BINNENLAND DE ARME GILLI MAANDAG 3 AUGUSTUS 1931 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 5 DE KONINGIN-MOEDER. Gisteren, 2 Augustus, is H. M. de Ko ningin-Moeder 73 jaar geworden. Wij verheugen er ons over, dat het God behaagt heeft, H. M. de Koningin-Moeder wederom een jaar te sparen. Moge God Haar nog vele jaren schen ken. Gisteren is de dag de Zondag zon der eenig uiterlijk feestvertoon verloopen. HET NIEUWE NED. PAVILJOEN TE PARIJS. Gift van H. M. de Koningin. H. M. de Koningin heeft een bedrag van dire duizend gulden ter beschikking ge steld van het Comité voor den wederop bouw van het Nederlandsch Paviljoen op het terrein van de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Vincennes. DE TAPIJTEN IN HET NIEUWE RAADHUIS TE HILVERSUM. Geen offerte gevraagd aan de Nederl. industrie. De heer W. L. Stevens schrijft in de „N. R. Crt." In „De Gooische Post" van 22 Juli komt een bericht voor, hetwelk overigens wel in meerdere dagbladen gestaan zal hebben, n.l. dat de tapijten in het nieuwe raadhuis te Hilversum van Duitsch fabri- caat zijn, hetgeen men. meent te moeten wijten aan den gemeente-architect, ir. W. M. Dudok, die relaties met een Duitsche tapijtfabriek aanknoopte. Het heet, zoo gaat het bericht verder, dat het buiten land deze tapijten veel voordeeliger heeft aangeboden dan het binnenland. Als directeur van de Koninklijke Ver- eenuigde Tapijtfabrieken en als voorzitter der Vereeniging van Nederlandsche Ta pijtfabrikanten kan ik echter mededeelen, dat de tapijtsoort, welke in het Hilver- sumsche raadhuis is toegepast, ook hier te lande vervaardigd wordt, doch dat de daarvoor in aanmerking komende Neder landsche tapijtfabrieken geen aanvrage voor levering of zelfs aanvrage tot het ma ken van offerte hebben gehad, zoodat wel niet kan gezeg worden dat «het buiten land voordeeliger was dan het binnen land". Het is wel te betreuren, dat er nog of- ficeele lichamen als gemeentebesturen e.d. zijn, die tegen het algemeen nationaal be lang in en, naar ik meen, ook tegen het advies van onze regeering, onze inheem- sche industrie op een dergelijke wijze voor bijgaan. DUITSCHE CRISIS EN NEDERLAND- SCHE CREDITEUREN. Dr. Kortenhorst vraagt maatregelen. De heer Kortenihionst, lid der Tweede Kamer, heeft den minister van Birnnen- l&mdsohe Zaken en Landbouw de volgende vragen gesteld: Is het de Regeering bekend, dat door de crisis, waarin het Duitsche bank- en geld wezen zich bevindt, vele Nederlandsche crediteuren, zoowel uit de kringen van den land- en tuinbouw, zuivelproducten en aan verwante bedrijven, als uit die van de nij verheid, geen betalingen van hun Duitesfoe debiteuren kunnen verkrijgen, en dat daar door voor het Nederlandsche bedrijfsleven moeilijkheden zijn ontstaan? 2. Is de Rtegeering bereid pogingen in het werk te stellen, om de Nederlandsche crediteuren in hot bezit te stellen van de hun toekomende bedragen Mgr. Nolens. De „Volkskrant" meldt, dat men zich bezorgd maakt over den toestand van mgr. dr. W. H. Nolens, al is waarschijnlijk nog geen direct levensgevaar aanwezig. VOORZICHTIGHEID OF LAKSHEID? Dr. Bendien profeet in eigen land? De „Tijd" schrijft: „Profeten worden in eigen land niet ge- eerd, zegt het spreekwoord. Of dr. Bendien uit Zeist, die een nieuwe methode voor het diagnoseeren van kanker heet gevonden te hebben, een profeet zal blijken te zijn, moet nog wetenschappelijk worden uitgemaakt. Feit echter is, dat zijn onderzoekingen in Engeland de noodige belangstelling en wel van de officieele British Cancer Compaign hebben getrokken, vóórdat de medische wereld hier te lande zich gewaardigde haar hooge aandacht daaraan te wijden. Voorzichtigheid is een schoone deugd, die