MAANDAG 3 AUGUSTUS 1931 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 6 GEMENGDE BERICHTEN ONGELUKKEN. SLACHTOFFERS VAN HET VERKEER Fietser aangereden door een auto en overleden. Zaterdagmiddag omstreeks 12 uur reed de heer Versteggen met zijn auto op den Velperwe0 in de richting Velp. Doordat een uit de tegenovergestelde richting ko mende wielrijder plotseling den weg over stak, trachtte de heer V. door naar links uit te wijken, den man te sparen, maar kwam daardoor in botsing met den auto van den heer S. uit Lonneker. De wiel rijder werd door den aut van den heer V. gegrepen en tegen de voorruit van den auto van den heer S. geslingerd, waar door hem den hals werd afgesneden. De man was op slag dood. Zijn identiteit was bij het afzenden van dit bericht nog niet vastgesteld. De twee auto's werden ernstig beschadigd. Motorrijder en duo-rijdster ernstig gewond. Gisteravond is onder Rijsoord een mo torrijder in een bocht over den kop gesla gen. De motorrijder was de 23-jarige J. F. S. uit Hengelo, die reeds met op de duo mej. E. B. van den Breede Hilledijk te Rotterdam. Beiden werden tegen den grond geslagen. De motorrijder kreeg een hersenschudding en de duorijdster eenige ernstige verwondingen aan het hoofd. Ze werden door den G.G.D. naar het zieken huis aan den Coolsingel te Rotterdam ver voerd, waar de duorijdster operatief werd behandeld. Beiden zijn ter verpleging op genomen. Motorrijder omgevallen; duo rijdster zwaar gewond. Gisteravond te ongeveer half acht is de 27-jarige motorrijder J. A. F. de W., wo nende te Haarlem, toen hij op de Nassau- kade bij de Eerste Helmersstraat mot groote snelheid reed, met zijn rijwiel omge vallen. De 24-jarige duorijdster H. A. V., eveneens wonende te Haarlem, viel van de motor en is met een hersenschudding naar het Wilhelminagasthuis overgebracht. Motorrijder dood aan den weg gevonden. Zaterdagmorgen omstreeks halfvijf von den arbeiders, die naar hun werk gingen, op den Veerweg te Anna-Paulowna de 24-ja- rige G. N. bij zijn motorrijwiel liggen. Direct werden dokter en politie ge waarschuwd, daar het slachtoffer, dat ongehuwd is, geen teeken van leven meer gaf. De dokter kon niet anders dan constateeren, dat de ongelukkige reeds ge- ruimen tijd dood moest zijn. Uit het politic- onderzoek bleek, dat de heer N. gisternacht om halftwee de Wieringer kennis had ver laten. Aan de sporen op den weg was te zien, dat het motorrijwiel op de plaats van het ongeluk aan het slingeren moet zijn geweest. Een diepe gleuf, in den weg van ongeveer 7 meter lengte, die door het om geslagen motorrijwiel in den weg is getrok ken, wijst er op, dat met zeer groote snel heid moet zijn gereden. „Tel." Feitser aangereden door een auto. Zaterdagmorgen omstreeks 9 uur heeft in de Zeestraat bij de Bazartraat een ern stige aanrijding plaats gehad, waarvan de 29-jarige A. de G., kantoorbediende het slachtoffer is geworden. Uit de richting Noordeinde kwam een taxiauto, toen er ut de riohtin,- Oude Scheveningsche weg een drietal wielrij ders naast elkander in druk gesprek hem tegemoet reed. Uit hun houding meende de chauffeur af te leiden, dat de wielrijders links af den Sophialaan wilden oprijden. Ten einde hun hiertoe gelegenheid te geven, wendde hij het stuur naar links. Plotse ling echter week genoemde A. de G. naar rechts uit en kwam zoodoende tegen den zijkant van de auto terecht. De schok was zeer hevig. De man kwam met het hoofd door de zijruit terecht en liep een ernstige schedelwonde alsmede wonden aan gelaat en handen op. In bewuste- loozen toestand werd de man, die hevig bloedde, door den Geneeskundigen Dienst naar het Ziekenhuis aan den Zuidwal ver voerd. Naar omstandigheden is zijn toe stand redelijk. Fietser aangereden door een groep wielrenners. Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur ie te Aarle-Rixtel een ernstig verkeersongeluk gebeurd. De wielerclub „Vvilhelmina" uit Eindhoven had een wegwedstrijd georga niseerd. Bij het passeeren van de brug te Aarle-Rixtel reed een groep van onge veer 10 renners op een per fiets van zijn werk komenden arbeider, die op den grond werd geslingerd. Deze man de 53- jarige v. L. uit Aarle-Rixtel werd met zware hersenschudding opgenomen. Bij zijn aankomst in het ziekenhuis te Hel mond was hij nog steeds buiten bewust zijn en de geneesheer zag geen hoop op levensbehoud. Acht van de renners kwa men op min of meer ernstige wijze in aan raking met den weg. Verschillende rijwie len werden vernield. Een der renners liep een zware hoofdwonde op. Zaterdagavond omstreeks 6 uur is op het kruispunt op den Straatweg La- ren-Blaricum, Huizen-Hilversum een wiel rijder door een auto aangereden doordat hij bij het oversteken van den weg geen teeken had gegeven. Met zware verwon dingen aan het hoofd werd de man naar de Majellastichting te Bussem overge bracht. Botsing tusschen auto en motorrijwiel. Een drietal gewenden. Zaterdagavond ongeveer acht uur had aan den Zomerdijk te Meppel onder deze gemeente een ernstige botsing plaats tus schen een auto en een motorrijwiel, waar bij drie personen werden gewond. De heer M. Koster uit Rogat reed op zijn motor in de richting Zwartsluis. Op de duo was zijn neef W. Koster uit VHertogenbosch gezeten, terwijl een auto, bestuurd door den heer J. de Boer uit Meppel, met den heer G. Geerligs als passagier, in de rich ting van de stad reed. De motorrijder „sneed" de niet onoverzichtelijke bocht in den weg en kwam plotseling voor den volle kracht en trachtte nog het stuur auto. De bestuurder hiervan remde uit naar links om te gooien om een aanrijding te voorkomen, wat evenwel niet gelukte. Koster, alsmede de duorijder, werden te gen den grond geslingerd, nadat deze laat ste eerst met zijn knie tegen de voorruit van den auto terecht was gekomen. K. werd ernstig gewond opgenomen, terwijl de duorijder, hoewel eveneens gewond, nog in staat was te loopen. De heer Geerligs kreeg lichte keuzingen doordat hij te%*n voorruit sloeg. De motor werd vernield en de auto xrij ernstig beschadigd. Dr. Dhont was spoedig ter plaatse en nam den zwaargewonde mee naar Meppel. De gemeente politie stelde een 'uitge breid onderzoek in en liet enkele foto's maken. Vaststaat dat de inzittende van den auto alles in het werk hebben gesteld om het ongeval te voorkomen. VERDRONKEN. Gistermiddag is in de Bergsche Achter- plas te Rotterdam een cano, waarin twee jongelui zaten, omgeslagen. Een van hen, de 19-jarige K. v. 8. uit de Zaagmolen straat te Rotterdam kon zich aan de cano vastgrijpen en wist zoo den wal te berei ken. De andere, de 20-jarige C. M. Wouden berg uit de Verbraakstraat te Rotterdam, poogde naar den wal te zwemmen, doch na enkele slagen verdween hij in de diepte. Omstanders schoten onmiddellijk met boot jes te hulp en wisten hem na 5 minuien op te halen. Gedurende een uur heeft men daarop getracht door kunstmatige adem haling, de levensgeesten weder op te wek ken, doch tevergeefs. Het lijk werd naar het lijkenhuisje te Hillegersberg overge bracht. Gistermiddag is in de Waalhaven te Rotterdam de 21-jarige Belgische schip persknecht L. Avemaat van het scheep- schip „Anton", d^at in die-haven aan paal B. gemeerd lag, bij het zwemmen verdron ken. Zijn lijk werd eenigen tijd later door de rivierpolitie opgehaald en naar de be graafplaats „Crooswijk" vervoerd. Een tragisch ongeluk had gisteren op het strand te Scheveningen plaats, toen een 12-jarig meisje van een golfbreker viel. Haar broertje van 14 jaar sprong haar na, maar verdronk, terwijl het meisje be wusteloos naar het ziekenhuis gebracht werd. In een onbewaakt oogenblik is gis teren te Vriezenveen het 1^-jarig zoontje van den heer J. H. Kerkdijk in een langs de woning loopende sloot geraakt en ver dronken. Men