Extra woordeellge Maandag-Aanbiedingen Ir. ISC. 1. E SPORT STADSNIEUWS ACADEMIENIEUWS MARKTBERICHTEN Burgerlijke Stand Adverteren. DANKBETUIGING. Wed. M./v. d BENT ZATERDAG 27 JUNI 1931 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 3 WAALS HAARLEMMERSTRAAT 130-132-134-136 1. Amerik. Overall in blauw en kaki, gewone prijs 2.80, Maand. 2.40 2. Camisole Wol, 100- grams knotten, 30 k3., gew. prijs 0.52. Maan- 3. Zephir Huishoud- schort, prima pasvorm, diverse kleuren, gew. prijs 1.10, Maand. 0.92 4. Zephi/ gew. pr\J 1.10, 1.2® 0.75. 0.8JC Vigensliouses .50, b.9é, 1.00^ M aaïïgOJipf ^0.95, 7. Looprekken, zeer solide afwerking, ge wone prijs 4.90, Maan- 8. Kinderspeeltafels voor tuin en speel plaats, gewone prijs 1.60 Maandag 1.39 9. Chenille Overgordij nen, versch. praohtran- den, gew. prijs 12.50. 10. Linhe'Ü S eregor dijnen, zeer s^de en fraaie afsluiwng gew. pr. 5.10, Maandag 4.50 Porco.einen Theepot- 6 fraaie decors, prijs 0.55. Maan- 0.47. Velvet Divankleed, mooi en solide, gew. pr. 14.75. Maand. 11.30 6. Nesten Schalen, 6- deelig, gewone prijs 1.22%, Maandag 1.06, 12. Schemerlampje m. verzwaarde voet tegen omvallen, gew. pr. 3.95. Maandag 3.45 BAROMETER. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen, verricht in den morgen van 27 Juni 1931, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildfc: Hoogste barometerst.: 773.4 te Skilly. Laagste barometerst.: 747.4 te Akureyri. Verwachting tot den avond van 28 Juni: Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen, gedeeltelijk bewolkt, droog weer. Des ochtends iets warmer. LUCHTTEMPERATUUR: 21.2 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a.: Van Zaterdagnamiddag 9.54 uur tot Zondagmorgen 4.11 uur, van Zondagnamid dag 9.54 uur tot Maandagmorgen 4.11 uur. WATERTEMPERATUUR. Zweminrichting Hooge Rijndijk: 7 uur I 20.5 en 12 uur 21 gr. C. Zweminrichting „De Zijl", 7 uur 18.5 en 12 uur 19.5 gr. O. Hierop Poeders en tabletten feijn alléégjfecht, als 3e verpakking voorzien^ vaneen naam Mijn-hardt. Let bij het kcjopjp daar spe ciaal op, want dit aJjleen garandeert U de echtheid. \*S f VOETBAL L.P.S.V.Excelsior. Gisterenavond speelde voor een zeer tal rijk publiek het eerste elftal van de L.P.S.V. een vriendschappelijke!] wedstrijd tegen Excelsior. Als scheidsrechter Hensbeek te ruim 7 uur laat aftrappen, laten de politie mannen zich al direct overbluffen, wat ten gevolge heeft, dat als de wedstrijd hoog stens 10 miun-ten oud is de stand 30 voor Excelsior is. Doch nu is het ook gedaan met het overwicht der gasten. Van nu af komen de politiemannen er beter in en her haaldelijk wordt het Excelsiordoel fel be stookt, doch Ouwerkerk is op zijn hoede en blijkt buitengewoon in vorm te zijn. De politiemannen zijn nu in de meerderheid doch de schutter die de vele mooie kansen weet te benutten, ontbreekt. Eindelijk opent Verstraeten de score voor de politiemannen De strijd blijft nu gelijk opgaan. Een penalty, door Slot genomen, brengt den stand op 23. Zoo gaat de rust in. Na de rust wordt al spoedig de stand op 2—4 gebracht, doch als dan Ex celsior tweemaal hands maakt in het be ruchte gebied weet Slot den stand op 44 te brengen. Na den wedstrijd overhandigde de aanvoerder van Excelsior aan de