KOOPT NO GERZON S.A.v.LEEUWEN v. IHOORSEL COUPO VI Ssco-Artikelen TE HUUR BOTERMARKT 19 LEIDSCHE COURANT E.G. H. L. ROUGE H. A. SCHOUTEN Verhuizingen Transput-hen F. SOU Grafzerken, Kruisen GOEPKOOPER/KAH 't NIET RADIO ALLEEN ECHT WALES ANTHRACIET RESTANTEN MAANDAG 3 AUGUSTUS 1931 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 4 Heden overleed, in huize St. Bernardus, te Sassen- heim tot onze diepe droef heid. voorzien van de H.H. Sacramenten der Sterven den, onze geliefde Yader, Behuwd- en Grootvader, FRANCISCU& HENDRICKS DE KEUMftG Weduwnaar Van i MARGARETHA EÜPHSMIA RIETBERGEN in den ouderdom van 80 jaren. Sas8enheim, 2 Aug. '31 Fam. DE KEUNING De Requiem Mis zal ge houden worden in de Kapel huize St. Bernar dus op "Woensdag 5 Aug. a.6. te half 9, waarna de begrafenis c.a. 11 uur op het R. K. Kerkhof to Leiden. Eenige en algemeene kennisgeving. 7444 Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurige ziekte, voor zien van de H.H. Sacra menten der Stervenden, onze lieve Tante en Be huwd tan te, Mejuffrouw THERESIA 6ERARDA MATHILDA JHAN WENSEN an 76 7448 's-Gravenhage^l Aug. '31 Archimedesstraat 105. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden in de Parochiekerk van de H. Agnes (Beeklaan) op Dinsdag 4 Augustus a.s. te 7.30 en 8.15 uur de stille H.H. Missen en te 9.30 ure de plechtige Requiem, waarna de be grafenis van de kerk uit op het R.K. Kerkhof aan de Kerkhoflaan. Volstrekt eenige kennis geving. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na voor zien te zijn van Sacramenten, der venden, 0 Vader, Beh^d-fcn 1 vader VI V HENDRIK NICO |fA AS H00GENB0( Wedfwns MARIA JUFFERMAN8 in den ouderdom van bijna 74 jaren. 7445 Uit aller naam: H. J. HOOGENBOOM. Hoogmade, 1 Aug. 1931 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurige ongesteldheid voorzien van de laatste H.H. Sacrameaten der Stervendan>,onzpinmg ge liefde Vader Behuwd- en Grootvader' de jBtaer, KAREL SCHRAMA Wedifwnaar van MARIA ELIZABETH ZWETSLOOT In den ouderdom van 71 jaren. 7447 Uit aller naam JACOBUS SCHRAMA en Familie. Voorschoten, 1 Aug. '31 Leidscheweg 197C. Gevestigd: ART» y Specialist voor Mond- eru-Tand- mük\ Kunsttanden j*'Gebitten BWEESTRArtT 56 LEIDEN - TELEFOON 161 V yjtfltSEKUUB 'sT5Torgeji|f van 1012 uur, 's Ayoïrasvan 7 9 uur, behalve Zaterdags. Oor-, Neus- on)(eelarts is weer te consulteeren. 7453 HeilgymnJ— Njpsseur weder aam 7438 In een sterk vooruitgaande plaats in Z.H., met qpgeveer 18.000 zielen, wfiarv/n ruim i/5 R.K. is, TE KD0Ï vfor medisch dokter. Zeer Igenfakkelijke be talingsvoorwaarden. Brieven onder no. 41 bureau van dit blad. bibléuiè APOTHEUERSDUK 27. LEIDEN SPECIALITEIT IN KINDER OPNAMEN- VRAAGT VOOR faj 7450 inlichtingen bij Heerenstr. 