BUITENLAND. BINNENLAND. SPORT. Uit de Omgeving 19e Jaargang. MAANDAG 18 JUNI 1928 No. 5901 bo ABONNEMENTSPRIJS bedraagt bij vooruitbetaling Voor Leiden 19 eent per week f2.50 per kwartaal Pij onze Agenten 20 cent per week f2.60 per kwarta&L Franco per poet f2.95 per kwartaal Bet Geïllustreerd Zondagsblad h toot de Abonné'e ver- krijgbaar tegen betaling ran 50 cl per kwartaal bij ▼oor- nitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 ct., met Geïllustreerd Zondagsblad 9 cl Olt blad verschijnt eiken dag nitgezonderd Zon- en Feestdagen. U Bureaux: RAPENBURG No. 10 - LEIDEN TEL INT. ADMINISTRATIE 935 REDACTIE 15 GIRONUMMER 103003 s POSTBUS No. 11 DE ADVERTENTIEPRIJS BEDRAAGTl Cowone advertentlén 3P cant par reg Voor Ingezonden Mededeolingen wordt het,.; a dubbele van het tarief berekend. s Kleine advertentiën, van ten hoogste 80 woorden, waarin betrekkingen wjjrden aangeboden of gevraagd, huur en ver huur, koop en verkoop f 0.50. ■III1IB III II Ill II I 111 III! 111 I ■■■IIIMH Hill Dit nummer bestaat uit twee bladen. DU1TSCHLAND. EINDE VAN HET RIJNVAART CONFLICT. De arbitrale uitspraak bindend verklaard De Rijksminister van Arbeid heeft de uitspraak van het scheidsgerecht in zake de staking in de Rijnschcepvaart. bin dend verklaard. Krachtens de uitspraak blijven de be staande voorwaarden gehandhaafd, ter wijl een commissie zal worden ingesteld, die voor het einde van dit jaar een rap port zal uitbrengen over de loonen en de rentabiliteit in de Rijnscheepvaart. De regeeringscrisis. De leiders der daarvoor in aanmerking tomende partijen hebben Zaterdagmor gen de interfractioneele besprekingen voor de vorming van het nieuwe kabinet hervat, n.l. de sociaal-democraten, het centrum, de Beiersche volkspartij, de de mocraten en de Duitsche volkspartij. De besprekingen gingen in hoofdzaak om den eisch van de Duitsche volkspartij, die behalve wenschen van politieken aard ook wenschen van economischen aard heeft. De interne beraadslagingen van «le Duitsche volkspartij, die Vrijdag plaats hadden en sterk onder den invloed van Stresemann stonden, hebben de bezwaren tegen een deelneming aan de Rijksregee- ring uit den weg geruimd, nadat het ge lukt was de overige partijen er toe te bewegen, de gerechtvaardigde eischen van de Duitsche volkspartij, om deel te hebben in de Pruisische regecring, ten minste principieel te erkennen- In de kringen van de Duitsche volks partij heet het thans, dat het standpunt van de rijksdagfractie niet gewijzigd is en de fractie dit tegenover de andere par tijen heeft kunnen handhaven. De andere partijen daarentegen zijn overtuigd, dat de Duitsche volkspartij zich tot een con cessie heeft laten bewegen en haar eisch thans zoodanig geformuleerd heeft, dat daarbij rekening wordt gehouden met den parlementairen toestand in het rijk en in Pruisen. Men verwacht, dat de besturen der overige regeeringsfracties de toezegging zullen doen, dat een deelneming van de Duitsche volkspartij aan de regeering in Pruisen te gelegener tijd tot stand zai ko men. Een beslissing in dezen zin zal ech ter niet voor heden of morgen worden ge nomen, zoodat de definitieve beslissing voor de vorming van het kabinet wel uiterlijk Woensdagavond verwacht kan worden. Tegen de doodstraf in Duitschland. Naar het correspondentiebureau van do vereeniging van Duitsche dagbladuit gevers verneemt, heeft de sociaaldemo cratische Rijksdagfractie een voorstel tot afschaffing der doodstraf ingediend. AMERIKA. Ricklin en Rosse. De autonomistische afgevaardigden