29 Instituten POUT ¥EBSS»LAATSJ UITSLUITEND: BREESTRAAT Agenda STADSNIEUWS MAANDAG 3 AUGUSTUS 1931 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 2 NOORDWIJKERHOUT. EERSTE PLECHTIGE H. MIS. Het is gisteren weer groot feest ge weest in de St. Josephparochie, toen pater Th. Jansen van de Congregalio der H Fa milie zijn eerste plechtige H. Mis opdroeg. Er was ook wel bijzondere reden om groot feest te vieren, want de roeping tot het Priesterschap van pater Jansen wa wel een ongewone. Tot zijn 23sten jaa is hij hier werkzaam geweest als bloemist- knecht, Hij, als oudste zoon van een groot arbeidersgezin, meende te moeten wachten tot vader en moeder uit de zorgen waren, alvorens hij aan zijn neiging tot het priesterschap uiting gaf. Thans, op 33-jn- rigen leeftijd, deed hij, die de familieband zoo hoog had gehouden, zijn blijde intocht als priester in de Congregatie der H Fa milie. Men kan zich dus indenken, hoe hartelijk en oprecht het welkom was, dat hem van de zijde zijner dorpsgenootcn toeklonk. Zaterdagavond werd pater Jansen van het station afgehaald. Te 5 uur stelde de stoet zich op het kerkplein op: een lange rij van elf auto's in de pauselijke kleuren versierd. In deze auto's namen plaats Pastoor Quant en d Burgemeester, vader en moeder, broers en zusters van den feesteling, het kerkbestuur en de feestcommissie, bestaande uit de heeren L. van Hensbergen, C. van Dam, P. J. v. d. Iilugt, H. Zwaan en J. P. v. d. Ploeg. Uit ieder „Boomsch huis" en dat zijn in Noordwijkerhout bijna allo huizen stak de vaderlandsche driekleur, versierd met de wit-gele wimpel. Gereden werd naar het station, waa pater Jansen van den trein werd afge haald door den Pastoor. De neomyst kwam aan in gezelschap van den weleerw. pater Wyenburg, en van zijn studiegenoot, fra ter Verlaan, beiden uit het klooster te Grave. In de wachtkamer 2e klasse werd de feesteling toegesproken door den burge meester. Het is thans feest in het dorp, zeide spr., en vooral in de parochie van St. Jo seph. en men heeft uiting willen geven aan deze feestvreugde door allerwege de driekleur uit. te hangen, door de kerk schitterend te versieren, door U aan de trein te komen afhalen, teneinde U een feestelijke intocht te bereiden, en ook door U, namens de parochianen, bij Uw aan komst aan het station een welkomstwoord en heilwensch toe te spreken. Aan mij werd verzocht dit te doen en aan dit. verzoek heb ik gaarne voldaan. Welkom, dan pater Jansen, in Noordwij kerhout, in het dorp waar gij zijt geboren en opgevoed. Welkom in de parochie van St. Joseph, waar gij morgen in de feestelijk versierde kerk, omringd door Uw mede-paroehianen, Uw eerste plechtige H. Mis zult opdragen en het voorrecht zult hebben voor de eer ste maal Uws levens aan de Uwen de H. Communie te mogen uitreiken, Welkom ook in Uw vaderhuis, en het huis van Uw ouders, die U met ongeduld verwachten in de woning waarin zii U met zorg hebben opgevoed waar zij Uw ka rakter hebben gekoesterd en gekweekt, waar de eerste kiemen zijn gelegd van het zaad, dat thans zoo welig tot was dom is gekomen. En thans een heilwenschWel, pater, wat zullen wij U wenschen? Materieele voorspoed, die wij allen zoozeer van noode hebben, laat U als kloosterling koud. De slechte economische toestanden, welke ons allen drukken, gaan langs U heen, maar wat ik U wel wensch, dat is: gezond heid, een krachtige gezondheid, vooral omdat zij U in staat zal stellen overvloe