BINNENLAND UIT DE OMGEVING UIT DE RIJNSTREEK STADSNIEUWS DE KABINETSFORMATIE. LOOPT HET MIS? Reeds twee keer werd gemeld, dat Jhr. Ruys de Beerenbrouck door H. M. de Ko ningin op het. Huis ten Bosch ontvangen was. Maar geenerlei bericht was daar bij gevoegd. Ontheffing van zijn opdracht tot formatie van een Kabinet, steunende op de Rechter zijde, kreeg hij dus nog niet. Maar of de zaak vlot verloopt valt toch wel te betwijfelen, merkt „Het Centrum'' op. En het blad vervolgt dan: „Vooreerst was daar het opzienbarend Hoofdartikel van „De Nederlander", waar in feitelijk geweigerd werd instemming te betuigen met eenig Regeeringsprogram. Men wil vagelijk steunen, maar feitelijk vrij blijven. Vervolgens de mededeeling in de bladen, dat deze week wel de Anti-Revolutionaire en de Katholieke Kamerclubs zouden ver gaderen, maar niet de Christelijk-Histori- sche. Daarna een artikel in „De Maasbode", waarin meer dan gezinspeeld werd op de vorming van een Rechtsch Minderheids-Ka binet, dus een Ministerie, alleen steunend op de Katholieke en Anti-Revolutionaire Fracties. Wanneer men dit alles te zamen brengt, dan krijgt men zoo 't gevoel: het loopt mis! De vorming van een Rechtsch Parlementair Kabinet is afgestuit op den onwil der Christelijk-Historischen, die wel in zulk een Kabinet zitting willen nemen, maar als Ka merfractie zich alle mogelijke vrijheid van handelen wenscht voor te behouden. Als dit alles waar blijkt en wij vree zen, dat het spoedig waar blijken zal dan betreuren wij dit in hooge mate. Het was thans het psychologisch mo ment voor de hernieuwing van de Rechtsche samenwerking. En verzuimde gelegenheden plegen ge woonlijk niet gemakkelijk terug te komen. Maar wat dan? Een Rechtsch Minderheids-kabinet? Wij zijn het met „De Maasbode" eens, dat dit dan nog het minst ongewenschte zou zijn. Maar zullen de Anti-Revolutionairen zich daaraan kunnen wagen? Voor ons zou gel den: beter een half ei dan een leege dop! Ofweleen KatholiekAnti-R evolutio nairVrijz. democratisch Kabinet? 't Zal moeilijk zijn. Of zal Mr. Marchant, evenals in 1926, bereid zijn de ontwapeningsleuze voor vier jaren op te rollen? Dat iemand, na de pas gevoerde verkie zingscampagne, zou denken aan een samen gaan van Katholieken en sociaal-democra ten, zal wel niemand verwachten. Behalve dan wellicht in Helmond zou men daarvan vooral in het Zuiden des lands zeker niets b'egrijpen! En terecht. Het eenige, wat tenslotte overschiet, is dan een Extra-parlementair kabinet, be staande uit Rechtsche mannen. Wanneer het kwam met een flink Regeeringspro gram, waarin vooral aan de sociale para graaf bijzondere aandacht zou moeten zijn gewijd, dan zou het wel een meerderheid in de Kamer vinden, die, hoewel vrij blij vend, het kabinet zoo veel mogelijk steu nen zou. Wellicht ware dan langs dezen weg de voorbereiding te treffen, dat er in 1933 een Rechtsch parlementair kabinet zou kun nen optreden. Uit dit stekje zou een boom kunnen groeien". J. B. VESTERS. Morgen herdenkt de heer J. B. Vesters, hoofdredacteur van „Het Huisgezin" en van „De Volkskrant", voorzitter van de R. K. Journalisten-vereeniging zijn 60en verjaardag. Joannes Baptista Vesters werd geboren te Geertruidenberg als eersten zoon van den bekenden volksromanschrijver, die in 1881 bij 'n ontzettenden sneeuwstorm nood lottig om het leven kwam. Hij studeerde aan het Instituut te Oudenboseh en kwam op 1 October 1889 in de journalistiek werkzaam, zoodab hij in het najaar tevens zijn 40-jarig journalisten-jubileum zal her denken. Wanneer de in de kringen der journalis ten om zijn sympathieken persoon en om zijn bijzondere talenten zoo hooggewaar deerde Vesters in het najaar zijn 40-jarig jubileum viert, zal dit feit, zooals vanzelf spreekt,' niet „onopgemerkt" voorbijgaan! Prov. Staten van N.