2öste Jaargang DINSDAG 4 JUNI 1929 No. 6195 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bureaux PAPENGRACHT 32 LEIDEN BUITENLAND [T BINNENLAND ïïe zal k Eic; le Joe Ingels S)e£cid6elve0oti4omt |E ABONNEMENTSPRIJS bedraagt bij vooruitbetaling oor Leiden 19 cent per week f2.50 per kwartaal onze Agenten 20 cent per week f 2.60 per kwartaal ïanco per postf 2.95 per kwartaal cnarln Geïllustreerd Zondagsblad is voor de Abomié's ver- -3, H rijgbaar tegen betaling van 50 ct. per kwartaal, bij Gri »ruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent, met Geïllustreerd Zondagsblad 9 cent. Dit blad verschijnt eiken dag, uitgezonderd Zon- en Feestdagen II TEL. INT. ADMINISTRATIE 935 - REDACTIE 15 GIRONUMMER 103003 POSTBUS No. 11 DE ADVERTENTIEPRIJS BEDRAAGT: Gewone advertentiën 30 cent per regel Voor Ingezonden Mededeelingen wordt het dubbele van het tarief berekend Kleine advertentiën, van ten hoog6te 30 woorden, waarin betrekkingen worden aangeboden of gevraagd, huur en verhuur, koop en verkoop f 0.50 ;emeli| 16—' )it nummer bestaat uit twee bladen u ghc: n eini DE HERSTELKWESTIE. De Herstelbesprekingen. De laatste loodjes. Het schijnt, dat het lot der conferentie luidl er deskundigen te Parijs thans nog met(| echts afhankelijk is van de regeling van huya |e kwestie der Belgische marken. Beide partijen België en Duitschland blijven op hun stuk staan, doch er is >ns, dat deze kwestie nader geregeld trdt bij rephtstreeksche onderhandelingen ichen de regeeringen. VOLKENBOND internationale arbeidsconferentie. lgeineene beschouwingen den gedwongen arbeid voor inboorlingen. De twaalfde internationale arbeidscon- I entie te Genève heeft gisteren den ge- flen dag algemcene beschouwingen ge lden over den gedwongen arbeid voor loorlingen. Hen kreeg wel den indruk, dat over t algemeen de noodzakelijkheid van t sluiten van een conventie over dit lt wordt ingezien ofschoon de Portu- ische regeeringsgedclegeerde met een roep op de nationale souvereiniteit zich ,|g| rzette tegen iedere beperking van de vëft end« lie. 'ijheid der koloniale mogendheden in het .stuur hunner koloniën. TTEI Dit staat reeds vast, dat algemeen I Iee| ttd is do noodzakelijkheid van een af- ïaffing van den gedwongen arbeid ten inste van particuliere ondernemingen, de werkgeversgroep verklaarde aan afschaffing hi'.-: stem tb zullen ge- De moeilijkheden zullen dus zitten gedwongen arbeid voor openbare rovini ^"iden. Dat de koloniale regeeringen tijd tot algeheele afschaffing daar- nog niet gekomen achten, moet wor- n aangenomen. Spaansche regeeringsgedclegeerde rklaarde wel voor afschaffing van den dwongen arbeid te zijn, doch achtte nog g odzakelijk het behoud van verplichten beid. Ook mgr. Nolens scheen in een ter'.Top- he opmerking over dit punt, in oen red-e aat v e hij uitsprak over een kwestie van pro- dure, de mogelijkheid van een oplos- v ng der moeilijkheid in een onderscheid r weei ssehen gedwongen en verplichten arbeid gom zien. wel Of het mogelijk zal zijn voor verplichten ■et t beid een zoodanige definitie te vinden, de tegenstanders van den gedwongen :beid zich bij verplichten arbeid zullen ïerleggen, zal wellicht uit de besprekïn- n in de commissie kunnen blijken. De 'd. Indische afgevaardigde Hadmi Salim kende in zijn redevoering, waarin hij ees op de democratische werking van gedwongen arbeid op het gevoel van aardigheid en verantwoordelijkheid van inlanders, dat de Nederlandsch Indi- he regeering voornemens is 'tot de to- le afschaffing van den gedwongen arbeid rer te gaan en dat inderdaad in de laat- :e jaren reeds vooruitgang op dit gebied jg Nederlandsch-Indië verkregen is. ings*11 IWIJZll llgswf Tast, ENGELAND BALDWIN TREEDT AF. Chamberlain niet naar Madrrd. 