„TRIO" 8% 10-Jarige CORRE Obligatie-leening TRAMWEGEN DER STAD HAGEN NAAIMACHINE I Alleenverkoop voor Leiden en Omsteken 1 VERKOOPING tnnmmöEna WOENSDAG 12 MAART 1930 DE LEIDSCHE COURANT TWEEDE BLAD PAG. 8 N. V. LEIDSCHE SCHELPKALKBRANDERIJ HEERENWEG 25 - TELEF. 1861 LEIDEN Afkomstig van de Eerste Nederl. Cement-Industrie te Maastricht HOOGSTE GARANTIE DONKER VAN KLEUR STEEDS VARENDE LADINGEN I WAGONLEVERINGEN BINNEN 2 DAGEN jllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'llllllllllllllllllllllllll Handelsinformatie-bureau vraagt voor OEGSTGEEST (wonende aldaar), een voor het verstrakken van tianlelAnlichtingen (op provisie basis). Br. met irftv. inr omtrent werk kring. leettild. refer, ene onder lett. H. 1. Adv. Bur. Rokin 81, Amsterdam. C. 7700 groot f 2.500.000 (waarvan thanq wordt aangeboden f 1.250.000) ten laste der (Hagener Strassenbahn A.G. te Hagen in Westfalen) De leening is verzekerd door een eerste hypotheek op goud-basis met garantie van de STAD HAGEN (Westfalen) Oudorgoteekcndo bericht, d»t. op DONDERDAG 13 MAART 1930 van do» voormiddag: ving op bovengonoem f500.te haren Jrtfnt De stoHjfig moet 'hiedeq met rente vanaf 1 Mi Bij overteekening zal ponds-go wijze gesohie gs 1 uur, lo inschrij- stikken van f 1000.en pCt. Woensdag 19 Maart 1930, toewijzing zooveel mogelijk ponds- i, terwijl hot reoht voorbehouden wordt, om bij toewijzing inschrijvingen geheel of gedeeltelijk zonder opgave van redenen i^iet in aanmerking te nemen. Coupons en lossingen zijn betaalbaar te Amsterdam, zonder aftrek van eenige tegenwoordigo of toekomstige Duitsche belasting. De leaning is verzekerd door een oorste hypotheek op goud basis "op do bozottingon tot het bedrijf der Hagener Strassen bahn A. G. behoorend, zooals het gehoole tramwegnet, elec- trischc geleidingen, rollend materiaal, huizen, grondbezit, etc., waarvan de totale waardo blijkens taxatie 20.012.895.91 R.M. bedraagt; deze taxatie is gecontroleerd door den hejj^ K. Stoffels, hoofdingeniour der Gemecnte-Tr»m vau Am- .stcrdani. Daarenboven wordt de volle uitbetaling dezer hypo theek gegarandeerd door de Stad Hagen (z.g. Ausbietungs- garantie). De officieele noteering ter beurze van Amsterdam zal worden aangevraagd. Exemplaren van het prospectus en inschrijvingsbiljetten zijn bij ondergetcekondo verkrijgbaar. Damrak 80-81, Amsterdam Zoidblaak 4 - Rotterdam Nog zoo goe&j ajf nieuwe Singer eiken j^kad-iraj ma chine, mei ole*tr. licit, kan geheel geslotof eij gebruikt worden voor tttec'^tyl. Spot ijs f 95. BrieVbn ba/eau van 5 POND^ extra zoete Ven^t of zure appelen 35 ct. Mpesgiudren. 