ReïJhtzaken. Uit de Omgeving STADSNIEUWS. g* KANTONGERECHT TE LEIDEN. Do kantonrechter, Mr. F. Ligtenberg, beeft veroordeeld: C. v. D., Noordwijk a. Zee, overtr. wet ©p de openb. middelen van vervoer, aan gehouden tot 9 Juli a.a. I. iï. en L. L. v. E., zonder nummerbewijs en hondenkar ge bruiken, ieder 3 of 2 d.A. R., zonder nummerbewijs een hondenkar gebruiken, 3 of 2 d.W. v. d. P. Katwijk Zee, zon der toezicht een 13-jarigen joDgen een paard besturen, f 5 of 3 d.J. V., Katwijk Rijn, publiek ic laat in zijn koffiehuis heb ben, f G of 3d.;D. T. Z., AV. H., A. B., C. IAV., C. M., allen te Noordwijkerhout, tc laat als bezoeker in een café aanwezig zijn, aangehouden tot 9 Juli a.s.J. H. Rjjnsb.urg, op den openbaren weg bloemen "tén 'verkoop beschikbaar stellen, 2 of 1 d.A. L., Voorschoten, var^n zonder ver gunning, 10 cf 5 d.; S. D., Assen, overtr. invaliditeitswet, aangehouden tot 9 Juli a.s.; H. R., met roomijs venten zonder ver gunning; J. AV., dronkenschap, 5 cf 3d.; G. W„ zonder vergunning over een spoor weg rijden 3 of 2 d.A. P. J. v. U., een motorrijtuig berijden zonder letter en num mer, 5 of 3 d.H. H., rijden zonder licht, 3 of 2 d.; J. M. O., idem, 3 of 2 d.J. H. B., Laren, te snel rijden met een auto 6 of 3 d.; J. L., Nieuw Weenlinge, met oen rijwiel rijden op een voetpad, 2 of 1 d.; P. A. H., een rijwiel berijden door de Morschpoort, 2 of 1 d.J. F. G., idem idem, 2 of 1 d.E. H., Zoeterwoude, idem 2 of 1 d.C. M. K., met een rijwiel oen wandelpad in het plantsoen berijden, ƒ1 of ld.; B. N. B., den Haag, met een motorrijtuig de Gr. Havenbrug berijden, 2 of 1 d.G. P. S-, met een wagen rijden in verboden richting 2 of 1 d.; J. B. v. d. B., met een wagen met bananen een stand plaats innemen zonder vergunning f 2 of 1 d.; J. K., Noordwijk Zee, overtr. arb.wet, 3 m. 2 of 3 m. 1 d.; C. D., den Haag, Po litieverordening van Voorschoten ƒ2 of 1 cLJ. P. v. d. A., Rotterdam, te Katwijk 'oen afgesloten weg berijden, 4 of 2 d. A. D., Noordwijkerhout, een hond laten los loopen op straat, 3 of 2d.; D. K. en C. Z., beiden Katwijk. Burengoruhct, 3 pf 2 d. en 5 of 3 d.O. Z., Katwijk, zonder noodzaak voor de deur van een perecel blijven staan, 3 of 2 d.AV. P. den H., Rijnsburg, te Zoeterwoude met een auto op een verboden weg rijden 1 cf 1 u.; D. P., Katwijk Zee, een fiets berijden zon der bel, 3 of 2 d., N. L. v. d. H., Rotter dam, een auto zonder verlichting berijden 2 m. 2 of 2 m. 1 d. II. v. d. M., Noord wijk, op een hondenkar zitten, 3 of 2 d.; J. v. M., Katwijk a. d. Rijn, overtr. arb.wet 6 of 3 d.D. V., overtr. inv.wet 6 of 3 d. J. v .d. H. Roclofarendsveen, id. 2 m. 0 of 2 m. 3 d. D. H. v. d. W. Zoeterwoude, op den openbaren weg met roomijs venten zon der vergunning.of 1 d. J. J. H. te laat als bezoeker in een koffiehuis aanwezig zijn 2 of 1 d. A. J. AV. alsvoren 2 of 1 d. C. J. D. Noordwijk overtr. der Motor en Rijw. wet 5 of 3 d. G- J- V. overtr. Mo tor- en Rijw.regl. 10 of 5 d. W. K. met een auto rijden over een verboden weg 4 of 2 d. J. M. Haarlem, geen nummerbewijs ver- toonen ƒ3 of 2 d. M. P. Voorburg, id. id. 3 of 2 d. T. de B. Diemen, geen uitkijk- spiegel aanwezig hebben 5 of 3 d. J. H. H. den Haag, fietsen zonder licht 3 of 2 d. A. S. Koudekerk, alsvoren 3 of 2 d. A. N.; M. S. te Oegstgeest aan den kant van den weg liggen ieder f 5 of 3 d. F. de J. en C. P. B. alsvoren id. id. ieder 5 of 3 d. M. v. d. G. Papendrccht varen zon der vergunnig 2 m. 10 of 2 m. 5 d. J. H. Alphen aan den Rijn, overtr inv. wet 10 of 5 d. J. L. Alplien aan den Rijn, overtr. inv. wet 10 of 5 d. M. v. W. rijden zonder licht. 