UIT DE RIJNSTREEK SPORT STADSNIEUWS TELEGRAMMEN MARKTBERICHTEN BAROMETER naar waarnemingen in den morgen van 23 Juli 1929, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt: Hoogste barometerst.: 768.6 te Ziirich. Laagste barometers!.: 746.1 te Janmayen. Verwachting, tot defl avond van 24 Juli: Zwakke tot matige Zuidwestelijke tot Westelijke wind. Zwaar bewolkt met tijde lijke opklaring. Enkele regenbuien met- kans op onweer. Koeler. LUCHTTEMPERATUUR 22.gr. C. WATER-TÈMPERATUUR. Zweminrichting Hooge Rijndijk: 7 uur 24.5 gr., 12 uur 24.5 gr. en 3 uur 24.5 gr. Zweminrichting,„De Zijl": 7 uur 21.5 gr., 12 uur 22.5 gr. en 3 uur 23 gr. C. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a. Van Dinsdagnamiddag 9.35 uur tot Woensdagmorgen 4.38 uur. NOORDWIJK. BURGEMEESTER VAN DE MORTEL. Bij Kon. Besluit is benoemd tot burge meester van Noordwijk de heer drs. J. B. V. M. J. van de Mortel, particulier te Ub- bergen. De heer van de Mortel, zoon van een bekend notaris te den Bosch, is Katholiek, gehuwd met jkvr. Michiels v. Kessenich, en heeft twee kinderen. De nieuwe burgemeester is 31 jaar oud en studeerde te Nijmegen aan de katho lieke universiteit. VEUR. Voor het feest reeds een kater. Men schrijft uit Veur aan „Het Vader land": De afdeeling der S.D.A.P. besloot direct na- de Verkiezingen een feestavond te be leggen, waartoe eén feestcommissie in "t leven werd geroepen. Deze noodigde ook uit de- S.-D. gem. zangverceniging Morgen rood. Niet zoodra- kwam het afdeelingsbe- slunr dit ter oore of de feestcommissie werd ter verantwoording geroepen. Toen de com missie op haar standpunt bleef staan, werd een ledenvergadering belegd. Op deze ver gadering werd scherpe critiek geoefend op het bestuur der afdeeling. Het gevolg was echter dat met een kleine meerderheid de feestcommissie naar huis werd gezonden en dc feestavond afgelast. Daar de aanhangers der feestcommissie besloten hebben het bestuur nog wel ééns aan den tand te zullen voelen, heeft de voorzitter der afdeeling, de heer Wiegel, reeds als zoodanig bedankt. De afdeeling is thans in drie partijen ge splitst en wel een groep, welke met lijsten werkt om den heer Wiegel als voorzitter ite behouden, een groep van de feestcom missie welke den heer v. d. Houdt voorzit ter wil maken en een groep mevr. Visser- v. cl. Linden, welke met geen van beiden relatie wil hebben. De geest in de afdeeling is uitstekend, schreef de afdeelingsvoorzitter in het Haag- sche Volk.^ VOORHOUT. Personalia. De heer S. de Boer, alhier, slaagde voor het diploma Kantoorsteno graaf in de Duitsche taal, afgenomen door de Ver. v. Dir. v. Pont-Scholen (leerling v. d. Pont-School, Steenschuur 14, Leiden). ALPHEN AAN DEN RIJN. OVERREDEN EN GEDOOD. Het auto-verkeer heeft hier gisteren weer een slachtoffer geëischt. Een vierjarig doch tertje van den arbeider v. B. aan den Gnephoekschen weg werd gisterenmorgen, toen het kind plotseling den weg wilde oversteken, door een passeorende auto uit Amsterdam gegrepen en gedood. De be stuurder had aan dit treurig ongeval geen schuld. Tegen een boom gebotst. De familie van D. zou een autotochtje