een ieders overtuiging wordt, is de zaak rijp. B. en W. deden in 1924 een voorstel aan 'den mad en nadat eeniige vergaderingen waren gehouden is men het heel gauw eens geworden. Ook de openbari) school, die reeds da teerde van vóór de wet van 1857, kom. als openbare school geen dienst meer doen. De gemeenteraad besloot van het R.-K. Par. Armbestuur aan te koopen dit mooie et uk land, bet ©enigste stuk wat nog in de kom van de gemeente was te krijgen. Met het maken der plannen werd boUtst de heer Verschoor, betgeen een blijk van groot vertrouwen was oan dat gebouw te stichten. Ook liet. woningpark beeft bij gesticht, heigeen de bewondering van vele vreemde lingen opwekt. "Wij hébben TT, mijnheer Verschool', gevraagd om plannen te maken en uit te voeren en wij hebben ze toege juicht. Als alles verrezen zal rijn, zaJl het een mooi gebouw rijn. Dorpsgenoot en vreemdeling brengen lof en eer aan den heer Verschoor als ontwerper en uitvoer der. Moge 'f U gegeven rijn in harmonie mot den aannemer allles tot stand te bren gen. En gij aannemer, mijnbeer Keppeil, wij hebben U leeren kennen als een maat uit één sl.uk, soms wel eens vierkant, maar kleine moeilijkheden rijn overwonnen. Gij duldt geen knoeien en wi|j kunnen op U rekenen, ik hoop dat U het werk goed zult voortzetten in harmonie met architect, op richter en werklieden. En gij werklieden, gij voert *t irlt en dat is niet gering, 't Is niet hetzelfde of gij een gevangenis bouwt of een raadhuis me-t school. Het is een geheet ander gevoel. Door Uw werkkracht verrijst het gebouw en het verheugt mij, dat nog geen enkele klacht mij bereikte. Ik hoop dat wanneer gij Later nog eens in Voorschotel?, komt, gij trots zult zijn op deze gebouwen.. Als herinnering aan dezen diag zal U namens het gemeentebestuur een gratifi catie woïden uitgereikt. Deze mededeeling werd met applaus be antwoord. Tot slot richtte de burgemeester rich tot de burgerij en maakte hij er melding vau dat reeds verzoeken waren gekomen, als blijk van sympathie, om óok een steentje voor dit gebouw te mogen bijdragen. Het gemeentebestuur zal deze steentjes dank baar aanvaarden. Mijnheer v. Kempen gaf reeds een voorbeeld, door de aanbieding van een sclialfiterandie kroon dn Empire stijl. Mogelijk rijm er meerdere pflannen Dm zoo iets te doen, misschien wed van corporaties of vereen/i-giingen. Laten rij zich dan in verbinding stellen, met den architect opdat aPes in overeenstemming met het geheel zal rijn. Nadat mevr. VernèdeKoster den eer sten steen had gelegd met versierde truf fel on kalkbak, werd de eerewijn aange boden en een rondwan doling gemaakt over het terrein, „St.-Genfisius". Gisteravond hield onze toonoolvereeniging hare eerste verga dering in dit seizoen. Na opening door don voorzitter en voorlezing der notulen der vorige vergadering, las de secretaris het jaarverslag. De voorzitter dankte den secretaris voor zijn keurig en leerrijk ver slag. Daarna had de. bespreking en rolver- deeling plaats van het tooneelspel „Zijn Trots", van G. Nielen. Ook zal oen blij- of kluchtspel worden Ingestudeerd. Waar schijnlijk zal de tooneelvereeniging twee avonden een uitvoering geven. Hp! batig saldo van de eerste uitvoering zal bestemd zijn als tegemoetkoming in de kosten voor het vernieuwen van het tooneel. De voor-* zitter spoorde de leden aan de repetities goed bii te wonpn en sloot de vergadering op de gebruikelijke wijze. Geboren: Ingetje Gerarda, d. van C. Bins en W. J. Schappers. Ondertrouwd: C. de Geus en S. H. M Stafleu. Gehuwd: A. Krmtemann em P. M. Roodaktors LANGERAAR. Diefstal. Nu en dan wordt in «mze omgeving nog al eens een rijwiel gestolen. Zaterdag j.l. kwam landbouwer Kleijn aan d Geerweg tot de ontdekking dat zijn rijwiel was