-Ho!!and. De opvolger van den heer Hendrix. De opvolger van het nieuw gekozen lid der Eerste Kamer, den heer J. N. Hendrix, in de Provinciale Staten van Noord-Hol land is de heer C. F. J. Verbeek te Am sterdam. Wie de opvolger van den heer Hendrix zal zijn in het college van Gede puteerde Staten is nog niet bekend. Blijft de thans tusschen verschillende Staten fracties geldende afspraak in stand dan zou dit wederom een katholiek zijn. Naar de Nieuwe Haarlemsche Courant verneemt wordt in kringen van Noord-Hollandsche Statenleden in dat geval gehoopt, dat men voor het college van gedeputeerden den heer mr. dr. P. J. Witteman te Amsterdam zal kunnen aanwijzen. De heer Witteman was reeds vroeger lid der Staten, maar werd bij de jongste verkiezingen niet- her kozen. Indien de heer Verbeek echter voor zijn benoeming zou bedanken, dan kan de heer Witteman in de Staten terugkeeren. Wordt de R. K. Volkspartij opgeheven? De Utrechtsche correspondent van het .,Hbld." meldt: Naar ons uit goede bron wordt medege deeld bestaat bij mr. P. Arts, voorzitter van de R. K. Volkspartij, het voornemen op het binnenkort te houden congres een voorstel te doen tot opheffing zijner partij. Zelf moet mr. Arts in ieder geval besloten zijn tot de R. K. Staatspartij terug te kee- ren. In hoeverre nu ook zijn heengaan uit de R. K. Volkspartij algeheele verdwijning ten gevolge zal hebben, dient te worden af gewacht. WARMOND. GEMEENTERAAD. (V ervolg). Ergerlijke tooneeltjes bij de Kaag- week. De terreinen voor het Oranjefeest worden verpacht. De kwestie van het St. Liduinage- sticht. Voortgegaan wordt met punt 2 der agen da, behelzende voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overname van de War- mundadwarsstraat van den heer H. Rut gers. Conform het advies van Burgemeester en Wethouders stelt de voorz. voor de War- mund a dwars straat-, thans eigendom van den heer H. Rutgers, over te nemen, waardoor een goed onderhoud dezer straat verzekerd is. Do heer Zwetsloot vraagt of door den lieer Rutgers destijds de straat in behoor lijken staat is gebracht, waarop door den voorz. bevestigend geantwoord wordt. Wordt met alg. st. hiertoe besloten. Binnengekomen is een verzoek van den heer J. H. Zorij, Hoofd der O. L. School, alhier, om eervol ontslag als zoodanig we gens zijn benoeming als leeraar in de En- gelsche taal aan de particuliere H. B. S. van den heer Wullinks te Voorschoten. De voorz. vindt het jammer, dat de heer Zorn deze gemeente gaat verlaten, maar waar hij deze betrekking voor hem en zijn gezin niet mag weigeren, stelt hij voor den heer Zorn op de meest eervolle wijze ontslag te verlce- nen, waartoe mot alg. st. besloten wordt. Hierna stel de voorz. aan de orde het verzoek van de Oranje-Commissie om de to innen staangelden op de gemeentelijke terreinen ten volle te mogen ontvangen ter bestrijding der onkosten, verbonden aan de feestelijkheden op 3, 4 en 5 September a.s., welke feestelijkheden plaats- vinden ter eere van de verjaardag van H. M. de Koningin. De heer Zwetsloot vindt het een meer zuiver standpunt, wanneer de gemeente de zaak in handen houdt en niet zonder meer de terreinen voor genoemd doeleinde aan de Oranje-Commissie afstaat. Waar het hier-betreft gemcenteterreinen moet de ge meente de staangelden innen, maar kan daartegenover de Oranje-Commissie om een subsidie vragen. De gemeente moet baas blijven in eigen huishouding en haar rech ten niet aan anderen overdragen. Ook het lid Heijl is deze meening toegedaan. De voorz. is van meening, dat op het verzoek van de Oranje-Commissie moet worden in gegaan en aan deze Commissie de beschik king gegeven moet worden over de terrei nen om hiermede