KAAGWATER - DUBBEL GEBEIDE GENEVER OUD-HOLLANDSCHE BRANDEWIJN N.V. Distilleerderij „DE FRANSCHE KROON - Anno. 1700 - vh. HARTEVELT ZOON - LEIDEN Nieuwjaars-Advertentiën Faillissementen. Uit de Rijnstreek. TIL DURIVON Voorschoten (Vink) S. UIÖEVEIO. TH.: DüRiyON J. BAIJER - Poelier - LEIDEN Steunt onze adverteerders rug had, drie jaar gevangenisstraf en tegen B„ die reeds zesmaal veroordeeld is, een jaar en zes maanden gevangenisstraf. De verdediger, mr. Arnold, pleitte voor B. clementie, terwijl hij het bewijs tegen M. niet geleverd achtte. Daarna stond een heelo serie helers in verband met deze zaak terecht. Tegen één hunner werd anderhalf jaar, tegen een an der zes maanden geëischt. Uitgesproken: H. de Keijzer, te Korteraar Ter Aar; cur. mr. J. A. Risseeuw, te Alphen. N o o r d w ij k'e r h o u t; cur. mr. A. J. Ro- mijn, te Leiden. J. J. B. Faure, kantoorbediende te L e i- d e n; cur. mr. H. F. A. Donders, te Leiden. ALPHEN AAN DEN RIJN. Missienaaikring „De H. Theresia". Onder leiding van den Hoogeerw. Deken J. M. Hellegers is eenige dagen geleden te Alphen aan den Rijn opgericht een His- ie-naaikring, welke staat onder bescher ming van en tevens den naam draagt van de kleine H. Theresia van Lisieux. Boven deze nieuwe Vereeniging, de Mis sie-naaikring „St. Theresia" staat het edele ,n wereldomvattende motief, de Missie, de feeds verdere uitbreiding van Christus' Kerk over gansch de wereld. De dames der Missie-naaikring hebben ot verheven dpel om in de arme Missie landen het altaar en de Missionarissen te voorzien van linnen en gewaden, welke noo- lig zijn voor het H. Misoffer en kleeding- tukken voor de behoeftige inlandsche Christenen te vervaardigen. Door deze liefdevolle naald- en naaiar- beid steunt men de Missies en helpt men _n zijn gevolgen ook sterk mede om de ge loofswaarheden en zedewetten van het Christendom beter te doen beleven in de Missielanden en een passende zedigheid aan te kweeken bij pas-bekeerde heidenen. Edelmoedig en verdienstelijk is dan ook ten volle de arbeid der nieuwe Missie naaikring en het getuigt van een wereldom vattende naastenliefde. Men verwarre evenwel de Missie-naai kring niet met de St. Anna-vereeniging, welke het edele doel nastreeft om ieder jaar kleedingstukken te vervaardigen ter uitdeeling aan behoeftigen en armen van eigen Parochie. Deze edelmoedige hulp en naastenliefde voor eigen kring en omgeving heeft recht op onze goede en blijvende be langstelling. Derhalve naast de St. Anna-vereeniging met haar verdienstelijken arbeid voor eigen Parochianen verheugen wij ons ook ten zeerste over de oprichting van den nieuwen Missie-naaikring. De bloeiende Missie-actio in Nederland heeft reeds in de laatste jaren tientallen van Missie-naaikringen doen ver rijzen. Deze versterking der Nederlandsche Missiebeweging telt in haar jeugdige Naai- kring 11 voortreffelijke helpsters, die do Missie tot steun willen zijn door naald- en naai-arbeid. Natuurlijk is er ook geld voor noodig, want alleen met een punt en een oog van een naald zonder de tnoodige stoffen be reikt men niet veel. De dames-leden der Missie-naaikring zijn dan ook van plan om bij de warmkloppen- do