f telegrafisch weerbericht •i.'ons waarnemingen in den morgen van T jJuni 1926, medegedeeld door liet I Kon. Ned. Meteorologisch Instituut tc do Bill: T1 rsU Bart int U rst.: 765.8 (e Hi paranda langste Barometers'.: 738.1» le Blacksod. Verwachting to; den avond van 13 Juni: Meest matige Zuid-Oostelijke lot Zuiil- .j.'lijbe wind, zwaarbewolkt of betrok- jfn waarschijnlijk nog régen, iets warmer. barometerstand. f De stand van hedenmiddag 3 uur Is aangegeven door den grooten wijzer. Het dunre lijntjo beduidt den sland van gis termiddag 3 war. luchttemperatuur. 5 15 gr. C. 7tr I' if licht op voor fietsers e. a. Van Zaterdagnamiddag 9.47 uur tot Zondagmorgen 4.11 uur. watertemperatuur. Zweminrichting „De Zijl": 7 uur 17.5 tn 12 uuf 18 gr. Zweminrichting Hooge Rijndijk: 7 uur '18, cn 12 uur 18 gr. NOORD W UK-BI NMEN. Ongeluk. Toen juffrouw K. haar 4- jarig dochtertje naar bed hail gebracht koorden de huisgenooten bet rinkelen van glas. Boven gekomen zagen zij liet kind halverwege door de stuk geslagen ruit hangen. Nog bijtijds kon de moedci; het kind van een wissen dood redden. RQELOFARENDSVEEN. R.-K. Middenstandsvereeniging. Don derdagavond werd in de Pancratiuszaal 'u algemeene vergadering gehouden voor de middenstanders. Deze vergadering hail (en doel de middenstandsvereeniging alhier, welke omvat de plaatsen Roelofarend.sveen Oude- en Nieuw-Weterinrr, en welke ge heel kwijnende was,weer tot een nieuw leven te brengen. Een commissie had reeds geruimen lijd deze zaak terdege vöor bereid. Dc opkomst der vergadering was bevredigend le noemen. Do heer Cb. Jan sen, directeur van het Centraal Bureau, hield een opwekkende rede. Na vaststel ling der ledenlijst had verkiezing van een nieuw bestuur plaats. Gekozen werden dc heeren W. Holscher tot Voorzitter; Th. iWcsselman tot Secretaris; J. van .Berkel, B, Otto en J. C. de Jong tot leden. Reeds l& leden gaven zich staande de vergade ring tot lid op. Een mcci succes. ..Het kan en moet do eerste maal een groot succes worden" stond er in de laatste circulaire over de pculeuinzameling ton bate van het ..Fonds voor groole gezinnen", Menigeen heeft er misschien wel een ©ogenblik aan getwij- maar het is het toch geworden. Er werden voor het Fonds afgestaan 159 zak ken peulen, 4 zakken doperwten en nog aan cmüanlen, wat le samen een bedrag vormt van 252,94. Hulde en dank aan de vele tuinders, die hiertoe hebben bijgedragen. Dank ook aan hl Veilingsbestuur voor de verleende me dewerking. Laat uw grootste voldoening zijn, dat de gevers onbekend zijn gebleven. Hel hemelseli stelsel van malen en gewich ten verschilt nog al heet vyaf mot het onze: inliet Evangelie worden verbluffende veel vouden opgenoemd, veertigvoud,, zesfig- voud. honderdvoud. Moge het laatste uw Vinrclding zijn! Tevens een mooie aansporing voor do arbeiders. Deze zomermaanden zal ook hun dc gewone bijdrage weer gevraagd werden. „Woorden wekken, maar voor- bolden trekken". Welnu liet voorbeeld