ontvreemd. Dinsdag op Woens dagnacht werd een rijwiel uit een schuur bij A. C Hoogervorst ontvreemd, een da- niesrijwiol heeft men laten staan. OEGSTGEEST. Houthandel. Uit zeer goede bron heb ben wij vernomen, dat het teelland, gelegen hij de Kanaalbrug tegenover het Warmon derhek, langs de Haarlemmervaart, van eigenaar verandert en zal ingericht wor den voor houthandel voor een firma uit 'Rotterdam. De brandspuit. De motorbrandspuit, die gestationeerd was hij het gemeentehuis alhier, is thans overgebracht naar de ga rage, bij de gemeentew omtogen im de Dorpstraat. In geval van brand belle men d reet op den goneenteveldwacMer van der Aar (telefoonnummer 2487),(Lie tevens voor. verdere bekendmaking tin ge\'al van brand zorg zal dragen. Sshapenschurft. Onder de schapen van den veehouder F. is besmettelijke ziekte (sH iapenschurft) uitgebroken. Aanrijding. Hedenmorgen omstreeks half elf is op den R jnsburgenveg de vier wielige wogen van den koopman Z. te R.jneburg door een zeswieLicre vrachtauto aangereden Het geheele voorwiel was to taal vernVd. Door de politie is een on derzoek ingesteld wie de schuldige :e. TER-AAR. Zonder licht. Dinsdagavond was on ze gemeen!»' eenige uren verstoken van elcctrisch licht. STADSKIEUWS DE ST.-JOSEPHKERK. Plechtige consecratie. Vandaag is dan onze vierde parochie kerk, pastoor Leusen's „St. Jozefkerk" aan den Hecrensingel, door Z. D. H. den Bisschop van Haarlem plechtig geconsa creerd. We zijn hiermede verder dan we in de middeleeuwen waren. Oudtijds had Leiden drie parochieker ken: de St. Pieter en de 8t. Pancras, beide nog bestaande en bij de Protestanten in gebruik; verder de 0. L. V. Vrouwekerk aan de Haarlemmerstraat, welke in het midden der vorige eeuw is afgebroken. Nadat deze die kerkgebouwen ons waren afgenomen, ontwikkelden zich hier lang zamerhand zeven Roomsche staties en wel: lo. aan de Hoogewoerd omtrent de St. Jorissteeg, welke eerst verplaatst werd naar de Appelmarkt aan den Nieuwen Rijn nabij de Middelste Gracht, later naar de voormalige St. Jacobskapel aan het Steensehuur; 2o. aan de Pieterskerk- gracht, waar de Jesuiten zich vestigden; 8e in de Kuipersleeg, waar de Francis canen kerk hielden; 4o. in de Bakker- steeg, waar de Dominicanen kerkten; 5o. aan het Ulrechtsche Veer, waar een kerk je was der Hollandsche Garmelieten; 6o. in de Haarlemmerstraat, waar de Fran- sche Garmelieten zich huisvestten, ter plaatse waar nu de kerk van den Deken staat; 7o. aan de Hooigracht, welk kerkje echter al gauw aan de Jansenisten over ging en tot heden in stand bleef, totdat het nu onlangs verkocht werd aan het St. Elisabetks-ziekenhuis. (Een nieuwe Jan senistische kerk wordt gebouwd aan den Zoeterwoudschen Singel). Toen in de vorige eeuw de toestand voor de Katholieken verbeterde, smolten de nog overgebleven Roomsche staties ineen tot drie parochies, juist zooveel dus als in de middeleeuwen bestonden. Het zijn: de pa rochie van St. Petrus, wier kerkgebouw staat aan de Langehrug; de parochie van 0. L. Vr. Hemelvaart, wier kerk zich be vindt aan het einde der Haarlemmer straat, en de parochie van 0. L. Vr. On bevlekt Ontvangen, wier bedehuis even eens in de Haarlemmerstraat is, doch vooraan, niet ver van de oude 0. L. Vrou wekerk, waar nog slechts eenige resten van over zijn. Beide eerstgenoemde parochies worden, zooals men weet, bediend door wereldgeestelijken, de laatste door paters Franciscanen. 