22ste Jaargang MAANDAG 3 AUGUSTUS 1931 No, 6964 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureaux: PAPENGRACHT 32, LEIDEN BUITENLAND DE ROODE EERSTE AUGUSTUS. KERKNIEUWS UIT DE OMGEVING 3)e RMbohztSou/ccmt DE ABONNEMENTSPRIJS bedraagt bij vooruitbetaling Voor Leiden 19 cent per week 2.50 per kwartaal Bij onze Agenten 20 oent per week ff 2.60 per kwartaal Franoo per port ff 2.95 per kwartaal Het Geïllustreerd Zondagsblad is tooi de Abonné's ver krijgbaar tegen betaling van 50 cent per kwartaal, bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent, met Geïllustreerd Zondagsblad 9 oent TEL. INT. ADMINISTRATIE 935, REDACTIE 15 II GIRONUMMER 103003, POSTBUS No. 11 DE ADVERTENTIEPRIJS BEDRAAGT: Gewone Advertentiën 30 cent per regeL Voor Ingezonden Mededeelingen wordt bet dubbele van het tarief berekend. Kleine advertentiën, van ten hoogste 30 woorden, waarin betrekkingen worden aangeboden of gevraagd, huur en verhuur, koop en verkoop f 0.50. V Een feest van de liefde. In de uitvindingen der techniek kunnen voor ons groote weldaden liggen. Wij, die vaak stumperig-oppervlakkig de dingen bezien, waardeeren ze daardoor dikwijls ook veel te weinig. Zoo kan de radio, voor velen, een bron zijn van kostbare leering en veredelend genot. En, die bijv. gisterenmiddag heb ben geluisterd naar de K. R. O.-uitzending, en zoo als tegenwoordig waren bij de ker kelijke afscheidsplechtigheid van 72 Missio narissen uit het missiehuis te Steijl zij hebben een schoon feest mogen bijwonen. Want een feest was 't een feest van de liefde, van de hartstochtelijke liefde, voor den Christus, voor de Kerk, voor de menschen. De Aartsbisschop Z. H. Exc. Mgr. Jan sen heeft de Missionarissen toegesproken en gewezen op hun zending in woorden, die recht uit het hart naar buiten sloegen. Er werd indrukwekkend-mooi gezongen door het koor van het missie-huis. „Ik zal uit hen, die verlost zijn over de zee tot de heidenen zenden en naar de verste eilan den tot hen, die nog niet van Mij hebben gehoord". „Hoe schoon zijn de voeten van hen, die de boodschap brengen van vrede en heil". En na de wijding en uitreiking der Mis siekruizen, na het Zendingsbevel en den bisschoppelijken zegen, na het Afscheids lied, verlieten de Missionarissen de kerk van het missiehius, zingend in jubelen de vreugde. Zingend, omdat zij ïn o c h t e n wegtrek ken uit een omgeving, uit een land, dat hun dierbaar is; omdat zij zich mochten losrukken uit de omarming van ouders en bloedverwanten, die hun lief zijn als het licht der oogenomdat zij mochten uitgaan naar een land, waar God weet 't hoeveel ontbering en hoeveel misken ning en hoeveel vervolging zelfs hun deel kan zijn; omdat ze mochten geven alles en zichzelf om Christus! Dat was een hoogtij, dat was een heer lijk feest van de liefde! En wij hebben het door de radio mogen bijwonen. Aan het slot werd ons medegedeeld, dat de auto's gereed stonden, om de Missiona rissen te brengen naar Amsterdam en Rotterdam, vanwaar zij dezer dagen naar hun Missie vertrekken. En deze radio-uit zending was geëindigd, en.... wij, de rus tige luisteraars, wij dronken weer een kopje thee met een chocolaadje of een koekje; enwij zullen de Missie en de Missio narissen vergeten? ENGELAND EEN CR EDI ET VAN 50 MILLIOEN POND VOOR DE BANK VAN ENGELAND. De Banque de France en de Federal Re serve Bank te New York hebben een cre- diet geopend van 50 millioen pond sterling voor de Bank of England. Inzake het crediet, waarin elk der beide banken voor de helft participeert, heeft Moréau een nadere verklaring afgelegd, waarin hij o.a. zeide, dat hierin een voor beeld gevonden moet worden voor den geest van innige samenwerking tusschen de banken. Moreau hoopt, dat dit feit voor het scheppen van het in