is fr. Komt men dus deze weken om uw we- kolijksche bijdrage a 25 cents geeft bet. dan mot liefde, ook al zijt ge misschien zelf rog niet getrouwd en hebt er niet aan stonds voordeel van. Doet bet utsolidari- t«it met uw slandsgenoolen. RIJNSBURG. Bloemenhandel. Schijnbaar is liet aan bod op heden aanmerkelijk grooter dan de U*ag. Dc prijzen zijn voor alle bloemen zonder uitzondering, te laag voor dc kwcc- bors. Irissen b.v. varieeren van f 0.25 tot 10.85, Anjers wit f 0.7 0 tot f 0.15, idem rood f0.48 tot f 0.55. Delfiniums f 0.13 tot f0.20 Per hos, Pioenen zijn nogal verschillend cn gaan van f 2.C0 ott f Rcnonkels f 0.35 tot f 0.50 2"cr 100. Dc laatste Pyre- tbruma brengen f 0.18 lot f 0.30 op. Mar grieten f0.23 tot f 0.28. Juliaantjes f0.20 tot f 0.70. Korenbloemen f 0.55 tot f 0.08. TER AAR. Gemeenteraad. De Gemeenteraad zal vergaderen op Woensdag 10 Juni a.s. des voormiddags 11 uur. Tc behandelen: 1. Ingekomen stukken. 2 Aanvrage Bestuur R. K. School om mede werking tot uitbetaling van gelden voor aankoop van leermiddelen en schoolmeu- belen. 3. Advies B. en W. inzake verzoek van Gcm.belang om de kade langs de Hoeksehc Aar op den legger te plaatsen. 4. Wijziging begrooting 1925 cn 192(3. 5. Vaststelling Instructie Geneeskundige be last met de armenpractijk. (3. Vaststelling kohier Hondenbelasting 1920. 7. Vaststel ling van eenc verordening krachtens art. 7 der Drankwet, tot regeling van hot aan tal vergunningen die door B. en W. in ver schillende wijken mogen worden verleend. 8. Aanbieding balans winst en verliesre kening Electriciteilsbedrijf over 1925. Dienstplicht. De dienstplichtigen de zer gemeente C. Mulder on G. Hendrikse, zijn (er inlijving opgeroepen op Maandag 5 Juli a.s., resp. te Den Haag en tc Leiden cn W. Balvcvt, H. van Eijk, W. P. Heijns, P. Hogones en J. Zv.irs op Maandag 19 Juli a.s. (c Leiden. Gevestigd: T. C. Dallinga van SloehLeren P. Zevenhoven van Alphen aan den Rijn P. de Jong van Leimuiden L. Turk van Alphen aan den Rijn. Vertrokken: A. G. Brand naar Am sterdam G. J. Holling naar Woubruggc -- O. M. Verboom naar Alphen aan den Rijn Magd. de Bruijn naar Alphen aan den. Rijn J. Erkelcns naar Den Haag. STOMPWIJK. Geboren: zcon van K. Dijkstra get). Engelbai'dt zoon van M. P. van Leeu wen geb. van Meurs dochter van E. M. Mmits goh. v. d. Valk zoon van C. v. d. Berge geb. Heugens. VEUR. TuinbGuwveiling. De aanvoer van bloemkool aan de veiling wordt enorm. Door het koude weer, zijn de producten verlaat, doch thans komen ze los cn bij duizenden vallen ze onder het hakmes. De prijs liep zeer terug, heden betaalde men voor le soort slechts van 710 en voor 2e soort van 35. Duizenden struiken andijvie werdén aangevoerd: de prijs be draagt van 3.805.80. Salade komt meest voor met luis en aangezien dit de vraag doet verminderen, brengt ze slechts op van 0.801,50 per 100. Groene kom kommers daalden ook in prijs; voor de le soort werd van f 1014.70 gemaakt. Wor telen, in goede