k, Ï.jUHEK 10e Siofiiiier-CeHtrale Nouveautrfwbr Avondtoiletten! Het Huis der Stoffen! VERHURING Houtverkooping INZET VERK00PÏNG Het A. fft. VAN DER EERDEN VEILING VERHURING STEUNT DE KATHOLIEKE PERS ZATERDAG 7 DECEMBER 1929 TWEEDE BLAD PAGINA 3 NED. R. K. VOLKSBOND (Afd. Leiden). (Secretariaat Leliestraat 7.) Maandag. Rechtskundig Bureau van 6.30 tot 8 tnjr, Bondsgebouw, Steenschuur 15. Van dit Bureau kunnen gebruik maken alle R. K. ge organiseerden en zij, die behooren onder het Gewest Leiden. Om gebruik te maken van Rechtskundi gen bijstand wordt men beleefd verzocht op tijd aanwezig te zijn. Dinsdag R.-K. oudersavond in de Kleine Stadszaal te 8 uur ingang Aalmarkt. Woensdag. Ledenvergadering B.-K. Overh. Personeel „St. Paulus", 8 uur. Donderdag. Ledenvergadering R. K. Bouwvakarb. te 8 uur, zaal 6. Donderdag. Openbare verloting voor 't Mgr. Mulsaersoord om 7.30 in zaal 1 en 3. in het Bondsgebouw, Steenschuur 15. Dónderdag. Ledenvergadering voor het Spoor- en Tramwegpers. „St Raphael" te 9 uur. Vrijdag. Repetitie R* K. Gem. Zang- vereeniging Pulchri Studio te 8 uur. Tevens aanmelden nieuwe leden. Zaterdag Spaar- en Voorschotbank 78 uur. Sluiting kantoor precies 8 uur. Bibliotheek van 7 tot 8.30 uur. Eigen Huis van 8 tot 9 uur. iNTERPAROCHIëELE ST. JOSEPH'S- GEZELLEN-VEREEN1GING. Zondag 8 December is onze groote Ge zellen vader Adolf Kol ping geboren. Feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Door zijn H. Paus Pius IG is aan de leden onzer vereeniging een volle aflaat verleend op de gewone voorwaarden. Zondag is de zaal geopend van 12.30 tot 2.30, en van 7.tot 10.15; verplichte bijeen komst van 8.15 tot 9.45. Om 10.15 uur wordt de zaal gesloten. Van 1 tot 2 uur zitting St. Josephspaar- kas in de bestuurskamer. Van 1 tot 1.30 uur bibliotheek. Na het Lof prijsbiljarten. Maandag bijeenkomst voor de leden van 8 tot 10.15 uur. 8.15 uur onderlinge Damwedstrijden. Dinsdan 8.45, uur verplichte Maandver gadering rfd. Gezellen. De presentielijst moet geteekend worden en tevens zal de Eerw. Vice-Praeses een inleiding houden, waar allen wat van mede kunnen dragen. Allen op tijd aanwezig. Woensdag 8.15 uur repetitie Liedertafel „Sebastian Schacffer", Donderdag bijeenkomst voor de leden van 8 tot 10.15 uur. Van S tot 9 uur in de Bestuurskamer zit ting R. K. Arbeidsbeurs voor Jongelin gen. Te 8.15 uur recollectie-oefening op de als kapel ingerichte bovenzaal. Allen present, ook diegenen die voor het eerst de Kerst- retraite zullen medemaken. Na de recollec tie enkele mededeelingen aangaande de a.s. retraite. Vrijdag 8.30 uur repetitie Symphonic „Frans Schweitzer". Zaterdag bijeenkomst voor de leden vaas 8 tot 10.15 uur. 8.15 uur kegelclub „De Poedelaars", lederen Zaterdag van 8 tot 9 uur is de Leesbibliotheek geopend, uitsluitend voor de leden en donateurs der Vereeniging. lederen Zondag van 1 tot 2 uur zitting van de St. Joseph's Spaarkas in de be stuurskamer. Verdere mededeelingen: Het Bestuur dor Retraiteclub St. Clemens Maria Hof- bauer maakt bekend dat Donderdag a.s. te 8.45 uur recollectie wordt gehouden. Zater dag 14 December begint ieder Retraitant voor zich een Noveen voor het welslagen der retraite. Zondag 15 December te 8 uur in do St. Lodewijkskerk Algemeene H. Communie. Zondag 15 December begint de Sociale Cursus in de Katholieke Maatschappijleer. ST.