1 Lloyd George de Labours steunen? Gisterenmiddag om 5 uur heeft Bald- in een bijeenkomst, van de aanwezige N A^inistcra. er was geen formeele kabi- tsraad geconvoceerd zijn besluit mee- edeeld om onmiddellijk af te treden en redenen, die hem daartoe genoopt had- Naar later verluidde had dc premier it besluit reeds Zatc-rdag 'te Chequers momen, maar eerst met >Sir Austen ham'berlain willen spreken, in verband iet. de zitting van den Volkenbondsraarl Madrid, waarheen Sir Austen anders andaag vertrokken zou zijn. Baldwin zou hedenmorgen naar Wind- >r gaan en den Koning het ontslag van et kabinet aanbieden. i,r0<| Austen Chamberlain zal niet naar Ma- dilleg fid gaan voor dc vergadering van den 'olkenbondsraad. Engeland zal vermoedc- ïk vertegenwoordigd worden door den Jacol|e/.a;it tc Madrid. Verwacht wordt, dat Lloyd George tc lugby, waar door den dood van den ar- eiderscandidaat de verkiezing- uitgesteld 'erd, een redevoering zal houden, welke Oder de huidige omstandigheden bij- Onder veel belangstelling wekt. Lloyd Wge moet bereid zijn Mac Donald kans te geven het bewind te voeren, mits deze niet tracht maatregelen te nemen, waar mee de liberalen onmogelijk kunnen mee gaan. Dc liberalen zullen hun steun ge ven aan elk redelijk plan om verbetering te brengen in den toestand der werkë- loozen. Maar de partij zal bovendien, sterk aandringen op de indiening van een maat regel, waardoor het kiesstelsel wordt ver beterd. Persstemmen. Het besluit van Baldwin om direct ai te treden wordt door een deel der conser vatieve pers met gemengde gevoelens be groet. Alle bladen, die er voorstanders van waren om het bi] 't indienen van de troonrede op 25 Juni a.s. op een nederlaag 'te laten aankomen of beter nog te trach ten overeenstemming met de liberalen te bereiken, toonen zich ten zeerste over het thans genomen besluit teleurgesteld. De „Daily Tel." schrijft, dat Baldwin tot dit besluit is overgegaan om zijn tegenstan ders geen gelegenheid te geven tot de bewering, dat zij unfair behandeld zijn. Daarenboven heerscht in conservatieve kringen de opvatting, dat twee derden der liberale partij eerder bereid is een socia listische regeering te steunen dan een conservatieve, waarom men het een dwaasheid acht zich te willen verlaten op den onzekeren steun van Lloyd George. De verjaardag van Koning George. De Koning vierde gisteren zijn 64sten verjaardag. Gisterenmorgen werden de klokken van Windsor Castle geluid en tegenover het paleis werden 21 saluut schoten gelost. Alle schepen van de ma rine waren versierd, en te 12 uur werden door de paradeerende schepen saluut schoten gelost. Tc Londen vond do op den verjaardag des Konings gebruikelijke parade plaats, welk schouwspel als ge woonlijk door een grooto menigte werd bijgewoond. Bij ontstentenis van den Ko ning werd de parade gehouden voor den hertog van Connaught, die vergezeld was door den Prins van Waies, den hertog van York, en Viscount Lascellcs, den schoon zoon van den Koning. OOSTENRIJK. De Oostenrijksche huurwetten. Overeenstemming bereikt. Tusschen dc verschillende partijen is overeenstemming bereikt ten opzichte van de huurwetten, welke langen tijd een punt van ernstig conflict tusschen christelijk-so- cialen en sociaal-democraten hebben uitge maakt. RUSLAND. De oppositie in Rusland. Verzoening? Volgens- berichten uit Moskou heeft het politiek bureau van de communistische partij besloten, allen communistischen lei ders van dc rechtsche en linksche opposi tie, met uitzondering van Trotzki, toe te staan, weer naar Moskou terug te keeren. Zij mogen weer in centraal-Rusland ver blijven, wanneer zij zich niet meer met de politiek bemoeien. Stalin zelf heeft zich uitgesproken