heeft nog getracht de levens geesten weder op te wekken, doch tever geefs. Lijk opgehaald. Uit de Persoonshaven te Rotterdam is gistermiddag het lijk opgehaald van den S-jarigen P. v. d. Heuvel, uit de Steven Hoogendijkstraat aldaar, die sedert Zater dag vermist werd. Het lijk werd naar de begraafplaats „Crooswijk" overgebracht. Van een hoogte van 25 meter gevallen en overleden. Zaterdag is de 17-jarige F. Demmers, ge woond hebbende in de Lijnbaanstraa! te Rotterdam op het werk aan de nieuwe Electriciteitsfabriek aan de Merwedehaven van een 25 M. hooge stelling gevallen. De jongen kwam me hei hoofd naar beneden in een kuil terecht en was onmiddellijk dood. Het lijk is vcrvoeid d 'nr den G.G D. naar het ziekenhuis aan den Coolsings) en later naar de ouderlijke woning overge bracht. Van een steiger gevallen. Tijdens werkzaamheden aan den bouw van de katholieke kerk in de Eng te Bus- sum is de leidekker N. uit Laren van een steiger gevallen. Hij viel met den rug op een ijzeren balk. Bewusteloos en zwaar ge wond is hij naar de Majellastichting ver voerd. Plotselinge dood. In de Rustenburgerstraat is gisteren een man gevallen en dood blijven liggen. Het lijk is door den G. G. D. naar zijn wo ning overgebracht. BRANDEN. Brand te Rheden. Omstreeks halfdrie brak Zaterdagnacht in de Groenestraat te Rheden een brand uit, die zóó snel om zich heen greep, dat de plaatselijke brandweer slechts een gedeelte van het pand voor totaal leegbranden kon behoeden. De rest van het vrij oude huis, dat door twee gezinnen bewoond werd en sinds kort van eigenaar is veranderd, was spoedig leeggebrand. Een boerderij door kortslui ting in een oogwenk in lichte laaie. Bejaarde man in de vlammen omgekomen. Te Wehl heeft gisterenmiddag een ern stige brand gewoed, die een menschenle- ven heeft gekost. Tengevolge van kortsluiting stond de boerderij van den landbouwer Baars in een oogwenk in lichte laaie. Vader en zoon waren op den zolder aan het werk. De jon ge Baars kon zich redden door naar be neden te springen, maar de 72-jarige oude vader was hiertoe niet in staat en kwam in de vlammen om. Het verkoolde lijk is later gevonden en naar het kerkhof overgebracht. De materieele schade wordt door verze kering gedekt, Groote brand te Amsterdam Vier werkplaatsen uitge brand. Het zal Zaterdagavond ongeveer half- acht geweest zijn, dat, de heer Van Altena, die in de Gilles van Ledenberghstraat een smederij heeft, zag, dat bij zijn buurman, den heer Haverman, die in een houten loods een loonschaverij en zagerij heeft, brand was uitgebroken. Terwijl hij naar de telefoon liep om de brandweer te waar schuwen, sloegen de vlammen reeds uit hef dak. Met ongehoorde snelheid breidde het vuur zich uit en toen het eerste voertuig van de brandweer aan kwam snellen, was reeds de eroote werkplaats van de aanne mers T. Vermeulen en Zn. door het. vuur aancetast, Tn deze werkplaats was zeer veel hout opgeslagen. Nauwelijks kan de brandweer baar tweede alarm geceven hehbQn. of ook in de werkplaatsen van de N.V. Nederl. Turn- en Schoolwerktuigenf^briek, directeur de beer C. J. Peters, brak het vuur zich baan. Het tusschengelpgen meubelfabriekjp van den heer Katdiik stond weldra mede in lichterlaaie. Over een lengte van ongeveer 50 meter in de Gilles van Ledpnbergh straat en wellicht ion meter in de °e Hugo de Grootstraat was het houten gebouwen complex één vuurzee. Aan de achtergevels werd het vuur gestuit door de Kostver- loren Vaart. De hitte was geweldig. Het was schier onmogelijk den brand te naderen. Brand weerwagens moesten achteruit gezet wor den, omdat men vreesde, dat ze door het vuur zouden wordpn aangetast. Dat ge vaar was niet denkbée'dig, want de schut ting van de gemeentelijke opslagplaatsen en het stadsmagazijn aan de overzijde van de straat vatten plotseling vlam en ook de woonhuizen in de G. van Ledenbergh- straat