-PETRUS-PATRONAAT. Zaterdag. Leesbiblotheek van 89 uur. Zondag half 5 uur Patronaat voor beide afdeelingen. ST-ANT0NIUS-PATR0NAAT. Zondag, half 5 Godsdienstonderricht, waarna ontspanning. Maandag 8 uur bijeenkomst Gezellen. Woansdag, 8 uur tooneelrepetitie. Donderdag, 8 uur, bijeenkomst Gezellen. Zaterdag 07 uur biblotheek, betaling van contributie, gelegenheid tot sparen en retraite nfonds. MEISJES-PATRONAAT (Parochie 0. L. Vr. Onbevl. Ontv., Hartebrug). Pietcrskerkkoorsteeg 15. Zondag om 5 uur Godsdienstonderricht, van 5.306.30 uur ontspanning, Pieter- kerkkoorsteeg 15. Maandag van 7S «uur repetitie tooneel. Dinsdagavond naailes voor degenen die de vakschool niet bezoeken; van 78.30 uur voor de meisjes jonger dan 15 jaar; van 8.3010 uur voor de meisjes boven de 15 jaar. Woensdag van 78 uur repetitie voor de zangafdeeling. ZITA-VEREENIGING Pleterskerkkoorsteeg 15. Zondag vanaf 2 uur zijn de zalen ge opend voor de Hollaudsche en Duit-sehe meisjes. ST. AG NES-MEISJESPAT RON A AT. Meisjespatronaat. Maandag voor de 3de en 4de afdeeling naailes van 7 tot 9 uur; voor de lste en 2de afdeeling naailes van 7 tot kwartier over 8 uur en Godsdienstleer van kwartier over 8 tot 9 uur. Dinsdagavond van 7 tot 9 uur naailes voor de 3de en 4de afdeeling. Donderdag geen lessen doch 8 uur St. Nicolaasavond met bioscoopvoorstelling (ingang v. d. Werffstraat). Alle meisjes worden verzocht uiterlijk 8 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot sparen op Maandag avond. J ÜEOEÜ GEOPEND voopnretn.'& SW!ER Jvi IC©SiE¥AARSTf^AT lA TeB, 2349 Verkoop van alle merkefr^tofzuiWs en Boenmachlnes. Inruil verouctowip.jaacfiines. (j 246a Speciale verhuur- en reparatie afdee'ing. AM OER CRSFl Load- eri iripi i Zifiljwerier Aanlèfc van aGas^/en leiding Lei-,* Houtcemei Cemen%:iVlasti* - Dakbedikking met veeljarige garantii tèter- NOONDWBJK. VERHURING voor don tijd van 10 jaren, van het land genaamd „DE 14 HOND'Vin 4 perceelen: Perc. Vtev} groott\ van pl.m. 78 arengel£gen iGg|n het land genaamd „de Hohd". Perc. II ter ^ropttcl van pl.m. '6 aren, legen den oogen^df*auvjf en ^Perc. Ill -tor gr|ot^ van pl.m. 2i aren/ gelegen' tegen de oogeD. nijp Honcf. Perc. jV ter grootte van pl.m 24 areri, gelegen tegen den Pauwen tuin. Biljetten onder opgave van 2 so'.iede borgen in te leveren bij Koiaris A. B. TER HAAR te Noordwijk. vóór of op 16 December 1929. Condities en voorwaarden te vernemen bij genoemden Notaris TER HAAK. 4686 30 koi Allééi „adver- idig en Ier beleefd bveleg^, dat doet Huis te koon of te huur gevraagdA 0fcneden (drie) groote kamers, verder zeer groote tnln of gr,ond. Aan vaarden I vof 15 Abril. Prijs plm. t 900D.-.\ Br. bur. van ditblad onder no. 4752. 10 van het KERftELAND aan de Lejc|Bche Vaart te Noordwijkerhout, gr{jo\2.06.10 H.A., van dj^'/Pa.rije.hii? van den H^Ptóbcfr, vooj 5 jjaren, zoo Ket wor^t besffcma voor weiland, eql voor/ ftt jaren, zoo het W4sh4t 'bj/temd voor bloembollénteeTET in te gaan 2 Januari/1930. 