3 of 2d. B. R. fietsen op de klinkerbestra ting 2 of 1 d. J. H. K. idem 2 of 1 d. P. J. F. B. voetballen op den openbaren weg 2 of 1 d. S. O. fietsen op het wandelpad in het plantsoen 2 of 1 d. J. D., fiptsen door een verboden steeg 2 of 1 d. H. L. de G., Den Haag, fietsen op het trottoir 2 of 1 d. J. S., id. id. 1 of 1 d. J. S. een agent naschreeuwen ƒ3 of 2 d. AA7. S. Katwijk, te Katwijk tegen een muur leunen 2 of l d. A. v. d. P. Noordwijkerhout, overtreding der Visseherenwet 2 of 1 d. N. Z. id. id. id. 2 of 1 d. W. H B. Katwijk, fietsen nonder licht 3 of 2 d. RIJNSBURG. GEMEENTERAAD. Afwijking van het uitbreidings plan. Aankoop van bouwgrond. Verbindingsweg tusschen Bin nenweg en Hofje. Gisterenavond vergaderde de Raad der gemeente. Voorzitter de Burgemeester Aanwezig alle leden. De Voorz. opent de vergadering met gebed. De lezing van de notulen van de vorige vergadering wordt aangehouden tot de volgende vergadering. Ingekomen stukken: Een mededeeling dat de bijdrage van deze gemeente voor de Gom. H.B.S. te Leiden ovor 1927 voor 2 leerlingen die deze school bezocht hebben, is vastgesteld op 358,50. Een adres van Getl. Staten, waarbij machtiging wordt verleend tot het voeren van een procedure inzake teruggave van vcrpleeggelden. Een schrijven van het Centraal Bur. voor vereficatie inzake opname van kas en boeken van den Gemeente-Ontvanger. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. B. en W. leggen over het beredeneerd verslag van de toestand der gemeente over 1927. Zal bij de leden van den Raad circu- leeren. Inzake een adres van den heer T. de Kluyver, inzake het bouwen van een graan pakhuis aan de Brouwerstr., waarbij cenigszins afgeweken moet worden van het uitbreidingsplan, stellen B. en "W. thans voor gunstig te beschikken, behou dens goedkeuring van Ged. St. De zaak is nader onderzocht en uitgemeten en de schuur komt nu niet op dezelfde lijn met, maar achter liet huis tc staan. Het voor tuintje en het hek en de boom die voor het woonhuis (istaan, zullen moeten vervallen. Dit voorstel van B. en W. wordt met al- gem. st. aangenomen. Daarna komt in behandeling een adres van den lieer J. v .d. Vijver, inhoudende een verzoek om een rozenkas te mogen bouwen op een strook grond waarop bouw- verbod ligt, in verband met het uitbrei dingsplan. B. en W. stellen voor de vergunning te verleenen, onder voorwaarde dat op eer ste aanzegging het gebouwde zal moeten verdwijnen, bij riiet voldoen waarvan op kosten van den nalatige, de kas door de gemeente verwijderd zal worden. De heer De Haan heeft gehoord, dat het bouwverbod niet geldt voor kassen, al leen voor huizen. Hebben B. en W. dit wel eens onderzocht? De Voorz. kan zich niet voorstellen dat dit juist is. Spr. zal het echter onder zoeken. De heer Van der Vijver vraagt of het niet mogelijk is dat de geprojecteerde weg daar ter plaatse eenigszins verlegd wordt, zoodat. hij komt tc liggen voor de ecne helft op het ccne en voor de andere helft op het andere perceel. Nu ligt hij geheel op het eene perceel. Spr. vraagt of B. en AA7, daartoe medewerking willen ver leenen, na deze zaak overwogen té hebben De A'oorz. zegt deze zaak in de vergade ring van B. en AV. ter sprake te zullen brengen. Het voorstel van B. en AV. wordt met alg. stemmen aangenomen. Betreffende een adres van den heer AA7. J. K. van Leeuwen, waarin verzocht wordt aan een gemeentcwoning in de Burcht- steeg een bijbouw aan te mogen brengen, stollen B. en AA7, voor, gunstig te beschik ken; onder voorwaarde dat alle kosten van bouw voor