UIT DE RIJNSTREEK TELEGRAMMEN Burgerlijke Stand MARKTBERICHTEN MAANDAG 3 AUGUSTUS 1931 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 3 BAROMETER. morgen van 3 Aug. 1931, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt: Hoogste barometerst.: 773.3 te Aberdeen. Laagste barometerst.: 752.2 te Janmaijen. Verwachting tot den avond van 4 Aug.: Meest matige Noord-Oostelijke wind. Licht tot half bewolkt. Waarschijnlijk droog weer. Iets warmer. LUCHTTEMPERATUUR; 20.4 gr. G. WATERTEMPERATUUR. Zweminrichting Hooge Rijndijk: 7 uur 21, 12 uur 21 en 5 ar» 21.5 gr. C. Zweminrichting JUm Zijl": 7 uur 20, 12 uur 20 en 3 uur p. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a.: Van Maandagnamiddag 9.20 uur tot Dinsdagmorgen 5.52 uur. HOOGSTE WATERSTAND. Hoog water te Katwijk aan Zee op Dinsdag 4 Aug. voorm. 5.59 uur en nam. 6.22 uur. R. K. Dioc. Vrouwenbond. Gistermorgen is in de kapel van het St Elisabeth-Ziekenhuis een H. Mis opgedra gen tot eerherstel voor de vervolgingen en verguizingen, die de Kerk en den Paus de laatste tijden worden aangedaan. De gezongen H. Mis werd gecelebreerd door den zeereerw. heer Rector R. J. Rey- nen. Zijneerw. hield een predicatie, waarvoor hij tot tekstwoorden had gekozen de woor den uit het Epistel van het feest van Sri. Petrus Banden: „In de Kerk werd -zonder ophouden voor Petrus gebeden". Spr. spoorde de talrijk aanwezige Vrouwen bondsleden aan haar eerherstel te richten tot den Drieëenigen God, tegen Wien dezen vervolging vooral gericht is. Onder de H. Mis naderden de aanwezi gen tot de H. Tafel. De eerw. Zusters voerden op voortref felijke wijze de gezangen uit. Bij de laatste examens van „L. I. T. E. H." slaagden voor Handelscorrespondentie, Nedrlandsch: Th. Perquin; Duilsch: J. Langeveld en H. Schubert; Engelseh: J. Burger, Mej. M. de Nijs en J. van der Waard, allen alhier. Zaterdag slaagden te Amsterdam voor den Ned. R. K. Bond „St. Genesius" voor stenografie „Groote" de dames: Letty Schade en Annie Verhoeven. Voor Machineschrijven: Suze Mennes, leerlingen der Zusters van de Mariaschooi, alhier. Aan H. M. de Koningin-Moeder te Soest- dijk is het volgend telegram verzonden De Leidsche Christelijke Oranje-Vereeni- ging kan het niet. laten om Uwe Majesteit met heel het Vorstenhuis van harte geluk te wenschen met den rijken zegen van den dag van gisteren. Gods goedheid spare en zegene Uwe Majesteit nog vele jaren in het midden van de koninklijke familie en van het volk, dat Uwe Majesteit als een moe der bemint. (w.g.) H. Thomas, voorzitter. L. Boekkooy, secretaris. De 17-jarige- H. KI. reed gistermiddag op de Mare met een kinderwagen, waarin haar twee-jarig zusje Jenny. Het meisje, dat even wilde drinken, gaf de wagen over aan een 8-jarig zusje, die echt-er niet op den wageu lette. Het karretje reed de Mare in. De 17-jarige ontdekte onmiddel lijk het ongeluk, en hoewel zij niet kon zwemmen sprong zij zonder dralen in het water. Zij wist haar 2-jarig zusje zoo lang boven te houden, tot de heer P. Ber gers, met een reddingshaak het tweetal weer op de wal bracht. Naar aanleiding van ee~ verslag be treffende de opening van de nieuwe zaak der firma N.V. Paanakker's Schoenhan- del op de Haarlemmerstraat alhier, ves tigen wij er de aandacht op, dat deze nieuwe zaak wel een filiaal is van de overige zaken dezer firma in andere ste den van ons land, maar niet van de firma Paanakker in de Maarsmanssteeg, die aldaar een geheel op zich zeilf staand be drijf uitoefend. Gehouden verkooping in het Notarishuis alhier op Vrijdag jl. ten overstaan van: A. J. G. van der Heijden, notaris te Lei den. Het pakhuis c.a. aan den Morschweg 176, 176a en 176b, kooper J. Boelee q.q. voor 15400. B. J. J. N. Troost, notaris te Leiden. Het heerenhuis, Papestraat 7, J. W. P. Licht q.q. voor 8200. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR RIJNLAND. Uitvoer naar Noord-Mantsjoerije. In zijn economisch verslag over Noord- Mantsjoerije (gepbliceerd als bijlage van „Handelsberichten" no. 1167) maakt de Consul te Harbin (op blz. 249) melding van zijn ter plaatse verkregen indruk, dat er wat den invoer van Nederlandsche fabri katen betreft, veel meer zou kunnen wor den gedaan dan destijds het geval was. Sindsdien is de Consul op deze aange legenheid terug gekomen met een voorstel tob ontwikkeling van den handel van Ne derland en Koloniën met dit gebied door middel van eene aan het Consulaat ie ver binden monsterkamer van Nederlandsche en Nederlandsch-Indische producten, welk voorstel door Hr. Ms. Gezant te Peking in de aandacht der Regeering werd aanbevo len. Over dit denkbeeld is overleg gepleegd met den Nijverheidsraad, waarbij bleek, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de invoer van producten der Nederland sche industrie in Noord-Mantsjoerije be langrijk zou kunnen worden uitgebreid. Alvorens verdere maatregelen, als het instellen van eene monsterkamer te Har bin te nemen, zou echter eerst moeten wor den vastgesteld, of er bij de industrie be langstelling voor de uitbreiding van dezen export bestaat Om dit te kannen doen, zou aan de betrokken takken van nijver heid een inzicht moeten worden gegeven, welke voorwerpen in genoemd gebied wor den gebruikt. Teneinde dit voorloopig doel te bereiken, werd aan den Consul te Harbin opdracht gegeven eene collectie monsters bijeen te brengen van artikelen, weike in Noord- Mantsjoerije worden gebruikt en welke naar diens oordeel in Nederland zouden kunnen worden vervaardigd. Aanvankelijk bestond het voornemen, deze monstercollectie op de jaarbeurs te Utrecht ten toon te steilen; het mocht ech ter niet gelukken de zending tijdig voor de najaarsbeurs in ontvangst te nemen. Teneinde een zoo groot mogelijk aantal fabrikanten in de gelegenheid te steilen deze monstercollectie te bezichtigen, hoeft de afdeeling Handel en Nijverheid deze gedurende eenige tijd ter beschikking ge steld van de Kamer van Koophandel cn Fabrieken in Nederland. Te Leiden zal deze monstercollectie wor den geëxposeerd 4, 5 en 6 Augustus a.s. in het gebouw der Kamer, Stationsweg 43, waa-r ze voor iedere belangstellende gratis ter bezichtiging is uitgesteld. Wij spreken de hoop uit, dat een groot aantal fabrikanten uit het district deze interessante collectie zullen komen zien. ONGEWENSCHTE PRACTIJKEN IN RADI0HANDEL? Een belangrijk rapport van de radio-ir. Max Polak. Wij vernemen dat de Commissie ter be strijding van de misstanden in het volks- credietwezen te Leiden zich o.a. heeft kun nen verzekeren van de medewerking van den in den radia-wereld bekenden Ir. Max Polak te Voorburg. Deze expert, die geheel buiten den ra dio-handel staat, heeft