1 JUUU. en Ge irima !0 cenl 44, Trekk 150C 100C 6390 1- 8898 II 10466 130 1061 1825 2564 3288 3891 4959 5796 6886 7445 8449 8957 10377 11691 13032 13742 14390 14953 15756 16628 17230 17942 1S830 19288 20523 66 390 523 892 1125 1612 1932 2135 2412 2596 2915 3143 3566 3941 4H8 4413 4723 4966 5112 5365 5669 6077 6225 6492 6827 7123 7416 7657 8023 8263 8571 8891 9232 9753 9905 10132 10531 10878 11240 11466 11863 12012 12368 12723 12906 13076 13291 13548 13720 14031 14201 14576 14745 15020 15209 15458 15667 15910 16268 16575 16918 17380 17741 18106 18321 18662 18941 19326 19528 20075 20547 20850 "a i c Vclksbondsnieuws. Een cursus in Esperanto. Op de laatste ledenvergadering werd esproken over het nut van „Esperanto" oor de geheele wereld, maar ook welk een ut of die wereldhulptaal had voor de ar,- eiders en in het bijzonder voor de Katho- iek georganiseerde arbeiders. Hel gevolg was, dat eenige leden er voor oelden die wereldhulptaal te leeren en iet bestuur van den R.-K. Volksbond is [enegen, in samenwerking mei de Katho- ieke Esperantistenclub, een cursus te doen [even voor leden, mits er voldoende deel- ïame is. Zij, die er iets voor voelen, kun- ïen zich opgeven 's avond tusschen 7.308 iur ten kantore van den R. K- Volksbond tn Zaterdagavond van 7.308.30 uur bij <en lid van do Esperantistenclub. Tentoonstelling Roomsche Jeugdlectuur, Men schrijft ons: Zaterdagmiddag kwamen de Hoofden Ier R. K. Meisjes- en Jongensscholen, ai der, bijeen met het doel om door geza- nelijke bespreking te komen tot eene ten- oonstelling van Roomsche Jeugdlectuur. In overleg met de Zeereerw. heeren Pas nors Th. M. Beukers en A. Leusen was 't niti&tief daartoe genomen door de Eerw. luster Elisa, Hoofd eener R. K. Meisjes- ichool aan de Hoogewoerd. Waar een dergelijke tentoonstelling uit- ïemend slaagde te Tilburg, Hilversum, JNij- negen en Schiedam mocht, meende men, Leiden niet in gebreke blijven. Staande de vergadering werd dan ook 3esloten eene dergelijke tentoonstelling te ïouden en wel op 30 October a.s., den dag ran Christus' Koningschap, in de zaal van le St. Jozefgezellen-Vereeniging aan het Rapenburg. Vele aanwezigen gaven zich bereidwillig :p, die werkzaamheden te verrichten, die t welslagen der expositie noodwendig met rich brengt. Voor vragen, op- of aanmerkingen wende men zich tot den heer W. P. Melief Rapen burg 48, die gaarne omtrent zaken de ten- boonetelling betreffend, inlichtingen ver schaft. Over 't nut en 't doel eener voor 't Roomsche leven hier ter stede te houden Lenotonstelling van Roomsche Jeugdlec tuur zijn alle Katholieken 't natuurlijk eens. Om deze echter nog wat nader te pre- riseeren, zal der Redactie van de Leidsche Courant af en toe beleefd eenige ruimte worden gevraagd. (Welke wij volgaarne willen verleenen. Red.) Demping Levendaal. De heer Sytsma heeft bij het gemc-^le- bestuur een voorstel ingediend tot dem ping van het Levendaal en B. en W. uit- genoodigd een plan en kostenberekening op te maken. Officieele Brandstichting. Hedenmorgen om 9 uur trok de brand weer er op uit óm brand tc gaan stichten. Van het complex noodwoningen aan het einde der Magdalena^Moonstraat moest cr een worden opgeruimd, wat wegens den toestand waarin het houten huisje ver keerde, het best door brand kon geschie den. Eerst werd een brandspuit in orde ge bracht en twee slangen uitgelegd om een nog bewoonde noodwoning, die op enkele meters afstand zich bevond, voor brand te vrijwaren. Onder leiding van commandant Verhoog werden de toebereidselen ge maakt. In het dak waren twee gaten ge hakt, welke waren opgevuld met in olie gedrenkte houtkrullen. Dit werd ontsto ken, de houtwol vat vlam, maar daar hot nogal eenigen tijd duurde voordat de ge- heelo woning in vlammen stond, werd het huis ook van binnen uit in de vlammen ge let. Spoedig laaiden do vlammen hoog op uit de