dezen onrustigen tijd noodzakelijke vertrouwen zal bijdragen. De Federal Reservebank van New-York heeft de Bank of England een gelijke hulp gebracht als wij en wel in het nauwste con tact met ons. De voorwaarde^ van het New-Yorksche crediet zijn geheel én al in overeenstemming met het door ons geschon- ketie. RUSLAND. PRIESTER VEROORDEELD. De priester Sergejew werd door de re geering te Tiflis veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf, aangezien hij propaganda had gemaakt tegen de sovjets. DE ACTIE EEN FIASCO ERNSTIGE BOTSINGEN O.A. IN BARSELONA In Duitschland. Zaterdagmiddag tegen 4 uur is het te Berlijn in Lichtenberg aan de Frankfurter Allee, hoek k^ainzerstrasse tot 'n botsing gekomen tusschen communisten en politie. Daarbij werd 1 politie-agent en een bur ger gewond. Tengevolge van de omvangrijke politio- neele maatregelen is te Neurenberg de communistische partij er toe overgegaan de aangekondigde groote demonstratie naar aanleiding van den internationalen anti-oorlogsdag op te geven. De menigte werd verstrooid en poogde in afzonderlijke groepen te demonstreeren. Enkele malen zag de politie zich gedwongen dergelijke groepen uiteen te jagen. Een reeks com munistische leiders is bij wijze van voor zorg gearresteerd. Te Halle a. d. Salle is het Zaterdag avond tot relletjes gekomen. Bij een de monstratie werd de politie aangevallen, waarbij in totaal 17 politie-agenten werden gewond. Vijftig personen werden gearres teerd. Te Hamburg kwam het eveneens tot bot singen met de politie. De politiemannen werden door ongeveer 250 demonstranten aangevallen, waarbij twee hunner ernstig werden mishandeld. De politie maakte van de vuurwapens ge bruik. Twee personen o.w. een 14-jarige jongen werden ernstig gewond. Verschei dene communisten werden gearresteerd. In Oostenrijk. In den nacht van Zaterdag op Zon-iag i6 het in verband met de communistische anti-oorlogsdemonstraties te Klagenfurth tot ernstige ordeverstoringen gekomen. In de avonduren hebben zich eenige honderden communisten op de Kardinals- platz verzameld. De samenscholing werd evenwel door de politie uiteengedreven. Toen de Communisten trachtten zich op andere pleinen opnieuw te verzamelen, kwam het tot botsingen met de politie, waarbij een politiebeambte door een com munist levensgevaarlijk door een steen worp werd gewond. Te St. Jacob bij Klagenfurth hebben de communisten een herberg in brand gesto ken. Bij de ongeregeldheden aldaar wer den twee politie-agenten door revolver schoten gewond. In totaal werden 32 per sonen, o.w. verscheidene buitenlanders ge arresteerd. - Te Bruck (in Stiermarken) moest de gen darmerie met gevelden bajonet een iroep demonstranten uiteendrijven. Te Graz is het eveneens tot ongeregeldheden reko- men. In Frankrijk. De eerste Augustus, waarvoor de Fran- sche communisten talrijke demonstraties hadden georganiseerd, is tot in de avond uren rustig verloopen. De straten van Pa rijs zagen er normaal uit. 36 personen, die biljetten aanplakten of, die strooibil- jeten wilden uitdeelen, werden gearres teerd. Onder deze gearresteerden bevon den zich ook eenige buitenlanders. Ook uit Marseille en de overige pro vinciesteden wordt gemeld, dat alles rus tig is gebleven. De „Temps" schrijft, dat het Moskou- sche strijdparool volkomen in het water is gevallen. In Polen. In heel Polen heeft de communistische anti-oorlogsdag aanleiding gegeven tot ern stige incidenten. Te Warschau zelf ontstond Zaterdag middag een botsing tusschen de politie en demonstranten. Een arbeider werd gedood vier anderen zwaar gewond. In de kolenbekken van Dombrowa is het op verscheidene plaatsen tot botsingen gekomen. Demonstraties in Dombrowa zelf konden spoedig onderdrukt worden. In Roemenië. Ondanks de weken