LUCHTVAARS MAANDAG 30 MAART 1931 DE LE1DSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 7 terend voorgezet, er in eens ingaat. De keeper van Leiden, die den bal in handen kreeg, stompte dezen in eigen doel. Tey- lingen zet na dit buitenkansje danig op en als de linksbuiten den bal toegespeeld krijgt en schiet, denkt de keeper van Lei den, dat de bal naast het doel zal gaan, maar de bal gaat in. Een puntje cadeau! De stand is nu 3—1 voor Teylingen. Het spel blijft nu gedurig in het middenveld, zoodat er van overwicht geen sprake is. Totdat de rechtsbinnen van Leiden er al leen van doorgaat. Als hij zal schieten, wordt hij door den back van Teylingen gehaakt. Maar de scheidsrechter is op zijn post en geeft Leiden een penalty, die door den rechtsback van Leiden keihard wordt ingetrapt. Stand 32 voor Teylin gen. Hoewel er aan beide kanten hard ge werkt wordt, blijft het succes uit en komt het einde met dezen stand. DIOC. HAARL. BOND. R.-K. S. V. „Meerburg" Hooge Rijndijk. De dag van gisteren is voor onze elftal len niet gunstig geweest. Ons eerste elfial ontving Blauw Zwart II en verloor hiervan op onfortuinlijke wij ze met 43. Dezen wedstrijd kenmerkte zich door een gedurig overwicht van Meerburg, zoo zelfs, dat heel Blauw Zwart meer moest verdedigen dan aanvallen- doch de onzen wisten er voor de rust niet door te komen. Na de rust ging het vanzelf en spoedig had Meerburg een 30 voorsprong. Een o.i. foutieve beslissing van den scheidsrechter, waardoor de stand op 31 werd gebracht werkte demorallseerend op onzen pleeg, inzonderheid op den keeper, zoo zelfs dat hij tweemaal een zacht te ruggespeelde bal kalm in zijn doel liet rol len. Bovendien kreeg Blauw Zwart nog een penalty te nemen, waardoor weten we niet, zoodat de onzen het nu wel geloofden. Blauw Zwart kwam edus goedkoop aan z'n vier doelpunten en Meerburg leed z'n eer ste nederlaag Laten onze jongens hieruit ook geleerd hebben, dat zij, al zijn zij kampioen," het niet te gemakkelijk moeten opnemen en de volgende week laten zien, dat zij het beter kunnen. Meerburg II kwam in zeer gehavenden toestand in Noord wijk tegen S.J.C. en ver loor met niet minder dan 72. Onze jongste spelers verloren na goe den strijd van St. Bernardus II. Moed hou den jongens 1 Het bestuur vestigt hiermede nog eens nadrukkelijk de aandacht er op, dat ver schillende leden achterstallig zijn in het betalen van de contributie en de bonds- contributie van 1 Maart. Aangezien zij niet kan toestaan, dat de vereeniging hierdoor in moeilijkheden komt, zal'zij de maatrege len toepassen, besproken op de algemeene vergadering. Zij, die niet uiterlijk Zondag a.s. alles betaald hebben komen onvoorwaardelijk in aanmerking voor boete of schorsing. Het beste is dus in den loop dezer week even bij den heer Th. Bergers aan te gaan om het achterstallige te vpldoen. Woensdag a s. precies half negen ver wachten wij alle senior- en junior-athleten. R.