MAANDAG 7 APRIL 1930 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 7 BELG IENEDERLAND. Wedstrijd op 18 Mei uitverkocht. De Brusselscbe sportcorrespondent van het „Hbld." seint, dat alle plaatsen zit- en staanplaatsen voor den BelgiëNe derland-wedstrijd op 18 Mei reeds thans zijn uitverkocht. LEIDSCHE VOETBALBOND. De Vier-bondenwedstrijden. Het L. V. B.-elftal, dat deel zal nemen aan de Vier-Bonden-wed6trijden te Am sterdam zal op 4 Mei een oefenwedstrijd spelen tegen een scheidsrechterselftal. KORFBAL De uitslagen. Kampioenschap van Nederland. D. O. S.Het Zuiden 14. Kampioenschap 2e klasse Z. H. GymnasiastenSperwers 51. Eerste klasse West N. H. D. D. V.Hercules 38. Om den Zilveren Korf. OlympiaWesterkwartier 64. SERIEWEDSTRIJDEN DER L. K. C. FLUKS. De drie Fluks-ploegen behalen ieder in haar afdeeling den eersten prijs. Op het terrein aan den Zoeterwoudschen Singel was bet even na tienen al gezellig bedrijvig. Al was het geen zomerschen dag, zooals bet wel eens bij de seriewed strijden in April voorkwam, het was echt korfbalweer. De Rood-witten kunnen op een goed geslaagden dag terug zien en hun praestaties stemmen tot groote tevre denheid. In de eerste afdeeling kwamen tegen half elf Fluks en H. K. V. tusschen de lijnen. Na een kwartier namen de gasten de leiding. Tien minuten later maakte v. BemmeJ gelijk, terwijl één minuut voor het eind v. Weesel voor de overwinning zorgde: 21. Daarna had de kamp plaats tusschen Vitesse en D. T. V. Beide twaaltalien wa ren niet geheel volledig. Vitesse toonde zich de meerdere en drukte dit uit in j;wee mooie doelpunten van Lente: 20. Volgde de wedstrijd FluksVitesse. De eerste helft eindigde met blanken stand. In de tweede werden de punten verdeeld. Lente nam weer een doelpunt voor zijn rekening en Tuk maakte gelijk 11. De middag begon ipet de ontmoeting H. K. V.D T. V. Eerstgenoemde kwam nu goed op dreef en toonde zich in dezen en den volgenden wedsfrijd sterker dan 'smorgens. Na tien minuten namen de Hagenaars de leiding, maar daarna bleef de stand ongewijzigd. Einde: 10. In den dan volgenden wedstrijd H. K. V. Vitesse leverde H. K. V. een hem eigen tamelijk forsch, maar productief spel. Da delijk werd de leiding genomen en daarna in de eerste helft en in de tweede helft nogmaals den korf gevonden 30. De laatste wedstrijd FluksD. T. V. was wel haast, do beste van den beelen dag. Na een 20 voorsprong van de Lei- denaars kwamen de Amsterdammers ge vaarlijk in den aanval. Ze hadden echter geen succes zoodat het einde een 20 overwinning voor Fluks bracht. De eerste prijs, een zilveren lauwer krans, werd alzoo door Fluks gewonnen, den tweeden prijs, een zilveren medaille door H. K. V De Van W.-beker, wïsselprijs voor het mooiste spel werd niet toegekend, daar de beoordeelingscommissie van meening was, dat geen der twaalftallen een dusdanig spel had getoondl, dat het voor dezen prijs in aanmerking kwam. In de tweede afdeeling werd ook met animo gestreden en goed korfbalspe] ver toond. De uitslagen waren hier als volgt: SellichaH B. S. 1—0; Fluks ITHaar lem TI 00; H. B. S. IIHaarlem II 01; Fluks IISellicha 2—0; Fluks II H. B. S IT 30; Sellicha—Haarlem TT 30 De eerste prijs, de zilveren eiketak, viel ten deel aan Fluks II, de tweede prijs, een zilveren medaille aan Sellicha. Tusschen den middag had nog een wed strijd