HET BEURSGEBOUW VOOR BLOEMBOLLENCULTUUR OERD® BLAD DE LEIDSCHE COURANT ZATERDAG 31 MAART 1928 DE OPENING VAN HET KRELAGE-HUIS Heden heeft de plechtige opening plaats gehad van het Krelage-Huis de zetel der Alg. Vereeniging van Bloembollencul tuur. Eindelijk! zal menigeen verzuchten. Er is over dit gebouw jarenlang twist en strijd geweest. De heer Krelage heeft in zijn openinsrede in .den breede beschre ven het coquetteeren der aangebedene schoone met haar drie aanbidders: Haar lem, Heemstede, Hillegom. En thans is het huwelijk voltrokken tusschen Haarlem en het Eigen Gebouw. Het klinkt wat zonderling, maar onze taak is het nu om in de lijn van den heer Krelage te blijven spreken een beschrijving van de bruid te geven. Bij de eerste kennismaking blijkt, dat, hoewel niet bizonder indrukwekkend van verschij ning, deze „bruid van Haarlem" een schoon innerlijk verbergt. De architect, de heer A. Th. Kraan, uit Oegstgeest, heeft een mooie, forsch-gelijnde gevel neergezet, maar toch, de eerste indruk is ontgooche lend. Zoo lange jaren hebben wij hooren galmen: een monumentaal gebouw moest en zou er komen. Het is er: inwendig, doch niet van buiten gezien. De architect stond hier voor dc buiten gewoon moeilijke taak, een gore machine fabriek. om te tooveren in de zetel van een bloeiende en rijke vereeniging. Daarbij was hij gebonden aan de smalle voorzijde aan de Leidsche Vaart. Van een indruk wekkend front, zooals menigeen had ge droomd, kon dus niets komen. Maar in wendig was ruimte in overvloed. Men staat verbaasd, door den hoofdin gang binnentredend, over de royale afme tingen van de hal, een hooge, helverlichte Zaal, in zacht géle kleuren beschildert. Aan de binnenzijde boven den hoofdingang prijkt het borstbeeld van den man, wiens naam in de voorgevel is gegrift: J. H. Kre lage. Rechts van den hoofdingang bevindt zich de portiersloge, links de kantoren der Alg. Vereeniging, een rij van vertrekken, waarin behalve de boekhouding gevestigd zijn de administrateur van het 2 ct. p.-Roe- fonds, de algemeen secretaris, dc voorzit ter en tenslotte de leeskamer voor de le den. Aan de andere zijde van den verbin dingsgang tusschen deze vertrekken be vindt zich de Kamer van het Scheidsge recht. Deze zaal is bizonder verzorgd en met eikenhout betimmerd. Eveneens keu rig ingericht en prachtig gemeubeld is de op de le verdieping, in het hart van het gebouw gelegen, bestuurskamer. Vanuit de bestuurskamer heeft nxen. naar ©ene «ïj_ "cle uitblik in de hal en aan de ander zijde in de groote beurszaak De groote beurszaal maakt een mooien indruk door haar grootsche afmetingen en goede belichting. Haar afmetingen bedra gen 72 M. bij 26 M. In alcoven in de zij wanden en op „eilanden" in het midden van de zaal zijn de beurskamertjes inge richt tot een getal van 80 (waarvan 13 ge heel ingebouwd). De vloer is vervaardigd van West-Indisch hout de houten be kapping in gebeitst vurenhout, afgezet met groen- en rood beschilderde randen. De wanden zijn roomgeel geschilderd, met een lambrizeering van donkergroen spatwerk. De verwarming is op een bizonder wijze geregeld, z.g. gedwongen luchtverversching In de zijwanden van de overkapping zal men openingen opmerken, waardoor tie warme lucht de zaal wordt bin nengevoerd, om door den bodem van de zaal langs ondergrondsche kanalen te wor den weggezogen. Door een eenvoudige in richting kan, ook wanneer geen verwar ming noodig is, de lucht vol tabaksrook worden weggezogen. Dicht bij den ingang zijn de telefoon cellen aangebracht, 3 in getal (en een! re serve). Voor de beursbezoekers is een bi zonder omroep-systeem ingesteld, n.h met luidsprekers. De juffrouw, die de telefoon bedient, kan de aangevraagde persoon oproepen door de luidspreker tegelijker* tijd in de beurszaal, de restauratie en op de bloemenkeuring te doen weerklinken. FEUILLETON. HET HUIS OM DEN HOEK Uit het Engelsch van: Louis Tracy. (Nadruk verboden). 