LUCHTVAART UIT DE OMGEVING TWEEDE BLAD PAG. S DE DUITSCHE KANO- KAMPIOENSCHAPPEN. Op het Haarlem-terrein te Haarlem hadden Zondag de ATHLE- TIEK-WEDSTRIJDEN plaats om den Prins-Hendrik-beker. Het hoogspringen met aanloop. J. Kamstra werd een der vier winnaars MAANDAG 3 AUGUSTUS 1931 R. K. FEDERATIE. JAARVERGADERING TECHNISCHE SECTIE. Contract met den K. N. V. B.? Zondag vergaderd"© te Utrecht de Tech nische Sectie van de R. K. Federatie onder voorzitterschap van den heer J. Stufkens. Na een kort welkomstwoord deelde de voorzitter mede, dat kapelaan Vissers is benoemd tot rector te Boxtel, en waar schijnlijk daarom met aanwezig is. Spreker hoopt, dat door deze benoeming zijneerw. méér tijd zal beschikbaar krijgen voor de sportaangelegenheden. Spr. herinnert aan de plannen tot reorganisatie, geeft een overzicht van den stand van zaken en wijdt enkele woorden aan den heer Koclcel- mans, die bedankt heeft als voorzitter we gens familieomstandigheden. Na de goedkeuring der notulen kemt in bespreking het Technisch verslag van den secretaris-penningmeester, wat aanleiding geeft tot enkele vragen en opmerkingen. O.m. stelt de heer Lap (Leonidas, Rot terdam) de vraag wat de oorzaak is, dat de groote vereen., die zich niet verder uit breiden, in 't gedrag komen. Vindt dit zijn oorzaak in de oprichting van kleine ver- eenigingen? Ook wijst spreker op de ver slagen in de pers, die soms buitengewoon eenzijdig zijn. De voorzitter zegt toe, dat het Technisch Bestuur aandacht aan deze zaak zal schen ken en een onderzoek zal instellen. De Federatie-voorzit ter, de heer Dr. P. v. d. Heiden, die de vergadering moet ver laten, spreekt een enkel opwekkend woord, waarna het verslag van de kascom- mdssie wordt goedgekeurd, benevens de concept-begrooting. In de kascommissie werden benoemd Spartaan, Leonidas en Kimbria. De aftredende bestuursleden de heeren W. J. Goors en R. J. de Grood werden bij acclamatie herkozen. Met een woord van gelukwensch werden de diploma's aan de kampioenselftallen uitgereikt.. Een voorstel van D. H. L., bedoelende, dat een verzoek om uitstel van wedstrijden tien dagen te voren moet worden inge diend, en ieder later verzoek wel in behan deling te nemen, dooh te beboeten met 5 tenzij kan worden bewezen, dat de aan vraag niet eerder kon worden ingediend, wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Een derde voorstel van D. H. L. te Delft werd eveneens zon der stemming aangenomen, waarbij wordt bepaald, dat iedere vereeniging vóór den aanvang der competitie een opgaaf moet indienen van de jaarlijks terugkeerende feesten, die uitstel van wedstrijden we gens kerkelijke redenen noodig maken. R. K. A. V. te Amsterdam verdedigde het volgende voorstel. Bij protesten in pro motie-, degradatie- en beslissingswedstrij den, waarbij door den bond neutrale grens rechters zijn aangewezen, de bevoegdheid der protestcommissie uit te breiden en deze afhankelijk te stellen van een onjuiste waarneming van den scheidsrechter, indien volgens de protestcommissie mocht blijken dat door den scheidsrechter een onjuiste beslissing is genomen tengevolge van on juiste waarneming. Het Technisch Bestuur adviseert dit voorstel aan te houden tot den I. V. B. en de vergadering en de voorstellers verkla ren zich daarmede accoord. Het voorstel van Helios, om te komen tot een hernieuwd contract met den K. N. V. B., deed de heer M. Verstegen het vol gende mededeelen: Een vertegenwoordiger van den neutra len Limb. Voetbalbond is in bespreking ge weest met een vertegenwoordiger van den Katholieken Bond over overname van schorsingen en royementen. De vraag werd toen gesteld: waarom geen contract, waar