't Is nu in de parochie van den Deken (0. L. V. Hemelvaart) dat onze vierde parochiekerk verrees. Ze staat niet ver verwijderd van de bestaande kerk, waar door evenwel dit voordeel voor de nieuwe parochie verkregen is, dat haar geloovi- gen niet op hun schreden behoeven terug te keeren als zij erheen willen gaan, doch het gebouw op hun gewonen kerkgang vin den en dus als vanzelf ertoe zullen komen, de kerk van den Deken van het te drukke bezoek te ontlasten. De nieuwe kerk, gebouwd naar een ont werp der architecten v. d. Laan, vader en zoon, beheerscht met haar vijftig meter hoogen toren de gansche wijk, waar zij verrees. Wij hebben er reeds eerder een beschrij ving van gegeven. Het gebouw is 60 M. lang, 25 M. breed en binnenwerk 17 M. hoog. Het kerkruim is één overspannen ruim te zonder kolommen en bevat 962 zitplaat sen. Het schip heeft door een zwaren gemet- selden boog aansluiting aan het presbyte rium of priesterkoor. Het presbyterium is als voornaamste deel der kerk in rechthoekigen vorm hoog opgetrokken en door aan beide zijden hoog geplaatste vensters sterk verlicht. Tegen de achterzijde van het presbyte rium verheft zich het hoofdaltaar. Daar, waar tegenwoordig is de Eucharistische Christus, de Goddelijke Zon van ons leven, daar fs de zonne-belichting, stroomend uit aan het oog onttrokken ramen, het sterkst. Er zijn in de kerk volgens do bedoeling van de architecten drie graden van verlichting opgaande in sterkte: het schip, het presbyterium en het altaar. Aan de zijkanten van het schip der kerk zijn gangen, welke door een reeks spitsbo gen van het kerkruim zijn gescheiden. Aan weerszijden van het presbyterium, recht tegenover de gangen, is een kinder kapel met vrij-uitzicht op het hoofdaltaar, elk plaats biedend voor 90 a 100 kinderen. Vanmorgen om half acht vingen aan de plechtigheden der Consecratie, welke zoo rijk zijn aan symboliek. Om half tien toen de kerk was geconsacreerd en Z.D.H. de Bisschop begon met de altaar-conse cratie werd do kerk voor de geloovigen opengesteld: en spoedig waren alle zit plaatsen bezet (zooals medegedeeld, kun nen bij een Kerke on secratie nog niet alle banken geplaatst zijn), terwijl vele met een staanplaats tevreden waren. In hef priesterkoor hadden o.a. plaats genomen de heeren architecten v. d. Laan deze dag, nu hun eerste, groote en mooie, kerk wordt geeonsacreerd, is voor hen wel een gloriedag? Mgr. Gallier werd bij de Consecratie ge assisteerd door de zeereerw. heeren Pater Lamberins T.eusen O.S.R., (missionaris in Noord-Transvaal) en prof. P. Juffer mans van Hageveld als diaken en sub diaken: de verdere functies werden ver-, vuld door de Kapelaans te dezer stede; de weleprw. heeren Blom en pater v. Ln- b^ck O.F M. en door de eerw. heeren Buis. Simons en Vlasveld, theologanten van Mill Hill: pastoor Beukers en Kape laan Groot fungeerden als cantoree: de secretaris Tan den Bisschop, de zeereerw heer v. d. Tuijn. was ceremoniaris. Bij hc-t opdragen der plechtige H. Mis. onmiddellijk na de Consecratie, werd Z.D.H. geassisteerd door den hoogeerw. heer Kanunnik Deken -Dessens als pres- byter-assistens, de zeereerw. heeren Pas foor Beukers en Crombag U.F.M. als troon diakens en den Zeereerw. hee ren pastoor I. Meijer van Zoeterwoude en pater Lambertus Leusen als diaken en sub-diaken. Waar het koor van Kapelaan Nieveen v. Dijkum (le gezancen uitvoerde, behoeft niet te worden medegedeeld, dat de uit voering zeer schoon en stichtend was. Dc organist van de nieuwe kerk. de heer Martljn, bespeelde het orgel. Hoewel de plechtigheid 45 uur had ge duurd, scheen Mgr. nog niet te vermoeid om de geloovigen, na het H. Misoffer, too te spreken. Mgr. zeide dat het bouwen van deze nieuwe kerk getuigt van de uitbreiding van het aantal Christenen, en, als het were Christenen zijn, van de uitbreiding van Christus' Rijk. Mgr. wil veronderstellen dat de parochianen van deze nieuwe kerk ware Christenen zullen zijn, omdat rij de H. Joseph hebben gekozen tot hunnen pa troon, aldus toonende te begrijpen wat in dezen tijd vooral noodig is om het