voortgezette pogin gen van de communisten om voor 1 Aug. overal demonstraties te organiseeren is de eerste Augustus rustig verloopen. Onge veer 500 communisten werden gearresteerd. Nog in den nacht van Vrijdag op Zater dag hebben de communisten een aanslag gepleegd op den spoorwegbrug van de baan Boekarest-Kroonstad. De aanslag kon echter worden verijdeld. In Griekenland. In Piraeus hebben communisten van uit een hinderlaag in een eenzame streek ten buiten dienst zijnden, onbewapenden poli tie-agent vermoord. Een tweede politie man, die te hulp wilde snellen werd ge wond. In verband hiermede zijn in totaal 50 personen gearresteerd. Overigens is de eerste Augustus in Griekenland rustig ver loopen. Te Serres ontstond een botsing tusschen politie en communisten, waarbij een in specteur werd gedood en een brigadier gewond. Naar eenige kazernes werden handgranaten geworpen.In de stad heerscht groote beroering. In geheel Macedonië en speciaal in Saloniki heeft de politie bijzon dere maatregelen getroffen. Bloedige botsingen te Barcelona. De communistische betoogingen, welke in verband met den „internationalen roo- den dag" te Barcelona hebben plaats ge had, hebben aanleiding gegeven tot ern stige botsingen. De arbeiders wilden, in weerwil van het uitgevaardigde verbod, een demonstratie houden en geraakten daarbij slaags met de politie, die de be- toogers uiteen wilde drijven. Het kwam tot een vuurgevecht, in den loop waarvan ver scheiden arbeiders zwaar werden ge wond. DUITSCHLAND BRüNING EN CURTIUS NAAR ROME. Naar wij vernemen, zullen rijkskanselier dr. Briining en de rijksminister van buiten- landsche zaken, dr. Curtius, vermoedelijk Woensdag-avond de aangekondigde reis naar Rome aanvaarden. De Duitsohe staatsmannen zullen dan Vrijdag-ochtend in de Italiaansche hoofd stad aankomen. POLITIEKE VECHTPARTIJ. Zondagavond ontstond na afloop van een bijeenkomst der Nationaal Socialisten te Wittstock oneenigheid met een troep Com munisten. Tijdens de vechtpartij, die plaats had, werden aan beide zijden vuurwapenen gebruikt, waarbij twee personen werden gedood en vijf anderen gewond. Eerst na dat de politie versterking had bekomen, werden eenige personen gearresteerd. SPANJE DE CORTES. Katholieke afgevaardigden aan het woord. In het verloop van de zitting van de Cor tes 30 Juli jJ. nam ook de Katholieke af gevaardigde, Estevanez, het woord, om *net kracht te protesteeren tegen de anti- Katholieke maatregelen der regeering. Allereerst sprak Estevanez er zijn leed wezen over uit, dat tot nu alleen aan de leden der regeering en aan revolutionnai- re elementen het woord was gegeven. Deze verklaring lokte bij tal van afgevaardigden een heftig protest uit, waarop de voorzit ter van de Kamer, Besteiro, de Kamer ver zocht, de sprekers niet te willen onderbre ken bij de uiteenzetting hunner ideeën. Estevanez zette daarop zijn rede voort en verklaarde, dat de republiek niets heeft tot stand gebracht en dat allen, ook de arbeiders, er even slecht of nog slechter aan toe zijn dan tevoren. Een storm van protesten brak los, toen Estevanez deze woorden uitsprak. Hij slaagde er echter in, het rumoer te overstemmen en verklaarde met luider stem, dat hij in naam van alle Spaanscbe Katholieken protesteerde tegen de maat regelen, die de regeering in godsdienstige aangelegenheden heeft genomen, maatrege len, zoo zeide Estevanez, die in strijd zijn met het Christelijk geweten van ons volk. Het decreet betreffende de kerkelijke kunstschatten, zoo ging hij voort, is een aanval tegen de Kerk en tegen God. De historische kunstschatten van onze kathe dralen en kerken zijn niet van u! Gij spot met de veroveringen van twintig eeuwen Christendom! Na Estevanez kwam de Baskische afge vaardigde, Beünza, eveneens