Missieharten in Alphen aan den Rijn een daartoe bestemd busje aan te bieden als uitnoodiging tot een gift voor het schoone doel. En de Parochie Alphen aan den Rijn zal ongetwijfeld toonen, dat zij liefde in haar hart bezit voor de Missie uit dankbaarheid voor haar eigen dierbaar Katholiek Geloof. De toekomst overschouwend zullen dan gaan jaar in jaar uit honderden kleeding stukken naar de arme Missielanden en zij zullen daar brengen oen Alphensch stempel op het edele Missiewerk, de verovering der heidenzielen voor Christus' Kerk. Aan den nieuwen Missie-naaikring tot slot deze oprechte wensch: „Legt u met ijver toe op de schoonheid van uw werk, treedt fier naar voren met de verheven heid van uw doel en moogt gij beschikken over edelmoedige harten en milde beurzen. Gods zegen ruste overvloedig op uw offer- vaardigen arbeid". P.S. Giften voor de Missie-naaikring worden ook gaarne in ontvangst genomen door den Hoogeerw. Deken, den Directeur der Pauselijke Missiewerken. De post in autobussen. De Directeur van het Post- en Telegraaf kantoor te Alphen a. d. Rijn maakt bekend, dat in de autobussen van de A.D.W.A.L. Woubrugge-Ter Aar-Alphen-Leiden door de postadministratie brievenbusjes worden aangebracht. Hierin kunnen met ingang van 1 Jnuari 1929 op de standplaatsen van de autobussen stukken worden gepost. De correspondentie wordt aan de postkantto ren te Alphen en Leiden ter verdere ver zending afgegeven. Uitvoering. De Muziekvereen. „Arti et Religione" gaf gisteravond voor een geheel bezette zaal met belangstellenden haar jaarlijksche uitvoering in de Kerkzaal der Marthastichting. De avond werd door den Voorz., den heer J. Basie, met een kort woord geopend, Spr. heette alle aanwezi gen, inzonder den beschermheer der Ver eeniging, den burgemeester, welkom, voorst herdacht spr. in zijn openingswoord het 20- jarig bestaan der Vereen, en bracht dank aan leden en donateurs voor de ondervon den steun, in 't bijzonder aan den heer Smolders, directeur der Vereen., die steeds getracht heeft de vereen, op hooger peil te brengen. Hierna werd aangevangen met de afwik keling van het rijk varieerende programma, hetwelk afgewisseld werd door een keurig verzorgd strijkje door mej. A. Goosens (cel lo), de heer A. Mondt (le viool) en K. Jager (2e viool) en eenige liederen, gezongen door mej. J. Valk (alt). Dat de verschillende nummers goed wer den uitgevoerd, bleek wel nit het dankbaar applaus, dat de musicus naar elk nummer ten deel viel. Mej. A. Goosens werden bloemen aange boden. Eerst te ruim elf uur werd de avond na een kort slotwoord door den heer P. Westenbrink gesloten. Gasvergiftiging. Sinds eenige dagen deden zich bij de familie Meerburg, wo nende aan de Rijnkade, alhier, eigenaardig© ziekte-verschijnselen voor, welke de ontbo den geneesheer dr. P. de G. aan gasvergifti ging deed denken. Bij een door personeel der gasfabriek ingesteld onderzoek bleek, dat een gasbuis, liggende voor het perceel van genoemde familie, was doorgebroken, zoodat het gas vrijuit het perceel kon bin nenstroomen. Naar wij vernemen is de toe stand der familie aan de betere hand. AARLANDERVEEN. De gladheid. Door de gladheid