BIJ DE ROMEINEN Bediende. DE DAGBLADEN MOOI WOKEN1- ZÜIDERZIGHT KOOPT REGELRECHT 1 DE HIEK Drukke Schaanzaak J. N. VREEBURG TE KOOP AANGEBODEN I TE HUUR OF TE KOOP: HOOGMADE J. COLIJN fjAHDE LEIMU1DEN 3. VERHEUGD WOENSDAG 18 MAART 1931 DE LE1DSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 8 De Volks-vergaderingen, de groots politieks redevoeringen, ze werden op het Forum gehouden. Daar kwamen de burgers bijeen, daar ging het nieuws van mond tor mond. En de officieele Omroepers deden daar bij voorkeur hun werk, wantéén keer op het Forum was beter dan tien keer op de verschillende plaatsen van de stad en.... het was gemakkelijker. De Tijden zijn veranderd Wi| gaan niet meer naar het Forum, want elke dag vinden we ons Dagblad vol en vol met nieuws in onze brievenbus We lezen nieuws en advertenties, en we zijn op de hoogte Een advertentie in dat Dagblad bereikt het groote koop krachtige publiek. Wie maximum rendement van zijn reclame gelden verlangt, die onthoude het devies: ACTUEELE BERICHTEN ACTUEELE ADVERTENTIES ADVERTEER IN ADVERTEERT IN DIT BLAD NRAEftiACtiSNES Alle bekende merken. DE GOEDKOOPSTE, LEVERT DE BESTE REPAREERT DE SLECHTSTE. VISSER, Ex-Monteur Singer- Maatschappij, Haverzaklaan 8, bij de Stationsweg, Leiden. 2o07 Van 10 stuks te bouwen woningen met tuin (omgeving Heeren- etraat) bev. 6 kamers enz. (enkele woningen met zolder) zijn nog eenige woningen beschikbaar. 2575 Koopprijs billijk. Geen overdrachtkosten. Hypotheek beschikbaar Inlichtingen bij H. P. JANSEN, Oude Singel 20. Tel. 2271, Leiden. ongeveer 2.5.38 H.A. 3019 BLOEMBOLLENGROND gelegen onder de gemeente LEIDERDORP. Nadere Inlichtingen te bekomen: N.V. HoS- landsch Bloembollenhuis, Lisse. I RUIME BURGERWOONHUIZEN AAN DEN LAGE MORSCHWEG. De woningen bevatten suite, vestibule, keuken, W.C., boven 4 kamers, voortuin en flinke achtertuin met schuur. Voorziep van electricitpit, gas- en waterleiding. Huurprijzen vapaf f42.— tot f 45. per maand. Koopprijzen van f5800.tot f 6650. Direct te aanvaarden. Inlichtingen: 2798 N.V. Leidsche Expl. Wij.van Onroerende Goederen Stationsweg 18 - LEIDEN - Telefoon 1649 TE KOOP: nog enkele Heerenhuizen, met voor- en achter tuin, a. d. Lamineschansweg nabij de Zoeterwoudsche Singel en Plantsoen. Koopprijs billijk. Hypotheek beschikbaar. In- hrli.Mwn bu H. P JANSEN. Oude Singel 20. Telef. 2271 Wat anders de tusschenhandel verdient, houdt U nu in Uw zak. Ziet volgens onderstaande prijzen, hoeveel het U scheelt Texaco van FI. 45.thansFl. 28.— Texaco met freewhiel en handrem, van Fl. 55. thans Fl. 33.50 Texaco met Torpedonaaf van FI. 60.thans Fi 38-50 Texaco „Dienstrijwiel" van Fl. 70.— thans Fl. 42.— Boerhaave „Dienstrijwiel" van Fl. 80.— thans. Fl. 49.— Boerhaave toerrijwiel van Fl. 80.— thans Fl. 49.— Boerhaave Superba van Fl. 95.— thans Fl. 53. Boerhaave Transport van Fl. 80.