L.P.S.V. een fraai zilveren medaille. Donderdag 2 Juli speelt L.P.S.V. tegen de Roode Duivels. DE GEMEENTERAADSVERKIEZING. Het kan interessant zijn, de a-andacht van Leiden's Katholieken even te vestigen op eenige conclusies, die uit de gegevens der_ laatste verkiezingen in verband met eenige gegevens van elders ontleend, zijn opgemaakt. De berekening ging uit van de St. Jo seph-parochie, maar mag, zonder onvoor zichtig te zijn, op de geheele stad worden toegepast. Er waren in deze parochie bij de laatste verkiezing 1262 kiezers, die in den Burg. Stand als R. K. staan geboekt (volgens de gegevens der laatste volkstelling). Hiervan stemden ongeveer 250 niet Katholiek Daaronder zijn er velen, die sinds jaren niet Katholiek meer praktizeeren. Waar anderzijds het aantal gemengde huwelijken, die „er niet meer aan doen", reeds hooger is dan 250, mag de conclusie worden ge trokken, dat ook vanuit die gezinnen nog door meerdere katholiek wordt gestemd. Hoeveel kan een in tense propa ganda daar dus nog bereiken! Anderzijds blijkt, dat niet alle kiezers, die hun Paaschplicht nog vervullen, ook katholiek gestemd hebben. Hun aantal kan voor deze parochie alleen reeds op een hon derd geschat worden. Daaruit volgt, dat in de geheele stad zeker nog een minstens vijf tot zeshonderd stemmen te winnen zouden zijn! En dat wil „Dr. Schaapman" de volgende keer zien klaar te spelen! k Kap. DORBECK. R. K. Onderwijzersvereeniging „Sint Augustinus". Deze week vergaderde de Afdeeling „Leiden en Omstreken" van bovengenoem de vereeniging in Hotel „Den Burcht", on der voorzitterschap van den heer H. G. de Boer te Noordwijk. Na opening werd de heer J. Schouten, hoofd, der R .K. school te Zoeterwoude, door den voorzitter gecomplimenteerd met zijn 25-jarig ambtsjubilé te Zoeterwoude. In het bijzonder werden zijn verdiensten voor het Land- en Tuinbouwonderwijs ge noemd. De heer C. Verwey te Noordwijk, die on langs jubileerde als administrateur van het Kath. Schoolblad, ontving ook op deze ver gadering de gelukwenschen van de afdee ling. Behalve enkele mededeelingen werden de besprekingen hoofdzakelijk gevoerd over de Reglementsherziening. Behoudens kleine wijzigingen werden de artikelen door de leden goedgekeurd. De secretaris bracht bij de rondvraag het al of niet voortbestaan der Zangclub in bespreking. Besloten werd in September te beginnen met repeteeren. Op den a.s. Onderwijzersdag in het najaar zal de club weer optreden. Toegezegd werd, dat weer eenige excur sies zullen worden uitgeschreven. Het bestuur zal overwegen, of clubs ge vormd kunnen worden voor vreemde-talen- studie. Op voorstel van den heer L. van Eisen zal tevens overwogen worden, of een com missie uit de afdeeling gevormd kan wor den, die tot taak zal hebben, de bijeenkom sten aantrekkelijk te maken, b.v. door stich ting van een tooneelclub etc. Hierna sloot de voorzitter deze bijeen komst met gebed. Onderwijsexamen. Aan de Gemeentelijke Kweekschool al hier zijn geslaagd de dames: J. H. de Bink, Leiden; R. F. Eilders, Leiden; C. A. Gisolf, Voorburg; A. G. M. Montanus Leiden en A. W. J. Ruygrok, Leiden. Afgewezen: geen. Naar wij vernemen heeft mr. C. Beeken kamp, die op de anti-rev. lijst met voor keurstemmen is gekozen, zijn plaats