Christendom uit te breiden en te bewaren. De H. Joseph was door God aangesteld om Jesus te beschermen en te beveiligen. Maar, zoo zou men kunnen vragen, was daarvoor don een mensch noodig? God kiest, om den menschen gelegenheid te geven, zich verdienstelijk te maken, menschen uit om Zijn werk te doen en Hem te helpen in het volvoeren Zijner plannen. God nu heeft alle menschen geroepen, om heilig te worden, en Hij geeft hun daarvoor ook de genade. Maar Hij heeft de ouders aangesteld om Hem te helpen in Zijn werk. Als nu de ouders in die taak te kort schieten, dan zullen zij later ver antwoording hebben af te leggen voor de zonden hunner kinderen, die zij bij groo- tere waakzaamheid hadden kunnen voor komen. Mgr. vertrouwt, dat de ouders in deze parochie St.-Joseph Voorbeeld zullen na volgen en hun kinderen zullen bescher men en beveiligen, niet alleen hun li chamen, maar ook him zielen, die zij moe ten opvoeren tot God. Begrijpt, aldus Mgr. tot de ouders, uw waardigheid en verantwoordelijkheid. En, als gij hier komt bidden om St. Joseph's voorspraak in te roepen, roept dan vooral zijn voorspraak in opdat gij naar zijn voorbeeld waakzaam moogt zijn. Nadat de Bisschop plechtig de kerk was uitgeleid, was de mooie plechtigheid ten einde. De 1A. W. E. T. Het is stellig niet te vergeefs geweest, dat wij opwekten om een bezoek aan de LA WET te brengen, want het aantal be zoekers van gisteren overtrof verre dat van de vorige dagen; 'rmiddags was het bezoek goed te noemen, doch 's avonds was het er werkelijk zeer tiruk en wij voor ons gelooven, dat de afwezigen groot on gelijk hadden. Het gevolg van deze groote drukte was, dat al spoedig de 4000e be zoekster met een fraai kussen, aangebo den door de Firma Hassehnan en Pander, Botermarkt en Breesfraat, begiftigd word en ook de 4500e niet lang op zich liet wachten. Deze ontving een even fraai als nuttig cadeau van den heer Maas, in houtsnijar titelen en kunstvoorwerpen, Hoogewoerd 88, n.l. een tabakspot, terwijl voor den 5000en bezoeker een origineele verrassing was weggelegd. De heer Passier, luxe-autoverhuurin- richting en handel in automobielen, Hoo gewoerd 107 bood dezen met zijn huisge- nooten een autotochtje in een luxe auto aan naar Meyendel en De Kieviet. Wij vermoeden wel, dat dit dor dc betrokke nen gewaardeerd wordt. De cadeaus, verbonden aan den raad- wedstrijd, moesten thans aan 4 personen uitgereikt worden, daar het zeldzame ge val zich voordeed, dat twee bezoekers het zelfde aantal geraden hadden. De le prijs, bon van 10, viel ten deel aan den heer J. v. Velzen, Geversstvaat 51 Oegstgeest. 2e prijs, manicuvedoos aan mevr. Bourgois, Wassenaar. 3e prijs aan mevr. S. Postuma. Schelpeukade 22, zijn de een paar aardige pantoffeltjes, en aan den heer J. A. v. Zanten, Haarlemmer straat 211, een lederen portemonnaie. De heer Sistermans had in den^ Foyer weer groot succes en uit het applaus kleek wel, boe de goede muziek en zang gewaardeerd werden. Veel liefhebbers maakten gebruik van de gelegenheid, om te half elf nog een dansje te maken, zoodat deze toevoeging aan het programma wel op prijs wordt gesteld. Heden worden "rijzen beschikbaar ge steld voor den 5300en, 5500en, 5700en en 6000en bezoeker. Prof. Welschen O.P. Men schrijft aan het „Hbld.": Naar uit goede bron gemeld wordt, is het vrij zeker dat prof. Welschen, hijzon der hoogleeraar vanwege het, Episcopaat der R.