dig werkzaam te zijn in de wijngaard des Heeren. En het beste, wat ik U heden toe- wenschen kan,is dit, dat de arbeid, die gij U tot taak hebt gesteld, rijke vruchten moge dragen, vruchten in de eerste plaats voor God, die de reden is van ons be staan en dus hel rustpunt behoort te zijn van onze gedachten. Vruchten voor de Kerk, als wier zendeling gij zult optreden. Vruchten voor de maatschappij, opdat, waar gij komt, gij de Christelijke bescha ving kunt brengen. Vruchten voor het zieleheil, voor degenen, onder wie gij zult werkzaam zijn, en ten slotte vruchten ook voor uzelve. Moge de vrucht van Uw arbeid U strekken tot Uw persoonlijke vol doening en moogt gij hiernamaals daar voor een eeuwig loon ontvangen Pater Jansen dankte den burgemeester voor zijn hartelijke woorden. Hierna nam de feesteling met zijn ouders en de Pastoor in een rijtuig plaats, en stelde de stoet met voorop de Harmonie „St. Jeanne d'Arc", zich in beweging. Onder het opgewekt spelen der muziek werd gereden langs den 's-Gravendam- schen weg en Kerkstraat naar het dorp. Bij het gesticht „De Voorzienigheid" werd de neomyst toegesproken door zijn oud-onderwijzeres Zuster Maria Agnesia, die daar met de kinderschaar van het ge sticht stond opgesteld. Ook de geestelijkheid der St. Victor- kerk was hier ter begroeting aanwezig. De paters van het Retraite-huis deden eveneens van hun belangstelling blijken. Door de Kerkstraat werd gereden naar de Havenstraat, waar bij de woning van de grootouders van Pater Jansen een een voudig eere-poortje was opgericht. De. vreugde van de beide grijze men- schen. toen hun kleinzoon als priester hun huis binnentrad, is niet te beschrijven. Na dit treffend oponthoud werd langs Schoolstraat, St. Josephkerk, Dorpstraat, Havenstraat gereden naar het woonhuis van den neomyst aan de Kerkstraat. Ook hier was een mooie eereboog opge steld. met tusschen groen en bloemen de woorden: „Welkom thuis". De pastoor sprak hier een kort woord van gelukwonsch, de Harmonie speelde „Roomsche Blijdschap" en daarna nam pa- ter Jansen zelf het woord. De blijde in tocht hem bereid, deed hem onwillekeurig denken aan de intocht van Jezus in Jeru salem. Hij echter, die toen werd ingehaald was de eeuwige Hoogepriester zelve. Ik ben slechts in zijn naam gekomen en be schouw de eer, mij gegeven, als gegeven aan Hem, die mij zendt. Mijn hartelijke en oprechte dank voor Uw onthaal Hiermede was de feestelijke intocht ten einde. Zondagmorgen gingen onder de Vroeg missen vele parochianen tot intentie van den feesteling ter H. Tafel. Om tien uur droeg pater Jansen aan de met veel smaak en zorg versierde al taar zijn eerste plechtige H. Mis op. Voorafgegaan door een stoet van bruid jes kwam zijn eerw. door den tuin bij den hoofdingang de kerk binnen. Het koor zong, terwijl de priesters in vol ornaat naar het altaar schreden, de feestelijke „Veni Creator" van Fr. Eppinck. Bij het opdragen van het H. Misoffer werd de neomyst geassisteerd door d-*n zeereerw. heer Quant als presbyter-assis- tens, den zeereerw. pater Wijenburg als diaken, den weleerw. heer kapelaan van Straelen als sub-diaken en den weleerw. frater Verlaan als ceremoniarius. Door het zangkoor werd op voortreffe lijke wijze uitgevoerd de 4-stemmige Mis ter eere van St. Frederik van Jos Gru- ben. Na het Evangelie hield pater Wijenberg de feestpredicatie. De predikant had tot tekst gekozen „Gij zijt priester in eeuwig heid". Na de groote