ter be schikking gesteld van de anti-rev. Kiesv., opdat het zittend raadslid, de heer Par- mentier, deze weer kunne bezetten. De heer Parmentier heeft zijn beslissing nog aan gehouden. Geruchten, als zou er te voren een com promis zijn gemaakt, tusschen de heeren Beekenkamp en Parmentier, zijn, naar ons van bevoegde zijde werd medegedeeld, be slist onwaar. Op de Stadstimmerwerf is gisteravond een hoeveelheid stroo in brand geraakt, vermoedelijk doordat een brandende ciga- ret- uit een raam van de kazerne is wegge worpen. De militairen hebben het vuur ge'bluscht. Bij de politie zijn inlichtingen te beko men omtrent een gevonden heerenrijwiel. Van de veemarkt wordt vermist een wit bonte big, met een rooden streep over den ryg. Gistermorgen is van perceel Hooi gracht 110 wederom een ruit vernield door een achteruitrijdende vrachtauto. In de etalage werd voor ongeveer 300 schade aangericht. Geslaagd voor het examen Boekhouden, Hande'srekenen en Handelsrecht afgeno men door de Vereeniging van Leeraren m het Boekhouden te Amsterdam, de heer P. Ressenaar te Leiden, leerling van den heer J. A. Christiaanse. Op 1 Juli a.s. des middags te 2 1/2 uur zal -de heer Y. Kuypera, agent van poltitie alhier aan het Bureau van Politie, afscheid nemen van zijn collega's, wijl hij den dienst met pensioen gaat verlaten. Gistermiddag te kwart voor vier waren twee werklieden in het pakhuis van de fa. Proot en Zn. aan de Pieterskerkstraat be zig een 116 K.G. zware flesch, met zwavel zuur gevuld, te versjouwen. De 20-jarige J. J. B. kon het gewicht niet houden en liet de flesch vallen, waarop deze sprong, zoo- dat de knecht door de wegspattende zwa vel werd getroffen en op verschillende plaatsen van het lichaam brandwonden op liep. De E.IT.D. was spoedig ter plaatse en verleende hulp. Gistermorgen is de Transvaalhof in het Morschwegkwartier op stelten gezt door een ruzie tusschen een broer en zuster van de fam. H. Het 17-jarige meisje kreeg daarbij een hoeveelheid kokende koffie over den schouder, zoodat zij in het Acad. Ziekenhuis verbonden moest worden. lenden naar het Trianontheater doen gaan om deze artisten te kunnen zien. Zij zullen van hun gang geen spijt hebben gehad na het zien van de beide hoofdfilms, die daar deze week draaien. Eerst Douglas Fairbanks en Mary Pick- for in „De getemde Feeks" een verfi'ming van Shakespeare's bekende blijspel, dat in ons Land ook op het tooneel zooveel briom- phen vierde. Wat Douglas Fairbanks ervan maakt om de feeks, de knappe maar korze'ige Kathe- rina (Mary Pickford) te temmen, is natuur lijk bijzonder geslaagd, maar ook deze laat ste draagt er niet weinig toe bij om van de verfilming van dit blijspel een schlager te maken. Voor Greta Garbo heeft men natuurlijk een scenario in elkaar gezet, dat haar bij zonder ligt en dat natuurlijk moet gaan over de liefde. De Amerikaansche opvattingen over dit thema kunnen nu eenmaal niet gedijen zon der der Dritte, maar ditmaal loopt het toch werkelijk zoo netjes af, dat wij voor volwassenen geen bezwaar maken. Greta Garbo spelt zulk een rol, zooals zij dat alleen kan. Het is een verhaal van liefde, zij trouwt ten slotte met een ander en het conflict komt, als ze later weer ontmoet den man harer keuze. Dit