tegenover de brand liepen gevaar. Toen. eenige waterstralen op die huizen j werden gericht, bleek, dat de gevels gloeiend heet waren. Het bluschwater ver dampte onmiddellük. Vele ruiten van deze woonhuizen sprongen. De motorspuit van de Jan v. d. Heyden kwam ongeveer 8 uur in de Kostverloven Vaart. Met haar waterkanon hielp zij veel tot blussching van het. vuur. Toen daarna nog een tweede waterkanon werd gemon teerd op den personeelswagen, welk wa terkanon zijn watertoevoer eveneens van de Jan v. d. Heyden kreeg, nam het vuur zienderoogen af. Veel was er echter niet- van de vier werkplaatsen overgebleven. Om halfnegen was alles één gloeiende massa. Met onge veer 20 stralen bleef de brandweer nog doorwerken. Zoo ver wij konden nagaan zijn alle fir ma's verzekerd. Pakhuizen te Amsterdam afgebrand. Gistermiddag ongeveer half drie werd brand ontdekt op de Meuwenlaan 112. te Amsterdam, waar door den heer Blom in een betonnen gebouwtje twee zaken wor- j den gedreven. Dit gebouwtje, dat eenigszins van den openbaren weg af ligt, is door een beton nen muur in tweeën gescheiden. Links is een opslagplaats van verfwaren, rechts een van wijnen. In het linkschc gedeelte is een kantoortje ingebouwd. Daar is de brand door tot nu toe onbekende oorzaak ont staan. Het vuur vond gretig voedsel in den voorraad verf, zoodat weldra de vlammen uit het één verdieping hooge gebouwtje uit sloegen. Met twee stralen op een motor spuit werd het vuur onder leiding van den hoofdbrandmeester Brunet de Rochebrune bestreden. De toegang tot het wijnpakbu's werd geforceerd, waardoor het mogelijk werd dit gedeelte van het perceel groo- tendeels voor vuur te vrijwaren. Het ach terste gedeelte van het verfpakhuis bleef ook grootendeels behouden; het voorge deelte brandde uit. Na afloop van de Kermis te Gouda. Even na. het sduuten van de kennis te te Gouda ontstond t-wisi tusschen een Gou wenaar en iemand uit Boskoop. De man van buiten gaf den Gouwenaar zulk een stomp oip het gezicht, dat hij achterover otp den grond viel. Daarbij kwam hij te recht op een rand van het trottoir. Bewus teloos werd hij het Waaggebouw binnen ge dragen. Dr. van Elk constateerde hersen schudding. Per auto is de man naar het van Itersonziekenhuis vervoerd. De politie maakte tegen den vechtjas procesverbaal oip. Terecht. De 24-jarige stoffeerder M. v. d. L. te Eindhoven, die sinds Maandag uit de ouderlijke woning wa. vermist, is over Valkenswaard naar de Aohelsche Klus gewandeld en vandaar weer naar Eindho ven teruggekeerd. De jongeman doet niets dan huilen. HET GEBRUIK VAN KAUWGOM. In de „Watergraafsm. Kerkbode", klaagt ds. Boe-rkoel over de veldwinnende gewoon- j te van kauwgom-kauwen, die ook al onder I den kerkdienst kan worden opgemerkt. J „Op de tram, overall waar volk bij elkaar j is, ziet men ze, de menschen, die kauwen, I ka-uwen; uren achtereen gaan de kaken maar heen en weer. Precies koeden. Er moet iets behagel ij ks inzitten: *t is een hui, vol strekt niet veirmoeiend werk, en men heeft het prettige gevoel, dat men toch beziig is. I Maar een altijd kauwend mensch krijgt op I den duur een onbeschrijvelijk domme uit- drukking op zijn gezicht. Enfin, men moet dat zelf maar weten. Ieder js vrij, om zich ajs een koe te gedra gen, en ieder is ook vrij, om zoo'n koe- me nsch den rug boe te keeren. Maar als dat nu ook al in de kerk door gevoerd wordt lEn als da.n de kleve rige massa tenslotte op den grond teiecbt komtJa, dan moet er toch eens wat van gezegd worden...." Er is iin onze Geret. kerken al veel ver beterd. „Vroeger was bet. erger. Nog herinner ik mij de grauw papieren bordjes op de salpe- terig uitgebeten muren: men wordt beleefd verzocht, geen tabak uit te spuwen. En zie, daar krijgen we tabakspuwen in anderen vorm terug. In den vorm vankauw gom. Straks moeten kerkmeesters voorstellen, nieuwe bordjes te laten maken Misschien zijn er ook hier neg oude, van tabak. Dat zou goedkooper zijndan kan alleen het woord tabak overpdakt worden door het woord kauwgom Geen kauwgom in de kerk. En zeker niet op den grond BUITENL. BERICHTEN ONGELUKKEN. 