28) Hoe is het later met die mevrouw Ogilvey gegaan? Ze ging heen, zoodra zij en het kind in een wagen konden komen en ze hebben zich nooit weer in Elmdale vertoond. De oude Faulkner raakte aan den drank toen hij oud werd en had het idee dat hij en de Zwarte Prins erg goede maatjes waren en ■wel eens samen een fleschje wijn bonden drinken. Op een avond zat hij als gewoon lijk zichzelf op de trap te bedrinken en hij viel achterover en brak zijn nek. En dan is er nog dat geval met dien armen mijnheer Garth. Daar heeft u zeker al wel van gehoord? ^a> dat heb ik, zei Armathwaite. Hoe kwam mijnheer Garth aan die bezit ting? Ik weet het niet precies, maar ze zei den door een van de getrouwde dochters van Faulkner. Hij was er misschien wel ge boren Maar neen, dat kan niet; dan had hij Ogilvey moeten heeten. Heeft u ooit gehoord, waarom ze dat raam met dien Zwarten Prins in het huis hebben gezet? Ja, er gaat een verhaal dat de eerste steen werd gelegd op den 15en Juni en de een of andere geleerde ouwe baas zei, Tegenover de ingang, is tentoonstel lingsruimte beschikbaar gesteld voor in- dustrieele stands in betrekking tot het vak. Daartoe is ook gelegenheid gege ven m den doorgang naar de gezellige restauratie, waarin dc pers gistermiddag onder leiding van den heer Krelage, na de rondwc'Ving ecnige aangename oogen- blikken heeft doorgebracht. Aan de bui tenzijde is een terras, zoodat des zomers de beursbezoekers in de openlucht kun nen lunchen. Door een andere deur komt men in de zaal voor de bloeraenkeuringen. Deze, de teekenkamer van de machinefabriek, heeft geen verandering ondergaan. Wat de lichtval betreft, kon men deze voor de bloemententoonstelling niet beter wen- schen. Bij deze zaal zijn vertrekken ge legen voor het schikken der bloemen, voor zij de tentoonstelling zal worden bin nengedragen. Aan dó andere zijde van het gebouw bevindt zich de enorme garage, 85 M. lang èn 20 M. breed, waarin, naar berekend is ruim 100 automobielen kunnen worden gestald. Buiten is nog evenveel plaats. De barricadeering van de Groote Markt op Maandag is thans dus geëindigd. De auto's komen achterin rijden en verlaten de hal (de vroegere machinezaal van Fi- ge) aan de voorzijde. Aan de achterzijde van het gebouw is eenige ruimte beschikbaar, waar de proef tuin zal worden aangelegd. De geschenken. Ter gelegenheid van de ingebruikne ming van het gebouw zijn aan de vereeni ging de navolgende geschenken aange boden De leden van het Scheidsgerecht voor den Bloembollenhandcl: electrische klok beurszaal. De Vereeniging de Hyacinth: ameublement Bestuurskamer. De com missie van Toezicht op de snijbloemen contracten voor tulpen en Gladiolus wandbetimmering vergaderzaal Scheids gerecht. De Bond van Bloembollenhan- delaren: ameublement vergaderzaal Scheidsgerecht. De Kamer van Koop handel voor Haarlem en Omstreken: 2 stoelen voor de kamer van den voorzitter. De afdecling Haarlem: wandversiering, schilderij mevr. Dingemans. De afdeeling Sassenheimwandversiering schilderij Louis Monceau. De afdegling Limmen Lichtkroon bestuurskamer. De afdeeling Lisse: '~ren geschrr.k, Art.Vnog nader ral worden bepaald. De afdeeling Westland een kallbarik. De afdeelingrOcgstgeest en O.: een staande klok. De vereeniging Floralia te 's Gravenzande: voorzitters hamer, inktkoker en aschbakken bestuurs kamer. De N.V. L. v. Staalduynen te '8 Gravenzande: portretten van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder beschermvrouwen der vereeniging. De Haarlemsche Bankvereeniging: bord voor vraag en aanbod voor de beursbzaal. De opening. Hedenmiddag te 2 uur had in de