-K. Sportver. „St. Bernardus". Zondag is het voor het eerste elftal van „St. Bernardus'' geen dag van succes ge weest, daar zij in den wedstrijd tegen V.A.P. I uit 's-Gravenhage op eigen terrein het onderspit moesten delven en wel met 24. Omtrent den wedstrijd het volgende: Als te circa 2.45 nog geen bondsscheids- rechter aanwezig is, wordt onder goedvin ding van beide partijen gespeeld onder leiding van den heer Scheel. Direct ver schenen beide elftallen in het veld, V.A.P. volledig, V.V.B. met een invaller. Na ge houden loting wint V.A.P. den toss en ver kiest tegen wind, maar met den zon in den rug, te spelen. Door beide partijen wordt dan de strijd zeer vlug aangepakt, maar het is al spoedig te zien, dat de be zoekers wel in de meerderhèid zijn. Hot V.V.B.-doel was dan ook spoedig in 'ge vaar, maar de keeper was in goede condi tie, zoodat doelpunten nog uitblijven. Het spel is ongeveer 20 minuten oud als de keeper die den bal vast had dezen laat rollen, met gevolg dat deze in eigen doel belandt,» zoodat V.A.P. de leiding heeft De linksbuiten der bezoekers weet weder om spoedig nummer 2 in het doel te wer ken. Hierdoor is V.V.B. eenigszins ont moedigd, maar zij zetten alles op alles om nog voor de rust een tegenpuntje te ma ken, het kon hun echter niet gelukken, zoo dat de rust inging met 0—2 achterstand voor V.V.B. Na de rust werd, nadat enkele spelers van plaats waren verwisseld, nogmaals door V.V.B. alles in hot werk gesteld om een tegenpuntje te maken, nu werd hun zwoegen dan ook spoedig beioond, doordat voor den keeper onhoudbaar een schot recht op het dool in het net belanddo (12). Onmiddellijk daarna volgde den ge lijkmaker, maar nu dachten de V.A.P.'ers er anders over, zij wisten door hun vlug en behendig spel nog tot tweemaal toe te scoren, zoodat het einde van dezen in goede verstandhouding gespeelden wed strijd kwam met een verdiende overwin ning van 42 voor V.A.P. Het tweede elftal der junioren die even eens op eigen terrein bezoek hadden van het dito elftal der sportver. „Meerburg" wisten wederom na een zeer pittigen wed strijd een overwinning te behalen van 30 Een mocie prestatie van zulke jonge jongens. Het eerste eltaf der junioren die op be zoek geweest waren bij de sportver. Lisse, wisten ook met een overwinning van 20 huiswaarts te keeren. Leiden IITeylingen II 11. Beide elftallen zijn even sterk, dat kan direct geconstateerd worden. Toch moet er een de leiding krijgen en dat is in dit ge val ook Teylingen, zoodat de rust ingaat met 10 voor Teylingen. Na de rust is er van weerskanten bui tengewoon hard gewerkt. En voor de Lei- den-spelers is dat ook beloond met 1 puntje, zoodat het eind kwam met een ge lijken stand. Jongens, er is hard gewerkt en jullie hebben je goed geweerd, ga zoo door en de volgende keer wordt je harde werken beloond met een flinke overwin ning. Leiden III—O.V.V. II 0—5. Op het O.V.V.-terrein werd deze wed strijd gespeeld, maar het was niet do dag voor onze derde elftallers. Ten eérste war ren er verschillende invallers en het leek wel of de angst van vorige week er nog in zat. Nou jongens, het is niet noodig dat jullie angstig zijn. Het wai vorige week een louter ongeluk, waar geen mensch wat aan doen kon. Dus volgende keer weer als van ouds flink spelen. Lalden-Jun.—O.V.V.