kwaliteit, brengen hel soms ï.og tot 22.per J00 bos. Spinazie van 7.8013.40 per 100 kilo; postelein por kilo 1217 cent, Rabarber van 812 cent per hos. Geboren: zoon van P. C. v. Nicrop geb. v. Veen dochter van A. Ar. van Oosten geb. v. Boheemen zoon van G. W. Al. v. d. Kolk geb. Koeleman J. H. v d. Lans geboren Zandbergen dochter van J. v. d. Bes geb. Schouten. VOORHOUT. Personalia. Onze dorpsgenoot do heer J. C. de Wilde slaagde tc Delft voor het examen Mijnbouwkundig-ingc- neur. Geboren: Theodorus Petrus Francis- cus z. v. P. Th. Hens en G. M. van den Bosch. Johannes Michaël Alalia z. v. II. A. Allan! en C. Af. Holler. Anlonis Wilhelmus z. van A. de Groot en G. AL v. d. Noulond. Nicolaas Lamberlus z. van J. Hermans en J van Schooetn. Petrus Canisius Adrianus z. v. P. do Ridded cn M. van der Slot. Gerardus en Leonardus Hendrikus zs. van U. van den Niemvendijk en H. Steenvoorden. Klaas z. v. N. van Slicayk on AI. Hand- gaaf. Johanna Allda d. van J. P. Hoo- gervorst cn Af. Mens. Getrouwd: Theodorus van dor Ploeg' 20 j. en Catharina Alalia Sleenka- mcr 31. j Cornelis Malhias Rijke.lijkhui- zen 27 j. te Rijnzalerwoude en Cornelia Warmerdam 27 j. Petrus van den Berg 30 j. te Noordwjjkerhoul en Maria Louisa van den Nieuwendijk 30 j. Hendrikaus Jacobus Raaphorst 23 j. te Lisse en Clasina va ndrr Ploeg 24 j. Overleden: Hendrik Sehuurink 49 j. Honrica Langcveld 65 j. Theodo rus Adrianus Docs 11 w. WASSENAAR. 0 n (1 c r t r o u w d: J. D. Mulder on S. Wilczak. L. S. de Bode en G. van Kop pel. Geboren: Anlonius Cornells Gerar dus z. v. J. II. Renunerswaal en S. J. Goeman. Anna Alalia d. v. G. .J. van 't Slot in N. J. Lawende. Willem z. v. L. van Egmond cn A. Goor. Overleden: Theodora van dor Moor wed. A. Gardien 07 j. Anile van Slot wed. E. van 'I Slot 77 j. H. Priesterwijding. Onze vroegere i plaats genoot Dom. Joannes G'ualbortus ifiCEZSNOEN ROEDEELIfiC Zijden Dameskousen Katoenen Dameskousen van der Plas, Ord. Benedict, hoopt op 29 Juni a.s. te Rome de H. Priesterwijding te ontvangen. Onthulling H. Hartbeeld. Op plechti ge wijze weM Vrijdagavond liet H. Hart beeld op hel Kerkplein onthuld. Dc belang stelling der parochianen was enorm groot en uitte zich bovenal ook door een groot aantal bloemstukken, dat bij het beeld werd neergelegd. Het fraaie beeld is af komstig uit het atelier Maas te Haarlem en een geschenk van de kerkbollenkwoe- kers. ZOETERMEER. Te water. Gisteravond, omstreeks 7.30 uur, geraakte de 5-jarige A. S. in do sloofc aehlcr de werkplaats van Gcbrs. Sm. Op het hulpgeroep van zijn jeugdige kame raadjes, kwam zijn tante ter hulp, die, door zich te water te begeven, het genoegen mocht smaken, den kleinen drenkeling be houden op het droge te brengen. ZEGWAART. Gemeenteraad. Door den Burgemees ter is dc Raad dez^r gemeente bijeengeroe pen op Maandag 14 Juni a.s.. des avo»vls 7.30 uur ten Raadhuize. Punten van be handeling: I. Mededeelingen2. Verzoek om subsidie Chr. Bewaarschool; 3. Ver zoek om subsidie Oranjc-Vereeniging; 4. Verhuur van gemeente-eigendom. 