kwam bij de driesprong alhier een paard te vallen, bespannen voor een dogkar. Beide boomen van het wagentje moesten het ontgelden, terwijl de bestuurder met zijn medereiziger de reis verder te voet naar do Bodengraafschemeien moesten afleg gen. Alleen het paard werd mede huis waarts genomen. ZEVENHOVEN. De gladheid. Een tweetal personen hebben hun been gebroken Maandag ten gevolge van de gladheid in het naburige Blokland. Rijksontvanger. De burgemeester maakt bekend, dat het kantoor van den Rijksontvanger te Nieuwkoop, w.o. ook deze gemeente behoort, vanaf 1 Jan. 1929 voor het publiek zal zijn geopend eiken Dinsdag en Donderdag van 91 en van 23 uur. Stoomvaartberichten STOOMVAART-MIJ. NEDERLAND. BORNEO (thuisr.) arr. 17 Dec. te Suez. ENGGANO (thuisr.) pass. 17 Dec. Gi braltar. KON. PAKETV-.MAATSCHAPPIJ. MAJANG, v. Rotterdam naar Batavia, pass. 17 Dec. Lissabon. HOLLAND-AMERIKA LIJN. EEMDIJK, Pacifickust naar Rotterdam, arr. 17 Dec. te Los Angeles. NOORDERDIJK, arr. 16 Dec. van Lon den te Vancouver. YOLENDAM, arr. 18 Dec. nam. 2 uu?j voorgaat v. d. N. Waterweg. ij trrj HOLLAND-AUSTRALIé-LIJN. AAGTEKERK (uitr.) arr. 17 Dec. te W estina. SAMARINDA (thuisr.) pass. 17 Dec. Ouessant. HOLLAND-BRITSCH-INDIë-LUN. HOOGKERK, arr. 17 Dec. van Bombay te Karachi. KIELajKEGHT (uitr.) vrtr. 17 Dec. van Genua. KOUDeaERK (thuisr.) arr. 17 Dec. te Antwerpen. ROTTERDAMSCHE LLOYD. MERAUKE (thuisr.) vertr. 17 Dec. van Djedda. MOD JOKER TO arr. 18 Dec. van Bata via te Soerabaja. SLAMAT (thuisr.) arr. 18 Dec. nam. 6 n. te Cowes en 19 Dec. nam. 2 uur te Rot terdam verwacht. KON. HOLL. LLOYD. GELRIA (thuisr.) vertr. 17 Dec. van Bahia. ZEELANDIA (uitr.) vertr. 17 Dec. van Rio Janeiro. ROTTERDAMSCHE LLOYD. DELI, arr. 16 Dec. van Batavia te Soe rabaja. INSULINDE, arr. 17 Dec. van Rotter dam te Batavia. STOOMVAART-MIJ. OCEAAN. KNIGHT COMPANION, van Batavia naar Amsterdam, vertr. 16 Dec. van Port Said. MERIONES, van Japan naar Amster dam, vertr. 16 Dec. van Port Said. Wij bevelen de 3 bekende en gerenommeerde merkeni l/l en 1/2 Liferkr. 3/4 Liter (RECEPT I7SO) TEN ZEERSTE BIJ J&AN. GOEDEN.... GOEDKOOP Voor d© a-s. feestdagen: Boerenjongens 1.—, 1.25, ƒ1.50 pn 2.-^- per 1/1 popS Advocaat 1.79 en 2.25jk"fl. Njberót eèns pjoéi. Haarl.straat 24 - Tel. 1743 Abonnementen en A dvérientiën WORDEN AANGENOMEN DOOR Elecir. Meubelfabriek „Rijnland" vraagt een halfwas en een leer ling voor de houtbewerking. Aanmelding Lange Schoolsteeg 9/11 of Oude Singel 28. 5392b Wij leveren sEeclits f. 2.50. U een A.A GOED EN GOEDKOOP Voor de a.S. feesdagen Vraagt mijn prima Portwijn, van f 1.p. fl/- Inderdaad iéts fijns/ Alléén tij: Haarl.straat 24 - Tel. 1743 >n Vujjrénhoutler (zeifvuSIer) met gouden pen voor L VE^HOOS, Papierhandel, Haarl.straat ƒ20, Tel. 2107 Gevraagd: aen R. K. MEISJE /- als hulp infde huishouding, 6 per week, hoiselijk verkeerT Aan melden Duivenvoordestraat 70, 5357 Er biedt zich aan tegen 1 Januari een R. K. DIENSTBODE van buiten, voor dag en van goede getuigen voorzién. Brieven onder no. 535/bureau van dit blad. Gevraagd zoo spoedig moge lijk, wegens huwelijk der tegen/ woordige een R. K. DIENSTBODE voor dag en^nacht, liefs/kun nende koken fen zelfstandig wer ken, dagmeisje aanjwozig. Me vrouw D. KORTMAN In, Dorps straat 68, Zoeterwoude. 