65 ct. Handgouc»-en/T83 ct. 4 Citroenen 10 cE ^Sinaas appelen 25 ct. f 123 HET DUtf P.K. Koorsteeg 11 Tel. 22 GELDBELEGGING. rptm Bericht van Inzet Bij do voilinj 1930, gehoude MARKUSSE, tien, van Huizi Leiden, zijn 1. Heore^h straat 37Xop 2. H/s Dttril °P Jj 3. Huis KbJfri 24, op T Alslag Vrijdag 14 /laart 1930, 's avonds ljutmr^in het Notarishuis a. if/Hoogewoerd te Leiden. 7614 Maagversterkende Slijmafdrijvende Pillen van L. J. GROOTENDORST APOTHEKER - UTRECHT zuiveren 't bloed,verdrijven gal ca slijm en Aiovordercn don goeden stoelgang. Zij werken wacht, jOndcr kramp, of ocnigoMiacloéligo gevolgen, zoodat men,in.staat blijft zijn gewono bellieden te ver richten. 3532 str. 70; i'a. Dijklik|s, Hoog st r. 5C. Christiaan^e en bij J. Vrtjenhoek, HaarLstr. 117 Wacht U voor namaak. Eischt merk „GROOTENDORST" R. K. MEISJE Gevrangd voor zoo spoed Ik mo gelijk een nel H K. meisio. vooi tine en nacht. Adres Movr NA GEL. Volmolenernchl 6 8401 DAGMEISJE riovrnnRd met I Apiil in klein gezin, oen net R K meisje voor tien dag Van gnodo g®eiiigvn Zondags vrü Brieven 8409 Bureau van dit blad. DIENSTBODE Gevraagd met Mei. ©eoj aanko mend R. K. dienstbode, voor dag of dag en nacht, molk ifcjci weg. bij S N v d. SALM. Kwaak 15. Oegstgeeat 8179 Terstond gevraagd een" nette R.K. BOERENKNECHT beslist goecLJiunnenda mel ken. Adretf^N. C. DlilJV£- ST1JN, Loozelaan 10,|Lgés- duinen. *-^626 Gevraagd een NETTE DIENSTIM DE met Mei of ecrJe^ rli k loon en huiselijk vedet?cr. Ji a. J. VAN VEULEN', Ct 1 en Speeltuin „Do Knip", (Voor- schoten, Kniplaan 2. 7638 NET MEISJE Terstond gevraagd een nuf meis je. niet benedon do/ifj j;Jir. voor halve dagen, ade werken en VusbC Schoolstraat/TO B, VooJ 7706 DAGMEISJE Gevraagd voor direct eén dag meisje of hulp in do Huishou ding (voor den dagi. grer^^in- kelwerk. Maison PIJLCOU TURIER. Breestraat lt. 8415 NET MEISJEy gevraagd, voor hulp houding, ook genegoó behulpzaam to zijn/Leeft ij 18 jaar Adres.'C J.(^ LEEUWEN. SchoolstraaJ Voorscholen. NET MEISJE Govraagd te Noordwijk a Zee. voor spoedigo in dienst geding, in klein gezin, een net rtilis'e (HolL of Duitsch). zolwllndig kunnende koken en netjo.-y wer ken en v g g v. Loon P week Brieven no. 8373 Bureau van dit blad. DAGMEISJE Govraagd net dagmeisje, voor dag en nacht Huln vau werk ster aanwezig. Haarlemmer straat 268 8435 DIENSTMEISJE Gevraagd net dienstmeisje of werkster. Donkersteeg 5. 8365 DIENSTBODE Govraagd een flinkty dienstbode, voor den dag of dog om nacht, bü F DIEREN./e BinluMktest- grncht bij do Sj"ntionsw« (Jtal- houdorij). y V.,"-'1 DIENSTBODE Gevraagd voor nu of later, een dienstbode, van goede getuigen voorzien, liefst voor dag on nacht. Zoeterwoudscho 65 8421 NET MEISJE gevraagd voor heelc of halve dagen. Adres Haarlemmefstr. 