UIT DE RIJNSTREEK SPORT RECHTZAKEN TELEGRAMMEN MARKTBERICHTEN BAROMETER naar waarnemingen in den morgen van 15 Juli 10-20, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instiiuut te De Bildt: Hoogste Barometerst,: 771.6 te Yarmouth. Laagste Barometerst.: 756.2 te Andaeues. Verwachting tot den avond van 16 Juli: Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen. Meest licht bewolkt. Droog weer. Iets warmer. LUCHTTEMPERATUUR 21 gr. C. WATER-TEMPERATUUR. Leidsche Zweminrichting: 7 uur '22 gr., 12 uur 2-2 gr., 3 uur 23 1/2 gr. Zweminrichting „de Zijl": 7 uur 20 1/2 gr., 12 uur 20 1/2 gr., 3 uur 21 1/2 gr. LICHT OP VOOR FIETSERS e.a. Van Maandagavond 9.44 uur tot Dinsdag morgen 4.28 uur. NIEUWE CHEMISCHE ONTDEKKINGEN. Dr. W. P. Jorissen, lector aan de Bijles- universiteit alhier zal Dinsdagmorgen a.s. op een vergadering van de sectie voor Bedrijf schemie van de Nederlandsche Chemische Vereeniging te Maastricht eenige interessante mededeelingen doen over nieuwe chemische ontdekkingen, wel ke voor de techniek van zeer veel waarde zijn. Ongeveer een jaar geleden zijn de onderzoekingen, waarbij de explosies van verschillende gassen onderzocht wer- •den, in geheel andere richting gedreven. Tot nu toe was men in staat, om de explosie-gebieden van explosieve gasmeng sels te vernauwen door toevoeging van inactieve gassen als b.v. argon en helium. Deze inactieve gassen spelen dan o.a. een rol als goede warmtegeleiders. De warmte, ontstaan bij een begin van reactie, wordt nu zoo snel weggevoerd, dat de tempera tuur niet zoo hoog kan komen, om een explosieve reactie te veroorzaken. In den laatsten tijd heeft men echter gassen en dampen gevonden welke het vermogen hebben, om een exploisie geheel te doo- ven. Werd aan een hoog explosief mengsel van mijn-gas en lucht, lichtgas en lucht, waterstof en lucht (om maar enkele voor beelden te noemen) een kleine hoeveelheid van een dergelijk doovend gas toege voegd), dan kon men het explosieve gas mengsel niet meer tot explosie brengen, (b.v. met behulp van sterke electrische vonken). De werking van de doovende gassen of dampen berust in het geheel niet op een warmtegeleidend vermogen of op andere lang bekende eigenschappen van gassen. Men heeft hier te doen met een zuiver katalytische werking, in dit geval dan met negatieve katalyse. Nu is het algemeen bekend, dat voor een ver snellende of vertragende katalytische wer king slechts een geringe hoeveelheid van den katalysator vereischt wordt. In dit ge val van het immuun maken van explosieve gasmengsels tegen explosies, behoeft men van den negatieven katalysator eveneens slechts een geringe hoeveelheid te gebrui ken. Bij de talrijke proeven bleken een paar tienden procenten van den „doover" reeds voldoende te zijn, om iedere ex plosie van het hoog explosieve mengsel onmogelijk te. maken. Deze chemische ontdekking zal blijken van ontschatbare waarde te zijn voor de techniek in het algemeen. Als men eens bedenkt dat een hoog percentage van de mijnongelukken te wijten is aan mijngas- explosïes, waarbij dikwijls menschenlevens te betrem-en vallen, en groote materieele schade wordt veroorzaakt. Berekent