vooral in de geneeskunde dient be oefend te worden, omdat het daar om lijf en leven der menschheid gaat. Doch is het in strijd met de veel geprezen voor zichtigheid een nieuwe methode van een arts wetenschappelijk te onderzoeken, ook al heeft deze metode haar deugdelijkheid nog niet onomstootelijk bewezen Zou het niet veeleer een plicht dier voorzichtig heid zijn, juist wanneer de officieele me- dsche wereld aan die deugdelijkheid meent te moeten twijfelen, haar ten spoedigste te onderzoeken, voordat er eventueele slachtoffers vallen Ons lijkt de houding van de Nederland sche medische autoriteiten, die thans in Engeland ter elfder ure haar licht gaan opsteken over de vinding van den Zeister arts, niet geheel verantwoord. Dr. Bendien's methode is waardevol of waardeloos maar verdient in beide geval len de belangstelling welke zij thans eerst tengevolge van een buitenlandsch initia tief hier heeft gevonden. Wij denken er in de verste verte niet aan ons op het hachelijke terrein der ex- perimenteele geneeskunde te wagen, en zeker niet in de onderhavige kwestie. Maar wel weten wij, dat vooral door jonge medici en chirurgen vaar geklaagd wordt over gebrek aan belangstelling bij oudere en gevestigde heelmeesters van reputatie, wanneer het een nieuwe werkmethode of initiatief geldt. Een juist gerichte belang stelling en een ernstig wetenschappelijk onderzoek hebben nog nooit geschaad. In tegendeel. Niet alleen de actieve medici zelf mogen deze voor hun werk eischen, maar ook de patiënten, op wie straks even tueele nieuwe methoden zullen worden toegepast. Naar Reuter uit Londen meldt, zal dr. Piney, patholoog aan het kankerhospi taal, de volgende week een aanvang nemen met proeven van dr. Bendiens diagnose methode op honderd patiënten van het kankerhospitaal van Middlesex. Dr. Piney gelooft, dat dr. Bendien hoopt dat de Nederlandsche Regeering zijn se rum zal patenteeren voor hij het bekend maakt, om te voorkomen, dat een of an dere gewetenlooze firma dit zou doen, al dus zelfs dr. Bendien belettend de metho de toe te passen zonder er voor te beta len. Bierprijzen en bedrijfsorganisatie. Het hoofdbestuur vaai den Nederl. Bond van hotel-, café- en res'tauraaithouders in het verlofbed/rijf Hocares heeft aan den Bond van NederLandsehe bienbrouwerrijen te Amsterdam gevraagd, of hij bereid is, oen met de in het bedtrijf bestaande organi saties tot een vaste en wel omschreven sa menwerking te komen ten aanzien van: de invoering van een bevredigende verla ging van den inkoopprijs van het bier en de 'bescherming van den ga&prijs; de toe passing van een uniform glas in daarvoor in aanmerking komende deelen des lands, en de totstandkoming van een bedrijfsrege ling, ter handhaving van de besluiten, wel ke in gezamenlijk overleg tussoben de be sturen genomen worden. De cumulatie van functies in de S. D. A. P. Naar wij vernemen heeft de Federatie Amsterdam der S. D. A. P. den heer A. H. Gerhard, Tweede Kamerlid voor Am sterdam en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in verband met het bekende cumulatie rapport voor de keus gesteld om voor een dier beide functies te bedanken. Een spoedige beslissing is te verwachten. R.