Advertentiën. LEEMINÉE JONDEN GEVRAAGD I M AïW D Wij noodigen U uit ter bezichtiging onzer geheel gemoderniseerde Stofvrije Etalage's in BIESiOT's van oucls^evesfigde WINKEL - HAARLEMMERSTRAAT 164. FIRMA H. M. RIESIOT DONDERDAG 3 APRIL 1930 DE LEIDSCHE COURANT EERSTE BLAD PAG. 3 BAROMETER TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen in den morgen van 3 April 1930, medegedeeld door het Kon. Ned Meteor. Instituut te De Bildt: Hoogste barometerst.776.5 te Hernösand Laagste barometerst.: 738.7 te Akureyri. Verwachting tot den avond van 4 April: Meest matige Noord-Oostelijke tot Zuid- Oostelijke wind, half tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen neerslag, iets koeler. LUCHTTEMPERATUUR: 14.2 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e. a. Van Donderdagnamiddag 7.05 uur tot Vrijdagmorgen 5.01 uur. R. K. PROPAGANDACLUB „DR. SCHAEPMAN". In het gebouw der Zita-vereeniging hield de R. K. Propagandaclub „Dr. Schaep- man" gisteravond een vergadering, waarin mr. H. Dorbeck zijn lezing over „Staats inrichting" vervolgde. Na een woord van welkom door den heer H. Boekraad, die den voorzitter, mr. H. Donders, verving, verkreeg mr. Dorbeck het woord. Voordat spr. zijn eigenlijke lezing aan ving, beantwoordde hij nog een in de vorige vergadering door den heer Hoïickx gedane vraag. Had spr. in zijn eerste lezing behande'd de Nederlandsche Staatsinrichting volgens katholieke beginselen, spr. ving nu aan met te zeggen, dat verschillende stellingen de staatsinrichting hadden beïnvloed zooals liberalisme, socialisme enz. Somtijds wordt de staat gedacht als een rechtsstaat, het stelsel van meedoogenlooze mededinging van particulieren onderling, zonder inmen ging van do overheid. Zulk een staat heeft feitelijk nimmer bestaan, de staat bemoeit zich steeds met de welvaart en tegenwoordig groeit het altruïsme. Even verwerpelijk kan zijn het tegendeel van de staatsonthouding, n.l. de algeheele staatsbemoeiing. In hoeverre deze bemoeiing van den Staat moet gaan, moet voor ieder geval af zonderlijk worden beoordeeld. Spr. ïjehandelde verschillende systemen als het individualistische anarchisme, dat alle dwang uitsluit, het communistisch anar chisme, die de mensch als een deel van de gemeenschap beschouwt. Waar prof. Nie- kel hierover reeds had gesproken, wilde spr. twee andere stelsels bespreken n.l. het bolsjewisme en het fascisme, beiden ont staan uit een revolutie. Gaat men uit van het standpunt dat God het gezag door een bepaalden gezagsdrager laat bekleeden dan zou iedere soort van revolutie uit den booze zijn. Toch kan een vervanging van gezagsvorm zelfs door de sterke arm ge rechtigd zijn. In concrete is hét moeilijk te beoordeelen of een nieuwe gezagsvorm gerechtigd is, omdat moet vaststaan, dat de oude gezagsvorm niet meer gerechtigd i3. De gerechtigdheid van een omzetting moet worden afgemeten aan 'het algemeen belang en met het oog daarop, zal een revolutie wel altijd als ongerechtigd moeten worden beschouwd. Van omwenteling moet men onderschei den: oproer, wat b.v. tegen een bepaalden maatregel van het gezag gaat, en daar ieder gezag feilbaar is, is oproer steeds te verwerpen, daar anders het gezag niet be staanbaar zou zijn. Een maatregel kan recht geven op pas sieven tegenstand, zoolang het gezag zijn rechtsgrond niet verspeelt. Na deze uiteenzetting van de revolutie in 't algemeen besprak spr. de Russische rovolutie van November 1918. Hierbij behandelde spr. nog de schei ding tusschen Kerk en Staat en zette het Katholieke standpunt uiteen n.l. dat de Staat door de erkenning van de Kerk zich zelf niet verlaagt. Spr. haalde hierbij prof. Beyens aan, die leert-, dat de hoogheid der Kerk, de Staat niet verlaagt en dat de Kerk geen inmenging van de