-Jun. 3—0. Bravo jongens, als het zoo door gaat is onze toekomst gered! Jullie hebben je best gedaan. Blijven jullie zoo door gaan, wij blijven op jullie rekenen. De hoogere elftallen kunnen een voorbeeld aan jullie nemen. Mededeeling: vanaf heden is het secre tariaat gevestigd Pieterskerkhof 30. R. K. Sportvereeniging Teijlingen. Teijlingen I Junioren wist met veel moeite een 32 overwinning te behalen op de stoere Alphenaren. Beide partijen waren aan elkaar gewaagd, en wij kunnen ook wel zeggen dat de gelukkige heeft ge wonnen. Teijlingen IILisse II Junioren werd door Lisse gewonnen met 41. Teijlingen II kon het in Leiden niet verder brengen dan een gelijk spel, 1—1 was de uitslag. Zij kunnen tevreden zijn met dit resultaat. Teijlingen 1 wist haar laatste compe titiewedstrijd in een overwinning te be ëindigen 32. Nu de competitie ten einde is voor het eerste elftal, zal zoo spoedig mogelijk ge tracht worden eenige thuiswedstrijden te spelen, daar de laatste wedstrijd is ge speeld op 30 Dec. 1930. Het is te begrijpen dat de Donateurs en supporters daar ver langend naar zijn. Indien het mogelijk is zal op 6 April ?en Paaschdag a.s. om 2.30 uur een wedstrijd gespeeld worden door Teijlingen I, waar van de opbrengst ten goede komt aan een onzer spelers, die reeds 3 maanden ziek is. Wij komen hier deze week nog op terug 1 Alph. Boys I—S.J.C. II 2-6. Als onder leiding van scheidsrechter Huigsloot wordt afgetrapt, neemt A. B. het spel direct in handen en binnen een paar minuien heeft v. d. Louw reeds het S.J.S- doel gevonden. Maar ook de gasten laten zich niet onbetuigd en maken weldra ge lijk. De beurt komt weer aan de thuis die door haar rechtsbuiten de leiding her neemt. Bij een aanval van S.J.C. ontstaat een penalty die de bezoekers den gelijk maker brengt. Nadat het spel eenigen tijd gelijk is opgegaan, neemt S.J.C. onver wachts door haar rechtsbuiten de leiding (2—3) waarna de rust komt. In de tweede helft hebben de bezoekers het beste van het spel in handen. Hierdoor weten zij het spel op de helft der thuis club te plaatsen. Enkele schoten op doel loopen soms uit op een corner, welke de bezoekers achtereenvolgens tweemaal be nutten om het leder in doel te plaatsen (25). Uit een strafschot welke S.J.C. daarna wordt toegekend vergrooten de be zoekers nogmaals hun voorsprtmg, waarna weldra einde. Alph. Boys II deed het beter en won thuis met 102 van A.S.C. II te Zoeter- woude. hockey BELGIE—NEDERL/ND 1—2. EEN ZEER GOEDE WEDSTRIJD. Door Nederland met 21 gewonnen. Onder buitengewone groote belangstel ling werd te Antwerpen voor een uitgelezen publiek de Internationale Hockey-wedst.rijd BelgiëNederland gespeeld. Onder leiding van de heeren Schiff (Ne derland) en Coene (België) had deze wed strijd plaats op het groote veld van de Ant- werpoluib. BELGIE: v. cL Merghel Streaben Wellens Adelot Baudox Pirtz Worcken Seeldirayors Rensbnrg Beernaert v. d. Branden. v. d. Haar Kist Dupon Jannink Maas Van Lierop Ter Haar C. van der Hagen Tres ling De Waal Hardebeck NEDERLAND: Vanaf de eerste oogenbdikken lieten de talrijke Nederlanders zich hooren, maar de eerste aanvallen gaan niettemin van België uit. De eerste Nederlandsche aan val wordt wegens offside onderbroken. Het spel is tamelijk verdeeld en de aanvallen wisselen eLkaav af. De Nederlanders too- ncn zich iets sterker in het haute eren van den bal en aldus kan een jiersoonlijke aan val ran Du pont op een d oelpunt- ui bloopen. Dan is vijftien miunton gespeeld (01). Twee minuten later scoort dezelfde spe ler bij een algemeenen aanval der Neder landsche voorhoede een tweede doelpunt (20). De Belgen laten zich evenwel niet ont