vensters, tastten de houten wanden en het dab aan, dat reeds een kwartier la ter met geweld ineenstortte. Een groote dichte massa rook, waar de vla-xnme-n fantastisch doorheen sloegen, ontwikkelde zich en middelerwijl verhin derden twee stralen water de vlammen naar de naastbij gelegen woningen over to slaan. Echter was het huis van binnen in het midden in brand gestoken, zoodat de vlam men door den wind naar één kant werden gedreven en daardoor slechts de linker helft der woning verbrandde. Toen dit was ingestort brandde ook langzamerhand de andere helft af, totdatop een gegeven oogenblik de brandspuit niet werkte en de in de nabijheid staande, nog bewoonde noodwoningen, waaruit evenwel de bewo ners verwijderd waren groot gevaar lie- De groote spuit moest worden gerequi- reerd en toen hiermede het euvel was her steld, kon nog juist maar het gevaar wor den afgewend. Om elf uur was het pleit beslecht en was er van het huis niets over dan wat ver koold hout en stuk gevallen dakpannen. De Leidsche winkelstand. De firma P. Corba had sedert een twee tal jaren een grossierderij in koek, banket en chocolade. Door beslag te leggen perceel Lange Mare 62 heeft do firma thans ook een uitstekende gelegenheid ge kregen om den detailverkoop tot zijn recht te brengen. De nog niet heel lang bestaan- do winkel is opnieuw gerestaureerd en naar de eischen der streugo hygiëne inge richt met fraaie vitrines, nikkelen standen, enz. De bakkerij, die grooter dan de vorige, schept thans voldoende gelegenheid voor meerdere productie, zoo dat deze verandering zeker een goede ver betering genoemd mag worden. Vele fraaie bloemstukken sierden den winkel, die daardoor een des te keuriger indruk maakte. Het bestuur van de Academische Senaat is voor het jaar 1928 als volgt samenge steld: prof. dr. A. J. Wensinck, rector- magnificus, prof. jhr. mr. W. J. M. Eysin- ga, secretaris, prof. dr. L v.an Ifallie, prof. dr. *W. B. Kristensen, prof. dr. P. G. v. d. Hoeven, prof. mr. A. J Blok. assessores. Tot leden van de redactie van het jaar boek 1928 zijn aangewezen prof. dr. A. J. Wensinck, prof. dr. B. G. Bescher en prof. dr. J. de Vries. Het bestuur der Leidsche Zwemclub heeft toegekend de reddingsmedaille in lver aan de heeren N. v. Rijn te Kat wijk aan Zee en J. A. Visser te Leiden, respectievelijk voor het redden vau een man uit het Rapenburg op 12 Maart j.l en van een jongen uit de Oude Rijn op 10 Mei j.l. De luitenant-kolonel J. H. G. P. Brandt commandant van het 4e reg. infante rie alhier, die benoemd is tot comman dant van het 20e regiment van het wapen, komt te Harderwijk in garnizoen. De arts H. Wamsteker wordt 3 Octo ber geplaatst hij de le compagnie hospitaal soldalen te Utrecht voor een opleiding tot reserve-officier van gezondheid 2e kl. Voor het examen voor het politie-diplo- raa met aanteekening van den Alg. Ned. Politiebond is te Amsterdam geslaagd de heer A. van Zulk, agent van politie alhier. Voor het examen vrije- en ordeoefenin gen is te 's-Gravenhage geslaagd mej". A. van Heusden, alhier. Op den Rijnshurgersingel werd heden morgen een klein meisje door een melkwa gen aangereden, waarhij het kind een lichte verwonding aan het voorhoofd op liep De vader, P. M., maakte zich zoo driftig, dat hij den melkboer, H. W., een klap in 't gezicht gaf. Deze struikelde en viel en was een oogenblik bewusteloos. Van het geval werd aangifte bij de politie gedaan. De Leidenaar J. G. P. is gearresteerd, verdacht een rijwiel te hebben verduis terd. In de De Genestetstraal ontstond gister avond burenruzie. Een zekere S. gaf D. B. een klap op het hoofd met een hard voor werp en achtervolgde de vrouw W. v. d. B. die hij sloeg en tegen het dijbeen trapte. Om negen uur gistermorgen werd op do Wilhelm'iiabrug J A. W. aangereden door een onbekende auto. Tegen den avond kreeg hij pijn in zijn voet en hleelc dit