plaats van de jongere generatie: Flufrs III—G. K. V. ?ti, waarbij Fluks Til den prijs behaalde, een bronzen medaille. Na afloop van dezen welgeslaagden dag reikte de voorzitter onder het uitspreken van eenige toepasselijk woorden de prij zen uit. HOCKEY BELGIE—NEDERLAND DAMES 0-2. Do Dames Hockeywedstrijd BelgiëNe derland, welke Zaterdag te Brussel ge speeld werd, eindigde met een 20 over winning voor Nederland. De rust ging in me' 0—0. Aanvankelijk was het spel verdeeld, maar beide teams hadden met schoten geen geluk. België bekwam een paar straf- corners en de Oranjeploeg heeft zich te verdedigen, mej. Molhuyzen doet het overi ge voortreffelijk. Stilaan neemt Nederland het overwicht. De rust treedt in met een fraaien aanval en reeds na drie minuten scoort mej. Canters met een fraai seint bet eerste doelpunt voor Oranje. Nedoriand blijft sterk aanvallend en vier minutën later plaatst mej. Polans van haar rechts buitenplaats af een schuin s ;hofc oinnen twee nul is de stand voor Nederland, dat steeds blijft aanvallen en België slechts af en toe een ontsnapping toeiaat. De Bel gen wijzigen hun team. Mej. Kuhiien gaat op de spilplaats. Dan wordt het spel weer gelijk opgaand, doch de stand büift twee nul in Nederland's voordeel, wat een ver diende zege der Oranje-dames beteekent. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Zaterdag werd te Deventer de kam pioenswedstrijd DeventerH. D. M. ge speeld. Het resultaat was een gelijk spel (1-1). WATERPOLO Wintercompetitie H. Z. B. De eindstand in afd. II ist L. Z. C. II 4 2 2 0 13—3 6 H. Z. en P. O. II 4 2 1 1 12—14 5 Z. I. A. N. II 4 0 1 3 4—12 1 ATHLETIEK Athletiekdag L. V. B. De jaarlijksche athlebiekdag van den L.V.B. zal dit jaar gehouden worden in samenwerking met den L. A. K. De datum is bepaald op Zondag 31 Augustus. De Prins Hendrik Bekerwedstrijden. Naar wij vernemen zullen de atletiek wedstrijden om den Prins Hendrikbeker dit jaar op 17 Augustus te Hilversum (in het Sportpark) worden gehouden. Gezien de benarde financieele omstandigheden van de Koninklijke Athletiek Unie heeft de Utrechtsche Provinciale Athletiek Bond besloten weze wedstrijden geheel ben voor- deele van de K.N.A.U. te organise eren. GYMNASTIEK DE TURNWEDSTRIJD HOLLAND—BELGIE. Een overwinning der Hollanders. Gisteren werd te Dordrecht de turn- wedstrijd Holland—België gestreden en onze verwachtingen ervan zijn, wat de ver richtingen van beide ploegen betreft, in alle opzichten bevredigd. De vrije oefeningen emdigden in een succes voor de Hollanders De oefenstof der Hollanders was zwaarder dan die der Belgen en de oefeningen werden over het geheel genomen beter uitgevoerd. Vermelding vetdieni de verrichting van Wijnschenk, die keurig uit hoek- en hoog stand kwam en die van Melkman, die een halve draai in kopstand uitvoerde. Reynaert (België) liet een mooie vrije balans zien. De eindstand was 137 1/4 tegen 125 pun ten m het voordeel van Holland. Het viel op, dat de Hollanders in de uit voering der Vrije Oefeningen zekerder wa ren dan de Belgen. Hierna volgt de offioieele opening met een dames^spreekkoor. Aan het paard waren de Belgen iets steiker dan de Hollanders, die te veel fou ten maakten. Alleen Van Dam werkte zeer goed. Eindstand 125 3/4 tegen 130 1/4. Het werk aan de ringen van de Bel gen dwong ieders bewondering af en