5. Staan plaats woonwagens. 0. Wijziging der ge meen tc b e gr o 01 i n g. HILLEGGM. Verdronken. Het 2' J-jarig zoontje van den lieer R. is in bet Kanaal verdronken. Bij het Patrimonium plein aldaar is even eens een jeugdig kind in de sloot geraakt cn verdronken. BE R&JÜST3EE& WEKELIJKSCH OVERZICHT KAASHANDEL. Na do willige markt waarmee dc gras kaas overal werd ontvangen, is heden dc animo wel ccnigennatc getemperd en zelfs zoo dat deze tamelijk scherp in ue prijzen der volvette kaassoorten lot uitdrukking is gekomen, door 'n algemeene daling van den prijs. Kon men verleden week reeds een „staan" van deii handel waarnemen, en waar wij in ons vorig overzicht reeds melding van maakte, hoeft thans deze te rughoudendheid tot 't bekende gevolg ge leid. Te Bodegraven waar 'n vrij grooten aanvoer viel te registreren, n.l. van 471 hielden de prijzen nog T beste stand, zoo dat aan de hoogste noleering niets geen vermindering kon bespeuren. Echter is, zoonis wij reeds eerder hebben opgemerkt, de hoogste noteering eigenlijk geen maat staf voor :t verloop van den handel, daar dit 'n kwestie is van één of twee partijen. De doorsnee-prijs van prima waar van 10 12 K.G. ndteerde van f5256, enkele prima zwaardere konden nog iels hooger komen. Tc "Woerden tcekende de markt zich sterker. Dc hoogste nolerving kon hier niet hooger dan f 58 komen en meni ge prima partij kaas werd hier voor £50 tot £52 verkocht. Voor dit zelfde .soort kaas kon men 's weeks ie voren wel f3 meer maken. Verschillende boeren hadden hun prijzen op die van vorige week geba seerd met ?t gevolg dat velen hun kans hadden laten voorbij gaan en later aan de „mosterd" moesten. Tc Woerden duurde de markt door den tragen handel erg lang, zoodat om half 12 er nog verschillende waren die hun mannetje nog niet hadden getroffen, zoodat men gerust kan aanne men dat er nog velen zuilen zijn geweest die hun partij weer hebben meegenomen om dc volgende week weer eens 'n kansje te wagen. Maar of 't dan heter zal zijn, wij betwijfelen het! Integendeel door dc groo- to productie en do momenteel niet groole afzet is de mogelijkheid van een verdere prijsdaling niet uitgesloten. Te Woerden werd aangevoerd 530 part. en te Gouda 323 pari. Ook te Gouda was de handel slecht en lagere prijzen. ALPHEN AAN DEN RIJN. De onderwijzerskwesiie. Beschikken- dc op hef beroep van W. J. de Koning te Leiden tegen het besluit van den Raad in Alphon aan den Rijn d.d. 31 Doe. 1925, houdende zijn ongevraagd omvol ontslag als ©ndmvij.vr s opheffing zijner betrekking, lubben L> Staten van Zuid- Holland dit Raadsbesluit bevestigd met dien verstande echter dat hot ontslag zal ingaan met den ilag, waarop het besluit van Gedeputeerden onherroepelijk zal zijn geworden. Groene Kruis. Gisteravond had in het Wijkgebouw een ledenvergadering plaats van. hot Groene Kruis. De bijeen komst, die als gewoonlijk slechts matig was