reeds een toestel onderzocht en rapporteerde o.a.: „Dat bij er met alle moeite slechts in „slaagde één station te ontvangen, waar bij de kwaliteit van de ontvangst slecht „was te noemen; dat het toestel in den „tegenwoordigen toestand volkomen on bruikbaar is, wat niet het gevolg kan zijn „van een onjuiste behandelingdat be haalde onderdeelen slordig zijn uitge roerd dat de berekende prijs voor de in stallatie te hoog is en dat de kwaliteit „van een en ander den prijs niet bil lijkt." Dit rapport geeft de Comamissie aan leiding het publiek nogmaals ernstig aan te raden bij het aangaan van huurkoop overeenkomsten de noodige voorzichtigheid te betrachten, vooral omdat radio-toestel len bij de aflevering, naar het oordeel van den -leek, meestal behoorlijk spelen en even- tueele gebreken eerst eenigen tijd n a de plaatsing te voorschijn komen. Het spreekt vanzelf dat bona-fidehan- delshuizen de fouten onmiddellijk zullen herstellen, doch men dient er rekening me de te houden, dat er verkoopers zijn, die zich achter hun goed geredigeerde contrac ten absoluut verschuilen en zich na de le vering ten koste van alles zich alleen om de inning van de afbetalingen bekomme ren. Het publiek mag echter niet uit het oog verliezen dat de levensduur van een radio- lamp is circa 1000 branduren. Bij een dage- lksche ontvangst van ongeveer 8 uur (wat dikwijls voorkomt) kan zoo'n lamp dus in ongeveer 120 dagen opgebruikt zijn. Zij die voorlichting omtrent huurkoop overeenkomsten wenschen te ontvangen of mondeling klachten wenschen in te dienen kunne zich vervoegen op het spreekuur van het Protestantsch Bureau voor Socia le Advieen dat eiken Dinsdagavond tus- schen 7.15 en 8 uur gehouden wordt in het Huiszittenhuis (Gebouw van de Ned. Herv. Diaconie), Oude Rijn No. 44 te Leiden. De Commissie heeft van verschillende hier ter stede gevestigde radio-handelaren reeds bericht ontvangen, terwijl de Ver- eeniging tot eBhartiging der belangen van den Radiohandel te Rotterdam schriftelijk haar volle sympathie met deze aangelegen heid. heeft betuigd. De Commissie verzoekt radio-handelaren, die alsnog hun meening willen kenbaar ma ken, zich schriftelijk te wenden tot den voorzitter van genoemd Bureau, den heer J. F. de Ren, Cobestraat 66, alhier of tot haren secretaris, den heer Th. J. v. d. Hey- den, Rijndijk G. 10 te Zoeterwoude. ALPHEN AAN DEN RIJN. De slechte toestand van den Ziendeweg. De heer C. v. Muiswinkel Mz., lid der Prov. Staten, heeft aan Ged. Staten van Zuid-Holland de navolgende vragen ge steld: 1. Is het Ged. staten bekend, dat de Ziendeweg, gelegen in de gemeente Al phen a.d. Rijn, door afbrokkeling van den berm in zoodanigen toestand verkeert, dat er vooral bij het passeeren voor rij en voertuigen groot gevaar voor ongeluk ken bestaan? 2. Zoo ja, zijn Ged. Staten dan bereid bij het bestuur van den Noord- en Zuid- einderpolder en bij het gemeentebestuur van Alphen a.d. Rijn aan te dringen op spoedige en afdoende herstelling? 