5354 Biedt zich aan eón flinke DIENSTBODE 20 jaar, voor Leiden. Brijen onder no. 5368 agentschap Alphen aan den Rijn Er biedt zich aan een nette R. K. DIENSTBODE of Huishoudgter, 25 jaar, Kérst omgeving Alphpn aan den/Rijn. Brieven onder.no. 5360 Furcau van dit blad.' te^en Jan., een netto R.K. DUENSTBODE Mevr. FRED\ DB MEÜLDER Liese. w/561 Wegens huwelijk der tegen woordige gevraagd een R. K. DIENSTBODE/' tegen 1 Jan. hij G. v. d/GEEST WASBEEK, Warmoud. 5344b MEID-HUISHOUDSTER Heer we dn. met 2 echoolg .deren, zoekt Meid-Huislioud- stér. Beslist goede getuigen. Br bur. v. d. blad onder no. 5393b Gevraagd: een R. K. HUISHOUDSTER bij een alleemwonenden man/éan middelbaren.'leeftijd. Bnevon onder no. 5365 burearv^van dit blad. Vanaf heden tot en met 24 December a.s., is de gelegenheid opengesteld, aan onze Bureaux, bij onze Agenten en Bezorgers in de stad, om in het nummer van 31 December, UITSLUITEND BIJ VOORUIT BETALING, den geb'ruikelijken Nieuwjaars groet te plaatsen. I4 regels. 5—3 regels. 992 regels 1396 regels f 0.50 16.— f 1.50 f2.— Deze advertentiën worden alléén geplaatst bij contante betaling. DE ADMINISTRATIE GEVRAAGD een flinke Hulp .an de huishou ding B. K., tegep 10 of 15 Jan. Flink-^Joon en jjuisolijk verkeer, hulp voor het ruwe werk aan wezig. Br. bur. v. d. blad onder no. 5383b. Gevraagd onf een Bloemisten kantoor bij Lrfiden, een JONGST? BEDIENDE/' voor opleiding Bloemistenkan toor. Brieven onder noy5364 bu reau van dit plad. PLAATSING GEVRAAGD vooY Burgerjongen, 15 jaar, R. K., I» broijdbakkerij (intern) Liefst omstreken van Leiden. Brieven onder no. 5348b bureau van dit blad. VRIENDIN Een net R. K. Meisje zoekt netto vriendin 20 22 jjaar, Zprfdags vrij. Brieven onder no/ 5358b bureau» van dit. blad. SLAGERS (Halfwas) gevraagd Fa. G. v. LEEUWEN Noordeindo 37. 5379b ONDRAGELIJK is/bet wanneer men eeltyfhder de voeten heeft. Het eeni^o mid del js eeltzalf, alleen teverkrij- gen a 30 cent in dj/Urogisterij fa. DE WAAL, Mare 56 Leiden, i 5388 Z TE KOOP 1 schrijftafel (zonder gebrè- st»), 1 zaadkgst (met ladén), 1 l«jnenkast, voor billijke'' prij zen. A. C. DE VOGEL'' War mond. 5376k ERNSTIG GEMEEND Een net R. K. Persoon, 40 jaar wensebt •Skenn&making met da me, ook wed. vap ongeveer dien zelfden leeftijd «(Geheimhouding verzekerd^). Brieven met port) onder no. 5359 dorrespondj d. blad N. A. GROEN/1 WOUD Jz., Noordeindfj/80, Aar- landerveen. TE KOOP een goed onderhouden biljaét zonder zakken bij A. J. BOERS,' Hazerswoude, Rijndijk, /Café „Het Zwaantje". 5362 TE KOOP AANGEBODEN/^* een Toonblnl met wink/fop- stand. Te zieij en ie beyragen: Pickestraat 131 Noordwijk. KONIJNEN KIPPEN Voor de f estijagon, pnïha zware geslachtt n Konijnen, soep en ^raadkippén enz. loevend uitzoeken). Bestel nu ^oor de feestdagen. Billijke prijzen. J. NOPPE, Kruisstr. 17. Beleefd aanbevelend. 5384b MEUBELEN Te koop aangeboden 2 cra- peauds, 4 stoelen, eiken met vee- iepde zittingen en 6 stoelen raamzitting met rugbekleeding, alles tegen zeer lage prijs. Moet weg wegens plaatsgebrek. Te zien en te bevrgep: Oude Sin gel 115. 