men definancieel e verliezen, welke van der gelijke mijnexplosies het gevolg zijn, als pensioennitkeeringen, kosten van het red dingswerk, herstellingen aan de mijnen, enz., om niet eens te spreken van de waarde van menschenlevens, welke niet met goud te betalen is, dan komt men wel tot de conclusie dat het veel economischer is, om bij het stijgen van het mijngas- gehalte de gevaarlijke deelon van do "mij nen te vullen met een voldoende hoeveel heid van clen „doover". Hierna kan men de mijn zonder gevaar voor explosies ven tile eren. Bij luchtschepen, gevuld met waterstof, is ieder gevaar voor explosie geweken, als men aan de waterstof een kleine hoeveelheid van den geschikten doover toevoegt. Ontelbaar is het aantal topassingen, dat men van deze nieuwe chemische vondsten kan maken over het geheele uitgestrekte gebied van de chemische technologie. Leest men bijna dagelijks in de couranten van explosies in chemische fabrieken, waarbij bijna al tijd vermeld wordt „oorzaak onbekend", de tijd nadert, dat deze rubriek van be- drijfsongelukken wordt gesloten. Prof. dr. D. C. Hesseling. Prof. dr. D. C. Hesseik)g, buitengewoon hoogleeraar in het nieuw Grieksch aan de universiteit alhier is heden 70 jaar en zal dus aan het einde van dezn cursus aftre den. Dirk Christiaan Hesseling is geboren te Amsterdam den 15den Juli 1859. Den 2den October 1879 werd hij als student in de klassieke letteren aan de universiteit al hier ingeschreven. In 1883 deed hij met goed gevolg zijn doctoraal-examen en in 1SS4 werd bij benoemd tot leeraar in de klassie ke talen aan het gymnasium te Delft, waar hij tot 1892 bleef. Intusschcn was hij den lOden April 1S86 te Leiden gepromo veerd tot doctor in de klassieke letteren op proefschrift „De usu corona-rum apud Graecos capita selecta". Zijn promotor was prof. Cornelissen. In 1893 werd hij, toegela ten als privaat-docent aan de universiteit alhier voor niiddeleeuwsch en nieuwt- Grieksch. Den 27sten April 1893 opende hij zijn lessen met een rede: „Over het Grieksch der middeleeuwen". Bij Kon. be sluit van 22 Februrai 1907 werd hij be noemd tot buitengewoon hoogleeraar aan de Leidsche universiteit en hij aanvaardde dit ambt den 6den Maart daaropvolgende met een rede over „De beteekenis van liet Nieuw Grieksch, van de geschiedenis der Grieksche taal en der Griebsche letter kunde." In 1902 werd hij lid van de Kon. Akade- mie van W-eten schappen, terwijl hij reeds in 1893 lid was geworden van de Maat schappij der Nederlandsche Letterkunde. De gemeenteraad benoemde hem tot cu rator van het Stedelijk Gymnasium in de vergadering van 9 Aug. 1900 in plaa-ts van prof. dr. J. van Leeuwen dne in Juni 1900 als zoodanig ontslag had gevraagd. In 1919 werd hij voorzitter van curatoren en in 1927 kreeg hij eervol ontslag als curator. Prof. Hesseling heeft reeds een maand geleden zijn laatste college gegeven. Heden ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag, mocht de hoogleeraar van vele zijden gelukwenschen in ontvangst nemen, o-a. van den Academischen Senaat. ALPHEN AAN DEN RIJN. Personalia. Onze vroegere plaatsge noot- Mej. A. Kruijt thans hoofd eener be waarschool