— thans Fl. 49. Alles met volle garantie 2sn Damesrijwielen Fl. 1.50 hooger Nieuwe Rijn 65 - Leiden hU~- Voor de zeer vele blijken van belangstelling, op 14 dezer ondervonden, betuig ik mijn harteljjken dank. 3007 Deken A. HOMULLE. vraagt een aankomende Brieven bureau van dit blad onder No. 3005. TANDHEELKUNDIGE Watersteeg 2a, Tel. 2522 Spreekuren dagelijks van 11-12 en van 25 uur. 25£1 Maandag-, Woensdag- en Vrij dagavond van 79 uur. Dageljjksch Ziekenlondsspreek- uur van 81/.10 uur v.m. WIT LAK LEDIKANTEN met spiraalmatras iiar 6.90 Koopt in Maart Uw bedde- goederen. Wij geven bij ieder 2-persoons Kapok matrasstel een prima 2-p. Satinet Deken CADEAU! sou KUIJPERS Deken- en Matrassenhuis BREESTR. 138-Telef. 1586 GELDBELEGGING, Het Kerkbestuur St. Joseph- kerk te Leiden, vraagt geld ter leen onder nader te bespreken voorwaarden. Namens het Kerkbestuur J. C. VIJVERBERG, Pr. GIRONUMMER 63091 2578 Aanbreien van Kousen „De Nijverheid" 40 Haarl.straa44ö 2580 BIEDT ZICH AAN R. K. arbeider, goed kunnen de melken en met paarden omgaan omtrek LeidenSas- senheim. Brieven onder no. 2993 agentschap L. Crt. te Alphen aan den Rijn. GEVRAAGD voor direct of later een boe renknecht, goed kunnende melken en met 1 Mei een boerendienstbode bij P. J. CAPTEIN, Toegangsche weg Alphen aan den Rijn. 2945 GEVRAAGD een R. K. Boerenknecht best kunennde melden bij J. VAN RIJN. Veenderpolder, Wou- brugge. 1391 GEVRAAGD terstond of met Mei een aan komende Boerenknecht goéd kunnende melken bij A. A. WARMERDAM, Sassen- heimsche Pont, Post Lisse. 1399 GEVRAAGD met 1 Mei R. K. Boeren knecht best kunnende melken bij P. TH. DE JONG, Bent huizen (-Bent). 1381 GEVRAAGD voor Zoeterwoude een R. K. Boerenknecht 1617 jaar, goed kunnende melken en een R. K. Boerendienstbode 1617 jaar, zich aan te mel ken bij L. DROOGH, Zeg waard. 1375 BIEDT ZICH AAN een net R. K. persoon, middel bare leeftijd voor Zetboerar- beid of iets dergelijks cm zelf standig op te treden, kan best melken en is goed met het veehoudersbedrijf op de hoog- to. Kan l April in dienst tre den. Brieven onder no. 3013 bureau van dit blad. GEVRAAGD, een nette R. K. Huishoud ster bij een man alleen tus- schen 4050 jaar. Brieven on der no. 2911 aan Agent L. Crt. A. A. BACX te Lange- raar. TERSTOND GEVRAAGD een R- K. Tuindersknecht be kend met tuinwerk en plat glas met kost en inwoning. Brieven met opgaaf van loon aan het bureau van dit blad onder no. 1489. GEVRAAGD een naaister voor eenvoudig kindergoed en japonnen bij zich aan huis te maken. Brie ven onder no. 1519 bureau van dit blad. WERKSTER Gevraagd een nette eenvoudi ge werkster alleen voor de huishouding. Adres Hooi gracht 110, ingang winkel. 1515 NETTE WERKSTER gevraagd voor den Vrijdag, den geheelen dag. Adres Hoo- gewoerd 104. 1525 ER BIEDT ZICH AAN een net Buitenmeisje als werkster voor alle dagen in de week liefst omstreken van Leiden. Brieven agent L. Crt. te Voorhout onder no. 3015. ER BIEDT ZICH AAN een R. K. Duitsch Meisje om alle voorkomende werkzaam heden te verrichten. Brieven Agent L. Crt. te Warmond ón der lo. 3024. GEVPAAGd tegen 1 Mei flinke Boeren knecht, best kunnende melken bij J. H. REMMERSWAAL, Kerklaan 8 te Sassenheim. 