bezocht, werd door den Voorzitter den heer L. C. Jongenburg met een kort woord geopend. Punt I: Voorstelen voor do algemeene vergadering was vlug afgehandeld. Het bestuur noch de leden hadden, voorstellen in tei brengen, zooilat werd overgegaan tot behandeling van punt 3 der agenda. Hot jaarverslag van den secretaris wijdt eenigc waarilecrendo woorden aan den na gedachtenis van hol vertrokken eft inmid dels spoedig daarop overleden bestuurslid, don beer Elzevier Stolmans. De finau- cieele toestand der afd. mag bevredigend worden genoemd. Het ledental bedraagt 840. Hoewel dankbaar mag dit niet tot al- goheele tevredenheid stemmen en moet er niet gerust worden alvorens liet de dui zend te hoven gaal. Het bestuur ver trouwt daarom in deze op de medewerking der loden. In het bijzonder wordt dank ge bracht aan den bode, den heer F. Sneeuw, die ijverig in ileze richting werkzaam was. Van het materiaal werd in 1925. 23 maal gebruik gemaakt, terwijl 440 portie's ijs werden verstrekt Aan de concierge, Mej. van Erk werd een hartelijk woord van dank en waardeering gebracht voor de wijze, waarop door haar liet materiaal dor afd.°wcrd verzorgd. Hot jaar 1925 zag een eigen wijkgebouw der afd. verrijzen, hetwelk aan redelijke cischen voldoet. Toch drukt op bet geheel nog een zwaar zilver dak, hetwelk het be stuur moet leiden tot gepaste zuinigheid en vermeerdering van inkomsten. Ten slotte werd dank gebracht aan de meisjes, die zich belast hadden met den verkoop der Groene Kruisjes. Hot jaarverslag van den penningmeester AM-cs op een batig saldo groot 484.09; de inkomsten waren f 3026.55. de uitga ven J 2542.46. Namens de financieele commissie lot het nazien der- rekening, verklaarde dc lieer van der Leek. boeken .en bescheiden van den penningmeester in orde tc hebben bevonden, waarvoor hem dank werd gebracht. Door den heer van Kleef werd verslag uitgebracht aangaande de rekening van liet bouwfonds. De ontvangsten hadden bedragen in totaal f 12928.31. de uitgaven 13387.81. zooilat de rekening sloot met een nndoolig saldo groot J 459.50. Ook deze rekening werd nagezien en in orde bevonden. De commissie, welke bel materiaal bad ragezien, bevond dit uitstekend in orde. weshalve lu t bpsluur gelukg. wenscht werd niet bare concierge AO i. van Erk. voor de zorgvuldige behandeling van hel materiaal. Ten slotte bracht de lieer Kerkhoven vi i'slag uit over de algemeene vergade ring. Do rondvraag leidde tot «een bemer kingen. Ongeval. Op de gasfabriek werd J. v. S., werkzaam aldaar, gisteren door een stukje gloeiende steenkool aan bet oog getroffen, zoodat hij zich onder genees kundige behandeling moest stellen. ..Eerbied in Gods huis." Zondag 13 Juni Vroegmis 6—78, Hoogmis 9—10, Vespers i. WAODIKXVEEN. Hccg bezcek. De Oonunissaris der Koningin in deze provincie heeft verge zeld door den referendaris rar. E. J. Thomas.»» n ;t Thuessink van der Hoop een ambtelijk bezoek aan deze gemeente ge bracht. RECHTZaiCEW KANTONGERECHT TE LEIDEN. Dc Rechtbank te 's-Gravenlmgc heeft in hooger beroep vernietigd hek vonnis gewe zen tegen J. S. tc Katwijk aan Zee, die was vrijgesproken (er zake van te vroeg versch brood verknopen, en hem veroordeeld tot f 1 boete subs, l Jag be< li tem's. G. v. R. tc Noor»! wijk, wiens dag vaarding was nifiig verklaard, is met ver nietiging van bet vonnis veroordeeld tot f5.