Ricklin en Rosse zullen vermoedelijk in het begin van deze week op vrije voeten worden gesteld. Zij zullen zich dan ter stond naar Parijs begeven, om aan de be raadslagingen van de kamer deel te ne men. CHINA. De nieuwe koers in China. Een proclamatie der Nanking- regeering. De nationalistische regeering heeft een belangrijke verklaring uitgevaardigd, waar in het o.m. heet, dat de eenheid van Chi na thans een feit is geworden en dat de nieuwe Chineesche regeering nu zal trach ten, het Chineesche volk te doen deelen in de zegeningen der vrijheid en van den in ternationalen vrede op den grondslag van gelijkheid. Elke militaristische regeeringsvorm zal uit China verdwijnen, heet het verder, en de communisten zullen niet worden geduld. De regeering zal onmiddellijk aan de mogendheden nieuwe verdragen voorstellen op den grunaslag van gelijke rechten en ^ederkeerige eerbiediging der souvereini- teit. De toestand in Noor d-C h i n a. De toestand in Noord-China klaart op. Feng heeft zijn troepen bevel gegeven op Paotingfoe terug te trekken. De nationale troepen verlaten ook het gebied ten Zuiden van Tientsin, en laten het bestuur van de provincie Tsjihli aan Yen Hsi Shan. De winkels en zaken in de Chineesche stad worden allengs weer geopend. Generaal Feng heeft in een onderhoud met journalisten verklaard, dat hij beslo ten is, af te zien van een verder offensief tegen de Noordelijke troepen i n Mants- joerije. Het is noodzakelijk, dat zoowel zijn troepen als die van de Nanking-regeering weer op verhaal komen, na de groote in spanningen van den laatsten tijd. Feng verklaarde, dat hij bereid is, met de regeering van Nanking verder samen te werken. Hij wil ook in de Kwomingtang partij blijven Hij is echter een tegenstander van een krasse politiek tegenover de an dere mogendheden,d aar China niet de macht bezit, om met succes een strijd te gen de groote mogendheden te onderne men. Feng verklaarde verder, dat hij geen aanhanger van het bolsjewisme is, doch aan den anderen kant van opvatting is, dat China met zijn groote nabuurstaten betrek kingen van goede nabuurschap moet on derhouden. De betrekkingen met het buitenland. Uit Nanking wordt gemeld, dat de Zuid- Chineesch minister van Buitenl. Zaken Wang, aan de gezanten van Duitschland, Frankrijk, Italië, Amerika en Japan' heeft medegdeeld, dat de diplomatieke betrek kingen tusschen het Ministerie van Buiten- landsche Zaken te Peking en deze mogend heden zullen worden afgebroken. Te Pe king zal een Commissaris worden be noemd, die in contact zal treden met de Consuls aldaar van deze mogendeheden, maar niet met hun gezanten. Het Ministe rie van Buitenlandsche Zaken zal naar Nanking worden verplaatst en van daaruü zullen de diplomatieke betrekkingen met de mogendheden worden geregeld. Vrijdag hebben Zuid-Chineesche troepen het ge bouw van het Ministerie van Buitenland sche Zaken bezet en het archief naar Nanking overgebracht. UIT GEMEENTERADEN. Gouda. De Woensdagavond j.l. te half twaalf geschorste vergadering van den raad, werd Vrijdagavond te 8 uur heropend. Voortgezet werden de besprekingen, in zake de oprichting van een gemeentelijken stortings- en ophaaldienst, annex spaar bank. Na zeer uitvoerige discussies werd het voorstel aangenomen met 14 tegen 6 stemmen. Z. h. s. werden o.m. aangenomen de voorstellen tot verdere inrichting van de school voor openbaar buitengewoon lager onderwijs en tot het verleenen van garan tie aan het Comité voor de Vee- en Kaas tentoonstelling 1923. Wijziging van de