rekening van adressant ko men, dat wanneer het Rijk het niet goed keurt, door adressant het huis in den vo- rigen toestand moet worden teruggebracht dat bij verlaten van de woning de bijbouw eigendom van de gemeente wordt en er- schillende andere gebruikelijke voorwaar den. Het voorstel van B. en AV. wordt met alg. st. aangenomen. Daarna komt in behandeling de benoe ming van een \erloskundige. De Raad gaat over in geheime zit ting. Na heropening van de vergadering, deelt de A7oorz. mede, dat de volgende voor dracht. is opgemaakt I. Mej. J. A. P. Mugge, Rotterdam; 2. Mej. M. J. Eelsingh, Hillegersberg en 3. Mej. Th. A. Leeuwerik, Rotterdam. Benoemd wordt mej. "Mugge, met ingang van 1 Augustus (zoo mogelijk 15 Juli), op een jaarwedde van 900.en een pen sioengrondslag van hetzelfde bedrag. Daarna komt in bespreking aankoop grond in den AVoerd, in verband met het uitbreidingsplan. De bedoeling is om een weg door te trekken van den Buitenweg tot het Hofje. Dc gemeente is in onderhan deling getreden met. den heer J. Parle- viiet te Noordwijkerhout, die de grond die de gemeente noodig heeft, groot 1875 M2., wil beschikbaar stellen voor 5.625. Een stuk grond van den heer Van der Kwaaie, groot 0,6184 H.A., stelt deze beschikbaar voor 12.000.dus 1,94 per M2. De fam. Kromhout wil een perc. gron groot 0.6180 H.A., beschikbaar stellen voor f 17.500. dus 2,S3 per M2. B. en AA*, stellen voor de perccelen van de heeren Parlcvliet en A'an der Ivwaak aan te koopen en het perc. van dc fam. Kromhout, thans bui ten bespreking tc laten. De heer A'an der Arijver vraagt welke plannen de gemeente heeft na aankoop van de grond. De Aroorz. antwoordt, dat de bedoeling is een weg aan te leggen en verder de ge legenheid tot bouwen te geven. De heer Van der Vijver vraagt of al uit gerekend is wat de bouwgrondprijs zal be dragen. De Voorz. antwoordt, dat dc zeer voor- loopige prijs bepaald is op 3, De heer Kralt merkt op, dat. de gemeen te geld zal kunnen krijgen tegen 5 pet., en rekening houdende met het feit, dat het absoluut noodig is dat er bouwgrond komt in de gemeente Rijnsburg, kan spr. zich heel goed met dc aankoop vereenigen. De grond kan verhuurd worden voor 5 pet. van de kooprijs, en wanneer men bouw grond wil hebben, kan deze beschikbaar worden gesteld. De gemeente kan er zoo als spr. het ziet, geen strop mee hebben. De heer Schone veld is van meening, dat men de geboden gelegenheid niet mag la ten loopen. De beschikking over bouw grond is een groote noodzakelijkheid. Spr. gelooft dat de gemeente met den aankoop geen verlies zal lijden. De heer A'an der Vijver hoopt niet dat de gemeente het- glibberige pad van de ge meente woningbouw zal betreden. Dat moet het allerlaatste zijn. Verder vindt spr. de koopprijs te hoog. Hij zou een vaste prijs willen vaststellen, en die niet over schrijden. De A7oorz. antwoordt dat van gemeente woningbouw vooralsnog absoluut geen sprake is. AVat de koopprijs van den grond betreft, merkt spr. op, dat de uiterste prijs bedongen is. De heer v. d. Gugten kan zich met de aankoop wel vereenigen. De grondprijs vindt spr. niet. te hoog. De heer Jonker is eveneens een voor stander van de naankoop. Spr. vraagt of het ook in de bedoeling ligt, om den Bui tenweg, waarmee de nieuwe weg verbon den wordt, op te knappen. De A'oorz. antwoordt dat zulks inder daad de bedoeling is. De heer Van der A7ijver blijft bij zijn meening, dat de grond te duur is. AVeth. Schoneveld zegt. dat het hem spijt dat. de heer v. d. Vijver zich tegen het voorstel verklaart. AA'at. gemeentebouw betreft, spr. is