een Katho liek, aan het woord. Hij drong vooral aan op de regeling van de godsdienstkwestie, door middel van een concordaat. Met be trekking tot den kloosterbrand verklaarde hij nog, dat hij er zeker van is, dat d-e re geering hiervan van te voren heeft gewe ten, evenals van de verbanning van eenige prelaten. ITALIË MUSSOLINI OVER ITALIë'S VREDESWIL. „Bezig met een groot werk". De Italiaansche minister-president Mus solini heeft gisteren de nieuwe waterlei ding van Ravenna ingewijd. Hij hield daar bij een rede, waarin hij er in de eerste plaats op wees, dat de stad Ravenna al sedert 5 eeuwen behoefte aan een water leiding had gehad, en dat eerst het fascis me in staat was geweest den droom tot werkelijkheid te maken. Dit komt, zoo zeide Mussolini, omdat het fascisme vóór alles wilskracht is. De fascisten zijn de Italianen, die het werkwoord „willen" bo venal in den tegenwoordigen tijd weten te vervoegen. Zoo wilden wij in 1915 het mee doen aan den oorlog, in 1917 wilden wij volhouden, in 1922 wilden wij de fascisti sche revolutie, en in 1925 wilden wij het verzet der oppositie breken. Wel heeft de pijl, afgeschoten door den boog van onzen wil, soms niet het doel bereikt, maar dit is zonder belang; de hoofdzaak is, dat men hartstochtelijk en voortdurend wil. Het is van groote moreele beteekenis, dat men deze geheele nieuwe waterleiding heeft gewijd aan de dooden van den we reldoorlog. Ik heb, zoo ging de duce voort, de soldaten van de vlakte van Ravenna gezien in de loopgraven van het geheele Italiaansche front. Ik weet, dat zij held haftig hebben gestreden en dat velen hun ner heldhaftig zijn gestorven. Maar ik wil hieraan toevoegen, dat de fascistisch© re geering, het fascistische régime en de fas cisten vrede willen. Wij willen hem mot alle staten, met de ver verwijderde, met de naburige en met de zeer naburige; wij willen hem niet uit vrees voor de oorlogs gevaren, maar omdat wij bezig zijn met een groot werk. Wij willen het Italiaansche volk zoo vroeg mogelijk onttrekken aan de malaise van de huidige stonde, omdat wij, fascisten, vóór alles werken voor het volk, dat wij echter niet slechts zijn rechten, maar ook zijn plichten voorhouden. Alleen de zoon van een smid kan, zoo het noodig is, ruwweg tot het volk sprekon. Niemand zal hem ervan kunnen verdenken, dat in hem de voorrechten van een titel spreken of het egoïsme van rijkdom. In ons scheppingswerk leggen wij geheel onzen wil, die sterk en onbuigbaam is als de kling van een degen, maar met dienzelfden sterken en onbuigzamen wil zullen-wij zoo noodig alles omverwerpen en vernietigen wat den weg der fascistische revolutie ver spert, die het welzijn van het Italiaansche volk moet verzekeren en het een steods hooger besef moet geven van zijn nieuwe grootheid. De rede van Mussolini werd geestdriftig toegejuicht. CHINA NANKING'S STRIJD TEGEN DE COMMUNISTEN. De „Chineesche Stalin" doodgeschoten. De Chineesche communistische centrale deelt mede, dat de secretaris-generaal der Chineesche communistische partij Tsjang- foea, die bekend stond als „de Chineesche Stalin" gefusilleerd is. Tsjangfoea zou op illegale wijze Shang hai zijn binnengedrongen en in de Fran- sche concessie hebben gewoond. Door het verraad van drie leden der partij kon de Fransche politie Tsjangfoea arresteeren, waarna hij aan de Chineesche autoriteiten werd. uitgeleverd. Na een kort proces ver oordeelde de Chineesche reéhtbank hem ter dood. De verraders werden naderhand door andere communisten herkend en doodge schoten. Pastoorsbenoeming te Heemstede. Aan den zeereerw. heer H. IJzerman, pastoor van de parochie van den H. Bavo te Heemstede, is op diens verzoek eervol ontslag verleend. Zijneerw. gaat wonen in huize „St. Bavo" te Heemstede. Naar wij