ondernemen, doch pech deed de voorgenomen reis reeds spoedig mislukken. In de Hooftstraat pas seerde de wagen rakelings een lantaarn paal en een boom, om ten slotte pardoes tegen een volgende boom aan te botsen, waar het voertuig niet tegen bestand bleek. Personalia. Voor het examen Nuttige Handwerken is geslaagd mej. G. van Kal keren. Raadsvacature. Als opvolger van den heer Vlasman als lid van den gemeenteraad is aangewezen de heer J. L. H. Boeren. WOERDEN. Motor-ongeluk. Twee ernstig gewonden. Zondagmiddag had op den hoek der oorstraat een ernstig motor-ongeval plaats. Een 6-jarig meisje van P., dat plotseling de straat overstak, werd door een motor fiets gegrepen. Met een gebroken arm werd zij bij Kriege binnengedragen, waarna zij naar het Algemeen Ziekenhuis werd ver voerd. De duorijdster werd met een zware her senschudding opgenomen terwijl clo be stuurder zelf lichte kwetsuren bekwam^ Door dr. Dishoeck werd medische hulp ver leend. Tegen den motorrijder is proces^verbaa.l opgemaakt wegens hoogst onvoorzichtig rijden. BODEGRAVEN. Aanbesteding. Vanwege het Prov. Be stuur wérd heden aanbesteed: lo. het ver richten van baggerwerken in den Rijn en het- maken van een oeververdediging van gewapend beton onder de gemeente Bode graven met bijkomende werken. Laagste inschrijver J. W. Verheul te Rotterdam voor 59.920. 2o. het verbeteren van een gedeelte van den verbindingsweg tusschcn Gouda en den toekomstigen weg RotterdamBode graven (22 van heb Prov. wegenplan) on der de gemeente Moordrecht. Het laagst was ingeschreven door de N.V. tot aannemen van Werken v.h. H. J. Nederhorst te Gouda voor ƒ74.943. Z0ETERW0UDE. Pensioenverhaal gemeenteambtenaren. Naar we vernemen zal Woensdag a.s. in éene openbare zitting van den Raad van State, Afd. Geschillen van Bestuur, wor den behandeld, het. door den Raad dezer gemeente ingestelde beroep tegen het be sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland, waarbij goedkeuring werd onthouden aan de genjcentebegrooting 1929, op grond dat daarop voorkomt een post wegens verhaal van pcnsioenbijclragerf op de gemeente ambtenaren, aangesteld voor 1 Oceober 1926. Namens1 do gemeente zal als gemach tigde optreden de heer Los die rechtskun dig wordt bijgestaan door Mr Briët te Lei den. Namens de gemeenteambtenaren zal optreden de heer K. de Boer, gemeente secretaris van Hardinxveld, secretaris van de Afd. Zuid-Holland van den Ned. Bond van Gemeente-Ambtenaren. Telefoonkabel. Maandag j.L is er een begin gemaakt met het graven van een sleuf voor het leggen van een ondergrond- schen telefoonkabel in de Noordbuurt al hier, zoodat binnenkort cle telefoonpalen, die gevaarlijk en hinderlijk zijn voor het verkeer over dien weg, zullen verdwijnen. Berichten reeds geplaatst in een groot gedeelte onzer vorige oplaYje. HOOGLEERAARSBENOEMINGEN. Rechtsgeleerdheid. Benoemd is tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit alhier om onderwijs te ge ven in de tropische koloniale staathuis- houdkunnc dr. J. H. Boeke, adviseur van het volksonderwijs in Ned. Indiö en bui tengewoon hoogleeraar in de staathuis houdkunde aan de