te Stellendam, werd in dezelfde functie benoemd aan een te Utrecht een dezer dagen te openen chr. bewaarschool. Do heer J. v. Wijk, vroeger woonach tig alhier, slaagde voor het doctoraal exa men wiskunde. Een goed geslaagde bazar. Vrijdag avond werd de laatste bazaravond gehou den van de B. K. Harmonievereen. „Leo XIII". Er heerschte wederom een gezellige drukte. Al dra weerklonken de vroolijke tonen van de Leo-Jazzband. Onder de vele attracties in het patronaatsgebouw aanwe zig werd bijzonder druk gebruik gemaakt van de sjoelbakken, grabbelton, raden naai den naam van een villa, smaakvol uit klei opgetrokken en vervaardigd door den heer A. Bruines. Wie den juisten naam raadde werd eigenaar van deze miniatuur-villa. Voorts rad err naar een hoeveelheid erwten in een fleseh om een fraaie stoel. Dit alles veroorzaakte een zeer gezellige drukte. De clou van dezen avond was het vroolijke rad, waaraan verschillende mooie prijzen waren verbonden. De uitslag .van den raadselwedstrijd om de villa stelde J. van Gils daarvan in het bezit. De fauteuil werd gewonnen door Mej. J. van Sark, -die 9275 erwten had geraden. Heb juiste aan tal bedroeg 9205, het laagst geraden getal was 920, het hoogst 33401. Bij het einde bracht de voorzitter na mens de vereeniging dank aan allen die haddon medegewerkt om deze bazar, welke een bruto bedrag van ruim 500.voor de kas had opgeleverd, zoo schitterend te doen slagen. Inenting. Op Woensdag 17 Juli a.s. zal voor inwoners de gelegenheid zijn openge steld voor kostelooze inenting en herinen ting en welle. voor de ingezetenen van het dorp Aarlanderveen ten huize van den lieer W. v. d. Wind, arts. des v.m. 9 uur; 2e. voor de ingezetenen van de Lage Zijde en wel van de Oostzijde van de Aarbrug tot aan de grens van Zwammerdam in het Raadhuis in de Raadhuisstraat des namid dags 2 uur; 3e. voor de ingezetenen van de Lage Zijde en wel van de Westzijde van de Aarbrug met inbegrip van de Ridderbuurt tot aan de grensscheiding met Koudekerk en Woubrugge ten huize van den heer W. van Wermeskerken, arts, alhier des namid dags 2 uur; 4e. voor de ingezetenen van de Hooge Zijde vanaf de grensscheiding met Zwammerdam met inbegrip van de Buiten wijken tot aan de Hofbrug in het Huis dei- Gemeente in de Julianastraat- des namicl- dages 2 uur. 5e. voor de ingezetenen van de Hooge Zijde vanaf de Hofbrug tot aan de grens van Hazerswoude in het Huis der Gemeente in de Julianastraat des voor middags 9 uur. Belanghebbenden maken wij er op opmerkzaam, dat liet aanbeveling verdient dat bij de aanmelding worden medegebracht de trouwboekjes der ouders of de geboorte-bewijzen der kinderen. Geboren: Annigje Margjc d. van C. Kroes en C. van 't Oever Emma Petro- nella d. van S. Schellingerhout en N. G. van Santen Margaretha Anna Amica d. van J. v,an Huik en M.' Ivlijn Johanna Maria Gerarda d, van B. Boere en A. van Wijk Adrians Petronella d. van J. M. de Hey en A. E. van der Zwet Cornelis z. van J. Spaan en G. van Delft- Everdina Wilhelmina- d. van L. Sprey en M. Altena Wilhelmina Adriaua d. van M. D. Groe- nevelt- en M. X. Kranenburg Joanna- d. van J. Ouwerkerk en J. Stuyver. O n d e r t r