waardigheid van het priesterschap te hebben geschetst, wees zijneerw. er op hoe deze pasgewijde pries ter op vergevorderden leeftijd aan zijn roeping tot het priesterschap uiting gaf. Na de overwinning van vele moeilijkheden is thans de zegepraal behaald. Bijzonder dankte spr. allen, die dezen dag mogelijk hadden gemaakt. Woorden van hartelij ken gelukwensch richtte de pater tot de ouders, die heden de vreugde mogen bele ven hun zoon aan het altaar te zien. Met groote plechtigheid en onder de stille aandacht der geloovigen werd het H. Misoffer volbracht. Treffende was het oogenblik toen de neomyst aan zijn ouders, broers en zus ters de H. Communie uitreikte. Tijdens deze plechtigheid zong het koor het „Ave Verura". Na dc H. Mis werd de juichtend Priester- cantate van Elb. Franssen gezongen, waar van de solo-partijen werden uitgevoerd door den heer C. P. Broekhof. Des middags had ten huize van den fees teling een zéér druk bezochte receptie plaats. Meer dan 700 personen kwamen hun felicitaties persoonlijk aanbieden. Des avonds om half zeven volgde een plechtig Lof, waarbij de neomyst nog eenige dankwoorden richtte tot allen, die op zoo'n waardige wijze hadden bijgedra gen tot het slagen van dit feest. Voornamelijk bracht hij dank aan al zijn weldoeners en weldoensters, die hem, toen hij door God van het veld geroepen werd, in de gelegenheid hebben gesteld zijne studie te beginnen en te voltooien. Want, zeide hij, „als ge reeds loon ontvangt door hongerigen te spijzigen, wat zal u loon dan niet zijn, als gij, weldoeners en weldoen sters een priester hebt doen vormen door uwen steun en gebeden. Vervolgens bracht hij nog dank aan den zeereerw. heer Pastoor Quant, die hem met raad en daad heeft bijgestaan vanaf het begin zijner studie tot aan de vol tooiing toe. Het eenige wat ik voor u allen doen kan, zeide spr., is u dikwijls in mijn Misoffer te gedenken. Ook de moeders van de bruid jes werd nog dank gebracht voor al hun zorgen, die ze er aan besteed hadden om hun onschuldige kinderen den priester naar het altaar te geleiden. Hierna werd een plechtig „Te Deum Landamus" aangeheven om den goeden God te bedanken voor alles wat hij aan dezen menschenzoon geschonken had. Zoo heeft Noordwijkerhout weer eens op ondubbelzinnige wijze doen blijken, dat zij hare priesters weet te eeren en daarmede dezen dag, voor neomyst en familieleden tot een onvergetelijke gemaakt SASSENHEIM. Burgermeestersbenoeming. De heer H. L. du Boeuff is bij Kon. Besluit van 27 Juli 1931 benoemd tot burgemeester van Maasland (Z.-H.), woonachtig alhier. De nieuwbenoemde werd geboren te N.-Beijerland 1 Februari 1903, waar zijn vader gemeente-geneesheer was. Na ge noten vooropleiding studeerde hij voor 't examen in de geme- ^-administratie. Het diploma hierin verwierf hij in 1924. De heer du Boeuff was vanaf September 1920 volontair ter secretarie te Rijnsburg tot Juni 1923, daarna te Katwijk tot Juni 1925. Vanaf 16 Juni 1925 tot heden is hij werkzaam te Waddinxveen als adjunct- commies ter secretarie. De heer du Boeuff behoort en is aan gesloten bij de Chr. Hist. Unie. Personalia. Voor het examen Hoofd- acte is geslaagd de heer C. G. Booy. Aanrijding. Zaterdagmiddag had ter hoogte van het park Ter Leedc een ongeluk plaats met den koopman Wie- douw uit Lisse, welke met zijn driewie- lige fiets tegen de tram op botste en over den weg geslingerd werd. De fiets werd zwaar beschadigd en des koopman en