8 5390b RAPENBURG 91, - TELEFOON INT. 654 5391 HANDEL IN WILD EN ESEW0GELTE Voor de a.s. Feestdageij voorhanden/ Reebouten en Ruggen, Gemeste Ganzen^ Kalkoenen, Bhulardes Braad- en Soepkippen, Tamme en Wifjle Eendepf Talingen, Water- en Houtsnipp"^ Hazen, Fdfanten,/Patrijzen Tamme Konijnen h f 1.30 p. KG. Wilde Konijnen a f 1.10 p stuk. DE Z-EUW3CHE Aardappelen handel. Bravo's, Eigenheimers, Zeeuwsche Blauwen vanaf f 3,50. Mooie Drielingen Bravo's, B'auwen)i Bonten ep Eigenheimers vanaf f 2,50 Ber 70 K.G. Franco thuis. In voorraad Voeraardappelen, Yoèrpceiyl 25,— per 1000 Kilo. G. yéLBLAS, Alphen aan den RijnyA lJ)2S3 RIJNSBURG Gebr. Den Haan leveren uit voorraad uitsluitend in de bpsle kwaliteit alle soorten kunsKnest- stoffen, turfstrooisel, Giethoorns sluik, landbouwkalb (senelpkalk- bloem), fijne LimbuTgsche kalk- mergel enz. GEBPr DEN HAAN. telf. 3. 12586 R.K. Ver. van Kraamverzorging zendt in Lelden en Omstreken gediplomeerde* Kraamverzorgsters voor dag- en na htverpleging. In Leiden ook wijkverzorging meer malen «laags. Bureau Boerhaave- straat-30. Spreekuur 1012 uur. Donderdags alleen van 24 uur. 5243 BLOEMBOLLENBEMESTING I Voorkom teleurstelling, doef een minder goed gewas dan tegen woordig kan worden Bereikt, en verzuim niet in Np/ember, De cember, uiterlijk/Januari, zoo noodig over bet dek uwe tulpen Narcissen. 12584 BLOEMBOLLENBEMESTING II Een betrouwbare en naar den eisch (in verband met de grond soorten) samengestelde Wnst- mestbemestwig te geve*C daar overtuigend is gebleken/dat deze onkosten dubbel en/wars door de verhoogde opbêéngst worden vergoed. GpBR. DEN HAAN Rijnsburg telf 3. 12585 OPENBAAR SLACHTHUIS Groote afslag 26^ cent per pond. Zaterdag voormiddag 10.30 uur verhoop van een, buitengewoon groole partij gestéri'liseerd rund vleesch, varkensvjeesch, rundvet reuzel en bouiliou, FRANKE. Donderdag, 20 December, PRIJSBILJARTEN op de brug om 10 vette nen en 10 vptte eenden bij BOERS, Hazerswoude, Rijndijk, Café ,.Het Zwaantje". 5361 AAMBEIEN Dit zoo menigvuldig voorko mend verschijnsel, is in een paap,dagen te verhelpeö. Te verkrijgen in dooien van 0 60 en 1.00. Alleefl bij fa. D. DE WAAL, Mare 56j Leiden. 5389b SALON PATHPFOON Spotkoopje! Prgcbt luxe Salon- Pathéfoon,, nog nieuw Zwitser- sch© motor en J00 numnjeïs voor 37.50 aangeboden, glpoecl ge- wenscht Hans|nstraaf 30 (Boek winkel). 5374b TRAPNAAIMACH1NES Te koop: Inzinkbare met 4 laden, ringsnoel, ook alpdkoker- sehuit, prachtstukken voor wei nig geld. Oritzner, Sjéger. Neu mann. Wij bieden elke concur rentie het hobfd. Koont bij vak- TTjenscben. WESTDORP Co., Morschstraat '56. 5371b GRAM1P!-!0nNHU!S ..De Concurrent". Pracht groote Parlenhoonpïnfen verkrijgbaar 125, His Masters Voice-pla ten .75 cent, partij Hnlland^he platen 4 voor 1.Voor' de Kerstdagen morde pfaten te huuf. W. GRöNLOH ,«Tr., Burg- steeg 9. 5372b KINDERWAGEN- ep Poppenwagénkappen over trekken. regenzeiltjes, bekleeden opscln'lderen van kinderwagens Leerboek en kir)derwag§nband p. M. ©n alle reparaties aan kin derwagens, Middelweg'' 17a. 5366b GRAM0PH00N Pracht Gramonhoon, koperen hoorn, dubbel Zwitsersch veer- wëxk cn 40 nummers voor 25. Luxö,. Salon Pathéfoon, fnet ga- prijs! Profiteer van 'deze gele- rantie on 60 nummers voor spot- genheicb Adres Burgsteeg 9. 