— boete Subs. 5 dagen hechtenis. Brandstichting. De advocaat-generaal van liet Gerechts hof tc Amsterdam eischtc gistermiddag te gen den 31-jarif.eu koopman en fabrikant in sportartikelen die in hooger beroep terecht stond, verdacht van brands!ichtiög in den nacht van 27 Qp 2.s Maart in het ]>ercerl Pietcr-Jacobsiraat 23, twee jaar gevange nisstraf met aftrek van ij ms-enden pre ventief. Hedenmorgen, (».en in «1»/e /.aak gepleit werd, wijzigde «le advocaat-generaal den BEURS VAN AMSTERDAM Noleering van de voornaamste der verhandelde fondsen. Staatsfondsen. Nederland 1923 f 1000 6 Jederlan^ 1929 A' 6 Nederland 1922 B 6 Nederland 1919 B Nederland 1918 5 Nederland 1917 M 4è Nederland 1910 4 Nederland obL 8 l w 8s W 6 si ~'J- 0.-1. 1819 6 O.-L, oil. 1915 5 kr rcüie juij 4 JJrtpg. Tabaksm. 1890 1900 frs. B00 6 JN 1010 fra. 600 41 7p Kn. Sch ÏSOS-W 5 JJJHi obi to serie 4è doll. 00-1000 6 Banken. '"'■"i Eui» ucd 108 3061/a IOC/2 101»/, 102V, 08'/, 100 74»/, 74'/, «=Vic 100>/2 101 S8V2 Koloniale Dank sand. N.-l. Hillsb. f 10Ö0 aand RottercL Bankver. aand. Rott. Hyp.hank p. br. 5 Rott. Jh.yp.bank p. br 4J Rott. B.vp.bank p. br 3} Haarl. Hyp. Bank4'/? Duitsche Rijksb.lOOO-COOO Industrie. Galvé Delft aand. Calvó Delft cert v aanJ. Centrale Soiker Mij aand. Gouda K. Stear-fb. aajid. H Dr. en Kab.-fb. aand. Insnlinde Oliefabr. aand. Jurg. Ver. Fabr. gew. a. Jurg. Ver. fabr. p.B. a. Idem CL a. Fabr. W en Sp A. a. Ned. Gist- en Spir.fbr. a. Philipa Gloeil. fabr. a. Stokvis en Zd. c. v. a. Stork Mach. ma. Vereen. Choio. Fabr. a. Ver. Blik fabra. Volt. Mel.kr. lauipfabr. a. 102 161V4 6*1/4 95V2 151V« 821/j 1197/s 92«/4 9fiVa 3523/4 1027a 70 1H Va Ara, Bi. Sug. Cy c.v.g. a. Hide en Leath. 0 pr a. Am .Smelting c v. a, Acac. Cop. Cy c. r. a. Central Leather Cy. waeg Sludab. Corpor, c. t. a. Un. Cig. M.Cy. c. v. a. Un Stat St 0 v g. a. IJn Stat St c v. pr. a. Culturen. Comp Merc. Argent, a. Cu'L-Mij. Vorst enl. a. Hdlsv. Amsterdam a. Jar. Cultuur Mij ..a. v.d. Linde en Tev. c.v. a. Tels en Co. Hd.-Mij. g.a. v. Nierop's Hd.-Mij. g. a. Dordts Pctr. I.-Mij. g.a. Gee. H. Pelr. Cie c. r. a. Kon Mij. t. E.r.P.Br. a Moeara Enim P. Mij. a. Pcrlak Pctr. Mij. ,.Z. Perlak" P My. P- a. Amst. Bubb Cult.-i'ij. a. Deli-Bat. Rubber Mij a. led. Rubber Comp. Oost-Jara Rubb Mij. a. 8'W/j Serb. Sum. Rubb.C Mij a. S02 93»/4 Scheepvaart Holland Amcrikalijn n. 41 Holl. Stoomboot Mij. a- 5S Houtraart N v. a. 72 1321/4 Java China-Japan In O. 10:6/4 Kon. Holl. Lloyd a. Kon. Pakkolv. Mij Bh 212 31/2 171% Ned. Scheepv Unie a. 169% Rollcrd. Lloyd Sl.t. Mij. „Nederland" a. a. 1401/4 668 Sl.v Mij. „Noordzee" a. 3221/4 St.v. Mij. „Oostzee7' a 122 V2 L 'Mar.Uy.U.N. Vot.Tr. a. 8ViC C6V2 Int. Magine Cy. obl. 6 91 3841/a Tabak. 