3. Indien de le vraag ontkennend be antwoord moet worden, zijn Ged. Staten dan bereid ten spoedigste ma onderzoek in te stellen. Inbraak. Van Vrijdag- op Zaterdagnacht werd ingebroken bij de familie R. op den Steek- terweg. Vermist wordt een ijzerkistje in houdende f 30.R. deed van zijn onaan gename ontdekking aangifte bij de poli tie, doch van den dader of daders is niets bekend. Personalia. De heer C. Verruijt al hier, slaagde voor het examen boekhou den afgenomen door de verg. van leeraren in de handelswetenschappen. Jubileum. Zaterdag herdacht onze plaatsgenoote Mej. A. C. de Ridder haar 40-jarig jubileum als hoofd der chr. Prinses Juliana.be waarschool. De juibila- resse bracht dezen dag door bij haar familie en oud-leerlingen te Baambrugge, waar zij voor dien ook geruimen tijd 'hoofd eener bewaarschool is geweest. Schietwedstrijden burgerwacht. Ui>t- saJg va.n de schietwedstrijden va.n de Kring van Burgerwachten „De TAjn" te A'phen aan den Rijn gehouden op 1 Augustus op de schietbaan aan de Verlengde Aarkade. Korps Ma-rga (Max. 500 punten), le prijs burgerwacht Bodegraven 490 punten (winn. v. d. vvifciseLbeker); 2e prijs bang er wacht Aliphen aan den Rijn 48 puniten; 3e prijs burgerwacht Boskoop 477 punten; hoogste korpssohut.ters aille met 99 punten. O. Zaal, Bodegraven, M. v. Viaet, Bodegra.ven; A. Bruynes, AJphen aan den Rijn, B. W. van Eijk, Boskoop, J. v. Tol, Boskoop. Personeel Manga, le pr. A. C. Mijs, A'l- phen aan den Rijn 59 pmt; 2e prijs Velen- turf, Bodegra-ven 59 pnt.3e prijs H. Sehoo, Bodegraven 58 pnt.; 4e pr. C. Bogaard, Alphen aan den Rijn 58 put.; 3 maal 12 2 maal 11; 5e pr. E). Duiker, Alphen aan den Rijn, 58 pnt.; 6e pr. E. Greiiner, Bos koop 57 pnt.; 7e pr. W. v. Tilburg, Boskoop 2 maal 123 maal 11; 8e pr. N. C. A. v. d. Linden, Alphen aan den Rijm 57 pmt.; 9e pr. A. Bruyniis, Alphen aan den Rijn 57 pnt.; 10e pr. W. B. v. Eijk, Boskoop, 57 pmt. 10. 11e pr. Kr eft, Waander 56 pmt. 1 maal 12; 12e pr. C. W. de Jong, Boskoop 56 pmt. 10; 13e pr. C. Zaal, Bodegraven 56 pnt. 10; 14e pr. KI. v. et. Linden, Alphen aan den Rijn 56 pnt. 3 maal 121 maal 11 en 9; 15e pr. G. Bengishoef. 56 pmt .3 maal 121 maal 11 en 9; 16e pr. A Vink, Bodegra-ven, 55 pnt. Smaal 11; 17e pr. W. Bergshoef, Alphen 55 pnt. 12.11.11.11,10; 18e pr. P. J. WimikeL, Bos koop 55 pnt. 12 3 maal 1110; 19e pr. H. v. Tol, 55 pnt. 12 3 maal 11.10; 20e pr. L. C. Jomgenburger, Alphen 55 pint. 2 maal 12. 1 maal 11, 2 maal 10. Vaste Baam (1 scherp), le pr. C. J. Mi'lo, Alphen 4844; 2. Th. de Jong 4S44; 3. W. B. v. Eijk, Boskoop 4841; 4. N. v. d. Lin den Jr., Alphen 4840; 5. P. J. Winkel 47 46; 6. A. Bruines Alphen 4745; 7. N. C. A. v. d. Linden, Alphen 4646; 8. W. B. Kroon, Alphen 4643; 9. H. Schoo, Bode graven 4642; 10. 10, 9, 9, 9, 9—10, 9, 8, 610. H. A. Boekraad, Boskoop 4642; 10, 10, 9, 9, 8;—10. 99, 8, 6;—11. J. Kood 46— 40;12. J. de Bruijm 4545; 13. L. C. Jon- gemburger 45—43 10, 10, 10, 9, 8, 8—; 10, 10, 8, 8, 7— Voor deze wedstrijden begunstigd door bijzonder prachtig zomerweer bestond een ongekende belangstelling. De burgerwacht vaai Bodegraven is thans voor de 2e keer houdster geworden van de door den bur gemeester vam Woubrugge beschikbaar ge stelde wisselbeker. Zoo dra de uitslagen be kend waren werden de prijzen Zaterdag avond uitgereikt in het sohietlókaal aan de vam Boetsedaerstraa-t. Aanbesteding. De uitslag vam de Za- terdagmiorgen in hoted „Centraal" gehou den aanbesteding ten overstaan vam den architect W. B. Kroon alhier, het bouwen vam 8 woonhuizen en een winkelhuis op een terrein aam de ToussaimtstraatHofzioh- straat alhier is als volgt Perc. I. Metselwerken. D. Donker 11249.J. Vonk 10900.W. de Knik ker Gouderak 10751.Gebrs. v. Wijk 9998.