Kieswet. v Hetgeva 1-A ardenburg. v. Onze le-zers herinneren zich het geval- Aardenburg. In het Zeeuwsche stadje kre gen de katholieken bij de jongste Raads verkiezingen de meerderheid der uitge brachte stemmen. Toch zagen zij zich slechts drie van de zeven raadszetels toe gewezen. Door een nauwkeurige bereke ning en een handige verdeeling van stem men over een aantal lijsten, waren de op positie-partijen er in geslaagd met minder dan de helft der stemmen oen meerderheid één plaats wordt toegekend. Dat kwetste het rechtsgevoel. De Kies wet, welke zooiets mogelijk maakt, moest natuurlijk gewijzigd worden. De Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie zijn dan ook met een voor stel gekomen inhoudende, dat, indien door toepassing van artikel 100 der Kieswet aan eene lijst, welke de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, een aantal zetels is toegekend kleiner dan de volstrekte meerderheid van liet aantal te vervullen plaatsen, aan deze lijst alsnog één plaats wordtt ocgekend. Dit voorstel is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer zich hiermede vereenigd, krijgt ook in Aarden burg de meerderheid der kiezers bii een volgenden stembus haar deel. „Tijd." In- en doorvoer van kersen. Tegen de kersenvlieg. Ingediend is een wetsontwerp tot wering van de kersenvlieg bij in- en doorvoer van kersen. In het buitenland, met name in Enge land, acht men het gevaar voor verbrei ding van de kersenvlieg nog niet geweken. Met het oog op dit gevaar is uitgevaardigd de „Importation of raw cherriee order 1927", waarbij de invoer van kersen niet anders is toegestaan dan, wat uit Frank rijk afkomstige kersen betreft, vergezeld van een gezondheidscertificaat. Deze maatregelen zijn nog verscherpt door een algeheel invoerverbod van Fran- sche kersen in Engeland. De Regeering wenscht ook ten onzent tijdig op dit gebied de noodige maatrege len te kunnen treffen. Daarom wordt thans voorgesteld een regeling, volgens welke de in- en doorvoer van kersen uit nader aan te wijzen landen door den minister van Binnenl. Zaken en Landbouw aanstonds geheel kan worden verboden, en het ook mogelijk is, als mildere maatregel, een soortgelijken eisch te stellen als Engeland in bovengenoemde „order" doet. Ten einde een zich soepel naar de prak tijk richtende regeling te verkrijgen, is voorgesteld, dat de minister van Binnenl. zaken en Landbouw de landen zal aanwij zen, waarvoor het onvoorwaardelijke en het voorwaardelijke in- en doorvoerverbod geldt. Katholiek Pension, Zieken- en Weeshuis te Gouda. De eerste steenlegging. Nadat in de beide kerken e^-. H. Mis aan God was opgedragen om Zijn zegen over den bouw van het St. Joseph-paviljoen af te smeeken, had Vrijdagochtend te half elf, op het terrein van den Graaf Florisweg te Gouda, de plechtige eerste-steenlegging plaats van het Pension-, Zieken- en Wees huis. Officieele autoriteiten waren niet uitge- noodigd, doch aan den oproep van het be stuur van het St. Joseph-Weeshuis, gericht tot Katholiek Gouda, om de plechtigheid bij te wonen, hadden velen gevolg gegeven. Deken Wijtenburg sprak, na de door hem verrichte ceremoniën, de aanwezigen toe en drukte er zijn vreugde over uit, dat, nadat vele jaren plannen tot den bouw hebben bestaan, het thans zoo ver is geko men, dat de eerste steenlegging heeft plaats gehad. Spieker dankte Katholiek Gouda voor de groote offervaardigheid, ook bij dit charitatief werk wederom in zoo ruime mate betoond. In naam van Katholiek Gouda beant woordde de Zeereerw. Heer