68 8419 R. K. MEISJE Er biedt zich aan eon, nel R K. meisje voor dionstbodf of werk ster. leeftüd 19 jaar. vcv- Brieven no. 8411 Bureau van dit blad. A NETTE MEISJES Do Stoomwasschertj „Do Witte", Utr Jaagpad 121. vraagt nette meisjes, teven hoog looitr naar bekwaamheid. Aanmelden Hon«o Riindijk 107 8427 DAGMEISJE Mevrouw TIMMERMAN-LONG Juffcrmansstraat Duiven voord o- etraatj 80. Oegstgeesl. -maagt voor direct ecD dngmeisje. 8353 NET DAGMEISJE gevraagd VELTMAN? _^^L*ge Rijndi'k 908437 HULP IN DE HU'SH°UVNG Gevraagd, eon nol flink mois't-, voor d. en n voor all® voorko mende werkzaamheden. good loon. huiselijk verkeer gt hulp voor hel ruwe werli/^alimrkt 12. Tel. 1782. Leiden 8371 R K. MEISJE Gevraagd een not R. K meisje, voor dag en nacht, van g. g voorzien Loon 35 p in Mevr. REEKERS. BreestraatJr. 8387 DAGMEISJE Mevrouw C MULDFTi I Marediik 149. vraagt een notMinameis:e leeftijd ongeveer 16 8397 DIENSTBODE Mevrouw WESTEN ^Haarlem merstraat 119. vraag!'voor di rect. wegens leleurstelITni^ c n nette dienstbode, v. g. zelf standig k. werken. 83*19 GEVRAAGD Fen flinke juffrouw \oor huis houding en kinderen (intern). Tevens een net diensimeis:e voor lommerstraat 79n 8389 VRIENDIN a Net R K moisie zo Jet netto R K. vriendin it^ozl van een fiets, niet 'uil*? jaar Rrioven no. 7714 Buwofl van j dit blad. v 1 GEVRAAGD nette R. K. Loopjongen, i bcneJen 14 jaar. schikt om kantoop^erÜKaam- heden te vernemen. v* LAAN, Voorhout. BOERENKNECHTJE iI i en R K. ^boefatx- knechtjo. best eischte. bij J. "X\\yf d. E/ Hooftstraat 106. Alpben Rijn. R. K. KNECHTJE Gevraagd met Mei of eerdt n a.nif.ir11n1 I:tn-cblje. kunnende melken, jaar. bij TH OOST Noord wijkerhoul. LOOPJONGEN Gevraagd een nette loopjongen, goed kunnende fietsen. Adres F FiSSER. grossier in eit'tei). Jan- vossonsleog 73 b. d H^srlem- merstraut. 8417 HUISKNECHT-KELLNER Gevraagd een netto jongeman, als buütknecht-kellner, 'in bur ger cafó, intern, van zeML^?oede getuigen voorzien Brieveo^no. 8359 Bureau van dit blad: BOERENKNECHT Gevraagd een R K boerenknecht best kunnende melken. Iijj C A. DOESWIJK. Lcidschew^ 104. Voorschoten. 8429 SCIILD7RSKNEQ gevraagd geruin I' J SOETERU> waart. KANTOORBEDIENDE Voor direct govraagd .voor lich te knntoorwerkzaarnfiQÖ'Mi in winkelzaak. net jdngmensch, leeftijd pl m 16 jaar Goed hand schrift veroischt, oonigt^Kbnnis van machinoschrijvon adwenscht. Brieven no. 8355 Bureau van dit hlad. H.H. BANKETBAKKERS Bio-H zich aan tegen hfcjf Maart bekw 2do bediende, bekend met do kokerii v g g v BrioP^n J v H VOOR EN P*. W >f v d. REIJDEN, N Rijn 43. Leiden. 