Staat kan dulden in zuiver kerke lijke zaken, evenmin als de Staat inmen ging kan dulden van de Kerk in zuivere Staatszaken of politieke zaken. Bedoelt men echter met scheiding van Kerk en Staat de Kerk niet te erkennen als officieelen Godsdienst, dan kan dit toch om een of meer redenen wenschelijk zijn, is er echter een atheïstische staat mee be doeld, dan is dezo scheiding tusschen Kerk en Staat uit den booze. Na een korte pauze besprak mr. Dorbeck vervolgens het fascisme eveneens door een, zij het onbloedige, revolutie aan het bewind gekomen. Spr. ging de oorzaken na die in Italië tot het fascisme leidde, n.l. do verwar ring en de greep naar de macht. De fascis tische lec werd uitgewerkt en het parle mentarisme verdween. Het fascisme was eigenlijk van klein-bur- gerlijken oorsprong, geleid door socialisten, die in den wereldoorlog zagen de kans op een wereldhervorming. De kracht kwam in 1920 en in 1922 is het veruit de krachtig ste partij geworden in den grond van repu- blikeinsche richting. Na ingrijpen op ver schillende plaatson komt de opmarsch naar Rome en legaliseert de koning het fas cisme. Dan komt er verband tusschen het fascis me en de monarchie. Het besnoeien van de vrijheid beschouwt het fascisme zelf als een tijdelijk noodzakelijk kwaad. Deze revolutie is, aldus spr., eigenlijk meer een evolutie. Op drie zaken legt spr. den nadruk: 1. Het fascisme wil herstel van ideëele principes die leiden tot triomf van het in- dividualismé. 2. Die principes ontvingen uitingsvor men, die dus niet noodzakelijk de dictatuur medebrachten. 3. De revolutie komt niet noodzakelijk uit het fascisme voort. Spr. onderscheidt het algemeen fascisme en bet Italiaansch fascisme, de uitingsvorm van een bepaald land en deze bepaaldo uitingsvorm behoeft niet de essentie van het fascisme te zijn. Het fascisme zoekt naar pacificatie der onderlinge belangen, maar door één gezag. Spr. ging hierna de conflicten na tusschen het fascisme en de Katholieke Kerk, die ontstonden uit fouten van beide kanten. Spr. behandelde dan de vraag of de re voluties in Rusland en Italië gerechtigd waren. Spr. meende in het eerste geval ontken nend te moeten antwoorden en in het twee de geval, maar zeer voorzichtig, de fascis tische revolutie als rechtvaardig te moeten beschouwen. Na een dankwoord door den waarnemend voorzitter, den heer H. Boekraad, aan mr. Dorbeck, werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, waarvan door eenige leden gebruik werd gemaakt, waarna de vruchtbare vergadering op de gebruike lijke wijze werd gesloten. ARBEIDSTOESTANDEN IN NED.-INDIE. Lezing van den heer C. J. v. Kempen. Op uitnooding van de Studentenver- eeniging voor Sociale Lezingen heeft gis teravond in het klein-auditorium der Uni versiteit de heer C. J. van Kempen uit Deu Haag, oud-gouverneur van Sumatra's Oostkust gesproken over „Arbeidstoestan den in Nederlandsch-Indië." De rechtszekerheid, aldus ving spr. aan, is voor ieder raenschenkind de allereerste voorwaarde voor een redelijk bestaan. Na te hebben geschetst welke maatrege len ter zake van arbeidsregelingen v^or j Europeanen en inlanders, van overheids- wege in der. loop der jaren zijn genomen, vertelde spr., dat de eerste z.g. koelie-or donnantie in 1830 tot stand kwam, toen dc ongeregelde toestanden tc dezen aanzien I tijdens den opbloei van Sumatra's Oost- j kust daartoe noopten. Zonder die eenvou- j dige voorschriften zou Sumatra's Oostkust nooit geworden zijn wat het nu is: de pri- mus inter pares onzer koloniale bezittin- gen. In andere cultuurcentra riep de re- j geering eveneens dergelijke regelingen in het leven, waardoor de arbeiders meer en meer lust gevoelden om op een dusdanig soliede basis aan het werk te gaan. Krachtens deze arbeidsovereenkomsten