was veel beter dan dat der Hollanders, die min der vast waren. Eindstand 130 1/2 tegen 139 punten. Daarentegen presteerden onze nooten aan de Rekstok meer dan de gas ten, wat wel bleek uit den eindstand 142 1/2 tegen 121 1/4. De debacle van de Belgen aan de rek stok gaf teitelijk reeds de beslissing. Aan de barren ontliepen de ploegen ei kaar niet veel. Wij noteerden een keuri- gen afsprong van C'asso uit handstand wenden met Ualven draai. De eindstand kwam met 146 tegen 142 punten. Bij het springen werd de eindstand 70 3/4 tegen 68 1/2 punten. De totaaluitslag is 752 3/4 tegen 726 pun ten, zoodat de Hollanders hebben gewon nen met 26 3/4 punten. 'De beste individueel© prestaties kwa men van Melkman 99 3/4 punten, Reynaert (B.) 99 pt. en Gibens (B.) 98 1/2 pt. De heer Groene wegen, voorzitter van het K. N. G. V., zegde dank voor de mooie prestaties en spoorde de Hollanders aan niet te verslappen. De heer Fromont (B.), voorzitter der technische commissie in het Noordergouw, noodigde de Hollanders uit om in 1931 naar Antwerpen te komen. Jeanne d'Arc. De heer H. Bokern is afgetreden als secretaris van de R. K. G. V. Jeanne d'Arc te Leiden. Door verkiezing van den heer H. J. Koevoets werd het bestuur weer voltallig. De samenstelling luidt thans als volgt: Weleerw. heer J. O. C. Groot, Rector Huize „Duinzicht", Oeg6tgeest, adviseur; A. C. Teleng, le voorzitter; A. G. Bergers, 2e voorzitter; H. J. Koevoets, -Hoogewoerd 86a, le secretaris; P. A. Meershoek, 2e secretaris; P. Develing, penningmeester; J. Bekkering, mej. M. Meershoek, J. Raa-phorst, en mej. J. Zoet. Winnertentoonstelling te A'dam. Zaterdag hield do Ned. Kennel Club „Cynophilia" in het R. A. I.-gebouw te Amsterdam haar 43ste Internationale hon dententoonstelling ter herdenking van het 40-jarig bestaan. Onze stadgenooten wisten de \olgende prijzen te behalen: W. B. Dekker met boxer „Victoria's Lytha" 3de prijs; goed. J. M. Mante met Afghaansche wind hond „Longina of Tsjeoe", 1ste prijs; zeer goed. H. Creyghton mejt New-Foundlander „Nelly", lste prijs; zeer goed. Mej. S. Creyghton-Vreeswijk met zwar te Dwergkees „Ilse van de Prinsenstad", 1st© prijs; zeer goed. Tevens behaalde mevr. J. M. Mante den lsten prijs in de klasse d'élegance. WIELRENNEN DEN HAAG—BRUSSEL. Gistermorgen om 7 uur werd in de Wa genstraat te Den Haag door de honderd deelnemers aan de Den HaagBrussel-rit (100 K.M.) gestart. Om half tien werd de Moerdijk bereikt, vanwaar om tien uur de officieele start plaats had. Om half twee kwamen de eerste deel nemers aan de Porte de Tervueren te Brussel aan: De uitslagen rijn: I. A. J. Kuys (Sparta Den Haag) (3.50 uur); 2. F. van Gils (De Baronie Breda); 3. H. Vancampenhout (Linthout Vélo, Brussel); 4. M. Valentijn (De Baronie, Breda); 5. Rolus Antwerpen; 6. J. Maas (De Baronie Breda); 7. P. M. van der Horst (De Baronie Breda); 8. L. Vandermeersch (Wilde Brussel); 9. H. Pieters (Feijenoord, Rotterdam); 10. A. Nijssen, Aken; 11. A. J. Hees (Sparta, Den Haag); 12. J. J. Snoek (Sparta Den Haag) 13. A. Polak („Apollo" Steenbergen); 14. L. Vandorborgt (Linthout Vélo, Brussel); 15. J. Warmoeskerken (De Baronie-Breda). Do wedstrijd had een vlot en geani meerd verloop. Leidsche Ren- en Toeristvereen. „Swift". Zondag jl. is er een wedstrijd gereden over een afsiand van 25 K.M. met 10 klas sementen. De