„Be leifelie Courant" Tweede Blad. binnenland ARME FAMILIE. Maandag 9 Mei 1927 WINKELSLUITINGSWET. Hei advies van den Mlddensiandsraad. De Middenstandsraad heeft thans aan den minister van Arbeid advies uitge bracht over het aan dien raad toegezon den voorontwerp-Winkelsluitingswet en het voorontwerp-Werktijdenbesluit voor winkels. De Middenstandsraad betreurt het, dat deze ontwerpen op een voor den midden stand ongunstig tijdstip gekomen zijn. Do economische toestand wordt thans van dien aard geacht dat het zeer do vraag is of op dit oogenblik de midden stand gesteld zou zijn op het tot stand komen van een Winkelsluitingswet. Een daad van sociale rechtvaar digheid. De raad erkent evenwel, dat het een daad van sociale rechtvaardigheid is, dat do winkelbedienden niet langer buiten de Arbeidswet worden gesteld en gaat er al- zoo mede accoord, dat een Werktijdenbe sluit voor winkels wordt ingevoerd. Van zelf sluit zulks in, dat de raad ook aan dringt op het tot stand komen van een wet op do winkelsluiting. Opmerkingen. Verschillende opmerkingen worden ver volgens door den raad gemaakt. Inzake de regeling der sluiting heeft het zijn instemming, dat de invoering van een wettelijk sluitingsuur samengaat met een regeling voor een wekelijkschen rust dag. Ter zake van de achtuur-sluiting, waren enkele leden van meening, dat de avondsluiting op negen uur gesteld diende te worden, waarmede de groote meerder heid van den raad zich echter niet kon vereenigen. Gaarne zag echter de raad be paald, dat het bedienen van klanten, die zich bij den aanvang van het sluitingsuur reeds in den winkel bevinden, mag ge schieden tot uiterlijk een half uur na den aanvang van genoemd uur. Vrijwel een stemmig was de raad van oordeel, dat er geen aanleiding bestaat Zondagsluiting niet te doen gelden voor 5 Dec. of ten aan zien van bloemenwinkels en banketwin kels voor 1 Januari, 24, 25, 26 en 31 De cember. Betreffende de regeling voor Is raëlitische winkeliers zou de raad iets verder willen gaan, dan do minister. Hij acht het n.l. wenschelijk, dat winkels, die op Zaterdag sluiten, in de maanden Mei lot en met September hun winkels in plaats van tot 12 uur tot 2 uur geopend èullen mogen houden. Omtrent het vent- verhod op Zondag merkt de raad op, dat hij dit ook gaarne toegepast zag op het venten met bloemen in de onmiddellijke nabijheid van ziekenhuizen. Wat den verkoop van artikelen in café's betreft, acht de raad alle redenen aanwe zig om den verkoop van sigaren en siga retten in café's na het wettelijk sluitings uur voor winkels alsmede op Zondag ge heel te verbieden. Verder wordt 't wen schelijk geacht, in zake de te geven be voegdheid aan B. en W., om te bepalen, dat voor winkels op tentoonstellingen en fancy fairs de bepalingen dezer wet niet zullen gelden, zoodanige bevoegdheid al leen te verleenen, voor zoover die ver koop liefdadige doeleinden betreft. In verband met eventueele ontduikin gen, acht de raad het wenschelijk het be grip winkel uit te breiden en daaronder te verstaan alle open of gesloten ruimten, waar of van waar uit voorwerpen of stof fen aan het publiek in het klein plegen verkocht of afgeleverd te worden. Geen kortere arbeidstijd dan 10 uren per dag of 55 uren per week. Inzake het Werktijdenbesluit meent de raad, dat geen kortere arbeidstijd voor het winkelpersoneel dan tien uur. per dag en 55 uur per week moet worden vastge steld. De raad neemt ten slotte aan, dat voor filiaalhouders en rayonchefs de be palingen van het Werktijdenbesluit niet zullen