impo sante beurszaal de plechtige opening plaats. Onder de talrijke aanwezigen merkten wij op: Mr. J. B. Kan, Minister van Bin- nenl. Zaken en Landbouw; Jhr. Mr. Dr. A. Roëll, Commissaris der Koningin in de Pjov. Noord-Holland; C. Maarschalk, bur gemeester van Haarlem; Dr. A. Swaving, wnd. Directeur-Generaal van den Land bouw; Dr. K. H. M. van der Zande, Inspec teur van het Landbouwonderwijs; L. G. J. Kakebeeke, Inspecteur van den Landbouw; Tr. Th. J. Mansholt, Inspecteur van den Landbouw, Hoofd van den buitenlandschen Landbouwvoorlichtingsdienst'; Ir. N. van Toeteren, Inspecteur, Hoofd van den Plan- tenziektenkundigen Dienst te Wageningen; de leden der Tweede Kamer: G. Bulten, Ch. L. van de Bilt en G. H. Kampschoër; Mr. M. Slingenberg, Mr. A. Bruch en M. dat de 15de de verjaardag was van den Zwarten Prins. Het lijkt me nog al een gezochte re den om daarom zoo'n kostbaar raam aan te brengen. Burt keek voorzichtig om zich heen om zich er van te overtuigen of niemand hem kon hooren. Het was verwonderlijk volk, dat het huis liet bouwen, fluisterde hij. Misschien bedoelden zij wel een anderen Zwarten Prins. Ik voor mij denk soms, dat die eer ste bewoner niet op een zuivere manier aan zijn geld gekomen is en dat hij aan den duivel heeft gedacht toen hij het raam' erin liet zetten. Armathwaite lachte. Hij wist dat het volk in deze afgelegen dorpen van York shire nog erg bijgeloovig was, maar duï- velaanbidding leek hem wel een beetje ver gezocht. Het is een interessante geschiedenis zei hij, en als mijn patiënt weer weg is, zal ik de zaak eens gaan uitpluizen, want ik ben er zeker van, dat iemand, die er verstand van heeft, den tijd waarin het raam gemaakt is, vrij nauwkeurig zal kun nen vaststellen. Aha! Daar is onze bood schapper. Ik hoop dat hij den fietser thuis heeft gevonden. Armathwaite werd spoedig gerustgesteld op dat punt en ging-terug naar de Grange. Terwijl hij naar boven ging, naar Whitta- ker's kamer, keek hij vol belangstelling naar den muur achter de klok. Ofschoon er nog voldoende licht door het raam kwam en de zachte kleuren in den rand van vig netten nog buitengewoon duidelijk te zien wai-en, herinnerde mets meer aan de geestverschijning; zöcr sterk is echter de A. Itcinalda, wethouders en Mr. Th. A. Wesstra, secretaris der gemeente Haarlem en vele leden vau den Gemeenteraad; Mr. S. H. Veiling Meincsz, Griffier der Staten van Noord-Holland: Ir. R. P. Bonthuis en rl. K. Volkcrsz, Rijkstuinbouwconsulenten; Prof. Dr. E. van Slogteren, directeur van het Laboratorium voor Bloembollenondcr- zoek le Lissc; J. H. Wentholt, voorzitter van do Commissie voor het Krelagefonds; Mr. A. II. J. Merens, voorzitter; Mr. J. Deenik en Mr. Dr. W. P. Vis, plaatsvervan gende voorzitters, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, Secretaris van het Scheidsge recht voor den Bloembollenhandel, en vele leden van dat instituut. De leden van de Commissie voor dc Nomenclatuur cn de bloemcnkeuringen. De leden van het Hoofd bestuur en dc voorzitters en secretarissen der- afd. van de Algemeen© Vereeniging voor Bloembollencultuur, de Voorzitters der vereenigingen de Hyacinth, de Narcis; voorts vertegenwoordigers van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, van den Nederl. Tuinbouwraad. van de Ka mer van Koophandel te Haarlem, van den Bend van Bloembollenhandelaren en de, overige in het Centraal Bloembollencomité vertegenwoordigde vereenigingen. De plechtige bijeenkomst werd geopend met het „Wilhelmus", uitgevoerd door dc Kon. Liedertafel „Zang en Vriendschap", waarna dc heer E. H. Krelage, voorzitter der Alg. Vereeniging v. Bloembollencul tuur het woord nam. Rede E. H. Krelage. De heer Krelage gaf een overzicht van de bouwgeschiedenis. Reeds jarenlang be stond groote