8343 MANUFACTURENZAAK ter overname gevraagd Briev;n no. 8361 Bureau van dir blad. VERLOREN Ie Hoogmnde. een pak u dende oen blau Gelieve dit bij d do Leidscho Coui bezorgen. lts. WASCHKNECHT Dn Stoomwasscherij „Do. Witte", Utr. Jaagpad 121. vraagt een aankomend waschknechn Zon der vakkennis onnoodijF^^zich aan te mol len. 8425 Schilderwerk Schoonmaak Do ondergeteekendeu bevelen zich beleefd aan. voor Jiqt uit- n-ln schilderwerk, be- on enz tt meest concur reeronde Eiken en grenen spoprhiulz^n, zware felefoou- v. d. PLOEG. «193 irisselbout palen, bij P. Oud Ade DROGE BAGGER Te koop een staal droge hjuigor, aan goed voorwater gelden, bij Gebr. E. on D. ELSTGEESJ Roelofarendsveen. BURGERHUIS Te huur een mooi by naast de R. K. kerlg gen bij bet Kerkbi n end ijk. gem. Hazerswouifl 7082 DDUGLAS-MOTOR Te koop aangeboden goo pend Douglas-motor, 2 cyly 4 P.K., electr. verlipmin schijnwerper. riem accu en ü/b, prijs 1 Te bevragen: Jan Nieuwcnhui zenstraat 18, Aiphen a. d. Rijn. 7702 RADIOKAST Te koop aangelioden door meu belmaker. een massief (liken lon-radiokast Queen massief (liken sa- Queen Apnomodel snakt voor elk* toe- wordt pa» gemaakt vottr elk,P stel Alsmede een losjju^^ider- BURGER'-tUIS Te koop of te huur. een net derhouden burgerhu Zilk Noordwük< R K kerk en bij den agent KORT hl Rfi-rtweg 2. Noordwijkerl 7540 PIANO Een prima Duitsclie krui ge piano aangebt met volle garantie in huurkoop W BAHNJNG, Ourlc Singel 16 Stemmmfi-opa- reeren, verhuren. Tel. 2858. 8375 Iscbe kruisijiari- loden voorp 290. io DesgovyTnsclil W BARNJNG, JONGE HENNEN Te koop Witte Leghorps van prima afstamming, prachtbees ten. Patrijs Leghorns,, Boercn- hennen allo aan den leg. Ook inruilen Eokhanen. Konijnen, enz. J. NOPPE. Kruisslnj^t 17 Duiven te koop gevraawl* 8383 KOOPT UW VERF op de markt. „CONDOR"' verf- fabriek.- Standplaats ildcren Zaterdag tegenover het fbntpin. 8333 GROENTENZADEfi Bloemenzaden enz.^uiMitli door het vroege seizoenr nu Veals ge zaaid worden, lt/de besti kwa liteiten verkrijofiaar bij: IVl.lE- LAND's Zaadhandel. mjeuwo Rijn 50. Kunstmestsoortcm 7650 hangen, witten enztegen de reiende prjfr.en. C. J. SÏNGELING. Duivnbodc- straat 12. TH VOGDEGEL, v d. Duinstraat 22. 8357 Kunstmest Turfstrooisel GEBRS DEN HAAN tj/Bii«3- burg, Tolofoon 3 Icverenjnetfctij- gend succes. uitsluiLgni irm de besto kwaliteit allo aöorte^i wnst meststoffen, fijny turfstroJsel, pocderfijno Li tij/ii rgsob^Kalk- mergcl en schelpkalkbloem, in 25 Kilo papieren zakken. 7682 LEGAARDAPPELS Te koop legaardapp^ spruiten Due of Yo RRUSSEE. Valkei Katwijk H.T.TCp^ftL nooGC wo^pqp ioo f KUNSTMEST. voor uwo groenten- tuin moet nu gestrt VLIELANDS Zaatf wo Rijn 50. PIANO Te koop eon piano, van toon merk „Siio"1 voor don prijs van A zien en bevragen E/66. I 7678 PAKHUIS Godecllelok te huur: ruime Ie étage: volop daglicht: geseltikt als werkplaats, p. werk £50, gelegen Schoolsteeg 11 Gerecht 5. SPORTARTIKELEN Ruime keuze en prima kwalitei ten in sportartikelen en aport- kleeding. bij MEIJl^AMP'a. Sport- en WapenhandeC'-'Wou- wensteeg Leiden. Jongens-voet ballen compleet vanaf* iNWI Groote voetballen no. 5*^anaf 6 75. Telef. 2799. 