gelden. De verhooging jaarwedden gemeente- personeel te Rotterdam. Opgeschort. B. en W. van Rotterdam hebben naar aanleiding van de uilvoering der motie- Lührs betreffende de wedden Yan het ge- meentepersoneel, een schrijven ontvangen van Ged. Staten, waarin het volgende voorkomt: „Bij de vaststelling van het vermenig- vuldigingscijfer der plaatselijke inkomsten belasting voor het belastingjaar 1926-'27 is do opbrengst geraamd op een bedrag, dat 1.200.000 lager was dan waarop zij ingevolge de begrooting 1926 had moeten worden gesteld. Feitelijk bleef dus een bedrag van 1.200.000 ongedekt. Op de begrooting 1927 is wegens opbrengst der plaatselijke inkomstenbelasting in wezen slechts 200.000 minder uitgetrokken dan in 1926. Dit in aanmerking nemende, komt het ons weinig aannemelijk voor, dat de uitkomst van het belastingjaar 1926-27 een verhooging van den post „In komstenbelasting" met 500.000 zou wet tigen. Het meerdere bedrag zal derhalve uit de opbrengst van het belastingjaar 1927-'28 gevonden moeten worden. Hier omtrent zal echter eerst bij de a.s. vast stelling van het vermenigvuldigingscijfer voor het belastingjaar 1927-'28 voldoende zekerheid te verkrijgen zijn. Deze omstan digheid noopt ons de afdoening van het onderwerpelijke besluit aan te houden in afwachting van de door den Raad ten aanzien van den genoemden factor te ne men beslissing. Wij verzoeken u den Raad hiermede in kennis te stellen.'' Het gemeentebestuur besloot naar aan leiding van dit schrijven de uitbetaling der verhoogde wedden voorloop ig op te schorten. Jubileum Staatsmijnen. Onderscheidingen. Tot ridder in de orde van den Neder- landschen Leeuw is benoemd prof. Van Ilterson, directeur der staatsmijnen: tot officier in de orde van Oranje-Nassau de beer C van Goudoever de Jong; tot rid der in de orde van Oranje-Nassau de hee- ren G. Reiber, B. Posma en Klokgieters, de tweede secretaris van den Mijnraad De zilveren medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, is toekekend aan den heer J. M. Kanton, de medaille in brons aan den heer A. H. Willems. Burgemeester R. v. Beusekom t. In den ouderdom van 66 jaren is te Utrecht overleden de heer R. v. Beusekom burgemeester van Benschop, Polsbroek en Hoenkoop. KERKNIEUWS HET FEEST VAN ST. NICOLAAS TE BARI. Wij, Nederlanders, kennen alleen het St. Nicolaasfeest van 6 December. Bari, de te genwoordige begraafplaats van den Hei lige, viert de groote feesten op 9 Mei. Dan wordt daar een plechtige processie gehou den te Zijner eer en toont Italië zijn groo te liefde tot dezen grooten Heilige in grootsche plechtigheden. Want 9 Mei herdenkt Bari, gelegen in de nabijheid van Napels, den dag, waarop zij het H. Gebeente van St. Nicolaas ontving. Tot het einde van de Xle eeuw bleef het lichaam van St. Nicolaas in het graf te Myra, in Klein-Azië, waar Hij bisschop was. In 807 werd deze stad door de Sara- cpnen veroverd en geplunderd. Daarbij wilden zij het graf van St. Nicolaas ver nielen. Zij vergisten zich en verwoestten een ander graf. In 1087 hadden zich eenige kooplieden van Bari ingescheept, om handel te gaan drijven in Antiochië. Onderweg kwamen zij op de gedachte, om de overblijfselen van St. Nicolaas te Myra te gaan opgra ven en ze m-e te voeren naar Italië. Deze gedachte moge vreemd lijken, maar de roem van den H. Nicolaas schijnt al diep in Italië doorgedrongen te zijn geweest, en Zijn vereerders zullen het slechts noode verdragen hebben, dat Zijn graf lag in het land der Turken. Itohrbacher tenminste UIT DE RADIO-WERELD. Programma's voor Dinsdag 19 Me!. Hilversum, 1050 M. 12.Politieberichten. 