rechtshoogeschool te Batavia. Geneeskunde. Benoemd is tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde om onderwijs te geven in de histologie en microscopische anatomie dr. S. F. Bok, prosector aan de Willem Arnts-stichting te Den Dolder. Letteren en Wijsbegeerte De eerste vrouwelijke hoogleeraar. Benoemd is tot buitengewoon hoog leeraar in de faculteit der letteren en wijs begeerte om onderwijs te geven in de Grioksclie taal en Letterkunde in den Oud- Christelijken, Byzantijnschen en nieuwen tijd mej. S. Antoniades te Parijs. WATERSPORT. DE KAAGWEEK 1929. Pluygers wint weer. Mej. Al berts eerste in de dames-jollen- klasse. De laatste dag van de Kaagwcek bracht ons al spoedig de overtuiging bij, dat heb jaar 1929 voor de Zeilvereeniging „De Kaag" wel een van de beste was sinds het bestaan der vereeniging. Ook de aatste dag droeg daartoe met weinig bij. Er stond vanmorgen een harde wind uit Westelijke richting,-die een snel heid had van bijna 10 M. per seconde. Voor de grootere schepen was zulks niet erg, al zag men er ook daar wel sommige gereefd zeilen. De zesmeters maakten thans een goede beurt. Pluygers, die zijn Kemphaan naar top zeilde, toonde zich wederom de beste in zijn klasse. Hij won opnieuw en boekte daarmede zijn vijfde overwinning. De baan werd met het oog op den stevigen wind, die zich vooral op Zwei- land en Dieperpoel deed gevoelen, voor de kleinere schépen ingekort. De 12 voets- jollen en de sterklasse zeilden nu van de startlijn ineens naar het Norremcer en zoo weer onmiddellijk terug naar de finish. In de 12 voetsj-ollenklasse voor dame? waren slechts vier deelneemsters aan den start verschenen. Voorop ging weer mej. v. Beusekom, gevolgd door mej. Alberts, mej. de Vlieger en mej. Roozen. Laatst genoemde had wafc lager positie gekozen en bij den hoek van het Norremeer bleek zulks wel van invloed, want zij liep daar flink in en bijna had zij den binnen- bocht op het Norremeer te pakken, doch mej. Alberts bleef juist voor. Doordat zij de zeilschoot wat te strak hield liep dc boot bijna met water, doch de jol hield zich prachtig en onmiddelijk werd begon nen met 'het overtollige water over boord te hoozen. Intusschen was mej. v. Beu sekom zoo onfortuinlijk geweest togen den boei aan te varen, zoodat zij uit den strijd was. Op den terugweg liep mej. Roo2en weer op mej. Alberts in, doch deze gaf zich niet gewonnen en een kleine fout van eerstgenoemde bezorgde mej. Arberts de overwinning. De start van de 45 M2. Kruiserklasse werd een uur uitgesteld, wijl de Loes zich wegens opgeloopen, averij nog niet volledig had hersteld. De rAce dezer klasse was in zooverre interessant, dat nu eens niet de Walta steeds dq eiding had. Op de eerste ronde was het voortdurend de Föhn, die aan den kop ging en tenslotte 6 Metcrkassc (ochtendrace): 1. Kemp haan, st. H. Pluygers, in 1 u. 33 m. 35 s.; 2. Lou st. H. Nathan, in 1 u. 35 m. 11 s. Scheldejollenklasse: 1. Rietepiet, st. J. D. A. Heelema, in 2 u. 6 m. 47 s.; 2. Wild zang, st. E. G. v. d. Stadt, in 2 u. 8 m. 37 s.; 3. Mej. Hobby, st. J. W. S. Stuurman, in 2 u. 10 m. 4, s. 12 Vootsjollenklasse dames: 