moedigen en Wercken zet prachtig voor, doch deze kans wordt niet benut. De Bel gische middenoor Rensburg raakt aan het liukeroog gewond en moet het veld verla ten. Hij wordt vervangen door de Luike naar Mallieux. Een uitval van Maas wordt door offsides*tand van Jannink gestuit. Het spel verplaat-st zich naar het midden van het terrein en gaat steeds meer gelijk op. Een nieuwe Nederlandsche aanval loopt wegens hands van Van der Haar op niets uit. Tenslotté weten de Belgen een minuut voor de rust uit een persoonlijke poging van 2512 Van der Brande de eer met een ver en schuin schot te redden. De rust komt mot dezen stand (12). De eerste helft was" zeer zeker in het voordeel der Nederlanders, die technisch beter spel vertoonden dan hun jonge Belgi- sohe tegenstanders. Na de hervatting kwa.m ei* geen veran dering meer in den stand. Nabeschouwing. Het geheel Nederlandsche elftal heeft zeer goed samengespeeld. Uitblinkers wa ren in de combinatie niet te noemen, al viel Dupont bijzonder op. Bij de Belgen on derscheidden zieh Adelot, Wellens en v. d. Bradnen. waarvan de laatste door zijn vele en gevaarlijke uitvallen. WEST-DUITSCHLAND NEDERLAND (dames). ONVERDIEND MET 2—1 VERLOREN. Gistermiddag vond voor ongeveer 10U0 toeschouwevs te Krefeld op de „Groten- bui g-lvamptbahn" de landenhockeywed- strijj dames plaats tusschen West Duitsch- land-NeJeiland, die door de Hollandsc'ae dames met 21 werd verloren, nadat de rust met 10 voorsprong voor Nederland was ingegaan. De Hollandsche dames hebben onver diend verloren. Dat is zeker. D.w.z., zij hebben verdiend te verliezen door het ma ken cn het volharden in eenige fouten, die haar noodlottig werden. Zij hebben onverdiend verloren, als men denkt, dat aan het feit, dat Holland gedurende den geheelen'wedstrijd het beste deel van het spel en bijna voortdurend in de meerder heid was. Waarom verloren? O.i. uitsluitend door tactische fouten. Do Hollandsche dames begingen n.l. de fout hot spel te breed te houden, in plaats van open to gooien door snelle passes naar de vleugels. Afwisse lend snel naar voren en dan weer naar binnen zagen wij niet veel. Integendeel het binnentrio combineerde wel aardig met elkaar, doch zette de vleugels to wei nig aan het werk. Het verrassend open spel misten wij, en dat had de kans voor succes geweest. Juist Mej. Hofland, Moj. Polano, snelle speelsters hadden door ren nen en voorzetten veel verwarring in de geledei en kunnen stichten. Tegen het kor te samenspel va het binnentrio was de West-Duitsche achterhoede wel opgewas sen. Was het wonder, dat door eenige snelle uitvallen der Duitsehe dames tenslotte tocb nog de overwinning te Krefeld bleef? De Nederl. veteranen winnen te Antwerpen Zaterdag hebben de Nederlandsche Ve teranen te Antwerpen gespeeld tegen do Veteranen van België. De Hollanders won nen met 32 en waren met de rust met 1—0 voor. De Hollandsche doelpunten werden ge maakt door jhr. Quarles van Ufford, den secretaris van den Ned. Hockey- en Bandy- bond. korfbal NEDERLANDSCHE KORFBALBOND. De uitslagen. Eerste k 1 a ss e N.-H. DDV—Westerkwartier 3—3; Hercules— Olympia 30. Eerste klasse Z.