daar ook een groot tegen stander van, maar men mag toch niet ver geten dat de gemeente in omstandighe- J INGEZONDEN MEDEDEELiNG. DAMES- MOOE- ARTIKELEH 1 Uitgebreide sorteering in alle Nouveauté's den kan komen, dat het absoluut noodza kelijk is om te bouwen. De koopprijs van den grond is niet goedkoop, maar de men- schen zitten heusch niet met de grond ver legen. De grond wordt steeds duurder, en als thans de gelegenheid niet aangegrepen wordt, is het mogelijk dat volgend jaar men veel meer moet betalen. Spr. gelooft niet dat de grond een strop voor de ge meente zal worden. Na nog eenige bespreking, werd het voorstel van B. en AV. in stemming ge bracht en aangenomen met de stem van den heer v. d. Vijver tegen. Besloten werd verder op de aanbieding van de fam. Kromhout niet in te gaan. De belooning voor het toezicht, tijdens de Paardenmarkt wordt vastgesteld op hetzelfde bedrag als bet vorig jaar. De zekerheidsstelling van den gcm.- ontvanger wordt verhoogd en bepaald op 15.000.—. Op een adres van do Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk,' waarin deze verzoekt van de gemeente te mogen koopen een perecel tuingrond aan de Kerkstraat tus schen de AVilhelminaschool en het. huis van de fam. Hoogewoning, stellen B. en AA', voor afwijzend te beschikken. Er be staan plannen om op liet bedoelde perceel gebouwen voor de bedrijven te bouwen, o.a. kantoor lokaliteit, een woning voor den administrateur, een etalage voor de bedrijven, woning monteur, een bergplaats en oen stuk terrein voor opslag van mate rialen. Met algem. st.wordt volgen het voorstel van B. en AV. besloten. De staat van oninbare posten wordt volgens voorstel van B. en AV. vastgesteld Enkele wijzigingen van de begrootingen 1927 en 192S worden vastgesteld. In de kabelverordening wordt een klei ne redactioneele wijziging .aangebracht. Op voorstel van B. en AV. wordt, over gegaan tot aankoop van een smal strookje grond naast de Koningin AYilhelmina- school voor den prijs van 25. Bij de rondvraag vraagt de hoer v. d. Vijver of het niet mogelijk is dat het Katwijkeind eens goed uitgebaggerd wordt. De schippers ondervinden daar veel last van. De A7oorz. zal met deze opmerking re kening houden. De heer v. d. Gugten vraagt of B. en AA7, al eens aandacht geschonken hebben aan den toestand van de boom en. Zijn die wel goed gesnoeid? De A'oorz. antwoordt .dat het snoeien door een deskundige is geschied. Men kan er thans nog niet. over oordeelen. De heer Kralt merkt op dat. de hoornen vroeger bedorven zijn. Het is moeilijk om er thans iets moois van te maken. De heer v. d. Gugten wijst er op, dat het brugdek van de Bakkerbrug in slechten toestand verkeert. Verder merkt spr. op dat. verschillende gemeente-eigendommen slecht in de verf zitten. De A'oorz. zal met deze opmerking reke ning houden. De heer v. Delft vraagt, of het. vuilnis aan den Arinkcweg niet opgeruimd kan worden. De A'oorz. zal zien wat er aan gedaan kan worden. Daarna sluiting. ALKEMADE. Het auto-ongeluk. Omtrent 't auto-onge luk van Dinsdagavond vernemen wij nog nader, dat volgens ooggetuigen met een zoodanige snelheid weid gereden, dat toen de auto het bewuste bruggetje passeerde en daarna tegen een boom aanreed, door dezen schok en het sterke remmen van den chauf feur de wagen over den kop sloeg en 25 M. verder in den kant v. d. weg terechtkwam. De auto is, na door een tweetal van justitie- wese aangestelde deskundigen, te zijn on derzocht, waarbij bleek, dat de remmen in goeden toestand verkeerden, vrijgegeven en is daarna naar Amsterdam vervoerd. De