li chaamsdeel bij de aanrijding inwendig ge kneusd te zijn. In de Janvossensteeg is Zaterdagavond van een in aanbouw zijnd huis een schut ting omgewaaid. Drie kinderen van 5 tot 10 jaar geraakten er onder en werden licht gewond. De bouwpolitie heeft een on derzoek ingesteld. Gistermiddag ongeveer kwart over vier is de 8-jarige P. S., wonende op de Waardgracht, doordat hij aan het spelen was op eenige aan den waterkant staande vaten op het Utrqchtsclie Veer, in liet water gevallen. De heer Verkoren, daar ter plaatse wonende, sprong gekleed le water en slaagde er met behulp van den heer v. d. Hoogt uit de Langeslraat in den drenkeling, die reeds bewusteloos was en reeds van de wal was afgedreven van een wissen dood te redden. Ook de Teddings- haak aan de Rijnstraatbrug deed goede diensten. TOONEEL. Ghetto. Het Amsterdamsch Too- neeL Met hetzelfde stuk waarmede Louis de Vries door het Nederlandsch Tooneelver bond. werd afgevaardigd naar het inter nationaal tooneelfeest te Parijs, georga niseerd door „La Société Universelle du Théatre", met datzelfde stuk, waarmede hij daar talrijke triumphen vierde, maakt hij nu een tournée door Nederland. Het is een stuk van Herman Heyermans, een burgerlijk drama in drie bedrijven, ge titeld „Ghetto". Het gebeuren ontwikkelt zich in een streng Israëlitisch gezin, waar Rafaël, de zoon van Sachel, de blinde koopman, zich niet met de handelspraktijken van zijn va der kan vereenigen en zich bovendien vcr- lieft op Rose, het Christenmeisje, dat dienst doet in het huishouden van Sachel en zijn zuster Esther. En Rafaël was door zijn vader bestemd voor Rebecca-, de dochter van Sachel's han delsvriend Aaron, het mooie meisje, han dig in het huishouden, met een bruid schat van drieduizend gulden en een uit zet van alles twaalf. Beter dan zijn omgeving, die ziende blind is, bemerkt de blinde, dat er iets niet goed is met Rafaël en hij- wantrouwt Ro se, op we-lke telkens t-erugkcerende achter docht, Esther niets anders weet te ant woorden, dan dat Sachel een „lastige ouwe" is. Rabbijn Haëzer die te hulp ge roepen wordt, wil Rafaël op het goede pad terugvoeren. Eerst zwijgt Rafaël, maar ten slotte tot spreken gedwongen, vaart hij heftig uit tegen het Ghetto, waarin hij is opgevoed en bekent-, dat hij relaties on derhoudt met Rose, de. Christen dienst maagd. Aaron wil dan alles nog redden en biedt Rose tweehonderd gulden als zij van Ra faël afziet. Hij bezweert haar dat Rafaël het zoo wil. Zij twijfelt, kan het niet ge- looven, maar als dan de blinde Sachel het bezweert bij de geboden in de post zijner deur, gelooft zij de leugen en werpt zich, wat Sachel niet voorzien had, in 't water. Dan volgt een prachtig gespeelde seëne van Louis dc Vries, die als de blinde Sa chel over het pleintje naar het water kruipt, zijn hand uitsteekt op den tast om Rose te redden, maar het is te laat Dood wordt zij opgehaald en met wilde verwij ten aan zijn vader, die den wanhoop nabij is, nu hij ziet dat zijn zoon toch voor hem verloren is, werpt Rafaël zich op het lijk van Rose en wankelt dan heen. Louis de Vriee heeft van den blinden Sachel alles gemaakt. Zijn tasten, zijn ge baren, de ineengedoken houding, de tot in de fijnste finesses doorgevoerde Joodsche wijze van handeldrijven, zijn achterdocht, LEIDEN. BIOSCOPEN. Trianon: Goedgekeurd voor vohvassenen. Casino: Niet afgekeurd voor volwasse nen. City: Niet afgekeurd voor volwasse- Luxor: Goedgekeurd voor volwassenen. RECTIFICATIE. Onze Prijsraadsels. De brieven en oplossingen moeten niet ge zonden worden aan Rapenburg, no. 48, maar aan no. 10, zoodat het adres wordt en moet zijn: Redactie „De Leidsche Courant'' afd. „Prijsraadsels" Rapenburg 10 Lelden. OOM WIM. CORRESPONDENTIE. W. K. Zooals u hegrijpen kunt, kan aan uw verzoek niet worden voldaan. het oogenblik, dat hij 's nachts de trap had hooien kraken, en