behoefte aan een Eigen Ge bouw, vooral tengevolge van het steeds toenemende beursbezoek, dat een kwart eeuw geleden, een getal van 5000 per jaar niet overschreed, doch inmiddels tot 30.000 per jaar was gestegen. Toen voor de tentoonstelling van 1925 een groote hal gebouwd moest worden, werd de mogelijkheid overwogen dit gebouw een blijvende bestemming te geven als beurs- lokaal. De gemeente Heemstede trachtte de verwezenlijking van dit denkbeeld mo gelijk te maken door de aanbieding van een waardevol stuk grond aan het Valken burgerplein, waarop de tentoonstellingshal met een monumentaal vóórgebouw zou verrijzen. Maar de voorkeur, die de commissie voor vestiging van het gebouw te Heemstede ge toond had, bleek niet door „het vak" te worden gedeeld en zelfs bij meer dan één ild der comimssie zelve niet bestendig te zijn. En van dit oogenblik af begint de ro man, waarin de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur de rol vervult van de aangebeden schoone, naar wier gunst een drietal medeminnnaars dingen. Toen de jonkvrouw liet blijken, dat zij cle oplnsrino:. lie Jvrf voogd gewenscht had, niet wilde, was dit voor een anderen minnaar een aansporing om zijn kans te wagen. Hij bood zijn uitverkorene grond en een belangrijke bijdrage voor dc stichting van een woning aan, mits zij zich te Hille gom wilde vestigen. Haar jongere, vermo gende broeder (De Bond van Bloembollen handelaren), steunde dit plan krachtig; hij bood een huwelijksgeschenk van ƒ50.000. voor de inrichting der woning aan, als zijn zuster het Hillegomsche aanzoek wilde aanvaarden. Maar hoewel zeer gevoelig voor dezen aandrang, dacht cle jonkvrouw met wee moed aan hare talrijke vrienden in het Noorden, die haar misschien naar Hillegom niet zouden willen volgen, en smartte het haar, haren geboortegrond te moeten ver laten. En ofschoon in de plaats harer in woning veel gepraat werd over haar moge lijk vertrek, werd daar aanvankelijk geen poging gedaan om dit te verhinderen. Het ITeemsteedsche aanzoek had zij inmiddels van de hand gewezen en Hillegom scheen het rijk alleen hebbende te zullen zege vieren. Toen achtte haar Haarlemsche jeugdvriend zijn oogenblik gekomen. „"Wafc kan ik doen", zoo sprak hij, „om mij van uw eauwigdurenden trouw te verzekeren?" Door deze vriendelijke woorden verloe derd, gaf de jonkvrouw te kennen, dat zij aan een huwelijk met- Haarlem de voorkeur zou geven, indien zij haar intrek zou kun nen nemen in het Brongebouw, omdat zij kracht van de suggestie dat hij door Burt's toespeling op de mogelijkheid van beoefe ning van zwarte kunst binnen deze oude muren opeens ontdekte, dat het gelaat van den ridder, dat omlijst werd door het open vizier, sinister cn weerzinwekkend was als dat van een lijk. Hoe critisch hij ook in vele opzichten was, hij gevoelde iets van een huivering toen hij de krakende trap opging. HOOFDSTUK X. Nadat hij zonder veel succes getracht had een knorrigen patiënt te troosten met de belofte dat de dokter er wel gauw zou zijn en dat deze dc pijn dan wel zou ver zachten een belofte, die gedoemd was om onvervuld te blijven, omdat geen dokter meer kon doen dan een stijf verband aan leggen, iets dat Armathwaite al had ge daan ging hij naar de eetkamer, waar hij Marguerite vond wachten met het half koud geworden diner. Marguerite was erg terneergeslagen toen Armathwaite haar meedeelde, dat Percy van geluk mocht spreken, als hij met een maand weer op zijn enkel kon staan. Wat een sleep moeilijkheden heb ik gisteren met me meegebracht over het moerland, zuchtte ze. Maar hoe kon ik ook vermoeden dat die bemoeizieke Edith Suarez Percy dadelijk achter me aan zou sturen 1 Ik heb me een vage voorstelling van mevrouw Suarez gevormd, uit die paar opmerkingen van Haar broer en