op van katholieke zijde werd geantwoord, dat de K. N. V. B. zulks onmogelijk maak te. De Limb. Voetbalbond heeft zich toen gewend naar den K. N. V. B. en van hem vernomen, dat er geen bezwaren bestonden tegen een overeenkomst, en, indien de R. K. F. prijs stelde op bespreking, de K. N. V. B. daartoe bereid was. De R. K. F. heeft zich toen gewend tot den K. N. V. B. om, onder behoud van eigen zelfstandig heid, een bespreking te houden. Als gevolg van een bespreking over de kath. pers en de voetbal verslagen, zeide de voorzitter toe, dat het bestuur zal trachten te komen tot een conferentie met de ka/fch. bladen. De promotie- en degradatie-regeling zal in den vervolge uiterlijk twee maanden na de oompetitie-indeeling worden bekend ge maakt- Na beantwoording van voor de rond vraag gestelde vragen, weTd de vergade ring gesloten. DIOC. HAARL. BOND. R. K. S. V. A.V.V. Voor de Seriewedstrijden werden Zondag weder 4 wedstrijden gespeeld. Om 12 uur speelde A.V.VaA.V.V.b voor de Juniorenafdeeling om le en 2e prijs. Het was een aardigen wedstrijd, waarin aan beide zijden dikwijls mooi spel werd vertoond. A.V.Va wist met 31 te winnen en behaalde daarmede den len prijs. Om 1.15 uur speelde A.V.V. 2A.S.C. 1 voor de 2e Afdeeling. A.V.V. kwam direct flink opzetten en had na 10 min. reeds met 20 de leiding, doch hiermede schenen zij al hun kruit verschoten te hebben, want zij konden hierna het net niet meer vinden, dank zij echter ook het goede keepen van de A.S.C.-doelman. A.S.C. wist voor de rust niet te doelpunten, doch na rust had den zij spoedig gelijk gemaakt (22), met welken stand ook het einde kwam. In de 2 maal *iy3 min. verlenging wist A.V.V. zeer gelukkig een halve minuut voor het einde de winnende goal te maken (32), waarmede zij zich in de finale plaatste. Om 2.30 uur werd gespeeld St. Lodewijk I—V.V.L. I. Onder de goede leiding van soheidsr. Thoms werd er direct flink aan gepakt, doch verder dan de verdediging brengt men het niet. V.V.L. komt dan goed koop aan de leiding, als een der backs op den keeper terugspeelt en deze den bal in het doel laat rollen. St. Lodewijk begint dan zeer laks te spelen, doch V.V.L. weet- hiervan niet te profiteeren, daar de St. Lod.-verdediging goed stand houdt. Met. 10 voor V.V.L. komt rust. Na rust blijft de wedstrijd hetzelfde aan zien houden en als V.V.L. op gelukkige wijze den voorsprong vergroot, gelooft St. Lod. het wel en spant zich in het geheel niet in, doch laten keurige staaltjes voet bal zien, waartegen V.V.L. niets uitrichten kan. Op keurige wijze verkleint de St. Lod. midhalf den achterstand (2l). St. Lod. pakt dan nog even aan, doch de tijd is te kort om gelijk te maken en V.V.L. wint met 21, ofschoon een gelijk spel een betere verhouding ware geweest. Tot slot werd gespeeld A.V.V. 3V.V.L. 2 om den len en 2en prijs in de 3e Afdee- ling. Dit was een spel van kat en muis, daar V.V.L. totaal niets in te brengen had en slechts een enkele maal over de helft van het veld kwam. A.V.V. geloofde het wel en achtte een 3O-voorsprong voldoen de, ofschoon het even goed 100 had kun nen zijn; A.V.V. won zoodoende den len prijs. Het was een goed geslaagde Sport dag. R. K. S. V. A.S.C. Zoeterwoude (Dorp). Daar de prijzen voor den Sportdag op Zondag a.s. nog moeten worden gegraveerd en tentoongesteld, worden degenen, die een prijs of medaille hebben toegezegd, be leefd verzocht deze tot uiterlijk Dinsdag avond te doen toekomen aan G. P. Vlas veld, Miening, Zoeterwoude. „De Alphiaan". In navolging van haar Zus ter vereeniging te Alphen is thans ook „Alphiaan" de uit gave van een clubblad begonnen. Het blad is getiteld „De Alphiaan", waarvan het