o u w d: A. A. v. d. Spek en S. M. den Ouden. Gehuwd: Jacobus v. d. Ende 27 j. en Petronella. Buis 23 j. Overleden: Jannetje Huisdier 23 j. BOSKOOP. Gevaarlijk. Vrijdag 1.1. bemerkte men, dat bij dc ondergrondsche benzinevoor raad van den heer K. aan de Nieuwstraat alhier eenige lekkage ontstaan was. Toen men hiervoor de noodige opgravingen deed, sloeg den werklieden 'n grootc vlam tegemoet. Men wist door aanstonds met zand deze plaats af te sluiten erger te voorkomen. We kunnen niet met zekerheid zeggen hoe deze vlam ontstaan is, maar men vermoedt, dat- er vuur bij geweest moet zijn. Een sigaretje misschien? In elk geval had het zeer ernstig gevolgen kun nen hebben. Een klap toe. Toen de autobus-onder nemer den heer J. alhier, zich Vrijdag avond het een autobus over den bewaakten overweg aan den Kanaalweg onder de ge meente Waddinxveen wilde begeven, was hij de eerste boom gepasseerd, en werd de tweede op de bus neergelaten, waardoor deze ernstig werd beschadigd. Door J. is aan de directie der Staatsspoorwegen te Utrecht om schadevergoeding gevraagd. Bloemenhandel. De bloemenhandel was de vorige week tamelijk goed, alhoewel de prijzen der afgesneden rozen laag wa ren. vooral de laatste dagen hetwelk z'n oor zaak vindt in het warme weer. Betaald werd als volgt: Rozen 2086 ct. per bos van 10 stuks. Diversen per bos: Gladiolen 30—36 et.. Lathmyrus 46 ct.. Pioenen 60 91 ct.. Clematis Dui-andi 0.561.07, Del phinium 1830 ct. Geboren: Hendrikus z. van J. van Schaik en G. M. Ravestein Gerardus z. van L. Hardus en J. Blom Klaas z. van F. Vermeer en J. v. d. Vlist Annie d. van J. van Eijk en J. Schouten. Ondertrouwd: W. G. Houdijk en E. J. Droog C. van Ekeren en B. v. d. Berg. Getrouwd: C. E. Stern 22 j. en J. J. G. v. Houwelingen 23 j. Z0ETERW0UDE. Gemeenteraad. De gemeenteraad ver gadert a.s. Woensdag des iporgens om 9.15 uur (zomertijd). De agenda luidt als volgt: 1. Ingekomen stukken. 2. Aanbieding ge- meenterekening 1928. 3. Vooi-stpl van B. en W. met betrekking tot de bestrating van den Vrouwen'wcg. 4. Alsvoren tot aankoop van een terrein voor onderwijs in lichame lijke oefening voor de leerlingen der open bare lagere school. 5. Alsvoren om over te gaan tot aankoop van een vrachtauto voor zand en grondvervoer en voor het ophalen van aseh en vuilnis. 6. Rondvraag. Personalia. Door B. en W. is benoemd tot- hooikeuvder in de Weipoort, in de plaats van G. Goedhart, de heer N. D. van der Voort alhier. Fuik' gelicht. De hengelsport wordt in deze gemeente druk beoefend en van hein de en verre komen de hengelaars opdagen. Ze stellen zich echter niet altijd tevreden met hetgeen ze aan den haak slaan, het geen de heer van L. alhier ondervond. Van dezen toch heeft men een fuik gelicht- en den inhoud meegenomen. Gratis drinkwater. Op het Dorp alhier is een automatische waterkraan aange bracht alwaar gratis drinkwater van ge meentewege beschikbaar wordt gesteld. ZWAMMERDAM. Geboren: Jan z. van Jan Vesseur en Wilhelmina de Wit. Getrouwd: Philippus Krijn van Eek jm. 25 j. en Ant-je Elisabeth Boekhout jd. 19 jaar. POSTDUIVEN. „Strijd en Vriendschap" (Voorschoten). De einduitslag der oude duivenvluchten