naar goedvinden te han delen. Wethouder Oudshoorn kan zich met het voorstel van den voorz. niet vereenigen. De terreinen, aldus spreker, zijn destijds aangekocht met de motiveering dat zij ruim schoots de rente opbrengen. Inplaats van zulks nu te doen en te toonen wordt zon der meer voorgesteld deze terreinen aan de Oranje-Commissie af te staan. Hij zou willen voorstellen dat de gemeente de ter reinen rechtstreeks aan belanghebbenden verpacht en dit zou dan kunnen geschieden in overleg met de Oranje-Commissie, waar door aan de bezwaren van deze Commissie dan tegemoet' zou gekomen worden. Dezo staangelden moeten dan komen in de ge meentekas, waar tegenover de Oranje-Com missie aan den Raad een subsidie kan vra gen. Deze twee zaken moeten volkomen van elkaar gescheiden worden. Het lid Zwetsloot is het met deze zienswijze eens. Wij hebben hier een gemengde bevolking, de een wil feest vieren de ander niet. Laat ons daarom eerst de terreinen inderdaad rendabel maken, waarvoor wij ze ook ge kocht hebben, dan heeft de gemeente ge daan wat zij doen moet. De Oranje-Com missie heeft dan het recht zich met een adres tot den Raad te wenden om subsi die. Het lid van Moorsel stelt voor, dat de gemeente de terreinen verpacht aan de Oranje-Commissie waardoor deze Commis sie toch het recht krijgt de door haar meest gewenschte tenten te plaatsen en wil hier van een voorstel maken waarbij dan de pacht bepaald wordt op 300.Wethouder Bakker vindt een bedrag van 300.veel te laag en zou willen voorstellen 600. Wij zijn verplicht, aldus spreker, de terrei nen zoo rendabel mogelijk te maken. De Oranje-Commissie kan subsidie verzoeken en wij zullen een dergelijke aanvrage zoo royaal mogelijk behandelen. Ook hij is van meening, dat dit twee geheel afzonderlijke zaken zijn. Het lid Zwetsloot kan zich met het voorstel van het lid van Moorsel ver eenigen daar hierdoor de gemeente voldoet aan hetgeen zij bij den aankoop der terrei nen heeft bepaald. Wethouder Oudshoorn verdedigt nogmaals zijn voorstel en ook hij zegt, dal een eventueel© aanvraag van de Oranje-Commissie om subsidie op de meest coulante wijze zal worden behandeld. Hij brengt nog een woord van lof aan den heer Slager, die deze terreinen steeds geheel gratis aan de Oranje-Commissie heeft af gestaan maar nu de gemeente eigenaresse geworden is, is ook de toestand anders ge worden. Na nog eenige bespreking wordt het voorstel-Oudshoorn, om de terreinen rechtstreeks aan belanghebbenden te ver pachten in stemming gebracht en verwor pen met 3 tegen 4 stemmen. Het voorstel- van Moorsel wordt, nadat de pacht ge bracht is op 500, aangenomen met* alg. st. Do politieverordening wordt aangevuld met de verbodsbepaling om te rijden met auto's van het Raadhuisplein in de Ver lengde Dorpsstraat, aan welke verbodsbe paling thans straf is verbonden. Burgemeester en Wethouders worden ge machtigd die comptabiliteitsbesluiten te nemen welke noodig mochten blijken te zijn. De voorz. deelt mede, dat hij een onder houd heeft gehad mot de firma de Vroo- men en kan thans tot zijn genoegen raede- deelen dat, dank zij de coulante houding dezer firma de aangelegenheid betreffende den bouw van het. St Lidüinagesticht is op gelost. De firma heeft zich bereid verklaard de helft van den weg af te staan aan het R. Iv. Kerkbestuur, waardoor de weg daar ter plaatse verzekerd is. Hij wil niet nala ten een woord van dank te brengen aan de firma de Vroomen voor deze zeer te waar- deeren houding, en mochten er in de vorige bijeenkomst al eens harde woorden gespro ken zijn aan het adres dezer firma, hij is er van overtuigd, dat deze woorden, ge sproken in het heetst van het debat, niet die bedoeling hebben gehad die er aan gege ven kan worden. Wethouder