eerste nummer in beperkten omvang is ver schenen. Wij wenschen het naar inhoud en vorm voorspoedigen groei toe. DE BELGIE—NEDERLAND WEDSTRIJD. Terug naar Antwerpen! Te Antwerpen hebben twee belangrijke vergaderingen plaats gehad inzake de ver huizing van den BelgiëNederland-wed strijd van Antwerpen naar Brussel. De eerste was een bijeenkomst der An<t- werpsche sportpers, waarop besloten werd alle middelen aan te wenden om de beslis sing van den K. B. V. B. ongedaan te maken. De tweede was een vergadering van de provinciale bonden van Antwerpen, Bra- ]>ant, Henegouwen, Luik, Namen, Oost- en West-Vlaandeern. Er werd een motie aan genomen, waarin gezegd wordt, dat de kwestie der plaatsen, waar de internatio nale wedstrijden moeten worden gespeeld niet in volle helderheid werd besproken om een goede overeenstemming op natio naal en federaal gebied tot stand te bren gen. De vergadering vraagt daarom een bui tengewone algemeen© bijeenkomst van den B. V. B. op 30 Augustus a-s., waar het be sluit der internationale wedstrijden zal worden herzien, alsmede ook de benoe mingen van de opengevallen plaatsen' in de commissies zullen geschieden. De motie verklaart verder, dat de ge dachte, den wedstrijd BelgiëNederland terug naar Antwerpen te brengen, a-lge- meene instemming heeft gevonden en dat er een geest van groote oprechtheid en vriendelijkheid heerschte tijdens de be sprekingen der nationale bonden. De scheiding, welke terzake der provin ciale bonden dreigde, schijnt dus verme den en de kans, dat Antwerpen zijn Bel giëNederland terugkrijgt, is aanzienlijk gesteken, dank zij vooral het krachtdadig optreden van de Antwerpenaren zelf. CRICKET Ajax—H.B.C. De gasten gaan het eerst batten en het begin is sensationeel. Op den laat.sten bal van de eerste over van Van der Mey gaat Prins run out en de eerste bal van de eer ste over van Hofsteenge vaagt het wicket van Scalogne weg, zoodat er binnen vijf minuten na den aanvang twee wickets zijn gevallen voor 1 run. Daarna komen er wat meer runs, maar bij den stand 37 voor 5 ziet het er toch voor de Leidenaars gunstig uit. Het bowlen van de thuisclub wordt dan helaas heel zwak, waardoor de weds wijd een geheel ander aspect krijgt. Met La- •bouchère 46, Lapierre 20, Van weel 29, Ro- senbaum 15 en Cremers 77* wordt het to taal zelfs 209. Hofsteenge 572, Meyer 149, Van der Mey 2—63. De Ajax-innings dreigde door het fast- bowlen van Bakker (527) een debacle te zullen worden. Hofsteenge met 20, Schudel met 13 en De Vrind met 26* brachten er nog iets van terecht en met 14 extra's werd het totaal 95. Cremers 426. In den follow-on gaven de gasten den strijd op, toen Ajax 66 runs voor het ver lies van 5 wickets had gescoord. Meyer 28*, Hofsteenge 10 ret., Bakker 4—22. H.B.C. won dus met 14 runs op de eerste innings. WATERPOLO A.Z.C.—L.Z.C. Woensdagavond 8 uur zal in het Al- pensch zwembad worden gespeeld: A.Z.C. I AJphenL.Z.C. II; A.Z.C. II Alphen— L.Z.C. IV. DE LEIDSCHE COURANT WATERSPORT Landenwedstrijd West-Duitschland— Nederland. Zaterdag begonnen te Duisburg de Duit- sche kano-kampioenschappen, die gehou den worden op de Berta-See. De oelang- stelling was niet buitengewoon groot, doch met het oog op den Zaterdag toch wel be vredigend. Aangevangen werd met de num mers voor zeilkajaks. Er stond slechts een lichte wind, die echter te zwak was om goede tijden mogelijk te maken. De kano- polowedstrijd werd gewonnen door den Erste Meidericher Kano-Club, die de Dijk- schen Wassersportverein Duislburg-Laar met 70 versloeg. Zondag werden de wed strijden voortgezet. Tevens had een ontmoeting plaats tus- schen Westduitsehe en Nederlandsche ka novaarders. Hoewel