lagen over den weg verspreid, doch de W. bekwam geen letsel. Treinvertraging. Gistermorgen sprong nabij den overweg alhier een luchtslang een electrische trein uit Haarlem, zoodat de trein stopte. Na het euvel ver holpen te hebben kon de trein met oen kwartier vertraging de reis naar Leiden oortzetten. KATWIJK AAN DEN RIJN. Personalia. Voor het examen Fransch L.O. is geslaagd de heer A. N. de Nie, EN ERKENDE PONT-SCHOLEN IN NEDERLAND Nu wij I Sept. ook te Leiden overgaan tot inwjm-ijpg vaj/rle, in andere plaatsen reeds populaire „speciaal-oplcidingen'J^vo^ jougelui met H.B S GYM. of U.L.O.. als b PRIVE-SECRETARESSE CORRESPONDENT-STENO-TYPIST(E) KANTOOR-OPLEIDING B0EKH0U€ER-C0RRESP0NDENT(E) fnafltuut PONT moesten wij uitbreiden. Daartoe is kót in»rtuut F naar BREESTRAAT 58, ajwaar dagelijks schrijving is geopend voor bovengenoemdf" ATSJ^" :«JJ-*3Tz-3, cn 7- 8 de in- 7355 NAAST STADSGEHOORZAAL KATWIJK. Schietwedstrijd kring „Duinland". De Kring van Burgerwachten „Duin- land" waarbij zijn aangesloten de Burger wachten van Oegstgeest, Voorschoten, Rijnsburg, Katwijk, Valkenburg en Wasse naar, hield haar Schietwedstrijden als in zet voor de Gewestelijke wedstrijden te houden in den Haag. Valkenburg had be richt wegens drukke werkzaamheden dei- leden niet mee te kunnen doen terwijl Wassenaar zich op het laatste oogenblik terugtrok. Voor den korpswedstrijd waren 19 vijftallen opgegeven terwijl er tevens een vrije-haan wedstrijd aan verbonden was. Uitslag Korps wedstrijden In A: 1. Oegstgeest 248 punten2. Rijnsburg 245 punten; 3. Katwijk 187 p. In B: 1. Voorschoten 257 punten; 2. Rijnsburg 256 punten; 3. Oegstgeest 232 punten; 4. Katwijk 231 punten; 5. Rijns- burg 212 punten; 6. Katwijk 172 punten. In C. 1. Rijnsburg 252 punten; 2. Voor scholen 247 punten; 3. Rijnsburg 235 pun ten; 4. Rijnsburg 234 punten; 5. Katwijk 220 puften; 6. Oegstgeest 216 punten; 7. Voorschoten 206 punten; 8. Katwijk 204 punten. Personeele prijzen werden in de ver- shillende klassen behaald als volgt: Klasse A: 1. J. Kromhout, Rijnsburg 54 p.; 2. C. Kok, Oegstgeest 53 p.; 3. G. Vos, Rijnsburg 52 cp.; 4. Dr. D. Timmer mans, Oegstgeest 51 p.; 5. A. J. Bakker, Oegstgeest 53 p.; 6. G. v. Druten, Qegst- geest 4S p.; 7. C. v. Klaveren, Rijnsburg 47 p.; 8. L. v. Egmond, Rijnsburg 46 p.; 9. H. W. Collee, Oegstgeest 46 p.; 10 G, van Vliet, Rijnsburg 46 p. Klasse B: 1. A. Slingerland, Katwijk 54 p.; 2. W. Meijer, Voorschoten 54 p.; 3. C. v. Delft, Rijnsburg 53 p.; 4. H. N. v. Leeu wen, Katwijk 53 p.; 5. G. v. d. Mey, Rijns burg 53 p.; 6. R. v. Mul'ingen, Voorscho ten 52 p.; 7. Jac. v. d. Lubbe te Voor schoten 52 p.; 8. C. Haasnoot, Rijnsburg 51 p.; 9. H. Ravensbergen, Rijnsburg 50 p.; 10. J. Noort, Voorschoten 50 p.; 11. J. H. Juffermans, Oegstgeest 49 p.; 12. A. v. d. Mey, Rijnsburg 49 p.; 13. G. J. Yperlaan, Voorschoten 49 p.; 14. P. de Wit, Oegstgeest 49 p.: 15. H. de Boer, Katwijk 49 p.; 16. S. Minnee, Katwijk 48 p.; 17. Jac. Kobus, Katwijk 48 p. 18. J. Werkhoven, Oegstgeest 47 p.; 19. P. Var- kevisser, Katwijk 47 p.; 20 W. Krom hout, Rijnsburg 46 p.; 21 J. Rootselaar, Rijnsburg 45 p.; 22. J. C. Kryger. Oegst geest met 45 punten. Klasse C: 1. J. v. Yterson Cz., Rijns burg 57 p.; 2. C. v. Egmond, Voorschoten 56 p.; 3. Joh. v. d. Gugten, Rijnsburg 55 p.; 4. J. C. Overduin, Voorschoten 54 p.; 5. P. v. Klaveren, Rijnsburg 53 p.; 6. A. DuUbelaar, Katwijk 52 p.; 7. G. Vos Gz. Rijnsburg 51 p.; 