Oudshoorn verklaart gaarne, zoo met het gesprokene door iemand ten nadeele dezer firma, hij bedoelt wordt, zijn excuus aan te bieden, daar de firma getoond heeft wat hij er steeds van haar gedacht heeft, n.l. te zijn 'n firma die een open oog en hart heeft voor do belangen der gemeente. Als zoodanig sluit hij zich gaarne aan bij de woorden door den voorzitter gesproken. Op het ver zoek van het R. K. Kerkbestuur om bijbouw van een vleugel aan het gesticht wordt met algem. st. goedgunstig beschikt. Bij de gebruikelijke rondvraag zegt het lid Zwetsloot, dat hij zich gedurende de Kaagweek heeft moeten ergeren aan staal tjes van groote onbetamelijkheid en gede genereerdheid van watersportmenschen die deze gemeente gedurende die dagen hebben bezocht. Er waren zelfs dames die in bad- costuum hun inkoopen in de gemeente kwa men doen. Te%'ens heeft hij persoonlijk ge zien, dat personen zich niet ontzagen om geheel ontkleed in de Leede te zwemmen om daarna zich aldus tusschen het publiek te bewegen. Hij verzocht den voorz. hier omtrent scherp politietoezicht te doen uit oefenen en op verschillende plaatsen borden te doen plaatsen aangevende het verbod tot zwemmen in de Leede. Met klem drong spreker er op aan, te dezer zake een ver ordening in het leven te roepen, daar de thans bestaande verordening niet uitvoer baar is. De voorz. zegt een en ander Tnet do politie te zullen bespreken en voor het volgende jaar afdoende maatregelen te zul len treffen. Het lid van Moorsel informeert hoe de zaak met den heer Schrijvers thans staat, waarop de voorz. mededeelt dat deze aangelegenheid nog in bewerking is bij B. en W. Het lid van Schie zag gaarne een strenger toezicht, tijdens de Kaagweek, voor al des nachts. De voorz. zegt overweging toe. Het lid Zwetsloot zegt, dat in het dorp door iemand op de vorige vergadering aan wezig, het gerucht is verspreid dat Wethou der Oudshoorn verklaard zou hebben, dat een gesticht als het St.. Lidüinagesticht niet in het belang der gemeente was. Spreker heeft met verontwaardiging hiervan ken nis genomen en acht het zijn plicht in deze openbare vergadering deze laster tegen te spreken. Hij meent, dat het zijn plicht is Wethouder Oudshoorn in deze te rehabili- teeren. Het lid van Moorsel had het zelfde willen doen en sluit zich derhalve volkomen aan bij de woorden van het lid Zwetsloot, Wethouder Oudshoorn brengt beide spre kers dank voor deze rechtzetting én hij is er van.overtuigd, dat hij nimmer deze woor den gesproken heeft. Hierna wordt, de ver gadering gesloten, en overgegaan in gehei me zitting. HILLEGOM. BLOEMBOLLENS CHUUR AFGEBRAND. De schade wordt geraamd op f 100.000. Vannacht te half 4 ontstond brand in de in aanbouw zijnde, doch bijna voltooide bloembollcnschuur van de N.V. C. J. Hul sebosch aan de Leidsche Vaart. In een oogwenk stond het gebouw in lichte laaie. Vermoedelijke oorzaak van den brand is het te fel branden van ka chels; de centrale verwarming was nog niet gereed. De brandweer was spoedig ter plaatse en ondervond eerst, eenige vertraging door het springen van de nieuwe slangen. Het vuur was echter niet. meer te blusschen, zoodat men zich beperkte tot het nat hou den der belendende perceelen. De nieuwe schuur is geheel uitgebrand; ook de daarin aanwezige dure bollen. De schade beloopt meer dan f 100.000. maar wordt door verzekering gedekt. Om 10 uur hedenmorgen kon de brand weer inrukken. N00RDWIJK. De nieuwe burgemeester. De beide Oranje-vereenigingen van Noordwijk-Bin nen en van Noordwijk aan Zee komen he den- en morgenavond bijeen ter bespre king van plannen om den nieuwen burge meester een feestelijkè ontvangst te berei den. De plaatselijke muziekvereenigingen en andere corporaties zullen worden