12.352.00 Lunchmuziek door het Trianon-Trio. 5.006.45 Concert door het H. D. 0.- orkest. Mej. Jeanne Vogelsang, viool. 6.457.45 Engelsche les voor gevorder den en oonversatieles. 7.45 Politieberichten. 10.30 Persberichten. 8.10 R. K. Radio-Avond, in Eindhoven. 1. Czardas, u. d. opera Der Geist des Woi- woden, Grossmann. (Kon. Harmonie „Apollo's Lust''. 2. Openingswoord door den Burgemeester, den heer A. Verdijk. 3a. Das ist das Meer, Nicode. b. De bruid, den Hertog (Kon. Zangver, „Eindhovens Mannenkoor). 4. Trio no. 4 (viool, cello, piano), Haydn. (Trio „van Liebergen"). 5. Landsknechtstandchen, di Lasso (Eind- hovensche Solokwartet). 6. Aïda, Verdi (Apollo's Lust). 7. Een kort woord over Eindhoven, door den Hoogeerw. zeergel. heer Deken Dr. Jos. Maas. 8a. Duet uit de „Elias'', Mendelssohn, b. Ave Maria, Cherubini. c .Ik houd van m'n Brabant, Hamers, d. Aria uit do opera Masken- ball, Verdi. e. Crucifix, duet, Faure. (Mevr. v. Doorn-Kruse, sopraan. A.* Hol- laers, bariton, Toos Kruso). 9. Larghetto (viool, cello, piano), Mozart. (Trio „van Liebergen"). 10a. Sneeuwklokjes, Zijder laan. b. Nieuw lied van een meisje en den schipper, do Hertog. (Gem. zangver. „La bonne Espérance''). 11. Fantasie sur les contes d'Hoffman, Offenbach (Woensel's Muziekcorps). 12a. Proloog van de Para dijsvloek, Laudy. b. Viaticum, Schreurs (H. v. Kamphoven, declamator). 13. In- vano (viool, cello, piano), Amadef (Trio „van Liebergen"). 14. Indisches Wiegen lied, Wesseler (Eindhovens Solokwartet) 15. Les jeuz Olympiques, Popy (Woensels muziekcorps). 16a. Pastorale (orgel), b. Slotkoor uit „Die Jahreszeiten'', Haydn. G. v. d. Heuvel, orgel. Daventry, 1600 M. 10.20 Daventry-kwartet en solisten (sopraan, bariton, piano, komiek). 12.201.20 Het Olof-sextet en sopraan. 2.15 Voorlezing: Pride and prejudioe, Jane Austen. 3.05 Franscko los. 3.35 Orkest concert. 4.20 Lezing: Cornwall. 4.35 Kinderuurtje. 5.20 Dansmuziek. 5.50 Tijds., weerber., nieuws. 6.05 Dansmuziek. 6.20 Causerie: Journalistic scoops. 6.35 Sonates van Beethoven. 6.45 Lezing: The limitations of speed. 7.05 Vioolconcert A. Brosa, viool. D. Smith, bariton. 7.35 „The Arcadians", muziek, comodie in 3 acton van Monckton en Talbot. 8.20 Weerber., nieuws. 8.40 Lezing: Music and the ordinary listener. 9.00 „The Arcadians" (vervolg). 0.55 11.20 Dansmuziek. „R a d i o-P a r i s", 1 7 5 0 M. 9.5010.20 Concert. 11.501 10 Orkestconcert. 4.055.00 Trioconcert (piano, viool, cello). 8.0510.00 Concert. Orkest en solisten. Langenberg, 469 M. 12.25—1.25 Kamermuziek. Dusseldorfer strijkkwarlotvcr. 4.205.20 Vocaal concert. A. E. We ber, sopraan. 7.359.35 „Wibbels Auferstehung'', tooneelstuk in 3 acten. 9.40 Sluiten. Königswusterhausen, 1250 M. en B e r 1 ij n 484 e n "566 M. 11.207.05 Lezingen en lessen. 7.05 „Die Medaille", comedie in 1 acte van L. Thoma, met muziek, illustr. door het orkest. 9.50 Sluiten. Hamburg, 3 9 4.7 M. 11.501.20 Orkestconcert. 1.252.05 Kamermuziek. 3 354.20 Noorsche volksliederen. 5.206 10 Vroolijk concert. 6.557.15 Arabische muziek. 7.2011.10 „Qoetho in dei Vertooun^ soinor Z«lt", oaueerte. Daarna dansmc- ziek. B I u B e L 60 H. 4.205.20 Banamuxiet 6 20 Lee 7.20 Ktvartol voot S trompetten on 2 trombones. 7.35 Causerie 7.50 Concert. 8.05 Gramofoonmuziek. 