8431 H.H. VEEHOUDERS Gelegenheid voor het u>:idf! 6 bokkelingen of j bü de Wed P. Ka/rErt Langcveld, Noordf^jkcrhouV 7686 f 50 PIANO f 50 Wegens omstandigheden te koop notenhouten piano, toon. voor slechts 50. staande salonpathc ÜYÏovens icfolln mot 60 nummers. praclitslljJtJ 40. 8377 Burcai oat^. va KINDERWAGEN- en poppenwagonkappon over trekken Rpgenzcitljcs, /^ekleo- den en opschilderen van\ Wiidcr- wagens Leerdoek en /uiWlcrwa- genhand p M. en a|o^/epara- ties aan weg 17a GRASZODEN Graszoden te koop bij gnbote en kleine partijen, tegen coécurree- rende priizen. bij J J PHI- LIPPO Parkstraat 15a>W. v d. BERG. v. d. Helmstraat 1. 8381 MELKVEILING LEIDEN Diegen on. die hun melk 'Yen- schen te laten veilen. gJièven dit op te geven aan het iLftoor der Groentonveiling. Bootimnrkt Leiden. De molkvciling w yi» ge houden 's Maandagsavonds ze ven uur. 8347 KUNSTMESTSTOFFEN VAN VLIET A MFNTTNF. Rijn en Schieknnaal l.eiden T®l j428 leveren uit voorraad nllf .voor- ten kunstmeststoffen. scherp concurrccrende fffijzen SALONPATHEFOON f 1.- Voor onbesproken pers pracht Salonpnthefoon m 24 vanaf 1 p. week: door mooie Pathéfoon m 20yfufn,n 12 50: mooie Dra mot pon met platen 7 50 Prinse.i^M^fliel- m:"nslraat 35 a d Heorenslrmt 8363 KU'KENS 30 CENT Prima afstamming wekelijks cenigo duizenden af te geven uit onze 10.000 eieren Ne®rlown"- centrnle. Kunstmoeder kuikens 8. mot Kléok Sluis' opfokvoer. Clevel/n' fokvoer. kuikenzaden tarwe Caroussel en karb« moeders enz. Voeder- en dr»nk- bnkies Broedsche kippen ee vraagd. 8405 :pt" NAAIMACHINES Sineer. Neumann. Gritznj 50 Koopt bij den vak] dan is men gewaarb zoodanig 45 jaar wcrl adres voor rennrnli'- ziin vak WFSTDORR^T Co. >forsch8trnat 56 8395 KUNSTM'STB GEBRS DEN burg. Telefi jaren samengesj^rle kun ting véttr Gladiolen. Ion en alle soorten grr.enlen, voor elke grond'Oort Adressen van tevreden gebruikers ruim voor handen. TV-' i nppc- HYPOTHEEK^-^ 15000 le hypotheek1 jjevraagd op solied winkelpand. Itefst van particulier. Brieven np^8Ï33 R,,aac" van dit blad. KIPPENHOUOERS! Legnesten tegen eierpikkers. grit voor stevige schalen Eggsmeal ochtend voer. kunstkg4-ppls 10 p. 1. 100 p 9: rfeeit proef, alles wordt thui:-beidrfcd Aan bevelend GROENEVFHJ). Hoogl. Kerkgracht Tel 2590 Ji**PHer- hakken 1. drinkbakJrifn 1.25. 8407 Alle le rangs merkep 20 tot 30 pel goedkonper. Gel fuwle. 10, 15. ƒ25. 6 jaar gaka^tie. Gra tis zichtzending. reparaties spoe dig en billijk Ook ahn-^ huis. Vanouds van 1394.<^^ISSER, Haverzaklaan 8. b. cl. Stations weg. Leiden 8423 KOOPT UWV&R1JWA3EN ook in uw ba«rig m\\ Drogiste/j ofc JONGH Verfhandel MWuwe Rijn 53 naast St. Franycus Liefdewerk NJP. küB— SCHOONMAAK Uitstoomen of verven van pluche wuilen, katoenen ery-tinnen gor- dijuen, dames- ex* Iheerencos- tuums. is stuomvenérij ..NE- DERLAND" Vuur/ iegelijk en nel werk. goedkocipér en vlug ger dan ieder andecx^el. 1325. 