— ;J. C. Gors el f 9698.— W. Barre veld 9252.Hoek en Smits 8998. J. Tolk 8900.Hoogendioorn de Grauw 8717Snel en Henry 8290. H. Ouenes 7986. Perc. II Tdmerwerk. Kerkhoven en Koop man, Haarlemmermeer 11950.W. vam Egdom 10335.C. de 'EJaat 9495.L. Westmaas 8415.A. va-n Varik, Nieuw koop 8250.K. de Jong 7515.— L. v. Beusekom 7358.J. v. Wiermgen 7243.—. Perc. Ill (I en II in massa). A. v. Varik, Nieuwkoop 21620.J. Vonk 19940. Gebrs. v. Vliet, Aarlanderveen 18842. J. Tolk 17500. W. v. d. Helm 17130.—. Perc. IV. Schilderwerken: J. M. Wijsmam 1920.P. H. v. Kceken H. Rauwer f 1795G. Hooge veen 1665.J. J. Roosendaal Woubrugge 1440.Gebrs. Verhoeff 1296. Perc. V (Massa, zonder lood- en zinkwer ken etc.): S. Mulder. Bodegraven 25632, A. Varik, Nieuwkoop 22916.Hoek en Smits 22646.W. de Knikker, Gouderak 20617.Gebrs. v. Vliet, Aarlanderveen 20242.Hoogehdoorn en de Grauw 19737.— L. West maas 18525.— W. v. d. Helm 18426.Waar geen woonplaats is vermeld wonen aannemers te Alphen aan den Rijn. De gunning werd aangehouden. Volksconcert. Het programma vam het VoJksooaicert te geven door de Glvr. Mu- ziekvere-eniging „Arti et Religioni" op Don derdag 6 Augustus a.s. des avonds te 8.15 uur in de muziektent aan de Stationsstraat luidt: Koraal psalm 75, 1. Le Farceur, Marsch. S. Vlessing; 2. Graziel'la, Ouverture, F. Andrieu; 3. Largo (Ga va tine de 18e Opera Xerxes) G. F. Han del; 4. Marche des Saltimbamques, E. Ergot; 5. Air de ISopera Le Chalet, solo voor Tu ba, A. Adam; 6. Soli Deo Gloria, Ouvertu re. E. L. Ragens; 7. Die Zauberflote, Fan tasie, W. A. Mo®ar; 8. Absohied der Gla diatoren, H. L. Blankenburg, Koraal, Ge zang 49. BOSKOOP. Gemeenteraad. Donderdag 6 Aug. des avonds te 7 uur zal ten gemeentehuize de Raad dezer gemeente in openbare ver gadering bijeenkomen. Agenda: 1. Opening en trekking num mer voorstemming en rondvraag. 2. Onder zoek van de geloofsbrieven van de nieuw ingekomen leden van den Raad. 3. Vast stelling van de notulen van de vergadering van 19 Juni 1931. 4. Ingekomen stukken. 5. Mededeolingen. 6. Voorstel tot vaststel ling van de verordening op de heffing van schoolgeld voor het gewoon en uitgebreid lager onderwijs. 7. Aanbieding ter vast- stelling van twee conceptbesluiten tot wij ziging van de gemeente-bcgrooting 1931. 8. Voorstel tot bet geven van een gratificatie aan den heer P. Lak. 9. Voorste! inzake de opneming van kas en boeken van den ge meente-ontvanger. 10 Voorstel tot vast stelling van een rooilijn. 11. Voorstel tot het nemen van twee aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. 12. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik of genot van openbare werken, bezittingen, of inrichtingen of voor door of vanwege het gemeentebe stuur verstrekte diensten. 13. Voorstel tot herziening van de jaarwedden van het per soneel der gemeente-secretarie. 14. Voor stel tot het verleenen van medewerking voor de aanschaffing van nieuwe leermid delen ten behoeve der St. Josephschool. 15 Voorstel tot verbreeding van Laag-Bos koop. 16. Rondvraag. 