uit- genoodigd aan den intocht deel te nemen. ALPHEN AAN DEN RIJN. FELLE BRAND. Een landbouwschuur in vlammen opgegaan. Hedenmorgen half twaalf brak een felle brand uit in een groote landbouwschuur, gevuld met hooi, stroo en snanen, staande op het. erf van den heer J. Stapper aan de Aarkade. De schuur brandde bijna geheel af. Eenige koeien en varkens konden tijdig gered worden. De brandweer, die met twee motorspui ten spoedig ter plaatse was, wist het ge vaar voor omliggende perceelen te be perken. Naar wij vernemen is de brand vermoe delijk ontstaan door het stoken van een waterfornuis. De schuur was verzekerd. Personalia. Voor uitzending naar Ned. Indië is bestemd ir. A. M. Verschoor, ing. 3e kl. bij den Dienst van Waterstaat en 's Lands B. O. W., wonende alhier. Aangereden. Zaterdagmorgen werd de ruim 70-jarige O-, die per rijwiel achter een stilstaande auto vandaan reed, door een passeerendo auto aangereden. O. kwam te vallen en werd per auto naar zijn woning vervoerd, waar bleek dat hij in wendige kneuzingen had bekomen. Geboren Johannes Hotze, zoon van H. Lam en van Oh. Meines Teuntje Cor nelia. dochter van A. Griffioen en van J. J. Dille Johanna, dochter van J. P. Hun- nik en van T. Dys. Overleden Johannes Vlasman 73 jaar wed. van Emerentiana de BreeHen- drika Stoffer 20 maanden Johannes Ja cobus Oosterom 68 jaar echtgenoot van Anna Antonetta van Deuren Jan Haring 70 jaar, echtgenoot© van Anna Slingerland Heintje Swarts, 77 jaar, weduwe van Adrianus Wortman (overleden te Leiden) Cornelis Herman Verbeek 2 jaar. Gehuwd Antonie Adrianus van der Spek 25 jaar en Sophia Maria den Ouden 21 jaar. Ondertrouwd: P. van der Bijl (Lei den) en M. L. de Graaff W. J. Breedijk en O. C. Kempenaar. BODEGRAVEN. Geb'oren: Tennis, z. van J. C. Dom burg en M. Kranenburg. Diederica, d. van W. Noorlander en D. van Egmond. Jannigje, d. van A. Hoogendoorn en O. A. Graafland. Getrouwd: W. Vink 30 j. en M. G. H. B. Walrabenstein 32 j. R. van Beek 25 j. en A. Kortlever 23 j. Gevestigd: A. Korthuis van Gouda. I. M. van Rijn.van Alkemade. Vertrokken: W. Pielanen en gezin naar Waarder. C. H. Voordouw naar Linschoten. H. H. de Greef naar X'trecht. K. Visscher en gezin naar Haarlem. W. Vermeulen en echfcg. naar Gouda. ZWAMMERDAM. Geboren: Teuntje, d. van J. W. Slot boom en M. van Rookhuyzen. Hcndik, z. van A. Burggraaf en J. G. van Dorp. Ondertrouwd: P. v. d. Ent jm. 22 j., te Bodegraven en E. Zwaneveld jd. 21 j. Overleden: J. Rietveld 85 j., echtg. van P. Homburg. A. Schouten 63 j., echtg. van E. Nobel. BIJ HET KAGERMEER LOGEERENDE KINDEREN VERGIFTIGD TWEE KINDEREN OVERLEDEN, EEN ERNSTIG ONGESTELD Vergiftigde bessen zeer waarschijnlijk de oorzaak. Et heeft zich in onze gemeente een zeer droevig vergiftigingsgeval voorgedaan, dat een gezin in diepen rouw heeft gedompeld. Het gezin van den heer W. Zwart, aan den Apothekersdijk, bestaande uit man, vrouw en drie kinderen: een meisje van 9, een van 7 en een jongetje van 2 jaar, had de vorige week zijn vacantiehuisje, ,aan de Kaag onder Warmond, betrokken, evenals voorgaande zomers. De man ging 's morgens naar de zaak en keerde na het sluitingsuur weder naar zijn vrouw en kin deren terug. Toen hij Donderdagnamiddag er kwam, waren de kinderen allen, onwel en klaagden over pijn in den buik, en had den last van brakingen. De vrouw deelde haar man mede, dat het drietal, zooals zij eiken dag deden, buiten op het veld in de omgeving had gespeeld, bloemen geplukt en besjes gezocht en wellicht ook gegeten. Erg was de toestand nog niet; al leen de omstandigheid, dat alle kinderen tegelijk ongesteld waren, wekte het ver moeden, dat zij iets gegeten hadden, wat niet goed voor de kleinen was geweest. Dr. Tuijt, oud-geneesheer aan de gestich