-H. Deetos—Velox 8—1; Het Zuiden—HKV 7—1; DKC—Fluks 3—2. Derde klasse F. ReadyHKV 2 21. Oostelijke afdeeling. Eerste klasse A. RapiditasNoviomagum 15; Hellas ZKC 12; EKCAOnder Ons 1—0. Eerste klasse B. RigtersbleekHKO 22; AKCOns Clubje 1—0. Noordelijke afdeeling. Eerste klasse. Frico—Sparta 06. wielrennen DE PARIJSCHE ZESDAAGSCHE. LinariDinale winnen. Van KempenPijnenburg tweede. 1. LinariDinale (Italië), 378 p. Op een ronde: 2. Van KempenPijnenburg (Hol land), S32 punten. 3, BouclieronCouprey (Frankrijk), .501 p. 1. BroccardoBuschen- bogen (braukrijk-Duitschland), 458 p. 5. CrouryFabre, (Frankrijk), 287 p. 0. Pe- lissierLcducq (Frankrijk), 283 p. 7. Ray naudDayen (Frankrijk), 1<>1 p. Op 2 run den: S. CharlierDenerf (België), 577 p. 'J. MurcillacGuimbictièie, 373 p. 10. Mou tenBresciani, 333 p Op 4 ronden: 11. MervielFoncaux, 145 p. 12. Raes -Decor- te, 105 p. 13. Oppeuian -Lamb (Australië), 116 p. In totaal werd gereden 33U2.250 K.M. BILJARTEN Nederlaagwedstrijden L. U. T. 0. (Lisse). Vrijdagavond heeft de eerste nederlaag- wedstrijd plaats gehad in de eerste afdee ling L. U. T. O.I—Excelsior Lisse. De uitslag is als volgt pnt. brt lis. gem. P. Duivenvoorden Jr. 125 25 30 5.00 (Excelsior) C. Th. Duivenvoorden 81 24 17 3.37 (L. U. T. O.) C. Degger 125 31 32 4,03 A. Alfering 99 30 14 3.30 Ant. v. d. Berg 125 43 16 2.90 H. Verdel 109 42 11 2.59 P. Duivenvoorden Sr. 125 37 21 3.39 C. Korteka-as 107 36 12 2.97 B. Duivenvoorden 100 36 17 2.77 A. van Dijk 125 36 18 3.47 Totale uitslag: Excelsior 600 en L. T. O. 521 punten. Excelsior won dus met 79 punten. schaken HET LEIDSCH SCHAAK GENOOTSCHAP KAMPIOEN. Het Leidsch Schaakgenootschap I wint met 5V4)4 van de H. Arb. Sch.cl. I. Op 3 Maart'j.l. werd in Den Haag de wedstrijd L.S G. IHe. Arb. Sch.cl. I gespeeld en af gebroken in den stand: 3V2V. Twee partijen zijn naar den scheidsrechter opge zonden en als volgt beslist: Hins remise, Bloem verliest. Twee andere partijen zou den uitgespeeld worden. Segaar maakte remise en Demmendal verloor door tijds overschrijding. Het bestuur van de Leid- sche club diende bij den districtcommissa ris een protest in tegen deze beslissing. Hel ging er om, of bij de hervatting 20 zetten in het uur of 30 zetten in IV uur moesten gedaan worden. Aangezien bij den aanvang hierover niets afgesproken werd, is het protest toegewezen en de partij moest van den eerst afgebroken stand over gespeeld worden. Demmendal heeft thans deze partij gewonnen, L.S.G. won hiermede tevens den wedstrijd met 5)44J4 en be haalde ongeslagen het kampioenschap. De stand in de 2e klasse, groep A Noord luidt: L. Sch.gen. I 6 6 40 H—19 X 12 Disc. Disc III 5 4 1 30 —20 8 Disc. Disc. II 6 4 2 38 22 8 R. Sch.cl. I 5 2 3 21 —28 4 H. A. Schcl. 6 1 1 4 28 —32 3 II. W.kw. I 5 1 1 3 19 J4— 30)4 3 Schev. Scl. I 5 - 5 13 —37 0 Nog te spelen w edstrijden: Disc. Di >c. IIISchev. Schaaksoc. en Resil. Sch.cl. IH. Weslerkw. I. De Scheveningsche Schaakclub moet degradatiewedstrijden spelen. Stand groep B 2e klasse. Diss. Disc. 3 3 28 —12 6 L. S. G. II 4 3 1 23 —17 6 H. Arb. Schel. 