3004 GEVRAAGD net Meisje pl.m. 16 jaar, Hoog- landsche Kerkkoorsteeg 13, te Le>den 1509 GEVRAAGD Radiohandelaar hier ter stede vraagt voor het, plaatsen van antennes een net persoon. Loon per stuk. Brieven met opgaaf van prijs onder no. 1535 bureau van dit blad. HET LIEFDEWERK voor Kinderbescherming te Leiden, Hugo de Grootstraat no. 17 zoekt plaatsing voor: een smidsleerling van 18 jaar, een Bloemistleerling van 17 jaar onder nader overeen te komen conditiën. 1527 MET 1 APPRIL nette R. K. Dienstbode ge vraagd voor dag en nacht niet beneden de 18 jaar. Zonder goede getuigen onnowlig zioh aan te melden. Regentesse- laan 25, Oegstgeest. 1523 TERSTOND GEVRAAGD een bakkersleerling niet on der de 16 jaar. Adres G. v. d. BURG, Bronckhorststraat 50 te Noordwijk (B.). 3020 Gevraagd een 3027 SLAGERSLEERLING bij E. A. VAN LEEUWEN, Rijksstraatweg 346, Wassenaar Abonnementen en Ad- vertentiën worden aan genomen door TE HUUR of te koop 4-töns ijzeren vlet. Scheepswerf DREWES, Rijn dijk, Voorschoten. 1529 TE HUUR twee flinke kafners met balcon ruim uitzioht, voor juffrouw of bejaard echtpaar bij R. K. we duwe met zoon en dochter voor billijke prijs. Brieven on der no. 1517 bureau van dit blad. TE HUUR gemeubileerde Zit- en Slaap kamer met of zonder pension. Ook ongemeubileerde kamer6 te huur op pracht stand te Oegstgeest. Brieven onder no 3009 bureau van dit blad. KAMERTJE. Te huur gevraagd voor een Juffrouw, een kamertje met stookgelegenheid voor f 2.50 per week. 1547 Adres: Mauritsstraat 56, Leiden EEN BEGINNELING vraagt een leeraar voor les te halen in Hawaiangitaor. Brie ven te zenden Agentschap L. C*t, Hortuslaan 11, Sassen heim ondci no. 3016. RADIO Modern radio-toestel met Phonograaf in buffetkast ge heel compleet heeft gekost f 395 nu voor 135. Bree- straat (zes en dertig) 36. 1531 TE KOOP een beste dubbele ijzeren pers voor de komijne kaas bij H. HOOGEVEEN, Langevel- deweg, Noordwijkerhout. 1377 TE KOOP AANGEBODEN wegens plaatsgebrek een laag linnenkastje 8.50, Massief eigenhout handwèrktafel met spiegel 17.50. Eikenhout da- mesbureautje 6.50. Te zien 'ueschen 7.309 uur, Dorps straat 272 B Warmond. 3023 3021 WEGENS VERTREK van student zeer billijk ter overname Ramingthon schrijf machine, Haardkachel m. pijp klein rond Weensch tafeltje, fiets en Holl., Duitsche en Engelsche boeken. Adres JAN J. SLOOS, Stille Rijn 11, Lei den. 1537 TE KOOP een zoo goed als nieuw ruim Burgerwoonhuis met schuur cn tuin, zeer gunstig gelegen vlak tegenover de R. K. te Reeuwijk. Te bevragen bij J. TH. VAN DER HULST, N. Reeuwijk D 130. 2902 TE KOOP een goed onderhouden Kin derwagen, en een vouwwagen- tje. Te zien Paul Krugerstraat no. 9. 1507' PATHÉFOON RADIO Te koop een prachtige Salon- Gramofoon met groote collec tie platen en nog nieuw radio toestel, gehee, compleet door omst.. bijz spi koopje Te zien Prinses Wilhelminastraat 35, a d. Heerenstiaat. 1511 TE KOOP AANGEBODEN een partij Rozcnboomen 10 siuks J 1.25, Klimrozen per stuk 25 cent, Stamrozen per stuk 65 cent en diverse soor ten vruchtboomen. Adres Dui ven voordestraat 13, te Oegst geest. 3008 GRAM0F00N f 7.50. bijz. spotkoopjes door omst. mooie Gramofoon met platen 7.50, pracht dubb. veerige pathéfoon m. 10 platen 12.50 groote muziek en koorplaten z. g. a. nieuw 50 cent, Prinses Wilhelminastraat 35 a. d. Heerenstraat. 