1S1 Deli-Balavia Mij a. 3901/2 402»/4 De! i-Mij. a. 4O8V2 3751/a 8c'/a Diversen. Blaauwb.-Viiesisev, a. 111 SCO Maiw. Land Gr. c. v. a. 4% 216% Maxw L. Gr. e. r. i. b. 13%* CC3'/2 Per. C, Lünb. c.v.pr. a_ 4*7» Spocrwcfl-Mij. n. T.T 8 Mija. II JJ 8 M ob). 5} H. IJ s Mij ObL 6 n.IJ.S.M. obi. 1900712 4 Idem obi. 1808/1902 3* Alij L E v, 8 S obi. 51 Idem obi. 1915—1918 5 Idem obi 1910—1913 4! Idem obi. IflOt—1018 4 Idem obi. 1990—1898 3J Atcb. Topeka c. v. g a. CentT. Pan. tcR.byp.o. 4 Choaap en Ohio c. r. a. Erie Spoorwog gewone a. Kassas C. S. R. gew a. Idem a pr. a- Idem le no. o. 3 Miss. Eana. T, c. v. a. Mise. K. c v. 2o byp. o. a. Miss. Pac. c.v, pret. a. N.V. Ontario en W. a. Sou tern Jacific c. h. a. Union Pac. R c. v. g. a. Union Pac. R. g. v a. Can. Can. P. c. v. a. Prolongatie 1341/4 Olv, 42% 10S7| 1 J-7/$ ICP/4 3 cisch m 2 j.w gevangenisstraf met aftrek van het geheelu voorarrest. Dit is ruim 14 maanden. FAILLISSEMENTEK Uitgesproken: Joh. Tegelaar Jr. to Voorburg. Cur. Mr. F. Bartels, Den Haag. Opgeheven: (Wegens gebrek aan actief) A. v. d. Berg to I. c i d e n. SPOSÏT WATERPOLO. De competitie. Morgenmiddag lusschen Iwee uur on half drie zal in do (iemcenlelüko Znom- inrichting aan den Hoogen Rijndijk U.< compolilic-ivodslrijd L. Z. C. I—U. Z. C. I gespoeld worden. De Zijl—L. Z. C. Ill 0—0. De gisteravond in de zwonünrichling „De Zijl" gehouden polowedslrijd luasehen de Zijl I en de Z. C. IJl eindigde in een gelijk spel 0—0. TELEGRfsSSFalEft! (VAM OKZEW DRAADLOOZErj DIENST) De goudzeutlingen uit Rusland. Nieuwe stappen der B r i t s c li e regeering? LONDEN, 12 Juni. (V. D.) Dc „Daily Mail" verneemt dat een nieuwe subsidie van een uiillioen goudroebels uil Moskou aan de Brifsche niijnwcrkersfcdcralie ver zonden is. Do diplomatieke medewerker van hetzelfde blad verneemt dal de Brit- sche regecring niet voornemens is deze geldzendingen verder toe te staan. "Een nota zou uitgewerkt worden. Rumoer in het Tsjecho-Slowaaksche parlement. PRAAG 12 Juni. .D.) Bij do behande ling van de agrarische voorstellen is liet opnieuw lot lawaai-scènes gekomen in liet parlement. Hedenmorgen vroeg zou tot do stemming overgegaan worden. Plotseling begonnen de communisten tc schreeuwen, te fluiten en met bellen te rinkelen. Dit lawaai duurde van half vijf tot over zeve nen. Do zitting morst geschorst worden. Tot 10 uur duurde hc'. lawaai nog voort. Eer. merkwaardig complot enfdekt. ROME, 12 Juni. (V. 1»Bijzonder heden omtrent een complot om kunslitcli.it- ten uit Italië le smokkelen in do bagage van Kardinaal Bonzfino, Pauselijk legaat op hel Eucharistisch Congres te Chicago, worden door de politie gepubliceerd. Een zekere Mai je Serantoni vaiï het filiaal (e Rome der American Express Cy. is ge arresteerd in Ycrknnd met dit complot. De Pauselijke missie waarvan Kardinaal Bon Zit no «van het hoofd staaf had 23 sluks bagage bij zich. De politie kre.