8.309.30 Dansmuziek. H. D .0. en Radio-Luistergids. Het laatste nummer van den Radio- Luistergids is voor wat het redactioncelo gedeelte betreft voor een groot deol gewijd aan de bekende kwestie van het opzeggen door den H. D. O. van het contract met de drukkerij „Jacob van Campen." Do directie dezer drukkerij geeft o.m. oen uiteenzetting van de feiten welke lus- schen het Hilversumscho Comité en haar zijn voorgvallen en welke in hoofdzaken aan onze lezers bekend zijn. Alleen is nog vermeldenswaard, dat het Comité ten slotte bereid was aan de uitgeefster een gedeeltelijke compensatie to geven wegens den abnormaal korten opzeggingstermijn van het contract, waartegenover dan voor haar echter moest slaan het totaal opge ven van den Luistergids, het overdragen van adverlentiecontracten en de namen der abonnés, terwijl bovendien beiderzijds moest worden verklaard, dat partijen lot volle tevredenheid op vriendschappelijke wijze deze aangelegenheid hadden be ëindigd. Hierin meende de uitgeefster 'niet te kunnen treden en stelde, gelijk gemold, een actie tegen de bestuursledon van den H. D. O. in. Verder is o.a. opgenomen oen schrijven door mr. H. Cohen de Boer to 's-Graven- hago aan den H. D. O. gezonden, waarin deze o.m den secretaris verzoekt in ieder opzicht de gegrondheid te ontkennen van het den laatsten tijd van verschillende kanten opduikend gerucht, volgens het welk do H. D. O. (of de A. N. R O.) ver kocht zou zijn c.q. een belangengemeen schap in welken zin dan ook zou hebben aangegaan met het dagblad „De Tele graaf." Geneeskundig advies per draadiooze. Men schrijft aan do „Msb.": Dezer dagon word bericht, dat een Bel gisch vaartuig in do Noorsche wateren zou kruisen tot het nemen van proeven voor het verschaffen van geneeskundige hulp door middel van de draadiooze. In verband hiermede is het wel aardig te melden, dat het Nederlaudscbe stoom schip „Abbekerk'' op zijn reis van Ausiru- liö naar Rotterdam op gelijksoortige wijze belangrijke geneeskundige adviezen ge- kregon heeft waardoor een menschenlo- von behouden bleef. Eenige dagen na liet vertrek van do laatste Australische haven werd eerst ile gezagvoerder en later de eersto officier ernstig cngpslpld, zoodat hpf VipvpI word overgenomen door den tweoden officier Herhaaldelijk worden andere schepen draadloos opgeroepen urn te vernemen of er een dokter aan boord was, tot men ten slotte zoo gelukkig was verbinding to krij gen met het Duitsche stoomschip „Frei burg", dat van Australië naar Antwerpen onderweg was. Terwijl de schepen zoover van elkander weg waren, dat zij elkander niet konden zien, hieven zij door d. radio doorloopond in verbinding. Op een bepaald oogenblik was de toe stand van den eersten officior zoodanig, dat men het ergste vrecsdo. Uitvoerig werden de verschijnselen van uur lot uur overgeseind, waardoor de Duitsche ge- noeshoor in staat was zijn diagnose lo stellon. Dezo bleek later zeer nauwkeurig te zijn, want door de voorgeschreven mid delen kwam een gunstige wending in den toestand. Beide zieken zijn thans aan de beteren de hand, wat voor den Nedorlandschen gozagvoerdor een reden was om niet al leen zijn Duitschen collega, doch ook diciwi schoepsdokter en marconist hartelijk tl danken voor de verleende hulp. FEUILLETON. Ronu n door Compton Mackenzie. Vertaald door Ellen Busse. 