1539 PRAEPARATEN Dierenarts Dr. Domicent, Avoil ter voorkoming en bij ziekte, voor duiven, kippen, eenden, Hoematol bij bloed armoede, Depurol bij ver stopping maagziekte. Vigorol vcor reisduiven, weerstands- pilien. E. DE HEER EZN., Pelikaanstraat 10. 1541 P00TAARDAPPELEN Te koop alle soo.t*n van pri ma Zeeuwsche gewassen te gen concurreerende priizen bij P. J. BROEKHOF, Haven straat 40 Noordwijkerhout. 1407 PRIJSNOTEERING Vet spek 1.25, mager spek 1.75, rauwe reuzel 1.50, hard rundvet J 2.alles per 5 pond. Vette lappen 0.25 per pond. Aanbevelend JOH. DUINDAM, Koornbuigst. 2. 1533 L. AMMERLAAN Kleermaker, Heerenstr. 139, is een van ouds bekend adres voor prima maatwerk. De duurzaamheid onzer kleeding geeft u een groot voordeel bo- van alle confectiekleeding. Denkt u daar wel om? 2582 NED. STAATSLOTERIJ Eerste trekking 23 Maart a.s. Wederom verkrijgbaar Witte Stad-briefjes f 3.60 per 1/20; ook 1/10, 1/4 en 1/2 en heele loten verkrijgbaar. Franco toezending naar bui tegen overmaking bedrag. Agentschap „De Witte Stad" JOH. P. GORDIJN, Sophia- straat 60, Leiden. 2922 Kunstmeststoffen Zaden Alle soorten kunstmeststof fen, land- en tuinbouwzaden levert uit voorraad in prima kwaliteit en concurreerend: G. VAN DER PERK Pz., Katwijk a. d. Rijn, Tel. 148. 2572 SCHOONMAAKTIJD is „Ozon" tijd, Hoogewoerd 70, Tel. 2675, Leiden. Behande ling van alle soorten gordij nen, spreien, dekens enz., bin nen elke gewenschle tijd. Stoomen en verven van alle soorten goederen. Gevestigd sedert 1910. 1495 VOGELS-KOOIEN Prima zingende kanaries, dag en avondzangers, niet goed geld terug, broedpofjes, alle soorten kleine vogeltjes, blau we parkieten, gele en groene. Rijstvogels, Nachtegalen, Kar dinaalsijsjes, vinken, goud- visschen. R. KAREL, Morsch- straat 29. 1521 BESTE ZEEMLAPPEN voor de schoonmaakmooie wollen dekens voor weinig geld. Graslinnen lakens met schulprand bij de zes J 1.50 p. stuk. Beleefd aanbevelend, M. HILGERSOM, Zoeterwou de. 3012 KUIKENS! Noord-Hollandsche blauwen, Rhode Island, Barnevelders, Witte Leghorns, Patrijs Leg horns, Ancoua's. Kunst moeders tot 500 kuikens. Baby kunstmoeder met 25 kuikens vanaf 1250. Kloe ken met kuikens. Voeder en drinkbakken, opfokvoeders, houtskool enz. GROENE- VELD'S broederij „New town" Centrale, thans 20.900 eieren Ho.ogl. Kerkgracht. VERLOREN gaande van de Slof tot R. K. Kerk een gladde gouden ring Inlichtingen te bekomen bij den Agent L. BORST, Groe nendijk Hazerswoude 3025 KERKSCHAPEN Verkooping van de schapen der St.. Josephkerk te Leiden (ongeveer 140) op Dinsdag 31 Maart 's morgens te 11 uur op het terrein naast de Sint Jo sephkerk te Leiden. 1545 HET BESTUUR. R.K. Ver. v. Kraamverzorging zendt in Leiden en Omstre ken gediplomeerde Kraam verzorgsters voor dag- en nachtverpleging. In Leiden ook wijkverzorging meerma len daags. Bureau Boerhaa^ ve8traat 30. Spreekuur 10 12 uor. Donderdags alleen van 24 uur. 1301 Abonnementen en Ad- vertentiën worden aan genomen door

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1931 | | pagina 8