die hem geen oogenblik meer verliet, zijn smart, waarin hij met zijn gescheurde stem zich beklaag de, dat alles vormde geen voorstelling van man als den blinden Sachel, dat was de realiteit, levend en echt. Rafaël, de zoon, in het eerste bedrijf iets onwerkelijk, iets te mat, groeide in het tweede bedrijf tot een prachtfiguur, door de omstandigheden opstandig tegen Jood sche tradities, maar toch zijn va-der liefde vol willende tegemoettreden. Het debuut van Jo Stam is in deze haar eerste groote rol uitstekend, de uiting van haar liefde voor Rafaël maakt haar hef tig togen de Joodsche familie en de wan hoop om het verlies van hem, gaf zij voortreffelijk weer. Mathilda Kiehl als Esther, die met Jood sche handigheid de partijen tot elkander trachtte te brengen, gaf eveneens een uit muntende uitbeelding, terwijl Aaron, de koopman, niet voor haar onderdeed. Her man Kloppers als rabbijn vormde in het tweede bedrijf een prachtpartij met den blinden Sachel vooral, elkaar interrumh peerend en ieder op zijn wijze den zoon tot rede trachtend te brengen. Geen wonder, dat het publiek bij dit schitterende spel meer dan opgetogen was en de acteurs en actrices, speciaal Louis de Vries, aan het einde een langdurige ovat-io bracht. LAATSTE BERICHTE!» Doodeiijk motorongeluk. De 22-jarige A. Coolen is Zondagmid dag op den weg van Tilburg naar Hilva- renbeek van zijn motorrijwiel gevallen. Hij is per autobus naar zijn woning vervoerd, waar hij gisteravond aan de gevolgen is overleden. TELEGRAMMEN Spoorwegongeluk in Polen. WARSCHAU 19 September (V. D.). Gisteren heeft op den straatweg Lembcrg Tarnopol een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Bij het station Krasne kwam een passagiers trein in botsing met een locomotief, waarbij 10 passagiers en 3 be ambten gewond werden. Overstroomingen in Britsch-lndië. LONDEN, 19 Sept. (V. D.). Uit Sim la wordt gemeld, dat de schade tengevolge van de overslroomingèn in de provincie Gujarat zeer groot moet zijn. Van den kapokoogst werd 50 pel. en van den tabaksoogst 90 pet. verwoest. Wisseluoteeriugen Amsterdam Herlijn 59.41 Va Londen12.13?/8 New-York 2.49«/ig Parijs. 9.78V-1 Brussel (Belga) 34.7&V2 Zürich 48.13 Milaan13.59-1/2 Madrid 43.20 Oslo65.95 Kopenhagen 66.82V2 Stockholm 67.15 Weencn 35.20 Praag7.393/4 BEURSOVERZICH"1". Dc beurs was heden kalm. Hoofdzakelijk trok de belangstelling zich samen op de Suikerafd., waar II. V. A.'s overwegend op don voorgrond traden en onder le vendige inzetten opliepen tot 845 pet. Daar na vond een inzinking plaats. Ook de an dere Suikers meerendeels prijshoudend Jurgens iets lager. Kunstzijde booger ge noteerd. Rubbers iu reactie in verband met de daling der ruhberprijzen en toene mende voorraden te Londen. Scheepv. prijshoudend, doch over 't algemeen wei nig veranderd. Op de Olicafd. ging alleen wat om in Kon., die slechts kleine variaties mesmaakten. Tabakken weinig belang stelling en weinig veranderd. Thee geheel op den achtergrond. Yankees stil. Prolongatie 4 pet. fömRKTBERSCHTEK! ROTTERDAM, 19 Sept. Vee. Aanvoer 563 Vette Runderen, 199 Vette Kalveren. 955 Schapen of Lammeren, 1173 Varkens. Prijzen: Koeien 5154, 4547'4 en 32 35 cent; Ossen 4852, 4346 en 40 cent Kalveren 8285, 7075 en 5560 cent Schapen 2230 cent. Lammeren 22 25; Varkens le kwal. 33^4 en 2e kw. 33 cl AMSTERDAM, 19 Sept. Vee. 562 Velt Koeien lo kwal. 1.101.16, 2de kwal. 0.96—1.08, 3e kwal. 0.80—0.94; 140 Melk- en Kalfkoeien 275—400; 93 Velt. Kalveren le kwal. 8898 cent een enkele hoven noteering, 2e kwal. 7886 cent, 3e kwaL 7078 cent; 46 Nuchtere Kalveren 13—20: 190 Schapen 30—37: 700 Var- 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 IS 19 20 H 1 1! 2' 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 C 6 7 7 S t 1 1( 1( 1! 1 i: i; i; li i; i; i, i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1927 | | pagina 7