was de werkgever verplicht zorg te dra^ gen voor geregelde .uitbetaling van het loon, behoorlijke huisvesting, verstrekking van voedingsmiddelen en goed drink- en badwater. Deze herhaaldelijk verbeterde ordonnantiën hebben stellig veel goed ge daan, al geeft spr. toe, dat de Remref- enquête ernstige feiten aan het licht heeft gebracht. Dit waren evenwel geen fouten van het stelsel, doch tekortkomingen in de toepassing en gebrek aan controle van overheidswege. Deze enqu.te had dan ook drie belangrijke verbeteringen voor de Oostkust tengevolge, n.l. de instelling van een arbeidsinspectie en een raad van jus titie en meerder politietoezicht. Momenteel zijn de bereikte resultaten ten aanzien van de arbeidsverhoudingen van dien aard, dat zij do bewondering ook van vreemdelingen terecht opwekken. Uit voerig wijdde spr. dan uit over den strijd om opheffing der poenale sanctie, welke begrijpelijkerwijze een grootc ral in het ar beidsvraagstuk heeft gespeeld. Aan de hand van een aantal citaten toonde spr. aan, dat ook van planterszijde geijverd wordt voor beperking van de straf- en dwangmaatregelen, zij het ook onder ze kere restricties. Vervolgons ging spr. de werving van ar beidskrachten na, waarbij tegenwoordig, in tegenstelling met vroeger, niet den ge- ringsten dwang meer wordt uitgeoefend, zoodat het woord „werving" min of meer misplaatst is. De Javaansche emigranten worden met uitstekend geoutilleerde sche pen der K.P.M. overgebracht en zeer goed gehuisvest in koloniën met een- en twee- gezins-woningen. Zoolang de werkgevers er niet in zijn ge slaagd voldoende van deze kolonies te stichten, zal het, aldus besloot spr., ook onmogelijk zijn de poenale sanctie in haar geheel op te heffen. Er volgde op deze voordracht eenige gedachlenwisseling, waarna de praeses de bijeenkomst met dank aan den spreker sloot. PROF. A. EINSTEIN. Prof. A. Einstein is gister weder alhier aangekomen tot het geven van eenige col leges. PROF. G. URBAN. Ongeveer half April wordt in ons'land verwacht do bekende Fransche chemicus G. Urban, hoogleeraar aan de Sorbonne te Parijs. Prof. Urban zal hior te lande enkele voordrachten houden, o.a. te Lei den en te Amsterdam. R. K. KI ES VEREENIG ING. Vanavond vergadert de R. K. Kiesver- eeniging in Den Burcht om 8.15 uur. De agenda, die eenige verkiezingen vermeldt, is niet uitgebreid. Bij de rondvraag kun nen, zooals vanzelf spreekt, politieke aan gelegenheden worden besproken. Inbraak. Hedennacht is ingebroken in de kantoren der N.V. Kalkbranderij „Welgelegen" aan den Zijlsingel. Verschillende lessenaars werden opengebroken gevonden. Voor zoo ver nagegaan kan worden, wordt er niets vermist. Op uitnoodiging van de philosophische faculteit der Leidsche studenten zal prof. dr. H. Fischer uit Muncheu in de college zaal van het organisch chemisch laborato rium Maandag a.s. een voordracht houden over „Beziehungen zwischen Chlorophyll und Hamin". Ten nadeele van ,j. S. is aan de Bree- straat een rijwiel ontvreemd. UIT DE OMGEVING NIEUW-VENNEP. Een zes-jarig knaapje doodgereden. Gistermiddag ongeveer half drie liepen op de Hillegommerdijk nabij de losplaats eenige kinderen te spelen. Voor den Pri- viairenweg te N.-Vennep wordt aldaar uit een aak keislag gelost, 't welk per vracht auto's naar N.