opkomst was niet zoo groot, als wij do laatste weken gewend zijn. Ook de publieke belangstelling was niet zoo groot door het koude en gure weer. Degene die dezen wedstrijd gezien heb ben, zagen mooie sprints tusschen Th. Wurzer, J. Riethoven, en J. Verschoor. J. van Wezel die het zesde en zevende klas sement) won werd door een renner ge holpen. De sportcommissie besloot daar om van Wezel te disqualificeeren. Uitslag van dezen wedstrijd is: 1. J. Verschoor 41 punten, 2. J. Riethoven 36 p.; 3. Th. Wurzer 35 p.; 4. J. van Wezel 13 p. (gedisqualificeerd), 5. A. van Egmond 11 p.; 6. D. Ramp 10 p. De Junioren reden een 10 K. M.-handi- capwedstrijd: 1. J. Riethoven 3 min. voor gift, 2. R. Riethoven 1.5 min. voorgift, 3. E. de Water 3 min. voorgift, 4. C. Paats van meet. WANDELSPORT „De Antilopen". Gisteren verzamelden zich om half twee een 11-tal leden van bovengenoemde onderafd. der R. K. Athl. en Sportvereeni- ging „Rood Wit", waaronder een tweetal nieuwelingen, tot het houden van de eer ste boekwandeling, bij de Zijlpoort. Voor deze boekwandelingen moeten de le den van „de Antilopen" per boekjaar 150 K.M. afleggen in kortere en langere mar- schen, die tot een totaal van 200 K.M. wor den uitgeschreven. Zij, die het vereischte aantal K.M. afleggen ontvangen dan op het einde van het boekjaar een herinne- rings-medaille. Thans liep het parcours over 25 K. M. en werd over Leiderdorp, Koudekerk en 's-Mo!enaarsbrug naar Woubrugge ge wandeld waar ongeveer een half uur werd gerust. Daarna ging het over Hoogmade en Leiderdorp weer terug, zoodat men om kwart voor zes weer thuis was. Gezien den straffen tegenwind op een gedeelte van den terugweg en den slech ten toestand van vele wegen aan de lage zijde van den RijD door de begrinting, is dit werkelijk een flinke prestatie, die door alle deelnemers zonder merkbare teekenen van groote inspanning werd vol bracht. SCHAKEN DE COMPETITIE VAN DEN NED SCHAAKBOND. De eindstanden. De laatstgespeelde wedstrijden hadden den volgenden uitslag: 2e klase A Noord: H. Westerkw. ID. D. III—6 1/2—3 1/2. 2e klasse B: N. Rott. Sch.cl. IV—Rott. sch.cl. II 7—3. 3e klasse A N:ord: D.D. IVH. Wes terkw. II 21/2—7 1/2. 2e kl. Noord. Leidsck Sch.gen. I 4 4 24—16 8 H. Arb. Sch.cl. 4 2 1 1 22—18 3 H. Westerkw. I 4 1 1 2 20—20 3 Disc. Disc. II 4 1—3 18—22 2 Schev. Sch.soc. 4 1—3 1624 2 2e kl. B. N. Rott. Sch.cl. IV 3 3 2010 6 Schiedam I 3 2 1 15—15 4 Leidsch Sch.gen. II 3 1—2 15—15 2 Rott. Sch.ol. II 33 1020 0 3 e k 1. A. Noord. H. Westerkw. II 4 3 1 25—15 7 Disc. Disc. IV 4 2 2 22—18 6 Int. N. I (Bosk. 4 2 1 1 23>/.-161/3 5 H. Schaakv. I 4—13 ig_24 1 Wassenaar I 4—13 131/3-261/2 1 Het Leidsche Schaakgen. I moet nu 2 wedstrijden (één uit en één thuis) spelen met den kampioen van 2 A Zuid, d.i. de N. Rott. Schv. III, om het kampioenschap van Zuid-Holland. De winnaar moet ver volgens met nog enkele andere kampioenen o.a. v. Noord-Holland en van de Amster- damsche Schaakbond, een competitie spe len. De kampioen van deze kampioenen mag ten slotte één of tweo wedstrijden spelen tegen No. laatste der eerste klasse. De Schov. Schaaksoc. I, de Rott. Sch.cl. II en Wassenaar I moeten degradatiewed strijden spelen, de N. Rott. Schv. en het H. Westerkw. II promotiewedstrijden. DAMMEN Om het kampioenschap van Nederland. Gisteren werd te Amsterdam do derde rondo