voor den terugkeer van den Trotzkiïst, Belorodow, die betrokken is ge weest bij den moord op den tsaar. Politiek bederf te Astrachan. De Moskousche Sovjetpers is zeer veront rust door grooto misstanden, welke in do partijorganisatie in het Sovjetapparaat to Astrachan ontdekt zijn. Bij herhaling is n.l. in den laatsten tijd geconstateerd, dat een aantal leiders van do plaatselijke partij- groep „van de algemcene partijlijn afge dwaald" waren en met vertegenwoordigers van het particuliere kapitaal en van de Nep gemeene zaak gemaakt hadden. Om zich persoonlijk, materieel voordeel te ver zekeren, heet hot, hebben deze „verdool den" den Ncp-mannen invloed op het eco nomische. leven van het heele district laten krijgen, die tenslotte ook op het Sovjet-ap paraat begon door te werken. De aanwijzin gen van het centrale bewind to Moskou en van de economische instellingen werden verwaarloosd en inplaats van den gelasten strijd tegen den invloed van het particu liere kapitaal en van den particulieren on dernemer op het economische leven tc voe ren, -werkte men dien invloed juist in do hand. MEXICO. HET EINDE DER KERKVERVOLGING? Een decreet van Portes Gil. R e c'd s twee bisscli oppc-u teruggekeerd. Alen verwacht, dat het rcnflict tusschen kerk .en staat in Mexico thans spoedig bijgelegd zal zijn. De „Msbd." leekent bij het bovenstaand telegram aan: Er is een besluit van den Mcxicaanschen staatspresident-, dat bepaalt, dat alle pries ters, die .wegens hun profest tegen het in beslagneming van kerkelijke goederen uit het- land verbannen zijn, terug mogen kee ren. De uitoefening van den godsdienst kan weder onbelemmerd geschieden. Volgens een medcdeeling van het Alexi- caansche ministerie van binnenlandsc-hc za ken bevinden zich reeds twee Katholieke bisschoppen in Me.\ico. Voor het eerst sedert drie jaar zal thans ook weder dc H. Stoel in Alexico vertegen woordigd zijn. „Ofschoon de laatste dagen herhaaldelijk van onderhandelingen tusschen de kerkelij ke a-utoriteiten en de Alexicaansche regeer ders in zake de regeling der betrekkingen tusschen Kerk en staat sprake was, deed niets vermoeden, dat het einde der Kerk vervolging reeds zoo nabij was. Van ganscher har'o hopen wij, dat het bovenstaande, bericht in alle opzichten door de feiten bevestigd moge worden. Voorhands echter meencn wij tegen een al te sterk optimisme te moeten waarschu wen, tot meer gedetailleerde berichten uit absoluut betrouwbare bron, tot verheuge nis van alle Katholieken, het bericht uit Parijs bevestigen". KONINKLIJKE BESLUITEN. Notariaat. Bij Kon. besl. is aan P. W. Alaas eervol ontslag verleend uit zijno betrekking van notaris te Tilburg. DE ARBEIDSWET IN HET SLAGERSBEDRIJF. Een onderhoud met den Minister. Men schrijft aan dc „N. E. Crt.": De besturen van den Ncderl. bond van arbeiders in dc slagers bed rij ven, den r.-k. sla-gersgezelkinbond «jt Joris -?n den bond van chr. arbeiders in de voedingsbedrijven, zijn door den minister van arbeid in audiën tie ontvangen ter bespreking van de vraag of het juist is, wat het orgaan van den Sla gershond vermeld heeft, n.l. „dat bij de re geering dc neiging bestaat, wanneer het winkelwerktijdenbcsluit wordt ingevoerd, de slagerswinkels-gelijk te stellen met an dere winkels". Nadat de gezellen-organisaties een uit eenzetting hadden gegeven omtrent het wezen van het slagersbedrijf, waarop zij hunnerzijds hadden aangetoond, dat men in de slagerij-werkplaats arbeid verricht, en men deze met- winkels niet op een lijn kan stellen, liecft do minister verklaard, dat bij de invoering van het winkelwerktij denbesluit de slagerijen niet daarin zullen zijn opgenomen, maar blijven onder het be paalde van art-. 