8. J. v. Yterson, Rijnsburg 51 p.; 9. A. van Delft, Rijnsburg 51 p.; 10. C. v. d. Gugten Wz., Rijnsburg 50 p.; 11. J. Oudwater, Rijnsburg 50 p.; 12. H. v, Yterson C'z., Rijnsburg 49 p.; 13. L. v. d. Plas, Katwijk 47 p.; 14. A. J. Turion, Voorschoten 47 p.; 15. J. T. v. Schaik, Oegstgeest 47 p.; 16. Alb. Rijsdam, Kat wijk 47 p.; 17. M. de Jong, Voorschoten 47 p.; 18. C. Zwan, Rijnsburg 46 p.; 19. Joh. Oudwater, Rijnsburg 46 p.; 20. C. Zonneveld, Voorschoten 46 p.; 21. J. v. Eg mond, Voorschoten 45 p.; 22. H. J. Bou- man, Voorschoten 45 p.; 23. G. v. d. Put ten. Oegstgeest 45 p.; 24. R. Varkevisser Katwijk 44 p.; 25. J. P- C. Sentel, Oegst geest 44 p.; 26. H. Mens, Voorschoten 44 p.; 27. Joh. v. d. Gugten Pz. Katwijk 43 p.; 28. N. Schone veld. Oegstgeest 42 p.; 29. W. Zandbergen, Rijnsburg 41 p.; 30. C. v. Vliet Jz., Rijnsburg 41 p.; 31. Nie. Schaap, Katwijk 41 p.; 32. H. de Best, Katwijk 41 p.; 33. P. v. Egmond, Rijns burg 40 p.; 34. J. v. Yterson Jz. Rijns*- burg 40 p.; 35. J. v. Egmond te Voorscho ten met. 39 punten. Uitslag vrije-kaan, 2 series, max. 38 p. per serie: 1. J. v. d. Aar, Oegstgeest. met 30-29 p.; 2. C. Ravensbergen, Rijnsburg met 30-27 p.; 3. T. Heemskerk, Rijns burg met 29-29 p. 4. G. van Druten, Oegstgeest met 29-28 p.; 5. W. 'Meijer, Voorschoten met 29-28 p.; 6. G. van Vliet, Rijnsburg met 29-28 p.; 7. C. van Egmond, Voorschoten met 29-27 punten. Bij de uitreiking der prijzen nam den heer A. J. Turion namens de regelings commissie het woord. Spr. bracht in her innering* het verloop van den wedstrijd en bracht woorden van dank aan allen die aan het welslagen van den wedstrijd hadden medegewerkt. Een extra woord van dank aan de verschillende schenkers van de medailles als de Burgemeester van Katwijk, Voorschoten, Rijnsburg, Oegstgeest, Valkenburg en Wassenaar, verder van de Heeren Dr. Tim—ermans en Wethouder Rubenkamp te Oegstgeest, den heer Schrassert-Bert te Voorschoten oud-secr. van den Kring, den heer Pos te Oegstgeest, benevens een van het Hoofd bestuur van den Bond van Burgerwach ten. De Burgemeester van Katwijk was bui tenlands en van de Burgemeester van Rijnsburg was bericht ingekomen dat Z. Edelachtb. niet bij de prijsuitreiking kon tegenwoordig zijn. Spr. meende nog een woord van bijzon deren dank en waardeering te moeten brengen aan den heer Schrassert-Bert die alhoewel niet meer tot het bestuur be- hoorend, zich zoo buitengewoon beijverd heeft, voor deze wedstrijd. Op verzoek van den heer Turion reikte de heer Pelten'burg, comm. van de oegstg. Burgerwacht, hierna de prijzen uit, be staande uit, behalve de reeds- genoemde medailles, een prachtcollectie luxe voor werpen. De commandant van de Katwijksche Burgerwacht sprak hierna woorden van dank aan het adres der regelingscom missie, die, alhoewel de wedstrijd onder geen gemakkelijke omstandigheden was begonnen, deze zoo schitterend en tot ge noegen van de mededingenden tot een goed einde had gebracht. OEGSTGEEST. Personalia. Voor het examen Han delscorrespondentie Engelsch slaagde Mej M. Pluim Mentz, alhier. Hooiberg in brand. Zaterdagavond omstreeks 7 uur ontstond door hooibroei brand in de hooiberg van den heer Z. aan de Kwaak, alhier. De brandspuit van Poelgeest was di rect aanwezig en begon het blusschings- work. Spoedig daarna arriveerde de mo torspuit en slaagde men erin de schuur benevens de woning te behouden. De hooiberg werd nadat het vuur ge- bluscht was uitgehaald. Omstreeks half 