27) Bertram's Etonpakje zag er te dunnetjes vit om een harden ruk te kunnen door staan, ook miste John den moed Viola op haar knieën te werpen door aan'haar rok ken te trekken, daar ze af mochten zak ken. Hij bedekte dus zijn gezicht met z'n handen op een manier die grooten eerbied moest verbeelden en gromde tegen hen beiden, dat ze knielen moesten, als ze niet onmiddellijk naar Earl's Court terugge zonden wilden worden. Blijkbaar maakte dit dreigement indruk, want de kinderen knielden, maar nauwelijks hadden ze dit gedaan of de boosaardige gemeente stond ep; dezo gezamenlijke beweging overviel «John zóó, dat hij onder bleef en toen hij eindelijk opstond kreeg hij 't gevol van fcen ondeugend jongetje, wiens schuilplaats onder tafel men ontdekt heeft. Hij werd «venmin op z'n gemak gesteld, toen Viola hem vroeg haar terecht te wijzen in haar gebedenboek; 't leek hem ontzettend de teekenen van een opstandig gemoed in zoo'n jong persoontje te moeten ontwa ren. „Ssst," fluisterde hij. „Je moet niet ver beten, dat we op de voorste rij zitten en voorzichtig moeten zijn, om geen stoornis <q verwekken in de....," hij hokte bij het Woord „vertooning" en besloot toen maar Bet slotwoord in een kuch te verbergen. Een poosje vroegen ze niets meer, alleen loven ze onrustig, totdat twee koorkna pen naar voren kwamen met brandend© kaarsen en zich aan weerszijden van den deken plaatsten, die het Evangelie ging voorlezen. „Kan hij niet genoeg zien?" vroeg Ber tram. ,,'t Is toch niet donker." „Sssst," fluisterde John. „Nu komt het Evangelie." John wist dat hij hierin gelijk had, want de deken had zoojuist op klaren toon ver kondigd, dat hij het Evangelie ging voor lezen. Toen begon de geheelo gemeente kruizen te slaan en Bertram begon te giechelen; toen de wierookwolken uit 't vat opstegen, kreeg Viola onmiddellijk een stikbui. John voelde, dat 't onmogelijk was om gedurende het hoofddeel van den dienst, do twee kinderen door de heele kerk heen weg te voeren; maar hij wa3 er van overtuigd, dat, als hij ze niet mee nam, de voorlezer hun gegiechel en ge proest zou opmerken. Toen kreeg hij een pracht-ingevingViola was blijkbaar on wel geworden door den wierook, hij zou haar naar de frissche lucht geleiden, zoo als men dat met zieke menschen doet: Bertram zou hij achterlaten om in zijn centje to giechelen. Hij zag hoe zijn neefj 3 al dieper en dieper vooroverboog om zijn lachen to bedwingen; met een vlugge, stu wende beweging dreef hij Viola door het gangpad. Ongelukkigerwijs bemerkte hij, toen liij met een zucht van verlichting buiten op de trappen stond, dat hij in z'n verwarring Bertram's hoed had meegeno men, die cr op zijn intcllectueele hoofd uitzag als een gevaarlijke wiebelenden inktpot, en ofschoon hij verlangend was Bertram aan zijn welverdiend lot over te laten, kon hij er toch niet toe komen door Fitzjohn's Avenue te loopen met Bertram's verhaalt, dat deze kooplieden in Antiochië Venetië ra ontmoetten, die met hetzelfd© plan rondliepen. De kooplieden uit Bari waren op de heenreis uit vrees voor de Turken doorge varen, maar nu wilden zij ten koate van alles de H. Relieken bemachtigen, omdat zij het als een oneer zouden voelen, als de Venetiërs hen voor waren. Met veel moeilijkheden ging dit gepaard. (Deze worden uitvoeriger beschreven in de levensbeschrijving van den Heilige in „De St. Nicolaasklomp".) Maar het gelukte en in triomf werd do terugreis aanvaard naar Bari, waar hot bericht buitengewoon groo te vreugde verwekte. 