gespeeld om het kampioenschap van Nederland. De uitslagen waren: Molen kamp remise met van Dartelen; Sluiter rem. met Rustenburg; Ris remise met Kei ler; Damme rem. met Jacobs; Vos wint van Beers. De stand is thans: Keiler en Ris ieder 4 punten; Damme, van Dartelen en Vos ieder 3 punten; Rustenburg, de Schaap en Sluiter twee punten; Beers en Jacobs ieder 1 punt. Financiën en Economie HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING. Verschenen i6 het verslag van de Haar- lemsche Bankvereeniging over het jaar 1929. Onverdeeld gunstig is dat jaar voor de streek, waarin de kantoren der instel ling gevestigd zijn, niet geweest; consta teert het verslag. Tegenover niet ongunstige resultaten van de Noordzee-visscherij te IJmuiden, van de bloembollencultuur en van de tuin derij in het algemeen, kan gewezen wor den op een voor velon weinig bevredigend verloop van den handel in bloembollen, op de zeer slechte opbrengst der landbouw producten en op ernstige concurrentie- moeilijkheden in verschillende takken van industrie. Dc uitkomsten van het bedrijf zijn, niet tegenstaande do teruggaande conjuctuur en de ernstige crisis, die allo effectenbeur zen in den herfst van 1929 doormaakten, wederom gunstiger dan ten vorigen jarc, hetgeen reden geeft tot tevredenheid. Het bedrag der ons toevertrouwde gel den van derden is weder geleidelijk ge stegen. De uitstaande credieten zijn in 19£9 met een a-anzienlijk bedrag toegeno men. In overleg met Commissarissen heeft de directie van de na afschrijving be schikbaar blijvende winst ad 436.832.96 een bedrag van 50.000,afgezonderd ter versterking van do Statuaire Reserve en stelt zij voor, het Pensioen- 011 Onder steuningsfonds te doteeren met 17.763.03 waardoor dit fonds, na bijschrijving van rente en na aftrek van de uitbetaalde pen sioenen, wederom met 15.000.zal ver meerderen tot 270.000.—. Ingevolge de Statuten kan clan worden uitgekeerd een dividend van 6 pet. op de preferente en van 6.5 pet. op de gewone aandeelen. Wat betreft de mutaties van het perso neel wordt eraan herinnerd, dat de heer H. J. Peper, Directeur van het bijkantoor te Zandvoort, in welke functie hij gehand haafd werd, tevens werd benoemd tot mede-directour van het bijkantoor te Lei den, innlaats van den beer Mr. H. I. J. M. van Wensen, die om gezondheidsredenen aftrad, doch bereid bleek, om als adviseur aan het bijkantoor verbonden te blijven. KANTONGERECHT TE WOERDEN. Als het donker is. G. te Oegstgeest was mot zijn auto in aanrijding geweest met de vrachtwagen van de R. te Harmeien. Verdachte erkende het feit doch voerde aan, dat de reflector van de R. niet deugde en hij derhalve de wagen in het donker niet had kunnen zien. Do R., als getuige voorgeroepen, ver klaarde, dat zijn reflector aardig in orde was. Er kon wel een beetje stof op gezeten hebben. Do zaak werd aangehouden om de politie te hooren over de deugdelijkheid van de reflector. Het Paaschlam geslacht O. te Bodegraven had de Vleesch- keuringswet overtreden. Een schaap werd geslacht zonder vergunning. Verd. voerde aan niet geweten te hebben dat hij vergun ning moest hebben. Hij was koudslager vol gens getuigen. Ongeveer 6 jaar terug had hij vleesch verkocht van een koe die etter de. De koo was reeds toen begraven. De Ambtenaar was van meening, dat de feiten vaststonden. Hij eischte