jou, zei Armathwaite. En als deze voorstelling ook maar eenigszins met de werkelijkheid overeenkomt, begrijp ik niet hoe ze jou wist, dat zij daar in de toekomst haar vrienden uil Noórd en Zuid gemakkelijk cm zich heen zou kunnen verzamelen. Voor de schenking van dit gebouw was echter de toestemming van den familieraad van den Haarlenischen pretendent noodig cn deze werd tot Iwee malen geweigerd. Maar ook de familieraad wilde het paar gaarne voor zrn stad behouden; hij bood een huwelijks geschenk van 100.000.aan, ten einde daarvoor een woning in de gemeente in te richten. Nu had intusschen de afgewezen min naar uit Heemstede de beschikking gekre gen over een Inndgoed, dat zóó dicht bij liet grondgebied van zijn noordelijken me dedinger gelegen was, dat men nauwelijks wist, dat het er niet toe behoorde. Door aanbieding van dit landgoed trachtte de Hcemsleedsche vriend dc betrekkingen met z-ji' vroegere verloofde weder aan te knoo- pen* en bekoord door de schoone ligging der plaats en niet ongevoelig voor het aanlok kelijk aanbod, zou zij het misschien hebben' aanvaard, indien zij daarmede niet de kans beliep, het haar door Haarlem aange boden huwelijksgeschenk, dat onmisbaar was voor den verbouw en inrichting der woning, zich le zien ontgaan. Juist toen de toestand wegens deze om standigheid zeer ingewikkeld dreigde te worden, kwam de eenvoudige ontknooping. De jonkvrouw vond een voor hare toekom stige huishouding gunstig gelegen en door verbouwing geschikt te maken pand in haar geboorteplaats; zij kocht dit en be steedde het Haarlemsche huwelijksgeschenk voor verbouw en inrichting; hare vrienden uit Noord en Zuid juichten haar besluit toe; alleen in Hillegom bleef men pruilen en begonnen enkelen zich op de teelt van treurwilgen toe te leggen. Zoo zijn wij dan heden hier bijeen om de verwezenlijking van het reeds in 1902 ontstane denkbeeld, om getuige te zijn van dc inwijding van het „Krelage-Huis". Het moge de comm, 'n teleurstelling zijn geweest, dat de verwezenlijking niet spoedi ger mogelijk is gebleken, anderzijds is door de ^rtraging voorkomen, dat een gebuow ge?licht is, dat reeds spoedig te klein zou zijn gebleken. Want vóór 25 jaar heeft nie mand kunnen voorspellen aan welke eischcn dit gebouw thans zou moeten voldoen, en deze overtreffen in hooge male de betrekke lijk nog geringe behoeften die in 1902 ge koesterd werden. Dit geldt in 't bijzonder het bloembollen vak en daaruit is te verklaren dut het ge bouw, ofschoon geheel beantwoordende aan het door de Commissie voor het Krelage fonds beoogde doel, geworden is een bloem bollenhuis, en niet een tuinbouwhuis. In de eerste plaats wilde spr. dan hier nog eens namens het geheele bloembollen vak de Commissie voor het Krelagefonds dank betuigen voor haren jaren langen ar- bend, voor do vele pogingen, die zij onder nomen heeft tot vergrooting van h«b door haar bij het overlijden van den heor J. II. Krelage bijeengebrachte bedrag en voorzich tige beheer dier gelden. Van dc 21 onder teekenaars der circulaire van 1902 zijn nog eslechts 7 in leven; het zijn de eere-voorzit- ters der commissie Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hooglanden, destijds burgemeester van Haarlem en H. J. Lovink, destijds Directeur- Generaal van den Landbouw, do heer J. H. Wentholt, yoorzittcr; J. K. Budde, W. G. Droog, Prof. Dr. J. Ritzema Bos en Th. van Wave ren. Groote erkentelijkheid vervult ons, zei sPr*> jegens de drie gemeentebesturen, die zich tot belangrijke offers bereid hebben verklaard voor het vestigen van den zetel enzer vereeniging binnen hun gebied. De gemeentebesturen van Heemstede en Hille gom mogen zich overtuigd houden van de groote waardeering die het bloerabollenvak voor hunne aanbiedingen koestert, ook al gebood