5 2 3 25^—24 V 4 Inter Nos I 4 2 2 20 0 0 4 (Boskoop) H. Weslerkw. II 5 2 3 23 —27 4 Mcssemaker I 33 I0y ys19 0 (Gouda) Disc. Disc. IV heeft hier de meeste kan sen op het kampioenschap. „Messeinaker" zal wel degradatiewedstrijden moeten spe len. Stond groep A 3e klasse: Te Werve I 5 4 1 27 —23 8 Delftsche A.Scl.T 6 4—2 37 K— 22 V 8 Wassenaar I 6 3 1 2 32 ?4-27 V, 7 Disc. Disc. V 5 3—2 30 V-27 V 6 II. W.kw. Ill 5 2—3 21V-28 V 4 H. Arb.Scl. Ill 6 2—4 21 V—38 V 4 H. Schaakver. I 5 14 19 V—30 V 1 Reeds bij een gelijk spel heeft de Schaak club To Werve, die nog spelen moet tegen No. laatst, de H. Schaak ver. het. kampioen schap behaald, de H. Schaakver. moet de gradatiewedstrijden spelen, de Wassenaar- sclie Schaakclub neemt met 7 punten de derde plaats in. dammen OM HET KAMPIOENSCHAP VAN LEIDEN. De uitslagen der eerste klasse zijn: KleerGastelaars 20; BernsonMole naar 20; BergmanKlinkenberg 11; v. d. Stel—de Jeu 1—1. Kleer en Gastelaars gaven elkander niets toe, het was een spannende partij tol het Kleer gelukte door de linkervleu gel van Gastelaars door te breken waar door hij dam kon halen en zijn sterkste spel kon ontplooien, waardoor hij beide punten veroverde. BernsenMolenaar, hier had de zwak ste partij de zwarte steenen. Tot op de 25ste zet ging de partij gelijk op. Toen kwam Molenaar in tijdnood deed gedwon gen eenige minder goede zetten en moest de ovonvinuing aan Bernsen laten. De partijen van der Stelde Jeu en Bergman—Klinkenberg werden beide re mise en het heeft ook daar aan spanning niet ontbroken. De verschillen in de stond onderling zijn natuurlijk nog gering, in de 2de ronde zul len worden gespeeld: Gnstelaarsde Jeu: Klinkenbergv. d. Stel; MolenaarBerg man, en KleerBernsen, voorspellingen zijn moeilijk. Als de slachtoffers van deze week ook in de volgende ronde deze func tie zullen vervullen ontstaat er in de 2de ronde reeds een afscheiding, zoodat het speciaal voor deze oppassen is. De uitslagen der 2de klasse zijn: Huis man— v. d. Wijngaarden 20; BeyG'. Klinkenberg Sr.A. Klinkenberg 02. Ook hier heeft het aan spanning niet- ontbroken Huismanv. d. Wijngaarden hadden ieder nog 3 schijven toen door een foutzet van zwart Huisman de beide pun ten kon oogsten, terwijl C. Klinkenberg Jr toen hij tegen Mcij een schijf achterraak- te en zijn linkervleugel zwak was, de bei de punfen aan Beij moest laten. Aan C'. Klinkenberg Sr. werd na een behoorlijke partij door A. Klinkenberg de punten ont nomen. Hier zullen ook evenals in de 1ste klasse de verliezers van deze ronde in de 2de ronde hun beste spel naar voren moeten brengen om het verschil met do leiders v.vi deze week niet te groot te doen wor- den. In deze klasse worden de andere week gespeeld v. d. Wijngaarden—A. Klinken berg; C. Klinkenberg Jr.C. Klinkenberg Sr., en HuismanBeij. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Zaterdag is te Amsterdam de achtste ronde gespeeld van het tournooi om het kampioenschap van Nederland. B. Ris remise met J. F. Kuyer. J. H. Vos remise mot J. H. F. van Mill. W. O. J. Polman remise met P. J. van Dartelen. A. de Graag verliest van F. Raman. Zaterdag en gisteren werden de achtste en negende ronde gespeeld van do wed strijden om het persoonlijk kampioenschap van Nederland dammen. De uitslagen der achtste ronde zijn: De Graag verliest van Raman (02); Polman speelt remise met van Dartelen (1—1): Vos remise met van Mill (11)Ris remise met Kuyer (1—1). Negende rojjde: Rustenburg remise met de Graag (11)Vos remise met Kuver (11)van Dartelen verliest, van De Haan (02; Polman remise met Ris (1—1). De stand is thans: Rustenburg 12 p.; Raman, v. Dartelen en Polman ieder 10 p.: Vos en de Graag