14 gewenden bij auto-ongeluk. In den nacht van Zondag op Maandag is een vrachtauto waarop een 20-tal le<lcn van een wielervereeniging uit Iserlohn had plaats genomen in de buurt van Stossberg tegen een tolhek gereden. Daarbij werden vijf personen zeer zwaar en negen minder ernstig gewond. Alle gewonden moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. De wa gen werd geheel vernield. Verkeersongevallen. Een van Dillingen komende, met zes per sonen bezette, vrachtauto van een firma uit München reed bij het passeeren van een anderen vrachtauto in volle vaart in de sloot langs den weg. De wagen werd to taal vernield. Van de inzittenden werd een negenjarig meisje uit Dillingen op slag gedood, ter wijl een vijfjarig meisje, eveneens uit Dil lingen en een twintig-jarge schilder uit Halle a. d. Saai levensgevaarlijk werden gewond. De overige inzitenden liepen slechts lichte verwondingen ,op. Door den trein onthoofd. Vrijdagavond is in een trein tusschen Oberwesel en St Gaar een vreeselijk on geluk gebeurd. Een werkmeester uit Ivre- feld, die met vrouw en kind met vacantie ging, leunde kort voor St. Goar uit het venster. Hij schijnt daarbij niet gehoord te hebben, dat van den anderen kant een per sonentrein naderde. Plotseling viel hij le venloos en onthoofd in de cuope. De wind- beschermingsruit van den trein had den ongelukkige onthoofd. Doodgevallen. l'n de omgeving van Meran is bij het beklimmen van den Grossen Ifinger de 23- jarige neef van den kardinaal van Wee- nen Adolf Pifl, doodelijk gevallen. Hij werd reeds eenige dagen vermist. Men heeft thans zijn lijk gevonden. Schichtig paard veroorzaakt reeks ongelukken. Twee bereden gendarmes, die van een suiveillancerit naar het stadje Senlis (Dept. Oise) terugkeerden, werden gisteren overvallen door een hevig onweer. Het paard van een hunner werd tegevolge van den bliksem schichtig, wierp zijn berijder af en rende voort in de richting van Sen lis. In het stadje aangekomen, holde het op een menschenmenigte in en gaf een soldaat een trap tegen het voorhoofd, waardoor de ongelukkige op slag gedood, werd. Het on geluk wilde, dat op het zelfde oogenblik door het inslaan van den bliksem kortslui ting in de electrische centrale ontstoud, waardoor de stad geheel in duister werd gehuld. Het wild geworden paard sloeg beurtelings om zich heen en verwondde ook een tweede soldaat levensgevaarlijk, ter wijl een onderofficier en eenige kinderen zoodanige verwondingen opliepen, dat zi naar het ziekenhuis moesten worden ver voerd. Toen het licht weer opging, slaagd men er eindelijk in het paard te grijpen. Noorsche stoomtrawler vermist. Naar uit Haugesund wordt gemeld, is de visschersstoomboot „Brisling" die vier we ken geleden uit Haugesund is vertrokken, om in de IJslandsche wateren te visschen, nog niet op de plaats van bestemming aan gekomen. Het Noorsche visschersexpeditiesehip „Frithjof Nansen" meldt, dat men tot nog toe vergeefs naar de „Brisling" heeft ge zocht. De trawler had tien man aan booid. Men neemt aan, dat het schip tijdens den i laatsten storm in de Noordzee is vergaan Boortoren in brand. In de nabijheid van Bakoe is boortoren No. 493 van de Asneft in brand geraakt. Ht vuur woedt reeds een week. De produc tie van den toren bedraagt 800 ton petro leum per dag. Men vreest zelfs, dat de brand ook op de andeer boortorens zal overslaan. Brandweer en troepen zijn ge mobiliseerd om de vlammen te bestrijden. Zes personen, waaronder drie brandweer lieden zijn om het leven gekomen. THOMAS ALVA EDISON ERNSTIG ZIEK. Zijn toestand kritiek geacht. De toestand van den beroemden uitvin der Thomas Alva Edison, wiens gezondheid