-g argwaan toen bekend werd dat op weg naar hel .station de bagage lot 21 sinks was vermeerderd. Toen de Kardinaal be kend was gemaakt niet liet vermoeden gal hij order u«gelipolo bagage to onder zoeken. ln een Koffer welke behoorde aan Serantoni die Bonzano naar Chicago zou vergezellen werden 13 waardevolle oude schilderstukken ge\»mden. Zij waren ge adresseerd aan een rijken Amerikaansclien verzamelaar. Cola n! «mi is onmiddellijk gearresteerd. LEIDEN, 11 Juni. Lcidschc Grcantenvci- ling. Houtmarkt. Spinazie 8 18, Poate- lein li». Peulen J i»i 32, Doppers j 22—25. Capm ijnders J 23 -27, Aanlap- pelen J II 14. Aardbeien f 04—90 alles per 100 kilo: Bloemkool 7-16, Wortel. 9—17. Salade 0.30—1.50, Andijvie J 2.40- i 50. Komkommers J 10-16, Sel derie .'..mi -8.mi i iiterselie j i.jd- 2 - Uien 1—1.80, Radijs J 20—1.70, Ra- barkelf f 2.20 4 h,.. r 100 küo 12 Juni. Eieren, Tolalo uanvoer 15337 Stuks. De prijzen waren: Kijipenoiereii 'J 1- li. 11) E?nd<neieren f 5 570 per KX) siiikf. Handel 111alig Bof er. !Jc )»ri.i/»n van boter oj) he den geliouden markt waren als volgt: pri ma fabrieksboter 'controle) 2.--, prima bocrenhoter J 2 2,15 en goede boerenljo- ter J 180- 1.90 per Kg. Aangevoerd 7,3. 13 6, 142 H on 27 16 vaten, wegende 3785 Kg. Handel matig. ROEI. OF A RENDS VEEN. II Juni. Vei ling. Pi -'li 7 ceni pi r bos Bloemkool 0 6 cent per Kink. Aardbeien 10 13 cent per doosje, per kilo 65 80 cent, Peulen 0.9."» 1.10, Idem No. *2 f 1.05- 1.20 Idem Groene f 1.75 2 (>5 Mem Jonge 3 15 - 3,2.>. Doperwten J :J.5n 2.65. 1 iapm ijn -i' 2.75- 2.85. Suijbfionrn 10 0.80, Idem (Slik) f 4.to4.70 per 10 kilo Sni.i- boonen per 100 J 1.05 - 1.20, Grof f 7.^0. Bommen J 2.60 pei 25 kilo. Dooi rijs neito: 1'euleii «tl n-iit, Mem Xo. 2 1.03, Groene 177, Doperwten J 2.38, Capij- cijner» 2.57. BOSKOOP. II J..-,i Veiling. Ro/.cn p.»r ho- van 10 si.iks: Ophelia 56 (»0—70 et Go'deu Ophelia 60 .-.ut. Marcel Royer 0.80— 1.—Had ley oso— i.io, rii- dius Pernel 65- 72 cent, Columbia 75 cent Pnilerfly 45—00 cent, Mac Keiler 80 cenf, Willi. Kordes (12 80 cent, Mme. Julius Bouché 68 een'. 11 n'i i 65 cent, Job. C. Messing 50 57 «-ent. Polynntbaroz'n 20—32 cent. Diver- 11: Dahlia's JGla diolen 50- 52 een!, f.alliyru- 25 cent. Pioe nen 2860 rem, Pyretbnnn 55—76 cent. Campanula 1213—17 cent, Anjers 12 cent, Delphinium 15 30 cent. Duizend schoon 7814 cent. Papaver 1523 28 cent. Spirea'* 7 rent. ALPHEN a. d. RIJN. 10 Juni Eicren- vtiüng. A;«#»«•»-#! 11216 -in' Kii inn-'. eieren 4.50—6. Eendeneieren 4.50 5.— per 100 iel. IJ. Juni. Veiling. Per ioO Kg.: Spina- zie 11—14, Doperwten 27, Po.slel» in J 8—12; Per LOO bos: Rabarber f 38— 4', Peen 14 19: Per 100 sinks: Krop la J2,50. Komkommer? I J216, iïb-r.i 117 7 0 Bl< nluMri 25 Idi m II j 8—14; P« r J00 pond; Aardbeien 20 -/ 39.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1926 | | pagina 7