over het seizoen 1929, waarvoor door ver schillende sportliefhebbers eereprijzen wa ren beschikbaar gesteld is als volgt: Korte afstand, van Vilvoorde toten met Orleans: le kampioen K. I. Waasdorp met 165 pun ten; 2e kampioen G. A. van Adrichem met 96 punten. Lange afstand, van Orleans tot en met Limoges: le kampioen K. I. Waasdorp met 76 punten; 2e kampioen A. Oudshoorn met 47 punten; 3c kampioen A. W. Querrevekl met. 42l/a punt. Kampioen in zijn geheel K. I. Waasdorp met- 241 punten. Kampioenvogel ringnum- mcr ster 3.27.C. 7674, 671/2 punt. eigenaar K. I. Waasdorp. Mishandeling van zijn vader. Do rechtbank te Assen veroordeelde H. V. te Buinen, wegens mishandeling van zijn va-der, door dezen met 'n zeis te slaan, tot 9 maanden gevangenisstraf. Diefstal van vee uit de weide. De rechtbank te Assen veroordeelde I. C. te Groningen, thans gedetineerd, we gens diefstal van vee uit de weide tot l jaar en 6 maanden gevangenisstraf. LAATSTE BERICHTEN DOOR DE TRAM OVERREDEN EN GEDOOD. Hedenmorgen is de 72-jarige landbouwer J. Theunissen te Bennekom, die met bloemen ventte, door de tram uit Ede te Wageningen overreden en gedood. T. kwam het hek van. een villa uit en merkte de aankomende tram niet op. Een jongetje doodgereden. Uit Deventer wordt gemeld: Gisteren avond is op den Zutphensehen weg een 5-jarig knaapje, W. S. geheeten, van het schip de Drie Gebroeders, door een auto bus van de Z.E.G.O. overreden en gedood. De chauffeur trachtte nog door uitwijken en krachtig remmen de aanrijding te voor komen doch tevergeefs. Auto-ongeluk bij Maassluis. Zondagmiddag reed de familie v. Toor uit Vlaardingen met een auto via den Maasdijk naar Westland, toen een uit de tegenovergestelde richting komende auto de eerstgenoemde aanreed. Tengevolge van de botsing reed de heer v. Toor van den dijk en sloeg driemaal over den kop. De inzittenden bekwamen allen min of meer ernstige verwondingen en moesten met auto's naar Maassluis worden ver voerd, waar zij door twee doctoren werden verbonden. De auto is totaal vernield. Hof-auto aangereden. Toen Zaterdagmiddag de hof-auto van H.M. de Koningin naar het station Apel doorn reed, om Koningin en Prinses af te halen, kwam een motorrijder van den Soe- renschen weg met de hof-auto in botsing. Een klein malheur ontstond, doch het mo torrijwiel beliep de meeste schade. Motorongeluk. Do heer L. Klomp, werkzaam in de ga rage ..Maïs" le Dedemsvaart. werd gister avond in de gemeente Zuidwolde (Drenthe) naast zijn motorrijwiel op den we-g gevon den. De ongelukkige was zwaar gewond en werd per auto naar zijn huis vervoerd, waar hij spoedig aan de gevolgen van zijn ver wondingen is overleden. In het zwembad verdronken. Zondagraidag te half 5 is de 17-jarige L. v. Gemert, wonende op de Melkmarkt te Zwolle, in het zwembad aan het Zwartc- water aldaar gesprongen, hoewel deze bad inrichting gesloten was. De jongen sprong in het diepe bassin en daar hij niet- zwem men kon, zonk hij in de diepte. Reddings pogingen faalden. Na een half uur heeft de politie het lijk buiten het zwembad op gehaald. In zee verdronken. Zaterdagmiddag, omstreeks 5 uur, is op het stille strand tö