3, Tel. 1773 Wagens van 3 tot VU ton Oude Heerengr 19 Telefoon 587 BRANDSTOFFEN Voor priraa soorten Anthraciet en 1 andere dstofen eon- èurree- rende prijzen r^\ adres H00GE RIJNDIJK 31, TEL. 673 LEIDEN 7440 SPECIALITEIT IN: en verdere Marmeren werken Mevr. CREIJGHTON Hooi gracht 46 vraagt voor direct EEN NET MEISJE voor dag of dag en nacht. 316 CHAUFFEUR Er biedt zich aan een .chauf feur bij particulier of expor teur. Brieven no. 7352 - Bur. van dit blad. EERSTE WARM0NDSCHE E'lectr. Schoenmakerij. Hee- ren zooien en hakken 2.00, dames zooien ea hakken 1.50. Vetleeren werkschoe nen, prima bwalifeit, fvanaf 4.25. Dames panfoffefis van af 98 oent. Voor lieerfen-^elf- reparateurs primJ plaalnrb- ber a, 1.50 p. fp. Heeren- Moil. vanaf 2.50. 5660 G. SPIERINGS. WEMBÊÊ BIJ HlHi 7449 DE BEROEMDE VLISCOLINE, pr;.chtdesstfW 19 VLISCO SILK 23 VLISCO CRêPE23 VLISCO29 VLISCOLETTE VOILE39 VLISCOTA85 VLISCO BROCADE IIO HELMOLAINE36 BEDRUKT NANSOOK6-9 TARIEF VAN SCHOEN REPARATIE Heeren zolen en hakken f2.— schoenrei paretic kan in I uur Dames zolen en hakken f 1.50 klaar, nits het gave zolen en Kinderwerk volgens grootte hakken »Jn 7452 Voor prima zoolleer, net en solied we^Jc wordt ingestaan fl. IIAN WIJK, Haarlemmerstr. 181, bij de Janvossenst. naasrdèlLeidsÉ Naaimacltii mooie vrije Heerephqlzen zeer modern en comfortabel ingericht. Huurprijzen billijk f 45.— per maand. DagelQks te bezichtigen en aanvragen te richten aan het Woningbureau Fagelstraat 5. 6655 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliim KRIJGT U GASTEN OF VERHUURT^ KAMERS? LEDIKANTEN, MATRASSEN, DEKENS enz., kunt U horen per dag, per week- of langer. STATIONSWEG 47A LEIDEN TEL. 1748 I E 7431 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimia met eigen toestel (geen'eqjtfisgeroomde melk) Van 100 tot 275 gld. leveren wij prima toestellen HENRI STAATS Gftdipl. Radio monteur HOOGL. KERKGRACHT 3, TEL. 113 2 7457 Voor Uwe Kippen Gemengd Voer bestaande uit Gebroken Tarwe, Gerst, Mais, Zonnepitten per 50 Kilo franco huis f 3.50 naar verkiezing ntöt baaltje, doppen. SC HITTE RE MD BLANKE Gebrokèn Tarwe per öüfKjfo f 3.— De gewon/nandelskwaliteit, Gebroken Tarwe kost bij mij f2.10 per 50 Kilo, deze soort wordt algemeen als gebroken tarwe verkocht. 7432 J. DE LA BI JE Graanhandel, Leiden, Telef. 