een nauwgezette overweging eene beslissing, die niet ten gunste van deze aan biedingen uitviel. Met overgroote meerderheid is de beslis- sng gevallen ten gunste van Haarlem. Niet minder dan 3/4 der stemmen in de algemee ne vergadering verklaarden zich daarvoor, nadut gedurende de voorafgaande jaren verschillende andere oplossingen door die zelfde vergadering waren getoetst en ver worpen. •Spr. bracht daarna dank aan de gemecn- ooit heeft laten gaan. Dat heeft ze ook niet; ik ben hier ge komen zonder dat ze er iets van wist! Aha! Dat behoef je niet afkeurend te zeg gen. Ik zou niet weten waarom ik niet naar Elmdale zou gaan en hier in hot huis zou rondkijken, als ik daar lust in heb. Je hebt mijn uitroep verkeerd begre pen. Het was een onwillekeurige kreet van verrassing, omdat mijn vermoeden zoo zeer bevestigd werd. Als je misschien bedoelt, dat jc denkt dat Edith 'n bij-de-handte kat is, dan ben ik bet volkomen met jc eens. Als ze hoort, dat Percy van de trap is gevallen en n enkel heeft verstuikt, is ze hier voor we het weten. We hebben vijf slaapkamers; het kan nog net, zei hij kalm. Vijf? O! je rekent er Moeder ook bij. Maar Bob, is het eigenlijk niet beter dat ik morgenochtend een telegram stuur om haar te vragen niet te komen? Neen. Als je je kunt vereenigen met een plan, dat ik opgesteld heb, om dc Wal kers en consorten de wapens uit hun han den te slaan, zullen we je moeder juist erbij noodig hebben. Daarop zette hij haar zijn plan uiteen. Stephen Garth was dood en begraven. Dat blééf zoo. Mevrouw Oglivey zou geen be zwaar maken en ze zou wel de laatste zijn om niet alles goed te keuren wat haar man tegen de nasporingen van de politie zou. beveiligen. En er was toch altijd nog de kans dat hij onschuldig was aan de misdaad. Zelfs als hij, wat ze redelijkerwijs wel moesten aannemen, bekend was met het vreese- te Haarlem om een bedrag van 100.000.—* voor den bouw beschikbaar te stellen, aan dc vakgenooten, die inteekenden op dc obli- gaiiclecning en aan den architect, den heer Kraan uit Oegstgeest. Voor de verfraaiing en aankleeding van hot gebouw zijn van vele zijden geschenken ont\angen of locgcz,gd. In dit verband wil de spr. in de eerste plaats herinneren aan het welgeslaagde borstbeeld van J. H. Kre lage. door Tjilpke Visser, dat in 1924 bij de herdenking van het eeuwfeest zijner geboor te door de leden aan de vereeniging aange boden werd, ter plaatsing in de hal van het gebouw, „waar", zooals de heer Warnaar hei bij de aanbieding uitdrukte, „de pols slag van het vak zal kloppen". Verder betuigde spr. zijn dank aan dc afd. en vereenigingen, die het Hoofdbestuur met geschenken vereerden. Zoo is dan, zei spr., na veel wederwaar digheden, ondanks aanvankelijken tegen stand, maar ten slotte met veler kracht igo en sympathieke medeworking dit gebouw gesticht. Het verrijst op een tijdstip, waar in het bloembollenbedrijf in gunstigen toe stand verkeert, als een symbool van zijn be- teekenis eu zijn kracht. iSinils 1902 breidde het bloembollenland zich uit van ruim 2500 tot 0000 H.A., dc export van 10 tot 40 mil- liicn Kilogram. Hoe zullen deze cijfers er uit zien, als wij wederom een kwareeuw vei der zijn? Wie durft zich aan voorspellin gen wagen? Zal 't veilingwezen dan gecen traliseerd zijn? Alle export loopen over één central bureau met toezicht op den gezond- hendstoestand van de voor uitvoer bestem de zendingen? Alle vertakkingen van het vereenigingsleven samenkomen in één cen traal punt ter bereiking van een zoo groot mogelijke efficiency en ter handhaving van de in hel algemeen vakbelang noodige maatregelen 1 Laat ons niet trachten, die vragen thans le beantwoorden, maar ons verheugen, dat het bloembollenbedrijf van lieden beschikt over een eigen gebouw ingericht