een geld boete van ƒ8 of 4 dagen, in aanmerking nemende, dat deze keer geen fraude ge pleegd is. De Kantonrechter veroordeelde conform. Pardoes een steegje in. H. te Gouda was met zijn auto, rijden de te Woerden in de Voorstraat, par does het steegje bij de Ijzerhandel inge reden en meteen weer achteruit gaan rij den. Juist kwam een andere auto voorbij en werd gegrepen. Verdachte was niet ver schenen. Er werd verstek verleend. Getuige v. S. verklaarde dat verdachte schuldig was door ineens het steegje in te gaan en meteen achteruit te rijden. Zijn heele nieuwe wagen werd als het ware opengehaald. Getuige B. te Woerden verklaarde ge lijkluidend en vond dat verdachte roeke loos gereden heeft. De Ambtenaar eischte een geldboete van 20 of 10 dagen hechtenis. De Kanton rechter veroordeeld conform. De hoop der toekomst. Van K. te Zegveld had baldadigheid gepleegd door des 's avonds brandende- lucifers te werpen op een rieten dak te Zeg veld. Hij zou daarbij geroepen hebben: „We zullen, die oude rotzooi in brand ste ken". Getuige V. en gotuige P. kwamen verkïa- DE „BLOEDIGE MISSIE". Pater Fidclis Vrijdagbs schrijft d.d. 27 De cember 1929 uit Itsjang o.m.: „De moord op mgr. Trudo Jans en onze drie andere missionarissen heeft maar een slechten indruk èn op christenen èn op hei denen gemaakt. Ze kuaneu zich maar niet voorstellen dal die Bisschop en die Paters zoo maar straffeloos vermoord kunnen wor den, zonder dat er ook maar iemand tusschen- komt om de plichtigen te kastijden. De moordenaars hebben zich integendeel voor goed in do streek van Siao-tang vastgezet. Om monseigneur te vermoorden, waren ze met 28, nu zijn ze met meer dan 200. Op 5 en 6 November, brandden ze de kerken en resi denties van Siao-tang en Siao-mel'ien af; dezer dagen hebben ze er weer een christen vermoord: ze rooven, plunderen, dooden. De christenen van Siao-tang leven in de fcosschen en in de spelonken. Het is een groote beproeving waaraan som migen het hoofd niet hebben kunnen bieden; naar men me schrijft, zouden christenen van Siao-tang zich bij de roovers hebben aan gesloten. Itsjang werd op 7 en 8 December door een vijandig leger omsingeld en bijna ingenomen. Onder Shase, zoo schrijft me Br. Valentius, liggen overal ordelooze soldatenbendcn en dichter bij Shase liggen reguliere!I) troepen om die opstandige soldaten in bedwang te houden. P. Felix Mevis en P. Xaverius Corbisier leven bijna een jaar te midden van roovers en communisten, geen enkelen dag zeker van hetgeen zal gebeuren. P. Thomas Kempc- naers was nagenoeg in hetzelfde geval, maar is nu naar Itsjang geroepen als bestuurder van de drukkerij te Che-keoe-hong (tegen over Itsjang), P. Hubertus Adons is ook, op aandringen van christenen en heidenen, een tijdje uit zijn missie weggeweest; nu is hij er echter teruggekeerd. Terwijl ik dit schrijf, komt een brief van H. E. P. Provicaris binnen, die nu te Kin- cbow is: „Dezen avond (23 December) komt de schrijnwerker die met Bir. Valentien te Houen-tiche gewerkt heeft hier binnen en vertelt dat P. Faustinus Libens en Br, Valen- tinus op het onverwachts van daar hebben moeten vluchten en naar Yen-ho-iuen zijn ge gaan (dat is bij P. Patricius Diricken 2Ü kilo meter verder). Ze zouden uit Houen-tiche ge vlucht zijn, verleden Vrijdagavond: meer wist de man niet te vertellen' Br. Valentien