781 NIET DUURDER ALS ANDERE. STOOKT BJTER 1 7429 CREYCHTON Hooigracht 46 - Tel. 114 In den Goedkoopen Leerhandel Rundleeren Reiskoffers, Fiber /Reiskoffers, Reismanden, Rugzakken, Broodzakken, Veldflbsschen, Padvindersriemen, Messen, Fluiten, Zeepdoozen, Ghroote Boys Messen vanaf 1.10 Drinkbekers, Voetballen no. 1 Je, 3, 4,.5. Voetbalpompen 75 ct. Binnenballen, Voetbalkoffer/ entf. >- Ruime sorteering Actetasschen vanaf 1.95. PoJefeuilles«£ortemonnaies, Sigaren kokers - Sigarettenkokers/- Aba&urement-étui's - Rijbewijs- étui'8 DamestasschenLj^root en klein, in alle kleuren. Riemen vanaf 15 c.M. lang tot 200 c.M. lang. Autoriemen, Kinderwagenriemen Mandenriemen Sportriemen in kleuren - Rubberzoolleerplaten, prima, vanaf f.1.25 p. pond (Economie) - Rubberzolen en hakken vanaf 13 ct. p. paar. Gilles Zoolbeslag, enz. Ruim gesorteerd in Gespen - Gitten - Rozetten - Schoenveters, Creams, Schoenmakersgereedschappen, Fournituren, Blimsemzwart prima. 7451 Aanbevelend, N. A. VAN WIJK, Haarlemmerstr. 161 bij de Javossensteeg DAMES ■de feiten beginnen te komen, indien uw hoofd en ha-ar tegen de behandeling der permanent niet kunnen, houden wij ons voor een goede ijzer ondulatie beleefd aanbevolen. Kapperij TEGELAAR, Oude Singel 4, Tel. 2857 giro 179708. 317 GEVRAAGD een nette R. K. Diensbode, voor dag en nacht bij fi. V. d. VALK, Veuracheweg 82, Voor schoten. 7443 EEN NET BURGERMEISJE biedt zich aan, zelfstandig kunnende werken en kokei/op g. b. h. zal meer worden «Jet als loon, leeftijd 24 jaayBr. onder no. 7458 bureau vJi dit blad. VERLOREN een auitovelg met ban^jAat 30 plus 5, gaande van Nofcrd- wijk naar Zoeterwoude, jgggn belooning terug te bezpfgen bij Th. AMMERLAAN,# Zoe terwoude. f 7435 PIANO te koop. Nog slechts kort be speeld. Wegens omstandighe den. Te zien Dinsdag en Woensdag van 92 uur, Hugo de Grootstraat 28 (Wittesin- gel). Prijs 150.—. Deskundig onderzoek toegestaan. 315 SCHILDERSKNECHT gevraagd bij P. J. SO ETER BROEK, Zegwaart. 314 fldverteeren doetverkoopen MORGEN EN WOENSDAG ALLEEN COURANTE*Kf5\TEN zullen de winkels van onder staande Elect. Techn. Bureaux des avonds om 7 uur gesloten zijn des Zaterdags om^ uur J. SELS D. TESkEX N.V. DE VRIES STEVENS W. J. WOESTENBURG M. E. ZITMAN W. ZWART C. L. VAN CLEEF C. J. EGGINK P. H. EGGINK J. FRANKHUIZEN v. HOUTEN LIGTV0ET N.V. I.E.M.C.0. C. J. I. KOELMAN J. LASSCHUIT H. DE NIE N.V. Galanterieënhandel Nieuwe Rijn I - Hoogstr. 3-4 Wilheltriina- en Orange-Feesten MNotóiité's BELANGRIJKE REDUCTIE ALS STEEDS, ENORME KEUZE HAARLEMMERSTRAAT 117, BIJ DE HARTEBRUGKERK. Deze week Etalage Mkelcfc, '-glazen Concurreerende prijzen. Ziet de Etalage Dit is Bussink's bekende Ellekoek! Onze echte Deventer Koek verpakking, te nemen bij fiets-, auto- o£ :gtochteii. Héél lekker beklimmers mee! Vraag Uw winkelier naar Bussink's El f e koek! JACOB^ ttwttw HTE DEVENTER KOEK BOEK-, COURANT- EN HANDELSDRUKKERIJ PAPENGRACHT 32 - TEL. 935 - LEIDEN LEVËJtlNG VAM: CORRESPONDENT! EK AARTEN DANKBETufhiNGSKAARTEN ONDERTROUW* ^ARTEN RECLAMEKAARTEN ROUWKAARTEN VISITEKAARTEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 4