tpestand van den heer T. Reesink, die zv. aar gewond naar het Diaconessenhuis te Lei den is vervoerd, is goed. HILLEG0M. Een groote eer. De Postduivenver. „A7ooruit" heeft van Z.Exc. den Minister van Oorlog een zilveren medaille ten ge schenke gekregen, die zal worden vervlo gen op Zondag 8 Juli a.s. vanaf Roozen- daal onder de jonge duiven. NIEUW-VENNEP. Personalia. Aan dc A'rije Universiteit te Amsterdam slaagde voor het propae- deutisch examen theologie de heer J. v. d. Kuyl. OEGSTGEEST. Mevr. Biljouw—Walenkamp, f Alhier overleed in den hoogen ouderdom van ruim St jaren mevr. de wed. dr. Biljouw AA'alenkamp, vooraanstaande op charita tief gebied, bij wie nimmer iemand, die steun of troost behoefde, ongetroost heen ging. De overledene was met pastoor Roozen z.g. de oprichtster en langen tijd de presidente van de St. Lidwina-vereeni- ging. Na het overlijden van haar voortref- felijken echtgenoot, dr. Biljouw, bleef zij diens voetspoor volgen door wel te doen. Zij ruste in vrede! Zaterdagavond te half 10 hoeft in de parochiekerk de plechtige uitvaart plaats waarna bijzetting in het familiegraf. Él RIJNSBURG. Bloemenhandel. De navolgende prij zen werden thans betaald; Korenbloe men 0.10—0.18, Juliaantjes ƒ0.11—0.19, Duizendschoonen 34.Gladiolen ƒ3.204.10, Galardia 0.70—0.80, Anjers f 0.2S0.35, Scabiosa 0.601.Gips J 3.203.50, Renonkels 0.150.20, Iris sen 0.250.35, Engelsche Irissen 1.20 2.10, Margrieten f 0.400.80, Convili's 0.99 1.Pioenen 23.10, extra soorten 6.40—7.50, Malva ƒ0.13—0.17. R0EL0FARENDSVEEN. Personalia. Tot onderwijzer aan de R. K. Jongensschool is benoemd de heer AV. A. C. J. dc AVit van Bergen op Zoom. Aanrijding. Gistermiddag reed dc vrachtauto, bestuurd door H. van Ruiten bij het draaien tegen de waranda van café van der Geest alhier. Een der deuren, alsmede enkele stijlen werden beschadigd, terwijl ook enkele ruiten werden versplinterd. Per soonlijke- ongelukken kwamen niet voor. ALPHEN AAN DEN RIJN. De kuiten genomen. Op verzoek van de politic alhier werd gisteren door de Leidsche politie een jongmensch terugge bracht, dat thuis behoorde in dc Martha- Stichting alhier en vandaar de wijk had ge nomen. NIEUWKOOP. Hinderwet. B. en AA7, dezer gemeente hebben door aanplakking bekend gemaakt, dat bij hen is ingekomen een verzoek van P. Stam, aannemer, alhier tot uitbreiding zijner bestaande timmerfabriek met een vlakbank. De bezwaren zitting zal worden gehouden op AVoensdag, 11 Juli a.s. des voormiddag 10 uur, ten gemeentehuize. Personalia. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de R. K. Jongensschool is ter vervan ging van den heer J. G. A'roonhof, die we gens eetste oefening onder de wapenen moet komen, benoemd mej. C. Conijn .te Uithoorn. WOERDEN. Op de „Gym"' Donderdag j.l. heeft de R. K. Meisjes Gymnastiekvereeniging „Tuihlust" in het Patronaatsgebouw een welgeslaagde uitvoering gegeven. Het doel van deze uitvoering was aan de ouders te laten zien wat er zooal geleerd wordt op de „Gym" en aan belangstellenden te too- nen, dat deze club werkelijk dc medewer king van Kath. AVoerden waard is. AA'aien de oefeningen der kleintjes uiteraard eenvoudig, ze werden netjes en zonder fouten afgewerkt. A'ooral de rei dansen en de sehaatsenrijdersdans vielen zeer in den smaak. De brugoefeningen der grooten, met de daaraan voorafgaande vrije en ordeoefeningen bewezen, dat hier werkelijk met ijver wordt geoefend en dat de meisjes in mej. van Rhede uit Gouda een leidster hebben, die volkomen berekend is voor haar taak. Veel bijval vond ook de gecostumeerde boerendans, waarbij