-K. kerk in de Thomistische ^wijs begeerte te Amsterdam, binnenkort tot bij zonder hoogleeraar te Leiden zal worden benoemd. Prof. Welschen, naar men weet te Am sterdam de opvolger van wijlen prof. dr. J. V. de Groot, blijft vermoedelijk het bij zonder hoogleeraarsamht te Amsterdam eveneens waarnemen. Dat de benoeming van pater Welschen tot bijzonder hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit vrij zeker is, hebben wij Teeds ongeveer een half jaar geleden ge meld. Door bijzondere omstandigheden schijnt een benoeming tot hoogleeraar in de Tho mistische wijsbegeerte aan onze Leidsche Universiteit, waartoe aan de St. Radboud- stichting op haar verzoek ongeveer een half jaar geleden recht is gegeven, lang uit te blijven. Hei 25-jarig beslaan der afd. Leiden Alg. Bond van Politiepersoneel. De receptie, die de feestvierende Leid sche afdeelin? gistermiddag in den Burcht liiéld, wa-s zeer druk bezocht. Tal van afgevaardigden uit diverse afdeelin- gen, superieuren, oud-collega's, raadsle den en verschillende particuliere personen kwamen hun gelukweusehen aanbieden. Oms!reeks half vier had iaarbij tevens de hu.öjgLng plaats van. den bondsvoor zitter, den heer van Putten, in verband met dien® 25-ja:ige werkzaamheid, eerst als afdeeiinga-, later als bondsvoorzitter. De huldiging werd voorafgegaan door een aardiige huilde van het kinderkoor der R'damische poltie. Twee meisjes van leden boden, het afdieelin gsbestuur een zilveren lauwertak en den heer v. Putten een mo del van het koorvaand'el aan. De heer H. v. Leus den uit Amsterdam sprak vervolgens namens den Bond den heer v. Putten toe. Hüj gewaagde van de waardeering, dde er onder de bondsleden leeft jegens den heer v. Puit ten, diiie een stok van zijn leven heef t gegeven ter ver betering van de positie der politiemannen. Spr. bood den heer v„ Putten namens aflie afdeelingen een portret van. hemzelf, een. gouden horloge en een ameublement aan., het laatste als een bewijs van waar- deering voor het aandeel dait ook mevr. v. Puitten in het werk van haar man heeft gehad. Het bemdsbestuur schonk de'n heer v. Pubten een gouden horloge-ketting. Met een langdurig applaus werd de hul diging besloten. Over die receptie nog het volgende. "Van het bondahestour onitvinig de jubileerendo afdeeling hij monde van den heer Koe not een zilveren lauwerkrans en een vaandel- kast. Door tal! van sprekers werd vervolgens het woord gevoerd, waarbij verschillende geschenken werden aangeboden. Door de afdeelingen Amslerdanï, den Haag en Nij megen werden zilveren lauwertakken, door R'dam een verguld ziilv. medaille voor het vaandeï, door de afdeelingen Hilversum, Haarlem en Zaandam bloemen aangebo den. Ook vele andere bloemstukken werden van diverse personen ontvangen. De heer v. Putten bood een vergulden, de heer Bo des taf f, ond-Urd en bestuurslid een zilveren medaille aan. Namens het Leidisch Politiemuriekge- zelschap sprak de heer W. Post het be stuur toe, die erop wees, dat het aJs'van zelf sprekend was, dat het politi-emuziek- gezelsohap op diezen dag zijn medewer king verleende, wijl het als het ware uit de afdeeling is voortgekomen. Verder boden nog hun gelukwenschen aan de omd-medewerkers Smits udt Zaan dam, van Santen en van Leeuwen uit Leiden. De heer v. Puiten dankte in een harte lijk speech je voor de aan zijn adres ge richte gelukwenseihen en aangeboden ca- deaux. Spr. zeide, dat deze oogenblikken voor hem en rijn echtgeuoote- tot 'onver getelijke rijn, gemaakt. Na het am gen vtam het vaandellied der Leii-dlsdae afdeeling bracht tenslotte de heer J. Kuipers ais afdeelingsvoorritter hartelijk diarik aan de vei'en, die op dezen 'diag van hun heilangstelling en waardee ring blijk hatldlen gegeven. Spr. memoreerde de ontvangst ten stad- huiize en de .aanwezigheid van verschillen de superieuren bij de receptie en slipte nog eens aan de bijzondere verdienste van 'den heer v. Putten voor de Leidsche af deeling. Nog vele particulieren gaven blijk van hun heliamgstelling, waarmede dé receptie afge'oopen was. Na een gemeenschappelijken maaitijd "begon te kwart voor acht in de Grtaan- "beurs de feestavond, waar wij om. tegen woordig zagen den burgemeester, jhr. mr. 