conflict vormt natuur lijk het hoogtepunt van de film, waarin de moeder overwint. Een aardige twee-act er van Laurel en Hardy, een^ kostelijke screen-song en een uitgebreid journaal vervolmaken dit inte ressante programma. Luxor. Wanneer een film het doet, ziet men haar grondig nog eens! Dat heeft de di rectie van het Luxor-theater ook van haar publiek gedacht en zoo worden er deze week twee oude films gegeven, die echter niet zoo oud zijn da-n dat zij niet een flink publiek zouden weten te trekken. Films als „Das Lied ist Aus" en „Der Drei von der Tanksselle" hebben hior des tijds een goed onthaal gevonden en nu, bij de reprise, was het "niet anders. Liane Haid en Willy Forst in de eene, Willy Fritsch en Lilian Harvey in de andere mogen trouwens wel gerecht worden in staat te zij een flik en dankbaar publiek te trekken. Zoo was het ook inderdaad gister avond zoo za] het ook in de komende dagen wel zijn. LEIDEN. Geslaagd: econ. doctoraal-examen indologie de heer L. E. Goedhart (den Haag), doct.-examen ind. recht de heer mr. C. H. Dumont. (den Haag); practisch-apothekers examen eerste ge deelte. de dames R. C. van Beek (Rotter dam), J. M. v. d. Berg (Schiedam) en A. M. James (den Haag) en de heeren W. A. v. Bronkhorst (R'dam) en S. I. Oohen (Rot-' terdam) en H. Exler (Rotterdam); doct.-examen rechtsgeleerdheid de heer G. J. de Lint (den Haag); cand.-examen Chineesch-Japansch de heer A. F. P. Hulsewé (Bussum); cand.-examen ind. recht de heer D. G. Draayer (den Haag). TELEGRAMMEN BIOSCOPEN. Trianon. Den namen van artisten als Greta Garbo, Douglas Fairbanks en Mary Pickford had den den eersten avond reeds van het nieu we program een groet aantal belagstel- HET FRANSCHE PARLEMENT AANVAARDT HET HOOVER-PLAN DE NACHTZITTING VAN DE KAMER De regeering had de vertrouwenskwestie gesteld. PARIJS, 27 Juni (V.D.) Nadat de mi nister van financiën, Flandrin, gisteravond laat het woord had gevoerd, sprak de rechts georiënteerde afgevaardigde Nicole, die uit drukking gaf aan zijn vrees, dat Frankrijk zijn positie door het aanvaarden van het Ameri kaansche voorstel zal verzwakken, terwijl Duitschland er door zou worden versterkt. De radicaal-socialistische afgevaardigde Pier re Cot keerde zich tegen de scherpe critiek, die op den vorm van het voorstel van Hoover was uitgeoefend. Nadat nog verschillende sprekers het woord hadden gevoerd, betrad de rechtsche extremist Franklin Bouillon het po dium. In een heftige rede keerde hij zich zoo wel tegen de Fransche regeering als tegen Duitschland en Amerika. Scherp critrieerde hij het feit, dat de regeering bereid was ge weest een zoo belangrijk probleem als de be taling der schulden hals over kop in behande ling te nemen. Hij achtte het zeer dubieus als Frankrijk onder voogdij van Amerika conces sies aan Duitschland zou moeten doen. In den loop van den nacht werd verder het woord gevoerd door den socialsitischen leider Leon Blum. Hij verlangde, dat de Kamer Duitschland den noodigen steun niet zou ont zeggen. Het voorstel van Hoover heeft overal groote hoop gewekt. Van de Fransche Kamer hangt het af, deze hoop te vervullen of te ver nietigen. Frankrijk moet rekening houden met de constellatie van geheel Europa. Voor Duitschland is het voorstel