17 Sluiting. Afbraak oude gemeentehuis. Naar wij vernemen zal binnenkort met de afbraak van het voormalige gemeentehuis een aan vang worden gemaakt. Geboren: Helmert Richard z. van H. J. Kerkhoven en M. van Tilburg. Lourens z. van M. Verwey en H. Timmer mans. Johannes z. van J. Loef en E. M. v. Vliet. Gerrit z. vau C. Bos en M. de Borst. Ondertrouwd: P. v. d. Tooron en C. Goudriaan. W. H. Klaverveld en P. A. Rodenburg. Th. L. de Wit en A. W. Benschop. Getrouwd: C. Wilschut 23 j. en A. Th. de Bruin 20 j. Overleden: Cornells van Heruert 82 jaar. NIEUW—VENNEP. Personalia. Voor het examen Hoofd- acte is geslaagd de heer T. de Goede. WOERDEN. Personalia. Voor het examen indu strieonder wijs der R.K. Vereeniging tot bevordering van Industrie-onderwijs voor Meisjes „St. Anna/' is geslaagd Mej. A. J. Vegt, alhier. LAATSTE BERICHTEN MGR. DR. NOLENS. Het Haagsch Persbureau meldt: Op verzoek van Mgr. Dr. Nolens hebben wij ons tot nu toe va.n beriohtgevding over zijn ziekte onthouden. Thans echter is heit oorrespondenitiie- bureau voor Dagbladen gemachtigd mede te deelen, dait na een maand rust geen ver betering is ingetreden. Hoewel er geen di rect gevaar bestaat, boezemt de toestand van dir. Nolens toch bezorgdheid in. De krantenloopersstaking te 's-Gravenhage. Heden heeft de Rijksbemiddelaar H. A. van IJsselsteijn besprekingen gevoerd met de beide partijen, betrokken bij de staking van krantenloopers van Het Vaderland, De Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Nieuwe Courant te 's-Gravenhage. Aan het slot van die conferentie werd overeengekomen, dat er nadere onderhan delingen zullen gevoerd worden tusschen de directies dezer bladen en de vertegen woordigers van de krantenloopers, op de basis van de in Rotterdam bij de Nieuwe Rotb. Courant geldende regeling. De directies hebben toegezegd geen ran cunemaatregelen te zullen nemen. In afwachting van het resultaat van de onderhandelingen zullen de stakers he denavond het werk zooveel mogelijk hor vat ten. AustraliëEngeland. LONDEN, 3 Augustus (V.D.) De Australische vlieger Muil ben, die Woensdag j.l. uit Wijindhaan in Wcst-Australië is ge start voor een solovlucht naar Engeland, om te trachten het record van den vlieger Captain Sootit te verbeteren, is gisteren te Karachi aangekomen. Hij heeft hierover minder dan 5 dagen gedaan en is ongeveer 1 dag eerder dan Scot. LEIDEN. ",T"' Geboren Antonius Evert Pieter, zoon van A. J. ran der Meijden en E. van Veen Adriana. dochter van D. G. van Noort en J. C. Hockx. Ondertrouwd: J. Henzen, wed. en C. J. Sandberg jd. P. v. d. Reijden wed. 54 jaar en J. Zaalberg 41 jaar J. H. van Kooperen jm 26 jaar en S. Buitendijk jd 18 jaar H. L. Devilee jm 24 jaar en A. M. van Velzen jd 22 jaar. Overleden: C. Montanje wedn. 75 jaar J. Romanv. 't Hooft wede. S3 j. C. E. G. Gordonvan Dobben vr. 80 j. BIOSCOPEN. Casino: Voor volwassenen. Luxor: Voor volwassenen. Trianon: Goedgekeurd. Invoering van het burgerlijk huwelijk in Spanje'.-' MADRID, 3 Aug. (V.D.). Uit een ver klaring van een der Spaansehe departe menten blijkt, dat in Spaansehe regee- ringskringen het voornemen bestaat om de scheiding tusschen kerk en staat scherper door te voeren en in de toekomst ook het zuiver burgerlijke huwelijk zon der kerkelijke inzegening toe te laten. Het huwelijk, uitsluitend voor den Bur gerlijken Stand zou als gevolg hebben, dat ook echtscheiding in Spanje moge lijk wordt. Noodverordening tot wijziging van het Wetboek van Koophandel. BERLIJN, 3 Aug. (V.D.). D© Rijkspre sident heeft heden een noodverordening