ten Endegeest, Voorgeest en Rhijngee^t, die ook in de omgeving logeert, werd ge raadpleegd en constateerde maagkathar. Gevaar zag deze geneesheer er eerst niet bepaald in en hij schreef een medicijn voor Toen echter in plaats van te verbeteren, de toestand erger werd, werd de huis- dokteres, mevr. dr. A. A. M. StarckLoe- ber uit Leiden ontboden, die vergiftigings verschijnselen meende waar te nemen en opneming in een ziekenhuis noodig oor deelde. Vrijdagmiddag werden de kinderen naar het Diaconessenhuis vervoerd en daar werd inderdaad vastgesteld dat vergifti ging als de oorzaak van de ongesteldheid moest worden beschouwd en de toestand bij alle drie zorgelijk geacht. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag overleed onder hevige pijnen het 2-jarig zoontje en Za terdagmiddag is ook het 9-jarig meisje overleden. Ook de toestand van het 7-jarig meisje bleef ernstig. Hedcnmddag leefde het nog en vertoonde gelukkig eenige verschijnse len, die op beterschap wijzen. Men hoopt dit jonge leven nog te behouden. De ouders, betrekkelijk jonge menschen, zijn radeloos en niet te bewegen, het ledi kant van het nog in leven zijnd kind zelfs maar een oogenblik te verlaten. De deelneming van stadgenooten in het lot der ouders is groot. Vastgesteld is reeds dat de vergiftiging hoogst waar schijnlijk is veroorzaakt door het nuttigen van donker blauwe glimmende besjes, ver moedelijk zoogenaamd Wolfkeer of Dood- kruid (Atropa belladonna) behoorende tot de familie der nachtschaden. A. R. K. A. Het jaarfeest. Gisteren werd het jaarfeest van de'afd. Leiden der Algemeene Roomsch Katho lieke Ambtenaarsvereeniging op plechtige en intieme wijze gevierd. Des morgens werd om 9.15 een H. Mis opgedragen in mooie kapel der Eerw. Zus ters van het gesticht „de Voorzieningheid" op de Hooge Woerd, voor overledene en levende leden der vereeniging. De H. Mis werd opgedragen door den Weleerw. Heer B. Dorbeek, geest, adviseur der A.R.K.A. Onder de II. Mis naderden de leden met hun dames ter H. Tafel. De meisjes van de Voorzienigheid zongen gedurende de Mis op keurige wijze. Na deze plechtigheid ging men naar de keurig ingerichte zalen tot het gebruiken van het. gezamenlijk ontbijt. Ongeveer 60 personen namen hieraan deel. Alvorens met het ontbijt te beginnen, nam de voorzitter, de heer J. Manders, het woord, en meende, zooals bij elke vergadering gebruikelijk is, deze bijzondere bijeenkomst te moeten openen met den Christelijken groet. Verder heette hij allen aanwezigen hartelijk welkom en richtte zich bijzonder tot de beide oprichters en oudste leden der afdeeling, de heer Ir. Fehmers en Van Oerle. Tijdens het ontbijt sprak de Eerw. Ad viseur nog enkele woorden, zeggende dat Gemeentelijke Aankondiqringei Hïnderwi Burgemeester en Wetp den brengen ter algemeei door hen vergunning Gijsman Jr. en rechtverkfii; oprichten van een verffabri ceel Dwars-Bolwerkstraat LEIDEN. De avond-, naoht- en Zondagsdienst d apotheken wordt van Maandag 29 Juli t en met Zondag 4 Augustus waargenom door de apotheken van de heeren G. Revst, Steenstrgat 35, telefoon 136 en A. Donk, Doezastraat 31, telefoon 1313. jel het hem groot genoegen deed advise van deze afdeeling te mogen zijn. Ged rende de enkele maanden van dit a<li seurschap heeft hij prettig met bestu en leden samengewerkt. Verder deed h hem groot genoegen, de dames der ledi hier to mogen aantreffen en wel jui hierom, omdat de dames het over het i gemeen niet prettig vinden, dat hun eet genoot heengaat, om de vergaderingen 1 te wonen, maar nu zien zij dan toch zonzijde van het vereenigingsleven. Verd deelde de adviseur mede, dat het bestui besloten had een H. Hartbeeld te verloti en de opbrengst to benutten aanschaffen van een standaard