4794 Biljetten onder opgave van 2 soliede borgen in te leveren vóór 25 December a.s., bij Notaris A. B. TER HAA*R, te Noordwijk. Adverteeren het verhoogt Uw debiet MANTELSTOFFEN TEGEN ZEER VERLAAGDE PRIJZEN; op het Landgoed „Wasser geest" onder Lisse, op Don derdag 19 December 1929, voormiddaos 10 uur/ pre- s, van: -jeep aanzienlijke partij zv/aqtitl gn light Eiken-'»' e^l&sclien- uibmuT rijshout, eif dln pfrtij rooide EilifdtiJsoomer^ Te beginnen bij „Den Om val", in den Lageveenschen Polder. Betaaldag 25 Juli 1930. Schriflelijke borgsteling verplicht. A. VAN PELT, 4778 Notaris. Notaris VAN.HAMERSVKLT te Zoetermetr ericlit, dat bij de veiling vW het woon- en wdidce]iiui</JAl39, met schuur en in 't dorp A139, met askuui/ en inrijpad, te Zegw^n^:..' zij»' ingezet: Pero/l o|>/f ldfö, verb, met f w/5, en perc. 12 op f 4500, verh. met fSOOjVi nog met f500; totaal f Afslag 11 December, des avonds half 8 "bij C. VEE- LENTURF te Zegwaart. 4762 Notaris J. WA GEM AKER is voornemens op Donderdag 12 December 1929, bij inzet en Donderdag 19 December a.s. bij afslag, combin. en'toe wijzing, telkens 's morgens elf uur, in het »Hof van Hol land" te Noordwijk, publiek te verkoopen: 4436 partjj eerste klas BLO groot 3- EEN WOONHUIS met zomerhuis, schuurtje, tuin en achteruitgang naar de Julianastraat, a. d. De Ruvterstraat no. 18 te Noord wijk aan Zee, groot 1 Are, 13 centiaren. Betal. kooppenningen per ceel 1 en 2 op 1 Maart 1930 en perceel 3 op 1 Februari 1930. Nadere inlichtingen te be komen bij voorn. Notaris. BURGERSDÜK&ÜPMAHS Boekhandel en yfntiqdarlaat LEI DEP', NIElUpSTKEG No. I „TEL IJM 5ALr" TENTetmSÏE FACSIMILE R naar oude Prente^ gedurende DecemBT 4830 8 OPENBARE VRIJWILLIGE in het Notarishuis aan de Hoogewoerd te Leiden, op Vrijdagen 13 20 Dec. 1929, telkens des a-vohrls 7 uur, ten overstaan van Not. TROOST te Leiden, var/: 4836 met grooten den, en stinuif, weg no. f a Lefden^ groot 2 A., 50/c.A/ f Hel» ^>eri%el is verhuurd voor f i&L-/' per maand tot 31 Dec. 1929, en yóorzien van gas, water, ej/electr. lichtlei- ding. Gj^rffUasben f 29.25. Bezichtiging als gebruike lijk. Aanvaarding 1 Januari '30, met bijbetaling van 51/- rente van do koopsom van aanvaarding tot betaling, ziju- de 20 Januari 1930. Smbei" a.s.J zingt IOÉENBOS 'n „ZOMERZpRtf" zljnjld(el«ftdjes -ytntrée f I.plus rechten Wegens gi^te#belan^lelling|nu ro^ös kaarten verkrijgbaar bij v. ZWICHTgBrfestr.no 126enaan^/omcrzorg".Plaatsbèspr. 25 ct. Wij verminderde de prijzen der CONFECTIE STERK CONCURREEREHD. KORT GALGEWATER 2 TELEFOON 1137 Boerenhofstede TE NIEUWKOOP op Dinsdag 17 December a.s. om half 12 "Jjr in het^ynfé van mej. A. te Nieuwkoop, vaiy ec KAPff\kE BOERENHOFSTEDE te Nieuwkoop' in^dcd Ni^uw- koopschp^roldêr, ^abu hot dr^r^T^Latiw^frop en h-él sta- Tion, den Niouwveen- schen "weg, groot» 13.98.10 H. A., ten verzoeke van mej. de Wed. W. NIEUWENHU1ZEX En op Donderdag 19 Decem ber 1929, des morgens 10 uur Boelhuis .op gezegde hofstede, van: 17 uitmuntende melkkoeien, 3 pinken, varkens, rijtuigen, ma- chineriën, landbouw- en melk- gereedschappen, zoomede pl. m. 15000 K.G. best gewonnen hooi en mest. Notaris v. d. HEIJDEN. 