9 Mei nam Elias, abt van het Bonedictij- nerklooster, het H. Gebeente in ontvangst. Nauwelijks was dit nieuws bekend, of van heinde en verre eerst uit de naburi ge plaatsen en later uit geheel Italië kwamen bedevaartsgangers, ja zelfs uit de geheele Westersche Kerk snelden pelgrims daarheen en Bari werd door den H. Nico laas een der meest bezochte bedevaarts plaatsen. Vanaf deneersten dag, dat het H. Ge beente te Bari rustte, geschiedden er on telbare wonderen. Geen wonder, dat men sinds dien dag het feest op 9 Mei plechtig vierde. Wat nog geschiedt. Te Myra vloeide uit dit H. Gebeente een wonderbare olie. Deze olie, manna ge noemd, vertoonde zich ook te Bari. Zij bleef vloeien cn vloeit nog voortdurend, zoodat er steeds van kan worden meege deeld. Ik heb U in het kort meegedeeld, waar om Bari op 9 Mei feest viert, om Uw be langstelling te wekken, in de hoop, dat er onder de lezers en lezeressen zullen ge vonden worden, die ook eens tot dezen, dikwijls vergeten, maar grooten Heilige hun (haar) toevlucht willen nemen en die hun vertrouwen willen bekrachtigen door te Zijner eer een offertje te geven voor de nieuwe, arme St. Nicolaasparochie te Utrecht. P. KOELMAN, (met de oprichting belast) R. K. Pastorie Montfoort (U.), Giro 70936. Gemengde Berielhten ONGELUKKEN GROOTE BRAND TE LEENDE. Veertien boerderijen en een leerlooierij in de asch gelegd. Vijftien gezinnen dakloos. Gisteravond heeft in het dorpje Leende nabij Eindhoven aan den provincialen weg EindhovenWeert een ontzettende brand gewoed, waardoor veertien boerde rijen en een leerlooierij een prooi der vlammen werden. Hierdoor zijn vijftien gezinoen dakloos. De brand ontstond in de boerderij an nex café van J. Maas. Doordat de meeste boerderijen met stroo zijn gedekt, vatten de daken onmiddellijk vlam, toen een von kenregen op de aangrenzende gebouwen neerkwam. Aan weerskanten van den weg werden de boerderijen in flambouwen her schapen om tot den grond toe af te branden. De primitieve brandspuit van het dorp, die onmiddellijk in actie kwam, kon tegen de o tznglijke v'&mmenzee nage noeg niets uitrichten, te meer, omdat het water van grooten afstand moest worden aangevoerd. De burgemeester, de heer Vogels, liet de Eindhovensche brandweer alarmeeren en in allerijl rukte een motorspuit naar de plaats des onhei's op. Toen deze aan kwam waren reeds veertien boerderijen grootendeels vernield en woedde de brand in de leerlooierij van den heer J. Sinkens. De brandweer slaagde er in dit gebouw, althans nog ten deele van den ondergang te redden. Ook het belendenden woonhuis van den heer Simkens werd behouden. Het krachtig ingrijpen der brandweer voorkwam verdere uitbreiding van de ramp. Onder de vernielde peTceelen be vindt zich ook een klompenmakerswerk plaats benevens een viertal groote schuren. Merkwaardig is, dat de behuizingen, welke niet met stroo waren gedekt, ge spaard zijn gebleven, hoewel zij tusschen de fel brandende gebouwen stonden. De schade is zeer aanzienlijk en was hedennacht nog niet bij benadering vast te stellen Alleen de inboede's konden nog hoed op, evenmin kon hij kalm de moge lijkheid overwogen, dat Bertram daar zou wandelen met zijn hoed. Was 't een week dag geweest, dan hadden ze allebei kun nen doorgaan voor eigenaardige reclame makers, maar op Zondag „En als ik op de trappen voor een kerk blijf staan met dien kleinen hoed in mijn hand, dacht hij, zullen do menschen den ken,, dat ik geld ophaal voor een liefdadig doel. Die duvelsche jongen! Ik kan ook niet net doen, alsof ik het te warm heb, midden in November. Lammeling van 'n jongen! En ik kan dien hoed onmogelijk opzetten. Een Japansche goochelaar zou 't niet eens kunnen. Ellendige jongen!" Toch was John liever met een baby- mutsje op naar huis gegaan dan opnieuw in do kerk terug te koeren en het beste dat hij nog kon hopen, was dat Bertram uit angst van alleen te blijven, spoedig te voorschijn zou komen. Bertram kwam ech ter niet te voorschijn