2 van de Arbeidswet. Ver volgens heeft dc minister toegezegd, .wan neer deze kwestie wordt aangevat, men de gezellenbonden in de gelegenheid zal stel len, him standpunt nader te motiveeren. Einde van de staking te Scheveningen? Heden beslissen de werknemers. Burgemeester Patijn van 's Gravenhage, die optreedt als bemiddelaar in het Schevc- ningsclie Visschersconflict, heeft gisteren een voorstel gedaan aan beide partijen. Dc ledenvergadering de-r Reedersvereeniging heeft gistermiddag hek voorstel reeds aan vaard. De werknemers zullen heden hierover een beslissing nemen. Naar aanleiding van heb bericht, dat de schippers hedenochtend zouden aanvangen met het bergen van zeilen en netten, kun nen wij thans melden, dat de schippers aan de reeders hebben medegedeeld, dat zij eerst willen wachten op het antwoord der reeders op hun verzoek om een afzonder lijke loonregeling. Dr. C. Easton f Te s-Gravenhage is op 64-jarïgen leeftijd overleden dr. C. Easton, redacteur van het „Haagseh Maandblad-'. De overledene was een uitnemend jour nalist, die ook als astronoom en meteoro loog een grooten jiaarn had. De grensuitbreiding van Haarlem. De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland hadden do beslissing van minister Kan ingeroepen om te bepalen de schadevergoeding welke de gemeente zou hebben tc betalen aan het provinciaal Elec- trisch bedrijf, welke zij verschuldigd was omdat het P.E.N. geen stroom meer levert in de gedeelten der gemeenten Blocmcn- daal, Spaarndam en Haarlemmerliedc, die naar Haarlem zijn overgegaan. Voor de activa vroeg dc provincie een vergoeding van 81.333; Haarlem bood aan een bedrag van 51.144. Voor het exploitatieverlies, dat dc pro vincie op 32.500 por jaar stelde, vroeg zij dit bedrag gekapitaliseerd oftewel 20 maal 32.500. Haarlem bood slechts aan in drie jaar te betalen een bedrag van 42.000. Bij den Minister van Binnenlandsche za ken werden de belangen van de provincie bepleit door den heer J. Hendrix, lid van Ged. Staten en die van de gemeente Haar lem door den heer mr. Slingcnberg, wethou der voor de financiën dier gemeente. De minister adviseerde nu het bedrag voor de activa vast te stellen op 68.776 en voor liet exploitatie verlies gedurende tien jaar een bedrag te betalen en wel als volgt: 1ste jaar ƒ30.210; 2e. 30.210; 3e 30.630; 4e en volgende jaren 30.770. Deze bedragen komen overeen met een door Haarlem te betalen contante waarde van 250.210, ter- v ijl de provincie een contante waarde vroeg van ƒ650.000. Voor Haarlem bet-eekent dit dus een suc ces. Het Centraal Stembureau voor de ver kiezing van de leden der Eerste Kamer heeft in de vacature, ontstaan door ;t be danken van den heer Frencken, voor zijn benoeming, tot Kamorlid in de vaeaturc- Jhr. Verheyen, tot lid van dc Eerst-c Kamer benoemd verklaard, mr. dr. J. vanBest, vroeger wonende te Eindhoven, thans verblijf houdende in België. De President van den Bijzonderen Raad der St. Vincentiusvereeniging te Amsterdam, de heer August Li n d n e r wordt 7 Juni a.s. 80 jaar. Moge het den nog zoo krassen lieer Lindner men zou hem waarlijk eer 60 jaar oud achten gegeven zijn om rog vele jaren met zoo jeugdigen ijver zijn heilbrengend werk voort tc zetten ten zegen van zoo velen. Ad majorem Dei gloriam VOORNAAMSTE NIEUWS BUITENLAND Volgens berichten uit Mexico zou het einde van de kerkvervolging in het zicht zijn. Het conservatieve kabinet in Engeland onder leiding van Baldwin treedt af. BINNENLAND. De jongste Nederlandsche Bisschop Mgr. J. A. Bouter. (Kerkïi., 2de blad). Verscheidene auto- en motor-ongelukken. (Gem. Berichten, 2de blad). Nog steeds vele branden. (Gem. Berich ten, 2de 'rd). OMGEVING. Het kerkgebouw der Katholieken tc Hcogmade dreigt in te storten. (2de