Pastoor P. J. A. de Graaf de toespraak van Deken Wij tenburg. Spreker bracht naar voren, dat het grootcndeels aan Deken Wijtenburg is te danken, dat met de uitvoering der plan nen een aanvang is gemaakt en gaf voorts de verzekering dat de Zeereerw. Heer 1 ken van den blijv V en steun van Gouda's Katholieke ingezetenen kon verzekerd zijn. Van de gelegenheid tot het leggen van een steentje werd door vele geloovigen ge bruik gemaakt. Tentoonstelling Bond van Smedenpatroons in Nederland. Men schrijft ons: Van 24 tot en met 28 Juli a.s. zal in het Jaarbeursgebouw te Utrecht een tentoon stelling worden gehouden van werkstukken der leden, terwijl een 100-tal der grootste handelsfirma's verschillende moderne ma chinerieën en gereedschappen in werking zullen laten zien. De toegang tot deze tentoonstelling is voor smeden, niet-leden van den Bond, gratis, indien ze een toegangsbewijs aan vragen aan het Secretariaat, Stations straat 23. te Uc-recht. Voor de gelijktijdig en in samenwerking met de Vereeniging van Rijksonderwijzers in Practisch Hoefbeslag uitgeschreven ideeënprijsvraag voor een Hoefbeslag of Hoefbeschutting, geschikt voor het moder ne wegdek, bestaat groote belangstelling. De Regeering erkende de belangrijkheid van het gestelde vraagstuk door het benoe men van een Jurylid en het beschikbaar stellen van een geldprijs, terwijl de Com missaris der Koningin in de Provincie Utrecht, daaraan een verguld zilveren me daille toevoegde. VOETBAL. NEDERLANDSCHE VOETBALBOND. Eindstrijd N. V. B.-beker. Hilversum: P. E. C.—R. C. H. 0-2 Promotie en degradatie. Beslissingswedstrijd Afd. V. Assen: SneekW. V. V. 34 Buiten de competitie. A'damAmsterd. XI-talCairo 1O DIOC. HAARL. BOND. .U-K. S. V. „Teijlingen". Gisteren hadden er op het Teijlingen terrein weer een paar aardige ontmoe tingen plaat6. Te 12.30 speelde het twee de elftal een vriendschappelijke» wed strijd tegen O. V. V. uit Oegstgeest. Na een spannenden en aardigen kamp slaag de de thuisclub er in met 21 de over winning te behalen. Teijlingen I—R.I.A. I (Den Haag) 44. Voor dezen wedstrijd was een medaille beschikbaar gesteld. Te ruim half drie laat scheidsrechter v. d. Lans beginnen, en trappen .de Hagenaars tegen wind in af. Teijlingen speelde met drie junioren in de voorhoede en zag zich de eerste aanvallen ontgaan. Keeper Zandbergen wordt dan ook direct aan den tand ge voeld. Herhaaldelijk zitten de gasten voor den heiligdom. Na tien minuten oog sten zij succes als na mooi doorgeven der halflinie onhoudbaar wordt. gescoord (01). Voorloopig blijft het offensief aan de gasten, daar Teijlingen met haaf nieuwe voorhoede nog niet is ingespeeld. Als weer eens een aardig door do R.I.A.- menschen wordt saanigespeeld, besluit de rechtsbinnen met een hard schot, wat Zandbergen te machtig blijkt en het i3 02. Teijlingen ziet, dat het zoo niet gaat, en pakt beter aan. Men brengt het tot een corner. Deze, schitterend geno men, wordt door Th. Homan prachtig in gekopt. (12). Langzaam maar zeker komt Teijlin gen in de meerderheid, aardig wordt er somwijlen gecombineerd, waaraan de ju nioren ook zeker hun deel hebben. Als Zandbergen weer eens aan den tand is gevoeld, weet Casper het leer handig vrij te maken, en passeert hij naar den kleinen Homan, die keihard inschiet, de keeper stopt wel, doch staat ruim onder de lat, wat den scheidrechter niet ont ging (22). Kort hierna is het rusten. Zoo is weer begonnen of de Hage naars zitten weer voor Zandbergen. Deze weert zich geducht en maakt met Vink menigen