURDES IN OEGSTGEEST. Het is nu een- een onderdeel, en niet het minst be langrijke, van dat vraagstuk, dat wij vroe ger het sociale vraagstuk noemden en dat tegenwoordig sommigen als het probleem, van het kapitalisme gelieven te 'betitelen De Lourdes-grot bij de kerk vain Oegst- geest, welke gisteren avond is ingewijd, is geen alledaagsch goed bedoeld grotje van co kes-slakken met een paar beeldjes en bloe metjes, maar een waar kunstwerk. De Massa bielle-rots, waar Maria eens verscheen, is 'hier in al zijn bonkige zwaarte en zoo veel moigelijk in de natuur lijke kleuren nage bootst. De ontwerper en uitvoerder van dat prachtig werk, de heer Joe. Eymaal, beeld houwer en bouwkun dige te Valkenburg, 'heeft reeds op enkele plaatsen van ons land dergelijke getrouwe na bootsingen van Lour- des gemaakt name lijk te Valkenburg en te Hoensbroek. Dahr echter kon de grot in de rotsen worden uit gehouwen, hier in Oegstgeest moest een kunstmatige grot van gewapend beton (met gebruikmaking van ra- bits-igaas), worden opgebouwd, geheel in de vormen van de rotswand te Lourdes. Zoo nauwkeurig gelijkt deze namaak-rots op die in Maria's Genade-oord, dat merk waardige uithollingen en bulten in de steen, zooals het „Krukkengat" (waar, thans nog geen krukken hangen), de „brievenbus" en de „gladde kei" ook in de Oegstgeester grot in beton zijn ge modelleerd. Pelgrims, die Lourdes bezoch ten, staan verbaasd over de treffende gelijkenis. Deze gelijkenis zal nog opvallender zijn, wanneer na eenige jaren de steen meer verweerd en de beplanting der rotsen wat uitgegroeid is. Niet alleen in de vorm van de rots is getracht hier een tweede Lourdes te schep pen, ook alle bizonderheden zijn zooveel doenlijk nagemaakt, behalvehet Ma- ria-beeld. Zooals velen weten, is het beeld van de H. Maagd, dat in de verschijnings grot te Lourdes staat, volgens getuigenis van Bernadette zelf geen juiste weergave van Maria, zooals Zij zich aan het arme her derinnetje in 1858 vertoonde. Daarom is hier een beeld geplaatst, vervaardigd in de werkplaatsen der firma F. D. Monna te Lourdes, dat een beter weergave van de verschijning geeft. Onder het beeld zijn op een (nagemaakt) verweerd koperen plaat de woorden ge schreven: „Ik ben de Onbevlekte Ontvan genis". Op de rots vóór het beeld, geheel glad van het „aanstrijken" door de pelgrims en daarom ook te Oegstgeest glad gehouden, is in vierkant marmeren omlijsting een klein stukje van de „echte" Lourdes-grot gevat. Ook het afsluithek en de kaarsenstan daard, kunstsmeedwerk van de firma G. Koelman te Oegstgeest, is precies nage bootst. Achter het hek staat een eenvoudig al taar, in Kunradersteen uitgevoerd. Aan de voorzijde van het altaar zijn de wapens aangebracht van Cornelius Ludovicus, Ba ron van Wijkerslooth, bisschop van Curium, met het jaarbal 1931 en van Johannes Do- minicus Joseph Aengenent, Bisschop van Haarlem, met het jaartal 1931. Het altaarsteentje is nog afkomstig uit de huiskafel va*i het, helaas afgebroken, „Huize Curium". Evenals te Lourdes is buiten het hekwerk een „bron" aangebracht, waar men Lourdes- water kan bekomen. Voor deze bron is ge bruik gemaakt van Belgisch graniet met witte marmerplaat, waarop met vergulde letters de woorden staan ingegrift: „Ga aan de bron drinken en U wasschen, 26 Febr. 1858. Voor de grot is plaveisel gelegd. Wan neer men de kerk binnengaat, heeft men links het uitzicht op de grot, op een mooie achtergrond van donker hout. De nabootsing van Lourdes is zoover doorgevoerd, dat zelfs de oriëntatie van de grot dezelfde is als daar. Het geheel is een prachtig kunst stuk, dat den heer Eymael veel eer aandoet. De genen, die Valkenburg bezochten, konden reeds eerder met het werk van dezen kunstenaar kennis maken in de gemeente grot aldaar, waar van hem oa. te zien is een Christuskop, een kop van den archi tect Cuipers, St. George met de draak enz. De totale oppervlakte van de grot be draagt ruim 100 M2., do breedte is ruim 15 M., de boogte 7.5 M., de diepte gemiddeld 8 M. Aan de opbouw is elf weken gearbeid; het resultaat is buitengewoon mooi. Toen de geloovigen gisterenavond de kerk bin nengingen, verborg een schutting de grot nog aan het gezicht; na het Lof was de schutting weggenomen en de bewondering der parochianen was algemeen. Bij dit plechtig inwijdingslof (des mor gens was door Pastoor do Vetten reeds een plechtige H. Mis opgedragen) waren, be halve de parochie-geestelijken tegenwoor dig Pastoor Ammerlaan, Rector Groot en Pater Groot. De kerk was geheel met geloovigen ge vuld. Na het lof begaf men zich processiege- wijze naar buiten en stelden de geloovigen zich rondom de grot op. De Harmonie speelde onder leiding van den heer Kroon „Wonder schoon prachtige", dat <Loor allen werd meegezongen. Na do Liturgische gebeden der inzegening hield Pastoor de Vetten een toespraak, waarin Zijneerw. o.m. dank biacht aan de schen kers, die ongetwijfeld vurige Maria-vereer- ders moeten zijn. Hij verzocht vervolgens een gebed voor den makeT van de Grot, die ernstig ziek ligt, voor spoedig herstel, waaraan mot groote eerbied werd voldaan. Na het zingen van „Lieve Moedor van den Heer" was deze indrukwekkende plech tigheid geëindigd,.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 1