de bengaalsche ver lichting bij de laatste coupletten een aardig effect gaf. Het was een goedgeslaagde avond, die tot succes had, dat meerdere nieuwe leden zich kwamen melden. HET ZIEKEN TRIDIUM. De deelname voor het zieken-triduum is zóó, dat er niet meer zieken kunnen wor den toegelaten; en dat er ook geen plaats zal zijn voor belangstellenden. Er hebben zich nl. 175 zieken aangegeven! Het comité doet, gezien deze groote deelname, een dringend beroep op mede werking en vraagt: 1. de hulp van verpleegsters; 2. de toezending van rust- en gemakke lijke leunstoelen. Pastoor Lcusen en de heer Ivagie (Oude Singel 72a) hebben zich gaarne beschik baar gesteld, om opgaven te ontvangen; 3. de beschikking over auto's. (Dringend noodig). Hiervan mededeeling te doen aan den heer H. Simonis, Haarlemmerstraat 138a; 4. dc schenking van giften in geld. Ge noemde en de andere bestuursleden aan vaarden deze, die zoo noodig zijn, natuur lijk heel graag; 5. bloemenDc kerk moet in feest tooi zijn. De liturgische plechtigheden zullen worden gevierd met een luister, waardoor de aanwezigen op bijzondere wijze kunnen worden gesticht; in schoone predicaties zal den zieken het Evangelie worden gepredikt Bloemen, veel bloe men worden verwacht. Och, wij gezonden, kunnen zoo dikwijls rusten en ons sterken in onze kerk; wij hebben nu toch ook wel wat over, om den zieken 7ns eenige dagen zich te doen thuis gevoelen in Gods huis! Zij zullen daar ontvangen worden door of namens hun broeders en zusters, die blijde zijn, hun 'n paar zonne-dagen te kunnen bereiden! Het programma is als volgt: Woensdag 4 Juli. Half tien: Openingsplechtigheid. 1. Veni Creator (zangkoor). 2. Zegening der zieken (boekje bladz. 39) en zegening der draag stoelen (bladz. 50). 3. Uitstelling van het H. Sacrament. 4. Plechtige H. Mis met toe spraak. Tijdens de II. Communie der zieken, na dc H. Communie van den Priester, wordt door het Zangkoor gezongen: Sacris Solem- nis (bladz. 134). 5. Tantum Ergo (bladz. 130, door allen tc zingen). 6. Zegen met het Al lerheiligste. 7. Lied bladz. 138: Macht van LEIDEN. De avond-, nacht en Zondagdienst der Apotheken wordt van Maandag 25 Juni a.s. tot cn met Zondag 1 Juli waargenomen docrr de Apotheken van de heeren G. H. Blanken, Hoogewoerd 171, Tel. 502 en D. J. van D r i e s u m, Mare 76, Tel. 406. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het woreft vrij van roos het blijft bjtter zitten het valf niet rheer uit als gij zóo nu en .dan een weinig Purol tusschen de handen wrijft e'n daarna door de haren uitstrijkt.1 Doos 30 en 60. tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten het lijden (allen). Twaalf uur: Plechtigheid der Handopleg ging. 1. Uitstelling van het H. Sacrament. Pange Lingua (bladz. 131, zangkoor). 2.^ Ge bed met vollen aflaat (bladz. 105). Koite aanbidding ter inleiding van de plechtige handoplegging. 3. Ieder zieke ontvangt de handoplegging van alle aanwezige priesters (bladz. 107). Onderwijl wordt gezongen: Rex Clementissime (bladz. 108), waarbij Lauda Jerusalem enz. door allen wordt modegezon gen; daarna het lied der handoplegging (bladz. 130). 4. Korte dankzegging. 5. Tan tum Ergo (bladz. 130, allen). 6. Zegen met het Allerheiligste. 7. Lied: O. Joseph voed stervader (zie liederenbriefje). Twee uur: Lof en Ziekenzegening. 1. Uitstelling van het H. Sacrament. Arerbum. Supevnum (bladz. 133, zangkoor). Ave Ye- rum (bladz. 115, zangkoor). 2. Magnificat (bladz. 118) voorafgegaan en gevolgd door een der antiphonen (bladz. 