-K. Centrale van burgerlijk overheids personeel. Het bestuur van deze centrale heeft Vrij dag onder leidling van den voorzitter, den heer G. Bulten, m Den Haag vergaderd. Aan de orde kwam de financieele posi tie van het Algemeen burgerlijk pensioen fonds. Het werd zeer gewensoht geacht, na dere gegevens te bezitten omtrent het be zit van het fonids en de betrekking hiervan tot de verplichtingen ten opzichte van de pensioengerechtigden. Naar aanleiding van de behandeling in den partijraad der R.K. Staatspartij van het praeadvies van dr. Moller, betreffende de classificatie van de gemeenten, werd een uitvoerige bespreking van dit vraagstuk gehouden. Het bestuur der R.K. Centrale stelde als zijn conclusie vast, niet slechts dat het huidige stelsei zeer onbevredigend is, doch tevens, diat er geen billijk stelsel van classificatie is samen te stellen. Naar zijn oordeel dient zijn oude standpunt ge handhaafd opheffing van d'e classificatie ten aanzuen van de rijJcsdioonen en salarissen Het stelde echter vast dat bijzonder de hui dige oeconomisohe omstandigheden het voe ren van een vruchtbare actie voor dit doel zeer bemoeilijken. In de plaats van den heer Vulink, hoofd bestuurder van den Ned. R.-K. Bond van overheidspersoneel St. Paulus, die terug trad als plaatsvervangend vertegenwoor diger der R.K. Centrale in de centrale com missie voor georganiseerd overleg in ambte narenzaken, werd aangewezen de heer Se- walt, eveneens hoofdbestuurder van St. Paulus. Tot vertegenwoordiger in de Rijksklee- dingcommissie werd benoemd de heer M. v. d. Broek, voorzitter va-n den Ned. R.K. Bond van post-, telegraaf- en telefoonper soneel. Besproken werden de uitvoering van de artikelen 125 en 126 van de Ambtenarenwet en de actie,dde daaromtrent- bij de openbare colleges aan de orde is. Kruiersstaking te Amsterdam. Aan het Centraal Station is een staking uitgebroken onder de kruiers, die in dienst zijn van de firma Ambrosius, die de kruierij van het station heeft gepacht. De kruiers verdienen een dagloon van 4.04, hetzelfde als de kruiers, die in di- recten dienst zijn van de spoorwegen. Nji in verband met de zomerdrukte en het groote vervoer vanVijwielen e. d. veel werk te doen valt eischen de kruiers een loonsverhooging tot 5.— per dag en een betaling van overuren met 60 cent per uur (tot dusverre was dit 40 cents per uur) ter wijl voor den Zondag een betaling van 6 wordt geëischt. Ongeregeldheden hebben tot dusverre nog niet plaats gevonden. De gemeente Assen heeft behou dens goedkeuring het 36 H.A. groote landgoed Portnatal aan den Beilerstraat- weg, voor de som van 100.000 aange kocht. De minister van Waterstaat, mr. P. J. R e y m e r, zal gedurende Augustus met verlof afwezig zijn. De Rijksbemiddelaar ir. H. A. van IJsselsteyn heeft de partijen betrokken bij de staking van courantenbe zorgers van de Nieuwe Rotterdam- sche Courant, Het Vaderland en de Nieu we Courant, in Den Haag opgeroepen tot het houden van besprekingen op Maan dagochtend a.s. LETTEREN EN KUNST Schilderes mej. v. d. Willigen, f Zaterdagavond te 9 uur is mej. C. A. van der Willigen, de oudste Larensche schil deres, in haar woning aan den Ouden Kerk- weg te Laren overleden in den ouderdom van 81 jaar. UIT DE RADIO WERELD Propgramma's voor Dinsdag 4 Aug. H u i z e n, 298 M. Uitsl. KRO-Uitzending. 8.009.15 Gramofoonplaten. 10.0011.30 Gramofoonplaten. 11.30 Godsd. Halfuurtje door Pastoor Perquin. 12.00 Politieber. 12.151.45 Concert KRO-Trio o. 1. v. P. Lustenhouwer. I.452.00 Gramofoonplaten. 2.003.00 Vrouwenuurtje. 3.003.30 Gramofoonplaten. 4.004.30 Gramofoonplaten. 4.306.00 Concert KRU-Kunstensemble o. 1. v. P. Lustenhouwer. 6.006.30 Onderwijsfonds voor de Bin nenvaart. 6.30 Gramofoonplaten. 7.00—7.30 Prof. dr. E. A. D. E. Carp: „De psychologie van den zelfmoord". 7.30 Verbondskwartiertje. 7.258.00 Politieber. 8.008.15 Declamatie door Vincent Berghegge. 8.1511.00 Concert door The Dutch Gentlemen Band o. 1. v. Fred, van Zanten In de pauze Declamatie door V. Berghegge en Vaz Dias. II.0012.00 Gramofoonplatenconcert. Hilversum, 1875 M. Uitsl. AVR O-Uitzending. 8.0010.00 Gramofoonplaten. 10.00 Morgenwijding. 10.1510.30 Gramofoonplaten. 