aanval onschadelijk. Snel bren gen de gasten weer op, en uit een mooicn voorzet van links wordt even mooi inge kopt (23). Dan is Teijlingen weer aan de beurt een snellen aanval wordt ondernomen «*n van B eisen zendt een vinnig schot in, dat de keeper wederom achter de lijn uit het doel slaat. Hiermede is de ctand weer gelijk. Van beide zijden wordt i.ard- nckkig om de overwinning est reden. Wo denken de Hagenaars weer te zi?a scoren als Zandbergen is uitgeloopen, doch het schot gaat over. Ook een ver schot van R. I. A. brengt geen succes. Als Teijlin gen weer eens goed aanvalt, zet Casper mooi voor waarna van Reisen ineens kei hard scoort (43). Waarlijk ren mooi doelpunt. De vreugde is van korc-n duur, want onmiddellijk ligt weer de gelijkma ker in 't net. (44). Steeds moer span ning komt er m 't spel, doch het einde kwam met ongewijzigden stand. Ook na verlenging kwam er geen verandering in de score en werd de beschikbare me daille als herinnering aan de Hagenaars medegegeven. CRICKET. De uitslagen. Eerste klasse. V. 0. C.Ajax. Gewonnen door V. O. C. met innings en 53 runs. Ajax le innings 37 (Mc. Pherson 14) East 6—13; Gibb 3—13. V. O. C. le innings 184 (Gibb 50; East 28; Ruychaver 29) Mc. Pherson 4—29; Rice 3—2 2. Ajax 2e innings 94 (Mc. Pherson 56) East 422; Beyers 329. P. W.H. C. C.; gew. door P. W. met 9 runs op de eerste innings. H. D. V. S.V. R. A.; gew. door H. D. V. S. met 5 runs en 1 wicket. H. C. C. IIHaarlem; gew. door H. C. C. II op de eerste innings met 15 runs. Rood en WitV. V. V.; gew. door Rood en Wit met 87 runs. Hilvers. C. C.—Quick; geëindigd in een draw. Derde klasse C. H. D. V. S. Ill—L. C. C.; gew. door H. D. V. S. III met 25 runs op de innings. Ajax IIExcelsior; gew. door Ajax II met 63 runs op de le innings. WIELRENNEN. De tour de France. Frantz wint de eerste etappe. De Tour de France, de monster-wieler- race rondom Frankrijk, 5377 K.M. lang, is begonnen en evenals voor zijn 21 voor gangsters, is de belangstelling in geheel Frankrijk geweldig groot. Honderd twee en zestig renners verdeeld in drie catego rieën, hebben het experiment aangedurfd. De voornaamste categorie is die der fa- brieksrijders (48), dan volgt die der pro vincialen (46) en ten slotte die der toeris ten (68). Het spreekt vanzelf, dat de rij ders van eenzelfde fabriek of provincie elkaar zooveel mogelijk steunen, voor zoo ver de bepalingen dit althans toelaten. Gistermorgen tusschen 7 en 8 uur ver zamelden do deelnemers zich in het Luna park, waarna zij gezamenlijk Tiaar Lc Ye- sinet reden. Van 9 uur af werden hier, telkens om de 10 minuten, eers* de ver schillende groepen fabricksrijders gestart, die om 9.50 door de provincialen en ten slotte om 10 uur door de toeristen gevolgd worden voor de eerste etappe Panjs- Caen, 207 K.M. lang. De Luxemburger Frantz, een der favo rieten, die zich ook vorige iaren in den Tour de France reeds meermalen onder scheidde, nam de leiding. Hij wou de eer ste etappe in 6 uur 29 min. 3 sec.; tweede was Mecrtens (Belg.); 3 Rebry (Belg.); 4. Dewaele (Belg.)5. Vorvaeko (Belg.), (al len in denzelfden tijd); 6. Leducq (Frank rijk) in 6.39.59; 7. Mauclair (Fr.) 6.43.11 8. 9 en 10 M. Bidot, P. Magne en J. Bidot, allen in 6 u. 46 m. „De Crt." Het voornaamste nieuws. BUITENLAND. De arbitrale uitspraak in het Rijnvaart» conflict bindend verklaard. De positie van Nobile c.s. wordt gevaar lijk. Het ijs begint te breken. (Luchtv. 2e blad). Miss Earhart is met haar vliegtuig „Friendship" gestart voor een vlucht over den Oceaan. (Luchtv. 