cn 1ste blarlY Besluit van den Gemeenteraad om met Nieuwkoop een overeenkomst te sluiten in zake vuilverwijdering. (2de blad). Uitreiking eere-prijs Thorbecke-stichting aan prof. mr. Meyers. DE THORBECKE-STICHTING. Uitreiking var; den eereprijs aan Prof. Mr. E. M. Meijers. Heden, den 57sten sterfdag vau den groo ten staatsman Thorbcckc, heeft in de Se naatskamer der Leidsche Universiteit in een plechtige zitting van het Curatorium der Thorbecke-stichting de uitreiking jjlaats gehad van den eereprijs, welke Kët Curatorium heeft toegekend aan den Leid- schen hoogleeraar in het burgerlijk recht en het internationaal privaatrecht, prof. Mr. E. AL Meijers. Vrijwel alle leden van het Curatorium waren aanwezig, alsmede dc president-cu rator en de secretaris van het college van curatoren der Leidsche Universiteit, mr. A. van de Sande Bakhuyzen cn mr. P. J. Iden- burg, de rector magnificus der Leidsche Universiteit, prof. Jhr. mr. dr. W. J, M. van Eysinga, de secretaris van den Lcid'- sclien academischen senaat prof. dr. N. van Wijk, en tal van andere hoogleeraren. De voorzitter van hel Curatorium der Thorbecke-stichting, prof. mr. H. Krabbe, sprak, alvorens tot. de uitreiking van den eereprijs over te gaan, prof. Meijers als volgt toe: Hooggeschatte Meijers, Aan mij, als voorzitter van hét Curato rium der Thorbecke-Stichting, is de eer te beurt gevallen om in deze plechtige open bare vergadering zooals het in art. 12 van het Statuut heet U het eerebewijs te overhandigen wegens het schrijven van een boek, dat de bewondering van ter-za- kc-kimdigen reeds heeft verkregen. Het boek is getiteld: Le droit ligurien de suc cession en Europe occidentale, waarvan het eerste deel is verschenen onder den titel-: Les Pays Alpins. Prof. Van der Heyden uit Nijmegen, aan wien door ons werd opgedragen een gemo tiveerde conclusie te willen overleggen, schreef aan het .slot van zijn nola: Hel. mo numentale werk van den Leidsclien hoog let-raar is wetenschappelijk van den cc- lou rang. Ons vaderland is hem daarvoor de hoogste eer verschuldigd. Ook op liet Curatorium maakt o'fiet werk dien indruk; en, niet het minst up grond hiervan, kwam het Curatorium tot. liet in zicht, dat hier termen waren het eerebe wijs toe te kennen. He! zal U bekend zijn, dat voor dc toekenning van den eereprijs slechts die schrijvers in aanmerking kun nen komen, die oorspronkelijk werk leve ren, hetwelk door Nederlanders is geschre ven en dat door deft druk is openbaar ge maakt binnen de laatste vijf jaren vóór ïict werk in bcoordeeling werd genomen; ter wijl do eereprijs bestaat in een zilveren penning met de beeltenis van Thorbockc, alsmede een som golds. Sinds 1878 (het stichtingsjaar) zijn slechts een klein aantal eerbewijzen uitge- reikt. Het had heel wat meer kunnen zijn (51) als niet de gewoonte don regel had vastgelegd, dat de leden van liet Curato rium niet in aanmerking kunnen komen voor een eereprijs. Dientengevolge zal men bijv. Buys niet onder dc prii .'.vaardigen zien opgenomen. Hij was lid van liet Cura torium en had daarmede zijn aanspraken, die hij ongetwijfeld bezat, verloren. Het bijzondere van uwe situatie ligt hierin, dat zoo snel na. dc jjublicatic de bekroning is gevolgd. Nauwelijks een half jaar na dc verschijning van uw boek besloot 1Cura torium dit boek prijswaardig tc achten cn den schrijver tc bekronen. Aanvaard dan nu, goede vriend, vóór ik tot uitreiking der insignia overga, den gc- lukwensch van het Curatorium, U dc ver zekering gevende, dat wij met vreugde onze taak hebben volbracht. Wij eerden daarbij niet alleen uw werk, maar ook uw persoon, PROF. MR. MEYERS. PROF. MR. KRABBE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1929 | | pagina 1