4758 Mijdrecht publieke Dijkgraaf en Heemraden van den Polder Nieuwkoop, zul len op Donderdag 12 Decjy ber 1929, des voorm. ure, in het Logement Vliegende Pwrrd" t< koop, publiek vierhu HET GR/SGE fc VrjjQg^aart en in a»n- M'o wat oren, deh Pol de r- toebehoorende, voor den (ijd van vijf achtereenvolgende jaren, Ingaande primo Jan. 1930, de visscherij primo Mei 1930. Inlichtingen zijn te beko men bij den Secretaris der Polders te Nieuwkoop. Nieuwkoop, 23 Nov. 1929. Dijkgraaf en Heem raden voornoemd, P. KROON, Dijkgraaf. H. MOL, Secretaris. tuinland te huur Te bevragen bij: G VAN VLIET, Rijn en SchiekanaaJ, Leiden. 4481 BENEDENHUIS Een benedenhuis te huur, bevat tende kamers en suite, 2 slaap kamers. enz. Te Itevragen bij J. W. GODDIJN, Hooge Morsch- weg 84. 4559 DIENSTBODE Er biedt zich aan een r^fT«R.K.. dienstbode, zelfstandig fkiymen- de koken en wcr^n, 1 10 Noordwijkerhour of 4m«l|eken. Brieven aan den agena G. KOR- TEKAAS, Ruurtweg 2\j)(oord- wijkerhout. 4808 DAGMEISJE Mevr. TIMMERMAN—LONG, 'Duiveuvoordestraat 48, Oegst- geest vraagt voor direct een net dagmeisje. 4539 DIENSTBODE Mevrouw WESTEN, Haarlem merstraat 119 vraagt voor di rect een flinke dienstbode voor dag en nacht, z. k. w. 4569 MEISJES GEVRAAGD Voor Overslagkamer en Opma- fcerij Sajelafdeeling kunnen di rect nog ecnige meisjes geplaatst worden, ook als leerlingen. Aan te melden: kantoor Vestestraat 40—64. N.V. Textielfabrieken vh. GEBRS. VAN WIJK Co. 4535 BOE REND lENSTBODJr' Gevraagd een R. ^Aperen- dienstbodo met M of - etrder, bij A. DE JONGT Vrijhoef/Aar- landerveen. 4838 TER OPLEIDING Net meisje gevraagd. Atelier A. M. VAN DER EERDEN. Kort Galgewater 2. 4565 FLINKE WERKSTER Netto flinke werkster gevraagd roor Dinsdag en Vrijdag van 7.30 tot 12 uur. Loon 1.75 per Borgen. „DE BONNETERIE". Breestraat 128. 4571 GEVRAAGD Ben aankomend knechtje of leer ling, tevens een nette werkster reor de Vrijdagen, bij H. J. TH. HÏÏLSBOSCH, vleeschhouwer, Bassenheim. 4509 MEESTERKNECHT gevraagd voor een bloembollen- kweekerij onder Voorbout. Brie ven onder No. 4553 Bureau vau dit blad. SMIDSKNECHT Terstond gevraagd een smids knecht of vergevorderd leerling. H. v. BOURGONDIëN, Kerkstr. 36, Noordwijk. 4519 BOERENKNECHT Biedt zich aan een 1/derïgikne.cht R. K., goed kunuevJe melken en met alle boeeëhbekend, liefst omtrek /aen! Hffag of Noordwijkerh/lut. Bï\eveib letter W. agentschap Leidscbedjourant Alpben a. d. Rijn. 4788 SMIDSKNECHT Bekwaam smidsknep^lt gojraagd, goed bekend metyHoereiyveiïk en hoefbeslag. G. Y. WAAgDpRP. Ri,jpwetering. v-/ 4716 SCHOENMAKERS^NECHT Terstond gevraagd eèn schoen- makerskneebt. mïtjeJ kunnende werken, of vèryê\orderd leerling. M QT v. d. BE^T. Te Briltenstr. 56. Katwij^aan Zee. 4724 VERLOREN Zaterdagavond 30 Nov. juwee- len damesrlng, tegen hooge be looning terug te bezorgen Lan- gebrug 15. 