de Hollanders met hun sterkste ploegen waren uitgekomen, bleken zij in het geheel niet opgewassen tegen i hun buitenland sche tegenstanders. In de j drie races, die werden gehouden, moesten zij volledig het onderspit delven en met de laatste plaats genoegen nemen. In totaal verkreeg West-Duitschland 24 punten, Nederland 9 punten. ZEILEN WATERSPORTVEREENIGING ROOD WIT ROOD. Goed geslaagde wedstrijden op den Bergschen Plas. De watersportvereeniging Rood Wit Rood heeft gisteren, op den Bergschen Plas te Hillegersberg goed geslaagde wed strijden gehouden, waartoe in hoofdzaak wel de bijzonder goede weersomstandighe den hebben meegewerkt. Op het tijdstip, dat het eerste startschot viel, stond er een flinke bries uit noord-oostelijke richting, zoodat het eerste gedeelte van de baan vrijwel recht in den wind was, waardoor de zeilers in dit rak hun beste beentje konden voorzetten. De windkracht was zoo nu en dan van dien aard. dat bij de 1-voetsjollen d'Artagnan van W. v. d. Valk en Pmokkio van J. Braunberger jr., die beide met één man voeren, hun jol volzeilden en den strijd moesten staken. De wedstrijden ver liepen verder zonder incidenten. Voor de handicap-kla-ssen werd onder B. wind ge zeild. Bij de 12-voetsjollen ging Ideaal II van J. W. Karreman hét eerst over de lijn, direct gevolgd door Obst. Bij het ingaan van de tweede ronde was de Ideaal II al een flink eind voor, gevolgd door Black Diamond van J. Barzilsy jr., Bonzo van P. J. J. Huybers en Nimf van W. A. de Rid der. De beide laats ten voerden een span- nenden strijd om dé derde plaats, die ten slotte door de Bonzo werd ingenomen. De bekende jollenzeiler Obst kon het niet ver der brengen dan de vijfde plaats. Een groot verschil met den fraa-ien start van de 12-voetsjollen was die van de geme ten B. M.-klas. De eerste die doorging was de Martina van A. van Dijck, die hiervoor zes seconden noodig had. De overigen waren bijna een halve minuut te laat. De strijd ging hoofdzakelijk tusschen de Mar tina en Marietje van G. M. Nederveen, die eenige malen van plaats verwisselden. Ten slotte werd het pleit beslist ten gins te van Martina. Als goede tweede kwam'de Ma- rietje binnen. Ook de deelnemers aan de 12-voetsjol len juniores 'gingen vrij goed door. Aan vankelijk had Tureluur van J. G. v. Werk hoven de leiding, dooh moest die bij de tweede ronde afstaan aan Zomerweelde van K. de Jong, terwijl de Pino van D. J. van Brum mei en jr. op de tweede plaats komt. Dani Kagchelland met de Glipper II blijkt ©venwel niet voor de poes en weet geleidelijk zijn concurrenten voorbij te komen en als eerste te eindigen, ge volgd door de Pine, die op het laatst nog een spannenden strijd leverde met de Zo merweelde. Na afloop van de wedstrijden heeft de voorzitter van de watersportvereeniging Rood Wit Rood met een toepasselijk woord de prijzen aan de winnaars uitge reikt. PAARDENSPORT DRAVERIJEN OP H0UTRUST. Begunstigd door schitterend zomerweer, vonden gisteren op Houtrust draverijen plaats. De uitslagen hiervan luiden als volgt: Toekomstprijs, maximum af stand 800 Meter: 1. Lord, eigenaar B. v. d. Touw, 760 Meter; 2. Voorlooper, eige naar C. R. v. d. Kroft, 740 Meter. A. draver ij, marimum afstand 800 Meter: 1. Newbold, eigenaar en be rijder S. van Oord, 800 Meter; 2. Konora, eigenaar en berijder D. Pronk, 770 Meter. B. draver ij, maximum afstand 800 Meter: Hieraan werden deelgeno men door alle paarden van de A-draverij, uitgezonderd den winnaar. 1. Idylle, eige naar en berijder D. Pronk, 770 Meter; 2. Queen Petite Annie, eigenaar In 't Veen, berijder B. ten Hagen, 770 Meter. Damesprijs. Maximum afstand 800 Meter, minimum afstand 760 Meter. 