1. Anny, st. mej. O. Alberts, in 23 m. 10 s.; 2 Mieke, st. mej. M. Roozen, in 23 m. 35 s.; 3. Pan, st. mej. Corry de Vliegen, in 24 m. 39 s. Handicapklasse D1. Narmada, st. H. H. Tieleman, in 1 u. 39 m. 43 s.; 2. Najada, St. G. v.Waning, in 1 u. 40 m. 18 s. DE DRIE NIEUWE HOOGLEERAREN. Prof. dr. J. H. Boeke. Prof. dr. Julius Herman Boeke, buiten gewoon hoogleeraar in dc staathuishoud kunde aan de Rechtshoogeschool te Bata ria en adviseur voor het volkscredietwezen in Ned. Indië. die is aangewezen voor het bezetten van den nieuwen leerstoel in de tropische koloniale staathuishoudkunde aan de Leidsche Universiteit, is een broer van den Utrechtschen hoogleeraar J. Boeke. De nieuwbenoemde hoogleeraar is 45 jaar oud. Na aanvankelijk aan de gemeen telijke Universiteit van Amsterdam to heb ben gestudeerd, zette hij aan de Leidsche Universiteit zijn studiën voort, waar hij 30 Juni 1909 als student in de rechten werd ingeschreven. Hij promoveerde hier tot doctor in de rechtswetenschap in 1910 op een proef schrift getiteld: ..Over tropische staathuis houdkunde'. Na zijn promotie vertrok hij naar Ned. Indic waar hij werkzaam werd gesteld bij het inlandsch credietwezen, waaraan hij later als chef verbonden was. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld op het gebied der coöperatie in Indië en was voorzitter van de commissie, die inder tijd is ingesteld, om een onderzoek in te stellen naar het coöperatie wezen in Ned. Indië waarover, hij nog niet lang geleden een studiereis maakte naar Britseh-Indië. Prof. Boeke die op 't oogenblik in ons land vertoeft, zal eerst nog naar Indic te- rugkeeren, alvorens zijn ambt alhier te aanvaarden. Prof. S. F. Bok. De nieuwbenoemde hoogleeraar voor den nieuwen leerstoel in de histologie en microsi-anatomie te T/eiden, dr. S. F. Bok, thans prosector aan de Willem Arntzhoc- ve in Den Dolder; is in 1894 geboren te Wormer (N.-H.). en opgeleid aan een H. B. S. te Amsterdam. Hij studeerde aan de universiteit van Amsterdam en werkte reeds in zijn studententijd op het labora torium van dr. Arriens Kappers in het In stituut voor Hersenonderzoek. Na zijn arts examen is hij acht jaar assistent van prof. L. Bouwman aan de Valcriuskliniek te Am sterdam geweest en hij ging, toen prof. Bouwman te Utrecht benoemd werd, mee als diens conservator in de anatomie. Hij is bij prof. Winkler te Utrecht gepromo veerd op een proefschrift over de ontwik keling van het ruggemerg. Twee jaar gele den volgde zijn benoeming tot prosector aan de Willem Arntzhoeve. Van het wetenschappelijke werk van dr. Bok verdient in do eerste plaats vermel ding zijn opzienbarende ontdekking over •de verhouding tusschen bouw en functie van de hersenschors. Tegenover de alge meen gelden theorie van Economo en van Broodman heeft hij een geheel nieuwe theorie opgebouwd, die hierin bestaat, dat dc z.g, architectonische velden van Brood- man niet in de eerste plaats een uiting zijn van verschil in functie, maar van ver schil in bouw onder invloed van de krom mingen en buigingen van de schors. Wordt deze theorie algemeen aanvaard, dan zal zij een omwenteling tengevolge