vernemen, zal de zeereerw. heer J. v. d. Tuijn de opvolger zijn van pastoor IJzermans. De zeereerw. heer v. d. Tuijn is na zijn priesterwijding in 1911 tot nu toe in de functie van secretaris van het Bis dom geweest. De weleerw. heer J. Looyaard, kapelaan te Rotterdam, is benoemd tot pastoor te Egmond-Binnen. Dit nummer bestaat uit twee bladen VOORNAAMSTE NIEUWS BUITENLAND. De roode 1 Augustus heeft hier en daar aanleiding gegeven tot relletjes. Een Amerikaansch-Fransch crediet aan de Bank van Engeland. Een rede van Mussolini. BINNENLAND. Groote brand te Amsterdam. (Gem. Be richten, 3e blad). Boerderij-brand te Wehl. Bejaarde landbouwer in de vlammen omgekomen. Gem. Berichten, 3e blad). SPORT EN WEDSTRIJDEN. De nationale zwemkampioenschappen te Tilburg. Jubileumwedstrijden op den Rijswijk- schen Wielerbaan. Een inbreker is uit het politiebureau te Leiden uitgebroken. (1ste blad). WARMOND. Gemeenteraad. De Raad dezer ge meente vergadert op Donderdag 6 Augus tus a.s. des voorm. 10 uur ten Raadhuize. Te behandelen punten: 1. Ingekomen stukken, 2. Onderzoek ge loofsbrieven nieuw benoemde leden van den Raad. 3. Aanbieding Gemeentereke- ning dienst 1930. 4. Voorstel van Burge meester en Wethouders inzake Gemeente verslag. 5. Idem om het opnemen der boe ken en kas van den Gemeente-Ontvanger op te dragen aan het Centraal Bureau voor Verificatie en Financieele adviezen van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeen ten. 6. Idem om dit Bureau aan te wijzen als boekhoudkundige ingevolge artikel 265 der Gemeentewet. 7. Idem inzake openstel ling van het telefoonkantoor buiten dienst uren op Zon- en Feestdagen. 8. Toekenning bijdrage aan de Chr. H. B. S. te Leiden voor het bezoek aan die school van leerlin gen uit deze Gemeente. 9. Verkoop oude Politieboot- 10. Verleenen eervol ontslag als havenmeester aan J. W. Claassen op diens gedaan verzoek. 11. Benoeming ha venmeester. 12. Wijziging vastgestelde ver ordening betreffende de straatpolitie. 13. Vaststelling verordening op de beplanting verontreiniging van wegen en wateren en gebruikmaking van Gemeentegrond met intrekking van de thans bestaande zooals deze laatstelijk is gewijzigd. 14. Idem be treffende de verlotingen en collecten. 15. Idem houdende verbod tot het laten losloo- pen van honden binnen de Gemeente. 16. Idem op de heffing van leges ter Secreta rie en van rechten wegens verrichtingen ten bureele van den Burgerlijken Stand. 17. Idem houdende wijziging der verorde ning van 24 Mei 1929 inzake ongeoorloofde kleeding op den publieken weg. 18. Voor stel om in beginsel toe te treden tot den te vormen kring Leiden inzake de oprich ting van een barak voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. 19. Vast stelling suppletoiT-kohier hondenbelasting. 20. Comptabiliteit. 21. Verzoek van het Bestuur der Woningstichting „Warmunda" om een machtiging een crediet te openen bij de Coöperatieve Voorschotbank voor Land- en Tuinbouw te Warmond tot een maximum-bedrag van 6000.— ten behoe ve der bestratingswerken in de Warmun- dastraat. 22. Goedkeuring rekening en ver antwoording van ontvar,_ 'en en uitgaven der Gezondheids-Commissie over 1930. 23- Wat verder zal worden ter tafel gebracht. 24. Rondvraag. Personalia. Voor het examen Han delscorrespondentie Engelsoh, afgenomen door L.I.T.E.H. slaagde de heer H. Broer. VOORHOUT. Ongeval. Zaterdagmiddag reed een automobiel op den Jacoba van Beieren- weg door een verkeerde handeling tegen een hek van den heer van Werkhoven, aldaar en tegen een aldaar staande paal van de radiodistributie. Het hek en de paal werden hierdoor beschadigd, alsme de een geringe schade aan de auto. Per soonlijke ongevallen kwamen niet voor.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 1