ieder 9 p.; De Haan, Ris en van Mill 7 pt.Kuyer 5 p. Indien Raman deze partij wint, zal hij evenveel punten hebben als Rustenburg, zoodat dan tusschen deze beiden een be slissingswedstrijd gespeeld zal moeten wor den. Indien RamanDe Haan remise eindigt of De Haan deze partij wint, is Rustonburg kampioen. BRITSCH VLIEGTUIG VERONGELUKT Dit jaar reeds 31 Engelsche legervliegers omgekomen. In de nabijheid van de Engelsche kust is Vrijdag een Engelsch militair vliegtuig in het Kanaal gestort. De beide inzittenden vonden den dood in de golven. Sedert het begin van het jaar zijn thans in totaal 31 Engelsche militaire vliegers om het leven gekomen. ZEPPELIN BEZOEK AAN HONGARIJE Landing op een eiland bij Boedapest. De „Graf Zeppelin" is gisterochtend 8.45 vlot geland op het eiland Csepel bij Boe dapest. Rijksbestuurder Horthy, en de ge- heelo Hongaarsche regeering waren op het vliegveld aanwezig. De geestdrift dei- menigte was zeer groot. Het luchtschip had een mooie rustige vaart gehad. Om 9.10 steeg de „Graf Zeppelin" weer op voor een tocht boven Hongarije. Negen passagiers, o.a. de minister van Oorlog, Gombiis, namen hieraan deel. Het lucht schip is na zijn vlucht boven Hongarije gistermiddag om 1G.30 uur weder op het vliegveld geland. Een half uur later werd de terugtocht naar Fiedrichsliafen begon nen. DE HEER v. TIJEN GEHULDIGD De „koopman-vlieger" Zaterdag is te Amsterdam bij zijn aan komst uit Indië de „koopman-vlieger" van Tijen gehuldigd. Zooals men zich herinnert, vloog de heer van Teijen als export-manager van de firma v. Houten met een Pandervlieg tuig naar Ned. Indië. Zeer velen waren in het late middaguur naar Amsterdam's vlieghaven Schiphol geko men om den koenen vlieger van hun groote belangstelling in zijn van moed en van door zettingsvermogen getuigende prestatie te doen blijken. De burgemeester van Amsterdam was eveneens aanwezig. Een aardige gedachte van de directie der firma van Houten was het, dat zij een groot aantal meisjes, die in hun witte fabrieksuniform een fleurigen indruk maakten, in de huldiging liet deelen. Het wa ren deze meisjes die te ruim half vier, toen op Schiphol het bericht binnen kwam, dat de heer van Tijen, vergezeld van zijn leermees ter in de vliegkunst, den heer van Graft, in structeur van de Nationale luchtvaarscbool, aan boord van den beroemden „Adelaar" van Waalhaven gestart was, zich op hel betonnen pltform der Amslerdamsche vlieghaven in de letters V en H, als welkomstgroet opstelden. Zoodra den held van den dag de aarde onder de voeten had zijn vliegtuig verd van Rot terdam uit door vijf andere sporlmachines ge- i escorteerd speelde d^ muziek het „Wilhel mus en werd hem door een groote menigte die van alle kanten op hem toedrong, een grootsche ovatie gebracht. Terwijl de fabrieks meisjes „meneer van Tijen gaat nooit verlo ren!" zongen, werd de kleine door de Indische zon gebruinde sportsman, met een lauwerkrans omhangen, naar de hal van het stationsgebouw geleid, waar de eigenlijke huldiging, bereid door de Nederlandsche Aero Club te Rotter dam, aan haar zoo verdienstelijk medelid, een aanvang nam. Deze ruimte was in een oog wenk gevuld met een enthousiast geze'schap, waarvan o.m. tal van autoriteiten deel uitmaak ten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 7