hebben met betrekking tol de pathologisch-anatomische en visialogische techniek van de verrich tingen en den bouw van de hersenschors. Verder dient vermeld, dat dr. Bok met het hoofdstuk over het merg in het nieuw ste Duitsche handboek van de hersen-ana- tomie bewerkt heeft en ook een werkzaam aandeel genomen heeft in het patholo- gisoh-analomiseh onderzoek van de herse nen van kinderen, overleden aan encetha- litis na vaccinatie. Prof. Mej. S. Antoniades. Mejuffrouw .Sophie Antoniades te Parijs benoemd tot buitengewoon hooglceraar aan de Universiteit alhier als opvolgster van prof. Hesseling, om onderwijs, te geven in de Grieksche taal en letterkunde van den oud-C'liristelijken, den Byzantijnschen en den Ni ouwe ren tijd, werd in 1897 te Athene geboren. Zij studeerde aan de uni versiteit aldaar en gaf colleges aan de too- neelschool te Athene. Ook gaf zij onder richt aan een der Grieksche prinsessen. Later bezocht zij de Sorbonne te Parijs, waar zij speciaal de colleges van prof. Pernot volgde, bij wien zij ook binnenkort hoopt te promoveeren. Zij is de Nederland- scho taal reeds gedeeltelijk machtig en hoopt haar colleges alhier in het Ncder- landseh te kunnen geven. Zij is de eerste vrouwelijke hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit. Pater Henricus v. Egmond, 0. Conv. Zondag heeft de weleerw. pater Henricus v. Egmond, Conventueel, de heilige Pries terwijding ontvangen in de Kloosterkapel te Wijnandsrade (Limburg). Dinsdag a.s. zal de neomyst zijn eerste plechtige H. Mis opdragen in de Hartebrugskcrk. Handelsregister K. v. K. Wijziging. 22 Juli. Z. Otto, Nieuwkoop (Noorden), Schildersbedrijf. N. M. B.J. Otto, Noorden. Wijz. handelsn. thans: Z. Otto en Zn. Wijziging. 22 Juli. Drukkerij en Uit geverij „Forcholte", Voorhout, Leidsche Vaart 2. Dc statuten zijn gewijzigd. N. Vicc-voorz.: G. P. de Graaf, Voorhout. Op de Vakschool voor Meisjes voor Leiden en Omstreken, Rapenburg alhier, is het getuigschrift voor kinderverzorgster behaald door Anna Alida Henriette Beu link, Catharina van Es cn Jannetje Jau- sen, alle drie alhierdat voor de huishou delijke opleiding (avondlessen), door Eli sabeth Gijsraan, Anna Hendrika dc Kort, Christina Sirag en Jacob a Elisabeth Wceda alhier en door Maria Webber te Leider dorp. Reserve le luitenants mr. M. J. de Geus van het le, G. F. Boulogne, W. J. C. Waal- kens. D. A. IJsselstijn en M. Nauta van het 2e regiment veldartillerie, komen van 25 Juli t.m 17 Augustus bij het 6e regiment van het wapen alhier onder de wapenen tot het volgen van een cursus voor den na-ast- hoogeren rang. De Ncderlandsche Spoorwegen laten Woensdag 31 Juli vanaf Leiden een goed- koope trein loopen naar den Helder en te rug. De retour-prijs bedraagt 2o klasse 2.95, 3e klasse f 2.10. Voor verdere inlich tingen zie de advertentie. Aangehouden is een zekere v. L.,- die van een handwagen een paar kinderschoen tjes had weggenomen. Toen hij ontdekt werd, wierp de man het ge.