4561 B00MEN TE KOOP 8 zware boomen te koop n.l. 1 willige en 7 iepenboomen, vlak aan vaarwater, bü M. VAN RUITEN. B. 444, Roelofarends- vcen. 4527 BURGERWOONHUIS Te huur of te koop burgerwoon huis. bevattende zes kamers, keuken, enz. Te bevragen bij J. W. GODDIJN. Hooge Morscb- weg 34. 4557 hypotheek land over- DUITSCHE PIANO contant gevraagd. Fr. brieven onder No. 4511 Bur. v, d. blad met opgaaf van prijs, houlklour en fabrikaat. OMNIBUSBRIK Gevraagd een 6olïde omnibus- brik k. z. o. k. liefst ronde hoe ken. Fr. brieven met prijs en omschrijving onder No. 4513 Bureau van dit blad. BLUTHNER-PIANO Een prima instrument, kruls- snarig, mooi van, toon. met langd. garantie, voor 460. W. BARNING, Oude Singel 16. Vert, van Philips Radio. Tele foon 2858. 4517 MELKVEILING „LEIDEN" Dinsdag a.s 's avonds 7 uur precies Melkveiling in de Vei- lingloods, Booramarkt, Leiden. 4551 TROS-CHRYS^NTEN Te koop een groofé partij tros- Cbrysanlen-struifen o4 soorten: Frankfeelt. D6s(l Qnjln, Witte Ster, Florijmig, ilri^ffant. No vemberzon. Buckfngh/m. Nor- mandi. Mon BlancZ/Hcrco. bij N. VINK, y&fftüovi. Zoeter- woude. 4774 DRIE EN EEN KLEINTJE Engelenbrug Lisse. Jfock aan koop van een groo*e par^ werk schoenen prima/met «roupon- zoolen vasj^ rf ijs fclMO, met bies en Jfeele Itiej^/^15. niets duurde/ Specialiteit e£ ruilhan del van gramofoonalaten 5 en 10 cent. 4110 HOOGE HOEDEN Te huur voor rou^~"en trouw. Zet bij zoo'n g(fcgenjleid geen antieke hoed .op law 'oofcL Wij verburen spWnler^meuwe hoeden voor 1 y. H. }F.x^ROSSEL, Heeren-modemag^ijnj Hooge woerd 109. x—- 3816 TUINEGGEkK" ers-kruiwajjfetrs^ in steeds^ifi voorraad igenmaiferij .van lAREND MULDER, Rijnsbufg. 4772 VERGEET DIT NIET! Garantie heeft dan waarde wan neer een vakman het geeft. Koopt daarom uw uurwerken bij den Horlogemaker. 4525 SALON-PATHÉFOON Door plaatsgebrek pracht Salon- Pathéfoon met platen 27.50 en pracht gramofoon met platen 7.50, bijz. reuzenkoopje. Prin ses Wilbelminaslraat 35 a. d'. Heerenstraat; ook Zondag. 4529 „BEE-CRUX"-ARTIKELEN a!s boksbandschoenen, boksbal len. kecpershandschoenon, voet ballen, enz., verkrijgbaar bij METJKAMP'S Sport- en Wa penhandel, Vrouwensteeg. Meest bekend als voetballen zijn: ..Ideal" 12 50. ..Eclipse'' 9 50, „Albiou" 8.50. 4541 PEULVRUCHTEN Te koop aangeboden vroege Veensche peulerwten, capucijn- erwten en doperwten. Voor zui ver- en echtheid wordt ingestaan Te bevragen bü J. TURK Lz., Stationsweg 460, Roelofarends- veen. 4545 KRUI WAGENHANDEL Probeer onze zeer solide en ge makkelijke mest- en aardewa- gens, tegen concurreerende prij zen, steeds uit voorraad te le veren. Aanbevelend JOH. DE BOER, Hazerswoude, telef. 10. 4533 TURFSTR00ISEL enz. GERRS. DEN Rijnsburg leveren ui de beste kwaliteit strooisel voor>^blo (speciale sorts>t<rinff Giethoorns' sluik, Limburgsche kalkme kalkbloem en alle .51 meststoffen. Het oudste en betrouwbare adres. HUWELIJKSFEESTEN H. L. VAN WEL, renraarkt 44, Ltfidel levert: uitstejrfnde 1 strijkjes or Jazz-bi mede beschaafde moristen. Neemt de geheele leiding ZITA-VEREENIGING afd. Leiden der R K- Vor. tot Bescherm, van Meines, Pieters- kerkkoorsteeg lór Logj^ voor 1 etrekkingzoekpudc# etCn^san- ten. Zalen vóór ^rgSlerjingen l eschikha.'jr Leesbillio'ioeli voor eiken leeftijd, ook JtuiftehJ boe ken. Maandag, Wpen^d/g en Vrijdag 78.30 's aVonds. 