2e blad en Telegram men). Een aardbeving in Mexico. (Buitenl. Berichten, 2o blad). BINNENLAND. Ingediend is een wetsontwerp inzake een landelijke winkelsluiting (2de blad). Een nieuwe overwinning van R. K. Ne derland op R. K. Duitschland (Sport, 2de blad). De Nederlandsche wielerkampioenschap pen op de Rijswijksche baan (Sport, 2de blad). De zwemdag op de Kagerplassen (Sport, 2de blad). STOMPWIJK—VEUR. GEMEENTERAAD. Benoeming van een boekhouder kassier der lichtbedrijven. Donderdagavond te 7 uur kwamen de Raden der gemeenten Stompwijk en Veur in openbare gecombineerde vergadering bijeen. Voorz. burgemeester W. Keijzer. Aanwe zig alle leden. Do Voorz. opent de verga dering met gebod, waarna de notulen wor den goedgekeurd. Benoeming boekhouder-kassier van het Lichtbedrijf wegens niet-aanncming door den heer Hcllemons van deze benoeming. Dc Voorz. deelt mede, dat de Commissie van Beheer in een Gecom. Vergadering do volgende aanbeveling heeft vastgesteld: No. 1 II. W. Donker en No. 2. F. Brom; do Voorz. stelt voor tot stemming ovor te gaan. De heer Small vindt de aanbeveling minder juist opgesteld; uit het gesprokene op de vorige vergadering -meent spreker te hebben moeten opmaken, dat No. 3 toon de voorkeur had en daarom had hij nu ook verwacht, dat de Commissie van Beheer No. 3 der vorige vergadering nu wel No. 1 zou hebben geplaatst en minstens met 3 candidaten zou gekomen zijn. Spr. becri- tiseert op eenigszins scherpe wijze de han- delwijzo der Comm. van Beheer en van den Voorz. De Voorz. antwoordt, dat de Commissie steeds alles in het belang der Gemeente verricht en steeds haar best doet om alles zoo goed mogelijk te doen. De heer de Lange zegt zijn stem aan het voorstel van de Commissie te kunnen ge ven en spreekt zijn afkeuring uit over de scherpe critiek van den heer Small; hij dringt in deze aan op gematigdheid, daar het zeer gemakkelijk is critiek uit to oefe nen, doch waar gewerkt wordt, worden fou ten gemaakt. Nog meerdere heeren voeren het voord, terwijl lange besprekingen worden gehou den, o.m. over de bepaling der leeftijds grens. De heer Small vraagt alsnog, of de Voorz. zijn reeds gestelde vraag, of No. 1 en No. 2 hun eventueele benoeming aan nemen kan beantwoorden, waarop do Voorz. bevestigend antwoordt. De heer Verheijen vraagt de Commissie van Beheer in den kortst mogelijken tijd een Reglement, een z. g. An»ofenaarv,re glement te vervaardigen, waarop de Voorz. toezegt, dit in een volgende vergadering der Commissie van Beheer tn zullen be spreken. Na nog enkele besprekingen wordt over gegaan tot de benoeming van den boek houder-kassier. Bij stemming wer.lcn in den Gemeenteraad van Stompwijk uitge bracht op No. 1 den heer Donker 8 stom men, en op No. den heer Brom, 3 stem men; in den Gemeenteraad van Veur op den heer Donker 3 en op den Heer Brom 3 stemmen, terwijl 1 slem blanco werd uit gebracht. Bij herstemming in Veur ver kreeg de heer Donker 4 en ie heer Brom 3 stemmen, zoodat gekozen en Lenocmd werd de heer Donker, in Stompwijk met 8 en in Veur met 4 stemmen. Hierna slui ting. DE KAAG. Scheepsbouw. Gisterenmorgen werd aan de Jachtwerf „De Kaag" van de firma Akerboom en v. Lent, met goed gevolg te water gelaten do motorboot „Blue Skies", welke een afmeting heeft van 17.60 M. lang en 3.80 M breed. Do boot is voorzien van een 60 P.K. 6 cyl. Ma.vbach benzine motor, waarmede do boot tevens van electrisch licht wordt voorzien. Verder bevat deze

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1928 | | pagina 1