^olene in de Mare Hij bleek eenigszins onder den in vloed te zijn van sterken drank. Van de tram naar Katwijk brak giste ren een beugel even voor den overweg. Do gebroken beugel geraakte verward in de draden, zoodat het verkeer geruimen tijd hinder ondervond en over een zijde van den weg werd geleid. LAATSTE BERICHTEN TIMMERFABRIEK AFGEBRAND. Men meldt ons uit Sloten: Hedenmiddag onlstreeks kwart voor één is tijdens het schaftuur brand uitgebroken in de timmerfabriek van dc firma Witzicrs en Hooning, welke gelegen is aan den Rijn dijk nabij Sloten. Het vuur vond in den aanwezigen voorraad hout gretig voedsel en binnen een half uur stond de gcheclo fabriek in lichte laaie. Dc brandweer uit Hoofddorp kwam een half uur na het uit breken van den brand ter plaatse en onmid dellijk werd met een^p-lal stralen water gegeven. Dc brandweer kon echter niet verhinderen, dat ook het dubbele woon huis van den heer Witziers, dat naast de fabriek is gelegen, door het vuur werd aan getast. De fabriek en het woonhuis brand den tot den grond toe af. Aan den anderen kant van de fabriek ligt dc woning van den heer Hooning, doch deze wist men door nathouden voor het vernielende cle ment te sparen. De schade is uit den aard der zaak groot, daar 'behalve de fabriek ook de daar in aanwezige machines en de voorraden een prooi der vlammen werden. Een onderzoek naar de oorzaak van <lo brand wordt ingesteld. Men vermoedt, dat kinderen tijdens het schaftuur met lucifers hebben gespeeld, waardoor de brand zou zijn ontstaan. (N i c t-0 f f i c i c e I) 45!c STAATELOTf:RIJ. Trekking van Dinsdag Tl Juli 1929. le Klasse 2c Lijst. Hooge prijzen: 3249 400.—. 682 3291 200.— 4322 1020S 13542 20487 100— Prijzen van 20.— 14 29 j9 99 292 436 494 499 504 539 576 631 67 3 736 779 793 805 891 905 1010 1036 1053 1104 1140 1208 1275 1360 1382 1453 1549 1553 1537 1574 1618 1691 1791 1810 1821 1925 1974 1975 2052 2118 2141 2228 22S3 2322 2342 23J8 236? 2414 2417 2528 2546 2562 2575 2723 2586 2603 2636 2650 2652 2669 2721 2726 2743 2750 2756 2801 2826 2845 2877 2885 2916 2921 2929 2955 2960 2971 3263 3430 3507 3541 3580 3669 3711 3714 3722 3753 3781 3833 3841 3S83 38S6 3935 3945 3956 3986 4093 4143 4160 4169 4214 4324 4445 4516 4548 4571 4697 4704 4929 5019 5100 5111 5164 5170 5314 5322 5384 5467 5563 5568 5678 5591 5728 5738 5742 5877 5912 5916 5944 5990 6120 6145 6191 6313 6353 6397 6403 6437 6476 6506 6558 6572 6606 6644 6657 6691 6717 6719 67S6 6985 7029 7074 7148 7169 7211 7236 7277 7 322 7362 7475 7555 7597 7644 7647 7655 7686 7795 7S39 7853 7912 7919 7931 794! 7990 8037 8080 8090 8131 8139 8255 8299 8309 8355 8497 8518 8637 8662 8705 8775 3892 8933 9038 9091 9118 9248 9256 9371 9387 9439 9466 9467 9475 9518 9526 9562 9574 9677 9686 9720 9798 9809 9834 9S70 9919 9947 9963 10019 10053 10164 10174 10175 10188 10212 10224 10356 10411 10442 10519 10527 10643 10696 10716 10796 10830 I0S79 TD885 10905 10949 10957 10960 10972 10980 11001 11003 11014 11084 11103 11123 11134 11218 112 22 11237 11300 11337 11382 11405 11452 11454 11519 11546 11549 11611 11652 11667 11682 11743 11817 11825 11958 11998 12002 12004 12034 12137 12141 12237 12260 12273 12316 12353 12400 12421 12455 12572 12573 12655 12708 12711 12748 12773 12SI4 12836 12843 12876 12895 12919 13026 13190 