van Hoover niet voldoende, want zelfs als de betalingen vol gens het Youngplan dit jaar niet behoeven te werden gedaan, blijven de uitgaven op de be grooting nog ruimschoots te veel. Daarbij komt nog een last van meer dan 4% millioen werk- loozen. Met deze factoren moet men rekening houden. Vervolgens besprak Blum het a-s. bezoek van dr. Brüning aan Parijs en gaf uiting aan zijn vertrouwen dat bij deze gele genheid alle kwesties zullen worden behan deld, die tusschen Duitschland en Frankrijk dienen te worden opgeklaard. Op de a.s. Ont wapeningsconferentie zal Frankrijk het voor beeld van Hoover voor oogen moeten houden. Dit voorstel kan een nieuwe phase in de ge schiedenis beteekenen, omdat het een overwin ning van den vrede beteekent. Minister-president Lava) verklaarde zich bereid, een motie van orde van dèn links- republikeinschen afgevaardigde Etienne Faur- gère over te nemen en zoo noodig daarbij de vertrouwenskwestie te stellen. De tekst van deze motie luidde: „De Kamer keurt het antwoord der Fran sche regeering op de voorstellen van den pre sident der Vereen. Staten goed en rekent erop, baarheid van de niet-beschermde annuïteiten volgens de in den Haag door de bij het dat de regeering tegelijkertijd de onaantast- Young-plan betrokken mogendheden aanvaar de overeenkomst handhaaft en een politiek van vrede en economische samenwerking zal velgen. Zij weigert verder alle uitspraak en gaat over tot de orde van den dag". Na voorlezing van deze motie en de ver klaring van den minister-president, dat de regeering den tekst ervan goedkeurde en de kwestie van vertrouwen zou stellen, verklaarde de leider der radicaal-socialistische fractie, oud-minister president Herriot, dat hij de ver diensten vanu Hoover ten volle erkende, doch dat hij twee voorbehouden moest maken: ten eerste dat door het voorstel elk belang der herstel-betalingen zou verdwijnen en ten twee de, dat hij een dergelijke inmenging van groo- ten afstand, die op zoo onverwaohte wijze ge schiedde, betreurde. Over de herstelbetalingen zal Frankrijk zich geen illusies meer moeten maken. Spr's partij heeft de regeering steeds gesteund, omdat deze als tegenwicht steeds de noodige garantie heeft kunnen krijgen. Thans echter ziet men van de herstelbetalingen af zonder eenige tegenprestatie, Spr. en zijn partij kunnen daarom de regeering hun stem niet geven. Vervolgens ging de Kamer tot stemming over. Met 389 tegen 186 stemmen werd de mo tie van orde van den afgevaardigde, Etienne Fourgère, waarin het antwoord der Fransche regeering aan president Hoover wordt goed gekeurd door de Kamer aangenomen. Tevens is de Fransche regeering nu gemachtigd, om de besprekingen zoowel met Amerika als met Duitschland voort te zetten overeenkomstig de richtlijnen, die in het Fransche antwoord wor den aangegeven. LEIDEN, 27 Juni. Eierenveiling L.E.V. Aanvoer 5792 stuks. Kipeieren 3.804.80, eendeieren 3.804.20. Handel matig. 26 Juni, Groentenveiling Per 100 stuks andijvie 12, kroten 24, komkommers 1—8, bloemkool I 814, id. II 19, pie terselie 12, kropsalade 12, selderie 12, wortelen 316, perziken 515, Per 100 kilo: snijbijoonen 4859, stokboonen 8090, stambooncn 5763, tuinboonen 814, doperwten 2026, peulen 2043 postelein 48, spinazie 1017. 