'dr. N. C. de Gijse'aar en echtgeuoote, wet houder Meynen, verschillende raadsleden, 'superieuren enz. De zaal was tjokvol. Nadat de aanwezigen door den voorzit ter der feesicommisste waren welkom ge heet en. deelde deze mede, dat er schrifte lijke felicitaties waren ingekomen van de inspecteurs Wevers en de Bock. en van de 'afdeeling Groningen. Voorts telegrafische gelukwen-scheu van de politie te Brussel, 'Ape1 doorn, Zuipt" Deventer. Arnhem, Zaandam. Breda. Amersfoort. Rmrn en Leeuwarden en van verschillende perso nen uit dJe> stad. Vervolgens werd het woord gevoerd door don lieer Tohé. commissaris der drukkerij Hermandad, waarvan dé heer v. Putten mede-opricht er was geweest. Nadat de heer Kudpers ri.dh met enkele woorden tot den burgemeester had ge richt, verkreeg de bondsvoorzitter, de heer v. Putten, het woord. SpT. w:lde beschou wen het verleden, het heden en de toe- j komst en begint daartoemet het jaar 1896, toen de gemeente wegens uitbrei ding overging tot aanstelling van. 25 nieu we agenten. Et kwam daardoor frisch bloed en een andere geest onder het po litiepersoneel en een jaar later kwam spr. zélf, om in denzeffdon geest voort te ar beiden. Vier jaar later werd de afdeek'ng opgericht. Be toestand was toen 'allesbe halve rooskleurig, zooals spr. met voor beelden aantoont. Voor de oprichting dér afdeeling bestonden er alleen z.g. ziékeu- potjes, maar de organisatie bewees spoe dig een vakbelang te zijn. De bezoldiging was slecht, de controleurs der politie had den geen verstand en traden veel te streng op. Er werd derhalve hard gewerkt voor lotsverbetering. Er is veel te (Ken opzichte bereikt, doch 9pr. is niet bevredigd. Voor de toekomst riet spr. op het programma medezegensohap der poilntie in de dvenst- regeVng en vaststelling van het loon. Na de rede van den voorzitter was het woord aan het Adriani-ensemMe, va.n welks optreden wij opnieuw bijzonder ge noten van het vocaal kwartet, dat dan ook uitbund'g succes behaalde. Be feestavond werd besloten met een bal. Hollandsche Mij. van Landbouw. In het clublokaal van café „Den Burcht" hield de Hollandsche Mij. van Landbouw gisteravond een algemeene vergadering onder presidium van den heer Joh. C. Bakker. De notulen der vorige vergadering, doox den secretaris, den heer N. van Ooster hout gelezen, worden onder dankzegging aan dèn secretaris goedgekeurd. Naar aanleiding van het in de vorige vergadering ingekomen aanbod van den heer Kroon om een lezing te houden over Zuid-Afrika, deelt de Voorz. mede, dat men daaromtrent inlichtingen heeft inge- GEMEENTELIJKE AAKKOHOtSwlÈj GEMEENTELIJKE VISCHVERKOQP. Aan den Gemeentelijken Vischwinket Visckmarkt 18, Telef. 1225, ls VRIJBAQ verkrijgbaar: SCHELVISCH 0.12— /0.24, SCHOL k ƒ0.15—ƒ0.36, geh. KA- BELJAUW a ƒ0.25 per pond, VOLLE- en INMAAK-HARIN6 k f 0.08 en ƒ0.06 per stuk. N. C. DE GIJSELAAR, Burgem VERKIEZING WERKLIEDEN REGLEMENT. B. en W. van Leiden brengen ter ken nis van belanghebbenden, dat de stemming en de eventueele herstemming ter verkie zing van twee leden en twee plaatsvervan gende leden der Commissie van Onder zoek, bedoeld in art. 22 van het Regiment voor de Werklieden in dienst der gemeen te Leiden, zal plaats hebben in een der lokalen van: de Stadstimnierwerf; het Openbaar Slachthuis; de Gasfabriek; het geslicht Endcgeesf, en den Gemeerde!ijken Reinigingsdienst, respectievelijk op Vrijdag 18 September en Vrijdag 25 September a.s., van des voormiddags negen tot twaalf uren. N. C. DE GIJSELAAR, Burgem. VAN STRIJEN, Secretaris. Katholieke LEIDEN Vrijdag. Ned. R.