5373 Postduiven-Tentoonstelling De P. V. „de Trekvogel" hpudt haar .Clnbtentoonstellingöp 21, 22 en 23 Dec. in Café Eret Cen- IruX van den heer VAN MEL- ZEN^. Nieuwe Beestenmarkt 13. Als keurmeester fungeert de heer Brans. Toegang vrij. 5350b DE COMMISSIE. bij inzetting en afslag op Vrijdagen 18 en 25 Januari 1928 telkens 's morgens elf uur in Café „ZOMERZORG" te Leiden van: 1. de nieuwe BOUW MANSWONING met veestal ling voor 20 koeien, houten af dak, houten schuur, benevens diverse ^erceelen uj'tmuntend weiland alles in den G^er- en Blankaarïpolderonde^ Zoe terwoude,. tezainen groot 8.22.20 hectaren, I te veilen in 2 perceelén, nad^r in veilings- notitiën omschreven. De landerijenzijn vrij van huur, terwijl é(e geboiiwen nog zijn verhuurd, tofc 1 Mei 1929 aan den heer C.\j. VER HA- GE. 2. het perceel UITMUN TEND WEILAND, in den Groot Westeindsche polder, onder Stompwijk, groot, 1.13.40 hectare. Vrij van hurn\ Aanvaarding bij de béta- ling der koopsom op 15/Maart 1929. Inmiddels uit d^ band te koop. Nadere inlichtingen, alsme de veilingsnotitiën te beko men ten kantore van S. J. RUIZEVELD, notaris te Zoe terwoude. 5369 HANDELSKWEEKERIJ A. C. DE VOGEL Warmonjï, biedt uit voopbaad aan: vrueht- boomen in dé riieuwste seorten, stamboomen in ^soorten-; treur- boomen ii£ soorten/^ kerstboo- men in maten, loomcarbolineum en teenden (oij elke boeveel heid). 5377 Iscorre Handelscorrespondentie Moderne talen leert U ner gens beter dan lpi ervaren en bevoegd leeraar, die zelf vete ja ren cbef-corresponilent As ge weest, ook in het buitenland. E S. OFFINGA, Thorbecke- straat 30, Leiden. 5394b KONIJNENVELLEN Reuze prijzen betaal ik dit jaar, voor tamme en wilde ko nijnenvellen. Bunzings-, hazen- geitenvëllen enz; Verkoop niet, voor dat gij mijn prijzen weet. J. NOPPE. Kruisstraat 17. 5385b TE KOOP zwaar 1 pers. ledikant voor spotprijs, een beste 2de bandscb^ Velo-waschmacbine,spotpr.y/" 15 00, 6 keurige;'stoeltjes/be kleed 15.—f en J 14.—/Bij J. v. d. KROGT; Zoetèrwmxïe, Wa tertje. 5351 ALS KERSTGESCHENK gén flacon goede Eau-de-Co- logne, altijd welkom, vanaf 0.50 voorhanden. Beleef aanbeveling Kapperij TEGE LAAR, Dames- en Heerenkap per, Oude Singel 4. 5337b PATHéFQON ter dvername, zoo goed als nfeuwe luxe Pathéfoon met pracht partij platen voor 27.50 f en prima Gramofoon voor 10,, Houtmarkt 14 t. o. Oude Heé- rengracht bij de molen. 5349b 100 VISITEKAARTEN met ronde hoeken, bedrukt met uw naam en 100 enveloppen, voor slechts één gulden. Vele lettersoorten en kalender cadeau F. KLUIVERS, Lage Rijndijk 42. Haast U. 5347b PIANO. £ïieuwe en bespeelde piano's aangeboden, prijzen van af J 160.langd. garantie. Beta-./ ling in overleg. Huurpiano's van af 4.50 per mfiand. W. BAR- NING, Oude Sinjel 16. 5346b UIT BLIK BEWOGEN Snijboonen 35 ct. per pond, Doperwten (Hero) 35 ct p. pond-^ Spinazie 20 ct. p. pond. Voorts gezouten groenten. Eigen in maak. G. C. MANK, Levendaal 48, Tel. 797. 5342b

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1928 | | pagina 8