8413 Fa. I. ZANDVOORT Leiden Oude Vest 55. P K Koor- steeg 26 Oegstgei\st\Kfmponder- slraut 87. Noordwijk Kerkstr. 5. 5 pond runderlappen 2 75. 5 pond riblappen 3^5, 5 pond sncklappon 2 00 moedworst 0 35 p pond S 8367 f 38 RIJWIELEN f 38 2 jaar garantie Gebruikte da mes- en heerenrijw ieh-i» 8. 12 tot 27. Transport 35 en ƒ25. Tandem 35. alle /»el gerantie. Bij het oudste oti degelijkste sowfA daal 93. Tel. 2837 adres Fa. DUSO! 17. EVEN LEZEN Heeren bezoykt ortze modern in gerichte Heerensalon, meest mo derne inrichting bediéxjing uit sluitend door vakkuhdig perso neel Haarsnüden 35 iet. sche ren 15 en 20 ct MAISON MAR CEL. N. Rijn 54 to.^eKarno- melksbrug. Tel. 2768^41 8291 TE KOOP netto ruime wo nijgen, vóór cn achtertuin, gapegen aan het Juüanapleu) lp Noordwij kerhout, voor pl.]|^T3ö00. Te bevragen W. J. DRIES SEN, Heerenweg 106. 8043 Fa. I. ZANDVOORT Leiden Oude Vest 55. P K Koor- steeg 26. 0eg6'geest Kcmpenaer- straat 87. Nourdwijk Kerkstr. 5. 5 pond rauwe reuz|l 2.50. 5 pond dik spek 2.20. 5 pond gesmolten rundvet Car- bonade p. p. 65 ct--^^ 8369 WEILANDBEMESTING Nu reeds kan men op wei. land en bouwland eah kaJk- mergel, kalizouU^nf ahoinas- slakkenmeel-bexfiestiiK 1 tt»e- passen om &y meest/guJs'jgo resultaten Aq kunlen J ibr- wacbten. "Vraagt fJi/oilpLve en inlichtingen. GEvrt. DEN HAAN, Rijnaburg, tel. 3. OPRUIMING van Spiegels, Schilderstukken, Omlijsten van playwr) en foto's. latwtl en foto's, vérl/agde prij- u /„DE CON- zen Lijstenmakerij CURRENT", Haatjglbmersi raat 62. Telefoon 8127 R.K Var van Kraamverzorging zendt in Leiden en OmstrekeD gediplomeerf'e Kraamverzorg sters \-oor dag- en i»achtverple ging In Leiden oo| ^ükverzor- einc meermalen daags Bureau Bnerhnnvestra.it 30 Spreekuur 10— 12 uur Donderdags alleen ar. 2 4 uur 8015 TURFSTROOISEL ENZ. GEBRS. DEN HAAN te Rijnsburg, leveren luipduitend in de boste ,kwilde» fijn Turfstrooisel /now hlcAjnbol- lendek (spe/alo |tfialin| en sorteering)/ ipieth/orn's Sluik; po/derfijrfl Hjpburg. sche KAlkmergJ; Schelp- ka Ik blown, en alle soorten kunstmeststoffen Het oud ste cn meest betrouwbare adres!! 5882 AbonnsmDntskleedjnp» vanef f 10 per maand ver krijgbaar. Costuums o maat vanaf f45. CHR. v. EY^EN, "--eweT 28. 7563 L. AMMERLAAN Kleermaker, Hcejcp^t^. bericht de onUrffigst jjtr. nieuwste stpffen vcflt &j, teino^o vrugjM zoo merkelijk tijdigcJ ol ling met vrijen leven«^ Minzaam aanbevelend. het eefd ^tel- itijd. H ITTETUIG EN Groote roorr. nieuwe hitte- tuigcn, prijzen vf. f 10 com pleet. Bij RRUKSf. Middel weg 32, bij d®\ hooigracht. Vrijdags stanrfpllats^ 1 Veemarkt. tegen Marktkantoor.^-»^ 80S5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1930 | | pagina 8