2 's naöhts was- alle gevaar geweken. RIJNSBURG. Personalia. Voor het examen Han delscorrespondentie Engelsch, afgenomen door L.I.T.E.H., slaagde Mej. V. Hartelt. WASSENAAR. Ongeluk. Zaterdagmiddag is zekere A. G. uit den Haag, die per rijwiel de Klip afreed, gevallen tengevolge van het breken der voorvork. Hij brak een sleu telbeen en is, na door Dr. Baart de la Faille te zijn verbonden, naar het zie kenhuis aan den Zuidwal overgebracht. Te ver in zee. Door zekere van N. uit Rotterdam, is de 13-jarige G'. B., eveneens uit Rotterdam, die zich te ver in zee had gewaagd en om hulp riep, op het strand gebracht. „Herwonnen levenskracht". De col lecte voor het fonds tot bestrijding der tuberculose „Herwonnen Levenskracht" heeft gisteren f 500.70 opgebracht. LEIDEN. Dinsdag. Donderdag, Zaterdag, Vincentius- Bibliotheek, geopend 's avonde van 7 30—8.30 uur. Woensdag. R. K. Tooneelclub M.E.S.A, repetitie te 8.15 uur. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 3 Aug. tot en met Zondag 9 Aug. a.s. waarge nomen door Apotheek M. Boekwijt, Visch- markt 8 Tel. 552. Muziekgezelschap „Orpheus". Het muziekgezelschap „Orpheus" heeft gisteren zijn 30-jarig bestaan gevierd met een concert in den tuin van „Zomerzorg Het programma werd ingezet, met een marsch „Feestklanken", gecomponeerd door den Directeur, den heer J. Vink, bij gelegenheid van het zilveren jubileum der vereeniging, vijf jaar geleden. Daarna werd 'het programma, bestaande uit een zevental nummers, zeer verdienste lijk uitgevoerd. Bij die concert waren o.a. tegenwoordig de heer Reimeringer, loco-burgemeester en de heer Rosier, referendaris aan het ge meente-secretarie. Bloemstukken waren binngenkomen van „Nut en Vermaak" en van de Leidsehe Bond van Harmonie- en Fanfare-corpsen. Afgevaardigden waren aanwezig van „De Post", „Werkmans Wilskracht", „T. en D. N.Z.H.T.M. en van het Leidsch A.V.R.O.- comité. De voorzitter, de heer J. Brouwer, en de eere-voorzitter, de heer Mulder, hebben den directeur gehuldigd voor zijn uitne mende prestaties en voor den goeden geest, welke hij onder de corpsleden leven dig wist te houden. Tot slot van dezen feestavond, die door vrij veel belangstellenden werd bijge woond, heeft het jubileerende corps de marsch „Vivat Orpheus" uitgevoerd. Handelsregister K. v. K. W ij z i g i n g. 5762 Leidsch Advertentie en Reclame Bureau B. Voorham en. Co. Leiden St. Aagtenstraat 2. Uitgeven van reclame periodieken in den meest ruimen zin, voor eigen rekening en in opdracht van derden en het verzorgen van de ad vertentie acquisitie daarvan. Door uittre ding van den vennoot B. G. J. H. Voorha- mis de vennootschap onder firma verbon den, terwijl de zaak zal worden voortgezet door den eigenaar P. W. G. Adriaans on der den naam: Leidsch Advertentie en Reclamebureau. INBREKER UITGEBROKEN DE POLITIE SPOORT HEM OP, VERBORGEN IN ZIJN EIGEN WONING. Hedennacht heeft een dief, die opgeslo ten was in een der cellen van het politie bureau, kans gezien uit te breken! Zooals medegedeeld was Zaterdag gear resteerd de 22-jarige .1. B., wonende aan de Vliet alhier, die zich aan talrijke groo te diefstallen in boekwinkels had schuldia gemaakt. De politie meende niet beter, of <*e man was veilig tusschen ijzeren deuren en trahes weggesloten, toen hedennacht om 4 uur de controleerende agent tot de ontdekking kwam, dat er in de cel geen man meer te bespeuren was. Wel was het beddegoed zóó gelegd, alsof er iemand