116, 117 en 118). Het Magnificat wordt vers om vers door zangkoor en aanwezigen gezongen. 3. Pre dicate. 4. Salve Regina met vers en oratie (bladz. 122). 5. Processie. Onder de Proces sie wordt gezongen Adoro Te (bladz. 113) en Pange lingua (bladz. 131). 6. Direct na de Processie ontvangt iedere zieke de Zegen met het Allerheiligste. Tijdens deze zege ning de aanroepingen en gezangen op bladz. 124 en 125. 7. Tantum Ergo (bladz. 130, al- ]en). S. Zegen met. het Allerheiligste. 9. Lied AVces gegroet o sterre (liederenbriefje, allen). Donderdag 5 Juli. Half tien: Zegening der Zieken en H. Mf\ 1. Zegening der Zieken (bladz. 39) en zege ning der geneesmiddelen (bladz. 54). 2. Uit stelling van het H. Sacrament. 3. Plechtige H. Mis met toespraak. 4. Tantum Ergo (bladz. 130, allen). 5. Zegen met het Aller heiligste. 6. Lied: Macht van het lijden (bladz. 138, allen). Twaalf uur: Plechtigheid der Handopleg ging. 1. Uitstelling van het H. Sacrament. Adoro Te (bladz. 113). 2. Gebed met vollen aflaat (bladz. 106). Korl e aanbidding ter in leiding van de plechtige handoplegging. 3. Plechtige handoplegging. Gezongen wordt Rex Clementissime (bladz. 108) en lied der handoplegging (bladz. 136). 4. Korte dank zegging. 5. Tantum Ergo (bladz. 130, allen). 6. Zegen met het Allerheiligste. 7. Lied: Heil'ge Joseph, trouwe Hoeder (zie liede renbriefje). Twee uur: Lof en Ziekenzegening. 1. Uit stelling van het H. Sacrament. Panis Ange- licus (bladz. 116, zangkoor). Adoro Te (bladz 113, zangkoor). 2. Magnificat (bladz. 118) voorafgegaan en gevolgd door een der an tiphonen (bladz. 116. 117 en 118). Het Mag nificat wordt vers om vers door zangkoor en aanwezigen gezongen. 3. Predicatie. 4. O Sanctissima met vers en oratie. 5. Pro cessie. Onder de Processie wordt gezongen A'erbum Supermini (bladz. 133) en Sacris So- lcmniis (bladz. 134). 6. Direct na de Proces sie ontvangt ieder zieke de Zegen met het Allerheiligste. Tijdens deze zegening de aanroepingen en gezangen op bladz. 124 en 125. 7. Tantum Ergo (bladz. 130, allen). 8. Zegen met het Allerheiligste. 9. Lied: Eng'len daalt met spel en snaren (zie lie derenbriefje). Vrijdag 6 Juli. Half tien: Zegening der Zieken cn H. Mis. 1. Zegening der Zieken (bladz. 50). 2. Uitstelling van het H. Sacrament. 3. Plechtige H. Mis met toespraak. 4. Tantum Ergo (bladz. 130, allen). 5. Zegen met het Allerheiligste. 6. Lied: Yoor Jezus' harte zingen (zie liederenbriefje). Twaalf uur: Plechtigheid der handopleg ging. 1. Uilstelling van het H. Sacrament. A'erbum Supe.num (bladz. 133). 2. Gebed met vollen aflaat (bladz. 105). Korte aan bidding ter inleiding van de plechtige handoplegging. 3. Plechtige handoplegging. Gezongen wordt Rex Clementissime (bladz. 10S) en lied der handoplegging (bladz. 136). 4. Korte dankzegging. 5. Tantum Ergo (blz. 130, allen). 6. Zegen met het Allerheiligste. 7. Lied: Komt. laten wij ons nederbuigen (zie liederenbriefje). Twee uur: Plechtige Sluitingslof. 1. Uit stelling van het H. Sacrament. Adoremus in aeternum (zangkoor). Auctor beate saeculi (zangkoor). 2. Magnificat wordt vers om vers door zangkoor en aanwezigen gezongen 3. Predicatie. 4. Salve Regina met vers en oratie (bladz. 122). 5. Processie. Onder de Processie wordt gezongen Pange Lingua (bladz. 131) en Rex Clementissime (bladz. 108) waarbij Lauda Jerusalem enz. door al len wordt meegezongen. 6. Zegening der zieken met het Allerheiligste. 7. Te Deum Laudamus. 8. Tantum Ergo. 9. Zegen met het. Allerheiligste. 10. Lied: Dank, Jezus dank (zie liederenbriefje). 21

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1928 | | pagina 2