Sehoveningen een jonge man verdronken. De 22-jarige H. V. G.. ambtenaar ter Provinciale Griffie, wonende aan den Schenkwcg te Den Haag, had zich bij het zwemmen te ver in zee gewaagd en werd door den sterken stroom meegesleurd. Zijn lijk is r.og niet aangespoeld. In verband hiermee vestigt de politie de aandacht op het volgende: Gisteravond is bericht ingekomen, dat eenige personen aan het strand bij de grens der gemeente Wassenaar een drenkeling hadden zien drijven. De afstand was te groot om eeni ge bijzonderheden te kunnen meedeelen. Hoewel het in verband met den stroom en de windrichting niet waarschijnlijk wordt geacht, bestaat de mogelijkheid, dat deze drenkeling -do bovenbedoelde jonge man is. Ieder, die hieromtrent nadere mededee lingen kan doen of een signalement van den vermiste kan opgeven, wordt verzocht zich te vervoegen bij de afdeeling C van het hoofdbureau van Politie. OMGEVING. ALKEMADE. Bloembollendiefstal. Van den heer Z. zijn gisterennacht te Rijpwetering een partij bloembollen ontvreemd. Evenals ver leden jaar schijnt men deze gemeente weer als plaats voor het wegkapen dor bloembollen uit te kiezen. De bollenkweo- kers worden dan ook in him eigen belang aangeraden nauwlettend toe te zien. Door eendrachtige samenwerking kan men wel licht veel bereiken. Gebore n.: Margaretha Hendrica d. van F Hulscbosch en Th. E. Nigten. Gehuwd: Gerardus Johannes Jacobus van Zaal jm. 27 j. en Petronella Cornelia Kraan jd. 29 j. Overleden: Cornelia Catharina Vrij burg 20 j. 0UD-ADE. Personalia. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de R. K. Par. school alhier is benoemd Mej. P. C. Vreeburg. R0EL0FARENDSVEEN. Concert. Het- warme zomerweer van Zondagavond lokte velen naar den Noord- hoek te Roelofarendsveen om daar te ge nieten van het concert-, dat door het mu ziekgezelschap „Liefde voor Harmonie" in den tuin van café van der Geest werd gegeven. Dc belangstelling wa-s clan ook zeer groot. Met een marsch van J. Werk man getiteld Souvenir" werd het pro gramma ingezet, gevolgd door een fantasie „Uno Soiree au village" van D. Bcllcflam- ma. Dc verschillende muzieknummers, die hierna volgden werden vlot uitgevoerd en het muziekgezelschap kan dan ook met voldoening op dezen avond terugzien. Jam mer is hot, dat de muziektent zoo verscho len staat, waardoor velen om het ongezel lige zitje thuis blijven. Wo hopen, dar hier in nc.g eens verandering zal komen. Inwijding Lourdesgrot. Toen le eerw. Zusters alhier in het najaar hel feit. her dachten, dat zich voor 50 jaren in ons dorp hadden gevestigd, werd haar als huldeblijk der dorpsgenooten van iloelof- arerjclsvoen fii Xicuwe-Wetering cm cou vert inet inhoud overhandigd. Van dit geld werd c<*n Lourdesgrot gebouwd in den tuin der eerw. zusters, welke grot Zondagmid dag in tegenwoordigheid uer zustors en vele geiioodigdcn door den zeereerw lmer Pastoor werd ingewijd. Na de inwijding hield Pastoor Onel een kort toespraakje, waarin nog eens werd uiteengezet- hoe de devotie tot dc H. Maagd Maria in Lonr- des ontstond. Spr. hoopte dat zoowel dc zusters als de verpleegden van hét gesticht dikwijls deze grot, die een afbeelding is van