10.3011.30 Concert. D. Roos (piano), Mevr. J. Toby-v. d. Brink (zang), Mej. J. Koolhaas (declamatie). Begeleiding: Eg- bert Veen. 11.3012.00 Gramofoonplaten. 12.002.00 Concert AVRO-kwartet o. 1. v. D. Groeneveld. 2.002.30 J. M. Lindemans: „De ontwik keling van het concerfcwezen". 2.303.00 Verzorging van den zender. 3.004.00 Concert Haagsche Harmonie orkest o. 1. v. Henri Zeldenrust. 1.305.00 Gramofoonplaten. 5.006.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. 6.00 Sportpraatje door H. Hollander. 6.307.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. 7.00 Mevr. E. Belinfante-Belinfante: „Cissy van Marxveldts nieuwe boek „Puck van Holten". 7.308.00 Zang door Grethe Weijnschenk- Hogenbirk. Vleugel: Egbert Veen. 8.009.00 Concert. Utr. Sted. orkest o. 1. v. A. v. Raalte. Sophie Haase-Pienema-n (sopraan) en L. Sleurs (sopraan). 9.00 „Meneer Doktoor", uit het Fransch bewerkt door Dom de Gruyter. Bewerkt voor de microfoon. 9.3010.30 Vervolg concert. 10.30—10.45 Vaz Dias. 10.4512.00 Gramofoonplatenconcert. Daventry, 1554 M. 10.35 Morgenwijding. 12.20 Concertorgelbespeling. 1.20 Orkestconcert. Wetenschappelijke Berichten DR. W. J. J0NGMANS. Gisteren was het 25 jaar geleden, dat dr. W. J. Jongmans zijn palaeontologische studiën in het Limburgsche kolenbekken begon. Na de lagere school en de H. B. S. zijner geboorteplaats te hebben doorloo- pen, bezicht hij de universiteit te Mun- chen, waar hij 13 Haart 1906 promoveer de. Óp deze promotie volgde direct zijn benoeming als conservator bij 's-Rljks Her barium te Leiden. Op 1 Augustus 1906 werd dr. Jongmans gedetacheerd bij de Rijksopsporing van Delfstoffen, voor het onderzoek der toen voor dezen dienst in uitvoering zijnde boringen en voor het determineeren van het mijn-materiaal. In 2.25 Gramofoon. 4.20 Sonates voor viool en piano. 4.50 Concert. Trocadore-orkest. 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Dansmuziek. 6.35 Nieuws- en weerber. 7.00 Pianomuziek van Handel. 7.20 Lezing. 7.50 Concert (Piano en Octet). 8.20 Gershom Parkington Tidworth Tat too. 10.15 Orkestconcert. 10.35 Vervolg Taptoe. 10.41 Orkestconcert. 11.07 Vervolg Taptoe. 11.20 Orkestconcert. 11.45 Vervolg Taptoe. ..Radio-Paris", 1725 M. 8.05, 12.50, 1.25, 650 Gramofoon. 8.20 Radio-tooneel. 9.05 Concert. M. Hérent: operazanger. Daarna gramofoonmuziek. Brussel 508.5 M. (Fransohe taal). 5.20 Orkestconcert. 6.05 Kinderuurtje. 6.35 Vertellingen. 6.50 Gramofoon. 7.50 Nieuwsber. 8.20 Orkestconcerfc. 8.05 Lezing. 9.20 Concert in het Casino Knokke. (Nederl. taal). 338 M.5.20 Orkestconcert. 6.05 Kinderuurtje. 6.50 Gramofoon. 7.35 Lezing. 7.50 Nieuwsber. 8.20 Wagner-concert. Orkest en Mej. Briffaut: zang. Langenberg, 473 M. 7.25, 10.35, 11.20, 11.35, 12.30 Gramofoon. I.25 Orkestconcert. 5.20 Solistenconcert. 8.20 Grieksch Weekend. Gramofoon. 8.50 Oud-Westfaalsch schuttersfeest. Or kest en solisten. Kalundborg, 1153 M. 12.202.20 Orkestconcert. 3.505.50 Orkestconcert en zang. 8.208.50 Orkestconcert. 8.509.20 Hoorspel. 9.209.35 Piano-recital. 10.2511.10 Orkestconcert. II.10—12.50 Dansmuziek. Z e e s e n, 1635 M. ca. 7.007.50 Gramofoonpl. 10.5512.20 Berichten. 12.20 Gramofoonpl. 1.152.20 Berichten. 2.203.20 Gramofoonpl. 3.204.20 Lezingen. 4.205.20 Concert. 5.208.20 Lezingen. 8.20 Concert. 9.20 „Tageszeiten der Liebe", blijspel van Dario Niccodemi. 