voor de be hoeften van het oogenblik, maar door de groote oppervlakte van het omringende ter rein gelegenheid biedende voor uitbreiding in elke richting en voor elk doel. De belangstelling, ons heden van zoovele zijclen betoond, aanvaarden wij als een gun stig voortcckcn cn wij stellen het op bijzon der hoogen prijs, dat Z. E. do Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw zich bereid heeft verklaard het inwijdingewoord te spreken. Spr. wilde eindigen met de vervulling van een plicht der dankbaarheid. Om cle ge meentebesturen, die ons door hunno vor- stelijke aanbiedingen aan zich hebben verplicht een bljjk te geven van de waur- deering der vereeniging, heeft onzo alge meene vergadering besloten, heb cerelid- maatschap, dat de tegenwoordige burge meester van Heemstede reeds vroeger heeft willen aanvaarden, aan to bieden aan den heer Wentholt, burgemeester van Hillegom en aan den burgemeester van Haarlem. Dit laatste eerelidmaatschap is in verband naeb do blijvende banden, die thans tusschen de gemeente en onze vereeniging zijn geknoopt. Het is meer dan veertig jaar geleden, be sloot spr„ dat het vijf en twintig-jarig be staan der vereeniging werd herdacht. Heb lijkt mij gepast te besluiten met een woord, bij die gelegenheid gesproken door hem, aan wiens nagedachtenis dit huis is gewijd-. „Vraag ik naar do toekomst van het vak en zie ik om mij, dan ontwaar ik zooveel jeugdige beoefenaars, wier opgewekte geest en ijver reeds zooveel to't stand brachten, dat men in dc toekomst van hen het beste mag hopen. Zij zullen eenmaal dc plaatsen moeten innemen van hen, die thans op ons gebied trachten naar het hoogste. Moge het hun gegeven zijn datgene te bereiken waar naar wij tevergeefs hebben gestreefd! „Maar deze wensch sta niet alleen. Laat mij daaraan de bede mogen toevoegen, dat de toekomstige bloei van het bloembollen- vak niet dan één enkele schakel zij in den on verbreekbaren keten der zich steeds meer ontwikkelende hulpbronnen van ons dier baar vaderland". (Applaus). Rede J. H. Wentholf. Hierna voerde het woord de voorzitter der Krelagecommissie, do heer J. H. Wentholt, die zijn verheugenis uitsprak over de totstandkoming van dit gebouw. lijke geheim, dat vroeger of TaTW* opTTT»' baar kon worden, dan volgde hieruit on herroepelijk dat hij zelf de schuldige was Zoo goochelde Armathwaite met woorden tot hij zijn toehoordster overtuigd had, dat ze tenminste veilig was voor oogeni blikkclijk gevaar, ofschoon ze de ontwik keling van het duistere probleem zelf aan! de toekomst moesten overlaten. Midden in hun ernstig gesprek werden ze opgeschrikt door het geluid van den klink van het tuinhek, dat geopend werd, Doktor Scuifo, riep Marguerite, ter wijl ze haastig opstond. Misschien vind je het beter dat hij me niet ziet, maar ik zou hem zoo graag weer eens spreken. Hij is een van onze oudste vrienden in Yorkshire. Je mag gerust met hem praten, maar vergeet je nieuwe rol niet. Repeteer haar inaar dadelijk in je gesprek met hem. Hij zal ons prachtig kunnen helpen om Wal ker z'n verdiende loon te geven. Er werd gebeld. Armathwaite ging zelf naar de deur. Voor hem stond een tenger gebouwd, man met een stijven hoed op. Achter het tuinhek, bij het licht van de lampen van de dogcart zag Armathwaite den koetsier, die liet paard bij den teugel hield. Ik ben dokter Scaife, zei de bezoe.- ker. Ik heb een boodschap gekregen dat hier een ongeluk gebeurd is. Ja, zei Armathwaite. - Komt U bin nen, dokter, u zult mijn naam misschien al gehoord hebben. Armathwaite. Ik heb dit huis voor de zomermaanden ge huurd en een vriend van me, die me van daag onverwacht kwam opzoeken, had het ongeluk op de trap uit te glijdea iyi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1928 | | pagina 9