4776 SALON-PATHaFOON Te koop een zoo «jol als nieuwe staande PatbéfponJ 140 hoog. met 20 pintor/ te «Koritegen bij J. DIEMEE: Agent|anAit blad. Heerenlaan, Voorhcrai»* 4806 WESTLANDER te huur, gToot 21 ton, mot tocbo- hooren, zooals luiken, mast. giek. zwaarden, markels. H. HARLAND, Maresingcl 11. Lei den. TeL 664. Mooie roef. 4563 H.H. LANDBOUWERS Als u epn kunstmeststrooier noo- dig heeft, vraagt dan bij ons prijs en inlichting; vele adressen staan ons ten dienste waar we recd3 geleverd hebben. Aanbeve lend JOH. DE BOER, Hazers woude, Telef. 10. 4531 38 RIJWIELEN 38 2 jaar garantie. Restant rijwie len tegen lage prijzen. Gebruik te dames-, heeron- en kindor- rijwiolen 15 tot 28; Fon- gers 25, Burgers 25. Pont at pray 28 met vorsnollings- naaf met torpedo, alle met. ga rantie. Fa. DUSOSWA, Loven- daal 93. TeL 2837. 4343 BLOEMBOLLENKWEEKERS Neem dit jaar nu eprfs ®n proef met enkele bc^doj/ nitftw par tijen met on^u de/uindfc samen gestelde ku/straeibemJFling voor bloembollen, dan zelf oor- deelen en u bliijX gebruiker. GEBR. DE*-"HAANRijnsburg. Telef. 3. 4512 zoeterwznjde Het deken-numra/r bad ik ge steld op 8.8c e/j^r-^Avonnen door B/MUIftTER. ^Watertje. Beleefd >5anbe\\lentJ^' A. VAR- KEVISSER. 1790 NAAIMACHINES Alle merken en soorten 30 pet goedkooper. Gebruikte machines 10. 15. 25, 8 jaar garan tie. gratis zlchtzending. Repara tie-inrichting spoedig en billijk met 1 jaar garantie Ook aan buis. Vanouds van 1894. VIS SER. Haverzaklaan 8 a. d. Sta tionsweg. Leiden. 3567 BLOEMBOLLENKWEEKERS! Voor tulpen en naTtS^sen ge- brnike men een \yfledigci/ipskun- dig sam^ngestel/e kurtStmestbe- mesting 3P elke *«*tfr)soort. Uit strooien voor of na^/iet dekken. i\d/,ssen-i:antevreden gebrui kers ruim voorbanden. GEBRS. DEN HAAN, Rijnsburg, Tel. 3. 3768 DUITSCHE HERDERSHOND te koop met prima stamboom, wolfsgrauw. uitstekend karakter, zeer waaksch. vertrouwd bij al les. J. v. d. NAT, Morschstr. 25, Telef. 2441.1519 NAAIMACHINES Singer. Neumann. Gritznor, v.af 50, Koopt bij don vakkundige, dun is men gewaarborgd. Aks zoodanig 45 jaar workznara. Jo adres voor reparatie. Iodor in zijn vak. WESTDORP Co.. Morscbstraat 06. 4547 NOQRDWIJKEftHOUT Uw buis stoffpcro^i zoo dat de inwoners bun/fovi&ktiTtycid daar over getuit^/ ispwe! jtcmooiste reclame. Beleef(l>__j»fl.nbevelend: P. P. v. DENZEN. Havenstr. 32. 4312 WIELRIJDERS brand uw electrolarap niet goed? Laat u hem dan oons nazien, vakkundige behandeling. Prima batterijen 25 et., carbid p. K.G. 25 ct., pracht sliklappen 50 cl., handwarmers ƒ1.70, enz. enz. Reparatie-inrichting voor alle merken rijwielen. ERADES. rij wielhandel. Molensteeg 8. Wr -r het wiel draait. 4555 100 VISITEKAARTEN prima ivoorcarton, bodrnkt met naam vanaf f 1.25 m. enveloppen. Zij, die vóór Kerstmis bestollen, ontvangen nog een luxe draaipof^aod ca deau. A. A. VERHOOG, Pa pierhandel, Haarl.straat 29.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1929 | | pagina 7