1. Miss Zelda Peter, eigenaresse D. van Oord, be rijdster mej. Oosthoek, 800 M. 2. Marie, eigenaresse en berijdster mej. de Vlieger, 780 Meter. 3. Konora, eig. D. Pronk, berijd ster mej. Pronk, 770 Meter. SCHAKEN Simultaan-séance Capablanca. Zaterdagavond heeft Capablanca op uit- noodiging van het dagblad „De Telegraaf" een simultaan-séance gegeven aan 30 bor den. Onder de deelnemers waren niet min der dan 15 hoofdklassespelers. De match ving aan te half acht en duurde tot 1 uur des nachts. Capa won 24 partijen, speelde driemaal remise nl. tegen de 16-jarige De Regt uit Drumpt, Muller en Spanjaard en verloor drie partijen tegen de heeren Fel- derhof, Spinhoven en Selman. POSTDUIVEN „Leidsche Postduivenclub". Uitslag wedvlucht vanaf Lier: Aankomst eerste vogel 11491; laatste 12547. 1, 17, 18 en 35 F. de Zwart; 2, 3, 4 en 36 J. Vliegenhart; C. Bosman; 6 en 26 G. Jongeleen; 7, 15, 24, 30 en 31 J. Rakhorst; 8, 16 en 25 D. van Driesum; 9, 22 en 34 J. v. d. Berg; 10, 11 en 32 T. Vlieland; 12. F. de Haas; 13 en 21 Th. Werter; 14, 27 en 28 A. Krol; 19, 20 en 23 P. Bosman; 29 D. v. Steenvoorden; 33 H. de Nie. „De Trekvogel" (Leiden). Wedstrijd vanaf Vilvoorden 138 km. (Bel gië). Lostijd 1.10 uur. 1 en 8 J. R. Smits, 2. D. Klootwijk, 3 R. Pet, 4 en 11 A. N. Eradus, 5 en 9 H. Vogelezang, 6. J. Brax- hoven, 7 L. De Romijn en 10 N. Pet. De eerste vogel geconstateerd 4732 uur, de laatste 53421 uur. „De Gevleugelde Vrienden" (Wassenaar). Zondag hield de postduivenvereeniging De Gevleugelde Vrienden te Wassenaar, eene wedvlucht met jonge duiven vanuit Lier (België) afstand 111.4 km. In concours 84 duiven. De duiven werden in vrijheid gesteld te 10 uur 15 min. De eerste vogel bereikte het hok te 114033 sec., de laatste prijswinnende vogel te 115518. De uitslag was: 1, 9 en 11 D. J. dè Mos; 2, 3, 4, 5, 12 en 17 J. p. Brederode; 6 H. E. Gordijn; 7, 8, 10 en 13 C. Versteeg; 14 en 15 H. Oudshoorn, 16 A. Groeneveld. Zondag hield dezelfde vereeniging een wedvlucht vanaf Vilvoorde, (België) afstand 135.7 km. in concours 77 vogels. De vogels werden in vrijheid gesteld te 1 uur 10 min. De eerste vogels bereikten het hok te 3 uur 57 min. 34 sec. de laatste prijswin nende vogel te 61128. De uitslag was: 1 en 4 H. Oudshoorn; 2, 3, 5 en 6 C. Ver steeg Jr; 7, 12, 14, 15 en 16 J. P. Bredero de; 9. K. Scheffer; 11 en 13 H. E. Gor dijn. OLYMPISCHE SPELEN Gaat Duitschland naar Los Angelos? De Duitsch-Amerikanen zamelen 40.000 dollars in voor de Olympiade-deelnemers. Het Duitsch-Amerikaansche Olympiade comité, dat gemeenschappelijk met de „Staatszeitung" de voorkeeringen voor de Duitsche deelneming aan de Olympische Spelen op zich heeft genomen, wil voor 't financieren van de Duitsche expeditie veertig duizend dollars bijeenbrengen, waardoor de deelneming van Duitschland bij de Olympische spelen 1932 te Los An gelos zou gegarandeerd zijn. 0CEAANVLUCHT SEATTLE—TOKIO. De vliegers Robbins en Jones zijn Zon dagochtend uit Seattle gestart voor een non-stop-vlucht naar Tokio. Zij zijn van plan nabij Nome in de lucht benzine te laden. Naar men zich herinneren zal, heb ben Robbins en Jones de vorige maand reeds gepoogd deze vlucht, waarvoor door een Japansch blad een hooge prijs was uit geloofd, te volbrengen. Mist en storm dwongen hen toen te landen bij Solomon in Alaska. DE WERELDVLIEGERS IN MANDSJ0ERI JE. De were ld vliegers Jangbourn en Herndon zijn gistermiddag 6 uur te Tsjita (Mand- sjoerije) geland. Kapitein-vlieger neergestort Bij een proefvlucht voor de wedstrijden om den Schneider Cup is de kapitein-vlie ger Monti boven het Lago Magiore neer gestort en overleden. LISSE. EEN MANIFEST VAN HET