-Vennep wordt vervoerd. Ach ter een vrachtauto van de transporteur Mors was een zes-jarig knaapje van den heer P. Huisman aldaar gaan hangen. Toen deze auto achteruit moest rijden, werd door de chauffeur achteruit gekeken, maar dezo kon niet zien, dat 't knaapje er achter zat. Het knaapje kwam te vallen en werd dood gedrukt. Den chauffeur treft absoluut geen schuld. Dr. Schreuder, die juisl aldaar op patiënten-bezoek was en in allerijl ontbo den werd, bon slechts den dood constatee- ren. Het hoofdje was geheel verbrijzeld. UIT DE RIJNSTREEK ALPHEN AAN DEN RIJN. Jongetje aangereden. Het vijfjarig zoontje van Z. liep gister middag in wijk Hoorn achter den brood wagen van Duisterhof, doch toen hij zich verwijderde werd hij door een motorrijder aangereden. De jongen werd over de straat geslingerd en bekwam een ernstige hoofdwonde. Den bestuurder trof geen schuld. ACADEMIENIEUWS LEIDEN. Doet. examen rechtsgeleerdheid, de heer W. Veenstra (den Haag). LAATSTE BERICHTEN ONTPLOFFING IN DE LANDBOUW- H00GESCH00L TE WAGENINGEN. Prof. Grijns gewond. Hedenmiddag te 12 uur heeft in hot la boratorium voor Physiologie der dieren in de Landbouw-Hoogeschool te Wageningen, directeur prof. Grijns, een ontploffing plaats gehad. Een reageerbuis met ether is ontploft. De professor kreeg daarbij brandwonden aan hoofd en handen, terwijl zijn haren verschroeiden. In het laboratorium sprongen alle ruiten, terwijl do gordijnen enz. in brand vlogen. Hot personeel slaagde erin den brand te blusschen. Prof. Grijns werd na verbonden te zijn per auto naar zijn woning overgebracht. ONVOORZICHTIGHEID DOOR KINDEREN. Een kind overreden en gedood. Woensdag speelden twee kinderen bij een stilstaande auto van „Landbouwbe lang" te Weert. Een der kinderen ging achter den wagen hangen Cr wijl het 6-ja- rig zoontje van den heer K. op een der spatborden ging zitten. Toen de wagen even later wegreed bemerkte do chauffeur dit niet, met het noodlottig gevolg dat de kleine kwam te vallen, waardoor het een der zware wielen over het lichaam kreeg. De chauffeur heeft ook hiervan niets be merkt en reed door. Het kind werd naar het Louisahuis te Roermond overgebracht. Het is inmiddels overleden. Den chauffeur treft geen schuld. Ernstig motorongeluk. Gisteravond omstreeks 8 uur heeft to Geldrop op den Eindhovenschen weg nabij het viaduct een ernstig motorongeluk plaats gehad. De ongehuwde J. P. uit Helmond reed in zeer snelle vaart op een langs den weg stilstaande verlichte vrachtauto, met het gevolg, dat de motor zich in de auto vastreed. De motorrijder is in zorgwekkeu- den toestand opgenomen in het R. K. zie kenhuis te Helmond. POGING TOT ZWARE MISHANDELING Het Gerechtshof tc Amsterdam wees heden arrest in de zaak tegen den 29-jari- gen los werkman uit Uithoorn, die op 19 December door de vijfde kamer der recht bank to Amsterdam wegens poging tot zware mishandeling veroordeeld werd tot één jaar gevangenisstraf. Verd had in den avond van 29 Augustus j.l. een boerenknecht bij een café te Uit hoorn met een mes tusschen do schouder- streek in de sleute beenstreek gestoken. Het Hof bevestigde het vonnis, doch bracht van de straf vijf maanden preven tief in mindering. Cassatieberoep op levenslange gevangenisstraf ingetrokken. Zooals wij reeds meldden heeft J. P. Douwma cassatie aangeteekend tegen het arrest van bet Amsterdamsche Gerechts hof, waarbij hij veroordeeld werd tot le venslange gevangenisstraf, wegens moord en diefstal gepleegd te Amstelveen. Naar wij thans vernemen heeft hij dit cassatieberoep ingetrokken. TELEGRAMMEN DE L0NDENSCHE VL00T- CONFERENTIE. De zee-ziekte woedt voort. Het antwoord van den Japanschen minis ter op de compromisvoorstellen werd he den opnieuw tusschen de hoofden van de Amerikaansche, Britsche en Japanschc delegaties besproken. Dc reserves van de Japanschc regeering worden thans over wogen. Aardbeving op Sicilië. ROME, 3 April. (V. D.) Uit Syracuse wordt gemeld, dat daar gisteren gedurende een geruimen tijd hevige aardschokken zijn waargenomen, die onder de bevolking een groote paniek veroorzaakten. Velen vlucht ten naar de kathedraal en naar do kapel van de H. Lucia, waar speciale missen ge lezen werden om het onheil af te wenden. Ook in de provincie brachten