10.2Q Lezing en Berichten en daarna tot 12.20 Órkestconcert. December 1918 volgde de benoeming tot geoloog, afdeelingschef bij den Rijks Geo- logischen Dienst, met standplaats Haar lem. Door de vele werkzaamheden, die dr. Jongmans in het Limburgsche kolenbek ken vond, volgde in Mei 1921 zijn over plaatsing naar Heerlen en nam hij, op 18 Mei, de algeheele leiding op zich van de afdeeling Heerlen van den Rijks Geologi- schen Dienst. Door gestadige uitbreidng van de werkzaamheden, zoowel boven- als ondergronds, bleek meer en meer, dat hier een zelfstandig bureau moest komen en 1 Januari 1924 bracht ons het tegen woordige Geologische Bureau voor het Nederlandsche Mijngebied, waaraan dr. Jongmans als directeur verbonden werd en thans zijn zilveren jubileum viert. FEUILLETON. 12) En hij was zoo blij, haar in ge zelschap te hebben, haar lief en vriende lijk gelaat te zien, al was het dan ook maar voor eenige oogenblikken. Zoolang beiden zich te midden van het gewoel van stemmen bevonden in de ge lagkamer, spraken zij niet veel, doch toen Sandel de vertering betaald had, en zij beiden buiten waren, vertelde zij hem, dat zij heden Trina en Hauser ging bezoeken en vroeg hem, of hij niet voor een uurtje met haar meeging. Gilli kreeg een roode kleur: „Mijn broer en zuster?" stamelde hij. „Ik geloof, dat die niets meer om mij geven. Én ik heb nog zaken onderweg te doen en mag niet laat thuis komen. Maar tot St. Michel kunnen wij wel samengaan. Ik praat zoo graag met je", voegde hij er zacht bij. Terwijl zij zoo samen voortgingen, ver telde Sandel van den dood van haar broe der. „Van jou, Gilli", voegde zij er bij, „heeft hij dikwijls gesproken, hij heeft je steeds graag mogen lijden. Uit Gilli kan *og iets buitengewoons worden", zei hij dikwijls. Gilli schudde het hoofd en glimlachte. „Iets buitengewoons Neen, dat zal Onze Lieve Heer wel niet van mij verlangen." Zij keek hem aan en meer nog dan in het eerste oogenblik van haar ontmoeting viel haar de verandering op, die sedert een jaar in haar lieveling had plaats ge had. Dat was niet meer het mooie, bloeien de kind van het bergwoud. Zijn aanblik sneed haar in het hart. Zoo mocht het niet met hem voortgaan. Indien er niemand was, die zich den armen jongen aantrok, dan zou zij het doenEn zij zou niet rus ten, voor hij uit de handen van zijn beul verlost was. „Hoor eens jongen", begon Sandel, ter wijl zij staan bleef en Gilli bij den arm vatte, om zijn opmerkzaamheid op te wek ken, „wat is dat eigenlijk met je? Zeg het mij openhartig, waarom hebt gij je oude tante Sandel nooit meer geschreven?" „Ik heb u toch geschreven, tante San del", antwoordde Gilli. „Eenmaal, jongen, een enkele maal. Op de Zondagen hebt gij toch tijd genoeg om te schrijven, en het zou jou ook goed ge daan hebben, een beetje je hart uit te storten. Gij hebt immers niemand anders op de wereld, die het goed met je meent. Ik heb je toch terug geschreven, dat gij iets van je zou laten hooren." „Hebt gij mij geschreven, tante Sandel?" riep Gilli verbaasd uit „Ik heb toch nooit een brief van je gehad." „Nooit een brief van mij gehad?" riep Sandel verontwaardigd uit. „O, dat heeft die spitsboef Bendikt gedaanArme jon genMaar de oude Sandel heeft j© nooit vergeten, kindMaar zeg mij: meent gij werkelijk, dat het je beroep is, zooals gij mij geschreven hebt? Geestelij ke worden is mooi, maar naar de wilden zie ik je ongaarne gaan." „Neen, dat was maar zoo'n inval van mij", stelde Gilli haar. gerust. „Aan de wilden heb ik van kleins af aan gedacht, dAt is waar, en zoo dikwijls gij mij van stu- deeren gesproken hebt, is mij steeds inge vallen, dat ik liever een geloofsverkondiger zou willen worden dan een gewone geeste lijke. Maar thans denk ik anders." „En wat denkt gij dan, Gilli? „Ik denk, dat de lieve God alles zal schikken zooals het goed is", antwoordde hij zeer ernstig. Dit zeggende hief hij het hoofd op en keea Sandel aan. Het was een oprechte, kalme blik. Sandel voelde wel, dat iets bij zonders met hem was geschied, hij was zoo geheel anders dan vroeger, ma^r zij vroeg niet