die te Lourdes. zouden bedoeken, r-m er te bidden voor allerlei intenties. Hierna werd door de genoodigden de grot van na bij bezichtigd en we kunnen hier openlijk verklaren, dat. deze grot den ontwerper, den heer J. van Berkel alhier, «aarbij trouw bijgestaan door zijn beide knechts v. d. Zwet en v. d. Hoorn, alle eer aan loet. Ze i» geheel vervaardigd uit grove stukken slakken, die met beton zijn saamgehocht. Ook de kleur is natuurgetrouw weergege ven. A.s. Zondag zal aan ieder gelegenheid worden gegeven de grot van nabij te be zichtigen en we hopen dat hiervan een gre tig gebruik zal worden gemaakt. De „Untin Bowler" afgedrevenu. De vlieger niet in gevaar. NEW-YORK, 15 Juli (V.D.) Het Arae- rikaansche departement van Marine heeft gisteravond draadloos bericht ontvangen, dat het Amerikaansche Oceaanvliegtuig „Untin Bowler", dat van Chicago op weg was naar Berlijn, in den nacht van Zater dag op Zondag te Port Burwell door den Westerstorm van zijn ankers is geslagen en in zee gedreven, waar het op grootcn afstand van de kust door ijsmassa's is om- BI0SC0PEN. Casino: Goedgekeurd voor volwassenen. Luxor: Goedgekeurd voor volwassenen. Trianon: Goedgekeurd. geven. Het vliegtuig lag vlak bij de kust voor anker, terwijl de vliegers in een ge- improviseerde montage-loods bezig waren met het verrichten van reparaties aan eenige onderdeelcn van het vliegtuig. Zij werden door Eskimo's gewaarschuwd, dat het vliegtuig was losgeslagen. Toen men •aan de kust kwam en pogingen wilde doen om het toestel terug te sleepen, bleek het reeds zoo ver in zee gedreven te zijn, dat het door ijsmassa's was omringd, waarvan het toestel waarschijnlijk wel ern stige schade zal hebben opgeloopen. Nog een slachtoffer te Gillingham. LONDEN, 15 Juli. Een der gewonden bij het treurige ongeluk te Gillingham is Zaterdagmorgen aan zijn verwondingen bezweken, waardoor hot aantal dooden tot vijftien is gestegen. Een socialistische studentenbord verboden DRESDEN, 15 Juli (V.D.) Door een beschikking van rector en senaat der tech nische hoogesehool te Dresden is de socia listische studentenbond verboden en zal niet langer erkend worden als gelijkberech tigde corporatie van studenten. Als reden van dit besluit wordt opgegeven: nici-aea- demische gedragingen van den socialisti- schen studentenbond in verschillende geval len. Vijftien gewonden bij een spoorwegongeval te Parijs. PARIJS, 15 Juli. (V. D.) Gisteravond vond bij het- Gare Saint Lazare te Parijs een spoorweg-ongeval plaats, dat de ern stigste gevolgen had kunnen hebben. Een raoigeer-locomotief, die het station- had ver laten. om naar het, depot terug tc keeron, kwam, doordat niet op het sein gelet was, in botsing met den uit Nantes komenden personentrein, die te 20.40 uur aan het Gare Saint- Lazare moet arriveeren. Bij de bot sing werd een personenrijtuig vernield en twee wagons omvergeworpen. In totaal werden vijftien personen gewond, die door stations- en ambulance-personeel naar het station werden vervoerd. ROTTERDAM, 15 Juli. Vee. Aanvoer 546 vette varkens, 237 vette kalveren». 768 schapen. 