2227 Juni, Turf. Aanvoer Lange turf 120.000. Prijs 7—8. 27 Juni. Boter. Prima fabrieksboter ƒ1.40, id, boerenboter 1.301.40, goede boe- renboer 1.20—1.25, aanvoer 101/8, 22/16, we gende 2250 K.G. Handel matig. Os Gcd. Staten der Provincie Zuid-Holland brengen ter kennis van be langhebbenden, dat door Hun College de intrekking van de aan P. LANGHOUT (onder neming N. A. L.) te Ter Aar verleende vergunning tot het in werking houden van eenen autobusdienst a) van Noorden-Nieuwkoop over Aarlanderveen-Korteraar-Aar- dam (brug) -Gouwesluis, Al phen aan den Rijn (brug), 's Molenaarsr-(brug),Koude kerk, Leiderdorp naar Leiden (statioriö. jp°'~ b) vanjNiewiween over Pa penveer, Aajjpam (brug), Gou wesluis en verder lanjjs de zelfde route; Leiden ordt geno- de veilig- vervat in Tijk besluit van 31 Staatsblad no. 121) bij herhaling zijn overtreden. De hierop betrekking heb bende stukken zullen vanaf 27 Juni tot en met 27 Juli 1931 ter Provinciale Griffie van Zuid-Holland, Korte Voorhout no. 9 te VGravenhage op alle werkdagen tusschen 9 en 12 en tusschen 1.30 en 5 uur (des Zaterdags tot 12 uur) voor een ieder ter inzage liggen. Eene Commissie uit Hun College zal in het openbaar zitting houden tot het behan delen van de bij haar schrif telijk ingediende of geduren de de zitting mondeling in te dienen bezwaren op Zaterdag 25 Juli 1931, des voormiddags 10.30 uur, in voormeld ge bouw. 6418 LEIDEN. Geboren: Catharina, d. van W. van den Berg en O. Brouwer. Pieter Adria- nus, z. van G. van Brupimelen en A. Kra mers. Elisabeth Johanna, d. van J. Daal- man en W. A. Boom. Leodina Geertruida, d. van A. van Ewijk en G. Luk. Lena Maria, d. van A. Momberg en L. M. Ber nard. Ondertrouwd: C. Colpa jm. 29 j. en A. Vister jd. 34 j. Overleden: J. Straver-van Hoorn vr. 62 j. BIOSCOPEN. Casino: voor volwassenen. Luxor: voor volwassenen. Trianon: voor volwassenen. Ondertrouwd: C. J. WASSENAAR en J. A. VREEBURG. Huwelijksvoltrekking 15 Juli Receptie: Zodirag 12 Juli. van 35 uur B^em markt 24. Toekomstig adresZon- neveldstraat 3. 6406 Voor de zeer vele en har telijke blijken vg!h belang stelling bij kelegeniheid van ons Zilveren^ Huwelijksfeest ontvangen, p-0tuigen jfij bij dezven aa.n allen, har- tel ijken dank. Jr 6416 H. G. LATOEVELD. S. O. LANGEVELD— ZANDBERGEN, en Kinderen. Voorhout, 26 Juni 1931. Voor dè zeer vele bewij zen van j belangstelling bij ons Huvaeliik onderarbnden, betuigen Jwjj, \medef' namens wederzijdse fa^flie, onze weJgemeeilfle da^rk. 6413 J. CJRIETVELD. C. W. RIETVELD— BOERE. HazerswouÖe, Dorp. Arts voor inwerulige ziekten is tot naderiifiiikondiging niet te #ffnsulteeren. i i. d. Schapen^tepg^Tel. 729. Katwijksche Jtëndaardappe- len (vroege)' en haar laatste Malta's. 6385 Ondergeteekende deelt hier bij mede, dat hij de Vleesch- houwerij en Spekslagerij van zijn vader heeft overgenomen en hoopt door cfen nette be diening het vepntawen zijn vader zoovele |arejinschon ken, waardig ie n^förn. j. c. Rietveld. In aansluiting aan boven staande mededeeling dankt ondergeteekende voor het genoten vertrouwen en be veelt zijn zoon in den gunst van de geachte Cliëntèle ten zeerste aan. 6412 joh. rietveld. Hazerswoude, Dorp.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 3