en John vreesde plotseling, dat hij in zijn verwarring door een andere deur ontvlucht was cn nu blin delings naar huis holde. Blindelings was wel 't goeie woord, want hij zou zekor niets kunnen zien van onder zijn oom's hoed. Viola die van haar stikbui bekomen was, begon nu te huilen en een oude da me, die niet deelneming John's vertrek uit de kerk scheen te hebben bemerkt kwam nu naar buiten met een reukflescli- je en verzocht John hiervan gebruik to willen maken. Voordat hij kon weigeren was zc in de kerk teruggekeerd en bleef John met het flcschje in zijn handen staan. Had hij den inhoud door Viola's keelgat kunnen gieten zonder nog meer de op merkzaamheid te trekken, hij zou 't vast gedaan hebben, maar reeds waren ver schillende voorbijgangers blijven stilstaan nm te kijken wat er gebeurde en hij hoor de den een tegen den ander zeggen, dat het een straatgoochelaar was, die dade lijk ging beginnen. „Wat wil je hebben, als je maar ophoudt met huilen?" vroeg hij zijn nichtje wan hopig. „Ik wil dat Bertram komt," snikte ze. Op dat oogenblik verscheen Bertram door twee kerkeknechten begeleid. „Uw zoontje weet niet hoe zioh in een kerk te gedragen," zei een hunner streng tegen John. „Ik zocht alleen maar naar m'n hoed," legde Bertram uit. „Ik dacht, dat die in de volgende bank gerold was. Laat m'n arm los. Ik gleed van het kniclkussen af. Ik kon cr niets aan doen, dat ik 'n beetje leven maakte, oom John." John was Bertram dankbaar, dat hij hem zoodoende in het openbaar van do schande vrijpleitte, dat hij een zoon van hem was, en hij vroeg allervriendelijkst, wat er gebeurd was. „Het kussen gleed uit en ik viel in de volgendo bank." ,,'t Spijt me, dan m'n neefje zoo'n leven gemaakt heeft," zei John tot den kerke- knecht. M'n nichtje werd onwel en hij werd bij ongeluk achtergelaten. Dank U wel dat U hem den weg naar buiten ge wezen hebt. Kom Bertram, ik heb jouw hoed. Waar is do mijne?" Bertram keek z'n oom verbaasd aan. „Je wilt toch niet bewerenbegon John en toen zag hij een voorbijrijdende taxi en riep die aan. „Dit reukfleschje behoort aan een oude dame," legde hij haastig en onvolledig aan den verwonderden kerkekpecht uit^ terwijl hij hem 't flcschje in do hand duw de. „Kom mee," zei hij dringend tot do kinderen, en terwijl ze holderdebolder in de taxi stegen riep hij don knecht toe: „Als er na den dienst soms een hoed wordt opgevoogd, kunt U die op 't vendu ver- koopen. Binnen in de taxi keerde John zich tot de kinderen. „Men zou denken, dat jelui nooit oorder in een kerk geweest waren," zei Lij ver wijtend. „Bertram," zei Viola geheel niet moer denkende aan wat haar oom had door staan; „als we ons vandaag verkleeden zullen we dan spelen, dat we naar de kerk gaan of Robinaon Crusoö afmaken?" „Wacht tot we gezien hebben wat er is om ons te verkleeden,' ried Bertram aan. John vertoonde een weinig ongerustheid „Verkleeden?" horhaaldo hij. „Dat doen we 's Zondags altijd," riepen d& kinderen gezamenlijk. „O ik zie 't al't is een soort ge woonte. Nou ik denk wel dat juffrouw Worfolk de een of andere oude stofdoek voor jelui zal vinden." „Stofdoek," herhaalde Viola minach tend, „dat 's niet genoeg om te vorklce- den. „Ik stelde dien stofdook alleen maar voor als toevoegsel aan jo gewono klceren. Ik verwachtte niet, dat jo je allcon op dien stofdook zoudt verlaten." „Zeg, Viola, snap jij wat oom John zegt?" Viola schudde haar hoofd. „Ik ook niet," zei Bertram. (Wordt vervolgd),

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1927 | | pagina 3