verder. Zij waren aan een kruispunt van den weg gekomen, waar zij moesten scheiden. „God behoede je, jongenIk zal je voortaan wel meer zien, ik keer niet meer naar Terlan terug, ik blijf liever in Alten burg, waar ik alle menschen goed ken." Bij deze onverwachte tijding schitterde Gilli's bleek gezicht van blijdschap. „O, God zij dankstamelde hij. Lang keek hij zijn goede tante Sandel nog na, tot zij uit het gezicht was verdwe nen. IX. Met lichthart schreed Gilli huiswaarts. Toen hij dien morgen met de koe van de pachthoeve naar de markt gegaan was, had oom hem gezegd: „Veertig gulden zult gij mij daarvoor brengenen daarbij had hij hem aangezien, als verwachtte hij, dat de koe weer terug zou komen. In de plaats daarvan bracht Gilli in zijn leeren buidel vijf en vijftig blanke zilveren gul dens mee. Het was de eerste maal, dat men hem zulk een gewichtige zaak toever trouwde. En als hij het goed afbracht, zou men hem toch zeker bij uitzondering prij zen. Zijn hart klopte hevig als hij daaraan dacht. In Kaltern had hij voor de bazin bij den wever nog een boodschap te doen, en zoo werd 't avond, eer hij thuis kwam. Voor hij in het dorp was, zette hij zich in de schaduw van een kastanjeboom aan den weg neer en telde de zilverstukken. Vijf en vijftig, er mankeerde nietsZelfs den „ZwÖlfer", dien hem de koopman met de vriendelijke woorden: „Daar, jongen, voor je moeitein de hand gedrukt had, had hij in zijn grooten ijver bij de zilveren stuk ken gedaan, om zijn oom maar goed te stemmen. Eindelijk stak hij het geld weer bij zich en zette zijn wandeling voort. Toen hij bij de pachthoeve kwam, schemerde het reeds. De boer en Thomas zaten op de bank voor de deur. „Daar komt Gilli aanzei Thomas, „en wel zonder koe Benedikt zette de handen op de knie en boog zich naar voren. Hij zei niets, maar zijn houding verried een zekere spanning. „Vijf en vijftig guldenriep Gilli vroo- lijk uit, de stomme vraag zijns ooms be antwoordend. En licht blozend voegde hij er bij: „Vijf en vijftig gulden en een „Zwölfer" Hij hield een oogenblik op, en eer hij weer kon beginnen, viel de knecht hem in de rede: „Zoo Gilli, mooi hoorGij zijt een ferme jongen, gij hebt verstand van handelVijf en vijftig gulden Laat het geld eens zien, eer geloof ik niet, dat men voor zoo'n oud stuk vee dat kan krijgenMooi, GilliZoo'n handel zouden wij beiden niet gedaan hebben, ik niet en de baas ook niet Thans was het uit. „Houd je mond kerel I Lk weet wel, wat mijn vee waard is. Ik heb geen slecht soort naar de markt gestuurdzei Bene dikt met heesche stem. Thomas echter, die er pleizier in had, zijn baas in het harnas te jagen, vervolgde: „Gij hoeft- niet zoo kwaad te worden, baas. Gij hebt zelf tegen me gezegd, dat Gilli de koe weer mee naar huis zou brengen." Langzaam stond Benedikt op. Zijn oogen schitterden onheilspellend. „Wat," riep hij, „dat zou een groote som moeten heeten, wat de rakkerd heeft thuis gebracht?" En zich met gebalde vuist tot den klei nen knecht wendend, voegde hij er bij: „Een ander zou er meer voor gekregen hebben dan gij' „Oom", stamelde Gilli met tranen in de oogen, „gij hebt mij bij het heengaan ge zegd: Met veertig ben ik tevreden." Deze tegenspraak bracht den boer tot woede en hij gaf Gilli plotseling een ge weldigen slag in het gelaat. De arme jongen tuimelde terug. Hij vluchtte naar zijn kamertje, wierp zich op zijn stroobed en snikte luid, zonder dat een traan uit zijn oogen kwam. Lang lag hij daar. Niemand bekommer de zich om hem, ook niet de bazin, die toch moest weten, dat zij hem slechts een stuk droog brood had meegegeven, en dat hij den heelen dag op de been was ge weest. (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 5