de aard schokken schrik te weeg, doch do uitwer king der vrij hevige schokken viel erg mee. Alleen sommige zeer oude huizen zijn op eenige plaatsen ingestort. Vliegongelukken. PARIJS, 3 April. (V. D.) Uit Lyou wordt gemeld, dat daar gisteren een Fransch mi litair vliegtuig in brand vloog, naar bene den stortte en geheel werd vernield. Van BIOSCOPEN. City: goedgekeurd voor volwassenen. Trianon: Goedgekeurd voor volwassenen. Luxor: Goedgekeurd voor volwassenen. Casino: Afgekeurd. de inzittenden werd één op slag gedood en de ander zwaar go wond. Uit Darcares, waar zich een militaire luchthaven bevindt, wordt gemeld, dal een watervliegtuig door tot nog toe onbeken de oorzaak van een hoogte van 500 M. in zee stortte. Dc beide inzittenden vonden den dood in dc golven. De Zeppelin vliegt weer. FRIEDJRICHSHAFEN, 3 April. (V. D.) Hedenochtend half negen werd het lucht schip „Graf Zoppelin" na een rustnoos van 20 weken weer uit de hal gebracht. Het luchtschip heeft geen belangriike verande ringen ondergaan. Het omhulsel is <trak gespannen. Achter den passagiersgoudel is een nieuwe luchtdicht afgesloten clcctro- gondel aangebracht. In dezen gondel is een benzine-motor ondergebracht voor het op wekken van eiectrischo stroom voor dc verlichting en do radio. De kleine propel lers zijn verdwenen. Hot hoogte-roer is iets verbeterd en versterkt. Te 8.35 uur is het luchtschip opgestegen. Aan boord bevinden zich behalve de bemanning s'echts leden van de werf. Do tocht zal eenige uren du ren en wordt als proeftocht brschouwd. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 3 April. Groentenveiling „Lei den en Omstreken". Per 100 stuks: Bloem kool I 912. Roodckool 1220, Savoyc kool 1222, Pieterselie 13, Prei 2.2Ó—3.30, Radijs 3.00—4.50, Kropsala de 4—10, Selderie 1—3; Per 100 kg.: Kroten, gek. 7—9, Witloof 12—16, Pos telein 253*8, Spinazie 612, Uien 2 2.40, Wortelen 815, Spruiten I f 30 33, Spruiten II 2530. GOUDA, 3 April. Vee. Aanvoer totaal: 3331 stuks, w. o. 307 slacht varkens. Vette 3435 cent, Londensches 3233 cent en Zouters 3535.5 cent levend met 2 pet. Boter. Aanvoer 2122 ponden boter. Goeboter 7585 cent en Weiboter 5570 cent per pond. Handel matig. korting; 707 magere varkens 30—35, 1522 biggen 1826, 12 runderen 275375, 956 nuchtere kalveren 9—15, 9 schapen 3540, 18 bokken en geiten 37. Han del matig. Kaas. Aanvoer 223 partijen. Met rijksmerk le kwal. 4045, idem 2de k\y. 34—38. Handel flauw. Eieren. Aanvoer 570 partijen eieren, kippeneieren 4.00—5.50 en eendeneieren 4.005.00 per 100 stuks. Handel matig. ATELIER R^WECK Een ij\wige/ gevraJHfcl MODES. Voor direct I gewaagd een Prima Vfcrluopster rlemmerstraul 8586 circa 14 jaar kantende fict ion. - HUNKEMöLLER LEXIS, Brecstraat 39-101. 9225 gevraagd voor paildferen en kastwerk van pifnjfi en or gels Adres: Piaifcf en Orgel- handel L. H.JJ.BRIJNEN Turfmarkt 7. p J )or enk; lichte iiantoorwer^ffuinheden wordt gevaagd^en jougen, die de schoHjrTieeft verlaten. Veel vrijö^ nJvLom desge- wënschtyfessen te^olgen zich vJor kantoor tcS^ol mei^Brieven ouder nO btfreau van dit blad. U vindt thans op de Bonbons, SuikerjL elijke wijze BIESiOT's Fijne Koek- en Gebaksoorten, Chocolade, Èmede Paasch-ArtikeEen in groote verscheidenheid en alle prijzen geëtaleerd fent per ons j BRUIDSUIKERS vanaf 10 ct. per ons, 20 ct„ p. Va prnd cent per ons 1 BISCUITS vanaf 8 ct. per ons, 18 ct. p. Va pond FAFELTJES vanaf 12 ct. per ons, 25 ct. per Va pond, enz. enz. BIESiOT's Fijne Bitterkoekjes thans 14 ct. p. ons tt Z E^JSSBSÏ Een ons Bitterkoekjes Cadeau N.B. VOOR PASCHEN vindt nog de OPENING plaats onzer NIEUWE WINKEL - DOEZASTRAAT 13 &OESCJES vanaf 10 cent BOÜBOUS vanaf 12 cent GEVULDE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1930 | | pagina 3