etc. voi iu het vaandel. Hierna werd het bondslie door allen gezongen. Den heeren werdi l sigaren geoffreerd, welwillend beschikbai gesteld door de fa. Wijtenburg, en de d mes op bonbons, geschonken door dt heer Brand, „De Gouden Kroon", Hoog Q, woerd. Mevr. Sloobs gaf eenige piam nummers ten gehoore, wat bij de aanwez gen zeer in den smaak viel. Hierna ha de verloting van het H. Hartbeeld plaat j De gelukkige winnaar was de heer Ger sen. De voorz. nam tenslotte het woord besprak nog eenige zakelijke puuten. Sr*31 vroeg den leden in de toekomst flink werken voor het werven van oieuwe den, daar er nog zooveel R.K. ambtenaro zijn, die lid behoorden te zijn van de A.l K.A. Verder bracht hij ook een wooi van hulde aan den ijverigen secretar den heer Kriek, aan wiens ijverig werke het te danken is, dat dit jaarfeest zo schitterend is geslaagd. De voorz. dankte daarna de Een Moeder Overste voor haar goede zorgei aan dit ontbijt besteed, en overhandigd haar namens cle afdeeling een mandolim om die te gebruiken bij het instudeere van de reidansen der kinderen. Nadat de Eerw. Moeder voor mooie geschenk bedankt had, werd er ee driewerf hoera aangeheven. Tegen twaalf uur sloot de geestelij adviseur deze zeer gezellige bijeenkom met gebed en gingen allen zeer voldaa huiswaarts. di Centraal Israëiietisch Wees- en, Doorgangshuis. In de gisterenmiddag onder voorzittei schap van prof. dr. J. L. Palache gehoude ledenvergadering van het Centraal Israi lietisch "Wees- en Doorgangshuis te Li den, heeft de heer E. Viskoper Szn he financieel verslag over 192S uitgebracht. Hieraan is het volgende ontleend: uitgaven hebben bedragen f 21.473. inkomsten f 20.214.zoodat het nadeeli saldo heeft bedragen f 1.259.Uitgave o.a.: levensmiddelen f7.384.administra tie en propaganda f2.110.salarisse f4.721.Inkomsten: verpleeggelde f 1.821.—, contributies f 11.920.interea f2.929.opbi'engst busjes f3.204. De balans sluit in debet en credit een bedrag van f 100.158.Het bouwfond bedroeg op 31 Dec. f 62.182.de kapitaal rekening bedroeg op 1 Jan. f 36.563. tegen f 37.132.op 31 Dec. Aan giften legaten werd ontvangen f 1.762.koen winst effecten f 266.De activa vermeel derden mot f 23.778. In Augustus ontving het weeshuis ee gift van f 10.000.uit Amsterdam, belas mt vruchtgebruik. Op 31 December 1928 werden verpleegt 18 Jongens en 12 meisjes. Voor 15 kin deren werd verpleeggeld ontvangen; overigen worden kosteloos verpleegd. Prof. mr. Kranenburg hersteld. Prof. mr. R. Kranenburg, boog'leeraar in het Staatsrecht aan de Universiteit hier, die, zooals men weet, tijdens Lustrumfeesten te Groningen ongesteld geworden en sinsdien in het R. K. Zieken huis te Groningen werd verpleegd, maf morgen het ziekenhuis verlaten. Handelsregister K. v. K. Wijziging. 27 Juli. Wed. Corns. Diebei en Zoon, Leiden, 1ste Binnenvestgracht 11 Autoverhuurinricht. Overl. Venn. De noote wed. C. M. DiebenBiesiot is Juli 1929 overleden. Wijziging. 27 Juli. Stalhouderij Wed Corns. Dieben en Zoon. Leiden', le Binnen vestgracht 14. Overl. Venn. De wed. C. M. DiebenBiesiot is 14 Juli 1929 overleden Naar wij met leedwezen vernemen onze oud-stadgenoot dr. W. Th. M. Wee bers te Nijmegen zeer ernstig ongesteld: hem zijn de laatste H.H. Sacramenten de' Stervenden toegediend. Men zij voorzichtig met het vooruitb* talen van filmfoto's! Een onzer abonné' had ook een foto vooruitbetaald en ont ving een geheel andere. Ondanks helhaaW schrijven zond men hem niet de besteld» foto. Hij had no. 5479 besteld en ontvinf no. 5478, waaraan hij natuurlijk niets h3d Door twee onbekende personen zijn^ H den afgeloopen nacht een viertal raittf vernield van perceel Oude Vest 7. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1929 | | pagina 2