is dus gevlucht den avond zelf van den dag dat hij me schreef (20 De cember): „In Heoe-tse, 2 uur van hier, liggen a' de huizen vol soldaten die geen opper hoofd kennen: ze zijn maar gedeeltelijk ge wapend. Op al de kleine markten in den om trek liggen soldaten ora die ordelooze benden te beletten naar boven te komen". In Lichwan is het nu wat rustiger. Het is in China nooit zoo ordeloos ge weest als nu. In 1927 was het toch nog een geordend communisme; maar nu is er hoe genaamd geen orde meer: iedere groep plun dert, brandt en moordt er maar op los, on gestraft, zonder vrees en de regeering heeft last genoeg om zichzelf recht te houden op haar waggelendT beenen...." Pater Faustinus Libens voegt hieraan d.d. 1 Jan. 1930 uit Houen-tiche o.a, het volgen de toe: Na den wreeden moord op Mgr. Trudo Jans vervolgt de redactie van De Stem, bleef de streek van Siao-t'ang (Se-keou-chan) nog steeds onveilig en van bandieten vervuld; ja, heel het westelijk gedeelte der provincie Hou-pe vooral het distrikt van Shih-nan bleef in gedurig gebaar van onlusten. Begin November doortrok de bende van Holong (een 2000 man sterk) de streek van Se-keou-chan, en de rooversbetide die mgr. Trudo Jans en gezellen verm .ordde, maakte van die gelegenheid gebruik om ongehinderd dc kerken van Siao-tjang cn het naburige Siao me-t'ien af te branden. Daarna trok Holong met zijn volk langs Tse-k'ieou naar Tou- tchen-wan, waar zij nogmaals de kerk en re sidentie erg beschadigden. Vandaar trok de bende over Yu-iang-kouan (nabij Tan-tsc- chan) naar de provincie Hou-nan, om van daar weer terug te keeren naar Hofong (ten Zuid-Westen van Siao-t'ang), vanwaar zij gekomen was. De soldaten, die gelast waren de streek van Shih-nan te beschermen, keerden kazak, rond einde November, en daalden af naar Itou, om vandaar al vechtende naar Ichang le trekken. Met de grootste moeite werd dc stad tegen hun aanvallen verdedigd, en voor plundering gevrijwaard. Gedurende het ge vecht vlogen de kogels tot in de residentie, en t is slechts door een bewonderenswaar dige schikking der Voorzienigheid, dat wij geen verlies aan raenschenlevens te betreuren hadden. De paters van Shih-nan, Sha-tse-li, Ych- san-kwan en andere christenleden waren ge durig min of meer in gevaar, en mochten zich altijd gereedhouden om te vluchten voor dc talrijke rooversbenden, die de streek door kruisten. Maar vooral P. Electus te Oou-ia- pa was in grooter gevaar, omdat zijn resi dentie juist in die wilde streek gelegen si, waar de meeste rooversbenden ontstonden ren, dat do opgeschoten jongens van Zeg veld zeer lastig waren. Do stroken van dc lui waren ontembaar Ze hadden gozien dat verdachte lucifers wierp op het rieten dak. Het speet den ambtenaar, dat hij maar 15 kon eischen. Graag zou hij meer vor deren. Eisch 15 of 15 dagen. Veroordec- ling bij verstek: ƒ15 of 5 dagen. Eert konijnenhok op straat. U. te Woorden had een konijnenhok op don openbaren weg geplaatst zonder hot des 's avonds te verlichten. Een auto mobilist uit Utrecht reed er tegenaan. Door voorzichtig on langzaam rijden voor inyam hij erger. Verdachte erkendo het feit "doch zeide dat het nog niet donker was. Getuigen kwamen verklaren, dat het. wel donker was. Eisch 5 of 2 dagen. Ver oordceling conform.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1930 | | pagina 9