13204 13280 13299 13345 13402 13411 13424 13446 13470 13579 13581 13888 13635 13647 13692 13703 13810 13829 13S31 13950 13969 14012 14067 14097 14120 14180 14194 14235 14296 14298 14323 14337 14447 14611 14655 14690 14709 14741 14776 14802 14909 14927 14973 15002 15051 15057 15123 15132 15170 15183 15224 15230 15363 15276 15299 15312 15338 15368 15382 15412 15423 15425 15431 15494 15551 15572 15636 15662 15691 15752 15859 15868 15912 15917 15925 15933 16094 16152 16 ISO 16200 16306 16319 16325 16344 16475 16517 16523 16560 16572 16601 16643 16744 16777 16793 16864 16931 16947 17042 17063 17137 17204 17217 17283 17295 17317 17354 174(13 17414 17432 17453 17506 17613 17638 17647 17715 17750 17806 17861 17905 17921 17949 18008 18070 18111 18150 18172 IS 286 18384 1840S 18438 18452 18484 18573 18583 18646 18727 18779 18825 18831 18851 19022 19028 19042 19045 19078 19093 19117 19163 191S2 19191 19268 19295 19322 19349 19372 19375 19410 19477 1950S 19513 19542 19556 19592 19619 19659 19679 19828 19959 19975 20045 200S1 20082 20180 20233 20258 20266 20296 20334 20347 20349 20357 20399 20447 20453 20-183 20571 20676 20802 20816 20887 20937 20960 Onderscheiding aan oud-Minister De Visser. Bij Koninklijk Besluit van 9 Juli j.l. is aan Dr. J. Th. de Visser, oud-minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen do gouden cercpcnning toegekend als blijk van waardeering van zijne belangstelling voor de openbare verzamelingen van ge schiedenis en kunst. Gisteren heeft dc Minister van Onder- wijs. Kunsten en Wetenschappen, Mr. Was zink. persoonlijk dit eereteeken aan dr. de Visser ten diens huize overhandigd. In brar.d geraakt. Gisteren is het 15-jarig meisje C. D., wonende aan den Laarderweg te Hilver sum. bij het vullen van oen brandend spi- rituslicht in brand geraakt. Het meisje werd naar de R.K. Ziekenverpleging ge bracht, waar hel aan do bekomen verwon dingen is overleden. Botsing tusschen trein en auto. NEW-YORK, 23 Juli (V.D.) Uit Easton in den staat Ohio wordt gemeld, dat bij een botsing tusschen een auto-en een trein 7 personen werden gedood. De lichamen der slachtoffers werden over een afstand van een kwart mijl door de machine van den trein medegcsleurd. LEIDEN, 23 Juli. Vette Varkens. Aan gevoerd 351 stuks. 30(1 zwaar S6—88 cent en 45 licht 84—86 cent per Kg. levend ge wicht in centen. Handel matig. ROTTERDAM, 23 Juli. Vee. Aanvoer 231 paarden, 90 varkens, 618 magere run deren, 804 vette runderen, 411 nuchter kal veren, 270 vette kalveren, 309 schapen of lammeren, 64 biggen, 10 bokken of geiten, 22 graskalveren, 12 ovcrloopers. Prijzen per half Kg.: Vette Koeien 5053, 4447 en 333S cent; Ossen 19—51, 4447 en 40 cent •Stieren 43—45, 4041 cn 35—37 cent, Kal veren 70—75, 60—65 cn 17.552.5 cent. Prij zen per stuk: Melkkoeien 200100, Kalf- keeien 200100, Stieren 110ISO, Pin ken 80—115, Vaarzen 150—220, Werk paarden 200300, Slac-htpaarden 120 185, Hitten 120170, Veulen 70175, Fokkalveren 2028, Biggen 2030, Graskalveren 1318, Biggen per week f 2.503.10, Siachtka Ivoren 3570. R0EL0FARENDSVEEN, 23 Juli. Groen tenveiling. Snijboouen 1.151.25, kas- snijboonen 