reeds sedert eenigen tijd achteruitgaande was, is thans kritiek. De zieke bevindt zich op zijn buitenverblijf in het Llowelyn-park in den staat New-Jersey. Om 18 kronen In de gemeente Soeroeg, in de nabij heid van Presburg, is een 17-jarige zigeu ner, die betrapt was bij het stelen van een gelubeurs met 18 kronen, door de bevolking van het dorp gelyncht; hij werd met han den en voeten aan een boom gebonden cn zoolang geslagen tot hij geen teeken van leven meer gaf. Het slachtoffer werd toen aan zijn lot overgelaten en naderhand door de gendarmerie naar een ziekenhuis ver voerd, waar hij twee dagen later aan de gevolgen van zijn verwondingen is overle den. Een aantal personen uit het dorp is gearresteerd. Pcstauto geplunderd. Een postauto, welke van Dresden naar Altenberg reed, is op de heide van Dip- poldiswalde door onbekende daders over vallen en geplunderd. Zij hadden een auto midden op den weg gezet, zoodat de postauto gedwongen was stil te houden. Daarop kwamen uit het bosch twee gemaskerde mannen te voor schijn, die den chauffeur van den postauto met hun revolvers in bedwang hielden en vervolgens den wagen plunderden, waarbij o.a. een bedrag van 2000 mark voor de uit betaling van rentegelden bestemd, in hun handen vielen. De daders maakten zich vervolgens met hun eigen auto uit de voeten en zijn on bekend gebleven. Bomexplosie in hotel. In het hotel „Columbia" te Sevilla oflt- plofte gisternacht om half twee een bom. De aangerichte schade is gering en er vallen geen menschenlevens te betreuren. De strijd tegen New Yorks bandieten. Tot de maatregelen, welke de chef der New Yorksche politie Mulrooney heeft ge troffen voor de genadelooze bestrijding der bandieten, behoort o.a. deze, dat hij zijn beambten order heeft gegeven, bekende misdadigers, die gewapend zijn, „neer te schieten". De gangsters gaven er spoedig blijk van, dat zij deze uitdaging niet'onbe antwoord zouden laten. Uit een auto scho ten zij den rijken kleerenfabrikant Guido Ferreri dood, toen deze in zijn wagen wil de stappen. De daders wisten te ontsnap pen, ondanks het feit, dat zich op elke 20 meter een politieagent bevond en talrijke auto's door de straten reden. Gisternacht hebben verschillende botsin gen plaats gehad tusschen de poliie en ban dieten. Twee bandieten werden gedood en twaalf werden gewond, van wie er etteiijko in levensgevaar verkeeren. Italiaansch reuzenschip te water gelaten. Zaterdag is op de Ansaldowerf te Ge nua het 50.000 ton metende Italiaansche passagiersschip „Rex" te water gelaten, in de aanwezigheid van den koning en de ko ningin. Het schip werd gezegend door kar dinaal Minoretti. De directie der Naviga- zaone Generale Italiana,, welke het schip liet bouwen, verwacht, dat de „Rex", dia een gemiddelde snelheid van 27 knoopen kan ontwikkelen, het „Blauwe lint" voor den snelsten tocht over den Oceaan zal veroveren. De Nautilus te Bergen. De onderzeeëer van Sir Hubert Wilkins is op zijn doorreis naar het Poolgebied te Bergen aangekomen. Terug van de Zuidpool. Het ontdekkingsvaartuig „Discovery" ar riveerde Zaterdag te Londen, na twee jaar e hebben doorgebracht in het Zuidpoolge bied. Kapitein Mackenzie verklaarde, dat hjdens de ontdekkingsreis, welke onderno men was onder leiding van sir Dougiai Mamson, zeven nieuwe landstreken zijn ontdekt. Hij voegde eraan toe, dat de ex peditie 4800 mijlen in de antarctische wa teren heeft afgelegd en dat zij wetenschap pelijke gegeven van buitengewone waaruo ter beschikking heeft gesteld van de uni versiteit te Adelaide. Goud op Nova Zembla ontdekt. Volgens een draadloos bericht van Nova Zembla hebben aldaar twee Russische geo logen goudafzettingen ontdekt. De Acade mie van Wetenschappen is voornemens een nieuwe expeditie naar Nova Zembla te zen den, teneinde verdere onderzoekingen te doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 6