765 varkens. Vette koeien 0.52 0.55, 0.47—0.49, 0.35—0.39, Ossen 0.50—0.52, 0.45—0.48, 0.42, Kalveren 0.75—0.80, 0.62.5— 0.76,5, 0.500.50, Schapen 3086, Lammeren 18—26. Koeien en ossen flauwe handel, ongeveer dezelfde prijzen. Vette kalveren stroeve handel, dezelfde prijzen. Schapen en lam meren luie handel, ongeveer dezelfde prij zen. Varkens slechte handel, prijzen iets vaster. AMSTERDAM, 15 Juli. Vee. Aan voer 419 vette koeien, le kw. ƒ1.101.20, 2e kw. ƒ0.90—1.08, 3e kw. ƒ0.70—0:88. 138 melk- en kalfkoeicn 2-80375, 131 vette kalveren 2e kw. ƒ0.82—0.90, 3 kw. 0.70— C.S0; 38 nuchtere kalveren 13—21: 35 schapen 3^14, 67 lammeren 2028; 620 varkens Holl. le kwal. 1.051.06, 1 prima varkens hoogcr, 2e kwal. 1.031.04 Overz. en Gcldorsche le kwal. 1,051.06, vet te varkens 1.03—1.04, 72 paarden 130 —270. ROELOFARENDSVEEN 15 Juli Groen- terveiling. Dikke peulen 0.75, jonge peulen ƒ2.85. Doperwten 0.650.75, id. II 0.50, Capucijners 0.75—0.85, Tuinbooncn 0.50—0.55, Snijboonen 3.203.40, Kas 3.70—3.40, Stek 2—2.20. Alles per 10 K.G Grof 3.604, Bommen 2.003, Stippel 1 80. Alles pér 25 K.G. DELFT, 13 Juli. Kaas. Aanvoer: 39 sla- pels komijne kaas. Prijs f 0.861.10 per kilo. Handel gewoon. TER AAR, )5 Juli. Veiling „St. Phocas". Peulen f 0.35—2.15 doppers 1.05—1.3», capucijners 1.10. idem wit 1.35. tuin booncn 0.55 —0.59, snijboonen 3.70 -1, idem uit dc kas 4.10—4.40, idem stek 1.30—2.70. stamprinsessen 5.705.90, prinsenboonen 7.50. alles per 10 K.C.; to maten f 12.40—12.60.' per 50 K.G.; bloem kool l cf.. net- stuk; rv i 10 cent. per pond. TER AAR, 13 Juli. Veiling „St. Pho cas". Peulen 45—2.70, Doperwten 90—95, Capuc. 85, Tuinbooncn 58—61, Tuinbooncn driemaal wit 8788, Snijboonen 4.30—4.50, Stek 2.30—3— per 10 Kilo, Aardbeien 34 et. per pond. TER AAR, 12 Juli Veiling „Tuindersbe- lang". Peulen 0.75—1.75, Doppers 1.101.25, Tuinbooncn 0.460.75, W. Capp. 1.401.80, Snijboonen 4—4.90, Stek 2.502,70, Stom- prinsen 6.106.90, Augurken grof 3.403.60, Boemkool 6—24, Peen 6—4. BOSKOOP, 13 Juli. Bloemenveiling. Rozen per bos van 10 stuks: Ophelia 20 ct., Golden Ophelia 30 ct.. Marcel Rouyer 45 ct.. Hadley 60 ct., Cl. Pernet 35 ct.. Colum bia 25 et.. Butterfly 25 ct., Mac Keiler 40 ct.. Wilhelm Kordes 32 ct., Bouche 24 et.. Rosalandia 40 et.. Paul' Scarlet 35 ct., P"'.v- antharozen 35 ct. Diversen per bos: Gla- diol en30 ct., Clematis Durandi 50 ct., Del phinium 30 ct. VINKEVEEN, 12 Juli. Groentenveiling. Peulen (dunne) 22—23 ct., idem (dikke) 1820 ct-, Doperwten I li16 ct., II 14 ct., alles per Kg.; Tuin-boonen 5—7 ct. per 10 Kg.; Spercieboonen 75-83 por .Kg.; Snijboonen I 2529 ct. p. pond; Snijboo nen II 36—42 cl., Wagenaars 374-1 ot., Stamspercioboonen 6365 ct., alles per Kg.; Tomaten A 19 ct, p. pond; Komkom mers (groene) T 810 ct., II 78 et., III 3—5 ct., Komkommers (gele) I 1011 ct., 11 79 ct., III 3—6 ct., Bloemkool T 25 33 et., II 1724 ct., III 815 ct., uitschot 1—8 ct., alles per stuk; Augurken (grof) IS19 ct. per Kg.; Kropsla I 1.52 ct. per krop; Aardbeien 40 ct. per pond; Rha- barbcr 3—6 ct. per bos; Spinazie -S10, Postelein 9—11 ct., per Kg.: Peen I 5—9 ct. per bos; Spitskool 1012 ct. per Kg. 3—1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1929 | | pagina 3