onder de dekens te droonien lag! Om de twee uur worden de cellen geïn specteerd, doch te 2 uur >vas de man nog aanwezig. Bij nader onderzoek bleek al spoedig op welk een ongelooflijk handige wijze de inbreker uitgebroken was. Zijn eerste pogingen om te ontsnappen waren klaarblijkelijk mislukt. Een gedeel te van de qjuur bij de vloer was uilgebikt met een houten paal, die de man van de tafel had afgebroken. Het losgekomen steenwerk was onder de bank verborgen. Deze werkwijze duurde den naar vrijheid „snakkende" te lang en hij kwam op een lumineus idee. De reddende W.C.! Hoog in de W.C. is in de muur een ven tilator groot 25 bij 30 c.M. ingebouwd. Staande en steunende op riggels van het houtwerk heeft de uitbreker zich in de W. C. omhoog gewerkt en met de reeds ge bruikte houten paal het metselwerk uit- gebikt (de gedetineerde was metselaar van beroep) Hij heeft toen de jjzeien ventila tor uit de muren gelicht en heeft zich door de nauwe opening naai buiten ge wrongen. De man moet over oen buitengewone le nigheid beschikt hebben, want zich uit ga1 wringend, heeft hij zich otgehesohen aan de dakgoot en is zoo op bet platte dak boven de cellen gekomen. Hü heeft zich vervolgens langs de muur in der* tuin van den heer Thorbecke laten glijden, is de I tuin doorgeloopen en weer over een muur geklommen, die de tuin van het Pieters kerkhof scheidde. Een zware val. Hier liet zijn handigheid he n een oogen blik in de steek. Hij is van de muur om laag gevallen en blijkt daarbij inwendige kneuzingen te hebben opgcioopen Want J. B. was nu wel vrij maar zoo dra de politie lont rook, werden door de gastheeren onder leiding van inspecteur V/eyers onmiddellijk uitgebreide maatre gelen genomen om hun verdwenen gast weer op te sporen. Het blok huizen, waarin het politiebu reau gevestigd is, werd afgezet, doch toen de politiehond ter plaatse kwam, bleek al spoedig, dat de man reeds veel verder ge vlucht was. In de geheime bergplaats. Het spoor leidde naar zijn woning aan de Vliet, waar de politie na lang zoeken den man ontdekte in een berghok onder de vloer in de huiskamer. Het berghok kwam R.el een luik in de Jtamer uit; over het luik heen was het zeil en een vloe."kleed uitgespreid. De man lag in 't hok verscho len onder een hoop oud papijr. Het was half tien gewoiden voor J. B. weer kon worden ingeslotea. Afscheidsrede van den gevangene. Op de muur van zijn cel had de uitbre ker de volgende „afscheidsrede" met kalk neergepend: M.! „Het spijt me dat ik u moet vei laten, maar er is mij nog een kans gegeven om te veranderen. Groet mijn vrouw en doch ter van mij. Als ik het in bet buitenland bolwerken zal, zal ik hen laten weten. Neemt mij niet kwalijk dat ik vlucht; dit is mijn kans en er wordt mij een kans geboden. J. B." Als post scriptum was ter zijde van de den muurbrief gekalkt: Niemand heeft mij geholpen." Helaas voor hem, heeft a! zijn handig heid hem niet kunnen helpen. De politie heeft weer vat op hem gekregen. Wegens de bij den val opgeloopen kneuzingen is J. B. naar het Acad. Ziekenhuis overge bracht. Morgen hopen wij een photo te kunnen publiceeren, door de politie genomen, waarop de wijze van uitbreken duidelijk kan worden nagegaan. Voor de door de Ver. v. Leeraren in de Handelswetenschappen afgenomen examen in boekhouden, slaagde de heer Jac. J. Vermeulen K.Mz., daartoe opgeleid door den heer J. A. G. Harmsen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 2