GEMEENTEBESTUUR. Over spaarzaamheid en werkloosheid. B. en W. onzer gemeente achten een ern stig woord tot de ingezetenen noodzakelijk, waartoe de wereldcrisis hen noopt. Zij zeg gen dan o.m., dat het woord in de eerste plaats geldt de arbeidersbevolking, die van de crisis mede de zwaarste gevolgen onder vindt, doch in den korten tijd van behoor lijke verdiensten uiteraard geneigd is, in een verklaarbaar optimisme te leven. In dit optimisme schuilt gevaar. Met zekerheid kan worden aangenomen, dat de tijd van ruimere verdiensten zeer kort zal zijn en een lange winter van werkeloos heid voor velen voor de deur staat. Waar zulks noodig is, zal de gemeenschap onge twijfeld den helpenden hand bieden, maar dat kan alleen verwacht worden in die ge vallen, waarin betrokkenen hunnerzijds al het redelijke hebben gedaan, om de ge volgen der werkloosheid althans zoc /eel mogelijk te voorkomen. Daarvoor is nooo*'g uiterste spaarzaamheid, zelfs van uitga-ven. welke in betere tijdsomstandigheden be grijpelijk zijn. Plicht van een ieder is zich tegen de gevolgen van werkeloosheid te verzekeren door zich aan te sluiten bij een der werkeloozenkassen. In geen geval zal men voor de gemeentelijke werkverschaf fing in aanmerking komen als men niet verzekerd is en men niet aannemelijk kan maken daartegen principieele bezwaren te hebben. Ook worden zij niet te werk ge steld-, die op 1 December a.s. nog geen jaar in de bevolkingsregisters der gemeen ten Lisse, Hillegom, Sassenheim, Voor hout, Noordwijk of Noordwijkerhout inge schreven staan. B. en W. hebben gemeend dit ter algemeene kennis te moeten bren gen, opdat niemand zich op onkunde hier omtrent kan beroepen. Zij eindigen dit manifest met den wensch, dat allen, zoo wel werkgevers als werknemers, schouder aan schouder zullen staan en ieder voor zich zal overwegen, dat hij een maatschap pelijke taak te vervullen heeft, vooral in deze tijden. Concert. Ter herdenking van den ver jaardag van H. M. de Koningin-Moeder gaf de R. K. Harmonie „Adolf Kolping" Zater dagavond een goed geslaagd concert in de Gem. muziektent. Wat eens een motor wasDoor fce dicht met een brandende ciga-ret bij het benzinereservoir te komen, geraakte Za terdagmorgen een motorfiets van een der employé's van Hobaho in brand. Een hoop je verroest ijzer schoot er over. Geboren: Rutgerus Adrianus Jacobus, z. van L. A. v. d. Zon en A. J. Nelis. Theodora Johanna, d. van A. v. d. Zwet e-n J. v. d. Berg. Helena Johanna, d- van J. H. Slobbe en J. de Vries. Anna Eli sabeth, d. van P. G. Vreeburg en M. A. C. Pouw. Ida, d. van W. Vrijburg en E. M. Beugelsdijk. Ondertrouwd: J. Geerling en Th. Goedemans. 0. P. van Werkhoven en O. W. van Loen. Overleden: M. E. de Man, wed®, van H. Pitman 87 j. KATWIJK AAN ZEE. ONGELUK BIJ HET KAMPEEREN. Spiritus-toestel uit elkaar gesprongen. Op het gemeentelijk kampeerterrein in de Zuidduinen te Katwijk aan Zee, heeft heden een ernstig ongeluk plaats gehad. Een zekere H. B. medisch student te Utrecht was bezig op een spiritus-kook- toestel eten te bereiden. Daar het toestel uitgegaan was, trachtte B. terwijl 'het nog gloeiend was, het met spiritus bij te vul len. Hierbij explodeerde het echter en werd de student ernstig aan het gezicht gewond. Na door Dr. Lodder uit Katwijk aan Zee verbonden te zijn is hij per auto naar Utrecht vervoerd. KATWIJK AAN DEN RIJN. Een sta in den weg. Voor de tweede maal bleek de benzinepomp bij „de Ros kam" een sta in den weg te zijn. Nog maals werd deze door een auto omverge reden. De installatie knapte bij den grond af. De bestuurder zal voor een schade regeling hebben te zorgpa.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 8