-K. Bond van Handela-j Kantoor- en Winkelbedienden, Bondsgebouw, te 8.15 uur. Zaterdag. R. K. Vereen, van Handelsreizi gers, Den Bucht. De avond- nacht en Zondagdienst der apotheken wordt van Maandag 14 tot en met Zondag 20 September a.s., waaargenomen door de apotheek van den heer H. J. M. Proot, Marsmanssleeg 17, Telefoon 435. wonnen hij den heer Molkuysen, secreta ris van het Kon. Ned. Landhouw-Comité, naar wien de heer Kroon had verwezen. De heer Molkuysen antwoordde, dat hem uit het schrijven der afdeeling bleek, dat de heer Kroon in strijd met rijn belofte weer_ naar hem verwezen had. Inmiddek deelde de heer Molhuysen mede, dat he steeds onvoorzichtig is op aanbiedingen over emigratie in te gaan zonder dat men weet wat daar te wachten staat. Op het oogenblik is een onderzoek gaande over den toestand van en de emigratie naar Zuid-Afrika. Waar het resultaat hiervan nog niet bekend is, achtte het bestuur goed tc doen deze zaak voorloopig te laten rus ten. Ten aanzien van het punt: verzouting van Rijnland's boezemwater, eveneens in de vorige vergadering besproken, deeVfa de Voorz. mede, dat het hoogheemraad schap Rijnland besloten had den toestand bii Gouda te verbeteren. In verband hier mede heeft de Vereeniging van Leidsche Industrïeelen haar plannen dienaangaande voorloopig opgegeven om af te wachten, hoe de toestand zich ontwikkelt. De Voorz. brengt vervolgens uitvoerig verslag uit van de algemeene vergadering der Mij te 's-Gravenhage gehouden. Onder de ingekomen stukken was een schrijven van het hoofdbestuur der Mij., om een bijdrage te willen schenken ter hul dïging van clen afgetreden directeur-gene- raai van Landbouw, den heer dr. v. Hoek. Besloten wordt f 10 voor dit doel af te dragen. De Voorz. deelt vervolgens mede. dal er op het oogenblik weer plannen aanhangig zijn, om verbetering te brengen in den toestand der Leidsche kaasmarkt. Binnen kort zullen daarover besprekingen gevoerd worden. De heer v. d. Stoel vroeg of het niet ge- wenscht was een kaasproducent in de e.v. te vormen commissie te benoemen. De Voorz. zegt hiertegen geen bezwaar le heb ben. Na eenige besprekingen werd aan hel bestuur opgedragen naar goeddunken ten aanzien van deze kwestie te handelen. De bestuursverkiezing had tot resultaat dat de aftredende leden de heeren dr. J. Roos en F. Dieben werden herbenoemd. Hierna had de behandeling plaats van den beschrijvingsbrief voor de algemeen® vergadering, Donderdag 24 September t® 's-Gravenhage te honden. De vergadering besloot met algemeen® stemmen den beer J. de Graaf uit Zoeter» woude candidaat te stellen voor de bfc stuurs vacature v5n den heer v. d. Minn® uil Rotterdam. Tot afgevaardigde naar de algemeen® vergadering wordt benoemd de heer J- v. d. Stoel, tot plaatsvervanger de heer F. Dieben. Hierna werd de vergadering gesloten. Vereenigineen voor Ziekenhiiisverpleqi"! in Leiden en omgeving. Het bestuur der Vereen, voor Ziehen- huisverpleging leiderdorpZoeter wouw (H.-R.), de belangen harer leden bobarti* gend, heeft gemeend deze vooral te nen door te zorgen dat hare leden w verhuizing naar een andere gemeen j® steeds gewaarborgd zijn, dat hij eventueel® voorkomende riekten zij steeds verzeke zijn van opname in een ziekenhuis. 2 heeft daartoe een uitnoodiging gericht aa» 65 zuster-vereenigingen in de omligg^® plaatsen, op een vergadering te Leiden le genwoortlïg» te zijn en een wederzijdse' overeenkomst te sluiten om leden van vVf derzijdsche vereenigingen, welke vcr''j zen naar een andere gemeente (mils daan hebbende aan hunne verplichting®"' in alle rechten over te nemen. Gisteravond waren in „Zomerlusl" b| eengekomen afgevaardigden van de a deelingen: Warmond, Noordwijk (0- AarlanderVeen, Roelofarendsveen. Kahw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1925 | | pagina 2