uitgevaardigd, waardoor in de tweede alinea van paragraaf 240 van het Wet boek van Koophandel een wijziging wordt aangebracht. Genoemd© alinea houdt in, dat, wanneer een onderneming niet meer in staat is aan haar verplichtingen te voldoen of wanneer door het opmaken van dc jaarbalans of een tusschenbalaiu blijkt dat het vermogen de schulden niet meer dekt, ten laatste twee weken daarna het faillissement kan worden aangevraagd. Door de nieuwe noodverordening wor den de woorden twee weken vervangen door drie weken. AMSTERDAM, 3 Aug. Vee. Ter vee markt waren heden aangevoerd: 422 vette koeien, waarvan de prijzen waren: le kwal. 0.98—1.04, 2e kwal. 82—96 cent, 3e kwal. 80 oent en mindere soorten 6268 cent rer kg. slaehtgewicht; 97 melk- en kalf- kneien 270-330 per stuk; 167 vette kal veren: le kwal. fi-1—70 cent, 2c kwal. 58—62 cent, 3e kwal. 4856 cent per kg. levend gewicht; 50 nuchtere kalveren 814 per stuk; 52 schapen 24—29 per stuk; 870 varkens: Vleeschvarkens, wegende van 90 110 kg. 58—59 cent, zware 5658 cent, vette varkens 5054 cent per kg. slachtgewicht 103 paarden 80—180 per stuk. Aangevoerd 8 wagons geslachte runderen uit. Denemar ken. ROTTERDAM, 3 Aug. Vee. Ter vee markt werden heden aangevoerd: 1360 varkens, 413 vette runderen, 316 vette kal veren, 690 schapen of lammeren. Prijzen per half kg.: koeien 4546.5, 3742 en 26—32 cent; vette kalveren 80—85, 52.5— 56 en 4047.5 cent; schapen 2245 en 18 24 cent, lammeren 2023, varkens 23, 24 en 22 cente zouters 23—24 cent, zuiglam- meren 2025 per stuk. Koeien en ossen, handel flauw, prijzen iets lager, een enkel prima rund ging tob 2.5 oent boven noteering; vette kalveren handel stug, prijzen le en 2e soort lager; 3e soort onveranderd; schapen en lamme ren handel lui, prijzen konden met moeite gehandhaafdvarkens handel levendig prijzen iets hooger; zeer zware varkens waren moeilijk te plaatsen; zouters han del vlotter, prijzen iets vaster. BOSKOOP, l Aug. Bloemenveiling. Rozen per bos van 10 stuks: Ophelia 10— 14 cent, Golden Ophelia 1521 cent; Mar cel Rouyer 12—18 cent, Hadley 24—43 cent Claudius Pernet 13—21 cent: Columbia 20 40 cent; Butterfly 1523 cent; Mac KeUer 1526 cent; Wilh. Kordes 2039 cent; Kil- bam 2537 cent; Phoebe 1522 cent; Ro- salandia 2042 cent; Florex 3460 cent; Gloria mundi 30—51 cent; Aug. Noack 28 45 cent; Orange perfection 1125 cent; Edith Helen 3161 cent; Germania 1325 cent; Else Poulsen 2545 cent; Polyanlha- rosen 1534 cent; Diversen: Dahlia's groot'bloemig 2733 cent; idem kleinblne- inig 1526 cent; Gladiolen 514 cent; As paragus 17 cer.tLelies tigrinum 1522 cent; Clematis Durandi 30J42 cent; An jers 1529 cent; Gerbera 58 cent; Clema tis Prin Hendrik 1.30; idem Patijn 90 cent; Zinnia 813 cent. R0EL0FARENDSVEEN, 1 Aug. Groen- tenveilirrg. Snij'boonen 1.051.10. jonge idem 1.50, princesseboonen 1.30, idem zonder draad 1.651.75 per 10 kg.; Au gurken: basterd 1.30, grof 8590 cent, U. C. B. grof 90 cent, grof II 5060 cent, bommen 25 cent, stippel 4095 cent per 25 kilogram. R0EL0FARENDSVEEN, 3 Aug. Groen- tenveiling. Snijboonen 0.80—0.90, idem I 1.001.05, idem II 0.45, Prinsoboonen 1.50, iedem z. dr. 1.651.80 per 10 K.G., Augur- ken basterd 1.55, idem grof 6.651.05, idem bommen 0.300.32, idem stippel 0.350.40 per 25 K.G.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 3