1.051.10, snijboonen II 70 80 cent, stek 6085 cent, prinsehoonen 3.003.10, idem zonder draad 3.30, Au gurken: fijn 10.fijnbasterd 5.20, grof 1.552.20, bommen 0.601.10, idem II 50 cent, stippel 7580 cent. BODEGRAVEN, 23 Juli. Kaas. Aan voer 36ïf partijen, zijnde 16.584 stuks, we gende 132.672 K.Ct. Goudsche met rijks- merk le soort 5154, idem 2e soort 46 49, zwaardere f 59. exlra zware 65, zonder rijksmerk 37.5042.50. Handel matig. LOOSDUINEN, 22 Juli. Groentenveiling Bloemkool le soort 2.3011.10, idem 2e soort 1.002.80, rijenkomkommers le soort 5.708.30, idem 2c soort 1.60 3.70, gele komkommers le soort 9.10 10.80, witte idem lc soort 6.106.90, per ziken le soort 8.5018.per 100 stuks; meloenen (groote) 0.370.65, per stuk; stamprinsessen 2531, snijboonen 26 31, aalbessen 2832, per 100 Kg.; toma ten A 6.908.90, idem B 4.706.idem C 5.908.30, idem CO 2.105.20, idem bonken 3.003.90 per 50 Kg. TER AAR, 23 Juli. Veiling „St. Phocas" Prinseboonen 2.302.60, idem dubbele stam 1.501.60, Snijboonen 1.151.35, idem stek 2510 cent, kassnijboonen 1.05 1.20 alles per 10 Kg.; Augurken: fijn 8.80, fijnbnsterd 3.003.25, basterd 1.601.70, grof 1.501.55, Komkommers 7590 cent, stijipol 65 cent» Zwarte bessen 18—19 per pond. TER AAR, 22 Juli. Veiling „Tuindersbe- larfg". Peulen ƒ2.50, Doppers O.40 Q.70, Cape. 0.80, Snijboonen 1.702.30, Stqk ƒ1.0.60, Prins-eb. 4.703.50, Grof f 1.952.30, Knorrels 0.75, Basterd 2.25, K.K. 1.451.90, zw. bessen 0.110.17 per pond. KATWIJK AAN DEN RIJN, 22 Juli, Groentenveiling. Di.c of York per kist van 25 K.G. 0.901.10; id. drielingen 0.60—0.80. eerstelingen ƒ0.901.30, id. drielingen 0.600.70. Peen per 100 bos ƒ78.40. Aanvoer: 910 kist groote aard appelen. 120 kist drielingen. 5500 pos peen.' WOERDEN, 22 Juli. Veiling. - Roode bessen 1526, zwarte bessen 1619, kruis bessen 1215, frambozen 2143, kersen 19 1/2, per pond, doperwten 1217, peulen 4 1/2, dubb. stainb. 2029, tuinbooncn 4 4 1/2, postelein 8, koninkjes 0 1/29 1/2 per K.G., kroten 3 per bos, bloemkool 14 per stuk. ALPHEN a. d. RIJN, 22 Juli. Groenten- veiling. Tuinboonen 8.204.60, Heeren- boonen 24.33.Postelein 5.5.90, Aard appelen 6.206.50 per 100 K.G.,Kroten 3.— 3.10 per 100 bos, Kropsla 2.203.40, Kom kommers I 7.8.20,Bloemkool I 5.8. idem II 1.202.00 per 100 stuks, Bessen rood 16.19.per 100 pond. LE IDS C H EN D AM, 22 Juli. Groenten veiling. Eng. komkommers le soort 7.30, 2e soort 4.40, 3e soort 2.10, stek 0,14, Gele komkommers le soort 8.60, 2e soort 4.90, 3e soort 3.stek 0.1&, Kropsla le soort 3.10, 2e soort 1.10, uitschot 0.70, Bloemkool le soort 9.50, 2e soort 4.80, uitschot 2. Tomaten (mid.) 8.90, gr. ronden 8.2e soort 7.10, 3c soort 4.30, bonken 5.rijp 8.Andijvie 3.10, .Spinazie 5.70, Postelein 3.40, Rabarber 6.—, Peen 6.80, Radijs 3. Snijboonen 37.—, Spercicboonen 41. DEN HAAG, 20 Juli. Melkveiling. Aanvoer 22000 Liter, door 80 Melkveehou ders Hoogste noteering 10.50, laagste no teering 8.80 per 100 Liter. Middenprijs 9.50. Tevens werden nog geveild 5 Goud sche kazen volvet 0.48 en 5 Leidsche ka zen 0.43.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1929 | | pagina 3